Giáo án học kì 2

giáo án điện tử Hóa học Hóa học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       64      0
Ngày đăng 2018-10-12 21:10:10 Tác giả Dư Da Van loại .doc kích thước 1.39 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TUẦN 20 Ngày soạn:1/3/2018 Ngày giảng: Lớp 8A: …./…./2018 Lớp 8B:…/…./2018 TIẾT 37 : TÍNH CHẤT CỦA OXI (tiết 1) A. Mục tiêu: - Học sinh biết được: Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý của oxi. Biết

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TUẦN 20
Ngày soạn:1/3/2018 
Ngày giảng: Lớp 8A: …./…./2018
                    Lớp 8B:…/…./2018
TIẾT 37 : TÍNH CHẤT CỦA OXI (tiết 1)
A. Mục tiêu:
- Học sinh biết được: Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý của oxi. Biết được một số tính chất hóa học của oxi.
- Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp chất. Rèn luyện kỹ năng quan sát rút ra nhận xét, kết luận
- Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường.
B. Chuẩn bị:
1.Giáo viên
-Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ.
-Dụng cụ: Đèn cồn, môi sắt
-Hóa chất: 3 lọ chứa oxi, S, P, Fe, than
2.Học sinh
-Chuẩn bị bài
C.tiến trình lên lớp
1.Tổ chức 
Lớp : 8A:.....................................................8B……..................................................
2.Kiểm tra
-Không tiến hành
3.Bài mới
a) Hoạt động khởi động
Ở các lớp dưới và các chương I, II, III các em đã biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi ? các e có nhận xét gì về màu sắc, mùi và tính tan trong nước của khí oxi ? Õi có thể tác dụng với các chất khác được không ta vào bài hôm nay.
b) Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
Hoạt đông 1 : Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Giíi thiÖu oxi lµ nguyªn tè hãa häc phæ biÕn nhÊt ( 49,4% khèi l­îng vá tr¸i ®Êt)
? Trong tù nhiªn oxi cã ë ®©u?
 
? H·y cho biÕt ký hiÖu, CTHH, NTK, PTK cña oxi?
? H·y nªu nh÷ng tÝnh chÊt vËt lý cña oxi?
? VËy oxi nÆng hay nhÑ h¬n kh«ng khÝ?
? ë 200C 1lit n­íc hßa tan ®­îc 31l khÝ oxi. NH3 tan ®­îc 700l. VËy oxi tan nhiÒu hay Ýt trong n­íc?
I – TÍNH CHẤT VẬT LÝ
 
 
 
 
 
- Trong tù nhiªn: tån tại ë d¹ng ®¬n chÊt vµ hîp chÊt.
KHHH: O; CTHH: O2; NTK: 16; PTK: 32
 
- Lµ chÊt khÝ kh«ng mµu kh«ng mïi.
   d O2/ kk = 32/ 29
- Tan Ýt trong n­íc
- Hãa láng ë - 183 0C, oxi láng cã mµu xanh nh¹t
1

 


TUẦN 20
Ngày soạn:1/3/2018 
Ngày giảng: Lớp 8A: …./…./2018
                    Lớp 8B:…/…./2018
TIẾT 37 : TÍNH CHẤT CỦA OXI (tiết 1)
A. Mục tiêu:
- Học sinh biết được: Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý của oxi. Biết được một số tính chất hóa học của oxi.
- Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp chất. Rèn luyện kỹ năng quan sát rút ra nhận xét, kết luận
- Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường.
B. Chuẩn bị:
1.Giáo viên
-Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ.
-Dụng cụ: Đèn cồn, môi sắt
-Hóa chất: 3 lọ chứa oxi, S, P, Fe, than
2.Học sinh
-Chuẩn bị bài
C.tiến trình lên lớp
1.Tổ chức 
Lớp : 8A:.....................................................8B……..................................................
2.Kiểm tra
-Không tiến hành
3.Bài mới
a) Hoạt động khởi động
Ở các lớp dưới và các chương I, II, III các em đã biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi ? các e có nhận xét gì về màu sắc, mùi và tính tan trong nước của khí oxi ? Õi có thể tác dụng với các chất khác được không ta vào bài hôm nay.
b) Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
Hoạt đông 1 : Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Giíi thiÖu oxi lµ nguyªn tè hãa häc phæ biÕn nhÊt ( 49,4% khèi l­îng vá tr¸i ®Êt)
? Trong tù nhiªn oxi cã ë ®©u?
 
? H·y cho biÕt ký hiÖu, CTHH, NTK, PTK cña oxi?
? H·y nªu nh÷ng tÝnh chÊt vËt lý cña oxi?
? VËy oxi nÆng hay nhÑ h¬n kh«ng khÝ?
? ë 200C 1lit n­íc hßa tan ®­îc 31l khÝ oxi. NH3 tan ®­îc 700l. VËy oxi tan nhiÒu hay Ýt trong n­íc?
I – TÍNH CHẤT VẬT LÝ
 
 
 
 
 
- Trong tù nhiªn: tån tại ë d¹ng ®¬n chÊt vµ hîp chÊt.
KHHH: O; CTHH: O2; NTK: 16; PTK: 32
 
- Lµ chÊt khÝ kh«ng mµu kh«ng mïi.
   d O2/ kk = 32/ 29
- Tan Ýt trong n­íc
- Hãa láng ë - 183 0C, oxi láng cã mµu xanh nh¹t
1

 


? Em h·y nªu kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt vËt lý cña oxi?
Hoạt đông 2 : Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS : quan s¸t lä ®ùng oxi, họat động cá nhân
Hoạt động 3 : Báo cáo kết quả và thảo luận
- 1 vài HS phát biểu,  HS khác bổ sung..
Hoạt động 4 : Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Nhận xét, bổ sung và kết luận.
Oxi hãa láng ë - 1830, oxi láng mµu xanh nh¹t.
 
Hoạt đông 1 : Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Gv: Lµm thÝ nghiÖm ®èt l­u huúnh trong oxi.
GV: Lµm thÝ nghiÖm ®èt P ch¸y trong kh«ng khÝ vµ trong oxi.
?HS: Quan s¸t vµ nªu nhËn xÐt hiÖn t­îng
? H·y viÕt PTHH?
Hoạt đông 2 : Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS : quan s¸t, họat động cá nhân và thực hiện yêu cầu của GV
Hoạt động 3 : Báo cáo kết quả và thảo luận
- 2 HS phát biểu,  HS khác bổ sung..
Hoạt động 4 : Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Nhận xét, bổ sung và kết luận.
GV: Giíi thiÖu chÊt khÝ thu ®­îc lµ l­u huúnh dioxit: SO2 ;diph«tpho pentaoxit P2O5
 
? Nh¾c l¹i tÝnh chÊt hãa häc cña oxi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1.T¸c dông víi phi kim:
a. T¸c dông víi l­u huúnh
- l­u huúnh ch¸y trong oxi m·nh liÖt h¬n trong kh«ng khÝ víi ngän löa mµu xanh sinh ra chÊt khÝ kh«ng mïi.
    S (r)     +   O2 (k)                   SO2 (k)­
 
 
b. T¸c dông víi photpho:
 
- Phot pho ch¸y m¹nh trong oxi víi ngän löa s¸ng chãi t¹o ra khãi dµy ®Æc b¸m vµo thµnh b×nh d­íi d¹ng bét.
  4P (r)    + 5O2 (k)                2P2O5 (r)
c) Luyện tập
? Nêu  tÝnh chÊt cña oxi?
d) Vận dụng
-GV phát phiếu học tập
bài 1:
a. TÝnh thÓ tÝch khÝ oxi tèi thiÓu (§KTC) cÇn dïng ®Ó ®«t ch¸y hÕt 1,6g bét l­u huúnh.
b. TÝnh khèi l­îng SO2 t¹o thµnh sau ph¶n øng.
1

 


