Giáo án kỹ năng sống lớp 2

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       219      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ivz4zq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
1/17/2015 3:05:20 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
219
Lần tải
9
File đã kiểm duyệt an toàn

Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ năng sống BÀI 2: KĨ NĂNG LẮNG NGHE TÍCH CỰC ( TIẾT 1) I Mục tiêu -Học sinh nhận biết được những hành vi biết nắng nghe tích cực. - Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu khô,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án kỹ năng sống lớp 2, Giáo Án , Giáo án điện tử Giáo án kỹ năng sống lớp 2, doc, 1 trang, 0.27 M, chia sẽ bởi Chuyền Phạm Văn đã có 9 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-ky-nang-song-lop-2.doc[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Thứ ngày tháng năm 201
Kĩ năng sống
BÀI 2: KĨ NĂNG LẮNG NGHE TÍCH CỰC ( TIẾT 1)
I Mục tiêu
-Học sinh nhận biết được những hành vi biết nắng nghe tích cực.
- Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không nắng nghe tích cực.
- Học sinh có thói quen lắng nghe tích cực.
II: Đồ dùng dạy và học
- Bài tập thực hành kĩ năng sống
III: Hoạt động dạy và học.
1: ổn định tổ chức.
2: Kiểm tra bài cũ.
3: Bài mới
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

a: Giới thiệu bài
; Dạy bài mới
Hoạt động 1: Quan sát tranh
- Giáo viên treo tranh
- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập 1
- tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm bàn nói cho nhau nghe trong 3 phút
- Gọi đại diện từng nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét.
- Giáo viên nhận xét và chỉ tranh nêu lại.
Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp
- Như thế nào được gọi là biết nắng nghe ?
- Giáo viên nhận xét từng ý kiến của học sinh và đa kết luận.
4: củng cố: Thế nào là nắng nghe tích cực?
5: Dặn dò: Thực hành nắng nghe tích cực.

- Học sinh quan sát tranh
- Thảo luận nhóm.
- Đại diện trình bày.
Tranh 1: Các bạn đều biết nắng nghe tích cực , vì các bạn đều đang chú ý nghe bạn trưởng nhóm trình bày.
Tranh 2: Các bạn ngồi phía trên đã biết nắng nghe. Còn các bạn ngồi bàn dưới cha biết vì vẫn còn tranh nhau quyển truyện cha nghe bạn lớp trưởng nói.
Tranh 3: hai anh em cha nắng nghe vì còn tranh nhau nói.
Tranh 4: cả lớp đã nắng nghe cô giáo nói , còn bạn nam cha nắng nghe vì bạn phải nhờ cô giải thích rõ hơn

----------------------------------------------------------------------
Thứ ngày tháng năm 201
Kĩ năng sống
KÍ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , THƯƠNG TÍCH
I MỤC TIÊU
- Học sinh nhận biết các hành vi nguy hiểm có thể xảy ra gây tai nạn thương tích cho mình và những người xung quanh.
- Biết từ chối và khuyên các bạn không tham gia các hành vi gây tai nạn thương tích.
- Học sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động
II PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC
- Bài tập thực hành kĩ năng sống
III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1: ổn định tổ chức.- Giới thiệu môn học
2: Kiểm tra bài cũ.- Kiểm tra sách của học sinh
3: Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

a: Giới thiệu bài
; Dạy bài mới
Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- GV treo tranh ,yêu cầu HS quan sát
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để nêu điều nguy hiểm có thể xảy ra ở từng tranh
Tranh 1: Trèo cây cao để hái quả ( bắt tổ chim).
Tranh 2: Trèo lên cột điện để lấy diều bị mắc trên dây điện.
Tranh 3: Vừa tắm vừa đùa nghịch ở hồ nớc lớn.
Tranh 4: Ngồi trên xe khách thò đầu, thò tay ra ngoài .
- Gọi học sinh nhận xét
- GV kết luận tranh
Hoạt động 2: Xử lí tình huống
- Gv nêu yêu cầu: Nếu em chứng kiến việc làm của các bạn trong từng tình huống trên em sẽ khuyên các bạn như thế nào?
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi
- Gọi đại diện các nhó nêu ý kiến
- HS nhận xét
- Giáo viên đa giải pháp đúng cho từng tranh
4: Củng cố: Nêu lại các tình huống nguy hiểm ở các tranh.
5:Dặn dò: Thực hiện theo lời khuyên ở hoạt động 2

- Quan sát tranh
- Thảo luận nhóm 3
-Trình bày kết quả thảo luận
T1: Ngã từ trên cây xuống
- T2: Bị điện giật (ngã từ trên cột điện xuống).
-T3: Bị chết đuối
- T4:Gây tai nạn giao thông cho bản thân và người đi đường.
- Thảo luận nhóm đôi
- Nêu ý kiến
TH1: Không nên trèo cây cao hái quả.
Th2: Không được trèo lên cột điện vì có thể bị điện giật hoặc ngã.
TH3: Không nên tắm ở ao khi không có người lớn đi cùng.
TH4: Khi ngồi trên xe khách cần ngồi yên không được nô nghịch.


