Giáo Án Thể Dục 9:Giáo Án Học Kì 2

giáo án điện tử Thể dục Thể dục 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
rcy00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-01-25 16:37:20
Loại file
doc
Dung lượng
0.71 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án lớp 9 Ngµy so¹n 26/12/2017 Ngµy d¹y Líp 9A 9B Ngµy 09/01/2018 09/01/2018 §iÒu chØnh TiÕt: 37 nh¶y cao - ( TTTC)nÐm bãng I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nh¶y cao: ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Giáo án lớp 9
          

Ngµy so¹n
26/12/2017
 
   Ngµy d¹y
Líp
       9A
      9B
Ngµy
09/01/2018
09/01/2018
§iÒu chØnh
 
 
 
TiÕt: 37               nh¶y cao - ( TTTC)nÐm bãng
 
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
   - Nh¶y cao: ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang , §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”.
   - NÐm bãng: ¤n ®µ 2 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng).
2. Kỹ năng:
- Nh¶y cao: B­íc ®Çu thùc hiÖn ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang , §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”.
- NÐm bãng: HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî ®· häc. Ch¬i tÝch cùc.
3. Thái độ:
   - Nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện.
4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc:
  a. c¸c n¨ng lùc chung: tù häc,hîp t¸c, quan s¸t
b. c¸c n¨ng lùc chuyªn biÖt: S¸ng t¹o, t­ duy
5. ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt d¹y häc
-Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i
-Kü thuËt d¹y häc: kü thuËt giao nhiÖm vô, kü thuËt theo gãc
II) §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm: S©n vËn ®éng nhµ tr­êng.
2.Ph­¬ng tiÖn:
-Gi¸o viªn: trang phôc thÓ dôc, cßi, cê.
-Häc sinh: trang phuc thÓ dôc.
III) Néi dung- ph­¬ng ph¸p tæ chøc
néi dung
®Þnh l­îng
ph­­­¬ng ph¸p - tæ chøc
A/ PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- N¾m sÜ sè:
 
- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.
2. Khëi ®éng:
6 - 8'
 
 
 
 
 
 
- Líp tr­­ëng tËp hîp hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè.
- GV kiÓm tra t­­­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.
- Líp tr­­­ëng h­­­íng dÉn khëi ®éng

Giáo án lớp 9
          

- Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,.....
TËp 6 ®éng t¸c thÓ dôc phát triển chung
- Tập 36 động tác võ cổ truyền.
- Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang..............
 
3. KiÓm tra bµi cò:
? Ch¹y ®µ giËm nh¶y b»ng mét ch©n vµo ®Öm.
 
 
 
 
 
 
 
 
            o    o    o    o    o
               o    o    o    o    o
            o    o    o    o    o
               o    o    o    o    o
 
                         o         
 
 
- GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiÖn.
- GV gäi HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.
 
B/ PhÇn c¬ b¶n:
1. Nh¶y cao:
¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang ,           - §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng.
- Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”.
 
2. NÐm bãng:
¤n ®µ 2 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa.
 
 
 
 
 
3. Cñng cè:
§µ 1 b­íc nÐm bãng xa.
 
30 - 32'
 
10 lÇn
 
10 lÇn
 
1 lÇn
 
 
 
 
10 lÇn
 
 
 
 
 
 
1 lÇn
 
 
 
 
- GV lµm mÉu ph©n tÝch gi¶ng gi¶i kÜ thuËt ®éng t¸c.
- GV h­íng dÉn mét nhãm (c¶ líp) tËp mét vµi lÇn.
- GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng.
- §H tËp nh¶y cao.
                  cs
 
                     
                       
                    
 
- GV h­íng dÉn mét nhãm (c¶ líp) tËp mét vµi lÇn.
- GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng.
- HS nam tËp nh¶y cao.
- HS n÷ tËp nÐm bãng.
- HS thùc hiÖn theo kiÓu n­íc ch¶y.
- HS tù quan s¸t söa cho b¹n.
- GV quan s¸t söa sai.
- Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c.
 
- Gäi HS lªn thùc hiÖn.
- Gäi HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt.
 
C/ PhÇn kÕt thóc:
1. Håi tÜnh:
Mét sè ®éng t¸c th¶ láng.
2. NhËn xÐt:
5 - 7'
 
 
 
 
- GV h­­­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng.
- §éi h×nh hµng ngang.

Giáo án lớp 9
          

 
3.  H­­íng dÉn vÒ nhµ:
 
Ch¹y bÒn 1000 m.
 
 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.
 
- GV h­­­íng dÉn vÒ nhµ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giáo án lớp 9
          

Ngµy so¹n
05/01/2018
 
   Ngµy d¹y
Líp
       9A
      9B
Ngµy
12/01/2018
12/01/2018
§iÒu chØnh
 
 
 
 
TiÕt: 38              Nh¶y cao - NÐm bãng - Ch¹y bÒn
 
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nh¶y cao: ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang , §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, Ch¹y ®µ chÝnh diÖn – giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
- NÐm bãng: §µ 2 - 4 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng), mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt, ra søc cuèi cïng vµ gi÷ th¨ng b»ng (do GV chän).
- Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
2. Kỹ năng:
   - Nh¶y cao: HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c kÜ thuËt ®· häc.
   - NÐm bãng : HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî, h¨ng h¸i nhiÖt t×nh trong khi ch¬i.
   - Ch¹y bÒn : Thùc hiÖn tÝch cùc ®óng cù ly, lÕt hîp víi thë.
3. Thái độ:
   - Nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện.
4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc:
  a. c¸c n¨ng lùc chung: tù häc,hîp t¸c, quan s¸t
b. c¸c n¨ng lùc chuyªn biÖt: S¸ng t¹o, t­ duy
5. ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt d¹y häc
-Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i
-Kü thuËt d¹y häc: kü thuËt giao nhiÖm vô, kü thuËt theo gãc
II) §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm: S©n vËn ®éng nhµ tr­êng.
2.Ph­¬ng tiÖn:
-Gi¸o viªn: trang phôc thÓ dôc, cßi, cê.
-Häc sinh: trang phuc thÓ dôc.
III) Néi dung- ph­¬ng ph¸p tæ chøc
néi dung
®Þnh l­îng
ph­­­¬ng ph¸p - tæ chøc
A/ PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- N¾m sÜ sè:
 
6 - 8'
 
 
 
 
- Líp tr­­ëng tËp hîp hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè.
- GV kiÓm tra t­­­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu

Giáo án lớp 9
          

- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.
2. Khëi ®éng:
- Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,.....
-TËp 6 ®éng t¸c thÓ dôc.
- Tập 36 động tác võ cổ truyền.
- Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang............
3. KiÓm tra bµi cò:
? §µ 2 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2'
cÇu.
- Líp tr­­­ëng h­­­íng dÉn khëi ®éng
            o    o    o    o    o
               o    o    o    o    o
             o    o    o    o    o
               o    o    o    o    o
 
 
                         o         
 
 
- GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiÖn.
- GV gäi HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.
B/ PhÇn c¬ b¶n:
1. Nh¶y cao:
¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang ,  - §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, Ch¹y ®µ chÝnh diÖn – giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
 
2.  NÐm bãng:
- §µ 2-4 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng).
- Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt, ra søc cuèi cïng vµ gi÷ th¨ng b»ng.
 
3. Ch¹y bÒn:
Trß ch¬i: "Hai lÇn hÝt vµo, hai lÇn thë ra".
4.  Cñng cè:
§µ 3 - 5 b­íc giËm nh¶y b­íc bé trªn kh«ng.
 
30 - 32'
 
5 lÇn
 
5 lÇn
 
 
 
 
 
 
5 lÇn
 
 
3 lÇn
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV lµm mÉu ph©n tÝch gi¶ng gi¶i kÜ thuËt ®éng t¸c.
 
