Giáo án học kì 2

giáo án Thể dục 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 16       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
zvjy0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/25/2018 4:37:20 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.71 M
Lần xem
1
Lần tải
16
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn 26/12/2017  Ngày dạy Lớp  9A  9B    Ngày 09/01/2018 09/01/2018  Điều chỉnh     Tiết: 37 nhảy cao - ( TTTC)ném bóng I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng ,xem chi tiết và tải về giáo án Giáo án học kì 2, Giáo Án Thể Dục 9 , Giáo án điện tử Giáo án học kì 2, doc, 1 trang, 0.71 M, Thể dục 9 chia sẽ bởi Đảng Đỗ Ngọc đã có 16 download

LINK DOWNLOAD

Giao-an-hoc-ki-2.doc[0.71 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn
26/12/2017

Ngày dạy
Lớp
 9A
 9BNgày
09/01/2018
09/01/2018

Điều chỉnh
Tiết: 37 nhảy cao - ( TTTC)ném bóng
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , Đà một bước giậm nhảy đá lăng, Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
- Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không có bóng).
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: Bước đầu thực hiện động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , Đà một bước giậm nhảy đá lăng, Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
- Ném bóng: HS nắm và thực hiện được các động tác bổ trợ đã học. Chơi tích cực.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện.
4. Định hướng phát triển năng lực:
a. các năng lực chung: tự học,hợp tác, quan sát
. các năng lực chuyên biệt: Sáng tạo, tư duy
5. phương pháp và kỹ thuật dạy học
-Phương pháp dạy học: thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi
-Kỹ thuật dạy học: kỹ thuật giao nhiệm vụ, kỹ thuật theo góc
II) Địa điểm – phương tiện:
1.Địa điểm: Sân vận động nhà trường.
2.Phương tiện:
-Giáo viên: trang phục thể dục, còi, cờ.
-Học sinh: trang phuc thể dục.
III) Nội dung- phương pháp tổ chức
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức

A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,.....
Tập 6 động tác thể dục phát triển chung
- Tập 36 động tác võ cổ truyền.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang..............
3. Kiểm tra bài cũ:
? Chạy đà giậm nhảy bằng một chân vào đệm.
6 - 8`

- Lớp trưởng tập hợp hàng ngang, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o

o
- GV gọi 1- 2 HS lên thực hiện.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.

B/ Phần cơ bản:
1. Nhảy cao:
Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , - Đà một bước giậm nhảy đá lăng.
- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
2. Ném bóng:
Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa.
3. Củng cố:
Đà 1 bước ném bóng xa.
30 - 32`
10 lần
10 lần
1 lần
10 lần
1 lần

- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn một nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- ĐH tập nhảy cao.
(

 


Giáo án lớp 9

          

Ngµy so¹n

26/12/2017

 

   Ngµy d¹y

Líp

       9A

      9B

Ngµy

09/01/2018

09/01/2018

§iÒu chØnh

 

 

 

TiÕt: 37               nh¶y cao - ( TTTC)nÐm bãng

 

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

   - Nh¶y cao: ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang , §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”.

   - NÐm bãng: ¤n ®µ 2 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng).

2. Kỹ năng:

- Nh¶y cao: B­íc ®Çu thùc hiÖn ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang , §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”.

- NÐm bãng: HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî ®· häc. Ch¬i tÝch cùc.

3. Thái độ:

   - Nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện.

4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc:

  a. c¸c n¨ng lùc chung: tù häc,hîp t¸c, quan s¸t

b. c¸c n¨ng lùc chuyªn biÖt: S¸ng t¹o, t­ duy

5. ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt d¹y häc

-Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i

-Kü thuËt d¹y häc: kü thuËt giao nhiÖm vô, kü thuËt theo gãc

II) §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn:

1.§Þa ®iÓm: S©n vËn ®éng nhµ tr­êng.

2.Ph­¬ng tiÖn:

-Gi¸o viªn: trang phôc thÓ dôc, cßi, cê.

-Häc sinh: trang phuc thÓ dôc.

III) Néi dung- ph­¬ng ph¸p tæ chøc

néi dung

®Þnh l­îng

ph­­­¬ng ph¸p - tæ chøc

A/ PhÇn më ®Çu:

1. NhËn líp:

- N¾m sÜ sè:

 

- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.

2. Khëi ®éng:

6 - 8'

 

 

 

 

 

 

- Líp tr­­ëng tËp hîp hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè.

- GV kiÓm tra t­­­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.

- Líp tr­­­ëng h­­­íng dÉn khëi ®éng


Giáo án lớp 9

          

- Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,.....

TËp 6 ®éng t¸c thÓ dôc phát triển chung

- Tập 36 động tác võ cổ truyền.

- Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang..............

 

3. KiÓm tra bµi cò:

? Ch¹y ®µ giËm nh¶y b»ng mét ch©n vµo ®Öm.

 

 

 

 

 

 

 

 

            o    o    o    o    o

               o    o    o    o    o

            o    o    o    o    o

               o    o    o    o    o

 

                         o         

 

 

- GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiÖn.

- GV gäi HS nhËn xÐt.

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.

 

B/ PhÇn c¬ b¶n:

1. Nh¶y cao:

¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang ,           - §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng.

- Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”.

 

2. NÐm bãng:

¤n ®µ 2 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa.

 

 

 

 

 

3. Cñng cè:

§µ 1 b­íc nÐm bãng xa.

 

30 - 32'

 

10 lÇn

 

10 lÇn

 

1 lÇn

 

 

 

 

10 lÇn

 

 

 

 

 

 

1 lÇn

 

 

 

 

- GV lµm mÉu ph©n tÝch gi¶ng gi¶i kÜ thuËt ®éng t¸c.

- GV h­íng dÉn mét nhãm (c¶ líp) tËp mét vµi lÇn.

- GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng.

- §H tËp nh¶y cao.

                  cs

 

                     

                       

                   

 

- GV h­íng dÉn mét nhãm (c¶ líp) tËp mét vµi lÇn.

- GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng.

- HS nam tËp nh¶y cao.

- HS n÷ tËp nÐm bãng.

- HS thùc hiÖn theo kiÓu n­íc ch¶y.

- HS tù quan s¸t söa cho b¹n.

- GV quan s¸t söa sai.

- Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c.

 

- Gäi HS lªn thùc hiÖn.

- Gäi HS nhËn xÐt.

- GV nhËn xÐt.

 

C/ PhÇn kÕt thóc:

1. Håi tÜnh:

Mét sè ®éng t¸c th¶ láng.

2. NhËn xÐt:

5 - 7'

 

 

 

 

- GV h­­­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng.

- §éi h×nh hµng ngang.


Giáo án lớp 9

          

 

3.  H­­íng dÉn vÒ nhµ:

 

Ch¹y bÒn 1000 m.

 

 

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.

 

- GV h­­­íng dÉn vÒ nhµ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giáo án lớp 9

          

Ngµy so¹n

05/01/2018

 

   Ngµy d¹y

Líp

       9A

      9B

Ngµy

12/01/2018

12/01/2018

§iÒu chØnh

 

 

 

 

TiÕt: 38              Nh¶y cao - NÐm bãng - Ch¹y bÒn

 

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nh¶y cao: ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang , §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, Ch¹y ®µ chÝnh diÖn – giËm nh¶y co ch©n qua xµ.

- NÐm bãng: §µ 2 - 4 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng), mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt, ra søc cuèi cïng vµ gi÷ th¨ng b»ng (do GV chän).

- Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.

2. Kỹ năng:

   - Nh¶y cao: HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c kÜ thuËt ®· häc.

   - NÐm bãng : HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî, h¨ng h¸i nhiÖt t×nh trong khi ch¬i.

   - Ch¹y bÒn : Thùc hiÖn tÝch cùc ®óng cù ly, lÕt hîp víi thë.

3. Thái độ:

   - Nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện.

4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc:

  a. c¸c n¨ng lùc chung: tù häc,hîp t¸c, quan s¸t

b. c¸c n¨ng lùc chuyªn biÖt: S¸ng t¹o, t­ duy

5. ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt d¹y häc

-Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i

-Kü thuËt d¹y häc: kü thuËt giao nhiÖm vô, kü thuËt theo gãc

II) §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn:

1.§Þa ®iÓm: S©n vËn ®éng nhµ tr­êng.

2.Ph­¬ng tiÖn:

-Gi¸o viªn: trang phôc thÓ dôc, cßi, cê.

-Häc sinh: trang phuc thÓ dôc.

III) Néi dung- ph­¬ng ph¸p tæ chøc

néi dung

®Þnh l­îng

ph­­­¬ng ph¸p - tæ chøc

A/ PhÇn më ®Çu:

1. NhËn líp:

- N¾m sÜ sè:

 

6 - 8'

 

 

 

 

- Líp tr­­ëng tËp hîp hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè.

- GV kiÓm tra t­­­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu


Giáo án lớp 9

          

- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.

2. Khëi ®éng:

- Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,.....

-TËp 6 ®éng t¸c thÓ dôc.

- Tập 36 động tác võ cổ truyền.

- Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang............

3. KiÓm tra bµi cò:

? §µ 2 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2'

cÇu.

- Líp tr­­­ëng h­­­íng dÉn khëi ®éng

            o    o    o    o    o

               o    o    o    o    o

             o    o    o    o    o

               o    o    o    o    o

 

 

                         o         

 

 

- GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiÖn.

- GV gäi HS nhËn xÐt.

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.

B/ PhÇn c¬ b¶n:

1. Nh¶y cao:

¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang ,  - §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, Ch¹y ®µ chÝnh diÖn – giËm nh¶y co ch©n qua xµ.

 

2.  NÐm bãng:

- §µ 2-4 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng).

- Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt, ra søc cuèi cïng vµ gi÷ th¨ng b»ng.

 

3. Ch¹y bÒn:

Trß ch¬i: "Hai lÇn hÝt vµo, hai lÇn thë ra".

4.  Cñng cè:

§µ 3 - 5 b­íc giËm nh¶y b­íc bé trªn kh«ng.

 

30 - 32'

 

5 lÇn

 

5 lÇn

 

 

 

 

 

 

5 lÇn

 

 

3 lÇn

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV lµm mÉu ph©n tÝch gi¶ng gi¶i kÜ thuËt ®éng t¸c.

 

- GV h­íng dÉn mét nhãm (c¶ líp) tËp mét vµi lÇn.

 

- GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng.

 

- HS nam tËp nh¶y cao.

- HS n÷ tËp nÐm bãng.

 

- HS thùc hiÖn theo kiÓu n­íc ch¶y.

 

- HS tù quan s¸t söa cho b¹n.

- GV quan s¸t söa sai.

- Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c.

 

- GV h­íng dÉn ch¬i.

- Gäi HS lªn thùc hiÖn.

- Gäi HS nhËn xÐt.

- GV nhËn xÐt.

C/ PhÇn kÕt thóc:

1. Håi tÜnh:

Mét sè ®éng t¸c th¶ láng.

2. NhËn xÐt:

5 - 7'

 

 

 

 

- GV h­­­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng.

- §éi h×nh hµng ngang.


Giáo án lớp 9

          

 

3. H­­íng dÉn vÒ nhµ:

Lß cß b»ng ch©n giËm 15m.

Ch¹y bÒn 1000 m.

 

 

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.

 

- GV h­­­íng dÉn vÒ nhµ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giáo án lớp 9

          

Ngµy so¹n

05/01/2018

 

   Ngµy d¹y

Líp

       9A

      9B

Ngµy

16/01/2018

16/01/2018

§iÒu chØnh

 

 

 

 

TiÕt: 39               Nh¶y cao - NÐm bãng

 

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nh¶y cao: ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang , §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, Ch¹y ®µ chÝnh diÖn – giËm nh¶y co ch©n qua xµ.

- NÐm bãng: §µ 2 - 4 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng), mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt, ra søc cuèi cïng vµ gi÷ th¨ng b»ng (do GV chän).

2. Kỹ năng:

   - Nh¶y cao: HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c kÜ thuËt ®· häc.

   - NÐm bãng : HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî, h¨ng h¸i nhiÖt t×nh trong khi ch¬i.

3. Thái độ:

   - Nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện.

4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc:

  a. c¸c n¨ng lùc chung: tù häc,hîp t¸c, quan s¸t

b. c¸c n¨ng lùc chuyªn biÖt: S¸ng t¹o, t­ duy

5. ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt d¹y häc

-Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i

-Kü thuËt d¹y häc: kü thuËt giao nhiÖm vô, kü thuËt theo gãc

II) §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn:

1.§Þa ®iÓm: S©n vËn ®éng nhµ tr­êng.

2.Ph­¬ng tiÖn:

-Gi¸o viªn: trang phôc thÓ dôc, cßi, cê.

-Häc sinh: trang phuc thÓ dôc.

III) Néi dung- ph­¬ng ph¸p tæ chøc

 

néi dung

®Þnh l­îng

ph­­­¬ng ph¸p - tæ chøc

A/ PhÇn më ®Çu:

1. NhËn líp:

- N¾m sÜ sè:

 

- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.

6 - 8'

 

 

 

 

 

- Líp tr­­ëng tËp hîp hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè.

- GV kiÓm tra t­­­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.


Giáo án lớp 9

          

2. Khëi ®éng:

- Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,.....

TËp 6 ®éng t¸c thÓ dôc.

- Tập 36 động tác võ cổ truyền.

- Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang..............

3. KiÓm tra bµi cò:

? Ch¹y ®µ giËm nh¶y b»ng mét ch©n vµo ®Öm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Líp tr­­­ëng h­­­íng dÉn khëi ®éng

            o    o    o    o    o

               o    o    o    o    o

            o    o    o    o    o

               o    o    o    o    o

 

                         o         

 

 

- GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiÖn.

- GV gäi HS nhËn xÐt.

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.

B/ PhÇn c¬ b¶n:

1. Nh¶y cao:

¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang ,           - §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng.

- Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”.

 

2. NÐm bãng:

¤n ®µ 2 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa.

 

 

 

 

 

3. Cñng cè:

§µ 1 b­íc nÐm bãng xa.

 

30 - 32'

 

10 lÇn

 

10 lÇn

 

1 lÇn

 

 

 

 

10 lÇn

 

 

 

 

 

 

1 lÇn

 

 

 

 

 

- GV lµm mÉu ph©n tÝch gi¶ng gi¶i kÜ thuËt ®éng t¸c.

 

- GV h­íng dÉn mét nhãm (c¶ líp) tËp mét vµi lÇn.

- GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng.

- HS nam tËp nh¶y cao.

- HS n÷ tËp nÐm bãng.

- HS thùc hiÖn theo kiÓu n­íc ch¶y.

- HS tù quan s¸t söa cho b¹n.

- GV quan s¸t söa sai.

- Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c.

 

- Gäi HS lªn thùc hiÖn.

- Gäi HS nhËn xÐt.

- GV nhËn xÐt.

C/ PhÇn kÕt thóc:

1. Håi tÜnh:

Mét sè ®éng t¸c th¶ láng.

2. NhËn xÐt:

 

3.  H­­íng dÉn vÒ nhµ:

 

Ch¹y bÒn 1000 m.

5 - 7'

 

 

 

 

 

 

- GV h­­­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng.

- §éi h×nh hµng ngang.

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.

 

- GV h­­­íng dÉn vÒ nhµ.

 


Giáo án lớp 9

          

Ngµy so¹n

10/01/2018

 

   Ngµy d¹y

Líp

       9A

      9B

Ngµy

19/01/2018

19/01/2018

§iÒu chØnh

 

 

 

 

TiÕt: 40              Nh¶y cao - NÐm bãng - Cy bÒn

 

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nh¶y cao: ¤n Giai ®o¹n ch¹y ®µ (§o ®µ, chØnh ®µ, ®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y), giai ®o¹n giËm nh¶y vµ tËp phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y.

- NÐm bãng: Ch¹y ®µ - 4 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng nÐm bãng).

- Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn.

2. Kỹ năng:

   - Nh¶y cao: HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c kÜ thuËt ®· häc.

   - NÐm bãng : Yªu cÇu: BiÕt vµ thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c kÜ thuËt c¸c giai ®o¹n. BiÕt vËn dông tù tËp n©ng cao søc khoÎ.

   - Ch¹y bÒn : Thùc hiÖn tÝch cùc ®óng cù ly, lÕt hîp víi thë.

3. Thái độ:

   - Nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện.

4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc:

  a. c¸c n¨ng lùc chung: tù häc,hîp t¸c, quan s¸t

b. c¸c n¨ng lùc chuyªn biÖt: S¸ng t¹o, t­ duy

5. ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt d¹y häc

-Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i

-Kü thuËt d¹y häc: kü thuËt giao nhiÖm vô, kü thuËt theo gãc

II) §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn:

1.§Þa ®iÓm: S©n vËn ®éng nhµ tr­êng.

2.Ph­¬ng tiÖn:

-Gi¸o viªn: trang phôc thÓ dôc, cßi, cê.

-Häc sinh: trang phuc thÓ dôc.

III) Néi dung- ph­¬ng ph¸p tæ chøc

néi dung

®Þnh l­îng

ph­­­¬ng ph¸p - tæ chøc

A/ PhÇn më ®Çu:

1. NhËn líp:

- N¾m sÜ sè:

6 - 8'

 

 

 

- Líp tr­­ëng tËp hîp hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè.


Giáo án lớp 9

          

 

- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.

2. Khëi ®éng:

- Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,.....

TËp 6 ®éng t¸c thÓ dôc.

- Tập 36 động tác võ cổ truyền.

- Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang............

3. KiÓm tra bµi cò:

? C¸ch ®o ®µ ?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV kiÓm tra t­­­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.

- Líp tr­­­ëng h­­­íng dÉn khëi ®éng

            o    o    o    o    o

               o    o    o    o    o

            o    o    o    o    o

               o    o    o    o    o

 

 

                         o         

 

 

- GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiÖn.

- GV gäi HS nhËn xÐt.

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.

B/ PhÇn c¬ b¶n:

1. Nh¶y cao:

¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau, §¸ l¨ng sang ngang ,  - §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, Ch¹y ®µ chÝnh diÖn – giËm nh¶y co ch©n qua xµ.

 

2.  NÐm bãng:

- Ch¹y ®µ - 4 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng nÐm bãng).

 

3. Ch¹y bÒn:

Trß ch¬i: "Hai lÇn hÝt vµo, hai lÇn thë ra".

 

 

 

 

4.  Cñng cè:

§µ 3 - 5 b­íc giËm nh¶y b­íc bé trªn kh«ng.

 

30 - 32'

 

5 lÇn

 

5 lÇn

 

 

 

 

5 lÇn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV lµm mÉu ph©n tÝch gi¶ng gi¶i kÜ thuËt ®éng t¸c.

 

- GV h­íng dÉn mét nhãm (c¶ líp) tËp mét vµi lÇn.

 

- GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng.

 

- HS nam tËp nh¶y cao.

- HS n÷ tËp nÐm bãng.

 

- HS thùc hiÖn theo kiÓu n­íc ch¶y.

 

- HS tù quan s¸t söa cho b¹n.

- GV quan s¸t söa sai.

- Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c.

 

- GV h­íng dÉn ch¬i.

- Gäi HS lªn thùc hiÖn.

- Gäi HS nhËn xÐt.

- GV nhËn xÐt.

C/ PhÇn kÕt thóc:

1. Håi tÜnh:

Mét sè ®éng t¸c th¶ láng.

2. NhËn xÐt:

 

5 - 7'

 

 

 

 

 

- GV h­­­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng.

- §éi h×nh hµng ngang.

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.


Giáo án lớp 9

          

 

Ngµy so¹n

16/01/2018

 

   Ngµy d¹y

Líp

       9A

      9B

Ngµy

23/01/2018

23/01/2018

§iÒu chØnh

 

 

 

TiÕt: 41                    Nh¶y cao - NÐm bãng

 

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nh¶y cao: ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu “B­íc qua”, Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ.

- NÐm bãng: Ch¹y ®µ - 4 b­íc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng nÐm bãng).

2. Kỹ năng:

   - Nh¶y cao: HS n¾m vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c kÜ thuËt ®· häc.

   - NÐm bãng : BiÕt vµ thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c kÜ thuËt c¸c giai ®o¹n. BiÕt vËn dông tù tËp n©ng cao søc khoÎ.

   3. Thái độ:

   - Nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện.

4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc:

  a. c¸c n¨ng lùc chung: tù häc,hîp t¸c, quan s¸t

b. c¸c n¨ng lùc chuyªn biÖt: S¸ng t¹o, t­ duy

5. ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt d¹y häc

-Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i

-Kü thuËt d¹y häc: kü thuËt giao nhiÖm vô, kü thuËt theo gãc

II) §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn:

1.§Þa ®iÓm: S©n vËn ®éng nhµ tr­êng.

2.Ph­¬ng tiÖn:

-Gi¸o viªn: trang phôc thÓ dôc, cßi, cê.

-Häc sinh: trang phuc thÓ dôc.

III) Néi dung- ph­¬ng ph¸p tæ chøc

néi dung

®Þnh l­îng

ph­­­¬ng ph¸p - tæ chøc

A/ PhÇn më ®Çu:

1. NhËn líp:

- N¾m sÜ sè:

 

- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.

2. Khëi ®éng:

- Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,.....

6 - 8'

 

 

 

 

 

 

 

- Líp tr­­ëng tËp hîp hµng ngsang, b¸o c¸o sÜ sè.

- GV kiÓm tra t­­­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu.

- Líp tr­­­ëng h­­­íng dÉn khëi ®éng

            o    o    o    o    o

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự