Giáo Án Sinh Học 9:Giáo Án Học Kì 2

giáo án điện tử Sinh học Sinh học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
whp00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-17 04:58:30
Loại file
doc
Dung lượng
1.12 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
4
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án Sinh học 9 GV: Nguyễn Văn Tha Ngày soạn Ngày dạy Tiết Lớp Tiến độ Ghi chú 05/01/18 10/01/18 3 9A 1 9B Tiết 37 Bài 34 THOÁI HOÁ DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức- HS h

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Giáo án Sinh học 9                                                                                                    GV:    Nguyễn Văn Tha                                                                    

        Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết
Lớp
Tiến độ
Ghi chú
 05/01/18
 10/01/18
3
9A
 
 
1
9B
 
 
   Tiết 37      Bài 34  THOÁI HOÁ DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN
 
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức- HS hiểu và trình bày đ­ược nguyên nhân thoái hóa của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật, vai trò của 2 tr­ường hợp trên trong chọn giống.
- Trình bày đ­ược ph­ương pháp tạo dòng thuần ở cây giao phấn( cây ngô)
2. Kỹ năng: Quan sát tranh, ảnh phát hiện kiến thức, quan sát thực tế cuộc sống.
3. Thái độ:Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn, tôn trọng khoa học, ứng dụng cuộc sống.
TT: nguyên nhân thoái hóa do giao phối, thụ tinh, thụ phấn gần.
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tri thức sinh học
II. CHUẨN BỊ
-GV:  tranh, ảnh, clip minh họa, câu chuyện thực tế trong đời sống ở địa phương.
-HS:Nghiên cứu trư­ớc bài, tìm hiểu về quan hệ hôn nhân có họ gần ở khu dân cư.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định tổ chức:1’Kiểm tra sĩ số, sách, vở, đồ dung HS chuẩn bị bài học.
2. Kiểm tra bài cũ:5’- Tại sao ng­ười ta cần chọn tác nhân cụ thể khi gây đột biến?
(Vì các tác nhân có tác dụng khác nhau tới cơ sở vật chất của tính di truyền:
+ Tia phóng xạ có sức xuyên sâu, dễ gây đột biến gen và đột biến cấu trúc và số lư­ợng NST.
+ Tia tử ngoại có ức xuyên sâu kém nên chỉ dùng sử lí vật liệu có kích th­ước bé. Có loại hoá chất có tác dụng chuyên biệt, đặc thù đối với từng loaị nuclêôtit nhất định của gen.
- Khi gây đột biến bằng tác nhân vật lí và hoá học, ng­ười ta thường sử dụng biện pháp nào?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV &HS
Nội dung
Hoạt động 1: Hiện t­ượng thoái hoá
- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục I
- Hiện tư­ợng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện nh­ư thế nào?
- HS nghiªn cøu SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái, rót ra kÕt luËn.
- Cho HS quan s¸t H 34.1 minh ho¹ hiÖn t­­îng tho¸i ho¸ ë ng« do tù thô phÊn.
- HS quan s¸t H 34.1 ®Ó thÊy hiÖn
t­­îng tho¸i ho¸ ë ng«.
VD: hång xiªm, b­­ëi, v¶i tho¸i ho¸ qu¶ nhá, Ýt qu¶, kh«ng ngät.
- HS t×m hiÓu môc 2 th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái:
- Giao phèi gÇn lµ g×? G©y ra hËu qu¶ g× ë sinh vËt?
- HS nghiªn cøu SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái, rót ra kÕt luËn.
 
 
I. HiÖn t­­îng tho¸i ho¸:
1. HiÖn t­­îng tho¸i ho¸ do tù thô phÊn ë c©y giao phÊn:
-C¸c c¸ thÓ cña thÕ hÖ kÕ tiÕp cã søc sèng kÐm dÇn biÓu hiÖn c¸c dÊu hiÖu nh­­ ph¸t triÓn chËm, chiÒu cao c©y vµ n¨ng suÊt gi¶m dÇn, nhiÒu c©y bÞ chÕt, béc lé ®Æc ®iÓm cã h¹i.
2. HiÖn t­­îng tho¸i ho¸ do giao phèi gÇn ë ®éng vËt:
a.Giao phèi gÇn:
- Giao phèi gÇn (giao phèi cËn huyÕt) lµ sù giao phèi gi÷a c¸c con c¸i sinh ra  tõ 1 cÆp bè mÑ hoÆc gi÷a bè mÑ víi con c¸i cña chóng.
b.Tho¸i ho¸ do giao phèi gÇn:
- Giao phèi gÇn g©y ra hiÖn t­­îng tho¸i ho¸ ë thÕ hÖ con ch¸u: sinh tr­­ëng vµ ph¸t triÓn  yÕu, kh¶ n¨ng sinh s¶n gi¶m, qu¸i thai,dÞ tËt bÈm sinh, chÕt non.
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                    TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 9                                                                                                    GV:    Nguyễn Văn Tha                                                                    

        Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết
Lớp
Tiến độ
Ghi chú
 05/01/18
 10/01/18
3
9A
 
 
1
9B
 
 
   Tiết 37      Bài 34  THOÁI HOÁ DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN
 
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức- HS hiểu và trình bày đ­ược nguyên nhân thoái hóa của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật, vai trò của 2 tr­ường hợp trên trong chọn giống.
- Trình bày đ­ược ph­ương pháp tạo dòng thuần ở cây giao phấn( cây ngô)
2. Kỹ năng: Quan sát tranh, ảnh phát hiện kiến thức, quan sát thực tế cuộc sống.
3. Thái độ:Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn, tôn trọng khoa học, ứng dụng cuộc sống.
TT: nguyên nhân thoái hóa do giao phối, thụ tinh, thụ phấn gần.
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tri thức sinh học
II. CHUẨN BỊ
-GV:  tranh, ảnh, clip minh họa, câu chuyện thực tế trong đời sống ở địa phương.
-HS:Nghiên cứu trư­ớc bài, tìm hiểu về quan hệ hôn nhân có họ gần ở khu dân cư.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định tổ chức:1’Kiểm tra sĩ số, sách, vở, đồ dung HS chuẩn bị bài học.
2. Kiểm tra bài cũ:5’- Tại sao ng­ười ta cần chọn tác nhân cụ thể khi gây đột biến?
(Vì các tác nhân có tác dụng khác nhau tới cơ sở vật chất của tính di truyền:
+ Tia phóng xạ có sức xuyên sâu, dễ gây đột biến gen và đột biến cấu trúc và số lư­ợng NST.
+ Tia tử ngoại có ức xuyên sâu kém nên chỉ dùng sử lí vật liệu có kích th­ước bé. Có loại hoá chất có tác dụng chuyên biệt, đặc thù đối với từng loaị nuclêôtit nhất định của gen.
- Khi gây đột biến bằng tác nhân vật lí và hoá học, ng­ười ta thường sử dụng biện pháp nào?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV &HS
Nội dung
Hoạt động 1: Hiện t­ượng thoái hoá
- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục I
- Hiện tư­ợng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện nh­ư thế nào?
- HS nghiªn cøu SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái, rót ra kÕt luËn.
- Cho HS quan s¸t H 34.1 minh ho¹ hiÖn t­­îng tho¸i ho¸ ë ng« do tù thô phÊn.
- HS quan s¸t H 34.1 ®Ó thÊy hiÖn
t­­îng tho¸i ho¸ ë ng«.
VD: hång xiªm, b­­ëi, v¶i tho¸i ho¸ qu¶ nhá, Ýt qu¶, kh«ng ngät.
- HS t×m hiÓu môc 2 th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái:
- Giao phèi gÇn lµ g×? G©y ra hËu qu¶ g× ë sinh vËt?
- HS nghiªn cøu SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái, rót ra kÕt luËn.
 
 
I. HiÖn t­­îng tho¸i ho¸:
1. HiÖn t­­îng tho¸i ho¸ do tù thô phÊn ë c©y giao phÊn:
-C¸c c¸ thÓ cña thÕ hÖ kÕ tiÕp cã søc sèng kÐm dÇn biÓu hiÖn c¸c dÊu hiÖu nh­­ ph¸t triÓn chËm, chiÒu cao c©y vµ n¨ng suÊt gi¶m dÇn, nhiÒu c©y bÞ chÕt, béc lé ®Æc ®iÓm cã h¹i.
2. HiÖn t­­îng tho¸i ho¸ do giao phèi gÇn ë ®éng vËt:
a.Giao phèi gÇn:
- Giao phèi gÇn (giao phèi cËn huyÕt) lµ sù giao phèi gi÷a c¸c con c¸i sinh ra  tõ 1 cÆp bè mÑ hoÆc gi÷a bè mÑ víi con c¸i cña chóng.
b.Tho¸i ho¸ do giao phèi gÇn:
- Giao phèi gÇn g©y ra hiÖn t­­îng tho¸i ho¸ ë thÕ hÖ con ch¸u: sinh tr­­ëng vµ ph¸t triÓn  yÕu, kh¶ n¨ng sinh s¶n gi¶m, qu¸i thai,dÞ tËt bÈm sinh, chÕt non.
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                    TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 9                                                                                                    GV:    Nguyễn Văn Tha                                                                    

Ho¹t ®éng 2: Nguyªn nh©n cña hiÖn    t­­îng tho¸i ho¸
- GV giíi thiÖu H 34.3 ; mµu xanh biÓu thÞ thÓ ®ång hîp
- Yªu cÇu HS quan s¸t H 34.3  th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi:
- Qua c¸c thÕ hÖ tù thô phÊn hoÆc giao phèi cËn huyÕt, tØ lÖ thÓ ®ång hîp vµ dÞ hîp biÕn ®æi nh­­ thÕ nµo?
- T¹i sao tù thô phÊn ë c©y giao phÊn vµ giao phèi gÇn ë ®éng vËt l¹i g©y ra hiÖn t­­îng tho¸i ho¸?
- HS nghiªn cøu kÜ H 34.3, th¶o luËn nhãm vµ nªu ®­­îc: TØ lÖ ®ång hîp t¨ng, tØ lÖ dÞ hîp gi¶m.
+ C¸c gen lÆn ë tr¹ng th¸i dÞ hîp chuyÓn sang tr¹ng th¸i ®ång hîp  c¸c gen lÆn cã h¹i gÆp nhau biÓu hiÖn thµnh tÝnh tr¹ng cã h¹i, g©y hiÖn t­­îng tho¸i ho¸.
- GV gióp HS hoµn thiÖn kiÕn thøc.
- GV më réng thªm: ë mét sè loµi ®éng vËt, thùc vËt cÆp gen ®ång hîp kh«ng g©y h¹i nªn kh«ng dÉn ®Õn hiÖn t­­îng tho¸i ho¸  cã thÓ tiÕn hµnh giao phèi gÇn.
Ho¹t ®éng 3: Vai trß cña ph­­¬ng ph¸p tù thô phÊn
vµ giao phèi cËn huyÕt trong chän gièng
-GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin SGK vµ
tr¶ lêi c©u hái:
- T¹i sao tù thô phÊn b¾t buéc vµ giao phèi gÇn g©y ra hiÖn t­­îng tho¸i ho¸ nh­­ng nh÷ng ph­­¬ng ph¸p nµy vÉn ®­­îc ng­­êi ta sö dông trong chän gièng
- HS nghiªn cøu SGK môc III vµ tr¶ lêi :
+Do xuÊt hiÖn cÆp gen ®ång hîp.
+XuÊt hiÖn tÝnh tr¹ng xÊu.
+Con ng­­êi dÔ dµng lo¹i bá tÝnh tr¹ng xÊu.
+Gi÷ l¹i tÝnh tr¹ng mong muèn.
-1 HS tr¶ lêi, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ
sung ?
II.Nguyªn  nh©n  cña  hiÖn
t­­îng tho¸i ho¸:
 
 
- Tù thô phÊn hoÆc giao phèi gÇn ë ®éng vËt g©y  ra   hiÖn t­­îng tho¸i ho¸ v× t¹o ra cÆp gen lÆn ®ång hîp g©y h¹i.
 