- GV h­íng dÉn mét nhãm (c¶ líp) tËp mét vµi lÇn.
 
- GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng.
 
- HS nam tËp nh¶y cao.
- HS n÷ tËp nÐm bãng.
 
- HS thùc hiÖn theo kiÓu n­íc ch¶y.
 
- HS tù quan s¸t söa cho b¹n.
- GV quan s¸t söa sai.
- Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c.
 
- GV h­íng dÉn ch¬i.
- Gäi HS lªn thùc hiÖn.
- Gäi HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt.
C/ PhÇn kÕt thóc:
1. Håi tÜnh:
Mét sè ®éng t¸c th¶ láng.
2. NhËn xÐt:
5 - 7'
 
 
 
 
- GV h­­­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng.
- §éi h×nh hµng ngang.

Giáo án lớp 9
          

 
3. H­­íng dÉn vÒ nhµ:
Lß cß b»ng ch©n giËm 15m.
Ch¹y bÒn 1000 m.
 
 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.
 
- GV h­­­íng dÉn vÒ nhµ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giáo án lớp 9
          

Ngµy so¹n
05/01/2018
 
   Ngµy d¹y
Líp
       9A
      9B
Ngµy
16/01/2018
16/01/2018
§iÒu chØnh
 
 
 
 
TiÕt: 39               Nh¶y cao - NÐm bãng
 
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nh¶y cao: ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang , §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, Ch¹y ®µ chÝnh diÖn – giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
- NÐm bãng: §µ 2 - 4 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng), mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt, ra søc cuèi cïng vµ gi÷ th¨ng b»ng (do GV chän).
2. Kỹ năng:
   - Nh¶y cao: HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c kÜ thuËt ®· häc.
   - NÐm bãng : HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî, h¨ng h¸i nhiÖt t×nh trong khi ch¬i.
3. Thái độ:
   - Nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện.
4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc:
  a. c¸c n¨ng lùc chung: tù häc,hîp t¸c, quan s¸t
b. c¸c n¨ng lùc chuyªn biÖt: S¸ng t¹o, t­ duy
5. ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt d¹y häc
-Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i
-Kü thuËt d¹y häc: kü thuËt giao nhiÖm vô, kü thuËt theo gãc
II) §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm: S©n vËn ®éng nhµ tr­êng.
2.Ph­¬ng tiÖn:
-Gi¸o viªn: trang phôc thÓ dôc, cßi, cê.
-Häc sinh: trang phuc thÓ dôc.
III) Néi dung- ph­¬ng ph¸p tæ chøc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­­­¬ng ph¸p - tæ chøc
A/ PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- N¾m sÜ sè:
 
- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.
6 - 8'
 
 
 
 
 
- Líp tr­­ëng tËp hîp hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè.
- GV kiÓm tra t­­­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.

Giáo án lớp 9
          

2. Khëi ®éng:
- Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,.....
TËp 6 ®éng t¸c thÓ dôc.
- Tập 36 động tác võ cổ truyền.
- Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang..............
3. KiÓm tra bµi cò:
? Ch¹y ®µ giËm nh¶y b»ng mét ch©n vµo ®Öm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Líp tr­­­ëng h­­­íng dÉn khëi ®éng
            o    o    o    o    o
               o    o    o    o    o
            o    o    o    o    o
               o    o    o    o    o
 
                         o         
 
 
- GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiÖn.
- GV gäi HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.
B/ PhÇn c¬ b¶n:
1. Nh¶y cao:
¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang ,           - §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng.
- Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”.
 
2. NÐm bãng:
¤n ®µ 2 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa.
 
 
 
 
 
3. Cñng cè:
§µ 1 b­íc nÐm bãng xa.
 
30 - 32'
 
10 lÇn
 
10 lÇn
 
1 lÇn
 
 
 
 
10 lÇn
 
 
 
 
 
 
1 lÇn
 
 
 
 
 
- GV lµm mÉu ph©n tÝch gi¶ng gi¶i kÜ thuËt ®éng t¸c.
 
- GV h­íng dÉn mét nhãm (c¶ líp) tËp mét vµi lÇn.
- GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng.
- HS nam tËp nh¶y cao.
- HS n÷ tËp nÐm bãng.
- HS thùc hiÖn theo kiÓu n­íc ch¶y.
- HS tù quan s¸t söa cho b¹n.
- GV quan s¸t söa sai.
- Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c.
 
- Gäi HS lªn thùc hiÖn.
- Gäi HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt.
C/ PhÇn kÕt thóc:
1. Håi tÜnh:
Mét sè ®éng t¸c th¶ láng.
2. NhËn xÐt:
 
3.  H­­íng dÉn vÒ nhµ:
 
Ch¹y bÒn 1000 m.
5 - 7'
 
 
 
 
 
 
- GV h­­­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng.
- §éi h×nh hµng ngang.
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.
 
- GV h­­­íng dÉn vÒ nhµ.
 

Giáo án lớp 9
          

Ngµy so¹n
10/01/2018
 
   Ngµy d¹y
Líp
       9A
      9B
Ngµy
19/01/2018
19/01/2018
§iÒu chØnh
 
 
 
 
TiÕt: 40              Nh¶y cao - NÐm bãng - Ch¹y bÒn
 
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nh¶y cao: ¤n Giai ®o¹n ch¹y ®µ (§o ®µ, chØnh ®µ, ®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y), giai ®o¹n giËm nh¶y vµ tËp phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y.
- NÐm bãng: Ch¹y ®µ - 4 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng nÐm bãng).
- Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn.
2. Kỹ năng:
   - Nh¶y cao: HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c kÜ thuËt ®· häc.
   - NÐm bãng : Yªu cÇu: BiÕt vµ thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c kÜ thuËt c¸c giai ®o¹n. BiÕt vËn dông tù tËp n©ng cao søc khoÎ.
   - Ch¹y bÒn : Thùc hiÖn tÝch cùc ®óng cù ly, lÕt hîp víi thë.
3. Thái độ:
   - Nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện.
4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc:
  a. c¸c n¨ng lùc chung: tù häc,hîp t¸c, quan s¸t
b. c¸c n¨ng lùc chuyªn biÖt: S¸ng t¹o, t­ duy
5. ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt d¹y häc
-Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i
-Kü thuËt d¹y häc: kü thuËt giao nhiÖm vô, kü thuËt theo gãc
II) §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm: S©n vËn ®éng nhµ tr­êng.
2.Ph­¬ng tiÖn:
-Gi¸o viªn: trang phôc thÓ dôc, cßi, cê.
-Häc sinh: trang phuc thÓ dôc.
III) Néi dung- ph­¬ng ph¸p tæ chøc
néi dung
®Þnh l­îng
ph­­­¬ng ph¸p - tæ chøc
A/ PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- N¾m sÜ sè:
6 - 8'
 
 
 
- Líp tr­­ëng tËp hîp hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè.

Giáo án lớp 9
          

 
- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.
2. Khëi ®éng:
- Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,.....
TËp 6 ®éng t¸c thÓ dôc.
- Tập 36 động tác võ cổ truyền.
- Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang............
3. KiÓm tra bµi cò:
? C¸ch ®o ®µ ?.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV kiÓm tra t­­­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.
- Líp tr­­­ëng h­­­íng dÉn khëi ®éng
            o    o    o    o    o
               o    o    o    o    o
            o    o    o    o    o
               o    o    o    o    o
 
 
                         o         
 
 
- GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiÖn.
- GV gäi HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.
B/ PhÇn c¬ b¶n:
1. Nh¶y cao:
¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang ,  - §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, Ch¹y ®µ chÝnh diÖn – giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
 
2.  NÐm bãng:
- Ch¹y ®µ - 4 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng nÐm bãng).
 
3. Ch¹y bÒn:
Trß ch¬i: "Hai lÇn hÝt vµo, hai lÇn thë ra".
 
 
 
 
4.  Cñng cè:
§µ 3 - 5 b­íc giËm nh¶y b­íc bé trªn kh«ng.
 
30 - 32'
 
5 lÇn
 
5 lÇn
 
 
 
 
5 lÇn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV lµm mÉu ph©n tÝch gi¶ng gi¶i kÜ thuËt ®éng t¸c.
 
- GV h­íng dÉn mét nhãm (c¶ líp) tËp mét vµi lÇn.
 
- GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng.
 
- HS nam tËp nh¶y cao.
- HS n÷ tËp nÐm bãng.
 
- HS thùc hiÖn theo kiÓu n­íc ch¶y.
 
- HS tù quan s¸t söa cho b¹n.
- GV quan s¸t söa sai.
- Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c.
 
- GV h­íng dÉn ch¬i.
- Gäi HS lªn thùc hiÖn.
- Gäi HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt.
C/ PhÇn kÕt thóc:
1. Håi tÜnh:
Mét sè ®éng t¸c th¶ láng.
2. NhËn xÐt:
 
5 - 7'
 
 
 
 
 
- GV h­­­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng.
- §éi h×nh hµng ngang.
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.

Giáo án lớp 9
          

 
Ngµy so¹n
16/01/2018
 
   Ngµy d¹y
Líp
       9A
      9B
Ngµy
23/01/2018
23/01/2018
§iÒu chØnh
 
 
 
TiÕt: 41                    Nh¶y cao - NÐm bãng
 
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nh¶y cao: ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu “B­íc qua”, Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
- NÐm bãng: Ch¹y ®µ - 4 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng nÐm bãng).
2. Kỹ năng:
   - Nh¶y cao: HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c kÜ thuËt ®· häc.
   - NÐm bãng : BiÕt vµ thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c kÜ thuËt c¸c giai ®o¹n. BiÕt vËn dông tù tËp n©ng cao søc khoÎ.
   3. Thái độ:
   - Nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện.
4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc:
  a. c¸c n¨ng lùc chung: tù häc,hîp t¸c, quan s¸t
b. c¸c n¨ng lùc chuyªn biÖt: S¸ng t¹o, t­ duy
5. ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt d¹y häc
-Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i
-Kü thuËt d¹y häc: kü thuËt giao nhiÖm vô, kü thuËt theo gãc
II) §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm: S©n vËn ®éng nhµ tr­êng.
2.Ph­¬ng tiÖn:
-Gi¸o viªn: trang phôc thÓ dôc, cßi, cê.
-Häc sinh: trang phuc thÓ dôc.
III) Néi dung- ph­¬ng ph¸p tæ chøc
néi dung
®Þnh l­îng
ph­­­¬ng ph¸p - tæ chøc
A/ PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- N¾m sÜ sè:
 
- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.
2. Khëi ®éng:
- Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,.....
6 - 8'
 
 
 
 
 
 
 
- Líp tr­­ëng tËp hîp hµng ngsang, b¸o c¸o sÜ sè.
- GV kiÓm tra t­­­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.
- Líp tr­­­ëng h­­­íng dÉn khëi ®éng
            o    o    o    o    o
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngtd9_KII_2018.doc[0.71 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án học kì 2
  Vật lý 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Sinh học 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 3

 • Giáo án học kì 2
  Hình học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2 chuan
  Lịch sử 12
  Giáo án học kì 2 chuan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Toán học 5
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 7

 • Giáo án học kì 2
  Hình học 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 41

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 6 Thí điểm
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 3

 • Giáo án học kì 2
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Hóa học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

  Xem: 1