TUN 9

Thöù  hai ngaøy 21 thaùng 10 naêm 2019

                                     TOAÙN  - Tieát 41  - SGK/ 41- 42

LÍT

Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt

A-Muïc tieâu:

- Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để dong, đo nước, dầu,…
- Biết ca 1 lít, chai 1 lít. Biết lít là đơn vị đo dung tích. Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít.
- Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít, giải toán có liên quan đến lít.

- Bài 1, bài 2 (cột 1, 2), bài 4

B- Ñoà duøng daïy hoïc:

GV:  Ca 1 lít , chai 1 lít

HS:  SGK, vôû toaùn

C-  Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

* Hoaït ñoäng 1 :    Kieåm tra baøi

- Bài 1: Đặt tính rồi tính

57+43 ,86+14

- Nhaän xeùt vaø  tuyên dương

 Hoaït ñoäng 2:      Giôùi thieäu baøi

* Giôùi thieäu nhieàu hôn vaø ít hôn:

- HS quan saùt 1 coác nöôùc vaø 1 bình nöôùc, 1 can nöôùc vaø 1 ca nöôùc

- HS nhaän xeùt veà möùc nöôùc: Coác nöôùc coù ít nöôùc hôn bình nöôùc , bình nöôùc coù nhieàu nöôùc hôn coác nöôùc.

- Muoán bieát trong coác , can coù bao nhieâu nöôùc . . . ta duøng ñôn vò ño ñoù laø lít

- Vieát taét laø l    - GV vieát baûng – HS ñoïc.

* Hoaït ñoäng 3:    Thöïc haønh laøm baøi taäp

Baøi 1:   Ñoïc vieát (theo maãu)

* Muïc tieâu:    Laøm quen vôùi bieåu töôïng lít cá nhân

- HS töï laøm vaø neâu keát quaû. Nhaän xeùt tuyeân döông

- Caû lôùp ñoïc keát quaû

Baøi 2:  ( coät 1, 2 )  Tính (theo maãu )

* Muïc tieâu:    Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít (cá nhân)

- HS laøm baøi Goïi hs leân baûng tính. GV nhaän xeùt, söõa sai

Baøi 4 :    Giaûi toaùn

* Muïc tieâu:   Biết giải toán có liên quan đến lít.( nhóm đôi)

- Hs neâu yeâu caàu . HD hs toùm taét roà giaûi baøi vaøo vôû

- Goïi hs leân baûng giaûi, nhaän xeùt chöõa baøi

* Hoaït ñoäng 4:   Cuûng coá

- Toå chöùc cho hs thöïc haønh ño nöôùc, röôïu

- Daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc

D-Phaàn boå sung:....................................................................................................................

 

 

============================

 

1

 


                                                                Toaùn: (BS) Tieát 25                                             

Luyeän taäp: Lít

I/ Muïc tieâu:

- Cuûng coá veà ñôn vò lít.

- Giaûi caùc baøi toaùn coù keøm theo ñôn vò lít.

II/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:

- GV cho HS laøm caùc baøi:

Baøi 2b/ 41- SGK, baøi 1,3/58- Saùch thöïc haønh Toaùn.

- Nhaän xeùt, söûa sai.

 

===========================================

                                               TAÄP ÑOÏC  -Tieát 25- 26  - SGK/ 70

OÂN TAÄP ( Tiết 1, Tiết 2 )

Thôøi gian döï kieán: 70 phuùt

A-Muïc tieâu:

- Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút).

- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã học.

- Bước đầu thuộc bảng chữ cái (BT2). Nhận biết và tìm được một số từ chỉ sự vật (BT3, BT4).

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
- Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì? (BT2); biết xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữa cái (BT3).

B- Ñoà duøng daïy hoïc:

GV: Phieáu ghi teân saün caùc baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng baøi ñaõ hoïc. Buùt daï vaø 3, 4 tôø giaáy khoå to ghi baøi taäp 3, 4.

HS: SGK, Vôû baøitập

C-  Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

* Hoaït ñoäng 1:     Giôùi thieäu baøi

- Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi teân baøi leân baûng.

* Hoaït ñoäng 2:     OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng.

- Cho HS leân baûng boác thaêm baøi ñoïc.

- Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc.

- Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc.

* Hoaït ñoäng 3:    Ñoïc thuoäc loøng baûng chöõ caùi

Baøi 2:    - Goïi 1 HS ñoïc thuoäc Yeâu caàu HS noái tieáp nhau ñoïc baûng chöõ caùi.

- Goïi 2 HS ñoïc laïi. Nhaän xeùt, tuyeân döông

* Hoaït ñoäng 4:    OÂn taäp veà chæ ngöôøi, chæ vaät, chæ caây coái, chæ con vaät.

Baøi 3    - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.

- Goïi 4 HS leân baûng laøm baøi vaø yeâu caàu caû lôùp laøm vaøo vôû

- Goïi hs neâu keát quaû, nhaän xeùt

Baøi 4:  - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.

- Chia nhoùm vaø phaùt giaáy coù saün baûng nhö BT3 cho töøng nhoùm.

- Goïi töøng nhoùm ñoïc noäi dung töøng coät trong baûng töø sau khi ñaõ laøm baøi xong.

- Tuyeân döông nhöõng nhoùm hoaït ñoäng tích cöïc.

Tieát 2

1

 


* Hoaït ñoäng 5:    OÂn maãu caâu: Ai ( caùi gì, con gì ) laø gì?

Baøi 2:  Ñaët 2 caâu theo maãu

- Goïi 1 hs ñoïc yeâu caàu baøi. Gv ñính baûng phuï trình baøy caâu maãu

- Goïi hs ñaët caâu theo maãu. Nhaän xeùt, tuyeân döông

Baøi 3: Ghi laïi teân rieâng caùc nhaân vaät trong baøi taäp ñoïc tuaàn 7, 8

- Caû lôùp môû muïc luïc saùch tìm tuaàn 7, 8 ( chuû ñieåm Thaày coâ )

- Goïi hs neâu teân baøi taäp ñoïc, teân nhaânvaät trong baøi. Gv ghi nhanh leân baûng

- Trao ñoåi nhoùm ñoâi, xeáp teân rieâng theo baûng chöõ caùi vaøo vôû baøi taäp. Goïi hs neâu keát quaû, nhaän xeùt

* Hoaït ñoäng 6:    Cuûng coá

Daën HS veà nhaø luyeän ñoïc caùc baøi taäp ñoïc tuaàn 7 vaø tuaàn 8, traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi.

- Nhaän xeùt tieát hoïc

D-Phaàn boå sung:....................................................................................................................

=====================================

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thöù  ba, ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2019

                                             

CHÍNH TAÛ  - Tieát 17  - SGK/ 72 

OÂN TAÄP ( Tiết 3)

- Thôøi gian döï kieán 35 phuùt

A-Muïc tieâu:

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
- Nghe-viết chính xác, trình bày đúng bài CT Cân voi (BT2); tốc độ viết khoảng 35 chữ/15 phút.

B- Ñoà duøng daïy hoïc:

GV:   Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc, Baûng phuï cheùp saün ñoaïn vaên Caân voi

HS:   SGK, Vôû chính taû, Vôû baøi taäp

C-  Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

* Hoaït ñoäng 1:    OÂân luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng.

- Cho HS leân baûng boác thaêm baøi ñoïc.

- Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc.

- Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc

* Hoaït ñoäng 2:     Reøn kó naêng chính taû.

a) Ghi nhôù noäi dung: Treo baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên caàn cheùp vaø yeâu caàu HS ñoïc.

b) Höôùng daãn caùch trình baøy.

c) Höôùng daãn vieát töø khoù.

d) Vieát chính taû.

* Hoaït ñoäng 3:     Cuûng coá

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

- Daën HS veà nhaø Chuaån bò tieát 5.

D-Phaàn boå sung:....................................................................................................................

================================

TOAÙN  - Tieát 42  - SGK/ 43 

LUYEÄN TAÄP

Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt

1

 


A-Muïc tieâu:

- Biết thực hiện phép tính và giải toán với các số đo theo đơn vị lít.
- Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu,…
- Biết giải toán có liên quan đến đơn vị lít.

- Baøi taäp caàn laøm: Bài 1, bài 2, bài 3

B- Ñoà duøng daïy hoïc:

GV:   SGK, baûng phuï

HS:   SGK, baûng con

C-  Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

* Hoaït ñoäng 1:      Kieåm tra baøi: Lít

- Goïi hs leân baûng laøm baøi:

Bài 1 :tính

10l +8l=          ,         19l-13l=

 

 

 

- Nhaän xeùt vaø  tuyên dương

* Hoaït ñoäng 2 :   Giôùi thieäu baøi: Luyeän taäp

- Gv neâu muïc tieâu baøi hoïc, ghi baûng

* Hoaït ñoäng 3:     Thöïc haønh

Baøi 1:  Tính

Muïc tieâu:   Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít

- Yeâu caàu Hs laøm töøng baøi. Goïi hs leân baûng tính

- Nhaän xeùt , ñoåi vôû chaám cheùo

Baøi 2:    Soá?

Muïc tieâu:   Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu,…( nhóm đôi)

- Cho Hs nhìn hình veõ vaø neâu pheùp tính giaûi baøi toaùn.

- Coù 3 caùi ca laàn löôït chöùa 1l , 2l , 3l . Hoûi caû 3 ca chöùa bao nhieâu l?

- Goïi hs traû lôøi caâu hoûi theo hình veõ trong SGK. Töông töï vôùi caùc baøi coøn laïi

- nhaän xeùt, tuyeân döông

Baøi 3:  Giaûi toaùn (cá nhân)

Muïc tieâu:   Biết giải toán có liên quan đến đơn vị lít.

- Goïi hs ñoïc ñeà toaùn, HD hs toùm taét baøi toaùn roài giaûi baøi vaøo vôû

- Nhaän xeùt, söûa sai

* Hoaït ñoäng 4:    Cuûng coá

- Troø chôi: Thi ñua ñieàn soá  

- Nhaän xeùt tieát hoïc

D-Phaàn boå sung:..................................................................................................................

                                                           KEÅ CHUYEÄN   - Tieát 9  - SGK/ 71

OÂN TAÄP ( Tiết 4 )

Thôøi gian döï kieán 35 phuùt

A-Muïc tieâu:

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
- Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu nói về sự vật (BT2, BT3).

B- Ñoà duøng daïy hoïc:

GV:  Baûng phuï cheùp saün baøi taäp ñoïc Laøm vieäc thaät laø vui; Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc.

1

 


HS:   SGK, Vôû baøi taäp

C-  Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

Hoaït ñoäng 1:    Giôùi thieäu baøi

- Neâu muïc tieâu baøi hoïc, ghi baûng

Hoaït ñoäng 2:    OÂn  luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng.

- Cho HS leân baûng boác thaêm baøi ñoïc.

- Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc.

- Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc.

Hoaït ñoäng 3:    OÂn luyeän töø veà chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi vaø vaät.

Baøi 2:   - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu

- Treo baûng phuï coù cheùp saün  baøi Laøm vieäc thaät laø vui. Yeâu caàu HS laøm baøi trong vôû baøi taäp.

- Goïi HS neâu töø chæ hoaït ñoäng, nhaän xeùt.

Hoaït ñoäng 4:    OÂn taäp veà ñaët caâu keå veà moät con vaät, ñoà vaät, caây coái.

Baøi 3:    - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Caû lôùp tieán haønh ñaët caâu vaøo vôû

- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi baøi laøm ( noái tieáp nhau ). Nhaän xeùt, söûa sai

Hoaït ñoäng 5:    Cuûng coá

- Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông nhöõng em noùi toát, ñoïc toát.

- Nhaéc hs veà nhaø chuaån bò tieát 4.

D-Phaàn boå sung:....................................................................................................................

================================

TAÄP VIEÁT  - Tieát 9  - SGK/ 73

OÂN TAÄP ( Tiết 5 )

Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt

A-Muïc tieâu:

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
- Biết cách tra mục lục sách (BT2); nói đúng lời mời, nhờ, đề nghị theo tình huống cụ thể (BT3).

B- Ñoà duøng daïy hoïc:

GV:  Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø caùc baøi hoïc thuoäc loøng.Baûng phuï

HS: SGK, Vôû baøi taäp

C-  Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

* Hoaït ñoäng 1:     OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng.

- Cho HS leân baûng boác thaêm baøi ñoïc.

- Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc.

- Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc.

* Hoaït ñoäng 2:    n luyeän caùch tra muïc luïc saùch.

- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2 ( Neâu teân caùc baøi ñaõ hoïc trong tuaàn 8

- Yeâu caàu HS ñoïc theo hình thöùc noái tieáp. Nhaän xeùt

* Hoaït ñoäng 3:   OÂân luyeän caùch noùi lôøi môøi, nhôø, ñeà nghò.

- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 3. Yeâu caàu HS ñoïc tình huoáng 1.

- Goïi HS noùi caâu cuûa mình vaø baïn, nhaän xeùt. GV chænh söûa cho HS.

* Hoaït ñoäng 4:   Cuûng coá

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

D-Phaàn boå sung:....................................................................................................................

 

1

 


=================================================================                                                                           Thöù tư, ngaøy 23 thaùng 10 naêm 2019

TAÄP ÑOÏC   - Tieát 27  - SGK/ 73

OÂN TAÄP ( Tiết 6 )

Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt

A-Muïc tieâu:

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
- Trả lời được câu hỏi về nội dung tranh (BT2).

B- Ñoà duøng daïy hoïc:

GV:   Phieáu ghi teân baøi taäp ñoïc; Tranh minh hoaï trong SGK.

HS:   SGK; Vôû baøi taäp

C-  Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

* Hoaït ñoäng 1:     OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng.

- Cho HS leân baûng boác thaêm baøi ñoïc.

- Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc.

- Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc.

* Hoaït ñoäng 2:     Keå chuyeän theo tranh.

- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Treo 4 böùc tranh coù ghi gôïi yù.

- Ñeå laøm toát baøi naøy caùc em caàn chuù yù ñieàu gì?

- Yeâu caàu HS töï laøm. Goïi moät soá HS ñoïc baøi laøm cuûa mình.

- Goïi HS nhaän xeùt baïn. GV chænh söûa cho caùc em.

* Hoaït ñoäng 3:     Cuûng coá

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

- Daën HS veà nhaø Chuaån bò baøi sau.

D-Phaàn boå sung:....................................................................................................................

 

=====================================

TOAÙN  - Tieát 43  - SGK/ 44 

LUYEÄN TAÄP CHUNG

Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt

 

A-Muïc tieâu:

- Biết thực hiện phép cộng với các dạng đã học, phép cộng các số kèm theo đơn vị: kg, l.
- Biết số hạng, tổng.
- Biết giải bài toán với một phép cộng.

- Bài 1 (dòng 1, 2), bài 2, bài 3 (cột 1, 2, 3), bài 4

B- Ñoà duøng daïy hoïc:

GV:  SGK; Baûng phuï

HS:  SGK, Vôû toaùn

C-  Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

* Hoaït ñoäng 1:     Kieåm tra baøi: Luyeän taäp

- GV cho HS leân baûng laøm baøi

40+5 ,     26+7

- Nhaän xeùt vaø tuyên dương

* Hoaït ñoäng 2.     Giôùi thieäu baøi

- GV neâu muïc tieâu , ghi baûng

* Hoaït ñoäng 3:     Thöïc haønh

1

 


Baøi 1: ( doøng 1, 2 )  Tính

Muïc tieâu:    Biết thực hiện phép cộng với các dạng đã học

- GV cho HS laøm caù nhaân döïa vaøo baûng coäng ñaõ hoïc

- Goïi hs neâu keát quaû. Nhaän xeùt, ñoåi vôû chaám cheùo

Baøi 2:    Soá?

Mục tiêu: Biết thực hiện phép cộng các số kèm theo đơn vị: kg, l.
- Döïa vaøo hình veõ ñeå ñieàn soá cho ñuùng. Hs neâu keát quaû, nhaän xeùt

Baøi 3:  ( coät 1, 2, 3 )

Muïc tieâu:    Biết số hạng, tổng. (cá nhân)

Döïa vaøo pheùp coäng ñeå ñieàn soá thích hôïp. Caû lôùp laàn löôït ñieàn soá vaøo vôû

- Goïi hs leân baûng ñieàn toång, nhaän xeùt söûa sai cho hs

Baøi 4:  Giaûi toaùn

Muïc tieâu:    Biết giải bài toán với một phép cộng. (nhóm đôi)

- HD hs döïa vaøo toùm taét: Ñeå tìm soá gaïo caû 2 laàn baùn ?

- Caû lôùp laàn löôït giaûi baøi vaøo vôû. Goïi hs leân baûng giaûi, nhaän xeùt söûa sai

* Hoaït ñoäng 4:    Cuûng coá

- Toå chöùc troø chôi: Giôùi thieäu veà troïng löôïng cuûa mình

- GV cho HS chuyeàn noùn khi haùt heát 2 caâu , noùn rôi truùng baïn naøo baïn ñoù ñöùng leân neâu troïng löôïng cô theå mình .

- Daën doø

- Nhaän xeùt tieát hoïc

D-Phaàn boå sung:....................................................................................................................

===================================

Bui chiều

 

LUYEÄN TÖ VAØØ CAÂU  - Tieát 9  - SGK/ 75 

OÂN TAÄP ( Tiết 7)

Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt

A-Muïc tieâu:

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
- Biết cách nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp tình huống cụ thể (BT2); đặt được dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong mẩu chuyện (BT3).

B- Ñoà duøng daïy hoïc:

GV:  Phieáu ghi caùc baøi hoïc thuoäc loøng; Baûng phuï keû oâ chôi chöõ.

HS:  SGK, Vôû baøi taäp

C-  Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

* Hoaït ñoäng 1:     OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng.

- Cho HS leân baûng boác thaêm baøi ñoïc.

- Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc.

- Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc.

* Hoaït ñoäng 2:     Noùi lôøi caûm ôn, xin loãi

Baøi 2:

- Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp. Caû lôùp suy nghó laøm baøi caù nhaân

- Goïi hs neâu mieäng keát quaû vöøa laøm, nhaän xeùt

* Hoaït ñoäng 3:     Duøng daáu chaám,ddaáu phaåy

Baøi 3:

- Neâu yeâu caàu, suy nghó ñieàn daáu chaám, daáu phaåy vaøo ñoaïn vaên: Naèm mô

1

 


- Goïi hs ñoïc keát quaû vöøa laøm, nhaän xeùt söûa sai

* Hoaït ñoäng 4:     Cuûng coá

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

- Daën HS veà nhaø chuaån bò T7 cho tieát hoïc sau

D-Phaàn boå sung:....................................................................................................................

Tieáng Vieät(BS) Tieát 31

 OÂn taäp giöõa hoïc kì 1

I/ Muïc tieâu:

- Ñoïc thoâng thaïo caùc baøi taäp ñoïc vaø traû lôøi ñöôïc caâu hoûi.

- Cuûng coá laïi kieán thöùc ñaõ hoïc

II/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:

- GV toå chöùc cho HS oân taäp laïi caùc kieân thöùc ñaõ hoïc.

- GV cho HS laøm baøi 1,2,3 trong saùch thöïc haønh Tieáng Vieät trang 54,55.

- Nhaän xeùt, söûa sai.

==============================

Toaùn:(BS) Tieát 27                                                    

Luyeän taäp chung

I/ Muïc tieâu:

- Cuûng coá vieäc thöïc hieän caùc pheùp coäng veà caùc daïng ñaõ hoïc.

- Reøn kó naêng giaûi caùc baøi toaùn.

II/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:

- GV cho HS laøm caùc baøi:

Baøi1,2/59, Saùch thöïc haønh, baøi 83/ 17- saùch naâng cao.

Soá lít xaêng coøn laïi:

25-14=11(l)

Ñaùp soá: 11l

- Nhaän xeùt, söûa sai.

======================================================

                                          Thöù năm,  ngaøy 24 thaùng 10 naêm 2019

TAÄP LAØM VAÊN  - Tieát 9

KIEÅM TRA ( Vieát )

Thôøi gian döï kieán: 40 phut&

 

A-Muïc tieâu:

Kiểm tra (Viết) theo mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kĩ năng giữa HK I :
- Nghe-viết chính xác bài CT (tốc độ viết khoảng 35 chữ/15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày sạch sẽ, đúng hình thức thơ (hoặc văn xuôi).
- Viết được một đoạn kể ngắn (từ 3 đến 5 câu) theo câu hỏi gợi ý nói về chủ điểm nhà trường.

 

=============================

TOAÙN  - Tieát 44

KIEÅM TRA

Thôøi gian döï kieán: 40 phuùt

A-Muïc tieâu:

Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:
- Kĩ năng thực hiện phép cộng qua 10, cộng có nhớ trong phạm vi 100.
- Nhận dạng hình chữ nhật, nối các điểm cho trước để có hình chữ nhật.
- Giải toán có lời văn dạng nhiều hơn, ít hơn, liên quan tới đơn vị: kg, l.

1

 


 

B-Các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Đề kiểm tra

Bài 1:Tính nhẩm:

9+6=           8+7=                 6+8=

10+8            12+5=              16+2=

 

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

14+28                           ,46+34                     66+27                72+28

Bài 3: Bình cân nặng 27kg,Nam cân nặng hơn  Bình 6kg .Hỏi Nam cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

===============================

 

ÑAÏO ÑÖÙC  - Tieát 9  - SGK/17

CHAÊM CHÆ HOÏC TAÄP (Tiết 1)

Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt

A-Muïc tieâu:

- Nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập.
- Biết được lợi ích của việc chăm chỉ học tập.
- Biết được chăm chỉ học tập là nhiệm vụ của học sinh.
- Thực hiện chăm chỉ học tập hằng ngày.

* - Kĩ năng quản lí thời gian học tập của bản thân

B- Ñoà duøng daïy hoïc:

GV: Giaáy khoå to, buùt vieát baûng, phaàn thöôûng, baûng phuï, phieáu luyeän taäp.

HS: SGK.

C-  Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

* Hoaït ñoäng 1:    Kieåm tra baøi

- ÔÛ nhaø em tham gia laøm nhöõng vieäc gì?

- Boá meï toû thaùi ñoä theá naøo veà nhöõng vieäc laøm cuûa em?  Ñoïc ghi nhôù.

- Nhaän xeùt ñaùnh giaù

* Hoaït ñoäng 2:    Giôùi thieäu baøi

- Gv neâu muïc tieâu, ghi baûng: Chaêm chæ hoïc taäp.