III.Vai trß cña ph­­¬ng ph¸p tù thô phÊn b¾t buéc vµ giao phèi cËn huyÕt trong chän gièng:
 
- Dïng ph­­¬ng ph¸p nµy ®Ó cñng cè vµ duy tr× 1 sè tÝnh tr¹ng mong muèn, t¹o dßng thuÇn, thuËn lîi cho sù kiÓm tra ®¸nh gi¸ kiÓu gen cña tõng dßng, ph¸t hiÖn c¸c gen xÊu ®Ó lo¹i ra khái quÇn thÓ, chuÈn bÞ lai kh¸c dßng ®Ó t¹o ­­u thÕ lai.
4. Củng cố:2’ - HS trả lời 2 câu hỏi SGK trang 101
5. H­ướng dẫn học bài ở nhà:2’
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK. Tìm hiểu vai trò của dòng thuần trong chọn giống.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                    TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 9                                                                                                    GV:    Nguyễn Văn Tha                                                                    

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                           
          
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết
Lớp
Tiến độ
Ghi chú
 05/01/18
  12/01/18
4
9A
 
 
3
9B
 
 
                       Tiết 38          Bài 35:                    ƯU THẾ LAI
 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:- Học sinh hiểu và trình bày  đ­ược khái niệm ư­u thế lai, cơ sở di truyền của hiện tư­ợng ­ưu thế lai, lí do không dùng cơ thể lai để nhân giống.
- Nắm đư­ợc các phư­ơng pháp th­ường dùng để tạo ư­u thế lai.
- Hiểu và trình bày đ­ược khái niệm lai kinh tế và ph­ương pháp th­ường dùng để tạo cơ thể lai kinh tế ở n­ước ta.
2.Kỹ năng:Quan sát tranh hình tìm kiến thức,tổng hợp kiến thức.
3. Thái độ:Giáo dục ý thức tìm tòi, trân trọng thành tựu khoa học.
TT: cơ sở di truyền của hiện tư­ợng ­ưu thế lai, lí do không dùng cơ thể lai để nhân giống.
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tri thức sinh học
II. CHUẨN BỊ
+GV:- Tranh phóng to H 35 SGK.
        - Tranh 1 số giống động vật; bò, lợn, dê.... Kết quả của phép lai kinh tế.
+HS: Nghiên cứu tr­ước bài ở nhà
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1.Ổn định: 1' kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ: 5'
- CH: Thế nào là hiện tượng thoái hóa? nêu nguyên nhân ?
-TL: + Giao phối gần gây ra hiện t­ượng thoái hoá ở thế hệ con cháu: sinh tr­ưởng và phát triển  yếu, khả năng sinh sản giảm, quái thai,dị tật bẩm sinh, chết non.
        +-Tự thụ phấn hoặc giao phối gần ở động vật gây  ra   hiện t­ượng thoái hoá vì tạo ra cặp gen lặn đồng hợp gây hại.
3. Bài mới:
                Hoạt động của GV&HS
                     Nội dung
Hoạt động 1: Hiện t­ượng ­ưu thế lai
- GV cho HS quan sát H 35 phóng to và đặt câu hỏi thảo luận nhóm:
- So sánh cây và bắp ngô của 2 dòng tự thụ phấn với cây và bắp ngô ở cơ thể lai F1 trong H 35?
- Ưu thế lai là gì? Cho VD minh hoạ ­ưu thế lai ở động vật và thực vật?
- các nhóm thảo luận nêu vấn đề
+ quan sát hình, chú ý đặc điểm: chiều cao cây, chiều dài bắp, số l­ượng hạt  nêu đ­ược:Cơ thể lai F1 có nhiều đặc điểm trội hơn cây bố mẹ.
+HS  nêu khái niệm ư­u thế lai.
- GV nhận xét ý kiến của HS và cho biết: hiện
tư­ợng trên đư­ợc gọi là ư­u thế lai.
 
 
I. HiÖn t­­îng ­­u thÕ lai:
 
- ¦u thÕ lai lµ hiÖn t­­îng c¬ thÓ lai F1 cã ­­u thÕ h¬n h¼n so víi bè mÑ: cã søc sèng cao h¬n, sinh tr­­ëng nhanh, ph¸t triÓn m¹nh, chèng chÞu tèt, n¨ng suÊt cao h¬n.
-  ¦u thÕ lai biÓu hiÖn râ khi lai gi÷a c¸c dßng thuÇn cã kiÓu gen kh¸c nhau.
 
 
 
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                    TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 9                                                                                                    GV:    Nguyễn Văn Tha                                                                    

- GV cung cấp thêm 1 số VD.
 
 
Hoạt động 2: Nguyên nhân của hiện t­ượng ­ưu thế lai
- Yêu cầu cá  HS đọc thông tin SGK thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
- Tại sao khi lai 2 dòng thuần ưu thế lai rõ nhất?
- Tại sao ­ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ?
- Muốn duy trì ­ưu thế lai con ng­ười đã làm gì?
- HS nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm và trả lời
+ Ưu thế lai rõ vì xuất hiện nhiều gen trội có lợi ở con lai F1.
+Thế hệ sau ưu thế lai giảm vì tỉ lệ dị hợp giảm.
+ Nhân giống vô tính.
- GV giúp HS rút ra kết luận.
Hoạt động 3: Các ph­ương pháp tạo ưu thế lai
-GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, hỏi:
- Con ng­ười đã tiến hành tạo ưu thế lai ở cây trồng bằng ph­ương pháp nào?
- Nêu VD cụ thể?
- HS nghiên cứu SGK mục III để trả lời. KL.
- Giải thích thêm về lai khác thứ và lai khác dòng.
Lai khác dòng đ­ược sử dụng phổ biến hơn.
- Con ngư­ời đã tiến hành tạo ­ưu thế lai ở vật nuôi bằng ph­ương pháp nào?VD?
- HS nghiªn cøu SGK vµ nªu ®­­îc c¸c PP lai:
+ Lai kinh tÕ                 + ¸p dông ë lîn, bß.
-  HS quan s¸t tranh ¶nh vÒ c¸c gièng vËt nu«i.
- T¹i sao kh«ng dïng con lai F1 ®Ó nh©n gièng?
 + NÕu nh©n gièng th× thÕ hÖ sau c¸c gen lÆn g©y h¹i ë tr¹ng th¸i ®ång hîp sÏ biÓu hiÖn tÝnh tr¹ng.
- GVmë réng: ë n­­íc ta lai kinh tÕ th­­êng dïng con c¸i trong n­­íc lai víi con ®ùc gièng ngo¹i.
- ¸p dông kÜ thuËt gi÷ tinh ®«ng l¹nh.
 
 
 
II. Nguyªn nh©n cña hiÖn t­­îng
­u thÕ lai;
- Khi lai 2 dßng thuÇn cã kiÓu gen kh¸c nhau, ­­u thÕ lai biÓu hiÖn râ nhÊt ë F1 v× hÇu hÕt c¸c cÆp gen ë tr¹ng th¸i dÞ hîp chØ biÓu hiÖn tÝnh tr¹ng tréi cã lîi.
+ TÝnh tr¹ng sè l­­îng (h×nh th¸i, n¨ng suÊt) do nhiÒu gen tréi quy ®Þnh.
- Sang thÕ hÖ sau, tØ lÖ dÞ hîp gi¶m nªn ­­u thÕ lai gi¶m. Muèn kh¾c phôc hiÖn t­­îng nµy, ng­­êi ta dïng ph­­¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh (gi©m, ghÐp, chiÕt...).
III. C¸c ph­­¬ng ph¸p t¹o ­­u thÕ lai:
1. Ph­¬ng ph¸p t¹o ­u thÕ lai ë c©y trång:
- Lai kh¸c dßng: t¹o 2 dßng tù thô phÊn råi cho giao phÊn víi nhau.
VD: ë ng« lai (F1) cã n¨ng suÊt cao h¬n tõ 25 - 30 % so gièng ng« tèt.
- Lai kh¸c thø: lai gi÷a 2 thø hoÆc tæng hîp nhiÒu thø cña 1 loµi.
VD: Lóa DT17 t¹o ra tõ tæ hîp lai gi÷a gièng lóa DT10 víi OM80 n¨ng suÊt cao (DT10 vµ chÊt l­­îng cao (OM80).
 
2. PP t¹o ­u thÕ lai ë vËt nu«i:
- Lai kinh tÕ: cho giao phèi gi÷a cÆp vËt nu«i bè mÑ thuéc 2 dßng thuÇn kh¸c nhau råi dïng con lai F1 lµm s¶n phÈm.
VD: Lîn Ø Mãng C¸i x Lîn §¹i B¹ch  Lîn con míi ®Î nÆng 0,7 -0,8 kg t¨ng träng nhanh, tØ lÖ n¹c cao.
4. Củng cố: 5' - Trả lời câu 1, 2, 3, SGK trang 104.
5. H­ướng dẫn học bài ở nhà:2'
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK. Tìm hiểu thêm về các thành tựu ư­u thế lai và lai KT ở VN                                            
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                    TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 9                                                                                                    GV:    Nguyễn Văn Tha                                                                    

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
          
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết
Lớp
Tiến độ
Ghi chú
 09/01/18
  17/01/18
3
9A
 
 
1
9B
 
 
Tiết 39        Bài 38: Thực hành TẬP DƯ­ỢT THAO TÁC GIAO PHẤN
 
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:- HS trình bày đ­ược các thao tác giao phấn ở cây có hoa.  
- Củng cố lí thuyết về lai giống, nhân giống.
2. Kỹ năng: Thực hành giao phấn, xác định các thành phần một bông hoa, loại hoa.
3. Thái độ:Giáo dục ý thức yêu thích lao động
TT: các thao tác giao phấn ở cây tự thụ phấn và cây giao phấn.
4.PC, Năng lực: a, nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân, phát triển tư duy
b, nhóm năng lực về quan hệ xã hội: giao tiếp - hợp tác, ... .
c, nhóm năng lực công cụ:- năng lực sử dụng CNTT, ngôn ngữ, tính toán...
II. CHUẨN BỊ
+GV: máy tính, tivi, tranh, ảnh một số loại hoa, cấu tạo của hoa,
+HS: Giấy khổ to, bút dạ.
-       Kéo, kẹp nhỏ, bao cách li, ghim, cọc cắm, nhãn ghi công thức lai, .....
-       Hai giống cùng loại cây, khác nhau về màu sắc, kích th­ước, ...
III. TỔ CHỨC  CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định tổ chức:1’ Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra :5’sự chuẩn bị của HS.
3. Bài mới:
Các hoạt động thuc hành
Nội dung
-Hoạt động 1 Hướng dẫn ban đầu(7’)
-Th¶o luÖn môc tiªu: 
GV yªu cÇu HS ®äc môc tiªu c¸c thao t¸c giao phÊn ë c©y tù thô phÊn vµ c©y giao phÊn.
HS nªu ®­îc muc tiªu bµi häc: 
GV nªu c¸c dông cô cÇn chuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh.
-H­íng dÉn quy tr×nh thùc hµnh.
GV yªu cÇu HS:
? Nªu c¸c b­íc tiÕn hµnh Giao phÊn
GV chèt l¹i yªu cÇu c¸c nhãm thùc hiÖn theo quy tr×nh trªn.
 
-MÉu b¸o c¸o thùc hµnh: c¸c thao t¸c giao phÊn trªn mÉu vËt thËt.
-Ph©n  chia nhãm vµ vÞ trÝ lµm viÖc
I: Môc tiªu(sgk)
 
HS nghe vµ ghi nhí.
 
II: ChuÈn bÞ (sgk)
 
III: C¸ch tiÕn hµnh
 
Giao phÊn gåm c¸c b­­íc:
B­­íc 1: Chän c©y mÑ, chØ gi÷ l¹i b«ng vµ hoa ch­­a vì, kh«ng bÞ dÞ h×nh, kh«ng qu¸ non hay giµ, c¸c hoa kh¸c c¾t bá.
 
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                    TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 9                                                                                                    GV:    Nguyễn Văn Tha                                                                    

GV ph©n chia mçi tæ mét nhãm, ph¸t dông cô
GV yªu cÇu c¸c nhãm cö nhãm tr­ëng, th­ kÝ
 
Ho¹t ®éng 2: (20’)  Ho¹t ®éng thùc hµnh cña GV chia 4 – 6 em/ nhãm, h­­íng dÉn HS c¸ch chän c©y mÑ, b«ng hoa, bao c¸ch vµ c¸c dông cô dïng trong giao phÊn.
- HS chó ý nghe vµ ghi chÐp.
- Cho HS quan s¸t H 38 SGK hoÆc xem b¨ng ®Üa h×nh vÒ c«ng t¸c giao phÊn ë c©y giao phÊn vµ tr¶ lêi c©u hái:
- Tr×nh bµy c¸c b­­íc tiÕn hµnh giao phÊn ë c©y giao phÊn?
- C¸c nhãm xem b¨ng h×nh hoÆc quan s¸t tranh, chó ý c¸c thao t¸c c¾t, r¾c phÊn, bao nilon ... trao ®æi nhãm ®Ó nªu ®­­îc c¸c thao t¸c. Rót ra kÕt luËn.
- Vµi HS nªu, nhËn xÐt.
- HS tù thao t¸c trªn mÉu thËt. 
Ho¹t ®éng 3: (5’) §¸nh gi¸ kÕt qu¶
- GV yªu cÇu HS lªn b¶ng tr×nh bµy l¹i c¸c thao t¸c giao phÊn trªn mÉu vËt thËt.
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸
- Yªu cÇu HS vÒ nhµ viÕt b¸o c¸o thu ho¹ch
-GV gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c
B­­íc 2: Khö ®ùc ë c©y hoa mÑ
+ C¾t chÐo vá trÊu ë phÝa bông ®Ó lé râ nhÞ.
+ Dïng kÑp g¾p 6 nhÞ (c¶ bao phÊn) ra ngoµi.
+ Bao b«ng lóa l¹i, ghi râ ngµy th¸ng.
- B­­íc 3: Thô phÊn
+ NhÑ tay n©ng b«ng lóa ch­­a c¾t nhÞ vµ l¾c nhÑ lªn b«ng lóa ®· khö nhÞ.
+ Bao nil«ng ghi ngµy th¸ng.
 
 
 
 
IV: Thu ho¹ch
 
tr×nh bµy l¹i c¸c thao t¸c giao phÊn trªn mÉu vËt thËt.
 
  4. Kêt thúc: (5’) GV đánh giá giờ thực hành (nhận xét trên lớp)
  - ý thức thái độ và tinh thần học tập của học sinh
   - kỉ luật an toàn lao động - thao tác thực hành của HS – chất lượng thực hành
  - Tuyên d­ương nhóm thực hành tốt, nhắc nhở nhóm làm ch­ưa tốt 
5. H­ướng dẫn học bài ở nhà:2’
- Nghiên cứu bài 39, đọc thêm. S­ưu tầm tranh ảnh về giống bò, lợn, gà, vịt, cà chua, lúa, ngô có năng suất nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới.
- Đọc bài 41, chuẩn bị giờ sau học bài: Môi trường và các nhân tố sinh thái.
  + Sinh vật có những môi trường sống nào? Cho ví dụ cụ thể.
  + Các nhóm nhân tố sinh thái nào? Giới hạn sinh thái là gì?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                    TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 9                                                                                                    GV:    Nguyễn Văn Tha                                                                    

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                           
 
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết
Lớp
Tiến độ
Ghi chú
12 /01/18
  19/01/18
3
9A
 
 
4
9B
 
 
Tiết 41      Bài   MÔI TRƯ­ỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
 
I. MỤC TIÊU;
1. Kiến thức:
- HS nêu đ­ược khái niệm chung về môi trư­ờng sống, các loại môi tr­ường sống của sinh vật.
- Phân biệt đ­ược các nhân tố sinh thái vô sinh, hữu sinh, con người.
- Trình bày đ­ược khái niệm về giới hạn sinh thái.
TT: Phân biệt đ­ược các nhân tố sinh thái vô sinh ,hữu sinh, con người.
2. Kỹ năng:Quan sát tranh hình nhận biết kiến thức,tư­ duy lô gíc,khái quát hoá.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi tr­ường.
4. Năng lực hướng tới: tự học, tư duy sáng tạo, hợp tác , giao tiếp, NL tri thức sinh học
II. CHUẨN BỊ:
+GV: Bảng nhóm, clip về nhân tố sinh thái.
+HS: Nghiên cứu tr­ước bài mới, chuẩn bị theo hướng dẫn giờ trước.
III. TỔ CHỨC  CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. ổn định tổ chức:1’ Kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ:Không
3. Bài mới:: Giữa sinh vật và môi trư­ờng có mối quan hệ khăng khít. Hiểu rõ mối quan hệ này giúp con ng­ười đề ra các biện pháp bảo vệ môi tr­ường hữu hiệu và phát triển bền vững.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
 Hoạt động 1: Môi tr­ường sống của sinh vật
GV viết sơ đồ lên bảng:
 
           Thỏ rừng
 
Hỏi:
- Thỏ sống trong rừng chịu ảnh hư­ởng của những yếu tố nào?
- HS trao đổi nhóm, điền đ­ược từ: nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, m­ưa, thức ăn, thú dữ vào mũi tên.
- GV tổng kết: tất cả các yếu tố đó tạo nên môi tr­ường sống của thỏ.
- Môi tưr­ờng sống là gì?
- Có mấy loại môi tr­ường chủ yếu?
- Từ sơ đồ HS khái quát thành khái niệm môi trư­ờng sống.
- GV nói rõ về môi tr­ường sinh thái.
- HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
- Yêu cầu HS quan sát H 41.1, nhớ lại trong thiên nhiên và hoàn thành bảng 41.1.
- HS quan sát H 41.1, hoạt động nhóm  và hoàn thành bảng 41.2.
I. M«i tr­­êng sèng cña sinh vËt:
- M«i tr­­êng lµ n¬i sinh sèng cña sinh vËt, bao gåm tÊt c¶ nh÷ng g× bao quanh chóng, t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp lªn sù sèng, ph¸t triÓn vµ sinh s¶n cña sinh vËt.
- Cã 4 lo¹i m«i tr­­êng chñ yÕu:
+ M«i tr­­êng nu­­íc.
+ M«i tr­­êng trªn mÆt ®Êt – kh«ng khÝ.
+ M«i tr­­êng trong ®Êt.
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                    TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 9                                                                                                    GV:    Nguyễn Văn Tha                                                                    

Hoạt động 2: Các nhân tố sinh thái của môi tr­ường
- Nhân tố sinh thái là gì?
- Thế nào là nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh ?
- HS dựa vào kiến thức SGK để trả lời.
- GV cho HS nhận biết nhân tố vô sinh, hữu sinh trong môi tr­ường sống của thỏ.
- Quan sát môi tr­ường sống của thỏ ở mục I để nhận biết.
- Yêu cầu HS hoàn thành bảng 41.2 trang  119.
- HS trao đổi nhóm hoàn thành bảng 41.2.
- Yêu cầu HS rút ra kết luận về nhân tố sinh thái.
+ Nhân tố vô sinh: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, đất, xác chết SV, ...
+ Nhân tố con ngư­ời.
- Phân tích những hoạt động của con ngư­ời.
- HS dựa vào vốn hiểu biết của mình, phân tích tác động tích cực và tiêu cực của con ngư­ời.
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi phần  SGK trang 120.
- Trong ngày ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt đất như thế nào?
- Nư­ớc ta độ dài ngày vào mùa hè và mùa đông có gì khác nhau?
- Sự thay đổi nhiệt độ trong 1 năm diễn ra nh­ư thế nào?
Nhận xét về sự thay đổi của các nhân tố sinh thái?
- HS thảo luận nhóm, nêu đ­ược:
+ Trong 1 ngày ánh sáng tăng dần về buổi trư­a, giảm về chiều tối.
+ Mùa hè dài ngày hơn mùa đông.
+ Mùa hè nhiệt độ cao, mùa thu mát mẻ, mùa đông nhiệt độ thấp, mùa xuân ấm áp.
Hoạt động 3: Giới hạn sinh thái
- GV sử dụng H 41.2 và đặt câu hỏi:
- Cá rô phi ở Việt Nam sống và phát triển ở nhiệt độ nào?
- Nhiệt độ nào cá rô phi sinh tr­ưởng và phát triển thuận lợi nhất?
- Tại sao dưới 5oC và trên 42oC thì cá rô phi sẽ chết?
- HS quan sát H 41.2 để trả lời.
+ Từ 5oC tới 42oC.+ 30oC+ Vì quá giới hạn chịu đựng của cá.
- GV rút ra kết luận: từ 5oC - 42oC là giới hạn sinh thái của cá rô phi. 5oC là giới hạn d­ưới, 42oC là giới hạn trên. 30oC là điểm cực thuận.
 
- GV giới thiệu thêm: Cá chép Việt Nam chết ở nhiệt độ d­ưới 2o C và trên 44oC, phát triển thuận lợi nhất ở 28oC.
-? Giới hạn sinh thái là gì?
- Nhận xét về giới hạn sinh thái của mỗi loài sinh vật?
-  Lớp: C¸ r« phi vµ c¸ chÐp loµi nµo cã giíi h¹n sinh th¸i réng h¬n? Loµi nµo cã vïng ph©n bè réng?
- HS nghiªn cøu th«ng tin vµ tr¶ lêi.
- Mét HS tr¶ lêi, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- GV cho HS liªn hÖ:
N¾m ®­­îc ¶nh h­­ëng cña c¸c nh©n tè sinh th¸i vµ giíi h¹n sinh th¸i trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nªn cÇn gieo trång ®óng thêi vô, khi khoanh vïng n«ng, l©m, ng­­ nghiÖp cÇn x¸c ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, khÝ hËu t¹i vïng ®ã cã phï hîp víi giíi h¹n sinh th¸i cña gièng c©y trång vËt nu«i ®ã kh«ng?
+ M«i tr­­êng sinh vËt.
II. C¸c nh©n tè sinh th¸i cña m«i tr­­êng:
- Nh©n tè sinh th¸i lµ nh÷ng yÕu tè cña m«i tr­­êng t¸c ®éng tíi sinh vËt.
- C¸c nh©n tè sinh th¸i ®­­îc chia thµnh 2 nhãm:
+ Nh©n tè v« sinh: ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, ®é Èm, giã, ®Êt, n­­íc, ®Þa h×nh...
+ Nh©n tè h÷u sinh:
 Nh©n tè sinh vËt: VSV, nÊm, ®éng vËt, thùc vËt,
+Nh©n tè con ng­­êi: t¸c ®éng tÝch cùc: c¶i t¹o, nu«i d­­ìng, lai ghÐp.... t¸c ®éng tiªu cùc: s¨n b¾n, ®èt ph¸ lµm ch¸y rõng...
- C¸c nh©n tè sinh th¸i t¸c ®éng lªn sinh vËt thay theo tõng m«i tr­­êng vµ thêi gian.
 
 
 
 
 
III.Giíi h¹n sinh th¸i:
- Giíi h¹n sinh th¸i lµ giíi h¹n chÞu ®ùng cña c¬ thÓ sinh vËt ®èi víi 1 nh©n tè sinh th¸i nhÊt ®Þnh.
- Mçi loµi, c¸ thÓ ®Òu cã giíi h¹n sinh th¸i riªng ®èi víi tõng nh©n tè sinh th¸i. SV cã giíi h¹n sinh th¸i réng ph©n bè réng, dÔ thÝch nghi.
 
 
4. Củng cố:5’
- Môi tr­ường là gì? Phân biệt nhân tố sinh thái
?-Thế nào là giới hạn sinh thái? Cho VD?
5. H­ướng dẫn học bài ở nhà:2’- Học bài và trả lời câu hỏi SGK
- Làm bài tập 1, 2, 3, 4 vào vở.- Kẻ bảng 42.1 vào vở, ôn lại kiến thức sinh lí thực vật.
- Chuẩn bị bài sau: tiết 41, Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật mới.
  + đọc bài 42, trang 122. Tìm hiểu sự tác động của áng sáng đến đời sống thực vật và động vật nói riêng. Cho ví dụ cụ thể minh họa.
+ Bài thơ, ca dao, tục ngữ minh họa liên quan sự tác động của ánh sáng đến S Vật.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                           
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................            
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết
Lớp
Tiến độ
Ghi chú
17/01/18
  24/01/18
3
9A
 
 
1
9B
 
 
Tiết 41  Bài 42: ẢNH HƯ­ỞNG CỦA ÁNH SÁNG
LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm đư­ợc những ảnh h­ưởng của nhân tố ánh sáng đến các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí và tập tính của sinh vật.
- Giải thích đ­ược sự thích nghi của sinh vật với môi trư­ờng.
TT: những ảnh h­ưởng của nhân tố ánh sáng đến các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí và tập tính của SV.
2. Kỹ năng:Khái quát hoá, t­ư duy lô gíc.
3. Thái độ:Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tri thức sinh học
II. CHUẨN BỊ:
+GV:  S­ưu tầm một số lá cây ư­a sáng; lá lúa, lá cây ư­a bóng: lá lốt, vạn niên thanh.
+HS: S­ưu tầm một số lá cây ư­a sáng; lá lúa, lá cây ư­a bóng: lá lốt, vạn niên thanh
III. TỔ CHỨC  CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. ổn định tổ chức:1’ Kiểm tra sĩ số.
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                    TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 9                                                                                                    GV:    Nguyễn Văn Tha                                                                    

2. Kiểm tra bài cũ:5’   Câu 1. Sắp xếp các nhân tố sau vào từng loại nhân tố: ánh sáng, chuột, cây gỗ khô, con trâu, cây cỏ, con ng­ười, hổ, độ ẩm.
- Nhân tố vô sinh:   ................                                        - Nhân tố hữu sinh:..............
3. Bài mới: Khi chuyển 1 sinh vật từ nơi có ánh sáng mạnh đến nơi có ánh sáng yếu (hoặc
ng­ược lại) thì khả năng sống của chúng sẽ như­ thế nào? Nhân tố ánh sáng có ảnh h­ưởng
nh­ư thế nào tới đời sống sinh vật?
Hoạt động của GV&HS
Nội dung
Hoạt động 1:Ảnh h­ưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật
- GV đặt vấn đề.- Ánh s¸ng cã ¶nh h­­ëng tíi ®Æc ®iÓm nµo cña thùc vËt?
- GV cho HS quan s¸t c©y l¸ nèt, v¹n niªn thanh, c©y lóa, gîi ý ®Ó c¸c em so s¸nh c©y sèng n¬i ¸nh s¸ng m¹nh vµ c©y sèng n¬i ¸nh s¸ng yÕu. Cho HS th¶o luËn vµ hoµn thµnh b¶ng 42.1
 - GV cho HS quan s¸t c©y l¸ nèt, v¹n niªn thanh, c©y lóa, gîi ý ®Ó c¸c em so s¸nh c©y sèng n¬i ¸nh s¸ng m¹nh vµ c©y sèng n¬i ¸nh s¸ng yÕu. Cho HS th¶o luËn vµ hoµn thµnh b¶ng 42.1
- HS nghiªn cøu SGK trang 122. Quan s¸t H 42.1; 42.2.
- HS quan s¸t tranh ¶nh, mÉu vËt, th¶o luËn nhãm, hoµn thµnh b¶ng 42.1
- GV treo bµi tËp cña 1 vµi nhãm, c¶ líp quan s¸t.
- Cho HS nhËn xÐt, quan s¸t minh ho¹ trªn tranh, mÉu vËt.
- GV ®­­a kÕt qu¶ ®óng.
I. ¶nh h­ëng cña ¸nh s¸ng lªn ®êi sèng sinh vËt:
Bảng 42.1: ảnh h­ưởng của ánh sáng tới hình thái và sinh lí của cây
Những đặc điểm của cây
Khi cây sống nơi quang đãng
Khi cây sống trong bóng râm, dư­ới tán cây khác, trong nhà
Đặc điểm hình thái
- Lá
- Thân
+ Phiến lá nhỏ, hẹp, màu xanh nhạt
+ Thân cây thấp, số cành cây nhiều
+ Phiến lá lớn, hẹp, màu xanh thẫm
+ Chiều cao của cây bị hạn chế bởi chiều cao của tán cây phía trên, của trần nhà.
Đặc điểm sinh lí:
- Quang hợp
- Thoát hơi
n­ước
 
 
+ Cư­ờng độ quang hợp cao trong điều kiện ánh sáng mạnh.
+ Cây điều tiết thoát hơi n­ước linh hoạt: thoát hơi nư­ớc tăng trong điều kiện có ánh sáng mạnh, thoát hơi n­ước giảm khi cây thiếu nư­ớc.
 
+ Cây có khả năng quang hợp trong điều kiện ánh sáng yếu, quang hợp yếu trong điều kiện ánh sáng mạnh.
+ Cây điều tiết thoát hơi n­ước kém: thoát hơi n­ước tăng cao trong điều kiện ánh sáng mạnh, khi thiếu n­ước cây dễ bị héo.
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                    TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 9                                                                                                    GV:    Nguyễn Văn Tha                                                                    

- Yêu cầu HS rút ra kết luận.
- HS rút ra kết luận.
- ánh sáng có ảnh hư­ởng tới những đặc điểm nào của thực vật?
- Dựa vào bảng trên và trả lời.
- GV nªu thªm: ¶nh h­­ëng tÝnh h­­íng s¸ng cđa c©y.
- HS lắng nghe.
- Nhu cầu về ánh sáng của các loài cây có giống nhau không?
- Kể tên cây ­ưa sáng và cây ­ưa bóng mà em biết?
- Trong sản xuất nông nghiệp, ng­ười nông dân ứng dụng điều này nh­ư thế nào?
 
- 1 HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.
+ Trồng xen kẽ cây để tăng năng suất và tiết kiệm đất.
Hoạt động 2: ảnh h­ưởng của ánh sáng lên đời sống của động vật- GV yêu cầu HS nghiên cứu thí nghiệm SGK trang 123. Chọn khả năng đúng
- HS nghiên cứu thí nghiệm, thảo luận và chọn
phư­ơng án đúng (ph­ương án 3)
- Ánh sáng có ảnh h­ưởng tới động vật nh­ư thế nào?
- HS trả lời câu hỏi.
- Qua VD về phơi nắng của thằn lằn H 42.3, em hãy cho biết ánh sáng còn có vai trò gì với động vật? Kể tên những động vật thư­ờng kiếm ăn vào ban ngày, ban đêm?
- HS nêu............. GV thông báo thêm:
+ Gà th­ường đẻ trứng ban ngày
+ Vịt đẻ trứng ban đêm.
+ Mùa xuân nếu có nhiều ánh sáng, cá chép thường đẻ trứng sớm hơn.
- HS nghe GV nêu.
- Từ VD trên em hãy rút ra kết luận về ảnh h­ưởng của ánh sáng tới động vật?
- Trong ch¨n nu«i ng­­êi ta cã biÖn ph¸p kÜ thuËt g× ®Ó gµ, vÞt ®Î nhiÒu trøng?
- HS rót ra kÕt luËn vÒ ¶nh h­­ëng cña ¸nh s¸ng.
+ T¹o ngµy nh©n t¹o ®Ó gµ vÞt ®Î nhiÒu trøng.
 
- ¸nh s¸ng cã ¶nh h­­ëng tíi ®êi sèng thùc vËt, lµm thay ®æi ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, sinh lÝ (quang hîp, h« hÊp, tho¸t h¬i n­­íc) cña thùc vËt.
 
- Nhu cÇu vÒ ¸nh s¸ng cña c¸c loµi kh«ng gièng nhau:
+ Nhãm c©y ­­a s¸ng: gåm nh÷ng c©y sèng n¬i quang ®·ng.
 
+ Nhãm c©y ­­a bãng; gåm nh÷ng c©y sèng n¬i ¸nh s¸ng yÕu, d­­íi t¸n c©y kh¸c.
 
 
 
 
II. ¶nh h­­ëng cña ¸nh s¸ng lªn ®êi sèng ®éng vËt:
 
- ¸nh s¸ng ¶nh h­­ëng tíi ®êi sèng ®éng vËt:
+ T¹o ®iÒu kiÖn cho ®éng vËt nhËn biÕt c¸c vËt vµ ®Þnh
h­­íng di chuyÓn trong kh«ng gian.
   + Gióp ®éng vËt ®iÒu hoµ th©n nhiÖt.
   + ¶nh h­­ëng tíi ho¹t ®éng, kh¶ n¨ng sinh s¶n vµ sinh tr­­ëng cña ®éng vËt.
- §éng vËt thÝch nghi ®iÒu kiÖn chiÕu s¸ng kh¸c nhau, ng­­êi ta chia thµnh 2 nhãm ®éng vËt:
+ Nhãm ®éng vËt ­­a s¸ng: gåm ®éng vËt ho¹t ®éng ban ngµy.
+ Nhãm ®éng vËt ­­a tèi: gåm ®éng vËt ho¹t ®éng ban ®ªm, sèng trong hang, ®Êt hay ®¸y biÓn.
 
 
4. Củng cố:5’
-S¾p xÕp c¸c c©y sau vµo nhãm thùc vËt ­­a bãng vµ thùc vËt ­­a s¸ng cho phï hợp: C©y bµng, c©y si, c©y ng¶i cøu, c©y thµi lµi, phong lan, hoa s÷a, dÊp c¸, t¸o, xoµi.
- Nêu sự khác nhau giữa thực vật ư­a sáng và thực vật ư­a bóng?
5. Hư­ớng dẫn học bài ở nhà:3’
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                    TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTha_GA_Sinh_9_HK_I_I_2018.doc[1.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án học kì 2
  Vật lý 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Sinh học 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 3

 • Giáo án học kì 2
  Hình học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2 chuan
  Lịch sử 12
  Giáo án học kì 2 chuan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Toán học 5
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 7

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

  Xem: 6

 • Giáo án học kì 2
  Hình học 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 41

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 6 Thí điểm
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 3

 • Giáo án học kì 2
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1