Giáo Án Sinh Học 8:Giáo Án Học Kì 2

giáo án điện tử Sinh học Sinh học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
vhp00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-17 04:55:39
Loại file
doc
Dung lượng
1.73 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
File đã kiểm duyệt an toàn

Gi¸o ¸n sinh häc 8 N¨m häc 2017 - 2018 Ngày soạn: 09/8/2017 Ngµy d¹y TiÕt Líp TiÕn ®é Ghi chó 15/8/2017 3 8A 0 15/8/2017 1 8B 0 15/8/2017 2 8C 0 TiÕt 1: Bµi më ®Çu A. môc tiªu. 1. KiÕn thøc - HS thÊy

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

           Gi¸o ¸n sinh häc 8                                           N¨m häc 2017 - 2018

Ngày soạn: 09/8/2017
Ngµy d¹y
TiÕt
Líp
TiÕn ®é
Ghi chó
15/8/2017
3
8A
0
 
15/8/2017
1
8B
0
 
15/8/2017
2
8C
0
 
 
TiÕt 1: Bµi më ®Çu
 
A. môc tiªu.
1. KiÕn thøc
- HS thÊy râ ®­îc môc ®Ých, nhiÖm vô, ý nghÜa cña m«n häc.
- X¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña con ng­êi trong tù nhiªn.
- Nªu ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p ®Æc thï cña m«n häc.
2. KÜ n¨ng
- RÌn kÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm, kÜ n¨ng t­ duy ®éc lËp vµ lµm viÖc víi SGK.
3. Th¸i ®é
- Cã ý thøc b¶o vÖ, gi÷ g×n vÖ sinh c¬ thÓ.
4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phất triển.
a, Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân
- Năng lực tự học
b, Nhóm năng lực về quan hệ xã hội
- Năng lực hợp tác
- Năng lực  giao tiếp
B. CHUẨN BỊ.
- Tranh phãng to c¸c h×nh SGK trong bµi.
- B¶ng phô.
C. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. KiÓm tra bµi cò 
- Trong ch­¬ng tr×nh sinh häc 7 c¸c em ®· häc c¸c ngµnh ®éng vËt nµo?
( KÓ ®ñ c¸c ngµnh theo sù tiÕn ho¸)
- Líp ®éng vËt nµo trong ngµnh ®éng vËt cã x­¬ng sèng cã vÞ trÝ tiÕn ho¸ cao nhÊt?
(Líp thó, bé khØ tiÕn ho¸ nhÊt)
2. Bµi míi
 Líp 8 c¸c em sÏ nghiªn cøu vÒ c¬ thÓ ng­êi vµ vÖ sinh.
Ho¹t ®éng 1: VÞ trÝ cña con ng­êi trong tù nhiªn
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung cÇn ®¹t
- Cho HS ®äc th«ng tin môc 1 SGK.
- X¸c ®Þnh vÞ trÝ ph©n lo¹i cña con ng­êi trong tù nhiªn?
- §äc th«ng tin, trao ®æi nhãm vµ rót ra kÕt luËn.
- C¸ nh©n nghiªn cøu bµi tËp.
- Ng­êi cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng thó  Ng­êi thuéc líp thó.
- §Æc ®iÓm  chØ cã ë ng­êi, kh«ng cã ë ®éng vËt (« 1, 2, 3, 5, 7, 8
1

Ng­êi so¹n: Phïng V¨n Tr­êng                    Tr­êng THCS T©n D©n       
 


           Gi¸o ¸n sinh häc 8                                           N¨m häc 2017 - 2018

- Con ng­êi cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo kh¸c biÖt víi ®éng vËt thuéc líp thó?
- Yªu cÇu HS hoµn thµnh bµi tËp  SGK.
- §Æc ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a ng­êi vµ ®éng vËt líp thó cã ý nghÜa g×?
- Trao ®æi nhãm vµ x¸c ®Þnh kÕt luËn ®óng b»ng c¸ch ®¸nh dÊu trªn b¶ng phô.
- C¸c nhãm kh¸c tr×nh bµy, bæ sung 
 
KÕt luËn.
– SGK).
- Sù kh¸c biÖt gi÷a ng­êi vµ thó chøng tá ng­êi lµ ®éng vËt tiÕn ho¸ nhÊt, ®Æc biÖt lµ biÕt lao ®éng, cã tiÕng nãi, ch÷ viÕt, t­ duy trõu t­îng, ho¹t ®éng cã môc ®Ých  Lµm chñ thiªn nhiªn.
 
