Giáo án học kì 2

giáo án Thể dục 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       2      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ocr00q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/22/2018 7:07:36 AM
Loại file
doc
Dung lượng
1.59 M
Lần xem
2
Lần tải
9
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn 30 / 12 /2013 Ngày dạy 2 / 1 /2014 Tiết37: bài thể dục - bật nhảy - chạy bền I: Mục tiêu Bài thể dục: Học 2 động tác vươn thở, tay Bật nhảy : Ôn động tác đá lăng trước- sau, trò chơi Nhảy cừ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án học kì 2, Giáo Án Thể Dục 7 , Giáo án điện tử Giáo án học kì 2, doc, 1 trang, 1.59 M, Thể dục 7 chia sẽ bởi Th� Nguy�?n Tiến đã có 9 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-hoc-ki-2.doc[1.59 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn 30 / 12 /2013
Ngày dạy 2 / 1 /2014
Tiết37: bài thể dục - bật nhảy - chạy bền

I: Mục tiêu
Bài thể dục: Học 2 động tác vươn thở, tay
Bật nhảy : Ôn động tác đá lăng trước- sau, trò chơi "Nhảy cừu"
Chạy bền : Chạy bền trên địa hình tự nhiên
II: Địa điểm phương tiện
HS vệ sinh sân tập, mỗi HS 2 lá cờ
GV chuẩn bị còi , đồng hồ bấm giây, đệm nhảy
III: Tiến trình day học
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức

A,Phần mở đầu
1, Nhận lớp
GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh
-Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học.
2, Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng
- Tập một số động tác TD.
- Xoay các khớp tay, chân
- các khớp.
3. Kiểm tra bài cũ
Trò chơi “ Kết bạn ! Kết bạn !”

8-10P
1-2P
4-5P
2x8
2x8
2x8
2-3P

Cán sự lớp tập hợp báo cáo
Đội hình nhận lớp
x x x x x x x x x x xx
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
(
GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học
GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp
Đội hình khởi động
x x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x
(
Gv phổ biến luật chơi cách chơi và tổ chức cho học sinh chơi

Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức


B,Phần cơ bản
1. Bài thể dục
Học động tác vươn thở
- Động tác tay
2. Bật nhảy
- Ôn động tác đá lăng trước- sau
- Trò chơi "Nhảy cừu"
3.Chạy bền
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc
1. Thả lỏng hồi tĩnh
Tập động tác thể dục điều hoà
2.Nhận xét
Kiến thức kĩ năng , ý thức và kết quả giờ học
3.Hướng dẫn về nhà tập luyện
- Bài thể dục - Bật nhẩy - Chạy bền

30P
12P
2lần
12P
2-3lần
2-3lần
5-6P
5P
2p
2p
1p

GV làm mẫu phân tích động tác hô cho học sinh tập
GV hướng dẫn cách thức và tổ chức cho HS tập luyện theo nhóm cán sự nhóm hô cùng tập
Đội hình tập luyện
x x x x nhóm 1 nhóm4 x
x x
x ( x
x x
x nhóm 2 x x x x nhóm 3
Đội hình tập luyện
x x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x
(
Gv phổ biến nội dung yêu cầu luật chơi , cách chơi và tổ choc cho H/s chơi.
Gv làm trọng tài nhận xét sau mỗi lần chơi.
GV hướng dẫn học sinh cách chạy kết hợp tốt bước chân và nhịp thở

 


Ngµy so¹n  30 / 12 /2013

Ngµy d¹y  2 / 1 /2014

TiÕt37:  bµi thÓ dôc - bËt nh¶y -  ch¹y bÒn

                          

I: Môc tiªu

-         Bµi thÓ dôc: Häc 2 ®éng t¸c v­¬n thë, tay

-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, trß ch¬i "Nh¶y cõu"

-         Ch¹y bÒn : Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn

HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê

GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y

III: TiÕn tr×nh day häc

 

Néi dung

§Þnh

l­­­­îng

Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc

A,PhÇn më ®Çu

1, NhËn líp

       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh

-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.

 

 

 

2, Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng

- TËp mét sè ®éng t¸c TD.

- Xoay c¸c khíp tay, ch©n

- Ðp c¸c khíp. 

 

 

 

 

 

 

3. KiÓm tra bµi cò

Trß ch¬i “ KÕt b¹n ! KÕt b¹n !”

 

8-10P

1-2P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5P

 

2x8

2x8

2x8

 

 

 

 

 

 

2-3P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o

§éi h×nh nhËn líp

       x x x x x x x x x x xx

       x x x x x x x x x x x x

       x x x x x x x x x x x x

 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc

 

 

 

GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp

§éi h×nh khëi ®éng

   x    x    x    x    x    x    x    x

       x    x    x    x    x    x    x

    x    x    x    x    x    x    x    x

 

 

 

 

Gv phæ biÕn luËt ch¬i c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho häc sinh ch¬i

 

1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014

Gv Le Duy Hai                                                 


Ngµy so¹n  30 / 12 /2013

Ngµy d¹y  2 / 1 /2014

TiÕt37:  bµi thÓ dôc - bËt nh¶y -  ch¹y bÒn

                          

I: Môc tiªu

-         Bµi thÓ dôc: Häc 2 ®éng t¸c v­¬n thë, tay

-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, trß ch¬i "Nh¶y cõu"

-         Ch¹y bÒn : Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn

HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê

GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y

III: TiÕn tr×nh day häc

 

Néi dung

§Þnh

l­­­­îng

Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc

A,PhÇn më ®Çu

1, NhËn líp

       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh

-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.

 

 

 

2, Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng

- TËp mét sè ®éng t¸c TD.

- Xoay c¸c khíp tay, ch©n

- Ðp c¸c khíp. 

 

 

 

 

 

 

3. KiÓm tra bµi cò

Trß ch¬i “ KÕt b¹n ! KÕt b¹n !”

 

8-10P

1-2P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5P

 

2x8

2x8

2x8

 

 

 

 

 

 

2-3P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o

§éi h×nh nhËn líp

       x x x x x x x x x x xx

       x x x x x x x x x x x x

       x x x x x x x x x x x x

 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc

 

 

 

GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp

§éi h×nh khëi ®éng

   x    x    x    x    x    x    x    x

       x    x    x    x    x    x    x

    x    x    x    x    x    x    x    x

 

 

 

 

Gv phæ biÕn luËt ch¬i c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho häc sinh ch¬i

 

1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014

Gv Le Duy Hai                                                 


Ngµy so¹n  30 / 12 /2013

Ngµy d¹y  2 / 1 /2014

TiÕt37:  bµi thÓ dôc - bËt nh¶y -  ch¹y bÒn

                          

I: Môc tiªu

-         Bµi thÓ dôc: Häc 2 ®éng t¸c v­¬n thë, tay

-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, trß ch¬i "Nh¶y cõu"

-         Ch¹y bÒn : Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn

HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê

GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y

III: TiÕn tr×nh day häc

 

Néi dung

§Þnh

l­­­­îng

Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc

A,PhÇn më ®Çu

1, NhËn líp

       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh

-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.

 

 

 

2, Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng

- TËp mét sè ®éng t¸c TD.

- Xoay c¸c khíp tay, ch©n

- Ðp c¸c khíp. 

 

 

 

 

 

 

3. KiÓm tra bµi cò

Trß ch¬i “ KÕt b¹n ! KÕt b¹n !”

 

8-10P

1-2P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5P

 

2x8

2x8

2x8

 

 

 

 

 

 

2-3P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o

§éi h×nh nhËn líp

       x x x x x x x x x x xx

       x x x x x x x x x x x x

       x x x x x x x x x x x x

 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc

 

 

 

GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp

§éi h×nh khëi ®éng

   x    x    x    x    x    x    x    x

       x    x    x    x    x    x    x

    x    x    x    x    x    x    x    x

 

 

 

 

Gv phæ biÕn luËt ch¬i c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho häc sinh ch¬i

 

1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014

Gv Le Duy Hai                                                 


Néi dung

§Þnh

l­­­­îng

Ph­­­­¬ng ph¸p tæ chøc

 

B,PhÇn c¬ b¶n

1. Bµi thÓ dôc

Häc ®éng t¸c v­¬n thë

 

 

 

- §éng t¸c tay

 

 

 

 

 

2. BËt nh¶y

- ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau

- Trß ch¬i "Nh¶y cõu"

 

 

 

 

 

 

 

3.Ch¹y bÒn

- Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

 

 

 

 

 

C. PhÇn kÕt thóc

1. Th¶ láng håi tÜnh

TËp ®éng t¸c thÓ dôc ®iÒu hoµ

 

 

2.NhËn xÐt

KiÕn thøc kÜ n¨ng , ý thøc vµ kÕt qu¶ giê häc

 

 

3.H­­­íng dÉn vÒ nhµ tËp luyÖn

- Bµi thÓ dôc - BËt nhÈy - Ch¹y bÒn

 

 

30P

12P

 

2lÇn

 

 

 

 

 

12P

2-3lÇn

 

 

 

2-3lÇn

 

5-6P

 

 

 

 

 

 

5P

 

2p

 

 

 

2p

 

 

 

 

1p

 

 

 

 

 

 

 

GV lµm mÉu ph©n tÝch ®éng t¸c h« cho häc sinh tËp

GV h­­íng dÉn c¸ch thøc vµ tæ chøc cho HS tËp luyÖn theo nhãm c¸n sù nhãm h« cïng tËp

           §éi h×nh tËp luyÖn

x x x x nhãm 1           nhãm4     x

x                                                 x

x                                              x

x                                                 x

x nhãm 2           x x x x    nhãm 3

 

§éi h×nh tËp luyÖn

    x    x    x    x    x    x    x    x

       x    x    x    x    x    x    x

    x    x    x    x    x    x    x    x

 

Gv phæ biÕn néi dung yªu cÇu luËt ch¬i , c¸ch ch¬i vµ tæ choc cho  H/s ch¬i.

Gv lµm träng tµi nhËn xÐt sau mçi lÇn ch¬i.

 

GV h­íng dÉn häc sinh c¸ch ch¹y kÕt hîp tèt b­­­­­­íc ch©n vµ nhÞp thë trong khi ch¹y, th¶ láng tÝch cùc khi ch¹y vÒ ®Ých.

 

GV h­­­­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n.

-VÒ thµnh 4 hµng ngang.

                                  * * * * * * * * * *  

                                  * * * * * * * * * *

                                  * * * * * * * * * *

                                  * * * * * * * * * *

                              

NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc

- Tuyªn d­­­¬ng

- Phª b×nh

H­íng dÉn häc HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm néi dung ®· häc vµo buæi s¸ng ho¨c chiÒu

1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014

Gv Le Duy Hai                                                 


 

Ngµy so¹n 5  /1 /2014

Ngµy d¹y  8  / 1 /2014

TiÕt38: bµi thÓ dôc - bËt nh¶y

 

I: Môc tiªu

-         Bµi thÓ dôc: ¤n 2 ®éng t¸c v­¬n thë, tay. Häc 2 ®éng t¸c ch©n, l­ên

-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, trß ch¬i "Nh¶y « tiÕt søc"

II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn

HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê

GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y

III: TiÕn tr×nh day häc

 

Néi dung

§Þnh

l­­­­îng

Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc

A,PhÇn më ®Çu

1, NhËn líp

       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh

 

-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.

 

 

 

2, Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng

- TËp mét sè ®éng t¸c TD.

- Xoay c¸c khíp tay, ch©n

- Ðp c¸c khíp. 

 

 

 

 

 

 

3. KiÓm tra bµi cò

- Bµi thÓ dôc

 

8-10P

1-2P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5P

 

2x8

2x8

2x8

 

 

 

 

 

 

2-3P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o

§éi h×nh nhËn líp

       x x x x x x x x x x xx

       x x x x x x x x x x x x

       x x x x x x x x x x x x

 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc

 

 

 

GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp

§éi h×nh khëi ®éng

    x    x    x    x    x    x    x    x

       x    x    x    x    x    x    x

    x    x    x    x    x    x    x    x

 

 

 

 

Gv gäi 1-2 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c, gäi häc sinh ë líp nhËn xÐt, Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm

 

1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014

Gv Le Duy Hai                                                 


Néi dung

§Þnh

l­­­­îng

Ph­­­­¬ng ph¸p tæ chøc

B,PhÇn c¬ b¶n

1. Bµi thÓ dôc

- ¤n

éng t¸c v­¬n thë

+§éng t¸c tay

- Häc ®éng t¸c ch©n

 

 

 

+ §éng t¸c l­ên

 

 

 

 

2. BËt nh¶y

- ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau

- Trß ch¬i "Nh¶y « tiÕp søc"

 

 

 

* Cñng cè

 

3.Ch¹y bÒn

- Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

 

 

 

 

C. PhÇn kÕt thóc

1. Th¶ láng håi tÜnh

TËp ®éng t¸c thÓ dôc ®iÒu hoµ

 

 

2.NhËn xÐt

KiÕn thøc kÜ n¨ng , ý thøc vµ kÕt qu¶ giê häc

 

 

3.H­­­íng dÉn vÒ nhµ tËp luyÖn

- Bµi thÓ dôc - BËt nhÈy - Ch¹y bÒn

 

 

30P

15P

 

2lÇn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12P

2-3lÇn

 

 

 

 

 

2-3lÇn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5P

 

2p

 

 

 

2p

 

 

 

 

1p

 

 

 

 

GV lµm mÉu ph©n tÝch ®éng t¸c h« cho häc sinh tËp

GV h­­íng dÉn c¸ch thøc vµ tæ chøc cho HS tËp luyÖn theo nhãm c¸n sù nhãm h« cïng tËp

           §éi h×nh tËp luyÖn

x x x x nhãm 1           nhãm4     x

x                                                 x

x                                               x

x                                                 x

x nhãm 2           x x x x    nhãm 3

 

§éi h×nh tËp luyÖn

    x    x    x    x    x    x    x    x

       x    x    x    x    x    x    x

    x    x    x    x    x    x    x    x

 

Gv phæ biÕn néi dung yªu cÇu luËt ch¬i , c¸ch ch¬i vµ tæ choc cho  H/s ch¬i.

Gv lµm träng tµi nhËn xÐt sau mçi lÇn ch¬i.

 

GV h­­­­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n.

-VÒ thµnh 4 hµng ngang.

                                  * * * * * * * * * *  

                                  * * * * * * * * * *

                                  * * * * * * * * * *

                                  * * * * * * * * * *

                              

NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc

H­íng dÉn häc HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm néi dung ®· häc vµo buæi s¸ng ho¨c chiÒu

1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014

Gv Le Duy Hai                                                 


Ngµy so¹n  6 /1 /2014

Ngµy d¹y   9 / 1 /2014

TiÕt39:  bµi thÓ dôc - bËt nh¶y -  ch¹y bÒn

 

I: Môc tiªu

-         Bµi thÓ dôc: ¤n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên.

-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, ngang trß ch¬i "bËt xa tiÕp søc"

-         Ch¹y bÒn : Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn

HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê

GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y

III: TiÕn tr×nh day häc

 

Néi dung

§Þnh

l­­­­îng

Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc

A,PhÇn më ®Çu

1, NhËn líp

       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh

-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.

 

 

 

2, Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng

- TËp mét sè ®éng t¸c TD.

- Xoay c¸c khíp tay, ch©n

- Ðp c¸c khíp. 

 

 

 

 

 

 

3. KiÓm tra bµi cò

Bµi thÓ dôc

 

8-10'

1-2'

 

 

 

 

 

 

 

4-5'

 

 

 

 

 

2x8

2x8

2x8

 

 

 

 

 

 

2-3'

 

 

 

 

 

 

 

 

C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o

§éi h×nh nhËn líp

       x x x x x x x x x x xx

       x x x x x x x x x x x x

       x x x x x x x x x x x x

 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc

 

 

 

GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp

§éi h×nh khëi ®éng

    x    x    x    x    x    x    x    x

       x    x    x    x    x    x    x

    x    x    x    x    x    x    x    x

 

 

 

 

Gv gäi 1-2 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c, gäi häc sinh ë líp nhËn xÐt, Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm

 

 

1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014

Gv Le Duy Hai                                                 


Néi dung

§Þnh

l­­­­îng

Ph­­­­¬ng ph¸p tæ chøc

B,PhÇn c¬ b¶n

1. Bµi thÓ dôc

*

- §éng t¸c v­¬n thë

- §éng t¸c tay

 

 

 

 

 

2. BËt nh¶y

- ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau

- Trß ch¬i "BËt xa tiÕp søc"

 

 

 

 

* Cñng cè

 

 

 

3.Ch¹y bÒn

- Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

 

 

 

 

 

C. PhÇn kÕt thóc

1. Th¶ láng håi tÜnh

TËp ®éng t¸c thÓ dôc ®iÒu hoµ

 

 

2.NhËn xÐt

KiÕn thøc kÜ n¨ng , ý thøc vµ kÕt qu¶ giê häc

 

 

3.H­­­íng dÉn vÒ nhµ tËp luyÖn

- Bµi thÓ dôc - BËt nhÈy - Ch¹y bÒn

 

 

30'

12'

 

2lÇn

 

 

 

 

 

12'

2-3lÇn

 

 

 

2-3lÇn

 

5-6'

 

 

 

 

 

 

5'

 

2'

 

 

 

2'

 

 

 

 

1'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV lµm mÉu ph©n tÝch ®éng t¸c h« cho häc sinh tËp

GV h­­íng dÉn c¸ch thøc vµ tæ chøc cho HS tËp luyÖn theo nhãm c¸n sù nhãm h« cïng tËp

           §éi h×nh tËp luyÖn

x x x x nhãm 1           nhãm4     x

x                                                 x

x                                               x

x                                                 x

x nhãm 2           x x x x    nhãm 3

 

§éi h×nh tËp luyÖn

    x    x    x    x    x    x    x    x

       x    x    x    x    x    x    x

    x    x    x    x    x    x    x    x

 

Gv phæ biÕn néi dung yªu cÇu luËt ch¬i , c¸ch ch¬i vµ tæ choc cho  H/s ch¬i.

Gv lµm träng tµi nhËn xÐt sau mçi lÇn ch¬i.

 

GV h­íng dÉn häc sinh c¸ch ch¹y kÕt hîp tèt b­­­­­­íc ch©n vµ nhÞp thë trong khi ch¹y, th¶ láng tÝch cùc khi ch¹y vÒ ®Ých.

 

GV h­­­­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n.

-VÒ thµnh 4 hµng ngang.

                                  * * * * * * * * * *  

                                  * * * * * * * * * *

                                  * * * * * * * * * *

                                  * * * * * * * * * *

                              

NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc

- Tuyªn d­­­¬ng

- Phª b×nh

H­íng dÉn häc HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm néi dung ®· häc vµo buæi s¸ng ho¨c chiÒu

1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014

Gv Le Duy Hai                                                 


 

Ngµy so¹n  12 / 1 /2014

Ngµy d¹y   15 /1 /2014

TiÕt40:  bµi thÓ dôc - bËt nh¶y

 

I: Môc tiªu

-         Bµi thÓ dôc: ¤n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. (chó ý nhÞp ®iÖu, biªn ®é)

-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, ngang, ®µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng nh¶y vµo hè c¸t 

-         Häc sinh thuéc 4 ®éng t¸c ®· häc chó ý ®Õn nhÞp ®iÖu vµ biªn ®é, thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y

II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn

HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê

GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y

III: TiÕn tr×nh day häc

 

Néi dung

§Þnh

l­­­­îng

Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc

A,PhÇn më ®Çu

1, NhËn líp

       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh

 

-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.

 

 

 

2, Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng

- TËp mét sè ®éng t¸c TD.

- Xoay c¸c khíp tay, ch©n

- Ðp c¸c khíp. 

 

 

 

 

 

 

3. KiÓm tra bµi cò

Bµi thÓ dôc

 

8-10'

1-2'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5'

 

2x8

2x8

2x8

 

 

 

 

 

 

2-3'

 

 

 

 

 

 

C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o

§éi h×nh nhËn líp

       x x x x x x x x x x xx

       x x x x x x x x x x x x

       x x x x x x x x x x x x

 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc

 

 

 

GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp

§éi h×nh khëi ®éng

    x    x    x    x    x    x    x    x

       x    x    x    x    x    x    x

    x    x    x    x    x    x    x    x

 

 

 

 

Gv gäi 1-2 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c, gäi häc sinh ë líp nhËn xÐt, Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm

 

 

1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014

Gv Le Duy Hai                                                 


Néi dung

§Þnh

l­­­­îng

Ph­­­­¬ng ph¸p tæ chøc

B,PhÇn c¬ b¶n

1. Bµi thÓ dôc

*¤n

- §éng t¸c v­¬n thë

- §éng t¸c tay

- §éng t¸c ch©n

- §éng t¸c L­ên

 

 

 

 

2. BËt nh¶y

- ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau

- §¸ l¨ng ngang

 

 

 

 

- §µ mét b­íc giËm nh¶y vµo hè c¸t

 