H­íng dÉn gi¶i:
   nS  = 1,6 : 32 = 0,05 mol
PTHH:     S (r)     +   O2 (k)                   SO2 (k)­
nO2 = n S = n SO2 =  0,05 mol
VO2 (®ktc) = 0,05 . 22,4 = 1,12l
m SO2 = 0,05 . 64 = 3,2g
bài 2
- §èt ch¸y 6,2g P trong mét b×nh kÝn cã chøa 6,72 l khÝ oxi ë đktc
a. ViÕt PTHH.
b. Sau ph¶n øng P hay oxi d­
c. TÝnh khèi l­îng hîp chÊt t¹o thµnh.
Gi¶i:
a. PTHH:            4P (r)    + 5O2 (k)                     2P2O5 (r)
b. nP = 6,2 : 31 = 0,2 mol
nO2 = 6,72: 22,4 = 0,3 mol
theo PT oxi cßn d­ cßn P ph¶n øng hÕt.
nO2 sau ph¶n øng = = 0,25 mol
nO2 d­ = 0,3 - 0,25 = 0,05 mol
c. Theo PT n P2O5 = 1/2 n P = 0,2 : 2 = 0,1 mol
mP2O5 = 0,1 . 142 = 14,2g
e) Tìm tòi, mở rộng ( về nhà)
Tìm hiểu và trả lời bài tập 6 / SGK/84
5.Hướng dẫn về nhà
-làm các bài tập 1,2,3,4,5 sgk trang 84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Ngày soạn:1/3/2018 
Ngày giảng: Lớp 8A: …./…./2018
                    Lớp 8B:…/…./2018
 
TIẾT 38 : TÍNH CHẤT CỦA OXI (tiết 2)
A-MỤC TIÊU
-Học sinh biết được một số tính chất
-Rèn luyện kĩ năng lập phương trình phản ứng hoá học của oxi với 1 số đơn chất và 1 số hợp chất
-Tiếp tục rèn luyện cách giải bài toán tính theo phương trình hoá học.
B.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
-          B¶ng phô, b¶ng nhãm, bót d¹.
-          Dông cô: §Ìn cån, m«i s¾t.
-          Hãa chÊt: lä chøa oxi, d©y s¾t
2.Học sinh
-chuẩn bị bài.
C.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1.Tổ chức
Lớp : 8A:.....................................................8B……..................................................
2.Kiểm tra
1. Nªu tÝnh chÊt vËt lý vµ hãa häc ®· biÕt cña oxi. ViÕt c¸c PTHH x¶y ra?
2. Gäi HS ch÷a bµi tËp 4 SGK
3.Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt đông 1 : Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: Tiết trước chúng ta đã biết oxi tác dụng với một số phi kim. Tiết này chúng ta sẽ xét tiếp các tính chất hóa học của oxi đó là tác dụng với kim loại và các hợp chất.
- GV: Làm thí nghiệm biểu diễn
+ Cho đoạn dây sắt vào bình dựng oxi.?
? Có dấu hiệu của phản ứng không?
- GV: Quấn vào đầu đoạn dây thép một mẩu than gỗ đốt cho than cháy và dây sắt nóng đỏ đưa nhanh vào bình đựng oxi
? Quan sát và nêu nhận xét hiện tượng?
? Hãy viết PTHH?
Hoạt đông 2 : Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS : quan s¸t, họat động cá nhân và thực hiện yêu cầu của GV
 
2.Tác dụng với kim loại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- S¾t ch¸y s¸ng chãi , kh«ng cã löa , kh«ng cã khãi t¹o ra c¸c h¹t nhá nãng ch¶y mµu n©u

 
 
 
1

 


 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 3 : Báo cáo kết quả và thảo luận
- 2 HS phát biểu,  HS khác bổ sung..
Hoạt động 4 : Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Nhận xét, bổ sung và kết luận.
Các hạt nâu đỏ là oxit sắt từ Fe3O4
 
-GV: Khí metan có nhiều trong bùn ao. Phản ứng của metan trong không khí tạo thành khí cacbonic và nước đồng thời tỏa nhiều nhiệt
? Hãy viết PTHH?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Fe(r)   + 2O2 (k)       t         Fe3O4 (r)
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Tác dụng với hợp chất
 
CH4 (k) + 2O2(k)CO2(k)+ 2H2O(l)
4.Củng cố
1. Nhắc lại nội dung chính của bài
2. Bài tập luyện tập:
1.  a. Tính V khí oxi ở đktc cần thiết để đốt cháy  hết 3,2 g khí metan.
b. Tính khối lượng khí CO2 tạo thành
Hướng dẫn giải:

PTHH CH4 (k) + 2O2(k)CO2(k)+ 2H2O(l)
Theo PT 


2. Viết các PTHH khi cho bột đồng, cácbon, nhôm tác dụng với oxi
 2Cu   +   O2                2CuO
 C        + O2                 CO2
 4Al    + 3O2                2 Al2O3
5.Hướng dẫn về nhà
-làm bài tập 3,6 sgk / trang 84                                        
1

 


TUẦN 21
Ngày soạn:    /1/2018 
Ngày giảng: Lớp 8A: …./…./2018
                    Lớp 8B:…/…./2018
 
TIẾT 39 : SỰ OXI HOÁ. PHẢN ỨNG HOÁ HỢP . ỨNG DỤNG CỦA OXI
A.Mục tiêu
- Học sinh hiểu được khái niệm sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp, phản ứng tỏa nhiệt.  Các ứng dụng của oxi
- Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp chất.
- Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường.
B. Chuẩn bị:
1.Giáo viên
- Tranh vẽ ứng dụng của oxi.
- Bảng phụ, phiếu học tập
2.Học sinh
-chuẩn bị bài
C.Tiến trình lên lớp
1.Tổ chức
Lớp : 8A:.....................................................8B……..................................................
2.Kiểm tra
1. Nªu c¸c tÝnh chÊt hãa häc cña oxi? ViÕt c¸c PTHH minh häa?
2. Lµm bµi tËp sè 4
3.Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
GV: yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt c¸c vÝ dô mµ HS ®· lµm ë phÇn KTBC ( GV l­u ë gãc b¶ng)
? Cho biÕt c¸c ph¶n øng nµy cã ®Æc ®iÓm g× chung?
GV: c¸c ph¶n øng ®ã lµ sù oxi hãa c¸c chÊt ®ã.
? VËy sù oxi hãa mét chÊt lµ g×?
? h·y lÊy vÝ dô vÒ sù oxi hãa x¶y ra hµng ngµy?
 
GV: treo b¶ng phô ghi c¸c PTHH
1. CaO  + H2O                Ca(OH)2
2. 2Na   +  S                     Na2S
3. 2Fe      +  3Cl2              2FeCl3
4. C     +    O2               CO2
? H·y nhËn xÐt sè chÊt tham gia ph¶n øng vµ sè s¶n phÈm trong c¸c ph¶n øng hãa häc trªn?
GV: c¸c ph¶n øng trªn ®­îc gäi lµ ph¶n øng hãa hîp vËy ph¶n øng hãa hîp lµ g×?
GV: Gäi Hs ®äc l¹i ®Þnh nghÜa.
GV: Giíi thiÖu vÒ ph¶n øng táa nhiÖt.
I- Sự oxi hoá
 
- §Þnh nghÜa: Sù t¸c dông cña oxi víi mét chÊt lµ sù oxi hãa.
 
 
 
 
 
 
 
II- Phản ứng hoá hợp
 
§Þnh nghÜa: Ph¶n øng hãa hîp lµ ph¶n øng hãa häc trong ®ã chØ cã mét chÊt míi ®­îc t¹o thµnh tõ hai hay nhiÒu chÊt ban ®Çu.
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Hoạt đông 1 : Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Ph¸t phiÕu häc tËp:
Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a.   Mg    +    ?         t         MgS
b.   ?       +   O­2        t          Al2O3
c. 2H2O          đf      H2    + O2
d. CaCO3        t        CaO   +  CO2
e. ?        +     Cl2         t         CuCl2
f. Fe2O3   +    H2               Fe   +  H2O
-Trong c¸c ph¶n øng trªn ph¶n øng nµo thuéc lo¹i hãa hîp? Gi¶i thÝch?
Hoạt đông 2 : Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS th¶o luËn theo nhãm
Hoạt động 3 : Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diệntrình bày. Nhóm khác bổ sung
Hoạt động 4 : Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: §­a kÕt qu¶ ®óng c¸c nhãm chÊm chÐo cho nhau.
-HS quan s¸t tranh vÏ øng dông cña oxi.
? Em h·y nªu c¸c øng dông cña oxi mµ em biÕt trong cuéc sèng?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III- Ứng dụng của oxi
1.Sự hô hấp
-Oxi rÊt cÇn cho h« hÊp cña con ng­êi vµ ®éng thùc vËt( Phi c«ng, thî lÆn…)
2.Sự đốt nhiên liệu
-Oxi rÊt cÇn cho sù ®èt nhiªn liÖu( T¹o nhiÖt ®é cao h¬n, s¶n xuÊt gang thÐp, ®èt nhiªn liÖu trong tªn löa, chÕ t¹o m×n ph¸ ®¸…)
4.Củng cố
1. Nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña bµi
- Sù oxi hãa lµ g×?
- §Þnh nghÜa ph¶n øng hãa hîp
-øng dông cña oxi
2. Bµi tËp: LËp PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n øng hãa hîp cña:
 a. L­u huúnh víi nhom.
 b. Oxi víi magie.
 c. Clo víi kÏm
5.Hướng dẫn về nhà
BTVN: 1, 2, 4, 5 sgk trang 87
1

 


Ngày soạn:    /1/2018 
Ngày giảng: Lớp 8A: …./…./2018
                    Lớp 8B:…/…./2018
 
TIẾT 40    :    OXIT
A- Mục tiêu
- Học sinh biết được các khái niệm oxit, sự phân loại oxit và cách gọi tên oxit.
- Rèn luyện kỹ năng lập CTHH của oxit. Tiếp tục rèn luyện kỹ năng lập các PTHH có các sản phẩm là oxit.
- Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường.
B- Chuẩn bị
1.Giáo viên
- Bảng phụ, phiếu học tập
- Bộ bìa có ghi các CTHH để học sinh phân loại oxit
2.Học sinh
-chuẩn bị bài
C- Tiến trình lên lớp
1.Tổ chức
Lớp : 8A:.....................................................8B……..................................................
2.Kiểm tra
1. Nêu định nghĩa phản ứng hóa hợp lấy ví dụ minh họa?
2. Nêu định nghĩa sự oxi  hóa Cho ví dụ minh họa?
3. Làm bài tập số 2 SGK.
Hướng dẫn:   Mg + S  MgS
  Zn + S  ZnS
  Fe + S  FeS
  2Al + 3S  Al2S3
3.Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
 
GV: nªu môc tiªu cña tiÕt häc
§­a ra mét sè oxit
? Em h·y nªu nhËn xÐt cña m×nh vÒ thµnh phÇn cña oxit?
? H·y nªu ®Þnh nghÜa cña oxit?
Hoạt đông 1 : Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Ph¸t phiÕu häc tËp
Trong c¸c hîp chÊt sau hîp chÊt nµo thuéc lo¹i oxit
K2O, CuSO4, Mg(OH)2, H2S, SO3, Fe2O3, CO2, NaCl, CaO.
Hoạt đông 2 : Thực hiện nhiệm vụ học tập
I-ĐỊNH NGHĨA
 
 
 
 
 
- §Þnh nghÜa: Oxit lµ nh÷ng hîp chÊt cña hai nguyªn tè trong ®ã cã mét nguyªn tè lµ oxi.
VÝ dô: CaO, Fe2O3, SO3…
 
 
 
 
 
1

 


-HS th¶o luËn theo nhãm
Hoạt động 3 : Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diệntrình bày. Nhóm khác bổ sung
Hoạt động 4 : Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chèt kiÕn thøc
 
GV: Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i
- Qui t¾c hãa trÞ ¸p dông víi hîp chÊt 2 nguyªn tè
- Nh¾c l¹i c¸c thµnh phÇn cña oxit?
? Em h·y viÕt c«ng thøc chung cña oxit?
 
GV: Th«ng b¸o cã 2 lo¹i oxit
? Em h·y cho biÕt ký hiÖu cña mét sè phi kim th­êng gÆp?
? Em h·y lÊy vÝ dô vÒ 3 oxit axit ?
GV: Giíi thiÖu ë b¶ng phô c¸c oxit axit vµ c¸c axit t­¬ng øng.
? H·y kÓ tªn c¸c kim lo¹i th­êng gÆp?
? Em h·y lÊy vÝ dô vÒ c¸c oxit baz¬?
GV: Giíi thiÖu c¸c baz¬ t­¬ng øng víi c¸c oxit baz¬.
 
GV: §­a c¸ch gäi tªn oxit.
? H·y gäi tªn c¸c oxit sau:
K2O, ,CaO, MgO, PbO, Na2O
? VËy víi FeO vµ Fe2O3 th× gäi nh­ thÕ nµo?
GV: §­a qui t¾c gäi tªn oxit kim lo¹i cã nhiÒu hãa trÞ.
GV: Giíi thiÖu c¸c tiÒn tè
? H·y ®äc tªn c¸c oxit: SO3, SO2, CO, CO2, N2O5, P2O5
Bài tập: Trong các oxit sau oxit nào là oxit axit, oxit bazo?
Na2O, CuO, Ag2O, CO2, N2O5, SiO2
Gọi tên các oxit đó
HS lµm bµi tËp vµo vë.
 
 
 
 
 
 
 
II-CÔNG THỨC
+C«ng thøc chung:  MxOy
-Trong ®ã: M : lµ c¸c NTHH
                   x, y :lµ c¸c chØ sè
 
 
III-PHÂN LOẠI
 
a/ Oxit axit: Th­êng lµ oxit cña phi kim vµ t­¬ng øng víi mét axit.
b/ Oxit baz¬: lµ oxit cña kim lo¹i vµ t­¬ng øng víi baz¬
 
 
 
 
IV-CÁCH GỌI TÊN
 
 
Tªn oxit = tên nguyªn tè + oxit
+ Oxit baz¬ ( Kim lo¹i nhiÒu hãa trÞ)
Tªn oxit = tªn kim lo¹i ( kÌm hãa trÞ) + oxit
+ Oxit axit: ( NhiÒu hãa trÞ)
Tªn oxit = tªn phi kim( tiÒn tè chØ sè nguyªn tö phi kim) + oxit( cã tiÒn tè chØ nguyªn tö oxi)
 
Các tiền tố:
Mônô: nghĩa là 1
đi : nghĩa là 2
tri : nghĩa là 3
tetra : nghĩa là 4
penta : nghĩa là 5
4.Củng cố
- Tæ chøc trß ch¬i cã c¸c tÊm b×a ghi CTHH: CO2, BaO, Fe2O3, SO2, SO3, CuSO4, NaCl, H2SO4, P2O5, CuO, FeO ( 2 bé 2 mµu)
1

 


B¶ng phô ghi tªn c¸c oxit
C¸c nhãm lÇn l­ît d¸n c¸c miÕng b×a vµo b¶ng phô
GV: KiÓm tra ®¸nh gi¸ bµi lµm cña 2 nhãm
5.Hướng dẫn về nhà
-Lµm bµi tËp 1, 2, 3, 4, 5.
 
 
 
 
 
 
1

 


Nguồn:Dư Da Van

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngga_hoa_hoc_8_ky_2.doc[1.39 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
z7b20q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-10-12 21:10:10
Loại file
doc
Dung lượng
1.39 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
64
giáo án điện tử Giáo án học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án học kì 2
  Toán học
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Mỹ thuật 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Lịch sử 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Lịch sử 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Mỹ thuật 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 36

 • Giáo án học kì 2
  Toán học
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 1