----------------------------------------------------------------------
Thứ ngày tháng năm 201
Kĩ năng sống
KÍ NĂNG

 

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

BÀI 2: KĨ NĂNG LẮNG NGHE TÍCH CỰC ( TIẾT 1)

I Mc tiêu

-Hc sinh nhn biết được nhng hành vi biết nng nghe tích cc.

- Nhn biết các hu qu có th xy ra nếu không nng nghe tích cc.

- Hc sinh có thói quen lng nghe tích cc.

II: Đồ dùng dy và hc

- Bài tp thc hành kĩ năng sng

III: Hot động dy và hc.

1: n định t chc.

2: Kim tra bài cũ.

3: Bài mi

Hot động ca thy

Hot động ca trò

a: Gii thiu bài

b; Dy bài mi

Hot động 1: Quan sát tranh

- Giáo viên treo tranh

- Gi hc sinh đọc yêu cu ca bài tp 1

- t chc cho hc sinh tho lun theo nhóm bàn  nói cho nhau nghe trong 3 phút

- Gi đại din tng nhóm trình bày.

- Nhóm khác nhn xét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên nhn xét và ch tranh nêu li.

Hot động 2: Hot động c lp

- Như thế nào được gi là  biết nng nghe ?

- Giáo viên nhn xét tng ý kiến ca hc sinh và đa kết lun.

4: cng c:  Thế nào là nng nghe tích cc?

5: Dn dò: Thc hành nng nghe tích cc.

 

 

 

- Hc sinh quan sát tranh

- Tho lun nhóm.

 

- Đại din trình bày.

Tranh 1: Các bn đều biết nng nghe tích cc , vì các bn đều đang chú ý nghe bn trưởng nhóm trình bày.

Tranh 2: Các bn ngi phía trên đã biết nng nghe. Còn các bn ngi bàn dưới cha biết vì vn còn tranh nhau quyn truyn cha nghe bn lp trưởng nói.

Tranh 3: hai anh em cha nng nghe vì còn tranh nhau nói.

Tranh 4: c lp đã nng nghe cô giáo nói , còn bn nam cha nng nghe vì bn phi nh cô gii thích rõ hơn

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , TH­ƯƠNG TÍCH

I MỤC TIÊU

- Hc sinh nhn biết các hành vi nguy him có th xy ra gây tai nn thư­ơng tích cho mình và nhng ng­ười xung quanh.

- Biết t chi và khuyên các bn không tham gia các hành vi gây tai nn thư­ơng tích.

- Hc sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hođộng

II PH­ƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bài tp thc hành kĩ năng sng

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1: n định t chc.- Gii thiu môn hc

2: Kim tra bài cũ.- Kim tra sách ca hc sinh

3: Bài mi

 

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

a: Gii thiu bài

b; Dy bài mi

Hot động 1: Quan sát tranh và tr li câu hi

- GV treo tranh ,yêu cu HS quan sát

- T chc cho HS tho lun nhóm để nêu điu nguy him có th xy ra tng tranh

Tranh 1: Trèo cây cao để hái qu ( bt t chim).

Tranh 2: Trèo lên ct đin để ly diu b mc trên dây đin.

Tranh 3: Va tm va đùa nghch h n­c ln.

Tranh 4: Ngi trên xe khách  thò đầu, thò tay ra ngoài .

- Gi hc sinh nhn xét

- GV kết lun tranh

Hot động 2: X lí tình hung

- Gv nêu yêu  cu: Nếu em chng kiến vic làm ca các bn trong tng tình hung trên em s khuyên các bn nh­ư thế nào?

- Yêu cu hc sinh tho lun nhóm đôi

- Gi đại din các nhó nêu ý kiến

 

 

 

 

 

 

- HS nhn xét

- Giáo viên đ­a gii pháp đúng cho tng tranh

4: Cng c: Nêu li các tình hung nguy him các tranh.

5:Dn dò:  Thc hin theo li khuyên hot động 2

 

 

- Quan sát tranh

 

 

- Tho lun nhóm 3

-Trình bày kết qu tho lun

T1: Ngã t trên cây xung

 

- T2: B đin git (ngã t trên ct đin xung).

 

-T3: B chết đui

 

- T4:Gây tai nn giao thông cho bn thân và ng­ười đi đ­ường.

 

 

 

 

 

- Tho lun nhóm đôi

- Nêu ý kiến

TH1: Không nên trèo cây cao hái qu.

Th2: Không đ­ược trèo lên ct đin vì có th b đin git  hoc ngã.

TH3: Không nên tm ao khi không có ngư­i ln đi cùng.

TH4: Khi ngi trên xe khách cn ngi yên không đ­ược nô nghch.

 

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , THƯƠNG TÍCH ( TIẾT 2)

I MỤC TIÊU

- Hc sinh nhn biết các hành vi nguy him có th xy ra gây tai nn thương tích cho mình và nhng người xung quanh.

- Biết t chi và khuyên các bn không tham gia các hành vi gây tai nn thương tích.

- Hc sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hot động

II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bài tp thc hành kĩ năng sng

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1: n định t chc.-

2: Kim tra bài cũ.- Kim tra sách ca hc sinh

3: Bài mi

 

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

a: Gii thiu bài

b; Dy bài mi

Hot động 1: Quan sát tranh và tr li câu hi

- GV treo tranh ,yêu cu HS quan sát

- T chc cho HS tho lun nhóm để gii thích vì sao không nên đùa nghch nh các bn trong tng tình hung.

Tranh 1: Bt la nghch gn bình ga, bình xăng.

Tranh 2: Đốt la si trong rng.

Tranh 3: Đá bóng đường ph đông xe c qua li.

Tranh 4: Chui vào đường ng để chơi .

- Gi hc sinh nhn xét

- GV kết lun tranh

Hot động 2: X lí tình hung

- Gv nêu yêu  cu: Nếu em chng kiến vic làm ca các bn trong tng tình hung trên em s khuyên các bn nh thế nào?

- Yêu cu hc sinh tho lun nhóm đôi

- Gi đại din các nhó nêu ý kiến

 

 

 

 

 

 

- HS nhn xét

- Giáo viên đa gii pháp đúng cho tng tranh

4: Cng c: Nêu li các tình hung nguy him các tranh.

5:Dn dò:  Thc hin theo li khuyên hot động 2

 

 

- Quan sát tranh

 

 

- Tho lun nhóm 3

-Trình bày kết qu tho lun

 

T H 1: Vì la s làm n , cháy bình ga, xăng.

 

-T H 2: Làm cháy rng

-T H 3: S b xe c đâm vào

 

- TH4:ng lăn xung gây nguy him.

 

 

 

 

 

- Tho lun nhóm ba

- Nêu ý kiến

TH1: Không nên ngch la ,nht là nơi gn bình ba, xăng.

Th2: Không nên đốt la trong rng vì la có th làm cháy rng

TH3: Không nên chơi đá bóng dưới lòng đờng vì các bn d b tai nn.

TH4: Không nên chui vào đường ng vì ng lăn các bn s gp nguy him.

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , TH­ƯƠNG TICH ( TIẾT 3)

 

I MỤC TIÊU

- Hc sinh nhn biết các hành vi nguy him có th xy ra gây tai nn thương tích cho mình và nhng người xung quanh.

- Biết t chi và khuyên các bn không tham gia các hành vi gây tai nn thương tích.

- Hc sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hođộng

II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bài tp thc hành kĩ năng sng

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1: n định t chc.- Gii thiu môn hc

2: Kim tra bài cũ.- Kim tra sách ca hc sinh

3: Bài mi

a: Gii thiu bài

b; Dy bài mi

Hot động 1: Quan sát tranh và tr li câu hi

- GV treo trnh ,yêu cu HS quan sát

- T chc cho HS tho lun nhóm để nêu tên cho tng tính hung và nêu điu nguy him có th xy ra thường tng tình hung đó.

GV ghi tên TH

TH 1: Đốt pháo n.

TH 2: Chơi bn súng cao su vào nhau. : Bn vào nhau làm thư­ơng mt , mt

TH 3: ChơI trên đ­ường ray . : S b tàu đâm

TH 4: Tr­t trên thành cu thang B ngã đau

- Gi hc sinh nhn xét

- GV kết lun tranh

Hot động 2: X lí tình hung

- Gv nêu yêu  cu: Nếu em chng kiến vic làm ca các bn trong tng tình hung trên em s khuyên các bn nh thế nào?

- Yêu cu hc sinh tho lun nhóm đôi

- Gi đại din các nhó nêu ý kiến

- HS nhn xét

- Giáo viên đ­a gii pháp đúng cho tng tranh

4: Cng c: Nêu li các điu  nguy him các tranh.

5:Dn dò:  Thc hin theo li khuyên hot động 2

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , THƯƠNG TÍCH ( TIẾT 4)

I MỤC TIÊU

- Hc sinh nhn biết các hành vi nguy him có th xy ra gây tai nn thương tích cho mình và nhng người xung quanh.

- Biết t chi và khuyên các bn không tham gia các hành vi gây tai nn thương tích.

- Hc sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hođộng

II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

PHIẾU HỌC TẬP

Khoanh vào ch cái  tr­ước nhng hành động, vic làm

có th gây nguy him cho tr em.

                  a ) Đánh khăng.

                  b ) Ném cát vào mt nhau

                  c ) Múa hát tp th.

                  d ) Chơi đui bt nhau sân tr­ường.

                  e ) Bt chun bt b­m b ao, b h.

                  g ) Li qua sui khi lũ đang v.

                  h ) Chơi bt mt bt dê.

                  i ) Chy ngang qua đ­ường cao tc.

                  k ) Ngi trên b ca không cá chn song bo v.

                  l ) Nhy t trên cao xung đất.

                 m ) Bc ghế trèo cao

                  n ) Th diu

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1: n định t chc.- Gii thiu nôm hc

2: Kim tra bài cũ.- Kim tra sách ca hc sinh

3: Bài mi

a: Gii thiu bài

b; Dy bài mi

Hot động 1:

- GV treo bng ph ,yêu cu HS đọc yêu cu.

- T chc cho HS tho lun nhóm để khoanh

nào?

- Goi các nhóm trình bày

- Gi đại din các nhó nêu ý kiến

- Gv nhn xét và cht các ý cn khoanh

- Yêu cu hc sinh nêu li các hành động đó.

- Gi hc sinh nêu điu nguy him có th xy ra tng hành động.

- GV nhn xét kết lun.

4: Cng c: Nêu li các hành động  nguy him phiếu.

5:Dn dò:  Không tham gia vào các hành động đã khoanh phiếu

 

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , THƯƠNG TÍCH   (TIẾT 5)

I MỤC TIÊU

- Hc sinh nhn biết các hành vi nguy him có th xy ra gây tai nn thương tích cho mình và nhng người xung quanh.

- Biết t chi và khuyên các bn không tham gia các hành vi gây tai nn thương tích.

- Hc sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hođộng

II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bài tp thc hành kĩ năng sng

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1: n định t chc.-

2: Kim tra bài cũ.- Kim tra sách ca hc sinh

3: Bài mi

a: Gii thiu bài

b; Dy bài mi

Hot động 1: X lí tình hung

- Gi HS nêu yêu cu .

- Bài yêu cu các em làm gì?

- T chc cho HS tho lun nhóm đôi

- Gi tng nhóm trình bày.

- Gv và HS nhn xét

- GV cht cách ng x đúng. Các em nên t chói tham gia và khuyên bn không tham gia vì rt nguy him.

Hot động 2: T liên h

- GV đ­a yêu cu: Em có ln nào b ngã b đau, b th­ương tích do nghch di chưa? sau đó em cm thy thế nào? Hãy k li trư­ng hp đó cho các bn nghe

- GV gii thích t nghich di.

- Yêu cu hc sinh nh li và k cho lp nghe.

- GV nghe và đ­a li khuyên hu ích.

4: Cng c: Nêu li các tình hung nguy him các tranh.

5:Dn dò:  Thc hin theo li khuyên hot động 2

Kĩ năng sng

BÀI 2: KĨ NĂNG NẮNG NGHE TÍCH CỰC ( TIẾT  2 )

I. Mc tiêu

-Hc sinh nhn biết đ­ược nhng hành vi biết nng nghe tích cc.

- Hiu thế nào là năng nghe tích cc.

- Nhn biết các hu qu có th xy ra nếu không nng nghe tích cc.

- Hc sinh có thói quen nng nghe tích cc.

II: Đồ dùng dy và hc

- bài tp thc hành kĩ năng sng

III: Hot động dy và hc.

1: n định t chc.-

2: Kim tra bài cũ.-

3: Bài mi

a: Gii thiu bài

b; Dy bài mi

Hot động 1: X lí tình hung

- Gi hc sinh đọc yêu cu ca bài tp 2

- Giáo viên phát phiếu.

- T chc cho hc sinh tho lun theo nhóm 4  nói cho nhau nghe trong 5 phút

- Gi đại din tng nhóm trình bày.

TH 1: Gi văn ngh ca lp, các bn lên hát và đọc thơ..tht hay và nhiết tình. Sau mi tiết mc em s: V tay khen ngi các bn

TH 2: Bn sang chơi và đang say s­a k cho em nghe 1 cun truyn hay .Nh­ng đã đến gi phi đi đón em. Em s:

TH3: Nhân ngày Quc phòng toàn dân nhà tr­ng mi chú b đội đến nói chuyn vi hc sinh.Em đang nghe thì bn bên cnh c quay sang nói chuyn . Em s:

TH4: Lp em t chc tham quan bo tàng H Chí Minh em còn mun biết hi nh .Em s* Xin li bác vì còn phi đi hc đúng gi, hen vi bác tan hc v s nghe tiếp

- Nhóm khác nhn xét.

- Giáo viên nhn xét và nêu li.

* Ngoài nhng cách ng x trên thì trong mi tình hung có còn cách ng x nào khác .

-Giáo viên nhn xét.

4: cng c:  Thế nào là nng nghe tích cc?

5: Dn dò: Thc hành nng nghe tích cc.

 

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

BÀI 2: KĨ NĂNG LẮNG NGHE TÍCH CỰC ( TIẾT 3)

I Mc tiêu

-Hc sinh nhn biết đ­c nhng hành vi biết nng nghe tích cc.

- Nhn biết các hu qu có th xy ra nếu không nng nghe tích cc.

- Hiu thế nào là năng nghe tích cc.

- Hc sinh có thói quen nng nghe tích cc.

II: Đồ dùng dy và hc

- Bài tp thc hành kĩ năng sng

III: Hot động dy và hc.

1: n định t chc.

2: Kim tra bài cũ.

3: Bài mi

thiu bài

b; Dy bài mi

Hot động 1: Hu qu không lng nghe tích cc.

- Gi hc sinh đọc yêu cu ca bài tp 3

- T chc cho hc sinh tho lun theo nhóm để tìm trong 5 phút và ghi kết qu vào trong phiếu

- Giáo viên phát phiếu cho các nhóm

 

PHIẾU HỌC TẬP

Theo em nếu không biết lng nghe tích cc có th  dn đến hu qu nh­ư thế nào?

a) Có th hiu sai , hiu không đầy đủ nhng điu ng­ười khác nói vi mình.

b) Có th làm cho ng­ười đang nói vi mình cm thy không vui, cm thy b coi thường, b xúc phm.

c) Có th nh h­ưởng đến mi quan h ca mình vi ng­ười khác.

d) Mt thi gi.

đ)…………………………………..

- Yêu cu các nhóm khoanh vào ch cái tr­c nhng hu qu ca vic không biết lng nghe tích cc.

- Gi đại din nhóm trình bày.

- Nhóm khác nhn xét

- Giáo viên nhn xét

* Ngoài nhng hu qu trên thì còn có nhng hu qu nào khác.

- Giáo viên nhn xét.

4: cng c:  Thế nào là nng nghe tích cc?

5: Dn dò: Thc hành nng nghe tích cc.

 

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

I . mc tiêu

 • Hc sinh hiu đ­ược nhng điu cn thiết khi trình bày suy nghĩ, ý tư­ng.
 • Hiu đ­ược li ích ca vic biết trình bày suy nghĩ, ý t­ưởng
 • Biết trình bày suy nghĩ, ý t­ưởng ca mình trong mt s tình hung c th.
 • Rèn kĩ năng giao tiếp

II.đồ dùng dy và hc

- Phiếu hc tp

III. Hot động dy và hc

1.n định t chc:

- Kim tra sĩ s.

2. Kim tra bài cũ:

- Hãy nêu ích li ca vic lng nghe tích cc.

3. Bài mi:

a) Gii thiu bài:

b) Dybài mi:

Bài tp 1: Hãy dánh du X vào ô trng tr­c nhng điu cn thiết khi trình bày , din đạt suy nghĩ ,ý t­ng

- Giáo viên t chc cho hc sinh tho lun theo nhóm 4

- Giáo viên phát phiếu cho tng nhóm

- Quan sát, giúp đỡ tng nhóm.

   Nói vi âm l­ượng va phi, không quá to hoc quá nh.

  Không nói quá nhanh hoc quá chm.

  Nói không đúngvi suy nghĩ ca mình

  Nói dài dòng.

  Kết hp gia li nói vi c ch, điu b, ánh mt  nét mt mt cách phù hp.

- Gi tng nhóm lên trình bày.

- Nhóm khác nhn xét

- Giáo viên nhn xét và kết lun chung.

4.Cng c: Nhc li nhng điu cn thiết khi trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng

 5.Dn dò: Nhn xét tiết hc

 

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

NĂNG TRÌNH BÀY SUY NGHĨ, Ý ­ỞNG(2)

I MỤC TIÊU

 • Hc sinh hiu được nhng điu cn thiết khi trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng.
 • Hiu được li ích ca vic biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng
 • Biết trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng ca mình trong mt s tình hung c th.
 • Rèn kĩ năng giao tiếp

II. ĐỒ DÙNG:

- Phiếu hc tp

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.n định t chc:

- Kim tra sĩ s.

2. Kim tra bài cũ:

- Hãy nêu ích li ca vic lng nghe tích cc.

3. Bài mi:

a) Gii thiu bài:

b) Dybài mi:

Bài tp 2: Theo em biết trình bày suy nghĩ, ý t­ưởng s có li nh­ thế nào ?(Hãy đánh du X vào ô tr­ưíc ý kiến em tán thành.)

- Giáo viên t chc cho hc sinh tho lun theo nhóm 2

- Giáo viên phát phiếu cho tng nhóm

- Quan sát, giúp đỡ tng nhóm.

 

 

 

- Gi tng nhóm lên trình bày.

- Nhóm khác nhn xét.

- Ngoài nhng li ích trên vic biết trình bày suy nghĩ ý t­ưởng còn có li ích nào khác ?

- Giáo viên nhn xét và kết lun chung.

4.Cng c: Hãy nêu li li ích ca vic biết trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng.

 5.Dn dò: Nhn xét tiết hc

 

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

NĂNG TRÌNH BÀY SUY NGHĨ, Ý ­ỞNG(3)

I MỤC TIÊU

 • Hc sinh hiu được nhng điu cn thiết khi trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng.
 • Hiu được li ích ca vic biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng
 • Biết trình bày suy nghĩ, ý t­ưởng ca mình trong mt s tình hung c th.
 • Rèn kĩ năng giao tiếp

II. ĐỒ DÙNG:

- Phiếu hc tp

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.n định t chc:

- Kim tra sĩ s.

2. Kim tra bài cũ:

- Hãy nêu ích li ca vic lng nghe tích cc.

3. Bài mi:

a) Gii thiu bài:

b) Dy bài mi:

Bài tp 3: T liên h

- Giáo viên t chc cho hc sinh tho lun theo nhóm 2

- TH1: Em đã thc hin đ­ược nhng yêu cu khi trình bày suy nghĩ , ý t­ng  ch­a? thc hin mc độ nào?

- TH2: Đã ln nào em b b m hoc thy cô giáo hiu nhm do không biết trình bày  suy nghĩ ca mình ch­a? Nếu có em hãy k li mt tr­ường hp c th cho các bn cùng nghe

- Quan sát , giúp đỡ tng nhóm.

-Gi vài hc sinh trình bày trong tng tình hung.

- Giáo viên nhn xét, tuyên dư­ơng, khích l hc sinh

Bài tp 4 : Thc hành

- Em hãy thc hành din đạt suy nghĩ tình cm ca mình trong mi tình hung d­i đây.

- Giáo viên cho hc sinh tho lun nhóm 4. *Tho lun nhóm 4 Và trình bày

1: Chúc th ông bà.

2: Chúc mng ngày nhà giáo Vit Nam

3:Góp ý vi bn khi bn vt rác ra sân.

4.K vi các bn v gia đình em.

5.K vi bn vè ­c mơ ca em.

6. Trình bày vi các bn trong nhóm v ý t­ng t chc hot động tp th sp ti.

7Gii thích vi thày cô giáo lí do em đi hc mun.

8.Bày t vi b m v địa đim em mong mun đ­ược đi ngh trong dp ngh hè này.

9. Viết thư­ bày t tình cm ca em vi các chiến sĩ Tr­ng Sa nhân dp tết Nguyên đán.

- Gi các thành viên ca tng nhóm trình bày  mt s tình hung

- Giáo viên nhn xét và kết lun chung.

4.Cng c: Hãy nêu li li ích ca vic biết trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng.

 5.Dn dò: Nhn xét tiết hc

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

NĂNG TỰ TIN (1)

I MỤC TIÊU

 • Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vào bn thân mình.
 • Hiu t tin s mang li nhng ích li gì:
 • Rèn kĩ năng t tin trong giao tiếp .

II. ĐỒ DÙNG:

- Phiếu hc tp

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.n định t chc:

- Kim tra sĩ s.

2. Kim tra bài cũ:

- Hãy nêu ích li ca biết trình bày suy nghĩ , ý t­ng

3. Bài mi:

a) Gii thiu bài:

b) Dybài mi:

Bài tp 3: Theo em các bn trong mi tranh d­i đây đã t ra t tin ch­a ? Vì sao?

T1: xung phong h­ướng dn các bn chơi trò chơi. : Bn nam đã t ra t tin vì bn xung phong lên h­ng dn các bn chơi.

T2: ng­ượng ngùng, xu h khi ng­ười khác hi chuyn. : Hai bn ch­a t tinvì còn s st và ng­ng ngùng.

 

T3: Điu khin các bn tp th dc trong gi ra chơi. : Bn nam đã t ra t tin vì bn điu khin các bn tp th dc rt tt.

T4: Xu h, t chi khi đ­ược mi lên hát Bn n ch­a t tin vì bn xu h không dám lên hát

 

- Giáo viên t chc cho hc sinh tho lun theo nhóm 2

- Quan sát , giúp đỡ tng nhóm.

-Gi vài hc sinh trình bày

- Giáo viên nhn xét , tuyên dư­ơng, khích l hc sinh

- Giáo viên nhn xét và kết lun chung.

4.Cng c: Hãy nêu li li ích ca vic biết trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng.

 5.Dn dò: Nhn xét tiết hc

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

NĂNG TỰ TIN (2)

I MỤC TIÊU

 • Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vào bn thân mình.
 • Hiu t tin s mang li nhng ích li gì:
 • Rèn kĩ năng t tin trong giao tiếp .

II. ĐỒ DÙNG:

- Phiếu hc tp bài tp 2

Phiếu hc tp

Hãy khoanh tròn vào ch cái trước nhng biu hin t tin

trong giao tiếp vi ng­i khác

a) Nói p úng, lí nhí

b) Mt không dám nhìn vào ng­ười nghe.

c) Nét mt c ch t nhiên.

d) Biết s dng điu b c ch phù hp để h tr cho li nói.

e) Ch động đặt câu hi cho ng­i khác.

g) Bình tĩnh tr li câu hi ca ng­i khác.

h) Hay lo lng, bi ri, có tác động tha nh­ư gãi đầu, vân vê gu áo, di tay xung mtn bàn.

i) Ch động t ý kiến , mong mun ca bn thân

k) Nhút nhát, t ti

l) Không dám nói tr­ước đám đông

m) T kiêu , coi th­ường ng­i khác

n) Bt bn bè trong nhóm phi phc tùng ý kiến ca mình.

p) Bt nn bn yếu hơn mình.

q) Nh­ường nhn giúp đỡ mi ngư­i

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.n định t chc:

- Kim tra sĩ s.

2. Kim tra bài cũ:

- Hãy nêu ích li ca biết trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng

3. Bài mi:

a) Gii thiu bài:

b) Dy bài mi:

Bài tp 2

- Giáo viên t chc cho hc sinh tho lun theo nhóm 2

- Quan sát , giúp đỡ tng nhóm.

-Gi vài hc sinh trình bày

- Giáo viên nhn xét, tuyên d­ương, khích l hc sinh

- Giáo viên nhn xét và kết lun chung.

4.Cng c: Hãy nêu li li ích ca vic biết trình bày suy nghĩ, ý tư­ng.

 5.Dn dò: Nhn xét tiết hc

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

NĂNG TỰ TIN (3)

I MỤC TIÊU

 • Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vào bn thân mình.
 • Hiu t tin s mang li nhng ích li gì:
 • Rèn kĩ năng t tin trong giao tiếp .

II. ĐỒ DÙNG:

- Phiếu hc tp

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.n định t chc:

- Kim tra sĩ s.

2. Kim tra bài cũ:

- Hãy nêu ích li ca biết trình bày suy nghĩ , ý tưởng

3. Bài mi:

a) Gii thiu bài:

b) Dy bài mi:

Bài tp 3:

Theo em ng­ười có kĩ năng t tin khác vi ng­i t kiêu và ng­ười t ti nhng đim nào?Em hãy tìm và ghi li nhng  biu hin c th vào bng so sánh d­i đây.

- Giáo viên t chc cho hc sinh tho lun theo nhóm 4

- Quan sát, giúp đỡ tng nhóm.

-Gi vài hc sinh trình bày

- Giáo viên nhn xét , tuyên dư­ơng,

- Giáo viên nhn xét và kết lun chung.

4.Cng c:

Hãy nêu li li ích ca vic biết trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng.

 5.Dn dò: Nhn xét tiết hc

 

 

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

NĂNG TỰ TIN (4)

I MỤC TIÊU

 • Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vào bn thân mình.
 • Hiu t tin s mang li nhng ích li gì:
 • Học sinh rèn kĩ năng luôn tự tin.

II. ĐỒ DÙNG:

- Phiếu hc tp

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

1.n định t chc:

- Kim tra sĩ s.

2. Kim tra bài cũ:

- Hãy nêu ích li ca biết trình bày suy nghĩ , ý tưởng

3. Bài mi:

a) Gii thiu bài:

b) Dybài mi:

* Bài tập 4: Xử lí tình huống: Em sẽ làm gì để thể hiện là người tự tin trong mỗi tình huống sau:

- GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đôi

TH1: Lớp em có một ban mới chuyển từ trường khác đến’ Giờ ra chơi, em thấy bạn ngồi một mình trong lớp, em sẽ:

TH2:Trong giờ học , cô giáo đề nghị các bạn học sinhn  nói về dự kiến của mình trong kì nghỉ hè tới nhưng chưa bạn nào xung phong em sẽ:

: Xung phong thay mặt nhóm   lên trình bày.

TH3: Hôm nay trường em có một đoàn khách đếnthăm, giờ ra chơi  các vị khách cùng ra sân gặp gỡ học sinh , em sẽ: : Vui vẻ , chủ động trò chuyện với khách , dẫn khách đi thăm  trường

TH4: Nhóm em được cô giáo phân công sư tầm , tìm hiểu về một danh lam thắng cảnh  của địa phương.Công việc đã hoàn thành  nhưnh khi cô giáo yêu cầu nhóm trình bày kết quả trước lớp thì bạn nào cũng ngần ngại, em sẽ: Đề nghị bạn nhóm trưởng lên trình bày

- Nhận xét , kết luận.

4.Cng c:

Hãy nêu li li ích ca vic biết trình bày suy nghĩ , ý tưởng.

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

NĂNG TỰ TIN (5)

I MỤC TIÊU

 • Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vào bn thân mình.
 • Hiu t tin s mang li nhng ích li gì:
 • Học sinh rèn kĩ năng luôn tự tin.

II. ĐỒ DÙNG:

- Phiếu hc tp

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

1.n định t chc:

- Kim tra sĩ s.

2. Kim tra bài cũ:

- Hãy nêu ích li ca biết trình bày suy nghĩ , ý tng

3. Bài mi:

a) Gii thiu bài:

b) Dybài mi:

* Bài tập 5: Em hãy thể hiện sự tự tin trong các trường hợp sau:

1: Xung phong làm nhóm trưởng, điều hành các bạn trong nhómthực hiện nhiệm vụ học tập.

2: Thay mặt nhóm  trình bày kết quả làm việc của nhóm trước lớp.

3: Xung phong phát biểu  ý kiến xây dựng bài.

4: Xung phong lên kể chuyện, hát, đọc thơ…trước cả lớp.

5: Giới thiệu về mình trước lớp.

6: Chủ động làm quen với bạn mới.

7: Đề nghị bố mẹ  cho em đảm nhận một việc trong nhà

- GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đôi

- Nhận xét , kết luận.

4.Cng c:

Hãy nêu li li ích ca vic biết trình bày suy nghĩ , ý tưëng.

 

 

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

ÔN TẬP

I MỤC TIÊU

 • Hc sinh hiu đư­c nhng điu cn thiết khi trình bày suy nghĩ, ý tưởng.
 • Hiu được li ích ca vic biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng
 • Biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng ca mình trong mt s tình hung c th.
 • Rèn kĩ năng giao tiếp

II. ĐỒ DÙNG:

- Phiếu hc tp

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.n định t chc:

- Kim tra sĩ s.

2. Kim tra bài cũ:

- Hãy nêu ích li ca vic lng nghe tích cc.

3. Bài mi:

a) Gii thiu bài:

b) Dybài mi:

Bài tp 2: Theo em biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng s có li nh thế nào ?(Hãy đánh du X vào ô trc ý kiến em tán thành.)

- Giáo viên t chc cho hc sinh tho lun theo nhóm 2

- Giáo viên phát phiếu cho tng nhóm

- Quan sát , giúp đỡ tng nhóm.

 

- Gi tng nhóm lên trình bày.

- Nhóm khác nhn xét.

- Ngoài nhng li ích trên vic biết trình bày suy nghĩ ý tưởng còn có li ích nào khác ?

- Giáo viên nhn xét và kết lun chung.

4.Cng c: Hãy nêu li li ích ca vic biết trình bày suy nghĩ , ý tưởng.

 5.Dn dò: Nhn xét tiết hc

 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

 

 

- Hc sinh nhn biết đ­c nhng biu hin ca vic biết cm thông , chia s.

- Biết đ­ược li ích ca vic cm thông chia s vi ng­ười khác và khi đ­ược ng­ười khác cm thông, chia s.

- Hiu đ­c ti sao phi cm thông chia s.

- HS có ý thc cm thông chia s vi vi mi ng­i

II Đồ dùng dy và hc

-Phiếu hc tp

III Hot động dy và hc

1.n định t chc:

- Kim tra sĩ s.

2.Kim tra bài cũ:

 

- Giáo viên nhn xét, cho đim hc sinh .

3. Bài mi: Gii thiu bài .

a. Hot động 1: Bài tp 2

Em s làm gì trong mi tình hung d­i đây ? Vì sao ?

*Bn cùng t Nam b m phi ngh  hc my ngày nay, Nếu em là Nam em s* Đến thăm Nam và động viên bn ....

*Bà ngoi ca Tú quê m  mt ,nếu em là Tú em s . V thăm và chăm sóc bà Hoc gi đin...

 

*My hôm nay b Hà rt bn, phi mang c vic cơ quan v nhà làm, nếu em là Hà. *Hi xem b có cn mình giúp gì không....

 

*M lê đi làm đồng v , tri nóng bc , m hôi ­ướt l­ưng áo m, nếu em là Lê em s*Ly n­ước mi m và qut mát cho m...

 

*Bn Vân nói ging địa ph­ương b các bn trêu chc , nếu em là các bn trong lp, em s Nói vi các bn trong lp không trêu bn và th­ường xuyên chơi vi bn.

 

*Bà c cnh nhà San sng mt mình my hôm nay bà b đau chân phi nm mt ch , nếu em là San em s Sang thăm và làm giúp bà mt s vic cn thiết.

 

- Nhn xét và kết lun

b. Hot động 2: H­ng dn làm bài tp3 .Em đã đ­c bn bè và m ng­i trong gia đình quan tâm chia sé khi nào ch­a? Quan tâm , chia sé nh­ thế nào?Lúđó em cm thy thế nào?

- Yêu cu hc sinh k cho bn trong bàn nghe .

-Gi đại din HS trình bày.

- Nhn xét

4.Cng c:. Vì sao phi quan tâm chia s vi mi ng­ười xung quanh.

5.Dn dò :.  Thc hành  quan tâm chia s vi mi ngư­i.

 

----------------------------------------------------------------------

Th   ngày   tháng   năm 201

Kĩ năng sng

NĂNG CẢM THÔNG, CHIA SẺ (BT 4,5)

I.MỤC TIÊU:

- Hc sinh nhn biết