 

 

 

* Cñng cè

 

 

 

 

C. PhÇn kÕt thóc

1. Th¶ láng håi tÜnh

TËp ®éng t¸c thÓ dôc ®iÒu hoµ

 

 

2.NhËn xÐt

KiÕn thøc kÜ n¨ng , ý thøc vµ kÕt qu¶ giê häc

 

 

3.H­­­íng dÉn vÒ nhµ tËp luyÖn

- Bµi thÓ dôc - BËt nhÈy - Ch¹y bÒn

 

 

 

 

30'

15'

 

2lÇn

 

 

 

 

 

15'

2-3lÇn

 

 

 

 

 

 

2-3lÇn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5'

 

2'

 

 

 

2'

 

 

 

 

1'

 

 

 

 

GV lµm mÉu ph©n tÝch ®éng t¸c h« cho häc sinh tËp

GV h­­íng dÉn c¸ch thøc vµ tæ chøc cho HS tËp luyÖn theo nhãm c¸n sù nhãm h« cïng tËp

           §éi h×nh tËp luyÖn

x x x x nhãm 1           nhãm4     x

x                                                 x

x                                               x

x                                                 x

x nhãm 2           x x x x    nhãm 3

 

§éi h×nh tËp luyÖn

    x    x    x    x    x    x    x    x

       x    x    x    x    x    x    x

    x    x    x    x    x    x    x    x

 

xxxxx

 

           x          Hè c¸t

 

xxxxx

GV h­­­­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n.

 

 

 

 

 

-VÒ thµnh 4 hµng ngang.

                                  * * * * * * * * * *  

                                  * * * * * * * * * *

                                  * * * * * * * * * *

                                  * * * * * * * * * *

                              

NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc

- Tuyªn d­­­¬ng

- Phª b×nh

H­íng dÉn häc HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm néi dung ®· häc vµo buæi s¸ng ho¨c chiÒu

1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014

Gv Le Duy Hai                                                 


Ngµy so¹n  14 /1 /2014

Ngµy d¹y   16 /1 /2014

TiÕt41:  bµi thÓ dôc - bËt nh¶y -  ch¹y bÒn

 

I: Môc tiªu

-         Bµi thÓ dôc: ¤n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên.

-         BËt nh¶y :  ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc- sau, ngang. §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, ®µ ba b­íc giËm nh¶y vµo hè c¸t

-         Häc sinh thuéc 4 ®éng t¸c ®· häc chó ý ®Õn nhÞp ®iÖu vµ biªn ®é, thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y

-         Ch¹y bÒn : Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

II: §Þa ®iÓm ph­­­­¬ng tiÖn

HS vÖ sinh s©n tËp, mçi HS 2 l¸ cê

GV chuÈn bÞ cßi , ®ång hå bÊm gi©y, ®Öm nh¶y

III: TiÕn tr×nh day häc

 

Néi dung

§Þnh

l­­­­îng

Ph­­­¬ng ph¸p tæ chøc

A,PhÇn më ®Çu

1, NhËn líp

       GV nhËn líp,kiÓm tra sÜ sè trang phôc, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh

 

-Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña tiÕt häc.

 

 

 

2, Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng

- TËp mét sè ®éng t¸c TD.

- Xoay c¸c khíp tay, ch©n

- Ðp c¸c khíp. 

 

 

 

 

 

 

3. KiÓm tra bµi cò

Bµi thÓ dôc

 

8-10'

1-2'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5'

 

2x8

2x8

2x8

 

 

 

 

 

 

2-3'

 

 

 

 

 

 

C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o

§éi h×nh nhËn líp

       x x x x x x x x x x xx

       x x x x x x x x x x x x

       x x x x x x x x x x x x

 

GV phæ biÕn ng¾n gän nªu râ träng t©m giê häc

 

 

 

GV h­­­íng dÉn, c¸n sù líp h« cïng tËp víi líp

§éi h×nh khëi ®éng

    x    x    x    x    x    x    x    x

       x    x    x    x    x    x    x

    x    x    x    x    x    x    x    x

 

 

 

 

Gv gäi 1-2 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c, gäi häc sinh ë líp nhËn xÐt, Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm

 

 

 

1

Truong THCS My Luong                       Nam hoc 2013– 2014

Gv Le Duy Hai                                                 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU