Giáo án Lịch sử & Địa lí (cả năm) giáo án Địa lý 4

  Đánh giá    Viết đánh giá
 988       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
985ruq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/1/2009 9:13:56 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.92 M
Lần xem
0
Lần tải
988

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Lịch sử và địa lí
Bài : MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
I.Mục tiêu :
- HS biết được vị trí địa lí ,hình dáng của đất nước ta .
- Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung 1 lịch sử , 1 tổ quốc .
- HS biết được một số yêu cầu khi học môn lịch sử , địa lí và yêu thích môn học này, yêu thiên nhiên , yêu tổ quốc .
II.Chuẩn bị:
-Bản đồ Việt Nam , bản đồ thế giới .
-Hình ảnh 1 số hoạt động của dân tộc ở 1 số vùng .
III.Hoạt động trên lớp :

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

1.Ổn định:
2.KTBC: Giới thiệu về môn lịch sử và địa lý.
3.Bài mới:
Giới thiệu: Ghi tựa.
*Hoạt động cả lớp:
-GV giới thiệu vị trí của nước ta và các cư dân ở mỗi vùng (SGK). –Có 54 dân tộc chung sống ở miền núi, trung du và đồng bằng, có dân tộc sống trên các đảo, quần đảo.
*Hoạt động nhóm:GV phát tranh cho mỗi nhóm.
-Nhóm I: Hoạt động sản xuất của người Thái
-Nhóm II: Cảnh chợ phiên của người vùng cao.
-Nhóm III: Lễ hội của người Hmông.
-Yêu cầu HS tìm hiểu và mô tả bức tranh đó.
-GV kết luận: “Mỗi dân tộc sống trên đất nước VN có nét Văn hóa riêng nhưng điều có chung một tổ quốc, một lịch sử VN.”
4.Củng cố :
*Hoạt động cả lớp:
-Để có một tổ quốc tươi đẹp như hôm nay ông cha ta phải trải qua hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước.
-Em hãy kể 1 gương đấu tranh giữ nước của ông cha ta?
-GV nhận xét nêu ý kiến – Kết luận: Các gương đấu tranh giành độc lập của Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lê Lợi … đều trải qua vất vả, đau thương. Biết được những điều đó các em thêm yêu con người VN và tổ quốc VN.
5.Dặn dò:
-Để học tốt môn lịch sử , địa lý các em cần quan sát, thu nhập tài liệu và phát biểu tốt.
-Xem tiếp bài “Làm quen với bản đồ”

-HS lặp lại.
-HS trình bày và xác định trên bản đồ VN vị trí tỉnh, TP em đang sống.
-HS các nhóm làm việc.
-Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- 4 HS kể sự kiện lịch sử.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp lắng nghe.


Lịch sử và địa lí
Bài : LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ
I.Mục tiêu :
-HS biết nêu định nghĩa đơn giản về bản đồ. Một số yếu tố của bản đồ như trên, phương hướng, ký hiệu.
-Bước đầu nhận biết các ký hiệu của một số đối tượng địa lý trên bản đồ.
II.Chuẩn bị :
-Một số bản đồ Việt Nam, thế giới.
III.Hoạt động trên lớp :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

1.Ổn định:
2.KTBC:
-Môn lịch sử và địa lý giúp em biết gì?
-Tả cảnh thiên nhiên và đời sống nơi em ở?
- GV nhận xét – đánh giá.
3.Bài mới:
-Giới thiệu bài: Bản đồ.
*Hoạt động cả lớp :
-GV treo bản đồ TG, VN, khu vực …
-Gọi HS đọc tên các bản đồ đã treo.
-Nêu phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ.
-GV sữa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời.
+KL “Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất định”.
*Hoạt động cá nhân :
-HS quan sát hình 1 và hình 2 (SGK) và trả lời.
+Ngày nay,muốn vẽ bản đồ ta thường làm như thế nào?
+Tại sao cũng là bản đồ VN mà hình 3 (SGK) lại nhỏ hơn bản đồ VN treo trên tường?
*Một số yếu tố bản đồ :
*Hoạt động nhóm :
+Tên bản đồ cho ta biết điều gì?
+Trên bản đồ người ta qui định các phương hướng Bắc, Nam, Đông, Tây như thế nào?

Kế hoạch bài học                                                                                                LS & ĐL 4

 

Lòch söû vaø ñòa lí

Baøi :     Moân Lòch Söû vaø Ñòa Lí

I.Muïc tieâu :

   - HS bieát ñöôïc vò trí ñòa lí ,hình daùng cuûa ñaát nöôùc ta .

   - Treân ñaát nöôùc ta coù nhieàu daân toäc sinh soáng vaø coù chung 1 lòch söû , 1 toå quoác .

   - HS bieát ñöôïc moät soá yeâu caàu khi hoïc moân lòch söû , ñòa lí vaø yeâu thích moân hoïc naøy, yeâu thieân nhieân , yeâu toå quoác .

II.Chuaån bò:

    -Baûn ñoà Vieät Nam , baûn ñoà theá giôùi .

    -Hình aûnh 1 soá hoaït ñoäng cuûa daân toäc ôû 1 soá vuøng .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC: Giôùi thieäu veà moân lòch söû vaø ñòa lyù.

3.Baøi môùi:

Giôùi thieäu: Ghi töïa.

*Hoaït ñoäng caû lôùp:

  -GV giôùi thieäu vò trí cuûa nöôùc ta vaø caùc cö daân ôû moãi vuøng (SGK). –Coù 54 daân toäc chung soáng ôû mieàn nuùi, trung du vaø ñoàng baèng, coù daân toäc soáng treân caùc ñaûo, quaàn ñaûo.

*Hoaït ñoäng nhoùm:GV phaùt tranh cho moãi nhoùm.

  -Nhoùm I: Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi Thaùi

  -Nhoùm II: Caûnh chôï phieân cuûa ngöôøi vuøng cao.

  -Nhoùm III: Leã hoäi cuûa ngöôøi Hmoâng.

  -Yeâu caàu HS tìm hieåu vaø moâ taû böùc tranh ñoù.

  -GV keát luaän: “Moãi daân toäc soáng treân ñaát nöôùc VN coù neùt Vaên hoùa rieâng nhöng ñieàu coù chung moät toå quoác, moät lòch söû VN.”

4.Cuûng coá :

*Hoaït ñoäng caû lôùp:

  -Ñeå coù moät toå quoác töôi ñeïp nhö hoâm nay oâng cha ta phaûi traûi qua haøng ngaøn naêm döïng nöôùc, giöõ nöôùc.

  -Em haõy keå 1 göông ñaáu tranh giöõ nöôùc cuûa oâng cha ta?

  -GV nhaän xeùt neâu yù kieán – Keát luaän: Caùc göông ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp cuûa Baø Tröng, Baø Trieäu, Traàn Höng Ñaïo, Ngoâ Quyeàn, Leâ Lôïi … ñeàu traûi qua vaát vaû, ñau thöông. Bieát ñöôïc nhöõng ñieàu ñoù caùc em theâm yeâu con ngöôøi VN vaø toå quoác VN.

5.Daën doø:

  -Ñeå hoïc toát moân lòch söû , ñòa lyù caùc em caàn quan saùt, thu nhaäp taøi lieäu vaø phaùt bieåu toát.

  -Xem tieáp baøi “Laøm quen vôùi baûn ñoà

 

 

 

-HS laëp laïi.

 

-HS trình baøy vaø xaùc ñònh treân baûn ñoà VN vò trí tænh, TP em ñang soáng.

 

 

 

 

-HS caùc nhoùm laøm vieäc.

-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy tröôùc lôùp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 HS keå söï kieän lòch söû.

- HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

- Caû lôùp laéng nghe.

 

 

 

 

 

 

Lòch söû vaø ñòa lí

                            Baøi :       LAØM QUEN VÔÙI BAÛN ÑOÀ

I.Muïc tieâu :

  -HS bieát neâu ñònh nghóa ñôn giaûn veà baûn ñoà. Moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà nhö treân, phöông höôùng, kyù hieäu.

  -Böôùc ñaàu nhaän bieát caùc kyù hieäu cuûa moät soá ñoái töôïng ñòa lyù treân baûn ñoà.

II.Chuaån bò :

  -Moät soá baûn ñoà Vieät Nam, theá giôùi.

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC:

  -Moân lòch söû vaø ñòa lyù giuùp em bieát gì?

  -Taû caûnh thieân nhieân vaø ñôøi soáng nôi em ôû?

  - GV nhaän xeùt – ñaùnh giaù.

3.Baøi môùi:

-Giôùi thieäu baøi: Baûn ñoà.

*Hoaït ñoäng caû lôùp :

  -GV treo baûn ñoà TG, VN, khu vöïc …

  -Goïi HS ñoïc teân caùc baûn ñoà ñaõ treo.

  -Neâu phaïm vi laõnh thoå ñöôïc theå hieän treân moãi baûn ñoà.

  -GV söõa chöõa vaø giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi.

   +KLBaûn ñoà laø hình veõ thu nhoû moät khu vöïc hay toaøn boä beà maët Traùi Ñaát theo moät tæ leä nhaát ñònh”.

*Hoaït ñoäng caù nhaân :

  -HS quan saùt hình 1 vaø hình 2 (SGK) vaø traû lôøi.

   +Ngaøy nay,muoán veõ baûn ñoà ta thöôøng laøm nhö theá naøo?

   +Taïi sao cuõng laø baûn ñoà VN maø hình 3 (SGK) laïi nhoû hôn baûn ñoà VN treo treân töôøng?

*Moät soá yeáu toá baûn ñoà :

*Hoaït ñoäng nhoùm :

   +Teân baûn ñoà cho ta bieát ñieàu gì?

   +Treân baûn ñoà ngöôøi ta qui ñònh caùc phöông höôùng Baéc, Nam, Ñoâng, Taây nhö theá naøo?

  -Baûng chuù giaûi ôû hình 3 (SGK) coù nhöõng kyù hieäu naøo ? Kyù hieäu baûn ñoà duøng laøm gì?

  -GV nhaän xeùt, boå sung vaø keát luaän.

* Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi: Thöïc haønh veõ 1 soá kyù hieäu baûn ñoà.

  -HS quan saùt baûn chuù giaûi ôû baûn ñoà hình 3 (SGK)

  -Veõ 1 soá ñoái töôïng ñòa lyù nhö bieân giôùi, nuùi, soâng, Thuû ñoâ, Thaønh phoá, moû …

  -GV nhaän xeùt ñuùng/ sai

4. Toång keát –daën doø :

  -Baûn ñoà ñeå laøm gì ?

  -Keå 1 soá yeáu toá cuûa baûn ñoà.

  -Xem tieáp baøi “Laøm quen vôùi baûn ñoà (tieáp theo)”.

 

 

-3 HS traû lôøi.

-HS khaùc nhaän xeùt.

 

 

 

 

 

-HS traû lôøi:

Baûn ñoà TG phaïm vi caùc nöôùc chieám 1 boä phaän lôùn treân beà maët traùi ñaát.

Baûn ñoà VN hay khu vöïc VN chieám boä phaän nhoû.

 

 

 

-HS traû lôøi.

-Söû duïng aûnh chuïp töø maùy bay hay veä tinh, thu nhoû theo tæ leä.

-Tæ leä thu nhoû khaùc nhau.

 

 

-HS thaûo luaän.

-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.

-Nhoùm khaùc boå sung vaø hoaøn thieän caâu traû lôøi.

 

 

 

 

-2 HS thi töøng caëp.

-1 em veõ, 1 em ghi kyù hieäu ñoù theå hieän gì.

 

 

 

- Hs traû lôøi

 

 

Lòch söû vaø ñòa lí

                      Baøi :            LAØM QUEN VÔÙI BAÛN ÑOÀ (Tieáp theo)

I.Muïc tieâu:

  -HS bieát ñöôïc trình töï caùc böôùc söû duïng baûn ñoà.

  -Xaùc ñònh ñöôïc 4 höôùng Baéc, Nam, Ñoâng, Taây theo qui öôùc treân baûn ñoà.

  -Tìm 1 soá ñoái töôïng ñòa lyù döïa vaøo baûn chuù giaûi cuûa baûn ñoà.

II.Chuaån bò :

  -Baûn ñoà ñòa lyù töï nhieân VN.

  -Baûn ñoà haønh chaùnh VN.

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC:

  -Baûn ñoà laø gì?

  -Keå 1 vaøi ñoái töôïng ñöôïc theå hieän treân baûn ñoà?

- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm

3.Baøi môùi:

-Giôùi thieäu : Caùch söû duïng baûn ñoà.

*Thöïc haønh theo nhoùm :

  -Muoán söû duïng baûn ñoà ta phaûi laøm gì?

   +Ñoïc teân baûn ñoà ñeå bieát theå hieän noäi dung gì?

   +Xem baûng chuù giaûi ñeå bieát kyù hieäu ñoái töôïng ñòa lyù.

   +Tìm ñoái töôïng ñòa lyù döïa vaøo kyù hieäu.

  -HS caùc nhoùm laøm baøi taäp (SGK)

   +Nhoùm I : baøi a (2 yù)

   +Nhoùm II : baøi b – yù 1, 2.

   +Nhoùm III : baøi b – yù 3.

*GV nhaän xeùt ñöa ra keát luaän :

   +Nöôùc laùng gieàng cuûa VN: TQ, Laøo, Campuchia.

   +Bieån nöôùc ta laø 1 phaàn cuûa bieån Ñoâng.

   +Quaàn ñaûo VN: Hoaøng Sa, Tröôøng Sa.

   +Moät soá ñaûo VN: Phuù Quoác, coân Ñaûo …

* Hoaït ñoäng caù nhaân: Caû lôùp

  -Treo baûn ñoà haønh chaùnh VN leân baûng.

  -Ñoïc teân baûn ñoà, chæ 4 höôùng.

  -Chæ vò trí TP em ñang ôû.

  -Chæ teân tænh (TP) giaùp vôùi tænh (TP) em ôû.

  -GV höôùng daãn hs caùch chæ baûn ñoà (SGK/16)

5. Toång keát - Daën doø :

  -HS ñoïc ghi nhôù.

  -Xem caùc phaàn lòch söû vaø ñòa lyù rieâng bieät.

 

 

-HS traû lôøi.

-HS chæ ñöôøng bieân giôùi ñaát lieàn cuûa VN vôùi caùc nöôùc laùng gieàng treân baûn ñoà.

 

 

 

-HS caùc nhoùm laàn löôït traû lôøi.

-HS khaùc nhaän xeùt.

 

 

 

 

-Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi.

-Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung hoaøn chænh caâu traû lôøi ñuùng.

 

-HS chuù yù laéng nghe.

 

 

 

 

 

 

-1 HS leân chæ.

-1 HS

-1 HS

 

                                                        ÑÒA LÍ

Baøi:     Daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn

I.Muïc tieâu

-Hoïc xong baøi naøy,HS bieát :chæ vò trí cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn treân löôïc ñoà vaø baûn doà Ñòa lyù töï nhieân Vieät Nam .

    -Trình baøy moät soá ñaëc ñieåm cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn (vò trí ,ñòa hình , khí haäu ) .

    -Moâ taû ñænh nuùi Phan –xi –paêng .

    -Döïa vaøo löôïc ñoà (baûn ñoà) ,tranh aûnh ,baûng soá lieäu ñeå tìm ra kieán thöùc .

    -Töï haøo veà caûnh ñeïp thieân nhieân cuûa ñaát nöôùc Vieät Nam .

II.Chuaån bò :

    -Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .

    -Tranh , aûnh veà daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn vaø ñænh nuùi Phan –xi –paêng ( neáu coù ).

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh: Cho HS haùt.

 2.KTBC :

    -GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  1/.Hoaøng Lieân Sôn-Daõy nuùi cao vaø ñoà soä nhaát Vieät Nam :

  *Hoaït ñoängcaù nhaân (hoaëc töøng caëp ) :

   Böôùc 1:

    -GV chæ vò trí cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN treo töôøng vaø yeâu caàu HS döïa vaøo kí hieäu tìm vò trí cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn ôû hình 1.

   -GV cho HS döïa vaøo löôïc ñoà hình 1 vaø keânh chöõ ôû muïc 1 trong SGK , traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

    +Keå teân nhöõng daõy nuùi chính ôû phía Baéc cuûa nöôùc ta (Baéc Boä), trong nhöõng daõy nuùi ñoù, daõy nuùi naøo daøi nhaát ?

    +Daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn naèm ôû phía naøo cuûa soâng Hoàng vaø soâng Ñaø ?

    +Daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn daøi bao nhieâu km? Roäng bao nhieâu km ?

    +Ñænh nuùi, söôøn vaø thung luõng ôû daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn nhö theá naøo ?

  Böôùc 2:

   -Cho HS trình baøy keát quaû laøm vieäc tröôùc lôùp .

   -Cho HS chæ vaø moâ taû daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn(Vò trí, chieàu daøi ,chieàu roäng ,ñoä cao, söôøn vaø thung luõng cuûa daõy nuùi HLS )

   -GV söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn chænh phaàn trình baøy .

  *Hoaït ñoäng nhoùm:

  Böôùc 1:

   -Cho HS laøm vieäc trong nhoùm theo gôïi yù sau:

    +Chæ ñænh nuùi Phan-xi paêng treân hình 1 vaø cho bieát ñoä cao cuûa noù .

   -Taïi sao ñænh nuùi Phan-xi-paêng ñöôïc goïi laø “noùc nhaø” cuûa Toå quoác ?

    +Quan saùt hình 2 hoaëc tranh ,aûnh veà ñænh nuùi Phan-xi-paêng, moâ taû ñænh nuùi Phan-xi-paêng (ñænh nhoïn ,xung quanh coù maây muø che phuû) .

  Böôùc 2 :

   -Cho HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñaïi dieän trình baøy keát quaû tröôùc lôùp .

   -GV giuùp HS hoaøn thieän phaàn trình baøy .

  2/.Khí haäu laïnh quanh naêm :

  * Hoaït ñoâng caû lôùp:

   -GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm muïc 2 trong SGK vaø cho bieát khí haäu ôû nhöõng nôi cao cuûa Hoaøng Lieân Sôn nhö theá naøo ?

   - GV goïi HS leân chæ vò trí cuûa Sa Pa treân baûn ñoà Ñòa lyù VN .Hoûi :

       -GV: Sa Pa coù khí haäu maùt meû quanh naêm, phong caûnh ñeïp neân ñaõ trôû thaønh nôi du lòch, nghæ maùt lí töôûng cuûa vuøng nuùi phía Baéc .

4.Cuûng coá :

   -GV cho HS trình baøy laïi nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà vò trí , ñòa hình vaø khí haäu cuûa daõy nuùi HLS .

   -GV cho HS xem tranh ,aûnh veà daõy nuùi HLS vaø giôùi thieäu theâm veà daõy nuùi HLS ( Teân cuûa daõy nuùi HLS ñöôïc laáy theo teân cuûa caây thuoác quyù moïc phoå bieán ôû vuøng naøy . Ñaây laø daõy nuùi cao nhaát VN vaø Ñoâng Döông goàm VN, Laøo, Cam-pu-chia ) .

