Giáo án học kì 2.

giáo án điện tử Lịch sử Lịch sử 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       13      0
Ngày đăng 2019-02-10 18:42:44 Tác giả Huỳnh Thạch loại .doc kích thước 0.29 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

HỌC KI 2 Ngµy so¹n: 5 -1-2018 Ngµy d¹y: 12 -1-2018 TiÕt 39- Bµi 25 Kh¸ng chiÕn lan réng ra toµn quèc (1873-1884) I/ Môc tiªu cÇn ®¹t 1.KiÕn thøc: - Hs biÕt ®­îc ©m m­u, diÔn biÕn cuéc tÊn c«ng ®¸nh ch

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

HỌC KI 2
 
 
Ngµy so¹n: 5 -1-2018                                        Ngµy d¹y: 12 -1-2018
TiÕt 39- Bµi 25
                                            Kh¸ng chiÕn lan réng ra toµn quèc (1873-1884)
 
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
  1.KiÕn thøc:
      - Hs biÕt ®­îc  ©m m­u, diÔn biÕn cuéc tÊn c«ng ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø nhÊt cña thùc d©n Ph¸p.
 - Tr×nh bµy ®­îc cuéc kh¸ng chiÕn cña qu©n d©n Hµ Néi vµ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c ë B¾c K× tr­íc cuéc tÊn c«ng cña thùc d©n Ph¸p
  2.Kü n¨ng:
      -RÌn kÜ n¨ng t­êng thuËt diÔn biÕn sù kiÖn
      -BiÕt nhËn xÐt ,®¸nh gi¸ sù kiÖn lÞch sö
  3.Th¸i ®é:
         -BiÕt tr©n träng lÞch sö ,t«n kÝnh c¸c vÞ anh hïng,tù hµo víi chiÕn c«ng hiÓn h¸ch cña cha «ng.
4. N¨ng lùc, phÈm chÊt
- N¨ng lùc tù häc, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, n¨ng lùc t­­ duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc hîp t¸c, n¨ng lùc giao tiÕp.
- N¨ng lùc t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, rót ra bµi häc lÞch sö tõ sù kiÖn, hiÖn t­îng lÞch sö.
- Tù tin, tù chñ, tù lËp, yªu quª h­­¬ng ®Êt n­­íc.
II- ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: Th¬ v¨n cuèi TK XI X, cña NguyÔn §×nh ChiÓu
- Häc sinh: §äc sgk vµ tr¶ lêi c©u hái
III. Ph­­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc
- Ph­­¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, trùc quan, t­êng thuËt, kÓ chuyÖn
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Ho¹t ®éng khëi ®éng
* æn ®Þnh tæ chøc
* Kieåm tra bµi cò
? Tinh thÇn kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc cña nh©n d©n ta ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?
? Dùa vµo l­îc ®å h×nh 86/sgk,nªu mét sè ®Þa ®iÓm diÔn ra khëi nghÜa chèng Ph¸p ë Nam K×?
* Tæ chøc khëi ®éng
 - Gv chiÕu mét sè h×nh ¶nh vÒ Hµ Néi cuèi thÕ kØ 19....
 ? Suy nghÜ cña em vÒ tinh thÇn chiÕn ®Êu chèng Ph¸p cña nh©n d©n Hµ Néi?
 - Gv giíi thiÖu bµi….
1

 


 
 
2. Ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi
 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung cÇn ®¹t
 
 
 
H§ 1: T×nh h×nh ViÖt Nam tr­íc khi Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K×.
- Ph­­¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, ph©n tÝch,
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, hợp tác
-Y/c hs chó ý phÇn 1/sgk
? ¢m m­u cña Ph¸p sau n¨m 1867?
 
 
 
 
 
-GV bæ sung sù kiÖn
? Tr­íc nh÷ng ©m m­u vµ hµnh ®éng cña Ph¸p, triÒu ®×nh nhµ NguyÔn ®· cã th¸i ®é vµ hµnh ®éng g× vÒ:
- §èi néi?
- §èi ngo¹i?
? §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh ViÖt Nam sau n¨m1867?
 