* Hoaït ñoäng 3:    Xöû lyù tình huoáng

Muïc tieâu:  HS hieåu ñöôïc bieåu hieän cuï theå cuûa vieäc chaêm chæ hoïc taäp

- GV neâu tình huoáng, yeâu caàu caùc HS thaûo luaän ñeå ñöa ra caùch öùng xöû, sau ñoù theå hieän qua troø chôi saém vai.

+ Tình huoáng: Saùng ngaøy nghæ, Dung ñang laøm baøi taäp boá meï giao thì caùc baïn ñeán ruû ñi chôi. Dung phaûi laøm gì baây giôø?

* Keát luaän: Khi ñang hoïc, ñang laøm baøi taäp, caùc em caàn coá gaéng hoaøn thaønh coâng vieäc, khoâng neân boû dôû, nhö theá môùi laø chaêm chæ hoïc taäp.

* Hoaït ñoäng 4:    Thaûo luaän nhoùm.

Muïc tieâu: Giuùp HS bieát ñöôïc 1 soá bieåu hieän vaø lôïi ích cuûa vieäc chaêm chæ hoïc taäp.

- Yeâu caàu: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø ghi ra giaáy khoå lôùn caùc bieåu hieän cuûa chaêm chæ theo söï hieåu bieát cuûa baûn thaân.

- GV toång keát vaø ñöa ra keát luaän döïa vaøo nhöõng yù kieán thaûo luaän cuûa caùc nhoùm HS.

1

 


* Caùc em ñaõ neâu ñöôïc nhöõng bieåu hieän cuûa vieäc chaêm chæ hoïc taäp => Ñoù chính laø caùc em ñaõ bieát quaûn lí ñöôïc thôøi gian hoïc taäp cuûa chính baûn thaân

* Hoaït ñoäng 5:       Lieân heä thöïc teá.

Muïc tieâu: Giuùp HS töï ñaùnh giaù veà baûn thaân veà vieäc chaêm chæ hoïc taäp.

- Yeâu caàu: Caùc nhoùm haõy thaûo luaän, xöû lyù caùc tình huoáng vaø ñöa ra caùch giaûi quyeát hôïp lí.

+ Tình huoáng 1: Ñaõ ñeán giôø hoïc baøi nhöng chöông trình ñang chieáu phim hay. Meï giuïc Lan ñi hoïc nhöng Lan coøn chaàn chöø. Baïn Lan neân laøm gì baây giôø?

+ Tình huoáng 2: Hoâm nay Nam bò soát cao nhöng baïn vaãn naèng naëc ñoøi meï ñöa ñi hoïc vì sôï khoâng cheùp ñöôïc baøi. Baïn Nam laøm nhö theá coù ñuùng khoâng?

+ Tình huoáng 3: Troáng tröôøng ñaõ ñieåm, nhöng vì hoâm nay chöa hoïc thuoäc baøi neân Tuaán coá tình ñeán lôùp muoän. Em coù ñoàng yù vôùi vieäc laøm cuûa Tuaán khoâng? Vì sao?

+ Tình huoáng 4: Maáy hoâm nay trôøi ñoå möa to nhöng Sôn vaãn coá gaéng ñeán lôùp ñeàu ñaën. Em coù ñoàng tình vôùi Sôn khoâng? Vì sao?

- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung

* Keát luaän: Chaêm chæ hoïc taäp seõ ñem nhieàu  ích lôïi cho em nhö: giuùp cho vieäc hoïc taäp ñaït ñöôïc keát quaû toát hôn; em ñöôïc thaày coâ, baïn beø yeâu meán; thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa mình…

=> Ñoù cuõng chính laø caùc em bieát quaûn lí thôøi gian hoïc taäp cuûa baûn thaân mình

* Hoaït ñoäng 6:       Cuûng coá

- Yeâu caàu: caùc HS veà nhaø xem xeùt laïi vieäc hoïc taäp cuûa caù nhaân mình trong thôøi gian vöøa qua ñeå tieát sau trình baøy tröôùc lôùp.

- Chuaån bò: Thöïc haønh. Nhaän xeùt tieát hoïc

D-Phaàn boå sung:....................................................................................................................

============================

                                          Thc hành KNS , tg: 35p

                               Bài 5:  NHIM V HC TP CA EM.  ( tiết 1)

A.Mc tiêu :

- Xác định đúng nhim v hc tp ca mình.

- T giác và thc hin tốt các nhim v hc tp.

- Thc hành được nhim v hc tp ca em.

 

B.PTDH: Tranh nh, tài liu THKNS/  20- 23, biu tượng ngôi sao

C.Tiến trình dy hc:

HĐ 1: k chuyn

- GV k cho hs nghe câu chuyn Cô bn nghèo hc gii

- Gv k t 2- 3 ln câu chuyn- HS lng nghe ( gv va k va dùng hình nh minh ha cho hs d hình dung và hiu được câu chuyn.

- Hs xung phong k li câu chuyn CN trước lp- Bình chn nhng bn k hay nht.

- GV cht.

HĐ 2: Tri nghim

* bài 1: GV t chc  hs hc nhóm  hoàn thành các BT trong SKN/ 21.

- HS làm việc theo nhóm TTLCH dựa vào ND câu chuyn - HS th hin s đánh giá bằng cách TL nhóm , nhóm trưởng HD các thành viên trong nhóm TL, thng nht ý kiến và bày tỏ- Đại din trình bày- Các nhóm NX, b sung- GV cht

* Bài 2: Xác định đúng nhiệm vụ học tập, giúp em:

- HS tho lun nhóm 4 trao đổi và thực hiện theo yêu cầu của bài tập 2/ 21.

1

 


* Bài 3: K ra nhng vic làm chứng tỏ em đã tự giác thực hiện các nhim v hc tp ca mình.

- HS k cá nhân trước lớp- Nhận xét GV cht.

* Bài 4: Đánh dấu x vào ô trống ở ý em chọn.

- HS thực hành đánh dấu x vào ô trống.

*B sung ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Buổi chiều :

                                             Tieáng Vieät:(BS)(T26)

Töï kieåm tra

Toå chöùc cho HS laøm theâm baøi 1,2/ 57- saùch thöïc haønh Tieáng Vieät

 

=================================

 

Toaùn:(BS) Tieát 27                                                        

Töï kieåm tra

 

=================================================================

                                          Thöù  sáu, ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2019

                                                                   CHÍNH TAÛ   - Tieát 18 

KIEÅM TRA )

A-Muïc tieâu:

Kiểm tra (Đọc) theo mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kĩ năng giữa HK I (nêu ở Tiết 1. Ôn tập)

 

HS kieåm tra ( Ñeà cuûa tröôøng )

================================

 

TOAÙN   - Tieát 45  - SGK/45  

TÌM MOÄT SOÁ HAÏNG TRONG MOÄT TOÅNG.

Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt

A-Muïc tieâu:

- Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b là các số có không quá hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính.
- Biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.
- Biết giải bài toán có một phép trừ.

- Bài 1 (a, b, c, d, e), bài 2 (cột 1, 2, 3)

B- Ñoà duøng daïy hoïc:

GV: Caùc hình veõ trong phaàn baøi hoïc.

HS: Baûng con, vôû toaùn, SGK

C-  Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

* Hoat  ñoäng 1 :    Khởi động hát bài : Múa vui

* Hoaït ñoäng 2 :     Giôùi  thieäu baøi : Tìm moät soá haïng trong moät toång

 Muïc tieâu:   Bieát caùch tìm soá haïng trong 1 toång.

- Treo leân baûng hình veõ 1 trong phaàn baøi hoïc.

1