Giáo án học kì 2

giáo án điện tử Toán học Toán học 10 Đại số 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       55      0
Ngày đăng 2018-10-12 21:59:05 Tác giả Quyết Đỗ Quang loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ngaìy soaûn: Ngày dạy : BÁÚT PHÆÅNG TRÇNH VAÌ HÃÛ BÁÚT PHÆÅNG TRÇNH MÄÜT ÁØN I. MỤC TIÊU: 1.Kiãún thæïc: -Hoüc sinh nàõm âæåüc báút phæång trçnh, hãû báút phæång trçnh tæång âæång vaì caïc pheïp biã

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

                                                                                        Ngaìy soaûn:
                                                                                        Ngày dạy :
 
BÁÚT PHÆÅNG TRÇNH VAÌ HÃÛ BÁÚT PHÆÅNG
TRÇNH MÄÜT ÁØN
I. MỤC TIÊU:
   1.Kiãún thæïc:
 -Hoüc sinh nàõm âæåüc báút phæång trçnh, hãû báút phæång trçnh tæång âæång vaì caïc pheïp biãún âäøi tæång âæång
 -Nàõm âæåüc mäüt säú chuï yï gàûp phaíi khi giaíi báút phæång trçnh vaì hãû báút phæång trçnh                                
   2.Kỹ năng:
 -Sæí duûng âæåüc caïc pheïp biãún âäøi tæång âæång trong giaíi báút phæång trçnh,hãû báút phæång trçnh
 -Giaíi mäüt säú báút phæång trçnh âån giaín
   3.Thaïi âäü:
 -Giaïo duûc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn,chênh xaïc,chàm chè trong hoüc táûp
II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG
1. Chuẩn bị của giáo viên
   *Phương pháp :
-         Nêu vấn đề  diễn giải trực quan
-         Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy
-         Hoạt động theo nhóm
   *Phương tiện :
-         Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học
2. Chuẩn bị của học sinh
-         Ôn tập kiến thức bài trước.
-         Làm bài tập về nhà.
III. TỔ CHỨC DẠY HỌC
1.Ổn định :   
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
 
 
 
 
 
 
2. Kiểm tra bài cũ
 HS:Nhàõc laûi phæång phaïp giaíi hãû báút  phæång trçnh mäüt áøn ?
       Thæûc haình giaíi hãû phæång trçnh
   
 3-Baìi måïi:
       Chuïng ta âaî biãút phæång trçnh tæång âæång vaì caïc pheïp biãún âäøi tæång âæång,báút phæång trçnh ,hãû báút phæång trçnh tæång âæång laì gç ? Coï nhæîng pheïp biãún âäøi báút phæång trçnh tæång âæång naìo,coï gç khaïc so våïi biãún âäøi phæång trçnh tæång âæång

 
HOAÛT ÂÄÜNG THÁÖY VAÌ TROÌ
NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT
Hoaût âäüng1
 
HS:Tæång tæû phæång trçnh tæång âæång âënh nghéa bpt tæång âæång,pheïp biãún âäøi tæång âæång
 
GV:Toïm tàõt vaì ghi lãn baíng
 
 
Hoaût âäüng2
GV:Giåïi thiãûu pheïp biãún âäøi tæång âæång bàòng caïch cäüng vaìo hai vãú mäüt biãøu thæïc
 
GV:Trong caïc càûp bpt trãn ,càûp bpt naìo tæång âæång våïi nhau?
HS:Tçm càûp bpt tæång âæång vaì giaíi thêch
 
GV:Nãu nháûn xeït
ú
 
 
 
GV:Tæång tæû giåïi thiãûu pheïp biãún âäøi tæång âæång bàòng caïch nhán vaìo hai vãú hoàûc bçnh phæång hai vãú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Báút phæång trçnh tæång âæång
1.Báút phæång trçnh tæång âæång :
*)Hai báút phæång trçnh (hãû báút phæång trçnh ) goüi laì tæång âæång nãúu chuïng coï cuìng táûp håüp nghiãûm
*)Pheïp biãún âäøi mäüt báút phæång trçnh ( hãû báút phæång trçnh ) thaình mäüt báút phæång trçnh ( hãû báút phæång trçnh ) tæång âæång goüi laì " Pheïp biãún âäøi tæång âæång "
Caïc pheïp biãún âäøi tæång âæång
2.Caïc pheïp biãún âäøi tæång âæång:
a.Cäüng ( Træì ):
  
 
*) Vê duû :
   1)
   2)
*)Nháûn xeït :Chuyãøn vãú âäøi dáúu maì khäng laìm thay âäøi âiãöu kiãûn cuía báút phæång trçnh ta âæåüc báút phæång trçnh tæång âæång
b.Nhán ( Chia ):
 
 
 
*)Vê duû :
  
c.Bçnh phæång:
 
 
 
 
 
*)Vê duû:
 
 
 

 
 
 4.Cuíng cäú:
  -Nhàõc laûi caïc pheïp biãún âäøi tæång  âæång âaî hoüc
  -Nhàõc laûi mäüt säú chuï yï
 5. Giao bài về nhà:
  -Nàõm væîng caïc kiãún thæïc âaî hoüc
  -Laìm baìi táûp 1,3SGK
  -Tiãút sau baìi táûp
 

Nguồn:Quyết Đỗ Quang

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDS1034.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
o9b20q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-10-12 21:59:05
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
55
giáo án điện tử Giáo án học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
2 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (2)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
11/4/2018 7:42:26 PM
Tài liệu giáo dục rất hay
11/4/2018 7:52:54 PM
Cảm ơn admin tài liệu hay

giáo án có liên quan

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2010

  Xem: 4

 • Giáo án 11 học kì 2
  Ngữ văn 11
  Giáo án 11 học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2016

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Địa lý 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Vật lý 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 8

 • Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Đạo đức 5
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0