 
Ho¹t ®éng 2: NhiÖm vô cña m«n c¬ thÓ ng­êi vµ vÖ sinh
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung cÇn ®¹t
- Yªu cÇu HS ®äc  SGK môc II ®Ó tr¶ lêi :
- Häc bé m«n c¬ thÓ ng­êi vµ vÖ sinh gióp chóng ta hiÓu biÕt nh÷ng g×?
- Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 1.1 1.3, liªn hÖ thùc tÕ ®Ó tr¶ lêi:
- H·y cho biÕt kiÕn thøc vÒ c¬ thÓ ng­êi vµ vÖ sinh cã quan hÖ mËt thiÕt víi nh÷ng ngµnh nghÒ nµo trong x· héi?
- C¸ nh©n nghiªn cøu  trao ®æi nhãm.
- Mét vµi ®¹i diÖn tr×nh bµy, bæ sung ®Ó rót ra kÕt luËn.
 
 
 
- Quan s¸t tranh + thùc tÕ  trao ®ái nhãm ®Ó chØ ra mèi liªn quan gi÷a bé m«n víi khoa häc kh¸c.
- Bé m«n sinh häc 8 cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o, sinh lÝ, chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ. mèi quan hÖ gi÷a c¬ thÓ vµ m«i tr­êng, nh÷ng hiÓu biÕt vÒ phßng chèng bÖnh tËt vµ rÌn luyÖn th©n thÓ  B¶o vÖ c¬ thÓ.
- KiÕn thøc c¬ thÓ ng­êi vµ vÖ sinh cã liªn quan ®Õn  khoa häc kh¸c: y häc, t©m lÝ häc, héi ho¹, thÓ thao...
 
 
Ho¹t ®éng 3: Ph­¬ng ph¸p häc tËp bé  m«n c¬ thÓ ng­êi vµ vÖ sinh
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung cÇn ®¹t
- Yªu cÇu HS nghiªn cøu  môc III SGK, liªn hÖ c¸c ph­¬ng ph¸p ®· häc m«n Sinh häc ë líp d­íi ®Ó tr¶ lêi:
- Nªu c¸c ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó häc tËp bé m«n?
- C¸ nh©n tù nghiªn cøu , trao ®æi nhãm.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, bæ sung ®Ó rót ra kÕt luËn.
 
- HS lÊy VD cho tõng ph­¬ng ph¸p.
- Quan s¸t m« h×nh, tranh ¶nh, tiªu b¶n, mÉu vËt thËt ... ®Ó hiÓu râ vÒ cÊu t¹o, h×nh th¸i.
- ThÝ nghiÖm ®Ó t×m ra chøc n¨ng sinh lÝ c¸c c¬ quan, hÖ c¬ quan.
1

Ng­êi so¹n: Phïng V¨n Tr­êng                    Tr­êng THCS T©n D©n       
 


           Gi¸o ¸n sinh häc 8                                           N¨m häc 2017 - 2018

- Cho HS lÊy VD cô thÓ minh ho¹ cho tõng ph­¬ng ph¸p.
- Cho 1 HS ®äc kÕt luËn SGK.
 
- VËn dông kiÕn htøc ®Ó gi¶i thÝch hiÖn t­îng thùc tÕ, cã biÖn ph¸p vÖ sinh, rÌn luyÖn th©n thÓ.
 
3. Cñng cè, kiÓm tra ®¸nh gi¸
? Tr×nh bµy nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a con ng­êi vµ ®éng vËt thuéc líp thó? §iÒu nµy cã ý nghÜa g×?
? Lîi Ých cña viÖc häc bé m«n “ C¬ thÓ ng­êi vµ sinh vËt”.
D. Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà:
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u 1, 2 SGK.
- KÎ b¶ng 2 vµo vë.
- ¤n l¹i hÖ c¬ quan ë ®éng vËt thuéc líp thó.
 
 
Ngày soạn: 10/8/2017
Ngµy d¹y
TiÕt
Líp
TiÕn ®é
Ghi chó
17/8/2017
1
8A
0
 
17/8/2017
2
8B
0
 
17/8/2017
3
8C
0
 
  Ch­¬ng I : Kh¸i qu¸t vÒ c¬ thÓ ng­êi TiÕt 2: cÊu t¹o c¬ thÓ ng­êi
A. môc tiªu.
1. KiÕn thøc
- HS kÓ ®­îc tªn vµ x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña c¸c c¬ quan, hÖ c¬ quan trong c¬ thÓ.
- N¾m ®­îc chøc n¨ng cña tõng hÖ c¬ quan.
- Gi¶i thÝch ®­îc vai trß cña hÖ thÇn kinh vµ hÖ néi tiÕt trong sù ®iÒu hoµ ho¹t ®éng c¸c c¬ quan.
2. KÜ n¨ng
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, nhËn biÕt kiÕn thøc.
- RÌn t­ duy tæng hîp logic, kÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm.
3. Th¸i ®é
- Gi¸o dôc ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ c¬ thÓ tr¸nh t¸c ®éng m¹nh vµo mét sè c¬ quan quan träng.
4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phất triển.
a, Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân
- Năng lực tự học
1