-GV tiÓu kÕt
H§ 2: Thùc d©n Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø nhÊt(1873)
- Ph­­¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, t­êng thuËt, kÓ chuyÖn
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, hîp t¸c,  giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, hợp tác
-Y/c hs theo dâi phÇn 2/sgk
? T¹i sao ®Õn n¨m1873 Ph¸p triÓn khai kÕ ho¹ch ®¸nh chiÕm B¾c k×?
 
I-Thùc d©n ph¸p ®¸nh B¾c K× lÇn thø nhÊt .Cuéc kh¸ng chiÕn ë Hµ Néi
vµ c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K×.
1.T×nh h×nh ViÖt Nam tr­íc khi Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K×.
 
 
 
 
 
-¢m m­u vµ hµnh ®éng cña Ph¸p:
+ BiÕn ba tØnh miÒn §«ng Nam K× thµnh bµn ®¹p ®Ó chiÕm Cam-pu-chia vµ miÒn T©y Nam K×.
+ThiÕt lËp bé m¸y cai trÞ (cã tÝnh chÊt qu©n sù),bãc lét kinh tÕ(t« thuÕ,c­íp ruéng,..),xuÊt b¶n b¸o chÝ tuyªn truyÒn kÕ ho¹ch x©m l­îc.
- ChÝnh s¸ch cña nhµ NguyÔn:
+ §èi néi :Ra søc v¬ vÐt tiÒn cña trong nh©n d©n,®µn ¸p khëi nghÜa n«ng d©n.
+ §èi ngo¹i : CÇu cøu nhµThanh,                        nh­îng bé Ph¸p.
*Thùc d©n Ph¸p cñng cè vïng ®Êt ®· chiÕm ®­îc.
.TriÒu ®×nh HuÕ ngµy cµng m©u thuÉn víi nh©n d©n
2.Thùc d©n Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø nhÊt(1873)
 
 
 
 
 
 
a.Nguyªn nh©n
-Nam K× ®­îc cñng cè; biÕt râ triÒu ®×nh kh«ng cã ph¶n øng g× ®¸ng kÓ.
b.DiÔn biÕn
1

 


? Thùc d©n Ph¸p ®· tiÕn hµnh kÕ ho¹ch ®¸nh chiÕm B¾c K× ntn?
 
 
 
-GV nhËn xÐt, t­êng thuËt l¹i diÔn biÕn, kÓ chuyÖn NguyÔn Tri Ph­¬ng.
 
? KÕt qu¶ cña cuéc ®¸nh nµy
-Y/c hs th¶o luËn theo cÆp:
? V× sao qu©n triÒu ®×nh ë Hµ néi rÊt ®«ng mµ kh«ng th¾ng ®­îc Ph¸p.
- §¹i diÖn tr¶ lêi, nhËn xÐt
- GV gi¶i thÝch l¹i .
? NhËn xÐt chung vÒ kÕ ho¹ch ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø nhÊt cña Ph¸p?
-gv tiÓu kÕt
H§ 3: Kh¸ng chiÕn ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K×.(1873-1874)
- PP: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, t­êng thuËt
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, hîp t¸c,  giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, hợp tác
-Y/c hs chó ý phÇn 3
? Khi ph¸p tiÕn ®¸nh Hµ Néi ,nh©n d©n ta ®· cã th¸i ®é, hµnh ®éng g×?
? KÓ tªn mét sè phong trµo tiªu biÓu?
- GV nhÊn m¹nh trËn CÇu GiÊy.
? Tr×nh bµy diÔn biÕn cña trËn CÇu GiÊy?
-GV t­êng thuËt l¹i
? ý nghÜa cña trËn ®¸nh nµy?
 
 
 
 
? Tr­íc t×nh h×nh ®ã triÒu ®×nh HuÕ cã hµnh ®éng g×?
 
? T¹i sao triÒu ®×nh kÝ HiÖp ­íc Gi¸p TuÊt
- Muèn b¶o vÖ quuyÒn lîi gc vµ dßng hä
? §¸nh gi¸ vÒ viÖc lµm trªn?
 
 
 
- Cuèi 1872,Ph¸p chuÈn bÞ ®¸nh B¾c K× (dùng lªn vô §uy-puy).
- Ngµy 20-11-1873,Ph¸p næ sóng ®¸nh Hµ Néi .
- Cuéc chiÕn ®Êu b¶o vÖ thµnh d­íi sù chØ huy cña NguyÔn Tri Ph­¬ng diÔn ra ¸c liÖt .
c. KÕt qu¶
-Ph¸p chiÕm ®­îc mét sè tØnh B¾c K×.
d.Nguyªn nh©n thÊt b¹i
- Do ®­êng lèi b¹c nhù¬c ,chÝnh s¸ch qu©n sù b¶o thñ, nÆng nÒ th­¬ng thuyÕt.
 
* KÕ ho¹ch ®¸nh chiÕm B¾c K× cña Ph¸p b­íc ®Çu ®· ®¹t ®­îc .
 
 
3. Kh¸ng chiÕn ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K×.(1873-1874)
 
 
 
 
 
 
* Nh©n d©n anh dòng ®¸nh giÆc
 
+TrËn CÇu GiÊy(21-12-1873)
- DiÔn biÕn:
 
 
- ý nghÜa:
+Nh©n d©n phÊn khëi,tinh thÇn chèng ph¸p lªn cao.
+KhiÕn qu©n Ph¸p hoang mang, triÒu ®×nh muèn th­¬ng thuyÕt.
*TriÒu ®×nh kÝ HiÖp ­íc Gi¸p TuÊt
(15-3-1874) thõa nhËn 6 tØnh Nam K× thuéc Ph¸p vµ Ph¸p rót khái B¾c K×.
 
 
-> §©y lµ tÝnh to¸n thiÓn cËn cña triÒu ®×nh( T¸c ®éng xÊu tíi cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chñ quyÒn l·nh thæ d©n téc bÞ x©m ph¹m, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Ph¸p thùc hiÖ
1

 


 
? So s¸nh th¸i ®é cña nh©n d©n vµ triÒu ®×nh?
 
-GV s¬ kÕt bµi häc.
n c¸c b­íc x©m l­îc tiÕp theo)
*Nh©n d©n kiªn quyÕt ®¸nh giÆc; TriÒu ®×nh tr­ît dµi trªn con ®­êng ®i ®Õn ®Çu hµng thùc d©n Ph¸p.
 
3. Ho¹t ®éng luyÖn tËp
           ? So s¸nh néi dung hiÖp ­íc 1862 vµ hiÖp ­íc 1874?
           ? NhËn xÐt vÒ th¸i ®é cña nhµ NguyÔn?
4. Ho¹t ®éng vËn dông
 ? Cho biÕt n¬I diÔn ra trËn CÇu GiÊy n¨m x­a hiÖn nay thuéc quËn nµo cña Thµnh phè Hµ Néi?
 ? C¶m nghÜ cña em vÒ tinh thÇn chiÕn ®Êu chèng Ph¸p cña nh©n d©n Hµ Néi vµ c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K×?
5. Ho¹t ®éng t×m tßi, më réng
            - Timf hiÓu thªm vÒ NguyÔn Tri Ph­¬ng vµ cuéc chiÕn ®Êu chèng Ph¸p cña nh©n d©n B¾c K×
- N¾m v÷ng néi dung bµi häc
            - ChuÈn bÞ :Môc II- Thùc d©n Ph¸p ®¸nh B¾c K× lÇn thø 2.Nh©n d©n B¾c K× tiÕp tôc kh¸ng chiÕn trong nh÷ng n¨m 1882-1884.
+§äc sgk/121-124; Tr¶ lêi c©u hái sgk
 
*****************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
 
 
TuÇn 21
Ngµy so¹n :   12 /1 /2018                                                      Ngµy d¹y :  19/1 /2018                 
Bµi 25- TiÕt 39:      
Kh¸ng chiÕn lan réng ra toµn quèc
(1873-1884)
    
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
  1.KiÕn thøc
 - BiÕt ®­îc ©m m­u, diÔn biÕn cuéc tÊn c«ng ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø hai cña thùc d©n Ph¸p.
- Tr×nh bµy ®­îc sù chèng tr¶ quyÕt liÖt cña nh©n d©n Hµ Néi vµ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c ë B¾c K× tr­íc cuéc tÊn c«ng cña thùc d©n Ph¸p lÇn thø hai.
- BiÕt ®­îc néi dung hiÖp ­íc Pa-t¬-nèt
  2.Kü n¨ng:  
- RÌn kÜ n¨ng t­êng thuËt sù kiÖn lÞch sö mét c¸ch hÊp dÉn,sinh ®éng
- Sö dông tranh ¶nh lÞch sö.
  3.T­ t­ëng:
 - Cã th¸i ®é ®óng khi xem xÐt sù kiÖn lÞch sö, nhÊt lµ c«ng, téi cña nhµ
NguyÔn (khi bµn luËn vÒ nguyªn nh©n mÊt n­íc)
 -T«n träng lÞch sö,t «n kÝnh c¸c vÞ anh hïng d©n téc.
4. N¨ng lùc, phÈm chÊt
- N¨ng lùc tù häc, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, n¨ng lùc t­­ duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc hîp t¸c, n¨ng lùc giao tiÕp.
- N¨ng lùc t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, rót ra bµi häc lÞch sö tõ sù kiÖn, hiÖn t­îng lÞch sö.
- Tù tin, tù chñ, tù lËp, yªu quª h­­¬ng ®Êt n­­íc.
II- ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: T­ liÖu “§¹i c­¬ng lÞch sö ViÖt Nam III”; HiÖp ­íc 1883,1884
- Häc sinh: §äc sgk vµ tr¶ lêi c©u hái
III. Ph­­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc
- PP: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, trùc quan, t­êng thuËt, kÓ chuyÖn
- KT: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Ho¹t ®éng khëi ®éng
* æn ®Þnh tæ chøc
* Kieåm tra bµi cò
? Cuéc kh¸ng chiÕn ë Hµ Néi  vµ c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K× diÔn ra ntn?
? T¹i sao triÒu ®×nh HuÕ kÝ hiÖp ­íc Gi¸p TuÊt ?
* Tæ chøc khëi ®éng
1

 


 - Gv chiÕu mét sè h×nh ¶nh vÒ Hµ Néi cuèi thÕ kØ 19....
 ? Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ Hµ Néi cuèi thÕ kØ 19?
 - Gv giíi thiÖu bµi
2. Ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi
 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung cÇn ®¹t
H§ 1: Thùc d©n Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K×  lÇn thø hai (1882)
- PP: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, trùc quan, t­êng thuËt, kÓ chuyÖn
- KT: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, hîp t¸c,  giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, hợp tác
 
-Y/c hs theo dâi môc 1/sgk/121-122
? Sau hiÖp ­íc Gi¸p TuÊt 1874, t×nh h×nh n­íc ta ntn?
 
 
 
? NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh n­íc ta?
-GV bæ sung t­ liÖu
- NhÊn m¹nh viÖc Ph¸p ®Èy m¹nh x©m l­îc ViÖt Nam.
? Tr­íc t×nh h×nh ®ã Ph¸p cã ©m m­u g×?
 
? V× sao ph¶i gÇn 10 n¨m chê ®îi, Ph¸p
míi l¹i tiÕn ®¸nh B¾c K×?
- GV ph©n tÝch s©u ©m m­u cña Ph¸p, kªt luËn: §iÒu nµy ph¶n ¸nh b¶n chÊt tham lam, tµn b¹o  cña cn ®Õ quèc.
? Tr­íc tai ho¹ míi ®Õn gÇn víi t­ c¸ch lµ ng­êi qu¶n lÝ ®Êt n­íc cÇn ph¶i lµm nh÷ng g×? Trong khi ®ã th¸i ®é cña nhµ NguyÔn ra sao?
? §Ó thùc hiÖn ®­îc ©m m­u trªn, Ph¸p lµm g×?
 
? Thùc d©n Ph¸p ®· ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø 2 nh­ thÕ nµo?
 
II. Thùc d©n Ph¸p ®¸nh B¾c K× lÇn thø 2. Nh©n d©n B¾c K× tiÕp tôc kh¸ng chiÕn trong nh÷ng n¨m 1882-1884.
1)Thùc d©n Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K×  lÇn thø hai (1882)
 
 
 
a.Hoµn c¶nh
+ Nh©n d©n ph¶n ®èi m¹nh mÏ hiÖp ­íc 1874.
+ Kinh tÕ kiÖt quÖ, nh©n d©n ®ãi khæ, giÆc c­íp næi lªn kh¾p n¬i.
+ C¸c ®Ò nghÞ c¶i c¸ch bÞ kh­íc tõ
->T×nh h×nh n­íc ta v« cïng rèi lo¹n
 
 
- ¢m m­u cña Ph¸p: Muèn chiÕm b»ng ®­îc B¾c K×, biÕn n­íc ta thµnh thuéc ®Þa
(do CNTB ë Ph¸p lóc nµy ph¸t triÓn m¹nh  cÇn nhiÒu tµi nguyªn)
 
 
 
 
 (Nhµ NguyÔn kh«ng kiªn quyÕt l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh mµ l¹i chän con ®­êng tho¶ hiÖp-cÇu cøu nhµ Thanh vµ qu©n Ph¸p.)
- Thùc d©n Ph¸p ®· ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø 2
* DiÔn biÕn
+ Ph¸p t×m cí g©y sù ë B¾c K× n¨m 1882
+ 3/4/1882,Ph¸p ®æ bé lªn Hµ Néi
+ 25/4/1882, göi tèi hËu th­ cho tæng ®èc thµnh Hµ Néi  ®ßi nép khÝ giíi vµ giao thµnh kh«ng ®iÒu kiÖn .
1

 


 
 
? Tr­íc hµnh ®éng x©m l­îc ®ã qu©n d©n thµnh Hµ Néi  ®· ph¶n øng ntn?
-GV t­êng thuËt l¹i kÕt hîp giíi thiÖu H.87,  kÓ chuyÖn vÒ Hoµng DiÖu
? Khi thµnh Hµ Néi mÊt, nhµ NguyÔn cã hµnh ®éng g×?
? §¸nh gi¸ vÒ hµnh ®éng cña nhµ NguyÔn
? §iÒu ®ã dÉn tíi hËu qu¶ g×?
-                                  GV gi¶ng gi¶i, ph©n tÝch
 
 
H§ 2: Nh©n d©n B¾c K× tiÕp tôc kh¸ng chiÕn
- PP: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, t­êng thuËt
- KT: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, hîp t¸c,  giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, hợp tác
-Y/c hs theo dâi môc 2/sgk
? Nh©n d©n B¾c K× ®· phèi hîp víi qu©n triÒu ®×nh kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ntn?
 
 
? TrËn ®¸nh tiªu biÓu?
? Tr×nh bµy diÔn biÕn trËn ®¸nh?
-GVt­êng thuËt l¹i
? KÕt qu¶?
 
?Th¾ng lîi cña trËn  CÇu GiÊy cã ý nghÜa g×?
- Cho HS th¶o luËn theo cÆp
? So s¸nh víi trËn CÇu GiÊy lÇn 1(l­îng lùc tham gia,¶nh h­ëng)?
- Hs tr¶ lêi, nhËn xÐt
? NhËn xÐt tinh thÇn kh¸ng chiÕn cña qu©n vµ d©n ta ë B¾c K× vµ c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K×?
? Sau trËn CÇu GiÊy, qu©n Ph¸p hoang mang song t¹i sao chóng vÉn kh«ng nh­îng bé triÒu ®×nh HuÕ?
- Qu©n ta anh dòng chèng tr¶, sau ®ã thµnh mÊt, Hoµng DiÖu  th¾t cæ tù tö.
 
 
- Nhµ NguyÔn tho¶ hiÖp: cÇu cøu qu©n Thanh, th­¬ng thuyÕt víi Ph¸p, ra lÖnh cho qu©n ta rót qu©n
(§©y lµ hµnh ®éng sai lÇm...)
* HËu qu¶
- Qu©n Thanh kÐo sang, ®ãng ë nhiÒu n¬i
- Ph¸p to¶ ®i chiÕm Hßn Gai, Nam §Þnh, c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K×.
2. Nh©n d©n B¾c K× tiÕp tôc kh¸ng chiÕn
 
 
 
 
 
 
 
- Hµ Néi: Nh©n d©n tù tay ®èt nhµ, t¹o bøc t­êng löa chÆn giÆc ...
-T¹i c¸c ®Þa ph­¬ng: Nh©n d©n ®¾p ®Ëp, c¾m kÌ trªn s«ng, lµm bÉy , h©m ch«ng...
*TrËn CÇu GiÊy (19/5/1883)
-DiÔn biÕn:sgk
 
- KÕt qu¶: NhiÒu sÜ quan Ph¸p vµ lÝnh Ph¸p bÞ giÕt
- ý nghÜa:
+ Qu©n Ph¸p hoang mang ,dao ®éng
+ Lµm nøc lßng qu©n d©n ta
 
 
 
 
*Nh©n d©n chñ ®éng chiÕn ®Êu anh dòng vµ giµnh ®­îc th¾ng lîi nhÊt ®Þnh
 
(- Do sai lÇm cña triÒu ®×nh HuÕ: chñ tr­¬ng th­¬ng l­îng  víi Ph¸p hi väng ®Þch rót qu©n.
1

 


? HËu qu¶ cña th¸i ®é ®ã lµ g×?
 
- GV:Th¸i ®é nhu nh­îc, cÇu hoµ cña triÒu ®×nh cµng thóc ®Èy Ph¸p quyÕt ®Ì bÑp mäi sù ph¶n kh¸ng ®Ó ¸p ®Æt nÒn thèng trÞ lªn ®Êt n­íc ta.
H§ 3: HiÖp ­íc Pa-t¬ -nèt. Nhµ n­íc phong kiÕn ViÖt Nam sôp ®æ (1884)
- Ph­­¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, t­êng thuËt
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, hîp t¸c,  giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, hợp tác
 
? Khi Ph¸p tÊn c«ng ThuËn An th¸i ®é cña triÒu ®×nh ntn?
? Néi dung cña b¶n hiÖp ­íc ?
 
? Nh©n d©n ta cã ph¶n øng ntn tr­íc viÖc triÒu ®×nh kÝ hiÖp ­íc 1883?
 
-GV bæ sung sù kiÖn
? §Ó ®èi phã Ph¸p ®· lµm g×?
 
 
 
 
 
-GV cung cÊp t­ liÖu  vÒ néi dung HiÖp ­íc Pa-t¬ -nèt
? Hai HiÖp ­íc trªn ®· dÉn ®Õn hÖ qu¶ g×?
 
? §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh n­íc ta sau khi triÒu ®×nh HuÕ kÝ hiÖp ­íc Pa -t¬ -nèt?
-GV s¬ kÕt
)
-> Th¸ng 7-1883 Ph¸p tÊn c«ng cöa biÓn ThuËn An-cöa ngâ kinh thµnh HuÕ)
 
 
 
 
3. HiÖp ­íc Pa-t¬ -nèt. Nhµ n­íc phong kiÕn ViÖt Nam sôp ®æ (1884)
 
 
 
- TriÒu ®×nh HuÕ kÝ hiÖp ­íc H¸c-m¨ng
(25/8/1883)
+ Néi dung:Thõa nhËn quyÒn b¶o hé cña Ph¸p ë Trung K× ,B¾c K× (sgk)
- Nh©n d©n ph¶n ®èi quyÕt liÖt hiÖp ­íc nµy.NhiÒu v¨n th©n ,sÜ phu ph¶n ®èi lÖnh b·i binh...tiÕp tôc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p  vµ triÒu ®×nh
- Ph¸p: TÊn c«ng tiªu diÖt c¸c trung t©m ®Ò kh¸ng cßn l¹i ; tõ 1883-1885 chiÕm B¾c Ninh,Th¸i Nguyªn, H­ng Ho¸, Tuyªn Quang...
+ KÝ Quy ­íc Thiªn T©n(11/5/1884) víi nhµ Thanh.
+ 6/6/1884,kÝ hiÖp ­íc Pa - t¬ -nèt víi triÒu ®×nh HuÕ
-> ChÊm døt sù tån t¹i cña triÒu ®¹i  phong kiÕn nhµ NguyÔn víi t­ c¸ch lµ mét quèc gia ®éc lËp .
*N­íc ta tõ mét quèc gia ®éc lËp trë thµnh thuéc ®Þa cña Ph¸p
 
 
3. Ho¹t ®éng luyÖn tËp
              ? LËp b¶ng so s¸nh néi dung chñ yÕu cña c¸c hiÖp ­íc 1883 vµ 1884?
     ? T¹i sao nãi tõ n¨m 1858-1884 lµ qu¸ tr×nh triÒu ®×nh HuÕ ®i tõ ®Çu hµng tõng b­íc  ®Õn ®Çu hµng toµn bé tr­íc qu©n x©m l­îc ?
1

 


 ? Tr¸ch nhiÖm cña triÒu ®×nh nhµ NguyÔn trong viÖc ®Ó mÊt n­íc?
4. Ho¹t ®«ng vËn dông
 - C¶m nghÜ cña em vÒ ng­êi anh hïng Hoµng DiÖu?
 
-  Nõu em lµ ng­êi ®øng ®Çu ®¸t n­íc ta thêi k× nµy, em sÏ cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ viÖc lµm g× ®Ó n­íc ta kh«ng r¬I vµo tay thùc d©n Ph¸p?
5. Ho¹t ®éng t×m tßi, më réng  
            - N¾m nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña tiÕt häc.
            - ChuÈn bÞ bµi “Phong trµo kh¸ng  Ph¸p  trong nh÷ng n¨m cuèi TK XIX.
       +§äc sgk
                 +Tr¶ lêi c©u hái sgk
 
**********************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
 
 
Tuần 22
         Ngµy so¹n:19/2/ 2018                                     Ngµy d¹y: 26/1/ 2018
TiÕt 41- Bµi 26   
Phong trµo kh¸ng Ph¸p trong nh÷ng n¨m
cuèi thÕ kØ XIX
I. Môc tiªu cÇn ®¹t : häc sinh cÇn:
a. KiÕn thøc
           - HiÓu nguyªn nh©n cña cuéc ph¶n c«ng qu©n Ph¸p ë kinh thµnh HuÕ th¸ng 7/1885. DiÔn biÕn c¬ b¶n cña cuéc ph¶n c«ng vµ sù më ®Çu cña phong trµo CÇn V­¬ng. ThÊy ®­îc quy m«, tÝnh chÊt cña phong trµo CÇn V­¬ng. ThÊy râ vai trß cña c¸c v¨n th©n sÜ phu trong phong trµo vò trang chèng Ph¸p cuèi thÕ kØ XIX.
b. KÜ n¨ng
- Båi d­ìng, n©ng cao lßng yªu n­íc, niÒm tù hµo d©n téc, tr©n träng vµ biÕt ¬n c¸c vÞ anh hïng d©n téc.
c. Th¸i ®é
- RÌn kÜ n¨ng sö dông l­îc ®å, ph©n tÝch, m« t¶ nh÷ng nÐt chÝnh cña mét cuéc khëi nghÜa vò trang.
d. N¨ng lùc, phÈm chÊt
- Tù tin, tù chñ, tù lËp, yªu quª h­­¬ng ®Êt n­­íc 
- N¨ng lùc tù häc, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, n¨ng lùc t­­ duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc hîp t¸c, n¨ng lùc giao tiÕp.
+ N¨ng lùc t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, rót ra bµi häc lÞch sö tõ sù kiÖn, hiÖn t­îng lÞch sö.
II- ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: T­ liÖu “§¹i c­¬ng lÞch sö ViÖt Nam III”;
          L­îc ®å vÒ cuéc ph¶n c«ng kinh thµnh HuÕ th¸ng 7/1885
                   Ch©n dung vua Hµm Nghi, T«n ThÊt ThuyÕt.
- Häc sinh: §äc sgk vµ tr¶ lêi c©u hái
III. Ph­­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc
- PP: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, trùc quan, t­êng thuËt, kÓ chuyÖn
- KT: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Ho¹t ®éng khëi ®éng
* æn ®Þnh tæ chøc
* Kieåm tra bµi cò
? T¹i sao nãi tõ n¨m 1858-1884 lµ qu¸ tr×nh triÒu ®×nh HuÕ ®i tõ ®Çu hµng tõng b­íc  ®Õn ®Çu hµng toµn bé tr­íc qu©n x©m l­îc ?
* Tæ chøc khëi ®éng
1

 


 - Gv sö dông kÜ thuËt hái vµ tr¶ lêi cho hs nh¾c l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña 4 hiÖp ­íc triÒu ®×nh nhµ NguyÔn ®· kÝ víi thùc d©n Ph¸p.
- Gv giíi thiÖu bµi....
2. Ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi
 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung cÇn ®¹t
H§ 1: Cuéc ph¶n c«ng qu©n Ph¸p cña ph¸i chñ chiÕn ë HuÕ th¸ng 7-1885
- PP: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, trùc quan, t­êng thuËt
- KT: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, hîp t¸c,  giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, ®¸nh gi¸, hợp tác
-Y/c hs chó ý môc 1 / sgk
? Tr×nh bµy bèi c¶nh lÞch sö dÉn ®Õn cuéc ph¶n c«ng cña ph¸i chñ chiÕn ë HuÕ (T7/1885)
 
 
 
 
? Tr­íc hµnh ®éng cña phe chñ chiÕn th¸i ®é vµ hµnh ®éng cña Ph¸p ntn?
- GV: Sau 2 ®iÒu ­íc, triÒu ®×nh ph©n ho¸ thµnh hai bé phËn, ®a phÇn lµ chñ hoµ víi Ph¸p (phe chñ hoµ, mét bé phËn nhá ®øng ®Çu lµ T«n ThÊt ThuyÕt muèn ®¸nh Ph¸p ®Õn cïng (phe chñ chiÕn).
 
?Tr­íc th¸i ®é cña Ph¸p, T«n thÊt ThuyÕt vµ phe chñ chiÕn cã hµnh ®éng nµo? V× sao l¹i cã hµnh ®éng ®ã ?
-GV giíi thiÖu l­îc ®å kinh thµnh HuÕ, miªu t¶ .
? NhËn xÐt t×nh thÕ cña kinh thµnh HuÕ?
-T­êng thuËt diÔn biÕn cuéc ph¶n c«ng
? KÕt qu¶ cña cuéc ph¶n c«ng ntn?
-Y/c hs th¶o luËn theo cÆp
? T¹i sao cuéc ph¶n c«ng thÊt b¹i
-NhËn xÐt
-TiÓu kÕt
 
H§ 2: Phong trµo CÇn V­¬ng bïng næ vµ lan réng
1. Cuéc ph¶n c«ng qu©n Ph¸p cña ph¸i chñ chiÕn ë HuÕ th¸ng 7-1885
 
 
 
 
 
 
a. Hoµn c¶nh
*TriÒu ®×nh
-Sau ®iÒu ­íc H¸c-m¨ng vµ Pa-t¬-n«t ph¸i chñ chiÕn vÉn hi väng giµnh l¹i quyÒn thèng trÞ tõ tay Ph¸p.
- Hä x©y dùng lùc l­îng, tÝch tr÷ l­¬ng thùc, khÝ giíi chuÈn bÞ ph¶n c«ng.
* Ph¸p:
- Lo sî, t×m c¸ch tiªu diÖt phe chñ chiÕn.
 
 
 
 
 
 
b.DiÔn biÕn
-T«n thÊt ThuyÕt quyÕt ®Þnh tÊn c«ng tr­íc ®Ó giµnh thÕ chñ ®éng
 
 
 
-> T×nh thÕ nguy hiÓm
 
c.KÕt qu¶ :ThÊt b¹i
d.Nguyªn nh©n thÊt b¹i
- Qu©n ta ch­a chuÈn bÞ kÜ , ch­a s½n s»ng chiÕn ®Êu.
- Ph¸p cã vò khÝ, qu©n lÝnh m¹nh ­u thÕ h¬n h¼n
2. Phong trµo CÇn V­¬ng bïng næ vµ lan réng
 
1

 


Nguồn:Huỳnh Thạch

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 2.
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngSu_8_ki_2.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
rjb40q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-02-10 18:42:44
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
13
giáo án điện tử Giáo án học kì 2.

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2010

  Xem: 4

 • Giáo án 11 học kì 2
  Ngữ văn 11
  Giáo án 11 học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2016

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Địa lý 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Vật lý 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 8

 • Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Đạo đức 5
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0