Giáo án học kì 1

giáo án điện tử Tin học Tin học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2019-03-28 15:36:27 Tác giả loại .doc kích thước 4.17 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Lê Thị Thu Hường Giáo án Tin học 7 Ngµy d¹y: 23/8/2016 PhÇn 1: B¶ng tÝnh ®iÖn tö TiÕt 1: Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g×? I. Môc tiªu * KiÕn thøc, kÜ n¨ng: - BiÕt ®­îc nhu cÇu sö dông b¶ng tÝnh trong ®êi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Lê Thị Thu Hường                                                                                                          Giáo án Tin học 7

Ngµy d¹y: 23/8/2016
PhÇn 1: B¶ng tÝnh ®iÖn tö
 
TiÕt 1: Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g×?
I. Môc tiªu
* KiÕn thøc, kÜ n¨ng:
-         BiÕt ®­îc nhu cÇu sö dông b¶ng tÝnh trong ®êi sèng vµ trong häc tËp;
-         BiÕt ®­îc c¸c chøc n¨ng chung cña ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh;
* Th¸i ®é:
- RÌn luyÖn ®øc tÝnh cÈn thËn tØ mØ, tr×nh bµy v¨n b¶n khoa häc
II. ChuÈn bÞ:
-         Gi¸o viªn: Nghiªn cøu bµi d¹y, gi¸o ¸n ®Çy ®ñ, m¸y chiÕu
-         Häc sinh: §äc bµi tr­íc khi ®Õn líp
III. tiÕn tr×nh lªn líp
* KiÓm tra bµi cò: Kh«ng
* Bµi míi: Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g×?
 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1 
- Giíi thiÖu néi dung ch­¬ng tr×nh Tin häc líp 7
- Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi m«n häc
Ho¹t ®éng 2 :  B¶ng vµ nhu cÇu xö lý th«ng tin d­íi d¹ng b¶ng
-> §Æt vÊn ®Ò: Trong thùc tÕ, th«ng tin cã thÓ ®­îc tr×nh bµy d­íi d¹ng b¶ng ®Ó tiÖn theo dâi, s¾p xÕp, tÝnh to¸n
G :  Cho vÝ dô vÒ viÖc tr×nh bµy th«ng tin d­íi d¹ng b¶ng mµ em ®· gÆp
H: Tr¶ lêi
G : Nªu lîi Ých cña viÖc tr×nh bµy th«ng tin d­íi d¹ng b¶ng, biÓu ®å qua mét sè vÝ dô
H : Quan s¸t c¸c vÝ dô trªn mµn h×nh, nghe gi¸o viªn ph©n tÝch
G : Nh÷ng lîi Ých  cña viÖc tr×nh bµy th«ng tin d­íi d¹ng b¶ng lµ g×
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel
G: Giíi thiÖu mµn h×nh cña Excel
 
 
 
 
 
1. B¶ng vµ nhu cÇu xö lý th«ng tin d­íi d¹ng b¶ng:
 
Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ phÇn mÒm ®­îc thiÕt kÕ ®Ó gióp ghi l¹i vµ tr×nh bµy th«ng tin d­íi d¹ng b¶ng, thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n còng nh­ x©y dùng c¸c biÓu ®å biÓu diÔn mét c¸ch trùc quan c¸c sè liÖu cã trong b¶ng
 
 
 
 
 
 
 
2. Màn h×nh lµm viÖc cña ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel:
 + Mµn  h×nh lµm viÖc:
1

Trường THCS Thị Cầu  Năm học 2016-2017


Lê Thị Thu Hường                                                                                                          Giáo án Tin học 7

Ngµy d¹y: 23/8/2016
PhÇn 1: B¶ng tÝnh ®iÖn tö
 
TiÕt 1: Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g×?
I. Môc tiªu
* KiÕn thøc, kÜ n¨ng:
-         BiÕt ®­îc nhu cÇu sö dông b¶ng tÝnh trong ®êi sèng vµ trong häc tËp;
-         BiÕt ®­îc c¸c chøc n¨ng chung cña ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh;
* Th¸i ®é:
- RÌn luyÖn ®øc tÝnh cÈn thËn tØ mØ, tr×nh bµy v¨n b¶n khoa häc
II. ChuÈn bÞ:
-         Gi¸o viªn: Nghiªn cøu bµi d¹y, gi¸o ¸n ®Çy ®ñ, m¸y chiÕu
-         Häc sinh: §äc bµi tr­íc khi ®Õn líp
III. tiÕn tr×nh lªn líp
* KiÓm tra bµi cò: Kh«ng
* Bµi míi: Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g×?
 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1 
- Giíi thiÖu néi dung ch­¬ng tr×nh Tin häc líp 7
- Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi m«n häc
Ho¹t ®éng 2 :  B¶ng vµ nhu cÇu xö lý th«ng tin d­íi d¹ng b¶ng
-> §Æt vÊn ®Ò: Trong thùc tÕ, th«ng tin cã thÓ ®­îc tr×nh bµy d­íi d¹ng b¶ng ®Ó tiÖn theo dâi, s¾p xÕp, tÝnh to¸n
G :  Cho vÝ dô vÒ viÖc tr×nh bµy th«ng tin d­íi d¹ng b¶ng mµ em ®· gÆp
H: Tr¶ lêi
G : Nªu lîi Ých cña viÖc tr×nh bµy th«ng tin d­íi d¹ng b¶ng, biÓu ®å qua mét sè vÝ dô
H : Quan s¸t c¸c vÝ dô trªn mµn h×nh, nghe gi¸o viªn ph©n tÝch
G : Nh÷ng lîi Ých  cña viÖc tr×nh bµy th«ng tin d­íi d¹ng b¶ng lµ g×
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel
G: Giíi thiÖu mµn h×nh cña Excel
 
 
 
 
 
1. B¶ng vµ nhu cÇu xö lý th«ng tin d­íi d¹ng b¶ng:
 
Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ phÇn mÒm ®­îc thiÕt kÕ ®Ó gióp ghi l¹i vµ tr×nh bµy th«ng tin d­íi d¹ng b¶ng, thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n còng nh­ x©y dùng c¸c biÓu ®å biÓu diÔn mét c¸ch trùc quan c¸c sè liÖu cã trong b¶ng
 
 
 
 
 
 
 
2. Màn h×nh lµm viÖc cña ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel:
 + Mµn  h×nh lµm viÖc:
1

Trường THCS Thị Cầu  Năm học 2016-2017


Lê Thị Thu Hường                                                                                                          Giáo án Tin học 7

H: Quan s¸t mµn h×nh trªn m¸y
G: §Æt c©u hái vÒ mét sè thµnh phÇn cña cöa sæ lµm viÖc mµ häc sinh ®· ®­îc häc (thanh tiªu ®Ò, thanh c«ng cô, thanh cuèn...)
H: Nghe gi¸o viªn gi¶i thÝch vµ nªu vai trß cña thanh c«ng thøc còng nh­ ®Þa chØ cña « tÝnh
G: Chän « tÝnh vµ yc häc sinh ®äc ®Þa chØ « tÝnh ®ã
 
* Chó ý: Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Microsoft Excel, ®­îc gäi t¾t lµ Excel
 
 
+ Thanh c«ng thøc: §­îc sö dông ®Ó nhËp, hiÓn thÞ d÷ liÖu hoÆc c«ng thøc trong « tÝnh
+ B¶ng chän Data (D÷ liÖu): Gåm c¸c lÖnh ®Ó xö lý d÷ liÖu
+ Trang tÝnh: Gåm c¸c cét vµ c¸c hµng lµ miÒn lµm viÖc chÝnh cña b¶ng tÝnh. Vïng giao nhau gi÷a cét vµ hµng lµ « tÝnh (cßn gäi lµ «) dïng ®Ó chøa d÷ liÖu
- Giíi thiÖu tªn cét, tªn hµng, ®Þa chØ cña « tÝnh
 
 
 
 IV. Tæng kÕt
* KiÓm tra ®¸nh gi¸:
H·y nªu tÝnh n¨ng chung cña ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh
* HDVN: Häc kÜ bµi vµ lµm bµi tËp trong s¸ch BTNgµy d¹y: 23/08/2016
1

Trường THCS Thị Cầu  Năm học 2016-2017


Lê Thị Thu Hường                                                                                                          Giáo án Tin học 7

 
TiÕt 2 : Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g×? (T2)
 
I. Môc tiªu:
* KiÕn thøc, kÜ n¨ng:
-         BiÕt ®­îc nhu cÇu sö dông b¶ng tÝnh trong ®êi sèng vµ trong häc tËp;
-         BiÕt ®­îc c¸c chøc n¨ng chung cña ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh;
-         NhËn biÕt ®ù¬c c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña mµn h×nh trang tÝnh;
-         HiÓu kh¸i niÖm hµng, cét, «, ®Þa chØ « tÝnh
-         BiÕt c¸ch nhËp, söa, xãa d÷ liÖu trªn trang tÝnh vµ c¸ch di chuyÓn trªn trang tÝnh.
* Th¸i ®é:
- RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c häc tËp, t×m tßi s¸ng t¹o
II. ChuÈn bÞ:
-         Gi¸o viªn: Nghiªn cøu bµi d¹y, chuÈn bÞ m¸y chiÕu, gi¸o ¸n ®Çy ®ñ
-         Häc sinh: Häc bµi tr­íc khi ®Õn líp
III. TiÕn tr×nh lªn líp
* KiÓm tra bµi cò:
-         H·y nªu tÝnh n¨ng chung ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel
* Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung ghi b¶ng
G : Tãm t¾t néi dung kiÕn thøc cña tiÕt tr­íc. DÉn d¾t vµo bµi míi
 
 
 
 
Ho¹t ®éng 1 : C¸ch nhËp vµ söa d÷ liÖu vµo trang tÝnh:
 
- Thao t¸c cho häc sinh quan s¸t
§Ó nhËn d÷ liÖu cho « tÝnh em nh¸y chuét chän « tÝnh vµ ®­a d÷ liÖu vµo tõ bµn phÝm, kÕt thóc viÖc nhËp d÷ liÖu b»ng phÝm Enter
- Gi¶i thÝch KÝch ho¹t « tÝnh, c¸ch söa d÷ liÖu
Thao t¸c trªn m¸y cho häc sinh quan s¸t.
 
Ho¹t ®éng 2: C¸ch gâ TiÕng ViÖt trªn trang tÝnh
1. B¶ng vµ nhu cÇu xö lý th«ng tin d­íi d¹ng b¶ng
2. Màn h×nh lµm viÖc cña ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel:
 
3. NhËp d÷ liÖu vµo trang tÝnh:
a. NhËp vµ söa d÷ liÖu:
- Nh¸y chuét chän « tÝnh vµ ®­a d÷ liÖu vµo tõ bµn phÝm
- KÕt thóc viÖc nhËp d÷ liÖu b»ng phÝm Enter
b. Di chuyÓn trªn trang tÝnh: Thao t¸c theo 2 c¸ch
- C¸ch 1: Sö dông phÝm mòi tªn
- C¸ch 2: Sö dông chuét vµ thanh cuèn
c. Gâ ch÷ ViÖt trªn trang tÝnh
1

Trường THCS Thị Cầu  Năm học 2016-2017


Lê Thị Thu Hường                                                                                                          Giáo án Tin học 7

 
Gi¶i thÝch nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu cña m¸y ®Ó gâ ®­îc ch÷ ViÖt.
G: Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn c¸c thao t¸c nhËp, söa d÷ liÖu trong « tÝnh
 
 
 
 
Bµi tËp:
 
 
IV. Tæng kÕt
* KiÓm tra ®¸nh gi¸: NhËp d÷ liÖu vµo « tÝnh
* HDVN:
+  Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk
+  Buæi sau häc thùc hµnh
Ngµy d¹y:
1

Trường THCS Thị Cầu  Năm học 2016-2017


Lê Thị Thu Hường                                                                                                          Giáo án Tin học 7

30/8/2016
TiÕt 3: Bµi thùc hµnh 1
Lµm quen víi ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel
I. Môc tiªu
* KiÕn thøc, kÜ n¨ng:
-         Thùc hiÖn ®­îc viÖc khëi ®éng vµ tho¸t khái phÇn mÒm Excel;
-         NhËn biÕt ®­îc mµn h×nh lµm viÖc cña b¶ng tÝnh;
-         Thùc hiÖn ®­îc viÖc di chuyÓn d÷ liÖu trªn trang tÝnh vµ nhËp d÷ liÖu vµo trang tÝnh
-         Thùc hiÖn ®­îc thao t¸c l­u b¶ng tÝnh
* Th¸i ®é
-         RÌn luyÖn ý thøc gi÷ g×n phßng m¸y,  th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc
II. ChuÈn bÞ:
-         Gi¸o viªn: Phßng m¸y ®¶m b¶o 1-2 hs/m¸y, gi¸o ¸n ®Çy ®ñ
-         Häc sinh: Häc bµi, t×m hiÓu néi dung bµi thùc hµnh tr­íc khi ®Õn líp
III. tiÕn tr×nh lªn líp:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh tæ chøc líp
- Gi¸o viªn phæ biÕn néi quy phßng thùc hµnh vµ ph©n c«ng chç ngåi cè ®Þnh cho mçi häc sinh.
- H­íng dÉn häc sinh khëi ®éng m¸y tÝnh
- Häc sinh æn ®Þnh chç ngåi theo sù ph©n c«ng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng 2: Cñng cè kiÕn thøc
-      Gi¸o viªn vÊn ®¸p c¸c c©u hái liªn quan ®Õn néi dung bµi thùc hµnh
-      Hs: Tr¶ lêi c©u hái, ghi chÐp kiÕn thøc cÇn nhí vµo vë
Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh
Gv: Th«ng b¸o néi dung vµ yªu cÇu thùc hµnh:
H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp
(Chó ý so s¸nh thao t¸c dïng phÝm Delete ®Ó xãa d÷ liÖu trªn trang tÝnh vµ chän mét « tÝnh kh¸c cã d÷ liÖu vµ gâ néi dung míi_BT2)
H: TiÕn hµnh lµm bµi tËp theo nhãm trªn m¸y
* KiÕn thøc cÇn nhí:
+ C¸ch khëi ®éng Excel
Nh¸y chuét trªn nót Start -> All Program -> Microsoft Excel
+ L­u kÕt qu¶ vµ tho¸t khái Excel
? C¸ch l­u v¨n b¶n trong Word
L­u: Chän File -> Save
Tho¸t: File -> Exit
+ NhËp d÷ liÖu vµo trang tÝnh
* Yªu cÇu thùc hµnh:
+ Thùc hµnh c¸c thao t¸c: Khëi ®éng, nhËp d÷ liÖu, l­u kÕt qu¶ vµ tho¸t khái Excel
+ Lµm bµi tËp 1&2_ T8+9
1

Trường THCS Thị Cầu  Năm học 2016-2017


Lê Thị Thu Hường                                                                                                          Giáo án Tin học 7

G: Quan s¸t, uèn n¾n thao t¸c cña häc sinh
ChÊm ®iÓm mét sè m¸y b»ng c¸ch vÊn ®¸p
 
IV. Tæng kÕt
-         Nh¾c nhë: T¾t m¸y ®óng c¸ch, vÖ sinh phßng m¸y
1

Trường THCS Thị Cầu  Năm học 2016-2017


Lê Thị Thu Hường                                                                                                          Giáo án Tin học 7

Ngµy d¹y: 30/8/2016
TiÕt 4: Bµi thùc hµnh 1
Lµm quen víi ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel (TiÕp)
I. Môc tiªu:
* KiÕn thøc, kÜ n¨ng:
-         Thùc hiÖn ®­îc viÖc khëi ®éng vµ tho¸t khái phÇn mÒm Excel;
-         NhËn biÕt ®­îc mµn h×nh lµm viÖc cña b¶ng tÝnh;
-         Thùc hiÖn ®­îc viÖc di chuyÓn d÷ liÖu trªn trang tÝnh vµ nhËp d÷ liÖu vµo trang tÝnh
-         Thùc hiÖn ®­îc thao t¸c l­u b¶ng tÝnh
* Th¸i ®é:
-         Cã ý thøc b¶o qu¶n vµ gi÷ g×n phßng m¸y, th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc
II. chuÈn bÞ:
-         Gi¸o viªn: Phßng m¸y ®¶m b¶o 1-2 hs/m¸y, gi¸o ¸n ®Çy ®ñ
-         Häc sinh: Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa
III. tiÕn tr×nh lªn líp:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh tæ chøc líp
G: H­íng dÉn häc sinh khëi ®éng m¸y tÝnh
H: æn ®Þnh chç ngåi theo sù ph©n c«ng
Ho¹t ®éng 2: Cñng cè kiÕn thøc
G: Nh¾c l¹i kiÕn thøc vµ c¸c thao t¸c cÇn cã ®­îc ë tiÕt thùc hµnh tr­íc.
§Æt mét sè c©u hái vÊn ®¸p:
- §iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a mµn h×nh Word vµ Excel?
- ThÕ nµo lµ kÝch ho¹t « tÝnh?
H: Tr¶ lêi c¸c c©u hái cña gi¸o viªn, líp nghe gi¶ng, nhËn xÐt
Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh
G: Th«ng b¸o néi dung thùc hµnh:
+ Hoµn thiÖn c¸c bµi tËp trong tiÕt thùc hµnh tr­íc
+ Lµm bµi tËp sè 3_T9_Sgk
H: TiÕn hµnh thùc hµnh trªn m¸y
 
 
 
 
 
+ C¸ch khëi ®éng Excel
Nh¸y chuét trªn nót Start -> All Program -> Microsoft Excel
+ C¸ch di chuyÓn gi÷a c¸c « trªn trang tÝnh
 
Yªu cÇu thùc hµnh:
- Hoµn thiÖn c¸c yªu cÇu trong bµi tËp 1&2
- Lµm bµi tËp 3:
+ NhËp d÷ liÖu
+ L­u b¶ng tÝnh: Danh sach lop em
1

Trường THCS Thị Cầu  Năm học 2016-2017


Lê Thị Thu Hường                                                                                                          Giáo án Tin học 7

G: Quan s¸t, uèn n¾n thao t¸c cña häc sinh, chÊm ®iÓm c¸c m¸y cßn l¹i
 
 IV. Tæng kÕt
-         Nh¾c nhë: T¾t m¸y ®óng c¸ch, vÖ sinh phßng m¸y
-         NhËn xÐt líp, ghi sæ theo dâi phßng m¸y
-         DÆn dß: Buæi sau häc lý thuyÕt
Ngµy d¹y: 06/09/2016
 
TiÕt 5 : C¸c thµnh phÇn chÝnh vµ d÷ liÖu trªn trang tÝnh (T1)
 
I. môc tiªu:
* KiÕn thøc, kÜ n¨ng:
-         BiÕt hép tªn, khèi, thanh c«ng thøc;
-         HiÓu vai trß cña thanh c«ng thøc;
-         BiÕt c¸ch chän mét «, mét hµng, mét cét
* Th¸i ®é:
-         Cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc
II. chuÈn bÞ:
-         Gi¸o viªn: Phßng m¸y chiÕu, gi¸o ¸n ®Çy ®ñ
-         Häc sinh: §äc bµi tr­íc khi ®Õn líp
III TiÕn tr×nh lªn líp
* KiÓm tra bµi cò:
1

Trường THCS Thị Cầu  Năm học 2016-2017


Lê Thị Thu Hường                                                                                                          Giáo án Tin học 7

-         Mµn h×nh lµm viÖc cña ch­¬ng tr×nh Excel cã g× kh¸c so víi mµn h×nh lµm viÖc cña Word? - 1 hs lªn b¶ng
* Bµi míi: C¸c thµnh phÇn chÝnh vµ d÷ liÖu trªn trang tÝnh
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1. B¶ng tÝnh:
DÉn d¾t vµo bµi
G: NÕu trong Word, vïng so¹n th¶o gåm liªn tiÕp c¸c trang th× b¶ng tÝnh trong Excel còng cã nhiÒu trang tÝnh nh­ng th«ng th­êng lµ cã 3 trang tÝnh, mçi trang tÝnh cã thÓ bao gåm nhiÒu trang mµn h×nh vµ khi in ra cã thÓ gåm nhiÒu trang giÊy
– KÕt hîp sö dông m¸y chiÕu cho häc sinh quan s¸t h×nh ¶nh mét b¶ng tÝnh
 

H: Quan s¸t h×nh ¶nh
G: NhËn xÐt nh·n cña trang tÝnh thø nhÊt cã g× kh¸c víi c¸c nh·n cßn l¹i
H tr¶ lêi c©u hái
G: Giíi thiÖu c¸ch kÝch ho¹t mét trang tÝnh, thay ®æi tªn cña trang tÝnh
H: Quan s¸t vµ 1 em lªn thùc hiÖn l¹i thao t¸c kÝch ho¹t trang tÝnh kh¸c, ®æi tªn trang tÝnh
 
Ho¹t ®éng 2: C¸c thµnh phÇn chÝnh trªn trang tÝnh
G: ? Em ®· biÕt c¸c thµnh phÇn nµo trªn trang tÝnh ( cho häc sinh quan s¸t l¹i h×nh ¶nh mét trang tÝnh)
1 H: Tr¶ lêi c©u hái vµ 1 hs chØ c¸c thµnh phÇn ®· biÕt trªn trang tÝnh khi quan s¸t h×nh ¶nh
G:Ngoµi c¸c thµnh phÇn: Hµng, cét vµ « tÝnh, trang tÝnh cßn cã mét sè thµnh phÇn kh¸c:
ChØ  thªm c¸c thµnh phÇn kh¸c trªn trang tÝnh
H: Quan s¸t
G: NhÊn m¹nh t¸c dông cña hép tªn
 
 
G: Gi¶i thÝch l¹i §Þa chØ cña «
1. B¶ng tÝnh
Cã thÓ gåm nhiÒu trang tÝnh, c¸c trang tÝnh ®­îc ph©n biÖt b»ng tªn trªn c¸c nh·n phÝa d­íi mµn h×nh (Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3....)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang tÝnh ®­îc kÝch ho¹t lµ trang tÝnh ®­îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh, cã nh·n mµu tr¾ng, tªn trang viÕt b»ng ch÷ ®Ëm
 
 
 
 
2.C¸c thµnh phÇn chÝnh trªn trang tÝnh
- Hép tªn: Lµ « ë gãc trªn bªn tr¸i trang tÝnh, hiÓn thÞ ®Þa chØ cña « ®ang ®­îc chän
- Khèi: Lµ mét nhãm c¸c « liÒn kÒ nhau t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt, khèi cã thÓ lµ mét «, mét hµng, mét cét hay mét phÇn cña hµng hoÆc cña cét
- Thanh c«ng thøc: Cho biÕt néi dung cña « ®ang ®­îc chän
1

Trường THCS Thị Cầu  Năm học 2016-2017


Lê Thị Thu Hường                                                                                                          Giáo án Tin học 7

H: Nghe gi¶ng vµ quan s¸t l¹i c¸c thµnh phÇn
G: ? ThÕ nµo lµ mét khèi – HS tr¶ lêi
 
H: Ghi bµi
C¶ líp quan s¸t tõng thµnh phÇn cña trang tÝnh trªn mµn h×nh
 
Ho¹t ®éng 3: Chän c¸c ®èi t­îng trªn trang tÝnh:
 
G: Thao t¸c chÝnh lµ dïng chuét
Thùc hiÖn viÖc chän c¸c ®èi t­îng trªn trang tÝnh cho häc sinh quan s¸t vµ gäi häc sinh ph¸t biÓu c¸ch thùc hiÖn chän c¸c ®èi t­îng ®ã
 
 
H ghi bµi
G: Gäi mét sè häc sinh lªn thùc hiÖn thao t¸c chän «, chän hµng, cét ( chän khèi häc tiÕt sau)
Häc sinh suy nghÜ lµm bµi tËp
 
 
 
 
 
 
3. Chän c¸c ®èi t­îng trªn trang tÝnh:
- Chän mét « : §­a con trá chuét tíi « ®ã vµ nh¸y chuét.
- Chän mét hµng : Nh¸y chuét chän nót tªn hµng.
- Chän mét cét : Nh¸y chuét chän nót tªn cét
 
* Bµi tËp:
Bµi tËp 2.5 - SBT
IV. Tæng kÕt
* KiÓm tra ®¸nh gi¸: H·y cho biÕt chøc n¨ng cña hép tªn?
* HDVN:
            + Häc kü bµi+  Tr¶ lêi c¸c c©u hái 1,2 trong sgk
 
1

Trường THCS Thị Cầu  Năm học 2016-2017


Nguồn:

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao_an_ca_nam_sach_moi.doc[4.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
3o240q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-03-28 15:36:27
Loại file
doc
Dung lượng
4.17 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
giáo án điện tử Giáo án học kì 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • giáo án học kì 1
  Toán học 7
  giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2012

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo an học kì 1
  Vật lý 9
  Giáo an học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2009

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 0

 • giáo án học kì 1
  Toán học 7
  giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2012

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Toán học
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 10

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Địa lý 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Lớp 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0