Ng­êi so¹n: Phïng V¨n Tr­êng                    Tr­êng THCS T©n D©n       
 


           Gi¸o ¸n sinh häc 8                                           N¨m häc 2017 - 2018

- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực tư duy
b, Nhóm năng lực về quan hệ xã hội
- Năng lực hợp tác
- Năng lực  giao tiếp
B. CHUẨN BỊ.
GV: Tranh phãng to h×nh 2.1; 2.2 SGK hoÆc m« h×nh th¸o l¾p c¸c c¬ quan  cña c¬ thÓ ng­êi.
-    B¶ng phô kÎ s½n b¶ng 2 vµ H 2.3 (SGK).
HS: §äc vµ nghiªn cøu bµi míi
C. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. KiÓm tra bµi cò 
- Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a ng­êi vµ thó? Tõ ®ã x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña con ng­êi trong tù nhiªn.
- Cho biÕt lîi Ých cña viÖc häc m«n “C¬ thÓ ng­êi vµ vÖ sinh”
2. Bµi míi
I. CÊu t¹o c¬ thÓ
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung cÇn ®¹t
- Yªu cÇu HS quan s¸t H 2.1 vµ 2.2, kÕt hîp tù t×m hiÓu b¶n th©n ®Ó tr¶ lêi:
- C¬ thÓ ng­êi gåm mÊy phÇn? KÓ tªn c¸c phÇn ®ã?
- C¬ thÓ chóng ta ®­îc bao bäc bëi c¬ quan nµo? Chøc n¨ng cña c¬ quan nµy lµ g×?
-D­íi da lµ c¬ quan nµo?
- Khoang ngùc ng¨n c¸ch víi khoang bông nhê c¬ quan nµo?
- Nh÷ng c¬ quan nµo n»m trong khoang ngùc, khoang bông?
(GV treo tranh hoÆc m« h×nh c¬ thÓ ng­êi ®Ó HS khai th¸c vÞ trÝ c¸c c¬ quan)
- Cho 1 HS ®äc to  SGK vµ tr¶ lêi:-? ThÕ nµo lµ mét hÖ c¬ quan?
- KÓ tªn c¸c hÖ c¬ quan ë ®éng vËt thuéc líp thó?
- C¸ nh©n quan s¸t tranh, t×m hiÓu b¶n th©n, trao ®æi nhãm. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy ý kiÕn.
 
 
 
 
 
- HS cã thÓ lªn chØ trùc tiÕp trªn tranh hoÆc m« h×nh th¸o l¾p c¸c c¬ quan c¬ thÓ.
 
- 1 HS tr¶ lêi . Rót ra kÕt luËn.
 
- Nhí l¹i kiÕn thøc cò, kÓ ®ñ 7 hÖ c¬ quan.
- Trao ®æi nhãm, hoµn thµnh b¶ng. §¹i diÖn nhãm ®iÒn kÕt qu¶ vµo b¶ng phô, nhãm kh¸c bæ sung
1. C¸c phÇn c¬ thÓ
- C¬ thÓ chia lµm 3 phÇn: ®Çu, th©n vµ tay ch©n.
- Da bao bäc bªn ngoµi ®Ó b¶o vÖ c¬ thÓ.
- Dư­íi da lµ líp mì  c¬ vµ x­ư¬ng (hÖ vËn ®éng).
- Khoang ngùc ng¨n c¸ch víi khoang bông nhê c¬ hoµnh.
2. C¸c hÖ c¬ quan
- HÖ c¬ quan gåm c¸c c¬ quan cïng phèi hîp ho¹t ®éng thùc hiÖn mét chøc n¨ng nhÊt ®Þnh cña c¬ thÓ.
 
1

Ng­êi so¹n: Phïng V¨n Tr­êng                    Tr­êng THCS T©n D©n       
 


           Gi¸o ¸n sinh häc 8                                           N¨m häc 2017 - 2018

- Yªu cÇu HS trao ®æi nhãm ®Ó hoµn thµnh b¶ng 2 (SGK) vµo phiÕu häc tËp.
- GV th«ng b¸o ®¸p ¸n ®óng.
- Ngoµi c¸c hÖ c¬ quan trªn, trong c¬ thÓ cßn cã c¸c hÖ c¬ quan nµo kh¸c?
- So s¸nh c¸c hÖ c¬ quan ë ng­êi vµ thó, em cã nhËn xÐt g×?
 KÕt luËn:
- 1 HS kh¸c chØ tªn c¸c c¬ quan trong tõng hÖ trªn m« h×nh.
- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.
- Da, c¸c gi¸c quan, hÖ sinh dôc vµ hÖ néi tiÕt.
- Gièng nhau vÒ sù s¾p xÕp, cÊu tróc vµ chøc n¨ng cña c¸c hÖ c¬ quan.
 
 
B¶ng 2: Thµnh phÇn, chøc n¨ng cña c¸c hÖ c¬ quan
HÖ c¬ quan
C¸c c¬ quan trong tõng hÖ c¬ quan
Chøc n¨ng cña hÖ c¬ quan
- HÖ vËn ®éng
- HÖ tiªu ho¸
 
 
- HÖ tuÇn hoµn
 
 
 
 
- HÖ h« hÊp
 
 
- HÖ bµi tiÕt
 
- HÖ thÇn kinh
- C¬ vµ x­¬ng
- MiÖng, èng tiªu ho¸ vµ tuyÕn tiªu ho¸.
 
- Tim vµ hÖ m¹ch
 
 
 
 
- Mòi, khÝ qu¶n, phÕ qu¶n vµ 2 l¸ phæi.
- ThËn, èng dÉn n­íc tiÓu vµ bãng ®¸i.
- N·o, tuû sèng, d©y thÇn kinh vµ h¹ch thÇn kinh.
- VËn ®éng c¬ thÓ
- TiÕp nhËn vµ biÕn ®æi thøc ¨n thµnh chÊt dd cung cÊp cho c¬ thÓ.
- VËn chuyÓn chÊt dd, oxi tíi tÕ bµo vµ vËn chuyÓn chÊt th¶i, cacbonic tõ tÕ bµo ®Õn c¬ quan bµi tiÕt.
- Thùc hiÖn trao ®æi khÝ oxi, khÝ cacbonic gi÷a c¬ thÓ vµ m«i tr­êng.
- Bµi tiÕt n­íc tiÓu.
- TiÕp nhËn vµ tr¶ lêi kÝch tõ m«i tr­êng, ®iÒu hoµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan.
3. Cñng cè, kiÓm tra ®¸nh gi¸
HS tr¶ lêi c©u hái:
- C¬ thÓ cã mÊy hÖ c¬ quan? ChØ râ thµnh phÇn vµ chøc n¨ng cña c¸c hÖ c¬ quan?
Hoµn thµnh bµi tËp sau b»ng c¸ch khoanh vµo c©u em cho lµ ®óng:
1. C¸c c¬ quan trong c¬ thÓ ho¹t ®éng cã ®Æc ®iÓm lµ:
a. Tr¸i ng­îc nhau   b. Thèng nhÊt nhau.
c. LÊn ¸t nhau   d. 2 ý a vµ b ®óng.
1

Ng­êi so¹n: Phïng V¨n Tr­êng                    Tr­êng THCS T©n D©n       
 


           Gi¸o ¸n sinh häc 8                                           N¨m häc 2017 - 2018

2. Nh÷ng hÖ c¬ quan nµo d­íi ®©y cïng cã chøc n¨ng chØ ®¹o ho¹t ®éng hÖ c¬ quan kh¸c.
a. HÖ thÇn kinh vµ hÖ néi tiÕt
b. HÖ vËn ®éng, tuÇn hoµn, tiªu ho¸ vµ h« hÊp.
c. HÖ bµi tiÕt, sinh dôc vµ néi tiÕt.
d. HÖ bµi tiÕt, sinh dôc vµ hÖ thÇn kinh.
D. Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà:
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u 1, 2 SGK.
- ¤n l¹i cÊu t¹o tÕ bµo thùc vËt.
 
Ngày soạn: 15/8/2017
Ngµy d¹y
TiÕt
Líp
TiÕn ®é
Ghi chó
22/8/2017
3
8A
0
 
22/8/2017
1
8B
0
 
22/8/2017
2
8C
0
 
 
TiÕt 3: tÕ bµo
A. môc tiªu.
1. KiÕn thøc
- HS tr×nh bµy ®­îc c¸c thµnh phÇn cÊu tróc c¬ b¶n cña tÕ bµo.
- Ph©n biÖt ®­îc chøc n¨ng tõng cÊu tróc cña tÕ bµo.
- Chøng minh ®­îc tÕ bµo lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng cña c¬ thÓ.
2. KÜ n¨ng
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t tranh, m« h×nh ®Ó t×m kiÕn thøc.
- RÌn t­ duy suy luËn logic, kÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm.
3. Th¸i ®é
- Gi¸o dôc ý thøc häc tËp, lßng yªu thÝch bé m«n.
4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phất triển.
a, Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân
- Năng lực tự học
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực tư duy
b, Nhóm năng lực về quan hệ xã hội
- Năng lực hợp tác
- Năng lực  giao tiếp
B. CHUẨN BỊ.
GV: Tranh phãng to h×nh 3.1; 4.1; 4.4  SGK, B¶ng phô kÎ s½n b¶ng 3.1; 3.2
HS: §äc vµ nghiªn cøu bµi míi, «n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ tÕ bµo thùc vËt ®· häc.
C. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. KiÓm tra bµi cò 
1

Ng­êi so¹n: Phïng V¨n Tr­êng                    Tr­êng THCS T©n D©n       
 


           Gi¸o ¸n sinh häc 8                                           N¨m häc 2017 - 2018

- KÓ tªn c¸c hÖ c¬ quan vµ chøc n¨ng cña mçi hÖ c¬ quan trong c¬ thÓ?
- T¹i sao nãi c¬ thÓ lµ mét khèi thèng nhÊt? Sù thèng nhÊt cña c¬ thÓ do ®©u? cho 1 VD chøng minh?
2. Bµi míi
 VB: C¬ thÓ dï ®¬n gi¶n hay phøc t¹p ®Òu ®­îc cÊu t¹o tõ tÕ bµo.
- GV treo H 4.1 ®Õn 4.4 phãng to, giíi thiÖu c¸c lo¹i tÕ bµo c¬ thÓ.
? NhËn xÐt vÒ h×nh d¹ng, kÝch th­íc, chøc n¨ng cña c¸c lo¹i tÕ bµo?
- GV: TÕ bµo kh¸c nhau ë c¸c bé phËn nh­ng ®Òu cã ®Æc ®iÓm gièng nhau.
Ho¹t ®éng 1: CÊu t¹o tÕ bµo
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung cÇn ®¹t
- Yªu cÇu HS quan s¸t H 3.1 vµ cho biÕt cÊu t¹o mét tÕ bµo ®iÓn h×nh.
- Treo tranh H 3.1 phãng to ®Ó HS g¾n chó thÝch.
- Quan s¸t kÜ H 3.1 vµ ghi nh¬ kiÕn thøc.
- 1 HS g¾n chó thÝch. C¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
CÊu t¹o tÕ bµo gåm 3 phÇn:
 + Mµng
 + TÕ bµo chÊt gåm nhiÒu bµo quan
 + Nh©n
 
Ho¹t ®éng 2 Chøc n¨ng cña c¸c bé phËn trong tÕ bµo
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung cÇn ®¹t
- Yªu cÇu HS ®äc vµ nghiªn cøu b¶ng 3.1 ®Ó ghi nhí chøc n¨ng c¸c bµo quan trong tÕ bµo.
- Mµng sinh chÊt cã vai trß g×? T¹i sao?
- L­íi néi chÊt cã vai trß g× trong ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo?
- N¨ng l­îng cÇn cho c¸c ho¹t ®éng lÊy tõ ®©u?
- T¹i sao nãi nh©n lµ trung t©m cña tÕ bµo?
- H·y gi¶i thÝch mèi quan hÖ thèng nhÊt vÒ chøc n¨ng gi÷a mµng, chÊt tÕ bµo vµ nh©n?
- C¸ nh©n nghiªn cøu b¶ng 3.1 vµ ghi nhí kiÕn thøc.
 
 
 
- Dùa vµo b¶ng 3 ®Ó tr¶ lêi.
B¶ng 3.1
Ho¹t ®éng 3: Thµnh phÇn ho¸ häc cña tÕ bµo
a. ChÊt h÷u c¬:
+ Pr«tªin: C, H, O, S, N.
+ Gluxit: C, H, O (tØ lÖ 1C:2H: 1O)
1

