Giáo án học kì 1

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2017-12-20 08:45:39 Tác giả Viet Giap Van loại .doc kích thước 88.53 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU  NĂM HỌC 2017-2018 Tiết PPCT: 1 Tuần dạy: 1 Ngày soạn: 23/08/2017 Ngày dạy: 24/08/2017 Lớp dạy: 9c, 9d, 9b, 9a. Chủ đề 1 s¬ l­îc mü thuËt thêi nguyÔn Bài 1: Tìm hiểu khái qu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

    TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                   NĂM HỌC 2017-2018
 

Tiết PPCT: 1
Tuần dạy: 1
Ngày soạn: 23/08/2017
Ngày dạy: 24/08/2017
Lớp dạy: 9c, 9d, 9b, 9a.    
Chủ đề 1
s¬ l­îc mü thuËt thêi nguyÔn
Bài 1: Tìm hiểu khái quát về mĩ thuật thời Nguyễn
1.Môc tiªu 1.1. KiÕn thøc: - Häc sinh hiÓu biÕt ®­îc mét sè kiÕn thøc vÒ mü thuËt thêi NguyÔn.
1.2. Kü n¨ng: - Hiểu được giá trị mĩ thuật thời nguyễn trong kho tàng mĩ thuật Việt Nam và chia sẻ được với bạn với mợi người về những giá trị đó..
1.3. Th¸i ®é: - Häc sinh cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ truyÒn thèng nghÖ thuËt d©n téc, tr©n träng vµ  yªu quý c¸c di tÝch lÞch sö – v¨n ho¸ quª h­¬ng.
2. ChuÈn bÞ 2.1. Gi¸o viªn: - Bé ®å dïng DHMT líp 9, ¶nh chôp c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cña kinh ®« HuÕ, tranh ¶nh vÒ mü thuËt thêi NguyÔn.
2.2. Häc sinh: - S¸ch HMT 9, s­u tÇm c¸c bµi viÕt vÒ mü thuËt thêi NguyÔn.
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 3.1. æn ®Þnh tæ chøc:
3. 2. KiÓm tra miệng
3.3. Tiến trình dạy học
* §Æt vÊn ®Ò vµo bµi: - ë c¸c líp tr­íc c¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu vÒ mÜ thuËt thêi Lý- TrÇn- Lª. H«m nay TG sÏ giíi thiÖu víi c¸c em t×m hiÓu vÒ MT thêi NguyÔn.
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Và HS
NOÄI DUNG
Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu khái quát về mĩ thuật thời nguyễn (15p)
- Quan sát hình 2.1 thảo luận để tìm hiểu những nét khái quát của kiễn trúc thời Nguyễn
+ Nêu tên, địa danh, năm xây dựng của các công trình kiến trúc trong hình mà êm biết.
+ Cảm nhận về hình thức kiến trúc, vật liệu của công trình.
+ Điểm chung và sự khác biệt của những công trình kiến trúc đó.
I. khái quát về mĩ thuật thời nguyễn Kieán truùc:
1. Điiện thái hòa
Điện là nơi thể hiện uy quyền của quốc gia, được xây trên nền cao 1m, diện tích 1360m2 mái điện lợ ngói hòng lưu li, được chia làm 3 tầng mái chồng lên nhau theo thứ tự từ cao xuống thấp, gọi là mái ‘chồng diêm’. Giữ các lớp mái là giả cổ diêm được trang trí bằng nhiều hình vẽ và thơ văn chạy xung quanh bốn mặt của tòa nhà. Toàn bộ cung điện được chống đỡ bằng 80 cột ngỗ lim được sơn thiếp và trang trí hình rồng vờn mây.
2. Chùa Thiên Mụ
 
                         - 1 -
              GIÁP VĂN VIỆT                                                   GIÁO AN MỸ THUẬT 9


    TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                   NĂM HỌC 2017-2018
 

 
Được khởi lập năm Tân Sửu (1601), đời chúa tiên - Nguyễn Hoàng. Biểu tượng của chùa là tháp phước duyên. Tháp cao 21m, gômg 7 tầng, được xây dựng ở phía trước chùa vào năm 1844. Mỗi tầng tháp đều có thờ tượng phật. Trên nóc đặt pháp luân (biểu tượng phật giáo). Pháp luân quay khi gió thổi.
3. Lăng Khải Định
Lăng khải định có dạng khối hình chữ nhật vươn lên cao và 127 bậc cấp. Lăng Định là kết quả của sự giao thoa văn hóa Đông – Tây, kiến trúc thể hiện rõ nét ânhr hưởng của mĩ thuật nước ngoài.
HOAÏT ÑOÄNG 2:
Höôùng daãn HS Tìm hiểu điêu khắc. (15p)
Đọc nội dung sau, thảo luận để tìm hiểu về điêu khắc và chạm khắc trang trí tiêu biểu của thời Nguyễn.
+ Thể loại điêu khắc.
+ Chất liệu của các tác phẩm điêu khắc
+ Hình tượng trong điêu khắc
+ Hình thức thể hiện tác phẩm điêu khắc
 
 
 
II. Điêu Khắc
 Điêu Khắc thời Nguyễn hầu hết gắn liền với các công trình kiến trúc như tượng quan hầu, voi , ngựa,..
 
 
 
 
 
HOAÏT ÑOÄNG 3: Hướng dẫn hs tìm hiểu hội họa, đồ họa thời Nguyễn.(10p)
Đọc nội dung sau, thảo luận để tìm hiểu về hội họa của mĩ thuật thời Nguyễn thông qua hình thức, chất liệu, nội dung của một số tác phẩm
_ Quan sát một số hình vẽ trích từ cuốn ‘kĩ thuật của người An Nam’ hình 2.2 để tìm hiểu một số nét đặc trưng trong hình thức thể hiện hoạt động cuuả nhân vật, cách sắp xếp hình vẽ, xa gần, đặc trưng các nét khắc
 
III/. Hội họa, đồ họa thời Nguyễn
Đồ họa, hội họa thời kì này phát triễn đa dạng. Đặc biệt đáng chú ý là 4577 hình vẽ trong sách bách khoa thư bằng tranh ‘kĩ thuật của người An Nam’ do Hẻni Oger và nghệ nhân người Việt thực hiện
 
 
 
 
 
                         - 1 -
              GIÁP VĂN VIỆT                                                   GIÁO AN MỸ THUẬT 9


    TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                   NĂM HỌC 2017-2018
 

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (5p)
4.1. Tổng kết
- GV cho HS nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Hoïc sinh nhaéc laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Cho HS quan saùt taùc phaåm vaø phaùt bieåu caûm nhaän.      
4.2. Hướng dẫn tự học
+ Đối với bài học ở tiết học này: Hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi theo caâu hoûi trong SHMT
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Mô phỏng hình vẽ thời Nguyễn
5. PHỤ LỤC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         - 1 -
              GIÁP VĂN VIỆT                                                   GIÁO AN MỸ THUẬT 9


    TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                   NĂM HỌC 2017-2018
 

Tiết PPCT: 2
Tuần dạy: 2
Ngày soạn: 30/08/2017
Ngày dạy: 31/08/2017
Lớp dạy: 9c, 9d, 9b, 9a.    
Chủ đề 1
s¬ l­îc mü thuËt thêi nguyÔn
Bài 2: Mô phỏng hình vẽ thời Nguyễn
1.Môc tiªu
1.1. KiÕn thøc: - Mô phỏng được bức tranh sinh hoạt với hình vẽ của thời NguyÔn.
1.2. Kü n¨ng: - Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm
1.3. Th¸i ®é: - Häc sinh cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ truyÒn thèng nghÖ thuËt d©n téc, tr©n träng vµ  yªu quý c¸c di tÝch lÞch sö – v¨n ho¸ quª h­¬ng.
2. ChuÈn bÞ
2.1. Gi¸o viªn: - SDHMT líp 9.
2.2. Häc sinh: - S¸ch HMT 9.
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. æn ®Þnh tæ chøc:
3. 2. KiÓm tra miệng
3.3. Tiến trình dạy học
                               
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Và HS
NOÄI DUNG
Ho¹t ®éng 1. Hướng dẫn học sinh làm bài (28p)
- Tham khảo các hình vẽ trong hình 2.3 để tìm hiểu về một số cách mô phỏng lại hình vẽ.
- Dựa vào các hình vẽ trong hình 2.2, thực hành vẽ mô phỏng lại theo cách mà em thích
 
I. Thực hành:
- Hai cách mô phỏng hình vẽ
- Cách 1: + Chọn hình vẽ có từ hai nhân vật trở lên, mô phỏng lại theo nguyên mẫu và vẽ màu theo ý thích(Hình 2.3a).
      + Cách 2: Lựa chọn một vài hình vẽ từ các tranh khác nhau trong hình 2.2, mô phỏng và sắp xếp lại thành bố cục tranh và vẽ màu theo ý tưởng của mình(hình 2.3b).
- Có thể vẽ thêm một vài chi tiết để tranh sinh động hơn.
 
 
 
 
 
 
 
 
                         - 1 -
              GIÁP VĂN VIỆT                                                   GIÁO AN MỸ THUẬT 9


    TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                   NĂM HỌC 2017-2018
 

HOAÏT ÑOÄNG 2: Hướng dẫn HS trưng bày, chia sẻ và đánh giá tác phẩm (15p)
 
- Treo tác phẩm thuận tiện cho việc quan sát, thảo luận, chia sẻ và đánh giá kết quả.
- Thảo luận và chia sẻ cảm nhận cá nhân như: Ấn tượng về bức vẽ, kĩ thuật thể hiện, những điểm giống và khác nhau giữa hình mẫu và bài tập, những thay đổi trong bài tập, màu sắc hòa sắc với nội dung trong hình vẽ, những điểm đặc trưng của đồ họa thời Nguyễn
 
 
II. Trưng bày, chia sẻ và đánh giá tác pphẩm
 
 
 
 
 
 
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (2p)
4.1. Tổng kết
- GV động viên khích lệ .
 
4.2. Hướng dẫn tự học
+ Đối với bài học ở tiết học này: Hoàn thành bài tập
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Vẽ tĩnh vật có 3 vật mẫu
5. PHỤ LỤC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         - 1 -
              GIÁP VĂN VIỆT                                                   GIÁO AN MỸ THUẬT 9


    TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                   NĂM HỌC 2017-2018
 

Tiết PPCT: 3
Tuần dạy: 3
Ngày soạn: 06/09/2017
Ngày dạy: 07/09/2017
Lớp dạy: 9c, 9d, 9b, 9a.    
Chủ đề 2
VẼ TĨNH VẬT CÓ BA VẬT MẪU
Bài 3: Vẽ hình
1.Môc tiªu
1.1. KiÕn thøc: - nhận biếta được vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ bố cục của vật mẫu.
1.2. Kü n¨ng: - Bết cách sắp xếp hình vẽ cân đối và hợp lí trên giấy.
1.3. Th¸i ®é: - yêu thích tranh tĩnh vật.
2. ChuÈn bÞ
2.1. Gi¸o viªn: - SDHMT líp 9; mẫu vẽ có ba vật mẫu.
2.2. Häc sinh: - S¸ch HMT 9; giấy; bút chì; tẩy...
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. æn ®Þnh tæ chøc:
3. 2. KiÓm tra miệng
3.3. Tiến trình dạy học
                               
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Và HS
NOÄI DUNG
Ho¹t ®éng 1. Hướng dẫn học sắp đặt mẫu vẽ (15p)
- Quan sát hình 1.1, thảo luận để nhận biết cách chọn góc nhìn thể hiện được bố cục của mẫu hợp lí.
- Trong các hình đã quan sát, em chọn hình nào? Tại sao?
- Quan sát hướng ánh sáng chính và cùng các bạn sắp đặt mẫu.
I. Sắp đặt mẫu vẽ:
- Xác định nhóm vật mẫu chính và phụ để tạo bố cục hài hòa, cân đối
- Chọn góc quan sát sao cho thấy được các vật mẫu rõ ràng, không bị che lấp nhau quá nhiều và được ánh sáng làm rõ các hình khối.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         - 1 -
              GIÁP VĂN VIỆT                                                   GIÁO AN MỸ THUẬT 9


    TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                   NĂM HỌC 2017-2018
 

HOAÏT ÑOÄNG 2: Hướng dẫn HS thực hành (25p)
 
- Quan sát giáo viên vẽ minh họa.
-  Thực hiện bài vẽ tĩnh vật bằng bút chì đen.
 
II. Thực hành
 
 
-         HS vẽ hình.
 
 
 
 
 
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (5p)
4.1. Tổng kết
- Quan sát các bài vẽ, thảo luận về đạc điểm bố cục, hình dáng, cấu trúc, vị trí, tỉ lệ của vật mẫu trên bài vẽ.     
4.2. Hướng dẫn tự học
+ Đối với bài học ở tiết học này: Hoàn thành bài vẽ hình.
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Vẽ đậm nhạt.
5. PHỤ LỤC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         - 1 -
              GIÁP VĂN VIỆT                                                   GIÁO AN MỸ THUẬT 9


    TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                   NĂM HỌC 2017-2018
 

 
PPCT: 4
Tuần dạy: 4
Ngày soạn: 13/09/2017
Ngày dạy: 14/09/2017
Lớp dạy: 9b, 9c, 9d, 9a.
Chủ đề 2
VẼ TĨNH VẬT CÓ BA VẬT MẪU
Bµi 4
Vẽ đậm nhạt
 
1. MỤC TIÊU
 1.1. Kieán thöùc: Hiểu được các sắc độ đậm nhạt để tạo không gian cho tranh tĩnh vật
 1.2. Kyõ naêng: Vẽ được tranh tĩnh vật có đặc điểm gần giống mẫu vẽ
 1.3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, nêu được cảm nhận về sản phẩm.
 
2. CHUẨN BỊ
 2.1. Giaùo vieân: Mẫu vẽ
 2.2. Hoïc sinh: Sản phẩm bài trước
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 3.1. OÅn ñònh toå chöùc:
 3.2 Kieåm tra miệng:
3.3 Tiến trình dạy học
 
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VÀ HS
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG 1:
Höôùng daãn HS tìm hieåu (10p)
-         Sắp đặt mẫu giống hoạt động 1
-         Quan sát mẫu vẽ để nhận biết các mảng đậm nhạt lớn trên mẫu,
+ Đậm nhạt chung của các vật mẫu
+ Đậm nhạt trên từng vật mẫu và bóng phản qung trên vật mẫu.
+ Tương quan đậm nhạt giữa các vật mẫu và bóng đổ của các vật mẫu trong không gian xung quanh.
I/. Tìm hiểu.
-         Đậm nhạt có vai trò quyết định không gian chiều sâu trong tranh vẽ
-         Có ba sắc độ đậm nhạt trong tranh tĩnh vật: đậm nhạt trên vật mẫu, đậm nhạt do bóng đổ của vật mẫu và đậm nhạt do ánh sáng phản quang trên vật mẫu.
                         - 1 -
              GIÁP VĂN VIỆT                                                   GIÁO AN MỸ THUẬT 9


    TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                   NĂM HỌC 2017-2018
 

HOAÏT ÑOÄNG 2:
Höôùng daãn Hs Thực hành vẽ đậm nhạt, hoàn thiện bài vẽ. (30p)
-         Quan sát hình 1.3 để biết cách vẽ đậm nhạt.
-         Quan sát hình 1.4 để tham khảo một số bài vẽ đậm nhạt
II. Thực hành
-         Xác định tỉ lệ độ đậm nhạt trên vật mẫu để phân mảng trên hình
-         Vẽ đậm nhạt tạo khối cho hình vẽ và không gian cho tranh tĩnh vật
-         Sử dụng bài vẽ hình ở hoạt động trước, vẽ đậm nhạt
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (5p)
4.1. Tổng kết
Trưng bày bài vẽ theo nhóm
- Tham gia đánh giá quá trình học tập, kết quả bài vẽ của mình, của bạn
- Rút kinh nghiệm và điều chỉnh bài vẽ
4.2. Hướng dẫn tự học
+ Đối với bài học ở tiết học này: Có thể vận dụng cách vẽ hình, vẽ đậm nhạt để thực hiện các bài vẽ theo mẫu khác bằng bút chì, màu vẽ,...
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Ñoïc tröôùc baøi môùi tạo hình rối dây.
5. PHỤ LỤC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         - 1 -
              GIÁP VĂN VIỆT                                                   GIÁO AN MỸ THUẬT 9


    TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                   NĂM HỌC 2017-2018
 

PPCT: 5
Tuần dạy: 5
Ngày soạn: 20/09/2017
Ngày dạy: 21/09/2017
Lớp dạy: 9b, 9c, 9d, 9a.
 
Chủ đề 3
TẠO HÌNH CON RỐI VÀ SÂN KHẤU BIỂU DIỄN RỐI
Bµi 5
Tạo hình rối dây
 
1. MỤC TIÊU
 1.1. Kieán thöùc: Hiểu được tạo hình con rối và sân khấu biểu diễn rối
 1.2. Kyõ naêng: •Tạo hình được con rối có đặc điểm và tính cách riêng.
    1.3. Thaùi ñoä: Hiểu và trân trọng loại hình nghệ thuật múa rối trong văn hoá Việt Nam.
2. CHUẨN BỊ
 2.1. Giaùo vieân: Một số hình, con rối.
 2.2. Hoïc sinh: Giấy vẽ, bút chì, bút dạ, tẩy, giấy màu, màu vê, băng dính, kẻo, hồ dán. Dây thép, bìa cứng và các đồ vật tìm được dạng hộp hay hình trụ (vỏ hộp, lõi giấy, bút bi cũ, mẩu gỗ, tre,.;.).
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 3.1. OÅn ñònh toå chöùc:
 3.2 Kieåm tra miệng:
3.3 Tiến trình dạy học
 
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VÀ HS
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG 1:
Höôùng daãn HS tìm hieåu (15p)
-         Quan sát Hình 3.1 để nhận biết hình thức làm con rối
I/. Tìm hiểu.
-         Có thể tạo mới hoặc sử dụng các vật liệu có sẵn có dạng khối hộp, khối cầu,... các vặt dạng hình ống như ống trúc, vỏ bút,... để tạo các bộ phận của con rối, sau đó liên kết chúng lại bằng cách luồn dây để tạo hình con rối.
                         - 1 -
              GIÁP VĂN VIỆT                                                   GIÁO AN MỸ THUẬT 9


    TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                   NĂM HỌC 2017-2018
 


- Quan sát Hình 3.2 để tham khảo thêm về một số hình thức con rối khác.

 
HOAÏT ÑOÄNG 2:
Höôùng daãn Hs thực hành . (28p)
-         HS đọc SHMT(t22,23)
 
II. Thực hành
Thực hành tạo con rối dây theo các bước sau:
-Tạo các bộ phận của con rối:
+ Sử dụng khối hộp chữ nhật, khối trụ làm thân rối.
+ Sử dụng khối cầu, khổi lục lăng,... làm đầu rối.
+ Sử dụng ống trúc, vỏ bút hay cuộn dây thành ống làm cánh tay, ống chân con rối
+ Tạo ngón tay rối bằng dây nhỏ/ dây thép buộc/ dây điện
+ tìm vật liệu hình chữ nhật/ bầu dục làm chân con rối.
-         Liên kết các bộ phận thành thân rối
+ Dùng dây mềm đính vào thân rối ở các vị trí cổ, tay, chân của rối
+ Luồn dây qua ống vật liệu làm cổ, tay, chân rối tạo liên kết các bộ phận cho rối.
+ Đính vật liệu làm đầu, bàn tay bàn chân rối vào đầu dây ở cổ tay, chân rối
 
                         - 1 -
              GIÁP VĂN VIỆT                                                   GIÁO AN MỸ THUẬT 9


Nguồn:Viet Giap Van

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGA_Mi_thuat_lop_9_2017_2018.doc[88.53 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
uuwx0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-20 08:45:39
Loại file
doc
Dung lượng
88.53 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
giáo án điện tử Giáo án học kì 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án học kì 1
  Thể dục 10
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2017

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Lịch sử 11
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 2

 • Giáo án học kì 1
  Đạo đức 5
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Sinh học 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Cùng học Tin học 4
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Cùng học Tin học 4
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Ngữ văn 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tiếng Anh 8 Thí điểm
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tiếng Anh 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU