Giáo án học kì 1

giáo án điện tử Tin học Tin học 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       26      0
Ngày đăng 2019-02-10 21:48:21 Tác giả Song Nguyễn Thị loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Së gi¸o dôc - ®µo t¹o b¾c giang Tr­êng THPT lôc ng¹n 3 ---------------------------- §Ò THI HỌC kú 1 M¤N : tin häc 11 Thời gian 45 phút Họ tên:...................................................................Lớp:.................... Câu 1 : _ Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai ? Để giải bài toán bằng máy tính phải viết chương trình mô tả thuật toán giải bài toán đó; Mọi người sử dụngmáy tính đều phải biết lập chương trình; Máy tính điện tử có thể chạy các chương trình; Một bài toán có thể có n

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Së gi¸o dôc - ®µo t¹o b¾c giang
Tr­êng THPT lôc ng¹n 3
----------------------------
§Ò THI HỌC kú 1
M¤N : tin häc 11
Thời gian 45 phút
Họ tên:...................................................................Lớp:....................
Câu 1  : _     Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai ?
  Để giải bài toán bằng máy tính phải viết chương trình mô tả thuật toán giải bài toán đó;
  Mọi người sử dụngmáy tính đều phải biết lập chương trình;
  Máy tính điện tử có thể chạy các chương trình;
  Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải;
Câu 2  : _     Hãy chọn biểu diễn tên đúng trong những biểu diễn sau
  ‘*****’
  -tenkhongsai
  (bai_tap)
  Tensai  
Câu 3  : _     Trong ngôn ngữ Pascal, từ khóa PROGRAM dùng để khai báo
  Tên chương trình
  Hằng
  Biến
  Thư viện
Câu 4  : _     Biểu thức (sqrt(25) div 4) có kết quả là mấy:
  1  B. 2   C. 3   D. 4
Câu 5  : _     Để tính diện tích đường tròn đường kính d, biểu thức nào trong PASCAL là đúng:
A. S:=(d/2)*(d/2)*pi  B. S:=d2*pi C. S:=2*d*pi  D. S:=sqr(d)*pi
Câu 6  : _     Câu lệnh Write(‘Ket qua là a’) sẽ đưa ra màn hình:
a. Ket qua là a b. KQ là a c. Ket qua la  d. Không đưa ra gì cả
Câu 7  : _     Để chạy chương trình ta dùng phím:
a. F9   b. Alt-X   c. Ctrl-F9  d. Shift-F9
Câu 8  : _     Câu lệnh nào sau đây là sai:
a. If  a div 5>0  then write(‘a lon hon 5’);  b. If a
  then max:=b ; else max:=b
c. If a
  then a:=a-b else b:=b-a;   d. If a>0 then write(‘a la so duong’);.
Câu 9  : _     Cho x, y, z là ba biến nguyên. Cách nhập giá trị nào sau đây là sai khi muốn nhập giá trị 3, 4, 5 cho ba biến này từ bàn phím bằng câu lệnh readln(x,y,z); ?
  Gõ 3, 4, 5 sau đó nhấn phím Enter (giữa hai số liên tiếp gõ dấu phẩy);
  Gõ 3, 4, 5 sau đó nhấn phím Enter (giữa hai số liên tiếp gõ một dấu cách);
  Gõ 3 sau đó nhấn phím Enter rồi gõ 4 sau đó nhấn phím Enter rồi gõ 5 sau đó nhấn phím Enter;
  Gõ 3 sau đó nhấn phím Tab rồi gõ 4 sau đó nhấn phím Tab rồi gõ 5 sau đó nhấn phím Enter;
Câu 10 :   Cho biết kết quả sau khi thực hiện lệnh :
Begin
 a := 100; b := 30; x := a div b ;  Write(x);
   End.
33   B. 30   C. 10   D. 3
II. TỰ LUẬN
Câu 11: (3 đ) Viết chương trình nhập số a nguyên nhận các giá trị từ 0-200 là cạnh của hình vuông. Tính p là chu vi, s là diện tích của hình vuông đó rồi đưa kết quả ra màn hình.
Câu 12: (1 đ) Viết câu lệnh rẽ nhánh cho mệnh đề sau:
Nếu N chia cho 2 dư >0 thì thông báo ra màn hình N là số lẻ ngược lại thông báo ra màn hình N là số chẵn.

Câu 13: (1 đ) Cho đoạn lệnh sau
Program  Bai   3;   (1)
Var  n, k:Intger;   (2)
Begin     (3)
 Write(‘ nhap n,k :’);  (4)
 Readln(n, k);   (5)
 If  n = k then write(‘ hai so vua nhap bang nhau’); (6)
 Else   write(‘ hai so khac nhau’); (6)
 Readln    (7)
End;     (8)
Em hãy cho biết chương trình trên có mấy lỗi?(0.2 đ) em hãy sửa các lỗi đó.(0.8 đ)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 1
1. Mục đích.
- Kiểm tra, đánh giá các nội dung đã học của học sinh.
- Kiểm tra, đánh giá các thao tác soạn thảo, thực hiện chương trình của học sinh.
2. Yêu cầu.
- Học sinh biết xác định được các đối tượng trong bài toán.
- Học sinh biết cách khai báo cho các đối tượng, chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho các đối tượng.
- Biết cách xây dựng được biểu thức trong pascal, biết được một số hàm số học chuẩn.
- Viết được chương trình pascal hoàn chỉnh giải một bài toán đơn giản
3. Ma trận
Tên bài
NB
TH
Vận dụng
Tổng
VD thấp
VD cao
Bài 1
 
Câu 1
 
 
0.5
Bài 2
Câu 2
 
 
 
0.5
Bài 3
Câu 3
 
 
Câu 11, Câu 13
1.2
Bài 4
 
 
 
Câu 11
0.25
Bài 5
 
 
 
Câu 11, Câu 13
0.45
Bài 6
Câu 4
 
Câu 5
Câu 11, Câu 13
2.2
Bài 7
 
Câu 9
Câu 6
Câu 11, Câu 13
2.2
Bài 8
Câu 7
 
Câu 10
 
1
Bài 9
 
Câu 8
 
Câu 11, Câu 13
1.7

 
 
4. Hướng dẫn chấm (từ câu 1 đến câu 10 mỗi câu 0.5 điểm)
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Đ/A
B
D
A
A
A
B
C
B
A
D

Câu
Nội dung
Điểm
Câu 11
 
Var a: byte; p, s:word;
0,5đ
Begin
 
 
 
          Write(‘nhap a=’) ; Readln(a) ;
0,5đ
          P:=a*2;  s:=a*a;

 
 
          Writeln(‘chu vi hinh vuong la:’,p);
          Write(‘dien tich hinh vuong la:’,s);
 
0,5 đ
 
          Readln
 
End.
0.5 đ
Câu 12
 
Câu 13
If N mod 2 >0 then  write(‘ N la so le’)
0,75 đ
Else write(‘N la so chan’);
0,25 đ
Chương trình có 4 lỗi
0.2 đ
(1)=> Program Bai_3;
0.2 đ
(2)=> Var n , k: Integer;
0.2 đ
(6)=> If n=k then write(‘hai so vua nhap bang nhau’)
0.2 đ
(8)=> End.
0.2 đ
 
 
 
------------Hết------------
 
 

Nguồn:Song Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_THI_TIN_11_HOC_KI_1_2018_DE_2.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
knb40q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-02-10 21:48:21
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
26
giáo án điện tử Giáo án học kì 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • giáo án học kì 1
  Toán học 7
  giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2012

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo an học kì 1
  Vật lý 9
  Giáo an học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2009

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 0

 • giáo án học kì 1
  Toán học 7
  giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2012

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Toán học
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 10

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Địa lý 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Lớp 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0