Ng­êi so¹n: Phïng V¨n Tr­êng                    Tr­êng THCS T©n D©n       
 


           Gi¸o ¸n sinh häc 8                                           N¨m häc 2017 - 2018

+ Lipit: C, H, O (tØ lÖ O thay ®æi tuú lo¹i)
+ Axit nuclªic: ADN, ARN.
b. ChÊt v« c¬: Muèi kho¸ng chøa Ca, Na, K, Fe ... vµ n­íc.
Ho¹t ®éng 4: Ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung cÇn ®¹t
- Yªu cÇu HS nghiªn cøu kÜ s¬ ®å H 3.2 SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái:
- H»ng ngµy c¬ thÓ vµ m«i tr­êng cã mèi quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo?
- KÓ tªn c¸c ho¹t ®éng sèng diÔn ra trong tÕ bµo.
- Ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo cã liªn quan g× ®Õn ho¹t ®éng sèng cña c¬ thÓ?
- Qua H 3.2 h·y cho biÕt chøc n¨ng cña tÕ bµo lµ g×?
- Nghiªn cøu kÜ H 3.2, trao ®æi nhãm, thèng nhÊt c©u tr¶ lêi.
+ C¬ thÓ lÊy tõ m«i tr­êng ngoµi oxi, chÊt h÷u c¬, n­íc, muèi kho¸ng cung cÊp cho tÕ bµo trao ®æi chÊt t¹o n¨ng l­îng cho c¬ thÓ ho¹t ®éng vµ th¶i cacbonic, chÊt bµi tiÕt.
 
+ HS rót ra kÕt luËn.
 
- 1 HS ®äc kÕt luËn SGK.
- Ho¹t ®éng cña tÕ bµo gåm: trao ®æi chÊt, lín lªn, ph©n chia, c¶m øng.
- Ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo liªn quan ®Õn ho¹t ®éng sèng cña c¬ thÓ
+ Trao ®æi chÊt cña tÕ bµo lµ c¬ së trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ vµ m«i tr­êng.
+ Sù ph©n chia tÕ bµo lµ c¬ së cho sù sinh tr­ëng vµ sinh s¶n cña c¬ thÓ.
+ Sù c¶m øng cña tÕ bµo lµ c¬ së cho sù ph¶n øng cña c¬ thÓ víi m«i tr­êng bªn ngoµi.
=> TÕ bµo lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng cña c¬ thÓ.
 
3. Cñng cè, kiÓm tra ®¸nh gi¸
Cho HS lµm bµi tËp 1 (Tr 13 – SGK)
Hoµn thµnh bµi tËp sau b»ng c¸ch khoanh vµo c©u em cho lµ ®óng:
Nãi tÕ bµo lµ ®¬n vÞ cÊu tróc vµ chøc n¨ng cña c¬ thÓ v×:
a. C¸c c¬ quan trong c¬ thÓ ®Òu ®­îc cÊu t¹o bëi tÕ bµo.
b. C¸c ho¹t ®éng sèng cña tÕ boµ lµ c¬ së cho c¸c ho¹t ®éng cña c¬ thÓ.
c. Khi toµn bé c¸c tÕ bµo chÕt th× c¬ thÓ sÏ chÕt.
d. a vµ b ®óng.
(®¸p ¸n d ®óng)
D. Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà:
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái  2 (Tr13- SGK)
- §äc môc “Em cã biÕt”
- VÏ s¬ ®å cÊu t¹o tÕ bµo vµo vë, häc thuéc tªn vµ chøc n¨ng.
 
1

Ng­êi so¹n: Phïng V¨n Tr­êng                    Tr­êng THCS T©n D©n       
 


           Gi¸o ¸n sinh häc 8                                           N¨m häc 2017 - 2018

Ngày soạn: 17/8/2017
Ngµy d¹y
TiÕt
Líp
TiÕn ®é
Ghi chó
24/8/2017
1
8A
0
 
24/8/2017
2
8B
0
 
24/8/2017
3
8C
0
 
 
TiÕt 4: M«
 
A. môc tiªu.
1. KiÕn thøc
- HS tr×nh bµy ®­îc kh¸i niÖm m«.
- Ph©n biÖt ®­îc c¸c lo¹i m« chÝnh, cÊu t¹o vµ chøc n¨ng c¸c lo¹i m«.
2. KÜ n¨ng
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng quan s¸t tranh.
3. Th¸i ®é
- Gi¸o dôc ý thøc häc tËp, lßng yªu thÝch bé m«n.
4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phất triển.
a, Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân
- Năng lực tự học
- Năng lực giải quyết vấn đề
b, Nhóm năng lực về quan hệ xã hội
- Năng lực hợp tác
- Năng lực  giao tiếp
B. chuÈn bÞ.
GV:Tranh phãng to h×nh  4.1  4.4  SGK
HS: §äc vµ nghiªn cøu bµi míi
C. tæ chøc d¹y vµ häc
1. KiÓm tra bµi cò
- Nªu cÊu t¹o vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn cña tÕ bµo?
- Chøng minh tÕ bµo lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng cña c¬ thÓ?
2. Bµi míi
VB: Tõ c©u 2 => Trong c¬ thÓ cã rÊt nhiÒu tÕ bµo, tuy nhiªn xÐt vÒ chøc n¨ng, ng­êi ta cã thÓ xÕp lo¹i thµnh nh÷ng nhãm tÕ bµo cã nhiÖm vô gièng nhau, c¸c nhãm ®ã gäi chung lµ m«. VËy m« lµ g×? Trong c¬ thÓ ta cã nh÷ng lo¹i m« nµo?
Ho¹t ®éng 1: Kh¸i niÖm m«
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung cÇn ®¹t
- Yªu cÇu HS ®äc  môc I SGK vµ tr¶ lêi c©u hái:
- H·y kÓ tªn nh÷ng tÕ bµo cã h×nh d¹ng kh¸c nhau mµ em biÕt?
- HS trao ®æi nhãm ®Ó hoµn thµnh bµi tËp .
- Dùa vµo môc “Em cã biÕt” ë bµi tr­íc ®Ó tr¶ lêi.
M« lµ mét tËp hîp c¸c tÕ bµo chuyªn ho¸ cã cÊu t¹o gièng nhau, ®¶m nhiÖm chøc n¨ng nhÊt ®Þnh, mét sè lo¹i m« cßn cã c¸c yÕu tè kh«ng cã cÇu tróc tÕ bµo.
1

Ng­êi so¹n: Phïng V¨n Tr­êng                    Tr­êng THCS T©n D©n       
 


           Gi¸o ¸n sinh häc 8                                           N¨m häc 2017 - 2018

- Gi¶i thÝch v× sao tªa bµo cã h×nh d¹ng kh¸c nhau?
- GV ph©n tÝch: chÝnh do chøc n¨ng kh¸c nhau mµ tÕ bµo  ph©n ho¸ cã h×nh d¹ng, kÝch th­íc kh¸c nhau. Sù ph©n ho¸ diÔn ra ngay ë giai ®o¹n ph«i.
- VËy m« lµ g×?
- V× chøc n¨ng kh¸c nhau.
 
 
 
- HS rót ra kÕt luËn
 
Ho¹t ®éng 2: C¸c lo¹i m«
 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
- Ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm.
- Yªu cÇu HS ®äc  môc II SGK.
- Quan s¸t H 4.1 vµ nhËn xÐt vÒ sù s¾p xÕp c¸c tÕ bµo ë m« biÓu b×, vÞ trÝ, cÊu t¹o, chøc n¨ng. Hoµn thµnh phiÕu häc tËp.
- GV treo tranh H 4.1 cho HS nhËn xÐt kÕt qu¶.
- KÎ s½n phiÕu häc tËp vµo vë.
 
- Nghiªn cøu kÜ h×nh vÏ kÕt hîp víi  SGK, trao ®æi nhãm ®Ó hoµn thµnh vµo phiÕu häc tËp cña nhãm.
 - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶
- Yªu cÇu HS ®äc  môc II SGK kÕt hîp quan s¸t H 4.2, ho¹t ®éng nhãm ®Ó hoµn thµnh phiÕu häc tËp.
- GV treo H 4.2 cho HS nhËn xÐt. GV ®Æt c©u hái:
- M¸u thuéc lo¹i m« g×? V× sao m¸u ®­îc xÕp vµo lo¹i m« ®ã?
- M« sôn, m« x­¬ng cã ®Æc ®iÓm g×? Nã n»m ë phÇn nµo?
- GV nhËn xÐt, ®­a kÕt qu¶ ®óng.
- HS trao ®æi nhãm, hoµn thµnh phiÕu häc tËp.
 
 
- §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶, nhËn xÐt c¸c nhãm kh¸c.
- HS quan s¸t kÜ H 4.2 ®Ó tr¶ lêi.
- Yªu cÇu HS ®äc kÜ  môc III SGK kÕt hîp quan s¸t H 4.3 vµ tr¶ lêi c©u hái:
- H×nh d¹ng tÕ bµo c¬ v©n vµ c¬ tim gièng vµ kh¸c nhau ë ®iÓm nµo?
- TÕ bµo c¬ tr¬n cã h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o nh­ thÕ nµo?
- Yªu cÇu c¸c nhãm hoµn thµnh tiÕp vµo phiÕu häc tËp.
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶, ®­a ®¸p ¸n.
 
 
- C¸ nh©n nghiªn cøu  kÕt hîp quan s¸t H 4.3, trao ®æi nhãm ®Ó tr¶ lêi.
 
 
- Hoµn thµnh phiÕu häc tËp cña nhãm. ®¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.
1

Ng­êi so¹n: Phïng V¨n Tr­êng                    Tr­êng THCS T©n D©n       
 


           Gi¸o ¸n sinh häc 8                                           N¨m häc 2017 - 2018

- Yªu cÇu HS ®äc kÜ  môc 4 kÕt hîp quan s¸t H 4.4 ®Ó hoµn thµnh tiÕp néi dung phiÕu häc tËp.
- GV nhËn xÐt, ®­a kÕt qu¶ ®óng.
- C¸ nh©n ®äc kÜ  kÕt hîp quan s¸t H 4.4; trao ®æi nhãm hoµn thµnh phiÕu häc tËp theo nhãm.
- B¸o c¸o kÕt qu¶.
 
CÊu t¹o, chøc n¨ng c¸c lo¹i m«
Tªn c¸c lo¹i m«
VÞ trÝ
Chøc n¨ng
CÊu t¹o
1. M« biÓu b×
- BiÓu b× bao phñ
 
- BiÓu b× tuyÕn
- Phñ ngoµi da, lãt trong c¸c c¬ quan rçng.
- N»m trong c¸c tuyÕn cña c¬ thÓ.
- B¶o vÖ. che chë, hÊp thô.
 
- TiÕt c¸c chÊt.
- Chñ yÕu lµ tÕ bµo, c¸c tÕ bµo xÕp xÝt nhau, kh«ng cã phi bµo.
2. M« liªn kÕt
- M« sîi
- M« sôn
- M« x­¬ng
- M« mì
- M« m¸u vµ b¹ch huyÕt.
Cã ë kh¾p n¬i nh­:
- D©y ch»ng
- §Çu x­¬ng
- Bé x­¬ng
- Mì
- HÖ tuÇn hoµn vµ b¹ch huyÕt.
 
 
N©ng ®ì, liªn kÕt c¸c c¬ quan hoÆc lµ ®Öm c¬ häc.
 
- Cung cÊp chÊt dinh d­ìng.
 
 
Chñ yÕu lµ chÊt phi bµo, c¸c tÕ bµo n»m r¶i r¸c.
3. M« c¬
 
 
 
- M« c¬ v©n
 
 
- M« c¬ tim
 
- M« c¬ tr¬n
 
 
 
 
- G¾n vµo x­¬ng
 
 
- CÊu t¹o nªn thµnh tim
- Thµnh néi quan
Co d·n t¹o nªn sù vËn ®éng cña c¸c c¬ quan vµ c¬ thÓ.
- Ho¹t ®éng theo ý muèn.
- Ho¹t ®éng kh«ng theo ý muèn.
- Ho¹t ®éng kh«ng theo ý muèn.
 
Chñ yÕu lµ tÕ bµo, phi bµo Ýt. C¸c tÕ bµo c¬ dµi, xÕp thµnh bã, líp.
- TÕ bµo cã nhiÒu nh©n, cã v©n ngang.
- TÕ bµo ph©n nh¸nh, cã nhiÒu nh©n, cã v©n ngang.
- TÕ bµo cã h×nh thoi, ®Çu nhän, cã 1 nh©n.
4. M« thÇn kinh
 
- N»m ë n·o, tuû sèng, cã c¸c d©y thÇn kinh ch¹y ®Õn c¸c hÖ c¬ quan.
- TiÕp nhËn kÝch thÝch vµ sö lÝ th«ng tin, ®iÒu hoµ vµ phèi hîp ho¹t ®éng c¸c c¬ quan ®¶m b¶o sù thÝch øng cña c¬ thÓ víi m«i tr­êng.
- Gåm c¸c tÕ bµo thÇn kinh (n¬ron vµ c¸c tÕ bµo thÇn kinh ®Öm).
- N¬ron cã th©n nèi víi c¸c sîi nh¸nh vµ sîi trôc.
 
1

Ng­êi so¹n: Phïng V¨n Tr­êng                    Tr­êng THCS T©n D©n       
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTha_GA_Sinh_8__3_cot.doc[1.73 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án học kì 2
  Vật lý 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Sinh học 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 3

 • Giáo án học kì 2
  Hình học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2 chuan
  Lịch sử 12
  Giáo án học kì 2 chuan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Toán học 5
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 7

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

  Xem: 6

 • Giáo án học kì 2
  Hình học 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 41

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 6 Thí điểm
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 3

 • Giáo án học kì 2
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU