Ngày soạn:16/10/2020
Ngày giảng:21/10/2020
TIẾT 19: KIỂM TRA MỘT TIẾT

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nhằm kiểm tra đánh giá quá trình học tập, tiếp thu kiến thức của HS trong chương trình lịch sử từ đầu năm -> nay.(kiến thức cơ bản trọng tâm của hai chương I, II).
2. Tư tưởng
- Bồi dưỡng hs ý thức về tính chích xác, sự ham học bộ môn. Bước đầu hình thành được ý thức đúng đắn về sự phát triển của lịch sử thế giới từ những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên ( thế kỉ XVI ) đến đầu thế kỉ XX.
3. Kỹ năng
- Biết lựa chọn kiến thức để làm bài kiển tra, biết trình bày 1 bài viết Lịch sử
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Ra đề, đáp án + biểu điểm
2. Học sinh: Ôn tập
III. THIẾT KẾ MA TRẬN

Cấp độ


Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


CĐ1:
Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Trình bày nguyên nhân dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh.

Nhận xét
được đặc điểm chung của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ?Số câu
Số điểm
Số câu: 1/2
Số điểm: 2
Số câu:0
Số điểm:0
Số câu:1/2
Số điểm: 2
Số câu:0
Số điểm:0
 Số câu:1
4 điểm=
40 %


CĐ2.
Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Giải thích được vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản Phương Tây

.


Số câu
Số điểm
Số câu:0
Số điểm: 0
Số câu:1
Số điểm:2
Số câu:0
Số điểm: 0
Số câu:0
Số điểm: 0
Số câu: 1
2 điểm=
20 %


CĐ3.
Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Trình bày nội dung và kết quả của cuộc cải cách Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản?
Số câu
Số điểm
Số câu:1
Số điểm: 4
Số câu:0
Số điểm:0
Số câu:0
Số điểm: 0
Số câu:0
Số điểm: 0
Số câu: 4
4 điểm= 10 %


Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:2/3+2/3
Số điểm: 6
60 %
Số câu:1/3+1
Số điểm: 2
20 %
Số câu:1/3
Số điểm: 2
20 %
Số câu:0
Số điểm:0

Số câu :3
Số điểm:10
= 100%

IV. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA
- GV chép đề
* Câu 1 (4 điểm)
Trình bày nguyên nhân dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh? Nêu nhận xét của em về đặc điểm chung của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ?
* Câu 2(2 điểm)
Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản Phương Tây ?
* Câu 3 (4 điểm)
Trình bày nội dung và kết quả của cuộc cải cách Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản?

V. HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu
Nội dung
Điểm

1
+ Nguyên nhân => tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh.
- Do công nghiệp ở Anh phát triển sớm nên máy móc, trang thiết bị dần dần trở nên lạc hậu.
-Giai cấp tư sản Anh chú trọng lại đầu tư vào các nước thuộc địa hơn là đầu tư, đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước.
+ Nhận xét của em về đặc điểm chung của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ?
- Anh: Chủ nghĩa ĐQ Anh là “ CNĐQ thực dân ”
- Pháp: Chủ nghĩa ĐQ Pháp là “ CNĐQ cho vay lãi ”.
- Đức: Chủ nghĩa ĐQ Đức là “ CNĐQ quân phiệt , hiếu chiến”
- Mĩ : Đế quốc của “các ông vua công nghiệp”


1 điểm

1 điểm0.5điểm
0.5điểm
0.5điểm
0.5điểm

2

+ Khu vực Đông Nam Á trở
nguon VI OLET