5. Daën doø:

   -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi : “Moät soá daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn”.

   -Nhaän xeùt tieát hoïc .

-Caû lôùp haùt.

 

-HS chuaån bò .

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS theo doõi vaø döïa vaøo kí hieäu ñeå tìm.

 

 

 

-HS traû lôøi .

 

+ Daõy Hoaøng Lieân Sôn, Soâng Ngaâm, Ngaân Sôn, Baéc Sôn, Ñoâng Trieàu. Daõy Hoaøng Lieân Sôn daøi nhaát.

 

+ Daøi 180 km, roäng gaàn 30 km

 

+ Ñænh nhoïn, söôøn doác, thung luõng heïp vaø saâu.

 

 

 

 

 

-HS trình baøy keát quaû .

-HS nhaän xeùt .

-HS leân chæ löôïc ñoà vaø moâ taû.

 

 

 

 

 

+ Vì ñænh Phan- xi-paêng cao nhaát nöôùc ta

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû .

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt ,boå sung.

-Caû lôùp ñoïc SGK vaø traû lôøi.

-HS nhaän xeùt ,boå sung .

 

-HS leân chæ

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

- Hs ñoïc baøi hoïc SGK

 

 

-HS trình baøy .

 

 

-HS xem tranh ,aûnh .

 

 

 

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

 

LÒCH SÖÛ

                                                Baøi:  Nöôùc Vaên Lang

I.Muïc tieâu :

  - HS bieát Vaên Lang laø nhaø nöôùc ñaàu tieân trong lòch söû nöôùc ta .Nhaø nöôùc naøy ra ñôøi khoaûng 700 naêm TCN , laø nôi ngöôøi Laïc Vieät sinh soáng .

  - Moâ taû sô löôïc veà toå chöùc XH thôøi Huøng Vöông .

  - Moâ taû ñöôïc nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi Laïc Vieät .

  - Moät soá tuïc leä cuûa ngöôøi Laïc Vieät coøn löu giöõ tôùi ngaøy nay ôû ñòa phöông maø HS ñöôïc bieát .

II.Chuaån bò :

  -Hình trong SGK phoùng to

  -Phieáu hoïc taäp cuûa HS .

   Phoùng to löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC :

   -GV kieåm tra phaàn chuaån bò cuûa HS.

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu : Nöôøc Vaên Lang

  b.Tìm hieåu baøi :

  *Hoaït ñoäng caù nhaân:

   - GV treo löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä vaø veõ truïc thôøi gian leân baûng .

   -Yeâu caàu HS döïa vaøo trong SGK vaø löôïc ñoà, tranh aûnh , xaùc ñònh ñòa phaän cuûa nöôùc Vaên Lang vaø kinh ñoâ Vaên Lang treân baûn ñoà ; xaùc ñònh thôøi ñieåm ra ñôøi treân truïc thôøi gian .

   -GV hoûi :

    +Nhaø nöôùc ñaàu tieân cuûa ngöôøi Laïc Vieät coù teân laø gì ?

    +Nöôùc Vaên Lang ra ñôøi vaøo khoaûng thôøi gian naøo ?

    +Cho HS leân baûng xaùc ñònh thôøi ñieåm ra ñôøi cuûa nöôùc Vaên Lang.

    +Nöôùc Vaên Lang ñöôïc hình thaønh ôû khu vöïc naøo?

    +Cho HS leân chæ löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä ngaøy nay khu vöïc hình thaønh cuûa nöôùc Vaên Lang.

   -GV nhaän xeùt vaø söõa chöõa vaø keát luaän.

  *Hoaït ñoäng theo caëp:: (phaùt phieáu hoïc taäp )

 

   +Ngöôøi ñöùng ñaàu trong nhaø nöôùc Vaên Lang laø ai?

   +Taàng lôùp sau vua laø ai? Hoï coù nhieäm vuï gì?

 

   +Ngöôøi daân thöôøng trong xaõ hoäi vaên lang goïi laø gì?

   -GV keát luaän.

  *Hoaït ñoäng theo nhoùm:

  -GV ñöa ra khung baûng thoáng keâ coøn troáng phaûn aùnh ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi Laïc Vieät .

 

Saûn xuaát     AÊn, uoáng     Maëc vaø trang ñieåm   ÔÛ

 

Leã hoäi

 

-Luùa

-Khoai

-Caây aên quaû

-Öôm tô, deät vaûi

-Ñuùc ñoàng: giaùo maùc, muõi teân, rìu, löôõi caøy

-Naën ñoà ñaát

-Ñoùng thuyeàn

-Côm, xoâi

-Baùnh chöng, baùnh giaày

-Uoáng röôïu

-Laøm maém

Phuï nöõ duùng nhieàu ñoà trang söùc, buùi toùc hoaëc caïo troïc ñaàu.

Nhaø saøn

-Quaây quaàn thaønh laøng

-Vui chôi nhaûy muùa

-Ñua thuyeàn

-Ñaáu vaät

-Yeâu caàu HS ñoïc keânh chöõ vaø xem keânh hình ñeå ñieàn noäi dung vaøo caùc coät cho hôïp lyù nhö baûng thoáng keâ.

  -Sau khi ñieàn xong GV cho vaøi HS moâ taû baèng lôøi cuûa mình veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät.

  -GV nhaän xeùt vaø boå sung.

  *Hoaït ñoäng caû lôùp:

  - GV neâu caâu hoûi: Haõy keå teân moät soá caâu chuyeän coå tích noùi veà caùc phong tuïc cuûa ngöôøi Laïc Vieät maø em bieát.

  -GV nhaän xeùt, boå sung vaø keát luaän .

4.Cuûng coá :

  -Cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc trong khung.

  -Döïa vaøo baøi hoïc, em haõy moâ taû moät soá neùt veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät.

  -GV nhaän xeùt, boå sung.

5. Daën doø:

  -Veà nhaø hoïc baøi vaø xem tröôùc baøi “Nöôùc AÂu Laïc”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc.

-HS haùt .

 

-HS chuaån bò saùch vôû.

 

-HS laéng nghe.

 

 

 

 

-HS quan saùt vaø xaùc ñònh ñòa phaän vaø kinh ñoâ cuûa nöôùc Vaên Lang ; xaùc ñònh thôøi ñieåm ra ñôøi cuûa nöôùc Vaên Lang treân truïc thôøi gian .

 

-Nöôùc Vaên Lang.

 

-Khoaûng 700 naêm tröôùc.

 

-1 HS leân xaùc ñònh .

 

-ÔÛ khu vöïc soâng Hoàng ,soâng Maõ,soâng Caû.

-2 HS leân chæ löôïc ñoà.

 

 

 

 

-HS coù nhieäm vuï ñoïc SGK vaø traû lôøi

-Laø vua goïi laø Huøng vöông.

-Laø laïc töôùngvaø laïc haàu , hoï giuùp vua cai quaûn ñaát nöôùc.

-Daân thöôùng goïi laø laïc daân.

 

 

 

-HS thaûo luaän theo nhoùm.

-HS ñoïc vaø xem keânh chöõ , keânh hình ñieàn vaøo choã troáng.

-Ngöôøi Laïc Vieät bieát troàng ñay, gai, daâu, nuoâi taèm, öôm tô, deät vaûi, bieát ñuùc ñoàng laøm vuõ khí, coâng cuï saûn xuaát vaø ñoà trang söùc …

 

-Moät soá HS ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.

-Caû lôùp boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 HS ñoïc.

 

 

-2 HS moâ taû.

 

 

-Söï tích “Baùnh chöng baùnh daày”, “Mai An Tieâm”,...

-Tuïc aên traàu, troàng luùa , khoai…

 

 

-3 HS ñoïc.

-Vaøi HS moâ taû.

 

 

 

-HS caû lôùp.

 

ÑÒA LÍ

Baøi:    Moät soá daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn

I.Muïc tieâu :

    -Hoïc xong baøi naøy HS bieát: Trình baøy ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà daân cö, veà sinh hoaït, trang phuïc, leã hoäi cuûa moät soá daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn .

    -Döïa vaøo tranh, aûnh, baûng soá lieäu ñeå tìm ra kieán thöùc .

    -Xaùc laäp moái quan heä ñòa lí giöõa thieân nhieân vaø sinh hoaït cuûa con ngöôøi ôû HLS .

    -Toân troïng truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa caùc daân toäc ôû HLS .

II.Chuaån bò :

    -Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .

    -Tranh, aûnh veà nhaø saøn, trang phuïc, leã hoäi, sinh hoaït cuûa moät soá daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn.

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

   Cho HS haùt .

2.KTBC :

  -Neâu ñaëc ñieåm cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn?

  -Nôi  cao nhaát cuûa ñænh nuùi Hoaøng Lieân Sôn coù khí haäu nhö theá naøo ?

  -GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.

   3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  *Hoaït ñoäng nhoùm:

  1/.Hoaøng Lieân Sôn –nôi cö truù cuûa moät soá daân toäc ít ngöôøi :

  *Hoaït ñoäng caù nhaân :

  -GV cho HS ñoïc SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau:

   +Daân cö ôû HLS ñoâng ñuùc hay thöa thôùt hôn ôû ñoàng baèng ?

   +Keå teân moät soá daân toäc ít ngöôøi ôû HLS .

   +Xeáp thöù töï caùc daân toäc (daân toäc Dao, Moâng, Thaùi) theo ñòa baøn cö truù töø nôi thaáp ñeán nôi cao.

   +Giaûi thích vì sao caùc daân toäc neâu treân ñöôïc goïi laø caùc daân toäc ít ngöôøi ?

   +Ngöôøi daân ôû nhöõng nôi nuùi cao thöôøng ñi laïi baèng phöông tieän gì ? Vì sao?

  -GV söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi.

  2/.Baûn laøng vôùi nhaø saøn :

  *Hoaït ñoäng nhoùm:

  -GV phaùt PHT cho HS vaø HS döïa vaøo SGK, tranh, aûnh veà baûn laøng , nhaø saøn cuøng voán kieán thöùc cuûa mình ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi :

   +Baûn laøng thöôøng naèm ôû ñaâu ?

   +Baûn coù nhieàu hay ít nhaø ?

   +Vì sao moät soá daân toäc ôû HLS soáng ôû nhaø saøn ?

   +Nhaø saøn ñöôïc laøm baèng vaät lieäu gì ?

   +Hieän nay nhaø saøn ôû ñaây coù gì thay ñoåi so vôùi tröôùc ñaây?

  -GV nhaän xeùt vaø söûa chöõa .

   3/.Chôï phieân, leã hoäi, trang phuïc :

  *Hoaït ñoäng nhoùm :

  -GV cho HS döïa vaøo muïc 3 ,caùc hình trong SGK vaø tranh, aûnh veà chôï phieân, leã hoäi , trang phuïc ( neáu coù) traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Chôï phieân laø gì ? Neâu nhöõng hoaït ñoäng trong chôï phieân .

   +Keå teân moät soá haøng hoùa baùn ôû chôï .Taïi sao chôï laïi baùn nhieàu haøng hoùa naøy ? (döïa vaøo hình 2) .

   +Keå teân moät soá leã hoäi cuûa caùc daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn .

   +Leã hoäi cuûa caùc daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn ñöôïc toå chöùc vaøo muøa naøo ? Trong leã hoäi coù nhöõng hoaït ñoäng gì ?

   +Nhaän xeùt trang phuïc truyeàn thoáng cuûa caùc daân toäc trong hình 3,4 vaø 5 .

  -GV söûa chöõa vaø giuùp caùc nhoùm hoaøn thieän caâu traû lôøi .

4.Cuûng coá :

  -GV cho HS ñoïc baøi trong khung baøi hoïc .

  -GV cho HS trình baøy laïi nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà daân cö , sinh hoaït ,trang phuïc ,leã hoäi …cuûa moät soá daân toäc vuøng nuùi Hoaøng Lieân Sôn .

  Cho caùc nhoùm trao ñoåi tranh aûnh cho nhau xem.

5.Toång keát - Daën doø:

  -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi : “Hoaït

ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû Hoaøng Lieân Sôn”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

-HS caû lôùp .

 

-HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi .

-HS khaùc nhaän xeùt , boå sung .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS traû lôøi .

+Daân cö thöa thôùt .

 

+Dao, Thaùi ,Moâng …

+Thaùi, Dao, Moâng .

 

+Vì coù soá daân ít .

 

+Ñi boä hoaëc ñi ngöïa .

 

-HS kaùc nhaän xeùt, boå sung .

 

 

-HS thaûo luaän vaøñaïi dieân nhoùm trình baøy keát quaû .

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

+Ôû söôøn nuùi cao

+Coù khoaûng 10 noùc nhaø

+Traùnh aåm thaáp vaø thuù döõ

+Laøm baèng vaät lieäu töï nhieân nhö tre, nöùa, goã

 

 

 

 

-HS ñöôïc  chia laøm 5 nhoùm vaø moãi nhoùm thaûo luaän moät caâu hoûi .

 

+Chôï phieân ñöôïc hoïp vaøo moät ngaøy nhaát ñinh. Ñoâng vui, trao ñoåi haøng hoùa, giao löu vaên hoùa, keát baïn…

 

 

+Hoäi chôi muøa xuaân, hoäi xuoáng ñoàng

 

+Vaøo muøa xuaân, coù thi haùt, muùa saïp, neùm coøn

 

-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình .

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt vaø boå sung .

 

 

-3 HS ñoïc .

 

 

 

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

 

LÒCH SÖÛ

Baøi :    Nöôùc AÂu Laïc

I.Muïc tieâu :

  -HS bieát nöôùc AÂu Laïc laø söï noái tieáp cuûa nöôùc Vaên Lang.

  -Thôøi gian toàn taïi cuûa nöôùc AÂu Laïc, teân vua, nôi kinh ñoâ ñoùng.

  -Söï phaùt trieån veà quaân söï cuûa nöôùc AÂu Laïc.

  -Nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø nguyeân nhaân thaát baïi cuûa nöôùc AÂu Laïc tröôùc söï xaâm löôïc cuûa Trieäu Ñaø.

II.Chuaån bò :

  -Löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä.

  -Hình trong SGK phoùng to.

  -Phieáu hoïc taäp cuûa HS.

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh: cho HS haùt

2.KTBC : Nöôùc Vaên Lang .

  -Nöôùc Vaên Lang ra ñôøi trong thôøi gian naøo ? ÔÛ khu vöïc naøo ?

  -Em haõy moâ taû moät soá neùt veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät ?

  -Em bieát nhöõng tuïc leä naøo cuûa ngöôøi Laïc Vieät coøn toàn taïi ñeán ngaøy nay ?

  -GV nhaän xeùt – Ñaùnh giaù.

3.Baøi môùi:

  a.Giôùi thieäu :Nöôùc AÂu Laïc .

  b.Tìm hieåu baøi :

  *Hoaït ñoäng caù nhaân

  -GV phaùt PBTcho HS

  -GV yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø laøm baøi taäp sau: em haõy ñieàn daáu x vaøo oâ nhöõng ñieåm gioáng nhau veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät vaø ngöôøi AÂu Vieät.

   Soáng cuøng treân moät ñòa baøn .

   Ñeàu bieát cheá taïo ñoà ñoàng .

   Ñeàu bieát reøn saét .

   Ñeàu troáng luùa vaø chaên nuoâi .

   Tuïc leä coù nhieàu ñieåm gioáng  nhau .

  -GV nhaän xeùt , keát luaän : Cuoäc soáng cuûa ngöôøi AÂu Vieät vaø ngöôøi Laïc Vieät coù nhöõng ñieåm töông ñoàng vaø hoï soáng hoøa hôïp vôùi nhau .

  *Hoaït ñoäng caû lôùp :

  -GV treo löôïc ñoà leân baûng

  -Cho HS xaùc ñònh treân löôïc ñoà hình 1 nôi ñoùng ñoâ cuûa nöôùc AÂu Laïc .

  -GV hoûi : “So saùnh söï khaùc nhau veà nôi ñoùng ñoâ cuûa nöôùc Vaên Lang vaø nöôùc  AÂu Laïc”.

 

  -Ngöôøi AÂu Laïc ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu gì trong cuoäc soáng? (Veà xaây döïng, saûn xuaát, laøm vuõ khí? )

  -GV neâu taùc duïng cuûa noû vaø thaønh Coå Loa (qua sô ñoà): noû baén moät laàn ñöôïc nhieàu muõi teân. Thaønh Coå Loa laø thaønh töïu ñaëc saéc veà quoác phoøng cuûa ngöôøi daân AÂu Laïc .

  *Hoaït ñoäng nhoùm :

  -GV yeâu caàu HS ñoïc SGK , ñoaïn : “Töø naêm 207 TCN … phöông Baéc”. Sau ñoù , HS keå laïi cuoäc khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Trieäu Ñaø cuûa nhaân daân AÂu Laïc .

  -GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp ñeå HS thaûo luaän :

 

     +Vì sao cuoäc xaâm löôïc cuûa quaân Trieäu Ñaø laïi bò thaát baïi ?

 

     +Vì sao naêm 179 TCN nöôùc AÂu laïc laïi rôi vaøo aùch ñoâ hoä cuûa PK phöông Baéc ?

  -GV nhaän xeùt vaø keát luaän .

4.Cuûng coá :

  -GV cho HS ñoïc ghi nhôù trong khung .

  -GV hoûi :

     +Nöôùc AÂu Laïc ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo?

     +Thaønh töuï lôùn nhaát cuûa ngöôøi AÂu Laïc laø gì ?

5. Daën doø:

  -GV toång keát vaø GDTT.

  -Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi :Nöôùc ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa PKPB

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

-HS haùt

 

-3 HS traû lôøi

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS coù nhieäm vuï ñieàn daáu x vaøo oâ trong PBT ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau giöõa cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät vaø ngöôøi  AÂu Vieät .

-cho 2 HS leân ñieàn vaøo baûng phuï .

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS xaùc ñònh .

 

-Nöôùc Vaên Lang ñoùng ñoâ ôû Phong chaâu laø vuøng röøng nuùi, nöôùc AÂu Laïc ñoùng ñoâ ôû vuøng ñoàng baèng.

-Xaây thaønh coå Loa, söû duïng roäng raõi löôõi caøy baèng ñoàng, bieát reøn saét, cheá taïo noû thaàn.

-Caû lôùp thaûo luaän vaø  baùo caùo keát quaû so saùnh .

 

 

 

-HS ñoïc.

 

 

 

-Caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñaïi ñieän baùo caùo keát quaû .

-Vì ngöôøi AÂu Laïc ñoaøn keát moät loøng choáng giaëc ngoaïi xaâm laïi coù töôùng chæ huy gioûi, vuõ khí toát , thaønh luyõ kieân coá.

-Vì Trieäu Ñaø duøng keá hoaõn binhvaø cho con trai laø Troïng Thuyû sang ….

-Nhoùm khaùc nhaän xeùt ,boå sung

 

-3 HS doïc .

-Vaøi HS traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt vaø boå sung .

 

 

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

 

 

 

ÑÒA LÍ

Baøi :       Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân
         ôû Hoaøng Lieân Sôn

I.Muïc tieâu :

    -Hoïc xong baøi naøy HS bieát :Trình baøy ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû Hoaøng Lieân Sôn .

    -Döïa vaøo tranh aûnh ñeå tìm ra kieán thöùc .

    -Döïa vaøo hình veõ neâu ñöôïc quy trình saûn xuaát phaân laân .

    -Xaùc laäp ñöôïc moái quan heä ñòa lí giöõa thieân nhieân vaø hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa con ngöôøi.

II.Chuaån bò :

    -Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .

    -Tranh, aûnh moät soá maët haøng thuû coâng ,khai thaùc khoaùng saûn … (neáu coù ) .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  -Cho HS chuaån bò tieát hoïc .

2.KTBC :

  -Keå teân moät soá daân toäc ít ngöôøi ôû HLS .

  -Keå teân moät soá leã hoäi , trang phuïc vaø phieân chôï cuûa hoï .

  -Moâ taû nhaø saøn vaø giaûi thích taò sao ngöôøi daân ôû mieàn nuùi thöôøng laøm nhaø saøn ñeå ôû ?

  GV nhaän xeùt ghi ñieåm .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  1/.Troàng troït treân ñaát doác :

  *Hoaït ñoäng caû lôùp :

  -GV yeâu caàu HS döïa vaøo keânh chöõ ôû muïc 1, haõy cho bieát ngöôøi daân ôû HLS thöôøng troàng nhöõng caây gì ? ÔÛ ñaâu ?

  -GV yeâu caàu HS tìm vò trí cuûa ñòa ñieåm ghi ôû hình 1 treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .

  -Cho HS quan saùt hình 1 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Ruoäng baäc thang thöôøng ñöôïc laøm ôû ñaâu ?

   +Taïi sao phaûi laøm ruoäng baäc thang ?

 

+Ngöôøi daân HLS troàng gì treân ruoäng baäc thang ?

  GV nhaän xeùt ,Keát luaän .

  2/.Ngheà thuû coâng truyeàn thoáng :

  *Hoaït ñoäng nhoùm :

  - GV chia lôùp thaûnh 3 nhoùm .Phaùt PHT cho HS .

  -GV cho HS döïa vaøo tranh ,aûnh, voán hieåu bieát ñeå thaûo luaän trong nhoùm theo caùc gôïi yù sau :  

   +Keå teân moät soá saûn phaåm thuû coâng noåi tieáng cuûa moät soá daân toäc ôû vuøng nuùi HLS .

   +Nhaän xeùt veà maøu saéc cuûa haøng thoå caåm .

  GV nhaän xeùt vaø keát luaän .

  3/.Khai thaùc khoaùng saûn :

   * Hoaït doäng caù nhaân :

- GV cho HS quan saùt hình 3 vaø ñoïc SGK muïc 3 ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Keå teân moät soá khoaùng saûn coù ôû HLS .

   +ÔÛ vuøng nuùi HLS ,hieän nay khoaùng saûn naøo ñöôïc khai thaùc nhieàu nhaát ?

   +Moâ taû quaù trình saûn xuaát ra phaân laân .

 

 

 

 

 

   +Taïi sao chuùng ta phaûi baûo veä ,giöõ gìn vaø khai thaùc khoaùng saûn hôïp lí ?

+Ngoaøi khai thaùc khoaùng saûn ,ngöôøi daân mieàn nuùi coøn khai thaùc gì ?

GV söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn thieän caâu hoûi .

4.Cuûng coá :

  GV cho HS ñoïc baøi trong khung .

  -Ngöôøi daân ôû HLS laøm nhöõng ngheà gì ?

  -Ngheà naøo laø ngheà chính ?

  -Keå teân moät soá saûn phaåm thuû coâng truyeàn thoáng ôû HLS .

5. Daën doø:

  -Daën HS veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi : Trung du Baéc Boä .

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

-Caû lôùp chuaån bò .

 

-3 HS traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt, boâû sung .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS döïa vaøo muïc 1 traû lôøi : Ruoäng baäc thang thöôøng ñöôïc troàng luùa,ngoâ, cheø vaø ñöôïc troàng ôû söôøn nuùi .

-HS tìm vò trí .

 

-HS quan saùt vaø traû lôøi :

 

  +ÔÛ söôøn nuùi .

  +Giuùp cho vieäc giöõ nöôùc ,choáng xoùi moøn .

  +Troàng cheø, luùa, ngoâ.

-HS khaùc nhaän xeùt vaø boå sung .

 

 

 

-HS döïa vaøo tranh ,aûnh ñeå thaûo luaän .

-HS ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû.

 

 

-HS nhoùm khaùc nhaän xeùt,boå sung .

 

 

 

-HS caû lôùp quan saùt hình 3 vaø ñoïc muïc 3 ôû SGK roài traû lôøi :

   +A-pa-tít, ñoàng,chì, keõm …

   +A-pa-tít .

 

   +Quaëng a-pa-tít döôïc khai thaùc ôû moû, sau ñoù ñöôïc laøm giaøu quaëng (loaïi boû bôùt ñaát ñaù taïp chaát) .Quaëng ñöôïc laøm giaøu ñaït tieâu chuaån seõ ñöôïc ñöa vaøo nhaø maùy ñeå saûn xuaát ra phaân laân phuïc vuï noâng nghieäp .

  +Vì khoaùng saûn ñöôïc duøng laøm nguyeân lieäu cho nhieàu ngaønh coâng nghieäp .

  +Goã, maây, nöùa…vaø caùc laâm saûn quyù khaùc .

-HS khaùc nhaän xeùt,boå sung.

 

-3 HS ñoïc .

-HS traû lôøi caâu hoûi .

 

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

 

LÒCH SÖÛ

Baøi:     Nöôùc ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa

caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc

 

I.Muïc tieâu : Hoïc xong baøi naøy HS bieát :

  -Töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938, nöôùc ta bò caùc trieàu ñaïi PKPB ñoâ hoä .

  -Keå laïi moät soá chính saùch aùp böùc boùc loät cuûa caùc trieàu ñaïi PKPB ñoái vôùi nhaân daân ta .

  -Nhaân daân ta ñaõ khoâng cam chòu laøm noâ leä , lieân tuïc ñöùng leân khôûi nghóa ñaùnh ñuoåi quaân xaâm löôïc , giöõ gìn neàn vaên hoùa daân toäc .

II.Chuaån bò :

  PHT cuûa HS .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC :

  GV ñaêät caâu hoûi baøi “Nöôùc  AÂu Laïc

+Nöôùc AÂu Laïc ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo?

+Thaønh töïu ñaëc saéc veà quoác phoøng cuûa daân AÂu Laïc laø gì? Ngoaøi noäi dung cuûa SGK, em coøn bieát theâm gì veà thaønh töïu ñoù?

  -GV nhaän xeùt.

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu :ghi töïa .

  b.Tìm hieåu baøi :

  *Hoaït ñoäng caù nhaân :

  -GV yeâu caàu HS ñoïc SGK töø “Sau khiTrieäu Ñaø…cuûa ngöôøi Haùn”

  -Hoûi: Sau khi thoân tính ñöôïc nöôùc ta ,caùc trieàu ñaïi PK PB ñaõ thi haønh nhöõng chính saùch aùp böùc boùc loät naøo ñoái vôùi nhaân daân ta ?

  -GV phaùt PBT cho HS vaø cho 1 HS ñoïc .

  -GV ñöa ra baûng ( ñeå troáng, chöa ñieàn noäi dung) so saùnh tình hình nöôùc ta tröôùc vaø sau khi bò caùc trieàu ñaïi PKPB ñoâ hoä :

  -GV giaûi thích caùc khaùi nieäm chuû quyeàn, vaên hoaù. Nhaän xeùt , keát luaän .

   *Hoaït ñoäng nhoùm:

  - GV phaùt PBT cho 4 nhoùm.Cho HS ñoïc SGKvaø ñieàn caùc thoâng tin veà caùc cuoäc khôûi nghóa .

  -GV ñöa baûng thoáng keâ coù (coù ghi thôøi gian dieãn ra caùc cuoäc khôûi nghóa, coät ghi caùc cuoäc khôûi nghóa ñeå troáng ) :

      Thôøi gian

Caùc cuoäc khôûi nghóa

Naêm 40                 Kn hai Baø Tröng .

Naêm 248               Kn Baø Trieäu .

Naêm 542               Kn Lyù Bí .

Naêm 550               Kn Trieäu .Q.Phuïc .

Naêm 722               Kn Mai .T .Loan .

Naêm 766               Kn Phuøng Höng .

Naêm 905               Kn Khuùc. T. Duï .

Naêm 931      Kn Döông.Ñ. Ngheä

Naêm 938      C thaéng B. Ñaèng .

-GV cho HS thaûo luaän vaø ñieàn teân caùc cuoäc kn.

  -Cho HS caùc nhoùm nhaän xeùt, boå sung .

  -GV nhaän xeùt vaø keát luaän : Nöôùc ta bò boïn PKPB ñoâ hoä suoát gaàn moät ngaøn naêm , caùc cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân ta lieân tieáp noå ra. Chieán thaéng Baïch Ñaèng naêm 938 ñaõ môû ra moät thôøi kì ñoäc laäp laâu daøi cuûa daân toäc ta .

4.Cuûng coá :

  -Cho 2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong khung .

  -Khi ñoâ hoä nöôùc ta caùc trieàu ñaïi PKPB ñaõ laøm nhöõng gì ?

  -Nhaân daân ta ñaõ phaûn öùng ra sao ?

5. Daën doø:

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

  -Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi “Khôûi nghóa hai Baø Tröng"

 

 

-3 HS traû lôøi

 

 

 

-HS khaùc nhaän xeùt boå sung .

 

 

-HS laéng nghe.

 

 

-HS ñoïc.

 

-1 HS ñoïc.

-HS  ñieàn noäi dung vaøo caùc oâ troáng nhö ôû  baûng trong PBT . Sau ñoù HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc cuûa mình tröôùc lôùp .

-HS khaùc nxeùt , boå sung .

 

 

 

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñieàn vaøo .

 

-Ñaïi dieän caùc nhoùm leân baùo caùo keát quaû.

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt ,boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 HS ñoïc ghi nhôù .

-HS traû lôøi caâu hoûi .

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

 

ĐỊA LÍ

Baøi :   Trung du Baéc Boä

I.Muïc tieâu :

    -Qua baøi naøy HS bieát moâ taû ñöôïc vuùng trung du Baéc Boä .

    -Xaùc laäp ñöôïc moái quan heä Ñòa lí giöõa thieân nhieân vaø hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa con ngöôøi ôû trung du Baéc Boä .

    -Neâu ñöôïc qui trình cheá bieán cheø .

    -Döïa vaøo tranh, aûnh ñeå tìm kieán thöùc .

    -Coù yù thöùc baûo veä röøng vaø tham gia troàng caây .

II.Chuaån bò :

    -Baûn ñoà haønh chính VN.

    -Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .

    -Tranh, aûnh vuøng trung du Baéc Boä .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  Cho HS chuaån bò tieát hoïc .

2.KTBC :

  -Ngöôøi daân HLS laøm nhöõng ngheà gì ?

  -Ngheà naøo laø ngheà chính ?

  GV nhaän xeùt ghi ñieåm .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  1/.Vuøng ñoài vôùi ñænh troøn, söôùn thoaûi :

  *Hoaït ñoäng caù nhaân :

  GV hình thaønh cho HS bieåu töôïng veà vuøng trung du Baéc Boä nhö sau :

  -Yeâu caàu 1 HS ñoïc muïc 1 trong SGK hoaëc quan saùt tranh ,aûnh vuøng trung du Baéc Boä vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Vuøng trung du laø vuøng nuùi ,vuøng ñoài hay ñoàng baèng ?

   +Caùc ñoài ôû ñaây nhö theá naøo ?

   +Moâ taû sô löôïc vuøng trung du.

   +Neâu nhöõng neùt rieâng bieät cuûa vuøng trung du Baéc Boä .

  -GV goïi HS traû lôøi .

  -GV söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi

  -GV cho HS chæ treân baûn ñoà haønh chính VN treo töôøng caùc tænh Thaùi Nguyeân, Phuù Thoï, Vónh Phuùc,Baéc giang –nhöõng tænh coù vuøng ñoài trung du.

  2/.Cheø vaø caây aên quaû ôû trung du :

  *Hoaït ñoäng nhoùm :

  -GV cho HS döïa vaøo keânh chöõ vaø keânh hình ôû muïc 2 trong SGK vaø thaûo luaän nhoùm theo caâu hoûi gôïi yù sau :

   +Trung du Baéc Boä thích hôïp cho vieäc troàng nhöõng loaïi caây gì ?

   +Hình 1,2 cho bieát nhöõng caây troàng naøo coù ôû Thaùi Nguyeân vaø Baéc Giang ?

   +Xaùc ñònh vò trí hai ñòa phöông naøy treân BÑ ñòa lí töï nhieân VN .

   +Em bieát gì veà cheø Thaùi Nguyeân ?

   +Cheø ôû ñaây ñöôïc troàng ñeå laøm gì ?

   +Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ôû trung du Baéc Boä ñaõ xuaát hieän trang traïi chuyeân troàng loaïi caây gì ?

   +Quan saùt hình 3 vaø neâu quy trình cheá bieán cheø.

  -GV cho HS ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu hoûi .

  -GV söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi.

  3/.Hoaït ñoäng troàng röøng va caây coâng nghieäp:

  * Hoaït ñoäng caû lôùp:

  GV cho HS caû lôùp quan saùt tranh, aûnh ñoài troïc .

  -Yeâu caàu HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Vì sao ôû vuøng trung du Baéc boä laïi coù nhöõng nôi ñaát troáng , ñoài troïc ?   

+Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy , ngöôøi daân nôi ñaây ñaõ troàng nhöõng loaïi caây gì ?

  -GV lieân heä vôùi thöïc teá ñeå GD cho HS yù thöùc baûo veä röøng vaø tham gia troàng caây : Ñoát phaù röøng böøa baõi laøm cho dieän tích ñaát troáng, ñoài troïc môû roäng taøi nguyeân röøng bò maát, ñaát bò xoùi moøn, luõ luït taêng ; caàn phaûi baûo veä röøng , troàng theâm röøng ôû nôi ñaát troáng .

4.Cuûng coá :

  -Cho HS ñoïc baøi trong SGK .

  -Haõy moâ taû vuøng trung du Baéc Boä .

  -Neâu taùc duïng cuûa vieäc troàng röøng ôû vuøng trung du Baéc Boä .

5. Daën doø:

  -Daën baøi tieát sau :Taây Nguyeân .

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

-HS caû lôùp .

 

-HS traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS ñoïc SGK vaø quan saùt tranh, aûnh .

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS traû lôøi .

-HS nhaän xeùt ,boå sung.

 

 

-HS leân chæ BÑ .

 

 

 

 

-HS thaûo luaän nhoùm .

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS ñaïi dieän nhoùm traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

-HS caû lôùp quan saùt tranh ,aûnh .

-HS traû lôøi caâu hoûi .

-HS nhaän xeùt ,boå sung.

 

 

 

 

+ vì röøng bò khai thaùc caïn kieät do ñoát phaù röøng laøm nöông raãy ñeå troàng troït vaø khai thaùc goã böøa baõi ,…

 

 

 

 

-HS laéng nghe .

 

 

 

-2 HS ñoïc baøi .

-HS traû lôøi .

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

 

Baøi : Khôûi nghóa hai Baø Tröng

(Naêm 40)

I.Muïc tieâu :

  -HS bieát vì sao hai Baø Tröng phaát côø khôûi nghóa .

  -Töôøng thuaät ñöôïc treân löôïc ñoà dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa .

  -Ñaây laø cuoäc khôûi nghóa thaéng lôïi ñaàu tieân sau hôn 200 naêm nöôùc ta bò caùc trieàu ñaïi PKPB ñoâ hoä .

II.Chuaån bò :

  -Hình trong SGK phoùng to .

  -Löôïc ñoà khôûi nghóa hai Baø Tröng .

  -PHT cuûa HS .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC :

  -Caùc trieàu ñaïi PKPB ñaõ laøm gì khi ñoâ hoä nöôùc ta?

  -Nhaân daân ta ñaõ phaûn öùng nhö theá naøo ?

  -Cho 2 HS leân ñieàn teân caùc cuoäc kn vaøo baûng.

  -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu : ghi töïa

  b.Tìm hieåu baøi :

  *Hoaït ñoäng nhoùm :

  -GV yeâu caàu HS ñoïc SGK töø “Ñaàu theá kæ thöù  I…traû thuø nhaø”.

  -Tröôùc khi thaûo luaän GV giaûi thích khaùi nieäm quaän Giao Chæ: thôøi nhaø Haùn ñoâ hoä nöôùc ta , vuøng ñaát Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä chuùng ñaët laø quaän Giao Chæ .

   +Thaùi thuù: laø 1 chöùc quan cai trò 1 quaän thôøi nhaø Haùn ñoâ hoä nöôùc ta.

  -GV ñöa vaán ñeà sau ñeå HS thaûo luaän :

  Khi tìm nguyeân nhaân cuûa cuoäc KN hai Baø Tröng, coù 2 yù kieán :

   +Do nhaân daân ta caêm thuø quaân xaâm löôïc, ñaët bieät laø Thaùi Thuù Toâ Ñònh .

   +Do Thi Saùch, choàng cuûa Baø Tröng Traéc bò Toâ Ñònh gieát haïi .

  Theo em yù kieán naøo ñuùng ? Taïi sao ?

  -GV höôùng daãn HS keát luaän sau khi caùc nhoùm baùo caùo keát quaû laøm vieäc : vieäc Thi Saùch bò gieát haïi chæ laø caùi côù ñeå cuoäc KN noå ra, nguyeân nhaân saâu xa laø do loøng yeâu nöôùc , caêm thuø giaëc cuûa hai Baø .

  *Hoaït ñoäng caù nhaân :

  Tröôùc khi yeâu caàu HS laøm vieäc caù nhaân , GV treo löôïc ñoà leân baûng vaø  giaûi thích cho HS : Cuoäc KN hai Baø Tröng dieãn ra treân phaïm vi raát roäng nhöng trong löôïc ñoà chæ phaûn aùnh khu vöïc chính noå ra cuoäc kn .

  -GV yeâu caàu 2 HS leân baûng trình baøy laïi dieãn bieán chính cuûa cuoäc kn treân löôïc ñoà .

  -GV nhaän xeùt vaø keát luaän .

  *Hoaït ñoäng caû lôùp :

  -GV yeâu caàu HS caû lôùp ñoïc SGK , hoûi:

+Khôûi nghóa hai Baø Tröng ñaõ ñaït keát quaû nhö theá naøo?

  -Khôûi nghóa  Hai Baø Tröng thaéng lôïi coù yù nghóa gì ?

  -Söï thaéng lôïi cuûa khôûi nghóa Hai Baø Tröng noùi leân ñieàu gì veà tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa nhaân daân ta?

  -GV toå chöùc cho HS caû lôùp thaûo luaän ñeå ñi ñeán thoáng nhaát : Sau hôn 200 naêm bò PK nöôùc ngoaøi ñoâ hoä ,laàn ñaàu tieân nhaân daân ta giaønh ñöôïc ñoäc laäp . Söï kieän ñoù chöùng toû nhaân daân ta vaãn duy trì vaø phaùt huy ñöôïc truyeàn thoáng baát khuaát choáng giaëc ngoaïi xaâm .

4.Cuûng coá :

  -Cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc .

  -Neâu nguyeân nhaân daãn ñeán cuoäc KN cuûa Hai Baø Tröng ?

  -Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng coù yù nghóa gì ?

  -GV nhaän xeùt , keát luaän .

5. Daën doø:

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

  -Veà nhaø hoïc baøi vaø xem tröôùc baøi :”Chieán thaéng Baïch Ñaèng do Ngoâ Quyeàn laõnh ñaïo “.

 

 

-HS traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung .

 

 

 

 

 

 

 

-HS ñoïc ,caû lôùp theo doõi.

 

 

 

 

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän .

-Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát quaû:

 

+Vì  aùch aùp böùc haø khaéc cuûa nhaø Haùn ,vì loøng yeâu nöôùc caêm thuø giaëc ,vì thuø nhaø ñaõ taïo neân söùc maïnh cuûa 2 Baø Tröng khôûi nghóa.

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung .

 

 

 

 

 

 

 

-HS döïa vaøo löôïc ñoà vaø noäi dung cuûa baøi ñeå trình baøy laïi dieãn bieán chính cuûa cuoäc kn .

 

-HS leân chæ vaøo löôïc ñoà vaø trình baøy .

 

 

 

-HS traû lôøi.

+Sau hôn 200 naêm bò PK nöôùc ngoaøi ñoâ hoä ,laàn ñaàu tieân nhaân daân ta giaønh ñöôïc ñoäc laäp

 

 

+Söï kieän ñoù chöùng toû nhaân daân ta vaãn duy trì vaø phaùt huy ñöôïc truyeàn thoáng baát khuaát choáng giaëc ngoaïi xaâm .

 

 

 

 

 

 

-3 HS ñoïc ghi nhôù .

-HS traû lôøi .

 

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

 

 

 

ĐỊA LÍ

Baøi :   Taây Nguyeân

I.Muïc tieâu :

    -Hoïc xong baøi naøy HS bieát :Vò trí caùc cao nguyeân ôû Taây Nguyeân treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .

    -Trình baøy ñöôïc moät soá ñaéc ñieåm cuûa Taây Nguyeân ( vò trí, ñòa hình, khí haäu ) .

    -Döïa vaøo löôïc ñoà (BÑ), baûng soá lieäu ,tranh, aûnh ñeå tìm kieán thöùc .

II.Chuaån bò :

    -Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .

    -Tranh, aûnh vaø tö lieäu veà caùc cao nguyeân ôû Taây Nguyeân .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC :

  -Döïa vaøo löôïc ñoà haõy moâ taû vuøng trung du Baéc Boä .

  -Trung du baéc Boä thích hôïp troàng nhöõng loaïi caây naøo ?

  GV nhaän xeùt ,ghi dieåm .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  1/.Taây Nguyeân –xöù sôû cuûa caùc cao nguyeân xeáp taàng :

  *Hoaït ñoäng caû lôùp :

  -GV chæ vò trí cuûa khu vöïc Taây Nguyeân treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN treo töôøng vaø noùi: Taây Nguyeân laø vuøng ñaát cao, roäng lôùn, goàm caùc cao nguyeân xeáp taàng cao thaáp khaùc nhau .

  -GV yeâu caàu HS döïa vaøo kí hieäu chæ vò trí cuûa caùc cao nguyeân treân löôïc ñoà hình 1 trong SGK.

  -GV yeâu caàu HS ñoïc teân caùc cao nguyeân theo höôùng Baéc xuoáng Nam .

  -GV goïi HS leân baûng chæ treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN treo töôøng vaø ñoïc teân caùc cao nguyeân theo thöù töï töø Baéc xuoáng Nam.

  *Hoaït ñoäng nhoùm :

  -GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm , phaùt cho moãi nhoùm 1 tranh, aûnh vaø tö lieäu veà moät cao nguyeân .

  -GV cho HS caùc nhoùm thaûo luaän theo caùc gôïi yù sau :

   +Döïa vaøo baûng soá lieäu ôû muïc 1 trong SGK, xeáp thöù töï caùc cao nguyeân theo ñoä cao töø thaáp tôùi cao

   +Trình baøy moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa cao nguyeân ( maø nhoùm ñöôïc phaân coâng tìm hieåu ) .

  -GV cho HS ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy tröôùc lôùp keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình  keát hôïp vôùi tranh, aûnh .

  -GV söûa chöõa ,boå sung giuùp töøng nhoùm hoaøn thieän phaàn trình baøy .

  2/.Taây Nguyeân coù hai muøa roõ reät :muøa möa vaø muøa khoâ :

  * Hoaït ñoäng caù nhaân :

  - Döïa vaøo muïc 2 vaø baûng soá lieäu trong SGK, töøng HS traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +ÔÛ Buoân Ma Thuoät muøa möa vaøo nhöõng thaùng naøo ? Muøa khoâ vaøo nhöõng thaùng naøo ?

  +Khí haäu ôû Taây Nguyeân nhö theá naøo ?

  -GV giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi vaø keát luaän .

4.Cuûng coá :

  -Cho HS ñoïc baøi trong SGK .

  -Taây Nguyeân coù nhöõng cao nguyeân naøo? chæ vò trí caùc cao nguyeân treân BÑ.

  -Khí haäu ôû Taây Nguyeân coù maáy muøa ? Neâu ñaëc ñieåm cuûa töøng muøa

5.Daën doø:

  -Veà chuaån bò baøi tieát sau : “Moät soá daân toäc ôû Taây Nguyeân”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

 

-HS traû lôøi .

-HS kaùc nhaän xeùt, boå sung .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS chæ vò trí caùc cao nguyeân .

 

 

 

-HS ñoïc teân caùc cao nguyeân theo thöù töï .

-HS leân baûng chæ teân caùc cao nguyeân .

-HS khaùc nhaän xeùt ,boå sung .

 

 

   +Nhoùm 1: cao nguyeân Ñaéc Laéc .

   +Nhoùm 2: cao nguyeân Kon Tum .

   +Nhoùm 3: cao nguyeân Di Linh .

   +Nhoùm 4: cao nguyeân Laâm Ñoàng .

-HS caùc nhoùm thaûo luaän .

 

 

-Ñaïi dieän HS caùc nhoùm trình baøy keát quaû.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS döïa vaøo SGK traû lôøi .

 

-HS khaùc nhaän xeùt.

 

-3 HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi .

 

 

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

LÒCH SÖÛ

Baøi: Chieán thaéng Baïch Ñaèng

do Ngoâ Quyeàn laõnh ñaïo(Naêm 938)

I.Muïc tieâu :

  -HS bieát vì sao coù traän Baïch Ñaèng.

  -Keå laïi dieãn bieán chính cuûa traän Baïch Ñaèng .

  -Trình baøy ñöôïc keát quaû vaø yù nghóa cuûa traän Baïch Ñaèng ñoái vôùi lòch söû daân toäc .

II.Chuaån bò :

  -Hình trong SGK phoùng to .

  -Tranh veõ dieän bieán traän BÑ.

  -PHT cuûa HS .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC :Khôûi nghóa Hai Baø Tröng .

  -Hai Baø Tröng keâu goïi nhaân daân khôûi nghóa trong hoaøn caûnh naøo ?

  -Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng coù yù nghóa nhö theá naøo?

  -GV nhaän xeùt .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu : ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  *Hoaït ñoäng caù nhaân :

  -Yeâu caàu HS ñoïc SGK

  -GV phaùt PHT cho HS .

  -GV yeâu caàu HS ñieàn daáu x vaøo oâ troáng nhöõng thoâng tin ñuùng veà Ngoâ Quyeàn :

   Ngoâ Quyeàn laø ngöôøi Ñöôøng Laâm (Haø Taây)

   Ngoâ Quyeàn laø con reå Döông Ñình Ngheä .

   Ngoâ Quyeàn chæ huy quaân daân ta ñaùnh quaân Nam Haùn .

   Tröôùc traän BÑ Ngoâ Quyeàn leân ngoâi vua .

  -GV yeâu caàu vaøi em döïa vaøo keát quaû laøm vieäc ñeå giôùi thieäu moät soá neùt veà con ngöôøi Ngoâ Quyeàn.

  -GV nhaän xeùt vaø boå sung .

  *Hoaït ñoäng caû lôùp :

  -GV yeâu caàu HS ñoïc SGK ñoaïn : “Sang ñaùnh nöôùc ta … hoaøn toaøn thaát baïi” ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Cöûa soâng Baïch Ñaèng ôû ñaâu  ?

   +Quaân Ngoâ Quyeàn ñaõ döïa vaøo thuyû trieàu ñeå laøm gì ?

   +Traän ñaùnh dieãn ra nhö theá naøo ?

   +Keát quaû traän ñaùnh ra sao ?

  -GV yeâu caàu moät vaøi HS döïa vaøo keát quaû laøm vieäc ñeå thuaät laïi dieãn bieán traän BÑ.

  -GV nhaän xeùt, keát luaän: Quaân Nam Haùn sang xaâm löôïc nöôùc ta . Ngoâ Quyeàn chæ huy quaân ta, lôïi duïng thuyû trieàu leân xuoáng treân soâng BÑ, nhöû giaëc vaøo baõi coïc roài ñaùnh tan quaân xaâm löôïc (naêm 938) .

  *Hoaït ñoäng nhoùm :

  -GV phaùt PHT vaø yeâu caàu HS thaûo luaän :

   +Sau khi ñaùnh tan quaân Nam Haùn ,Ngoâ Quyeàn ñaõ laøm gì ?

   -GV toå chöùc cho caùc nhoùm trao ñoåi ñeå ñi ñeán keát luaän: Muøa xuaân naêm 939 , Ngoâ Quyeàn xöng vöông, ñoùng ñoâ ôû Coå Loa . Ñaát nöôùc ñöôïc ñoäc laäp sau hôn moät nghìn naêm bò PKPB ñoâ hoä .

4.Cuûng coá :

  -Cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc trong SGK .

  -GV giaùo duïc tö töôûng .

5. Daën doø:

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

  -Veà nhaø tìm hieåu theâm moät soá truyeän keå veà chieán thaéng BÑ cuûa Ngoâ Quyeàn .

  -Chuaån bò baøi tieát sau :” OÂn taäp “.

 

 

-4 HS hoûi ñaùp vôùi nhau .

-HS khaùc nhaän xeùt , boå sung .

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS ñieàn daáu x vaøo trong PHT cuûa mình .

 

 

 

 

 

 

-3 HS neâu.

 

 

 

 

-HS ñoïc SGK vaø traû lôøi caâu hoûi .

-HS nhaän xeùt ,boå sung .

 

 

 

 

 

 

-2 HS thuaät .

 

 

 

 

 

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø traû lôøi.

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt , boå sung .

 

 

 

 

 

-4 HS ñoïc .

-HS traû lôøi .

 

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

ÑÒA LÍ

Baøi      Moät soá daân toäc ôû Taây Nguyeân

I.Muïc tieâu :

    -Hoïc xong baøi naøy HS bieát :Moät soá daân toäc ôû Taây Nguyeân .

    -Trình baøy ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà daân cö ,buoân laøng ,sinh hoaït,trang phuïc,leã hoäi cuûa moät soá daân toäc ôû Taây Nguyeân .

    -Moâ taû veà nhaø roâng ôû Taây Nguyeân .

    -Döïa vaøo löôïc ñoà (baûn ñoà), tranh, aûnh ñeå tìm kieán thöùc .

    -Yeâu quyù caùc daân toäc ôû Taây Nguyeânvaø coù yù thöùc toân troïng truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa caùc daân toäc .

II.Chuaån bò :

    -Tranh, aûnh veà nhaø ôû ,buoân laøng ,trang phuïc ,leã hoäi ,caùc loaïi nhaïc cuï daân toäc cuûa Taây Nguyeân .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

   GV kieåm tra phaàn chuaån bò cuûa HS

2.KTBC :

    GV neâu caâu hoûi cho HS

  -Keå teân moät soá cao nguyeân ôû Taây Nguyeân .

  -Khí haäu ôû Taây Nguyeân coù maáy muøa ?

  -Neâu ñaëc ñieåm cuûa töøng muøa .

    GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.

3.Baøi môùi :

  @ Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  @ Phaùt trieån baøi :

   1.Taây Nguyeân –nôi coù nhieàu daân toäc sinh soáng

  *Hoaït ñoäng caù nhaân:

  -GV yeâu caàu HS ñoïc muïc 1 trong SGK roài traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Keå teân moät soá daân toäc ôû Taây Nguyeân .

   +Trong caùc daân toäc keå treân, nhöõng daân toäc naøo soáng laâu ñôøi ôû Taây Nguyeân ? Nhöõng daân toäc naøo töø nôi khaùc ñeán ?

   +Moãi daân toäc ôû Taây Nguyeân coù nhöõng ñaëc ñieåm gì rieâng bieät ?

   +Ñeå Taây Nguyeân ngaøy caøng giaøu ñeïp , nhaø nöôùc cuøng caùc daân toäc ôû ñaây ñaõ vaø ñang laøm gì?

  GV goïi HS traû lôøi caâu hoûi .

  GV söûa chöõa vaø keát luaän

  2.Nhaø roâng ôû Taây Nguyeân :

  *Hoaït ñoäng nhoùm:

   -GV cho caùc nhoùm döïa vaøo muïc 2 trong SGK vaø tranh ,aûnh veà nhaø ôû ,buoân laøng, nhaø roâng cuûa caùc daân toäc ôû Taây Nguyeân ñeå thaûo luaän theo caùc gôïi yù sau :

   +Moãi buoân ôû Taây Nguyeân thöôøng coù ngoâi nhaø gì ñaëc bieät ?

   +Nhaø roâng ñöôïc duøng ñeå laøm gì ?

   +Söï to, ñeïp cuûa nhaø roâng bieåu hieän cho ñieàu
gì ?

  -GV cho ñaïi dieän caùc nhoùm thaûo luaän vaø baùo caùo keát quaû tröôùc lôùp .

  -GV söûa chöõa vaø giuùp caùc nhoùm hoaøn thieän phaàn trình baøy .

  3.Trang phuïc ,leã hoäi :

   * Hoaït ñoäng nhoùm:

  -GV cho caùc nhoùm döïa vaøo muïc 3 trong SGK vaø caùc hình 1, 2, 3, 5, 6 ñeå thaûo luaän theo caùc gôïi yù sau:

   +Ngöôøi daân Taây Nguyeân nam, nöõ thöôøng aên maëc nhö theá naøo ?

      +Leã hoäi ôû Taây Nguyeân thöôøng ñöôïc toå chöùc khi naøo ?

   +Keå teân moät soá leã hoäi ñaëc saéc ôû Taây Nguyeân?

   +Ngöôøi daân ôû Taây Nguyeân thöôøng laøm gì trong leã hoäi ?

   +ÔÛ Taây Nguyeân, ngöôøi daân thöôøng söû duïng nhöõng loaïi nhaïc cuï ñoäc ñaùo naøo?

-GV cho HS ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình .

  -GV söûa chöõa vaø giuùp caùc nhoùm hoaøn thieän phaàn trình baøy cuûa nhoùm mình .

  GV toùm taét laïi nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà daân cö ,buoân laøng vaø sinh hoaït cuûa ngöôøi daân ôû Taây Nguyeân .

4.Cuûng coá :

  -GV cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc trong khung Sgk

  -Neâu moät soá neùt veà trang phuïc vaø sinh hoaït cuûa ngöôøi daân Taây Nguyeân .

5. Daën doø:

  -Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi : “Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû Taây Nguyeân”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

-HS chuaån bò baøi .

 

 

-3HS traû lôøi caâu hoûi .

 

-HS nhaän xeùt ,boå sung .

 

 

 

 

 

 

-2 HS ñoïc .

 

 

-HS traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS ñoïc SGK .

-HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû .

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt,boå sung .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS döïa vaøo SGK ñeå thaûo luaän caùc caâu hoûi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS ñaïi dieän nhoùm trình baøy .

 

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

-3 HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi .

-HS caû lôùp.

 

 

 

LCH S

OÂn  Taäp

I.Muïc tieâu :

  -HS bieát : Töø baøi 1 ñeán baøi 5 hoïc hai giai ñoaïn lòch söû: Buoåi ñaàu döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc; Hôn moät nghìn naêm ñaáu tranh giaønh laïi  ñoäc laäp .

  -Keå teân nhöõng söï kieän lòch söû tieâu bieåu trong hai thôøi kì naøy roài theå hieän noù treân truïc vaø baêng thôøi gian .

II.Chuaån bò :

  -Baêng vaø hình veõ truïc thôøi gian .

  -Moät soá tranh aûnh , baûn ñoà .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC :

  -Em haõy neâu vaøi neùt veà con ngöôøi Ngoâ Quyeàn .

  -Ngoâ Quyeàn ñaõ duøng keá gì ñeå ñaùnh giaëc ?

  -Keát quaû traän ñaùnh ra sao ?

  -GV nhaän xeùt , ñaùnh giaù.

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu :ghi töïa .

  b.Phaùt trieån baøi :

*Hoaït ñoäng nhoùm :

  -GV yeâu caàu HS ñoïc SGK / 24

  -GV treo baêng thôøi gian (theo SGK) leân baûng vaø phaùt cho moãi nhoùm moät baûn yeâu caàu HS ghi noäi dung cuûa moãi giai ñoaïn.

  -GV hoûi : Chuùng ta ñaõ hoïc nhöõng giai ñoaïn LS naøo cuûa LS daân toäc, neâu nhöõng thôøi gian cuûa töøng giai ñoaïn.

  -GV nhaän xeùt , keát luaän .

*Hoaït ñoäng caû lôùp :

  -GV treo truïc thôøi gian (theo SGK) leân baûng , phaùt PHT cho HS vaø yeâu caàu HS ghi caùc söï kieän töông öùng vôùi thôøi gian coù treân truïc : khoaûng 700 naêm TCN , 179 naêm TCN ,938.

  -GV toå chöùc cho caùc em leân baùo caùo keát quaû .

  -GV nhaän xeùt vaø keát luaän .

*Hoaït ñoäng caù nhaân :

  -GV yeâu caàu HS chuaån bò caù nhaân theo yeâu caàu muïc 3 trong SGK :

  Em haõy keå laïi baèng lôøi hoaëc baèng baøi vieát ngaén hay baèng hình veõ veà moät trong ba noäi dung sau :

   +Ñôøi soáng ngöôøi Laïc Vieät döôùi thôøi Vaên Lang (saûn xuaát , aên maëc , ôû , ca haùt , leã hoäi )

   +Khôûi nghóa Hai Baø Tröng noå ra trong hoaøn caûnh naøo ? Neâu dieãn bieán vaø keát quaû cuûa cuoäc khi nghĩa?

   +Trình baøy dieãn bieán vaø neâu yù nghóa cuûa chieán thaéng Baïch Ñaèng .

 

-GV nhaän xeùt vaø keát luaän .

  4.Toång keát - Daën doø:

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

  -Chuaån bò baøi tieát sau : “Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân”.

 

 

-3 HS traû lôøi , caû lôùp theo doõi , nhaän xeùt .

 

 

 

 

 

 

 

-HS ñoïc.

-HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñaïi dieän leân ñieàn hoaëc baùo caùo keát quaû

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt , boå sung .

-HS leân chæ baêng thôøi gian vaø traû lôøi.

 

 

 

 

-HS nhôù laïi caùc söï kieän LS vaø leân ñieàn vaøo baûng .

- HS khaùc nhaän xeùt vaø boå sung cho hoaøn chænh .

 

 

 

 

-HS ñoïc noäi dung caâu hoûi vaø traû lôøi theo yeâu caàu .

 

 

*Nhoùm 1: keå veà ñôøi soáng ngöôøi Laïc Vieät döôùi thôøi Vaên Lang.

*Nhoùm 2: keå veà khôûi nghóa Hai Baø Tröng.

*Nhoùm 3: keå veà chieán thaéng Baïch Ñaèng.

-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû.

-HS khaùc nhaän xeùt , boå sung.

 

 

-HS caû lôùp .

 

ĐỊA LÍ

Hoaït ñoäng saûn xuaát

cuûa ngöôøi daân ôû Taây Nguyeân

I.Muïc tieâu :

    -Hoïc xong baøi naøy HS bieát :Trình baøy moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû Taây Nguyeân :Troàng caây coâng nghieäp laâu naêm vaø chaên nuoâi gia suùc lôùn .

    -Döïa vaøo löôïc ñoà (baûn ñoà), baûng soá lieäu , tranh, aûnh ñeå tìm hieåu kieán thöùc .

    -Xaùc laäp moái quan heä ñòa lí giöõa caùc thaønh phaàn töï nhieân vôùi nhau vaø giöõa thieân nhieân vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa con ngöôøi .

II.Chuaån bò :

    -Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .

    -Tranh, aûnh veà vuøng troàng caây caø pheâ, moät soá saûn phaåm caø pheâ Buoân Ma Thuoät.

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  GV cho HS haùt .

2.KTBC :

  -Keå teân caùc daân toäc ñaõ soáng töø laâu ñôøi ôû Taây Nguyeân.

  -Neâu moät soá leã hoäi ôû Taây Nguyeân .

  GV nhaän xeùt ghi ñieåm .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  1.Troàng caây coâng nghieäp treân ñaát ba dan :

  * Hoaït ñoäng nhoùm :

  -GV cho HS döïa vaøo keânh chöõ vaø keânh hình ôû muïc 1, HS trong nhoùm thaûo luaän theo caùc caâu hoûi gôïi yù sau :

   +Keå teân nhöõng caây troàng chính ôû Taây Nguyeân (quan saùt löôïc ñoà hình 1). Chuùng thuoäc loaïi caây coâng nghieäp, caây löông thöïc hay rau maøu ?

   +Caây coâng nghieäp laâu naêm naøo ñöôïc troàng nhieàu nhaát ôû ñaây? (quan saùt baûng soá lieäu )

  +Taïi sao ôû Taây Nguyeân laïi thích hôïp cho vieäc troàng caây coâng nghieäp ?

  -GV cho caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình .

  -GV söûa chöõa, giuùp caùc nhoùm hoaøn thieän phaàn traû lôøi .

  * GV giaûi thích theâm cho HS bieát veà söï hình thaønh ñaát ñoû ba dan: Xöa kia nôi naøy ñaõ töøng coù nuùi löûa hoaït ñoäng. Ñoù laø hieän töôïng moät chaát noùng chaûy töø loøng ñaát phun traøo ra ngoaøi (goïi laø dung nham ) nguoäi daàn ,ñoùng cöùng laïi thaønh ñaù ba dan .Traûi qua haøng trieäu naêm, döôùi taùc duïng cuûa naéng möa, lôùp ñaù ba dan treân maët vuïn bôû taïo thaønh ñaát ñoû ba dan .

  *Hoaït ñoäng caû lôùp :

  -GV yeâu caàu HS quan saùt tranh ,aûnh vuøng troàng caây caø pheâ ôû Buoân Ma Thuoät hoaëc hình 2 trong SGK, nhaän xeùt vuøng troàng caø pheâ ôû Buoân Ma Thuoät (giuùp cho HS coù bieåu töôïng veà vuøng chuyeân troàng caø pheâ) .

  -GV goïi HS leân baûng chæ vò trí ôû Buoân Ma Thuoät treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN

  -GV noùi: khoâng chæ ôû Buoân Ma Thuoät maø hieän nay ôû Taây Nguyeân coù nhöõng vuøng chuyeân troàng caø pheâ vaø nhöõng caây coâng nghieäp laâu naêm khaùc nhö : cao su ,cheø , caø pheâ …

  -GV hoûi caùc em bieát gì veà caø pheâ Buoân Ma Thuoät ?

  -GV giôùi thieäu cho HS xem moät soá tranh, aûnh veà saûn phaåm caø pheâ cuûa Buoân Ma thuoät (caø pheâ haït ,caø pheâ boät…)

  -Hieän nay ,khoù khaên lôùn nhaát trong vieäc troàng caây coâng nghieäp ôû Taây Nguyeân laø gì ?

  -Ngöôøi daân ôû Taây Nguyeân ñaõ laøm gì ñeå khaéc phuïc khoù khaên naøy ?

  -GV nhaän xeùt , keát luaän .

  2.Chaên nuoâi gia suùc lôùn treân caùc ñoàng coû :

   *Hoaït ñoäng caù nhaân :

  -Cho HS döïa vaøo hình 1, baûng soá lieäu ,muïc 2 trong SGK ,traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Haõy keå teân nhöõng vaät nuoâi chính ôû Taây Nguyeân .

   +ÔÛ Taây Nguyeân voi ñöôïc nuoâi ñeå laøm gì ?

 

-GV goïi HS traû lôøi caâu hoûi

  -GV söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn thieân caâu traû lôøi.

4.Cuûng coá :

  -GV trình baøy toùm laïi nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà hoaït ñoäng troàng caây coâng nghieäp laâu naêm vaø chaên nuoâi gia suùc lôùn ôû Taây Nguyeân .

  -Goïi vaøi HS ñoïc baøi hoïc trong khung .

  5. Daën doø:

  -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi naøy phaàn tieáp theo.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

-HS haùt .

 

-HS traû lôøi caâu hoûi .

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

-HS thaûo luaän nhoùm.

 

 

+ Cao su, caø pheâ, hoà tieâu, cheø …Chuùng thuoäc loaïi caây coâng nghieäp .

 

 

+Caây caø pheâ ñöôïc troàng nhieàu nhaát.

 

 

-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình .

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt ,boå sung .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS quan saùt tranh ,aûnh vaø hình 2 trong SGK .

 

-HS leân baûng chæ vò trí treân baûn ñoà .

 

 

 

 

 

-HS traû lôøi caâu hoûi.

 

-HS xem saûn phaåm .

 

 

+Tình traïng thieáu nöôùc vaøo muøa khoâ .

 

+Phaûi duøng maùy bôm huùt nöôùc ngaàm leân ñeå töôùi caây .

 

 

 

-HS döïa vaøo SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi.

+Traâu, boø, voi

+Ñeå chôû haøng hoùa töø vuøng cao ñeán mieàn xuoâi.

-HS traû lôøi ,HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

-3 HS ñoïc baøi hoïc vaø traû lôøi caâu hoûi .

 

-HS caû lôùp .

 

 

LÒCH SÖÛ

Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân

I.Muïc tieâu :

  - HS bieát sau khi Ngoâ Quyeàn maát, ñaát nöôùc bò rôi vaøo caûnh loaïn laïc, neàn kinh teá bò kìm haõm bôûi chieán tranh lieân mieân .

  -Ñinh Boä Lónh ñaõ coù coâng thoáng nhaát ñaát nöôùc, laäp neân nhaø Ñinh .

II.Chuaån bò :

  -Hình trong SGK phoùng to .

  -PHT cuûa HS .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC : OÂn taäp .

  -Khi nghĩa  Hai Baø Tröng noå ra vaøo thôøi gian naøo vaø coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi LS daân toäc ?

  -Chieán thaéng Bch Đằng xaûy ra vaøo thôøi gian naøo vaø coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi LS daân toäc?

  -GV nhaän xeùt .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu : ghi töïa .

  b.Phaùt trieån baøi :

  GV döïa vaøo phaàn ñaàu cuûa baøi trong SGK ñeå giuùp HS hieåu ñöôïc boái caûnh ñaát nöôùc buoåi ñaàu ñoäc laäp .

  *Hoaït ñoäng caù nhaân :

  -GV cho HS ñoïc SGK 

  -GV nhaän xeùt keát luaän: trieàu ñình luïc ñuïc tranh nhau ngai vaøng ,ñaát nöôùc bò chia caét thaønh 12 vuøng , daân chuùng ñoå maùu voâ ích , ruoäng ñoàng bò taøn phaù , quaân thuø laêm le ngoaøi bôø coõi).

  *Hoaït ñoäng caû lôùp :

   -GV toå chöùc cho HS thaûo luaän ñeå ñi ñeán thoáng nhaát: ÑBL sinh ra vaø lôùn leân ôû Hoa Lö , Gia Vieãn, Ninh Bình . Truyeän côø lau taäp traän noùi leân töø nhoû ÑBL ñaõ toû ra coù chí lôùn .

    +Ñinh Boä Lónh ñaõ coù coâng gì trong buoåi ñaàu ñoäc laäp cuûa ñaát nöôùc?

  -GV cho HS thaûo luaän vaø thoáng nhaát: Lôùn leân gaëp buoåi loaïn laïc, ÑBL ñaõ xaây döïng löïc löôïng ñem quaân ñi deïp loaïn 12 söù quaân . Naêm 968 oâng ñaõ thoáng nhaát ñöôïc giang sôn.

   +Sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc ÑBL ñaõ laøm gì ?

  GV toå chöùc cho HS thaûo luaän ñeå ñi ñeán thoáng nhaát: ÑBL leân ngoâi vua, laáy nieân hieäu laø Ñinh Tieân Hoaøng, ñoùng ñoâ ôû Hoa Lö , ñaët teân nöôùc laø Ñaïi Coà Vieät , nieân hieäu Thaùi Bình .

  GV giaûi thích caùc töø :

    +Hoaøng: laø Hoaøng ñeá, ngaàm noùi vua nöôùc ta ngang haøng vôùi Hoaøng ñeá Trung Hoa .  

   +Ñaïi Coà Vieät : nöôùc Vieät lôùn .

   +Thaùi Bình : yeân oån , khoâng coù loaïn laïc vaø chieán tranh.

  *Hoaït ñoäng nhoùm :

  -GV yeâu caàu caùc nhoùm laäp baûng so saùnh tình hình ñaát nöôùc tröôùc vaø sau khi ñöôïc thoáng nhaát theo maãu :

 

Caùc maët                                        Thôøi gian

                         Tröôùc khi thoáng nhaát                 Sau khi thoáng nhaát

-Ñaát nöôùc       -Bò chia thaønh 12 vuøng.       -Ñaát nöôùc quy veà moät moái

 

-Trieàu ñình    -Luïc ñuïc                                 -Ñöôïc toå chöùc laïi quy cuõ

 

-Ñôøi soáng      -Laøng maïc, ñoàng ruoäng        -Ñoàng ruoäng trôû laïi xanh töôi,

cuûa nhaân       bò taøn phaù, daân ngheøo khoå,   ngöôïc xuoâi buoân baùn,

daân                ñoå maùu voâ ích.                      khaép nôi chuøa thaùp ñöôïc

                                                                         xaây döïng.

 

-GV nhaän xeùt vaø keát luaän .

4.Cuûng coá :

  -GV cho HS ñoïc baøi hoïc trong SGK .

  -Hoûi: Neáu coù dòp ñöôïc veà thaêm kinh ñoâ Hoa Lö em seõ nhôù ñeán ai ? Vì sao ?

5. Daën doø:

    -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi : “Cuoäc khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc laàn thöù nhaát”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

 

-2 HS traû lôøi .

-Caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS ñoïc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS traû lôøi.

 

-HS thaûo luaän vaø thoáng nhaát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Caùc nhoùm thaûo luaän vaø laäp thaønh baûng .

-Ñaïi  dieän caùc nhoùm thoâng baùo keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm tröôùc lôùp .

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt vaø boå sung cho hoaøn chænh .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 HS ñoïc .

-HS traû lôøi .

 

 

-HS caû lôùp .

 

ÑÒA LÍ

Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi

daân ôû Taây Nguyeân (tieáp theo)

I.Muïc tieâu :

      -Hoïc xong baøi naøy HS bieát :Trình baøy moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû Taây Nguyeân :Troàng caây coâng nghieäp laâu naêm vaø chaên nuoâi gia suùc lôùn .

    -Döïa vaøo löôïc ñoà (baûn ñoà), baûng soá lieäu , tranh, aûnh ñeå tìm hieåu kieán thöùc .

    -Xaùc laäp moái quan heä ñòa lí giöõa caùc thaønh phaàn töï nhieân vôùi nhau vaø giöõa thieân nhieân vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa con ngöôøi .

  II.Chuaån bò :

    -Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN.

    -Tranh, aûnh nhaø maùy thuûy ñieän vaø röøng ôû Taây Nguyeân .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS .

2.KTBC :

  -Keå teân nhöõng caây troàng chính ôû Taây Nguyeân .

  -Keå teân nhöõng vaät nuoâi chính ôû Taây Nguyeân.

- Döïa vaøo ñieàu kieän ñaát ñai vaø khí haäu, haõy cho bieát vieäc troàng caây coâng nghieäp ôû Taây Nguyeân coù thuaän lôïi vaø khoù khaên gì?

   -GV nhaän xeùt ghi ñieåm .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  3.Khai thaùc nöôùc :

  *Hoaït ñoäng nhoùm :

  GV cho HS laøm vieäc trong nhoùm theo gôïi yù sau:

  -Quan saùt löôïc ñoà hình 4 , haõy :

   +Keå teân moät soá con soâng ôû Taây Nguyeân .

 

+Nhöõng con soâng naøy baét nguoàn töø ñaâu vaø chaûy ra ñaâu?

 

-Taïi sao caùc soâng ôû Taây Nguyeân laém thaùc gheành ?

 

 

-Ngöôøi daân Taây Nguyeân khai thaùc söùc nöôùc ñeå laøm gì ?

 

 

  -Caùc hoà chöùa nöôùc do nhaø nöôùc vaø nhaân daân xaây döïng coù taùc duïng gì ?

  -Chæ vò trí nhaø maùy thuûy ñieän Y-a-li treân löôïc ñoà hình 4 vaø cho bieát noù naèm treân con soâng naøo ?

GV cho ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình .

GV söûa chöõa, giuùp HS hoaøn thieän phaàn trình baøy.

GV goïi HS chæ 3 con soâng Xeâ Xan , Ba , Ñoàng Nai vaø nhaø maùy thuûy ñieän Y-a-li treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN.

  4.Röøng vaø vieäc khai thaùc röøng ôû Taây Nguyeân:

  *Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi:

  -GV yeâu caàu HS quan saùt hình 6, 7 vaø ñoïc muïc 4 trong SGK ,traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Taây Nguyeân coù nhöõng loaïi röøng naøo ?

   +Vì sao ôû Taây Nguyeân laïi coù caùc loaïi röøng khaùc nhau ?

   +Moâ taû röøng raäm nhieät ñôùi vaø röøng khoäp döïa vaøo quan saùt tranh, aûnh vaø caùc töø gôïi yù sau: Röøng raäm raïp, röøng thöa, röøng moät loaïi caây, röøng nhieàu loaïi caây vôùi nhieàu taàng, röøng ruïng laù muøa khoâ, xanh quanh naêm .

  -Cho HS laäp baûng so saùnh 2 loaïi röøng: Röøng raäm nhieät ñôùi vaø röøng khoäp (theo moâi tröôøng soáng vaø ñaëc ñieåm).

  -GV cho HS ñaïi dieän traû lôøi caâu hoûi tröôùc lôùp.

  -GV söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi.

  -GV giuùp HS xaùc laäp moái quan heä giöõa khí haäu vaø thöïc vaät .

  * Hoaït ñoäng caû lôùp :

  Cho HS ñoïc muïc 2, quan saùt hình 8, 9, 10, trong SGK vaø voán hieåu bieát cuûa mình traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Röøng ôû Taây Nguyeân coù giaù trò gì ?

   +Goã ñöôïc duøng ñeå laøm gì ?

   +Keå caùc coâng vieäc caàn phaûi laøm trong quy trình saûn xuaát ra caùc saûn phaåm ñoà goã .

  +Chuùng ta caàn phaûi laøm gì ñeå baûo veä röøng ?

 

 

-GV nhaän xeùt vaø keát luaän .

4.Cuûng coá :

  GV cho HS trình baøy toùm taét nhöõng hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû Taây Nguyeân (troàng caây coâng nghieäp laâu naêm, chaên nuoâi gia suùc coù söøng ,khai thaùc nöôùc, khai thaùc röøng ) .

5. Daën doø:

  - Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi : “Thaønh phoá Ñaø Laït”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc.

 

-HS chuaån bò tieát hoïc .

 

-HS traû lôøi caâu hoûi .

-HS khaùc nhaän xeùt ,boå sung.

 

 

 

 

 

 

-HS thaûo luaän nhoùm .

 

 

 

 

+ soâng Xeâ Xa, soâng Xreâ Poâk, soâng Ba, soâng Ñoàng Nai.

+Nhöõng con soâng naøy baét nguoàn töø soâng Meâ Coâng vaø chaûy ra bieån Ñoâng.

+ Vì soâng ôû ñaây chaûy qua nhieàu vuøng coù ñoä cao khaùc nhau neân loøng soâng laém thaùc gheành.

+Ngöôøi daân ôû ñaây duøng söùc nöôùc chaûy töø cao xuoáng ñeå chaïy tua-bin saûn xuaát ra ñieän

+Caùc hoà chöùa nöôùc ôû ñaây coù taùc duïng giöõ nöôùc, haïn cheá nhöõng côn luõ baát thöôøng.

-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình .

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt,boå sung.

 

-HS leân chæ teân 3 con soâng .

 

 

 

 

 

-HS quan saùt vaø ñoïc SGK ñeå traû lôøi .

 

+Röøng raäm nhieät ñôùi, röøng ruïng laù muøa khoâ.

+Röøng raäm nhieät ñôùi: caây coái quanh naêm xanh töôi phaùt trieån maïnh. Röøng khoäp vaøo muøa khoâ ruïng laù gaàn heát troâng xô xaùc.

 

 

 

-HS ñaïi dieän caëp cuûa mình traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

-HS xaùc laäp theo söï höôùng daãn cuûa GV.

 

 

-HS ñoïc SGK vaø quan saùt tranh,aûnh ñeå traû lôøi .

+ Röøng cho ta nhieàu saûn vaät vaø goã quyù

+Goã duøng ñoùng vaø laøm caùc loaïi ñoà duøng trong gia ñình: baøn, gheá, tuû,…

 

+phaûi troàng laïi röøng ôû nhöõng nôi ñaát troáng vaø khai thaùc röøng hôïp lí.

-HS trình baøy .

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

-HS caû lôùp.

 

                                                             LCH S

Cuoäc khaùng chieán choáng quaân

Toáng xaâm löôïc laàn thöù nhaát (Naêm 981)

I.Muïc tieâu :

  -HS bieát Leâ Hoaøn leân ngoâi vua laø phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñaát nöôùc vaø hôïp vôùi loøng daân

  -Keå laïi ñöôïc dieãn bieán cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc .

  -YÙ nghóa thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán .

II.Chuaån bò :

  -Hình trong SGK phoùng to .

  -PHT cuûa HS

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC : Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân

   + Ñinh Boä Lónh ñaõ coù coâng gì trong buoåi ñaàu ñoäc laäp cuûa ñaát nöôùc?

  -GV nhaän xeùt ghi ñieåm .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu :ghi töïa .

  b. Phaùt trieån baøi :

  *Hoaït ñoäng caû lôùp :

1. Tình hình nöôùc ta tröôùc khi quaân Toáng sang xaâm löôïc.

  -GV cho HS ñoïc SGK ñoaïn : “Naêm 979 ….söû cuõ goïi laø nhaø Tieàn Leâ”.

  -GV ñaët vaán ñeà :

   +Leâ Hoaøn leân ngoâi vua trong hoaøn caûnh naøo?

   +Leâ Hoaøn ñöôïc toân leân laøm vua coù ñöôïc nhaân daân uûng hoä khoâng ?

  -GV toå chöùc cho HS thaûo luaän ñeå ñi ñeán thoáng nhaát: yù kieán thöù 2 ñuùng vì: khi leân ngoâi, Ñinh Toaøn coøn quaù nhoû; nhaø Toáng ñem quaân sang xaâm löôïc nöôùc ta; Leâ Hoaøn ñang giöõ chöùc Toång chæ huy quaân ñoäi; khi Leâ Hoaøn leân ngoâi ñöôïc quaân só uûng hoä tung hoâ “vaïn tueá”.

2. Keát quaû cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc.

  *Hoaït ñoäng nhoùm : GV phaùt PHT cho HS .

  -GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän theo caâu hoûi :

   +Quaân Toáng xaâm löôïc nöôùc ta vaøo naêm naøo?

   +Quaân Toáng tieán vaøo nöôùc ta theo nhöõng ñöôøng naøo?

   +Leâ Hoaøn chia quaân thaønh maáy caùnh vaø ñoùng quaân ôû ñaâu ñeå ñoùn giaëc ?

  -Quaân Toáng coù thöïc hieän ñöôïc yù ñoà xaâm löôïc cuûa chuùng khoâng ?

  -Keát quaû cuûa cuoäc khaùng chieán nhö theá naøo?

  -GV nhaän xeùt, keát luaän .

  *Hoaït ñoäng caû lôùp :

  -GV neâu caâu hoûi cho HS thaûo luaän: “Thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng ñaõ ñem laïi keát quaû gì cho nhaân daân ta ?”.

 

 

-GV keát luaän: Neàn ñoäc laäp cuûa nöôùc nhaø ñöôïc giöõ vöõng ; Nhaân daân ta töï haøo ,tin töôûng vaøo söùc maïnh vaø tieàn ñoà cuûa daân toäc

4.Cuûng coá :

  -Cho 2 HS ñoïc baøi hoïc .

  -Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng mang laïi keát quaû gì ?

  -GV nhaän xeùt .

5. Daën doø:

  -Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi : “Nhaø Lyù dôøi ñoâ ra Thaêng Long”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

 

-3 HS traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

 

 

 

 

-1 HS ñoïc .

 

 

 

 

 

-HS caû lôùp thaûo luaän vaø thoáng nhaát yù kieán thöù 2.

 

 

 

 

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän .

-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy .

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt ,boå sung .

 

 

 

 

 

 

-HS caû lôùp thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi.

-HS khaùc nhaän xeùt ,boå sung .

+ Thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng ñaõ ñem laïi, Neàn ñoäc laäp cuûa nöôùc nhaø ñöôïc giöõ vöõng ; Nhaân daân ta töï haøo ,tin töôûng vaøo söùc maïnh vaø tieàn ñoà cuûa daân toäc.

 

 

 

 

-HS ñoïc baøi hoïc .

-HS traû lôøi .

 

 

 

 

 

ÑÒA LÍ

Thaønh phoá Ñaø Laït

I.Muïc tieâu :

    -Hoïc xong baøi naøy, HS bieát : Vò trí cuûa Ñaø Laït treân baûn ñoà Vieät Nam.

    -Trình baøy ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa thaønh phoá Ñaø Laït .

    -Döïa vaøo löôïc ñoà (Baûn ñoà, tranh, aûnh ñeå tìm kieán thöùc .

    -Xaùc laäp ñöôïc moái quan heä Ñòa lí giöõa ñòa hình vôùi khí haäu, giöõa thieân nhieân vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa con ngöôøi .

II.Chuaån bò :

    -Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân Vieät Nam.

    -Tranh, aûnh veà thaønh phoá Ñaø Laït (HS, GV söu taàm )

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  GV cho HS haùt .

2.KTBC :

  -Neâu ñaëc ñieåm cuûa soâng ôû Taây Nguyeân vaø ích lôïi cuûa noù .

  -Moâ taû röøng raäm nhieät ñôùi vaø röøng khoäp ôû Taây Nguyeân.

  -Taïi sao caàn phaûi baûo veä röøng vaø troàng laïi
röøng ?

  GV nhaän xeùt ghi ñieåm .

3.Baøi môùi :

  @.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  @.Phaùt trieån baøi :

  1.Thaønh phoá noåi tieáng veà röøng thoâng vaø thaùc nöôùc :

  *Hoaït ñoäng caù nhaân :

  GV cho HS döïa vaøo hình 1 ôû baøi 5, tranh, aûnh, muïc 1 trong SGK vaø kieán thöùc baøi tröôùc ñeå traû lôøi caâu hoûi sau :

   +Ñaø Laït naèm treân cao nguyeân naøo ?

   +Ñaø Laït ôû ñoä cao bao nhieâu meùt ?

 

+Vôùi ñoä cao ñoù Ñaø Laït seõ coù khí haäu nhö theá naøo ?

   +Quan saùt hình 1, 2 (nhaèm giuùp cho caùc em coù bieåu töôïng veà hoà Xuaân Höông vaø thaùc Cam Li) roài chæ vò trí caùc ñieåm ñoù treân hình 3.

   +Moâ taû moät caûnh ñeïp cuûa Ñaø Laït .

  -GV cho HS traû lôøi caâu hoûi tröôùc lôùp .

  -GV söûa chöõa, giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi.

  GV giaûi thích theâm cho HS: Nhìn chung caøng leân cao thì nhieät ñoä khoâng khí caøng giaûm. Trung bình cöù leân cao 1000m thì nhieät ñoâ khoâng khí laïi giaûm ñi 5 ñeán 6 0c .Vì vaäy, vaøo muøa haï noùng böùc ,nhöõng ñòa ñieåm nghæ maùt ôû vuøng nuùi thöôøng raát ñoâng du khaùch. Ñaø Laït ôû ñoä cao 1500m so vôùi maët bieån neân quanh naêm maùt meû .Vaøo muøa ñoâng, Ñaø Laït cuõng laïnh nhöng khoâng chòu aûnh höôûng gioù muøa ñoâng baéc neân khoâng reùt buoát nhö ôû mieàn Baéc .

  2. Ñaø Laït-thaønh phoá du lòch vaø nghæ maùt :

  *Hoaït ñoäng nhoùm :

  -GV cho HS döïa vaøo voán hieåu bieát cuûa mình, vaøo hình 3 ,muïc 2 trong SGK ñeå thaûo luaän theo caùc gôïi yù sau :

   +Taïi sao Ñaø Laït laïi ñöôïc choïn laøm nôi du lòch vaø nghæ maùt ?

 

+Ñaø Laït coù nhöõng coâng trình naøo phuïc vuï cho vieäc nghæ maùt , du lòch ?

 

 

+Keå teân moät soá khaùch saïn ôû Ñaø Laït .

  -GV cho ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû cuûa nhoùm mình .

-Cho HS ñem tranh, aûnh söu taàm veà Ñaø Laït leân trình baøy tröôùc lôùp .

  -GV nhaän xeùt, keát luaän.

  3.Hoa quaû vaø rau xanh ôû Ñaø Laït :

  * Hoaït ñoäng nhoùm :

     +Taïi sao Ñaø Laït ñöôïc goïi laø thaønh phoá cuûa hoa quaû vaø rau xanh ?

  +Keå teân caùc loaïi hoa, quaû vaø rau xanh ôû Ñaø Laït.

 

+Taïi sao ôû Ñaø Laït laïi troàng ñöôïc nhieàu loaïi hoa, quaû, rau xöù laïnh ?

   +Hoa vaø rau cuûa Ñaø Laït coù giaù trò nhö theá naøo?

 

 

4.Cuûng coá :

  -GV cuøng HS hoaøn thieän sô ñoà trong phieáu hoïc taäp.

 

5. Daën doø:

  -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò tieát sau oân taäp .

-Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

-HS caû lôùp haùt .

 

-HS traû lôøi caâu hoûi .

 

 

 

-HS nhaän xeùt vaø boå sung .

 

 

-HS nhaéc laïi .

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

+ Cao nguyeân Laâm Vieân

+ Ñaø Laït ôû ñoä cao 1500m so vôùi maët bieån

+ Khí haäu quanh naêm maùt meû

 

+HS chæ baûn ñoà    .

 

+HS moâ taû .

-HS traû lôøi caâu hoûi .

-HS khaùc nhaän xeùt ,boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän .

+ Nhôø coù khoâng khí trong laønhm maùt meû, thieân nhieân töôi ñeïp neân Ñaø Laït ñöôïc choïn laøm nôi du lòch vaø nghæ maùt.

+ Ñaø Laït coù nhöõng coâng trình phuïc vuï cho vieäc nghæ maùt , du lòch nhö: khaùch saïn, saân goân, bieät thöï vôùi nhieàu kieåu kieán truùc khaùc nhau.

 

-Caùc nhoùm ñaïi dieän leân baùo caùo keát quaû.

 

-Caùc nhoùm ñem tranh, aûnh söu taàm leân trình baøy tröôùc lôùp .

 

 

 

+ Vì Ñaø Laït coù nhieàu hoa quaû vaø rau xanh.

+ Lan, hoàng, cuùc, daâu, maän, baép caûi, suùp lô, …

+ Vì Ñaø Laït coù khí haäu quanh naêm maùt meû, laïnh nhöng khoâng reùt.

+ Hoa vaø rau cuûa Ñaø Laït coù giaù trò dinh döôõng cao vaø cung caáp cho nhieàu nôi.

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt,boâû sung .

-HS caùc nhoùm ñaïi dieän traû lôøi keát quaû.

-HS leân ñieàn.

-Caû lôùp nhaän xeùt,boå sung.

 

 

 

 

 

 

LÒCH SÖÛ

Nhaø Lyù dôøi ñoâ ra Thaêng Long

I.Muïc tieâu :

  -HS bieát tieáp theo nhaø Leâ laø nhaø Lyù. Lyù Thaùi Toå laø oâng vua cuûa nhaø Lyù. OÂng cuõng laø ngöôøi ñaàu tieân xaây döïng kinh thaønh Thaêng Long (nay laø Haø Noäi ). Sau ñoù, Lyù Thaùnh Toâng ñaët teân nöôùc laø Ñaïi Vieät .

  -Kinh ñoâ Thaêng Long thôøi Lyù ngaøy caøng phoàn thònh . 

II.Chuaån bò :

  -Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam .

  -PHT cuûa HS .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC :

 +Tình hình nöôùc ta khi quaân Toáng xaâm löôïc ?

+Em trình baøy keát quaû cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc.

  -GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi :ghi töïa .

  b.Phaùt trieån baøi :

  GV giôùi thieäu: Tieáp theo nhaø Leâ laø nhaø Lyù. Nhaø Lyù toàn taïi töø naêm 1009 ñeán naêm 1226. Nhieäm vuï cuûa chuùng ta hoâm nay laø tìm hieåu nhaø Lyù ñöôïc ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo? Vieäc dôøi töø Hoa Lö ra Ñaïi La, sau ñoåi thaønh Thaêng Long dieãn ra theá naøo? Vaøi neùt veà kinh thaønh Thaêng Long thôøi Lyù.

  -GV giôùi thieäu: naêm 1005, vua Leâ Ñaïi Haønh maát, Leâ Long Ñónh leân ngoâi, tính tình baïo ngöôïc. Lyù Coâng Uaån laø vieân quan coù taøi, coù ñöùc. Khi Leâ Long Ñónh maát, Lyù Coâng Uaån ñöôïc toân leân laøm vua. Nhaø Lyù baét ñaàu töø ñaây .

  *Hoaït ñoäng caù nhaân:

  -GV ñöa ra baûn ñoà haønh chính mieàn Baéc Vieät Nam roài yeâu caàu HS xaùc ñònh vò trí cuûa kinh ñoâ Hoa Lö vaø Ñaïi La (Thaêng Long).

  -GV yeâu caàu HS döïa vaøo löôïc ñoà vaø keânh chöõ trong SGK ñoaïn: “Muøa xuaân naêm 1010…..maøu môõ naøy”, ñeå laäp baûng so saùnh theo maãu sau :

 

 Vuøng ñaát                         Noäi dung so saùnh

                        Vò trí                               Ñòa theá

 

Hoa Lö                Khoâng phaûi            Röøng nuùi hieåm trôû,

                             trung taâm                          chaät heïp

Ñaïi La            Trung taâm                 Ñaát roäng, baèng

                         ñaát nöôùc                        phaúng, maøu môõ                      

 

 

-GV ñaët caâu hoûi ñeå HS traû lôøi : “Lyù Thaùi Toå suy nghó nhö theá naøo maø quyeát ñònh dôøi ñoâ töø Hoa Lö ra Ñaïi La ?”.

  -GV: Muøa thu naêm 1010, Lyù Thaùi Toå quyeát ñònh dôøi ñoâ töø Hoa Lö ra Ñaïi La vaø ñoåi teân Ñaïi La thaønh Thaêng Long . Sau ñoù ,Lyù Thaùnh Toâng ñoåi teân nöôùc laø Ñaïi Vieät .

  -GV giaûi thích töø “ Thaêng Long” vaø “Ñaïi Vieät”. 

*Hoaït ñoäng nhoùm : GV phaùt PHT cho HS .

  -GV hoûi HS :Thaêng Long döôùi thôøi Lyù ñöôïc xaây döïng nhö theá naøo ?

  -GV cho HS thaûo luaän vaø ñi ñeán keát luaän :Thaêng Long coù nhieàu laâu ñaøi , cung ñieän , ñeàn chuøa. Daân tuï hoïp ngaøy caøng ñoâng vaø laäp neân phoá, neân phöôøng .

4.Cuûng coá :

  -GV cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc .

  -Sau trieàu ñaïi Tieàn Leâ ,trieàu naøo leân naém quyeàn?

  -Ai laø ngöôøi quyeát ñònh dôøi ñoâ ra Thaêng Long ?

  -Vieäc dôøi ñoâ ra Thaêng Long coù yù nghóa gì ?

5. Daën doø:

  -Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi : “Chuøa thôøi Lyù”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

 

-4 HS traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

 

 

 

-HS laéng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS leân baûng xaùc ñònh .

 

 

-HS laäp baûng so saùnh .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS traû lôøi: cho con chaùu ñôøi sau xaây döïng cuoäc soáng aám no .

 

 

 

 

-HS ñoïc PHT.

-HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu hoûi .

-Caùc nhoùm khaùc boå sung .

 

 

 

-2 HS ñoïc baøi hoïc .

-HS traû lôøi caâu hoûi.Caû lôùp nhaän xeùt,boå sung .

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

ÑÒA LÍ

OÂn Taäp

I.Muïc tieâu :

    -Hoïc xong baøi naøy HS bieát: Heä thoáng ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm chính veà thieân nhieân, con ngöôøi vaø hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû Hoaøng Lieân Sôn, trung du Baéc Boä vaø Taây Nguyeân .

    -Chæ ñöôïc daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn, caùc cao nguyeân ôû Taây Nguyeân vaø thaønh phoá Ñaø Laït treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .

II.Chuaån bò :

    -Baûn ñoà töï nhieân VN .

    -PHT (Löôïc ñoà troáng) .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC :

  -Ñaø Laït coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi naøo ñeå trôû thaønh Thaønh phoá du lòch vaø nghæ maùt ?

  -Taïi sao Ñaø Laït coù nhieàu rau, hoa, quaû xöù
laïnh ?

  -GV nhaän xeùt ghi ñieåm .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  * Vò trí mieàn nuùi vaø trung du. (Hoaït ñoäng caû lôùp):

  -GV phaùt PHT cho töøng HS vaø yeâu caàu HS ñieàn teân daõy nuùi HLS, caùc cao nguyeân ôû Taây Nguyeân vaø thaønh phoá Ñaø Laït vaøo löôïc ñoà .

  -GV cho HS leân chæ vò trí daõy nuùi HLS, caùc cao nguyeân ôû Taây Nguyeân vaø thaønh phoá Ñaø Laït treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN.

  -GV nhaän xeùt vaø ñieàu chænh laïi phaàn laøm vieäc cuûa HS cho ñuùng .

  * Ñaëc ñieåm thieân nhieân (Hoaït ñoäng nhoùm) :

  -GV cho HS caùc nhoùm thaûo luaän caâu hoûi :

   +Neâu ñaëc ñieåm thieân nhieân vaø hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ôû vuøng nuùi HLS vaø Taây Nguyeân theo nhöõng gôïi yù ôû baûng . (SGK trang 97)

    .Nhoùm 1: Ñòa hình, khí haäu ôû HLS, Taây Nguyeân .

    .Nhoùm 2: Daân toäc ôû HLS vaø Taây Nguyeân .

    .Nhoùm 3: Troàng troït, chaên nuoâi, ngheà thuû coâng .

    .Nhoùm 4: Khai thaùc khoaùng saûn, khai thaùc söùc nöôùc vaø röøng .

  -GV phaùt cho moãi nhoùm moät baûng phuï. Caùc nhoùm töï ñieàn caùc yù vaøo trong baûng .

  -Cho HS ñem baûng treo leân cho caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.

  -GV nhaän xeùt vaø giuùp caùc em hoaøn thaønh phaàn vieäc cuûa nhoùm mình .

   * Con ngöôøi vaø hoaït ñoäng (Hoaït ñoäng caû lôùp) :

  -GV hoûi :

   +Haõy neâu ñaëc ñieåm ñòa hình trung du Baéc Boä .

   +Ngöôøi daân nôi ñaây ñaõ laøm gì ñeå phuû xanh ñaát troáng, ñoài troïc .

  -GV hoaøn thieän phaàn traû lôøi cuûa HS.

4.Cuûng coá :

  -GV cho treo löôïc ñoà coøn troáng vaø cho HS leân ñính phaàn coøn thieáu vaøo löôïc ñoà .

   -GV nhaän xeùt, keát luaän .

5. Daën doø:

  -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi : “Ñoàng baèng Baéc Boä”.

  -GV nhaän xeùt tieát hoïc .

 

 

-HS traû lôøi caâu hoûi .

-Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung .

 

 

 

 

 

 

 

-HS ñieàn teân vaøo löôïc ñoà .

 

 

-HS leân chæ vò trí caùc daõy nuùi vaø cao nguyeân treân baûn ñoà.

-HS caû lôùp nhaän xeùt, boåû sung.

 

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñieàn vaøo baûng phuï .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy .

 

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

-HS traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

-HS thi ñua leân ñính .

-Caû lôùp nhaän xeùt.

 

 

-HS caû lôùp .

 

LÒCH SÖÛ

Chuøa thôøi LYÙù

I.Muïc tieâu :

  -HS bieát ñeán thôøi Lyù ,ñaïo phaät phaùt trieån thònh ñaït nhaát .

  -Thôøi Lyù, chuøa  ñöôïc xaây döïng ôû nhieàu nôi .

  -Chuøa laø coâng trình kieán truùc ñeïp .

II.Chuaån bò :

  -AÛnh chuïp phoùng to chuøa Daâu ,chuøa Moät Coät , töôïng phaät A- di –ñaø.

  -PHT cuûa HS .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  -GV cho HS haùt .

2.KTBC : Nhaø Lyù dôøi ñoâ ra Thaêng Long.

+ Sau khi leân ngoâi, Lyù Coâng Uaån ñaõ laøm gì?

 

+ Khi Coâng Uaån leân laøm vua, Thaêng Long ñöôïc xaây döïng nhö theá naøo?

  -GV nhaän xeùt ghi ñieåm .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi : GV cho HS quan saùt aûnh töôïng phaät A-di-ñaø, aûnh moät soá ngoâi chuøa vaø giôùi thieäu baøi.

  b.Phaùt trieån baøi :

   - GV giôùi thieäu thôøi gian ñaïo Phaät vaøo nöôùc ta vaø giaûi thích vì sao daân ta nhieàu ngöôøi theo ñaïo Phaät . (Ñaïo Phaät töø AÁn Ñoä du nhaäp vaøo nöôùc ta töø thôøi PKPB ñoâ hoä . Ñaïo Phaät coù nhieàu ñieåm phuø hôïp vôùi caùch nghó , loái soáng cuûa daân ta ) .

  * Ñaïo phaät khuyeân laøm ñieàu thieän, traùnh ñieàu aùc. (Hoaït ñoäng caû lôùp) :

  -GV cho HS ñoïc SGK töø “Ñaïo phaät …..raát thònh ñaït.”

  -GV ñaët caâu hoûi :Vì sao noùi : “Ñeán thôøi Lyù, ñaïo Phaät trôû neân phaùt trieån nhaát ?”

 

 

 

  -GV nhaän xeùt keát luaän : Ñaïo Phaät coù nguoàn goác töø AÁn Ñoä, ñaïo phaät du nhaäp vaøo nöôùc ta töø thôøi PKPB ñoâ hoä. Vì giaùo lí cuûa ñaïo Phaät coù nhieàu ñieåm phuø hôïp vôùi caùch nghó , loái soáng cuûa nhaân daân ta neân sôùm ñöôïc nhaân daân tieáp nhaän vaø tin theo.

  * Söï phaùt trieån cuûa ñaïo phaät döôùi thôøi Lyù (Hoaït ñoäng nhoùm) : GV phaùt PHT cho HS

  -GV ñöa ra moät soá yù phaûn aùnh vai troø , taùc duïng cuûa chuøa döôùi thôøi nhaø Lyù . Qua ñoïc SGK vaø vaän duïng hieåu bieát cuûa baûn thaân , HS ñieàn daáu x vaøo oâ troáng sau nhöõng yù ñuùng :

   +Chuøa laø nôi tu haønh cuûa caùc nhaø sö   

   +Chuøa laø nôi toå chöùc teá leã cuûa ñaïo phaät 

   +Chuøa laø trung taâm vaên hoùa cuûa laøng xaõ 

   +Chuøa laø nôi toå chöùc vaên ngheä 

  -GV nhaän xeùt, keát luaän.

  * Chuøa trong ñôøi soáng sinh hoaït cuûa nhaân daân (Hoaït ñoäng caù nhaân) :

  -GV moâ taû chuøa Daâu, chuøa Moät Coät, töôïng Phaät A-di-ñaø (Treân aûnh phoùng to) vaø khaúng ñònh chuøa laø moät coâng trình kieán truùc ñeïp.

  -GV nhaän xeùt vaø keát luaän.

4.Cuûng coá :

  -Cho HS ñoïc khung baøi hoïc.

  -Vì sao döôùi thôøi nhaø Lyù nhieàu chuøa ñöôïc xaây döïng?

  -Em haõy neâu nhöõng ñoùng goùp cuûa nhaø Lyù trong vieäc phaùt trieån ñaïo phaät ôû Vieät Nam?

  -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

5. Daën doø:

  -Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi : “Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc laàn thöù hai”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc.

 

-Caû lôùp haùt .

-HS traû lôøi .

+ Ñöôïc leân laøm vua … teân nöôùc laø Ñaïi Vieät.

+ Thaêng Long coù nhieàu laâu … ngaøy moät ñoâng.

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

-HS laéng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS ñoïc.

-Döïa vaøo noäi dung SGK ,HS thaûo luaän vaø ñi ñeán thoáng nhaát : Nhieàu vua ñaõ töøng theo ñaïo Phaät . Nhaân daân theo ñaïo Phaät raát ñoâng . Kinh thaønh Thaêng Long vaø caùc laøng xaõ coù raát nhieàu chuøa .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñieàn daáu X vaøo oâ troáng.

-Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát quaû.

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung cho hoaøn chænh.

 

 

 

 

 

 

-Hs moâ taû laïi

 

 

-3 HS ñoïc.

-HS traû lôøi.

 

 

 

 

 

-HS caû lôùp.

 

ÑÒA LÍ

Ñoàng Baèng Baéc Boä

I.Muïc tieâu :

    -Hoïc xong baøi naøy HS bieát: Chæ vò trí cuûa ñoàng baèng Baéc Boä treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN.

    -Trình baøy moät soá ñaëc ñieåm cuûa ñoàng baèng Baéc Boä (hình daïng, söï hình thaønh, ñòa hình, soâng ngoøi), vai troø cuûa heä thoáng ñeâ ven soâng .

    -Döïa vaøo baûn ñoà, tranh, aûnh ñeå tìm kieán thöùc .

    -Coù yù thöùc toân troïng, baûo veä caùc thaønh quaû lao ñoäng cuûa con ngöôøi .

II.Chuaån bò :

    -Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .

    -Tranh, aûnh veà ñoàng baèng Baéc Boä, soâng Hoàng, ñeâ ven soâng (söu taàm)

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  Cho HS haùt .

2.KTBC :

  -Neâu ñaëc ñieåm thieân nhieân ôû HLS .

  -Neâu ñaëc ñieåm thieân nhieân ôû Taây Nguyeân.

  -Neâu ñaëc ñieåm ñòa hình ôû vuøng trung du Baéc Boä.

  GV nhaän xeùt, ghi ñieåm .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  1. Ñoàng baèng lôùn ôû mieàn Baéc :

  *Hoaït ñoäng caû lôùp :

  - GV treo BÑ Ñòa lí töï nhieân leân baûng vaø chæ vò trí cuûa ñoàng baèng Baéc Boä .Yeâu caàu HS döïa vaøo kí hieäu tìm vò trí ñoàng baèng Baéc Boä ôû löôïc ñoà trong SGK .

  -GV yeâu caàu HS leân baûng chæ vò trí cuûa ñoàng baèng Baéc Boä treân baûn ñoà .

  -GV chæ BÑ vaø noùi cho HS bieát ñoàng baèng Baéc Boä coù daïng hình tam giaùc vôùi ñænh ôû Vieät Trì , caïnh ñaùy laø ñöôøng bôø bieån .

  *Hoaït ñoäng caù nhaân :

  GV cho HS döïa vaøo aûnh ñoàng baèng Baéc Boä, keânh chöõ trong SGK, traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Ñoàng baèng Baéc Boä do soâng naøo boài ñaép neân ?

   +Ñoàng baèng coù dieän tích lôùn thöù maáy trong caùc ñoàng baèng cuûa nöôùc ta ?

   +Ñòa hình (beà maët) cuûa ñoàng baèng coù ñaëc ñieåm gì ?

-GV cho HS leân chæ BÑ ñòa lí VN veà vò trí, giôùi haïn vaø moâ taû toång hôïp veà hình daïng, dieän tích, söï hình thaønh vaø ñaëc ñieåm ñòa hình cuûa ñoàng baèng Baéc Boä .

  2. Soâng ngoøi vaø heä thoáng ñeâ ngaên luõ :

  * Hoaït ñoäng caû lôùp:

  -GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi (quan saùt hình 1…) cuûa muïc 2, sau ñoù leân baûng chæ treân BÑ soâng Hoàng vaø soâng Thaùi Bình.

  -GV cho HS lieân heä thöïc tieãn theo gôïi yù :Taïi sao soâng coù teân goïi laø soâng Hoàng ?

  -GV chæ treân BÑ VN soâng Hoàng vaø soâng Thaùi Bình, ñoàng thôøi moâ taû sô löôïc veà soâng Hoàng: Ñaây laø con soâng lôùn nhaát ôû mieàn Baéc, baét nguoàn töø TQ, ñoaïn soâng chaûy qua ñoàng baèng Baéc Boä chia thaønh nhieàu nhaùnh ñoå ra bieån baèng nhieàu cöûa ,coù nhaùnh ñoå ra soâng Thaùi Bình nhö soâng Ñuoáng, soâng Luoäc: vì coù nhieàu phuø sa neân soâng quanh naêm coù maøu ñoû, do ñoù soâng coù teân laø soâng Hoàng. Soâng Thaùi Bình do ba soâng : soâng Thöông, soâng Caàu, soâng Luïc Nam hôïp thaønh. Ñoaïn cuoái soâng cuõng chia thaønh nhieàu nhaùnh vaø ñoå ra bieån baèng nhieàu cöûa .

  -GV cho HS döïa vaøo voán hieåu bieát cuûa mình traû lôøi caâu hoûi: Khi möa nhieàu, nöôùc soâng, ngoøi, hoà, ao nhö theá naøo ?

 

+Muøa möa ôû ñoàng baèng Baéc Boä truøng vôùi muøa naøo trong naêm ?

   +Vaøo muøa möa, nöôùc caùc soâng ôû ñaây nhö theá naøo ?

  -GV noùi veà hieän töôïng luõ luït ôû ñoàng baèng Baéc Boä khi chöa coù ñeâ, khi ñeâ vôõ (nöôùc caùc soâng leân raát nhanh, cuoàn cuoän traøn veà laøm ngaäp luït caû ñoàng ruoäng, cuoán troâi nhaø cöûa, phaù hoaïi muøa maøng, gaây thieät haïi cho tính maïng vaø taøi saûn cuûa ngöôøi daân …)

  *Hoaït ñoäng nhoùm :

  -Cho HS döïa vaøo keânh chöõ trong SGK vaø voán hieåu bieát cuûa mình ñeå thaûo luaän theo gôïi yù:

   +Ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Baéc Boä ñaép ñeâ ven soâng ñeå laøm gì ?

   +Heä thoáng ñeâ ôû ÑB Baéc Boä coù ñaëc ñieåm gì ?

   +Ngoaøi vieäc ñaép ñeâ, ngöôøi daân coøn laøm gì ñeå söû duïng nöôùc caùc soâng cho saûn xuaát ?

  -GV noùi theâm veà taùc duïng cuûa heä thoáng ñeâ, aûnh höôûng cuûa heä thoáng ñeâ ñoái vôùi vieäc boài ñaép ÑB. Söï caàn thieát phaûi baûo veä ñeâ ven soâng ôû ÑB Baéc Boä .

4.Cuûng coá :

  - GV cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc trong khung.

  -ÑB Baéc Boä do nhöõng soâng naøo boài ñaép neân?

  -Trình baøy ñaëc ñieåm ñòa hình vaø soâng ngoøi cuûa ÑB Baéc Boä .

  GV yeâu caàu HS leân chæ BÑ vaø moâ taû veà ÑB soâng Hoàng, veà soâng ngoøi vaø heä thoáng ñeâ ven soâng hoaëc noái caùc muõi teân vaøo sô ñoà noùi veà quan heä giöõa khí haäu, soâng ngoøi vaø hoaït ñoäng caûi taïo töï nhieân cuûa ngöôøi daân ÑB Baéc Boä .

VD: Muøa haï möa nhieàu nöôùc soâng daâng leân nhanh gaây luõ luït ñaép ñeâ ngaên luõ .

5. Daën doø:

  -Veà xem laïi baøi, chuaån bò baøi tieát sau: “Ngöôøi daân ôû ÑB Baéc Boä”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

-HS haùt .

 

-HS traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS tìm vò trí ñoàng baèng Baéc Boä treân löôïc ñoà .

-HS leân baûng chæ BÑ.

 

-HS laéng nghe.

 

 

 

-HS traû lôøi caâu hoûi .

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

 

 

-HS leân chæ vaø moâ taû .

 

 

 

 

 

-HS quan saùt vaø leân chæ vaøo BÑ .

-Vì coù nhieàu phuø sa neân quanh naêm soâng coù maøu ñoû .

-HS laéng nghe .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nöôùc soâng daâng cao thöôøng gaây ngaäp luït ôû ñoàng baèng .

 

-Muøa haï .

-Nöôùc caùc soâng daâng cao gaây luõ luït .

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû .

 

+Ngaên luõ luït .

+Heä thoáng ñeâ … töôùi tieâu cho ñoàng ruoäng.

 

 

 

 

-3 HS ñoïc .

-HS traû lôøi caâu hoûi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

 

 

 

 

 

LÒCH SÖÛ

Cuoäc Khaùng Chieán Choáng Quaân Toáng

Xaâm Löôïc LAÀN THÖÙ HAI( 1075 – 1077)

I.Muïc tieâu :

  -HS bieát trình baøy sô löôïc nguyeân nhaân, dieãn bieán, keát quaû cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng döôùi thôøi Lyù.

  -Töôøng thuaät sinh ñoäng traän quyeát chieán treân phoøng tuyeán soâng Caàu.

  -Ta thaéng ñöôïc quaân Toáng bôûi tinh thaàn duõng caûm vaø trí thoâng minh cuûa quaân daân. Ngöôøi anh huøng tieâu bieåu cuûa cuoäc khaùng chieán naøy laø Lyù Thöôøng Kieät.

II.Chuaån bò :

  -PHT cuûa HS.

  -Löôïc ñoà cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng laàn thöù hai.

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:haùt.

2.KTBC :

  HS ñoïc baøi hc Chuøa thôøi Lyù.

  -Vì sao ñeán thôøi Lyù ñaïo pht rt phaùt trin?

  -Thôøi Lyù chuøa ñöôïc söû duïng vaøo vieäc gì?

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi:

  b.Phaùt trieån baøi :

  Lyù Thöôøng Kieät chuû ñoäng taán coâng quaân xaâm löôïc Toáng.

  *Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi : GV phaùt PHT cho HS.

      -GV ñaët vaán ñeà cho HS thaûo luaän: Vieäc Lyù Thöôøng Kieät cho quaân sang ñaát Toáng coù hai yù kieán khaùc nhau:

  +Ñeå xaâm löôïc nöôùc Toáng.

  +Ñeå phaù aâm möu xaâm löôïc nöôùc ta cuûa nhaø Toáng.

  Caên cöù vaøo ñoaïn vöøa ñoïc, theo em yù kieán naøo ñuùng? Vì sao?

  -GV cho HS thaûo luaän vaø ñi ñeán thoáng nhaát: yù kieán thöù hai ñuùng vì: tröôùc ñoù, lôïi duïng vieäc vua Lyù môùi leân ngoâi coøn quaù nhoû, quaân Toáng ñaõ chuaån bò xaâm löôïc; Lyù Thöôøng Kieät ñaùnh sang ñaát Toáng, trieät phaù nôi taäp trung quaân löông cuûa giaëc roài keùo veà nöôùc.

  Traän chieán treân soâng Nhö Nguyeät

*Hoaït ñoäng caù nhaân :

  -GV treo löôïc ñoà leân baûng va øtrình baøy dieãn bieán.

  -GV hoûi ñeå HS nhôù vaø xaây ñöïng caùc yù chính cuûa dieãn bieán KC choáng quaân xaâm löôïc Toáng:

   +Lyù Thöôøng Kieät ñaõ laøm gì ñeå chuaån bò chieán ñaáu vôùi giaëc?

   +Quaân Toáng keùo sang xaâm löôïc nöôùc ta vaøo thôøi gian naøo ?

   +Löïc löôïng cuûa quaân Toáng khi sang xaâm löôïc nöôùc ta nhö theá naøo ? Do ai chæ huy ?

   +Traän quyeát chieán giöõa ta vaø giaëc dieãn ra ôû ñaâu? Neâu vò trí quaân giaëc vaø quaân ta trong traän naøy.

   +Keå laïi traän quyeát chieán treân phoøng tuyeán soâng Nhö Nguyeät?

  -GV nhaän xeùt, keát luaän

  Keát quaû cuûa cuoäc khaùng chieán vaø nguyeân nhaân thaéng lôïi.

*Hoaït ñoäng nhoùm :

  -GV cho HS ñoïc SGK töø sau hôn 3 thaùng ….ñöôïc giöõ vöõng.

  -GV ñaët vaán ñeà: Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán?

  -GV yeâu caàu HS thaûo luaän.

 

  -GV keát luaän: Nguyeân nhaân thaéng lôïi laø do quaân daân ta raát duõng caûm. Lyù Thöôøng Kieät laø moät töôùng taøi (chuû ñoäng taán coâng sang ñaát Toáng; Laäp phoøng tuyeán soâng Nhö Nguyeät).

  *Hoaït ñoäng caù nhaân :

  -Döïa vaøo SGK GV cho HS trình baøy keát quaû cuûa cuoäc khaùng chieán.

  -GV nhaän xeùt, keát luaän.

4.Cuûng coá :

  -Cho 3 HS ñoïc phaàn baøi hoïc.

  -GT baøi thô “Nam quoác sôn haø” sau ñoù cho HS ñoïc dieãn caûm baøi thô naøy.

5. Daën doø:

  -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi: “Nhaø Traàn thaønh laäp”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc.

 

 

-3 HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi

 

 

 

-HS laéng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS thaûo luaän.

-YÙ kieán thöù hai ñuùng.

 

 

 

 

 

-HS theo doõi

 

 

-Cho xaây döïng phoøng tuyeán treân soâng Nhö Nguyeät .

-Vaøo cuoái naêm 1076.

 

-10 vaïn boä binh, 1 vaïn ngöïa, 20 vaïn daân phu. Quaùch Quyø chæ huy.

-ÔÛ phoøng tuyeán soâng Nhö Nguyeät. Quaân giaëc ôû bôø Baéc, quaân ta ôû phía Nam.

-HS keå.

-2 HS leân baûng chæ löôïc ñoà vaø trình baøy.

 

 

 

 

-HS ñoïc.

 

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø baùo caùo keát quaû.

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

-HS trình baøy.

-HS khaùc nhaän xeùt.

 

 

-HS ñoïc

-HS traû lôøi

 

 

-HS caû lôùp.

 

 

ÑÒA LÍ

Ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Baéc Boä

 I.Muïc tieâu :

    -Hoïc xong baøi naøy HS bieát: Ngöôøi daân soáng ôû ñoàng baèng Baéc Boä chuû yeáu laø ngöôøi Kinh. Ñaây laø nôi daân cö taäp trung ñoâng ñuùc nhaát caû nöôùc .

    -Döïa vaøo tranh, aûnh ñeå tìm kieán thöùc .

     +Trình baøy moät soá ñaëc ñieåm veà nhaø ôû, laøng xoùm, trang phuïc vaø leã hoäi cuûa ngöôøi Kinh ôû ñoàng baèng Baéc Boä .

     +Söï thích öùng cuûa con ngöôøi vôùi thieân nhieân thoâng qua caùch xaây döïng nhaø ôû cuûa ngöôøi daân ñoàng baèng Baéc Boä .

    -Toân troïng caùc thaønh quaû lao ñoäng cuûa ngöôøi daân vaø truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa daân toäc .

II.Chuaån bò :

     Tranh, aûnh veà nhaø ôû truyeàn thoáng vaø nhaø ôû hieän nay, caûnh laøng queâ, trang phuïc, leã hoäi cuûa ngöôøi daân ôû  ñoàng baèng Baéc Boä (do HS vaø GV söu taàm ) .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  -Kieåm tra phaàn chuaån bò cuûa Hs

2.KTBC :

  -ÑB Baéc Boä do nhöõng soâng naøo boài ñaép neân?

  -Trình baøy ñaëc ñieåm ñòa hình vaø soâng ngoøi cuûa ÑB Baéc Boä .

  GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  1.Chuû nhaân cuûa ñoàng baèng

  *Hoaït ñoäng caû lôùp:

  -GV cho HS döïa vaøo SGK traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Ñoàng baèng Baéc Boä laø nôi ñoâng daân hay thöa daân ?

   +Ngöôøi daân soáng ôû ÑB Baéc Boä chuû yeáu laø daân toäc gì ?

  -GV nhaän xeùt, keát luaän .

  *Hoaït ñoäng nhoùm:

  -GV cho caùc nhoùm döïa vaøo SGK, tranh, aûnh thaûo luaän theo caùc caâu hoûi sau :

   +Laøng cuûa ngöôøi Kinh ôû ÑB Baéc Boä coù ñaëc ñieåm gì ? (nhieàu nhaø hay ít nhaø).

   +Neâu caùc ñaëc ñieåm veà nhaø ôû cuûa ngöôøi Kinh? (nhaø ñöôïc laøm baèng nhöõng vaät lieäu gì? Chaéc chaén hay ñôn sô?). Vì sao nhaø ôû coù nhöõng ñaëc ñieåm ñoù ?

      +Ngaøy nay, nhaø ôû vaø laøng xoùm cuûa ngöôøi daân toäc Kinh ÑB Baéc Boä coù thay ñoåi nhö theá naøo ?

  -GV giuùp HS hieåu vaø naém ñöôïc caùc yù chính veà ñaëc ñieåm nhaø ôû vaø laøng xoùm cuûa ngöôøi Kinh ôû ÑB Baéc Boä ,moät vaøi nguyeân nhaân daãn ñeán caùc ñaëc ñieåm ñoù .VD: Trong moät naêm, ÑB Baéc Boä coù 2 muøa haï vaø ñoâng khaùc nhau, thôøi kì chuyeån tieáp giöõa 2 muøa haï, ñoâng laø muøa xuaân vaø thu. Muøa ñoâng thöôøng coù gioù muøa ñoâng baéc mang theo khoâng khí laïnh töø phöông baéc thoåi veà, trôøi laïnh vaø ít naéng ; muøa haï noùng, coù gioù maùt töø bieån thoåi vaøo. Vì vaäy, ngöôøi daân thöôøng laøm nhaø coù cöûa chính quay veà höôùng Nam ñeå traùnh gioù reùt vaø ñoùn aùnh naéng muøa ñoâng, ñoùn gioù bieån thoåi vaøo muøa haï. Ñaây laø nôi hay coù baõo (gioù raát maïnh vaø möa raát lôùn) laøm ñoå nhaø cöûa, caây coái neân ngöôøi daân phaûi laøm nhaø kieân coá, coù söùc chòu ñöïng ñöôïc baõo…

  2.Trang phuïc vaø leã hoäi :

  * Hoaït ñoäng nhoùm:

  -GV cho HS caùc nhoùm döïa vaøo tranh, aûnh, keânh chöõ trong SGK vaø voán hieåu bieát cuûa mình thaûo luaän theo gôïi yù sau:

    +Ngöôøi daân thöôøng toå chöùc leã hoäi vaøo thôøi gian naøo ?

   +Trong leã hoäi coù nhöõng hoaït ñoäng gì? Keå teân moät soá hoaït ñoäng trong leã hoäi maø em bieát .

   +Keå teân moät soáâ leã hoäi noåi tieáng cuûa ngöôøi daân ÑB Baéc Boä .

  -GV giuùp HS hoaøn thaønh kieán thöùc.

  -GV keå theâm veà moät leã hoäi cuûa ngöôøi daân ôû ÑB Baéc Boä (teân leã hoäi, ñòa ñieåm, thôøi gian, caùc hoaït ñoäng trong leã hoäi …)

4.Cuûng coá :

  -Nhaø vaø laøng xoùm cuûa ngöôøi Kinh ôû ÑB Baéc Boä coù ñaëc ñieåm gì ?

  -Moâ taû trang phuïc truyeàn thoáng cuûa ngöoøi Kinh ôû ÑB Baéc Boä .

  -Keå teân moät soá hoaït ñoäng trong leã hoäi .

  -GV cho HS ñoïc baøi trong SGK.

  GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.

5. Daën doø:

  -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi: “Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû ÑB Baéc Boä” .

  -GV nhaän xeùt tieát hoïc .

 

-HS chuaån bò tieát hoïc .

 

-HS traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

 

 

 

 

-HS traû lôøi.

 

 

-HS nhaän xeùt .

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän .

-Caùc nhoùm ñaïi dieän traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS laéng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän .

-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa mình .

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

-3 HS ñoïc .

 

 

-HS caû lôùp .

 

LÒCH SÖÛ

Nhaø Traàn Thaønh Laäp

I.Muïc tieâu :

  -Hoïc xong baøi naøy, HS bieát: hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa nhaø Traàn.

  -Veà cô baûn, nhaø Traàn cuõng gioáng nhaø Lyù veà toå chöùc nhaø nöôùc, luaät phaùp vaø quaân ñoäi. Ñaëc bieät laø moái quan heä cuûa vua vôùi quan, vua vôùi daân raát gaàn guõi nhau.             

II.Chuaån bò :

PHT cuûa HS.

Hình minh hoaï trong SGK.

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  Cho HS haùt moät baøi.

2.KTBC :

  -Em haõy ñoïc baøi thô cuûa Lyù Thöôøng Kieät.

+Em haõy tuöôøng thuaät laïi cuoäc chieán ñaáu baûo veä phoøng tuyeán beân bôø phía nam soâng Nhö Nguyeät cuûa quaân ta.

+Neâu keát quaû cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc laàn thöù hai.

  -GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu :ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  Hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa nhaø Traàn.

-GV cho HS ñoïc SGK töø : “Ñeán cuoái TK XII ….nhaø Traàn thaønh laäp”.

   +Hoûi: Hoaøn caûnh nöôùc ta cuoái theá kæ XII ra sao?

   + Nhaø Traàn ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo ?

  *GV toùm taét hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa nhaø Traàn: Cuoái theá kyû 12, nhaø Lyù suy yeáu. Trong tình theá trieàu ñình luïc ñuïc, nhaân daân cô cöïc, naïn ngoaïi xaâm ñe doïa, nhaø Lyù phaûi döïa vaøo hoï Traàn ñeå gìn giöõ ngai vaøng. Lyù Chieâu Hoaøng leân ngoâi luùc 7 tuoåi. Hoï Traàn tìm caùch ñeå Chieâu Hoaøng laáy Traàn Caûnh roài buoäc nhöôøng ngoâi cho choàng, ñoù laø vaøo naêm 1226. Nhaø Traàn ñöôïc thaønh laäp töø ñaây.

Nhaø Traàn xaây döïng ñaát nöôùc.

*Hoaït ñoäng caû lôùp :

  GV ñaët caâu hoûi ñeå HS thaûo luaän nhoùm ñoâi:

+Nhaø Traàn ñaõ coù nhöõng vieäc laøm gì ñeå cuûng coá, xaây döïng ñaát nöôùc?

 

 

 

 

 

 

 

*Hoaït ñoäng nhoùm :

  -GV yeâu caàu HS sau khi ñoïc SGK, ñieàn daáu cheùo (x) vaøo oâ troáng sau chính saùch naøo ñöôïc nhaø Traàn thöïc hieän:

   Ñöùng ñaàu nhaø nöôùc laø vua.

   Vua ñaët leä nhöôøng ngoâi sôùm cho con.

   Ñaët theâm caùc chöùc quan Haø ñeâ söù, Khuyeán noâng söù, Ñoàn ñieàn söù.

   Ñaët chuoâng tröôùc cung ñieän ñeå nhaân daân ñeán ñaùnh chuoâng khi coù ñieàu oan öùc hoaëc caàu xin.

   Caû nöôùc chia thaønh caùc loä, phuû, chaâu, huyeän, xaõ.

   Trai traùng maïnh khoûe ñöôïc tuyeån vaøo quaân ñoäi, thôøi bình thì saûn xuaát, khi coù chieán tranh thì tham gia chieán ñaáu.

  -GV höôùng daãn kieåm tra keát quaû laøm vieäc cuûa caùc nhoùm vaø toå chöùc cho caùc nhoùm trình baøy nhöõng chính saùch veà toå chöùc nhaø nöôùc ñöôïc nhaø Traàn thöïc hieän.

  -Töø ñoù ñi ñeán thoáng nhaát caùc söï vieäc sau: ñaët chuoâng ôû theàm cung ñieän cho daân ñeán ñaùnh khi coù ñieàu gì caàu xin, oan öùc. ÔÛ trong trieàu, sau caùc buoåi yeán tieäc, vua vaø caùc quan coù luùc naém tay nhau, ca haùt vui veû.

  4.Cuûng coá :

  -Cho 3 HS ñoïc baøi hoïc trong khung.

  -Cô caáu toå chöùc cuûa nhaø Traàn nhö theá naøo?

  -Nhaø Traàn ñaõ coù nhöõng vieäc laøm gì ñeå cuûng coá, xaây döïng ñaát nöôùc?

5. Daën doø:

  -Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi tieát sau: “Nhaø Traàn vaø vieäc ñaép ñeâ”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc.

 

 

 

-HS ñoïc vaø neâu ñöôïc caùc yù chính dieãn bieán cuûa cuoäc chieán soâng Caàu.

 

-HS nhaän xeùt.

 

 

 

 

-HS ñoïc.

 

-HS suy nghó traû lôøi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HSø traû lôøi.

-HS khaùc nhaän xeùt.

 

+ Vua ñaët leä nhöôøng ngoâi sôùm cho con.

Ñaët theâm caùc chöùc quan Haø ñeâ söù, Khuyeán noâng söù, Ñoàn ñieàn söù.

Ñaët chuoâng tröôùc cung ñieän ñeå nhaân daân ñeán ñaùnh chuoâng khi coù ñieàu oan öùc hoaëc caàu xin.

Caû nöôùc chia thaønh caùc loä, phuû, chaâu, huyeän, xaõ.

Trai traùng maïnh khoûe ñöôïc tuyeån vaøo quaân ñoäi, thôøi bình thì saûn xuaát, khi coù chieán tranh thì tham gia chieán ñaáu.

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñaïi dieän trình baøy keát quaû.

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS ñoïc baøi hoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.

 

 

 

 

-HS caû lôùp.

 

 

ÑÒA LÍ

Hoaït ñoäng saûn xuaát

cuûa ngƯỜI daân ôû ñoàng baèng Baéc Boä .

I.Muïc tieâu :

    -HS bieát trình baøy moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà hoaït ñoäng troàng troït vaø chaên nuoâi cuûa ngöôøi daân ñoàng baèng Baéc Boä (vöïa luùa lôùn thöù 2 cuûa ñaát nöôùc, laø nôi nuoâi nhieàu lôïn, gia caàm, troàng nhieàu loaïi rau xöù laïnh .

    -Caùc coâng vieäc caàn phaûi laøm trong quaù trình saûn xuaát luùa gaïo .

    -Xaùc laäp moái quan heä giöõa thieân nhieân, daân cö vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát.

    -Toân troïng, baûo veä caùc thaønh quaû lao ñoäng cuûa ngöôøi daân . 

II.Chuaån bò :

    -Baûn ñoà noâng nghieäp VN .

    -Tranh, aûnh veà troàng troït, chaên nuoâi ôû ñoàng baèng Baéc Boä (GV vaø HS söu taàm ) .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  HS haùt .

2.KTBC :

  -Haõy keå veà nhaø ôû vaø laøng xoùm cuûa ngöôøi Kinh ôû ñoàng baèng Baéc Boä .

  -Leã hoäi ôû ñoàng baèng Baéc Boä ñöôïc toå chöùc vaøo thôøi gian naøo ? Trong leã hoäi coù nhöõng hoaït ñoäng naøo?

- Keå teân nhöõng leã hoäi noåi tieáng ôû ñoàng baèng Baéc Boä maø em bieát.

  GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  Vöïa luùa lôùn thöù hai cuûa caû nöôùc :

  *Hoaït ñoäng caù nhaân :

  -HS döïa vaøo SGK, tranh aûnh vaø voán hieåu bieát cuûa mình traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Ñoàng baèng Baéc boä coù nhöõng thuaän lôïi naøo ñeå trôû thaønh vöïa luùa lôùn thöù hai cuûa ñaát nöôùc ?

  -GV giaûi thích theâm veà ñaëc ñieåm cuûa caây luùa nöôùc; veà moät soá coâng vieäc trong quaù trình saûn xuaát luùa gaïo ñeå HS hieåu roõ nguyeân nhaân giuùp cho ñoàng baèng Baéc Boä troàng ñöôïc nhieàu luùa gaïo; söï vaát vaû cuûa ngöôøi noâng daân trong vieäc saûn xuaát ra luùa gaïo .

  *Hoaït ñoäng caû lôùp :

-GV cho HS döïa vaøo SGK, tranh aûnh neâu teân caùc caây troàng , vaät nuoâi khaùc cuûa ÑB Baéc Boä .

  -GV giaûi thích vì sao nôi ñaây nuoâi nhieàu lôïn, gaø, vòt. (do coù saün nguoàn thöùc aên laø luùa gaïo vaø caùc saûn phaåm phuï cuûa luùa gaïo laø ngoâ, khoai) .

  Vuøng troàng nhieàu rau xöù laïnh:

  *Hoïat ñoäng nhoùm:

  -GV cho HS döïa vaøo SGK, thaûo luaän theo gôïi yù sau :

   +Muøa ñoâng cuûa ñoàng baèng Baéc Boä daøi bao nhieâu thaùng? Khi ñoù nhieät ñoä nhö theá naøo ?

 

      +Nhieät ñoä thaáp vaøo muøa ñoâng coù thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho saûn xuaát noâng nghieäp ?

 

+Keå teân caùc loaïi rau xöù laïnh ñöôïc troàng ôû ÑB Baéc Boä .

 

-GV gôïi yù: haõy nhôù laïi xem Ñaø Laït coù nhöõng loaïi rau xöù laïnh naøo? Caùc loaïi rau ñoù coù ñöôïc troàng ôû ñoàng baèng Baéc Boä khoâng ?

  4.Cuûng coá :

  -GV cho 3 HS ñoïc baøi trong khung .

  -Keå teân moät soá caây troàng vaät nuoâi chính ôû ÑB Baéc Boä .

  -Vì sao luùa gaïo ñöôïc troàng nhieàu ôû ÑB Baéc
Boä ?

  5.Daën doø:

  -Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi tieáp theo .

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

-HS haùt .

 

-HS traû lôøi .

-Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän .

 

 

 

-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû phaàn laøm vieäc cuûa nhoùm mình .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS neâu .

 

 

-HS thaûo luaän theo caâu hoûi .

 

+Töøø 3 ñeán 4 thaùng. Nhieät ñoä thöôøng giaûm nhanh khi coù caùc ñôït gioù muøa ñoâng baéc traøn veà .

+Thuaän lôïi: Troàng theâm caây vuï ñoâng; Khoù khaên: Neáu reùt quaù thì luùa vaø moät soá loaïi caây bò cheát.

+Baép caûi, su haøo , caø roát …

-HS caùc nhoùm trình baøy keát quaû .

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

-HS ñoïc .

HS traû lôøi caâu hoûi .

 

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

 

Baøi :13   

 

LÒCH SÖÛ

Nhaø Traàn vaø vieäc ñaép ñeâ

I.Muïc tieâu :

  - HS bieát nhaø Traàn raát quan taâm tôùi vieäc ñaép ñeâ.

  -Ñaép ñeâ giuùp cho noâng nghieäp phaùt trieån vaø laø cô sôû xaây döïng khoái ñoaøn keát daân toäc .

  -Coù yù thöùc baûo veä ñeâ ñieàu vaø phoøng choáng luõ luït .

II.Chuaån bò :

  Tranh : Caûnh ñaép ñeâ döôùi thôøi Traàn .

  Baûn ñoà töï nhieân VN .

  PHT cuûa HS.

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  GV cho HS haùt .

2.KTBC :

  HS ñoïc baøi : Nhaø Traàn thaønh laäp .

+ Nhaø Traàn ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo ?

+Nhaø Traàn ñaõ coù nhöõng vieäc laøm gì ñeå cuûng coá, xaây döïng ñaát nöôùc?

  -GV nhaän xeùt ghi ñieåm .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: GV treo tranh minh hoaï caûnh ñaép ñeâ thôøi Traàn vaø hoûi : Tranh veõ caûnh gì ?

  GV: Đaây laø tranh veõ caûnh ñaép ñeâ döôùi thôøi Traàn. Moïi ngöôøi ñang laøm vieäc raát haêng say. Taïi sao moïi ngöôøi laïi tích cöïc ñaép ñeâ nhö vaäy ? