Giáo án học kì 2

giáo án điện tử Thể dục Thể dục 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       8      0
Ngày đăng 2018-05-22 07:07:36 Tác giả Thà Nguyễn Tiến loại .doc kích thước 1.59 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ngµy so¹n 30 / 12 /2013 Ngµy d¹y 2 / 1 /2014 TiÕt37: bµi thÓ dôc - bËt nh¶y - ch¹y bÒn I: Môc tiªu - Bµi thÓ dôc: Häc 2 ®éng t¸c v­¬n thë, tay - BËt nh¶y : ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, trß ch¬i Nh¶

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngµy so¹n  30 / 12 /2013
Ngµy d¹y  2 / 1 /2014
TiÕt37:  bµi thÓ dôc - bËt nh¶y -  ch¹y bÒn
                          
I: Môc tiªu
-         Bµi thÓ dôc: Häc 2 ®éng t¸c v­¬n thë, tay
-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, trß ch¬i "Nh¶y cõu"
-         Ch¹y bÒn : Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn
HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê
GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y
III: TiÕn tr×nh day häc
 
Néi dung
§Þnh
l­­­­îng
Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc
A,PhÇn më ®Çu
1, NhËn líp
       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh
-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.
 
 
 
2, Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
- TËp mét sè ®éng t¸c TD.
- Xoay c¸c khíp tay, ch©n
- Ðp c¸c khíp. 
 
 
 
 
 
 
3. KiÓm tra bµi cò
Trß ch¬i “ KÕt b¹n ! KÕt b¹n !”
 
8-10P
1-2P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5P
 
2x8
2x8
2x8
 
 
 
 
 
 
2-3P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o
§éi h×nh nhËn líp
       x x x x x x x x x x xx
       x x x x x x x x x x x x
       x x x x x x x x x x x x
 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc
 
 
 
GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp
§éi h×nh khëi ®éng
   x    x    x    x    x    x    x    x
       x    x    x    x    x    x    x
    x    x    x    x    x    x    x    x
 

 
 
 
Gv phæ biÕn luËt ch¬i c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho häc sinh ch¬i
 
1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014
Gv Le Duy Hai                                                 


Ngµy so¹n  30 / 12 /2013
Ngµy d¹y  2 / 1 /2014
TiÕt37:  bµi thÓ dôc - bËt nh¶y -  ch¹y bÒn
                          
I: Môc tiªu
-         Bµi thÓ dôc: Häc 2 ®éng t¸c v­¬n thë, tay
-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, trß ch¬i "Nh¶y cõu"
-         Ch¹y bÒn : Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn
HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê
GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y
III: TiÕn tr×nh day häc
 
Néi dung
§Þnh
l­­­­îng
Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc
A,PhÇn më ®Çu
1, NhËn líp
       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh
-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.
 
 
 
2, Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
- TËp mét sè ®éng t¸c TD.
- Xoay c¸c khíp tay, ch©n
- Ðp c¸c khíp. 
 
 
 
 
 
 
3. KiÓm tra bµi cò
Trß ch¬i “ KÕt b¹n ! KÕt b¹n !”
 
8-10P
1-2P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5P
 
2x8
2x8
2x8
 
 
 
 
 
 
2-3P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o
§éi h×nh nhËn líp
       x x x x x x x x x x xx
       x x x x x x x x x x x x
       x x x x x x x x x x x x
 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc
 
 
 
GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp
§éi h×nh khëi ®éng
   x    x    x    x    x    x    x    x
       x    x    x    x    x    x    x
    x    x    x    x    x    x    x    x
 

 
 
 
Gv phæ biÕn luËt ch¬i c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho häc sinh ch¬i
 
1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014
Gv Le Duy Hai                                                 


Ngµy so¹n  30 / 12 /2013
Ngµy d¹y  2 / 1 /2014
TiÕt37:  bµi thÓ dôc - bËt nh¶y -  ch¹y bÒn
                          
I: Môc tiªu
-         Bµi thÓ dôc: Häc 2 ®éng t¸c v­¬n thë, tay
-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, trß ch¬i "Nh¶y cõu"
-         Ch¹y bÒn : Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn
HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê
GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y
III: TiÕn tr×nh day häc
 
Néi dung
§Þnh
l­­­­îng
Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc
A,PhÇn më ®Çu
1, NhËn líp
       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh
-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.
 
 
 
2, Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
- TËp mét sè ®éng t¸c TD.
- Xoay c¸c khíp tay, ch©n
- Ðp c¸c khíp. 
 
 
 
 
 
 
3. KiÓm tra bµi cò
Trß ch¬i “ KÕt b¹n ! KÕt b¹n !”
 
8-10P
1-2P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5P
 
2x8
2x8
2x8
 
 
 
 
 
 
2-3P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o
§éi h×nh nhËn líp
       x x x x x x x x x x xx
       x x x x x x x x x x x x
       x x x x x x x x x x x x
 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc
 
 
 
GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp
§éi h×nh khëi ®éng
   x    x    x    x    x    x    x    x
       x    x    x    x    x    x    x
    x    x    x    x    x    x    x    x
 

 
 
 
Gv phæ biÕn luËt ch¬i c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho häc sinh ch¬i
 
1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014
Gv Le Duy Hai                                                 


Néi dung
§Þnh
l­­­­îng
Ph­­­­¬ng ph¸p tæ chøc
 
B,PhÇn c¬ b¶n
1. Bµi thÓ dôc
Häc ®éng t¸c v­¬n thë
 
 
 
- §éng t¸c tay
 
 
 
 
 
2. BËt nh¶y
- ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau
- Trß ch¬i "Nh¶y cõu"
 
 
 
 
 
 
 
3.Ch¹y bÒn
- Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
 
 
 
 
 
C. PhÇn kÕt thóc
1. Th¶ láng håi tÜnh
TËp ®éng t¸c thÓ dôc ®iÒu hoµ
 
 
2.NhËn xÐt
KiÕn thøc kÜ n¨ng , ý thøc vµ kÕt qu¶ giê häc
 
 
3.H­­­íng dÉn vÒ nhµ tËp luyÖn
- Bµi thÓ dôc - BËt nhÈy - Ch¹y bÒn
 
 
30P
12P
 
2lÇn
 
 
 
 
 
12P
2-3lÇn
 
 
 
2-3lÇn
 
5-6P
 
 
 
 
 
 
5P
 
2p
 
 
 
2p
 
 
 
 
1p
 
 
 
 
 
 
 
GV lµm mÉu ph©n tÝch ®éng t¸c h« cho häc sinh tËp
GV h­­íng dÉn c¸ch thøc vµ tæ chøc cho HS tËp luyÖn theo nhãm c¸n sù nhãm h« cïng tËp
           §éi h×nh tËp luyÖn
x x x x nhãm 1           nhãm4     x
x                                                 x
x                                              x
x                                                 x
x nhãm 2           x x x x    nhãm 3
 
§éi h×nh tËp luyÖn
    x    x    x    x    x    x    x    x
       x    x    x    x    x    x    x
    x    x    x    x    x    x    x    x
 

Gv phæ biÕn néi dung yªu cÇu luËt ch¬i , c¸ch ch¬i vµ tæ choc cho  H/s ch¬i.
Gv lµm träng tµi nhËn xÐt sau mçi lÇn ch¬i.
 
GV h­íng dÉn häc sinh c¸ch ch¹y kÕt hîp tèt b­­­­­­íc ch©n vµ nhÞp thë trong khi ch¹y, th¶ láng tÝch cùc khi ch¹y vÒ ®Ých.
 
GV h­­­­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n.
-VÒ thµnh 4 hµng ngang.
                                  * * * * * * * * * *  
                                  * * * * * * * * * *
                                  * * * * * * * * * *
                                  * * * * * * * * * *
                               
NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc
- Tuyªn d­­­¬ng
- Phª b×nh
H­íng dÉn häc HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm néi dung ®· häc vµo buæi s¸ng ho¨c chiÒu
1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014
Gv Le Duy Hai                                                 


 
Ngµy so¹n 5  /1 /2014
Ngµy d¹y  8  / 1 /2014
TiÕt38: bµi thÓ dôc - bËt nh¶y
 
I: Môc tiªu
-         Bµi thÓ dôc: ¤n 2 ®éng t¸c v­¬n thë, tay. Häc 2 ®éng t¸c ch©n, l­ên
-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, trß ch¬i "Nh¶y « tiÕt søc"
II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn
HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê
GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y
III: TiÕn tr×nh day häc
 
Néi dung
§Þnh
l­­­­îng
Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc
A,PhÇn më ®Çu
1, NhËn líp
       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh
 
-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.
 
 
 
2, Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
- TËp mét sè ®éng t¸c TD.
- Xoay c¸c khíp tay, ch©n
- Ðp c¸c khíp. 
 
 
 
 
 
 
3. KiÓm tra bµi cò
- Bµi thÓ dôc
 
8-10P
1-2P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5P
 
2x8
2x8
2x8
 
 
 
 
 
 
2-3P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o
§éi h×nh nhËn líp
       x x x x x x x x x x xx
       x x x x x x x x x x x x
       x x x x x x x x x x x x
 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc
 
 
 
GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp
§éi h×nh khëi ®éng
    x    x    x    x    x    x    x    x
       x    x    x    x    x    x    x
    x    x    x    x    x    x    x    x
 

 
 
 
Gv gäi 1-2 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c, gäi häc sinh ë líp nhËn xÐt, Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
 
1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014
Gv Le Duy Hai                                                 


Néi dung
§Þnh
l­­­­îng
Ph­­­­¬ng ph¸p tæ chøc
B,PhÇn c¬ b¶n
1. Bµi thÓ dôc
- ¤n
+§éng t¸c v­¬n thë
+§éng t¸c tay
- Häc ®éng t¸c ch©n
 
 
 
+ §éng t¸c l­ên
 
 
 
 
2. BËt nh¶y
- ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau
- Trß ch¬i "Nh¶y « tiÕp søc"
 
 

 
* Cñng cè
 
3.Ch¹y bÒn
- Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
 
 
 
 
C. PhÇn kÕt thóc
1. Th¶ láng håi tÜnh
TËp ®éng t¸c thÓ dôc ®iÒu hoµ
 
 
2.NhËn xÐt
KiÕn thøc kÜ n¨ng , ý thøc vµ kÕt qu¶ giê häc
 
 
3.H­­­íng dÉn vÒ nhµ tËp luyÖn
- Bµi thÓ dôc - BËt nhÈy - Ch¹y bÒn
 
 
30P
15P
 
2lÇn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12P
2-3lÇn
 
 
 
 
 
2-3lÇn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5P
 
2p
 
 
 
2p
 
 
 
 
1p
 
 
 
 
GV lµm mÉu ph©n tÝch ®éng t¸c h« cho häc sinh tËp
GV h­­íng dÉn c¸ch thøc vµ tæ chøc cho HS tËp luyÖn theo nhãm c¸n sù nhãm h« cïng tËp
           §éi h×nh tËp luyÖn
x x x x nhãm 1           nhãm4     x
x                                                 x
x                                               x
x                                                 x
x nhãm 2           x x x x    nhãm 3
 
§éi h×nh tËp luyÖn
    x    x    x    x    x    x    x    x
       x    x    x    x    x    x    x
    x    x    x    x    x    x    x    x
 

Gv phæ biÕn néi dung yªu cÇu luËt ch¬i , c¸ch ch¬i vµ tæ choc cho  H/s ch¬i.
Gv lµm träng tµi nhËn xÐt sau mçi lÇn ch¬i.
 
GV h­­­­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n.
-VÒ thµnh 4 hµng ngang.
                                  * * * * * * * * * *  
                                  * * * * * * * * * *
                                  * * * * * * * * * *
                                  * * * * * * * * * *
                               
NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc
H­íng dÉn häc HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm néi dung ®· häc vµo buæi s¸ng ho¨c chiÒu
1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014
Gv Le Duy Hai                                                 


Ngµy so¹n  6 /1 /2014
Ngµy d¹y   9 / 1 /2014
TiÕt39:  bµi thÓ dôc - bËt nh¶y -  ch¹y bÒn
 
I: Môc tiªu
-         Bµi thÓ dôc: ¤n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên.
-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, ngang trß ch¬i "bËt xa tiÕp søc"
-         Ch¹y bÒn : Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn
HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê
GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y
III: TiÕn tr×nh day häc
 
Néi dung
§Þnh
l­­­­îng
Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc
A,PhÇn më ®Çu
1, NhËn líp
       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh
-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.
 
 
 
2, Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
- TËp mét sè ®éng t¸c TD.
- Xoay c¸c khíp tay, ch©n
- Ðp c¸c khíp. 
 
 
 
 
 
 
3. KiÓm tra bµi cò
Bµi thÓ dôc
 
8-10'
1-2'
 
 
 
 
 
 
 
4-5'
 
 
 
 
 
2x8
2x8
2x8
 
 
 
 
 
 
2-3'
 
 
 
 
 
 
 
 
C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o
§éi h×nh nhËn líp
       x x x x x x x x x x xx
       x x x x x x x x x x x x
       x x x x x x x x x x x x
 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc
 
 
 
GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp
§éi h×nh khëi ®éng
    x    x    x    x    x    x    x    x
       x    x    x    x    x    x    x
    x    x    x    x    x    x    x    x
 

 
 
 
Gv gäi 1-2 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c, gäi häc sinh ë líp nhËn xÐt, Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
 
 
1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014
Gv Le Duy Hai                                                 


Néi dung
§Þnh
l­­­­îng
Ph­­­­¬ng ph¸p tæ chøc
B,PhÇn c¬ b¶n
1. Bµi thÓ dôc
*
- §éng t¸c v­¬n thë
- §éng t¸c tay
 
 
 
 
 
2. BËt nh¶y
- ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau
- Trß ch¬i "BËt xa tiÕp søc"
 
 
 
 
* Cñng cè
 
 
 
3.Ch¹y bÒn
- Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
 
 
 
 
 
C. PhÇn kÕt thóc
1. Th¶ láng håi tÜnh
TËp ®éng t¸c thÓ dôc ®iÒu hoµ
 
 
2.NhËn xÐt
KiÕn thøc kÜ n¨ng , ý thøc vµ kÕt qu¶ giê häc
 
 
3.H­­­íng dÉn vÒ nhµ tËp luyÖn
- Bµi thÓ dôc - BËt nhÈy - Ch¹y bÒn
 
 
30'
12'
 
2lÇn
 
 
 
 
 
12'
2-3lÇn
 
 
 
2-3lÇn
 
5-6'
 
 
 
 
 
 
5'
 
2'
 
 
 
2'
 
 
 
 
1'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV lµm mÉu ph©n tÝch ®éng t¸c h« cho häc sinh tËp
GV h­­íng dÉn c¸ch thøc vµ tæ chøc cho HS tËp luyÖn theo nhãm c¸n sù nhãm h« cïng tËp
           §éi h×nh tËp luyÖn
x x x x nhãm 1           nhãm4     x
x                                                 x
x                                               x
x                                                 x
x nhãm 2           x x x x    nhãm 3
 
§éi h×nh tËp luyÖn
    x    x    x    x    x    x    x    x
       x    x    x    x    x    x    x
    x    x    x    x    x    x    x    x
 

Gv phæ biÕn néi dung yªu cÇu luËt ch¬i , c¸ch ch¬i vµ tæ choc cho  H/s ch¬i.
Gv lµm träng tµi nhËn xÐt sau mçi lÇn ch¬i.
 
GV h­íng dÉn häc sinh c¸ch ch¹y kÕt hîp tèt b­­­­­­íc ch©n vµ nhÞp thë trong khi ch¹y, th¶ láng tÝch cùc khi ch¹y vÒ ®Ých.
 
GV h­­­­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n.
-VÒ thµnh 4 hµng ngang.
                                  * * * * * * * * * *  
                                  * * * * * * * * * *
                                  * * * * * * * * * *
                                  * * * * * * * * * *
                               
NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc
- Tuyªn d­­­¬ng
- Phª b×nh
H­íng dÉn häc HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm néi dung ®· häc vµo buæi s¸ng ho¨c chiÒu
1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014
Gv Le Duy Hai                                                 


 
Ngµy so¹n  12 / 1 /2014
Ngµy d¹y   15 /1 /2014
TiÕt40:  bµi thÓ dôc - bËt nh¶y
 
I: Môc tiªu
-         Bµi thÓ dôc: ¤n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. (chó ý nhÞp ®iÖu, biªn ®é)
-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, ngang, ®µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng nh¶y vµo hè c¸t 
-         Häc sinh thuéc 4 ®éng t¸c ®· häc chó ý ®Õn nhÞp ®iÖu vµ biªn ®é, thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y
II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn
HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê
GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y
III: TiÕn tr×nh day häc
 
Néi dung
§Þnh
l­­­­îng
Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc
A,PhÇn më ®Çu
1, NhËn líp
       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh
 
-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.
 
 
 
2, Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
- TËp mét sè ®éng t¸c TD.
- Xoay c¸c khíp tay, ch©n
- Ðp c¸c khíp. 
 
 
 
 
 
 
3. KiÓm tra bµi cò
Bµi thÓ dôc
 
8-10'
1-2'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5'
 
2x8
2x8
2x8
 
 
 
 
 
 
2-3'
 
 
 
 
 
 
C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o
§éi h×nh nhËn líp
       x x x x x x x x x x xx
       x x x x x x x x x x x x
       x x x x x x x x x x x x
 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc
 
 
 
GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp
§éi h×nh khëi ®éng
    x    x    x    x    x    x    x    x
       x    x    x    x    x    x    x
    x    x    x    x    x    x    x    x
 

 
 
 
Gv gäi 1-2 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c, gäi häc sinh ë líp nhËn xÐt, Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
 
 
1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014
Gv Le Duy Hai                                                 


Néi dung
§Þnh
l­­­­îng
Ph­­­­¬ng ph¸p tæ chøc
B,PhÇn c¬ b¶n
1. Bµi thÓ dôc
*¤n
- §éng t¸c v­¬n thë
- §éng t¸c tay
- §éng t¸c ch©n
- §éng t¸c L­ên
 
 
 
 
2. BËt nh¶y
- ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau
- §¸ l¨ng ngang
 
 
 
 
- §µ mét b­íc giËm nh¶y vµo hè c¸t
 
 
 
 
* Cñng cè
 
 
 
 
C. PhÇn kÕt thóc
1. Th¶ láng håi tÜnh
TËp ®éng t¸c thÓ dôc ®iÒu hoµ
 
 
2.NhËn xÐt
KiÕn thøc kÜ n¨ng , ý thøc vµ kÕt qu¶ giê häc
 
 
3.H­­­íng dÉn vÒ nhµ tËp luyÖn
- Bµi thÓ dôc - BËt nhÈy - Ch¹y bÒn
 
 
 
 
30'
15'
 
2lÇn
 
 
 
 
 
15'
2-3lÇn
 
 
 
 
 
 
2-3lÇn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5'
 
2'
 
 
 
2'
 
 
 
 
1'
 
 
 
 
GV lµm mÉu ph©n tÝch ®éng t¸c h« cho häc sinh tËp
GV h­­íng dÉn c¸ch thøc vµ tæ chøc cho HS tËp luyÖn theo nhãm c¸n sù nhãm h« cïng tËp
           §éi h×nh tËp luyÖn
x x x x nhãm 1           nhãm4     x
x                                                 x
x                                               x
x                                                 x
x nhãm 2           x x x x    nhãm 3
 
§éi h×nh tËp luyÖn
    x    x    x    x    x    x    x    x
       x    x    x    x    x    x    x
    x    x    x    x    x    x    x    x
 

xxxxx
 
           x          Hè c¸t
 
xxxxx
GV h­­­­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n.
 
 
 
 
 
-VÒ thµnh 4 hµng ngang.
                                  * * * * * * * * * *  
                                  * * * * * * * * * *
                                  * * * * * * * * * *
                                  * * * * * * * * * *
                               
NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc
- Tuyªn d­­­¬ng
- Phª b×nh
H­íng dÉn häc HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm néi dung ®· häc vµo buæi s¸ng ho¨c chiÒu
1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014
Gv Le Duy Hai                                                 


Ngµy so¹n  14 /1 /2014
Ngµy d¹y   16 /1 /2014
TiÕt41:  bµi thÓ dôc - bËt nh¶y -  ch¹y bÒn
 
I: Môc tiªu
-         Bµi thÓ dôc: ¤n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên.
-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, ngang. §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, ®µ ba b­íc giËm nh¶y vµo hè c¸t
-         Häc sinh thuéc 4 ®éng t¸c ®· häc chó ý ®Õn nhÞp ®iÖu vµ biªn ®é, thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y
-         Ch¹y bÒn : Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn
HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê
GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y
III: TiÕn tr×nh day häc
 
Néi dung
§Þnh
l­­­­îng
Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc
A,PhÇn më ®Çu
1, NhËn líp
       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh
 
-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.
 
 
 
2, Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
- TËp mét sè ®éng t¸c TD.
- Xoay c¸c khíp tay, ch©n
- Ðp c¸c khíp. 
 
 
 
 
 
 
3. KiÓm tra bµi cò
Bµi thÓ dôc
 
8-10'
1-2'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5'
 
2x8
2x8
2x8
 
 
 
 
 
 
2-3'
 
 
 
 
 
 
C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o
§éi h×nh nhËn líp
       x x x x x x x x x x xx
       x x x x x x x x x x x x
       x x x x x x x x x x x x
 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc
 
 
 
GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp
§éi h×nh khëi ®éng
    x    x    x    x    x    x    x    x
       x    x    x    x    x    x    x
    x    x    x    x    x    x    x    x
 

 
 
 
Gv gäi 1-2 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c, gäi häc sinh ë líp nhËn xÐt, Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
 
 
 
1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014
Gv Le Duy Hai                                                 


Nguồn:Thà Nguyễn Tiến

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngHoa_TD_7_ki2.doc[1.59 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ocr00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-22 07:07:36
Loại file
doc
Dung lượng
1.59 M
Trang
1
Lần tải
3
Lần xem
8
giáo án điện tử Giáo án học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2010

  Xem: 4

 • Giáo án 11 học kì 2
  Ngữ văn 11
  Giáo án 11 học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2016

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Địa lý 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Vật lý 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 8

 • Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Đạo đức 5
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0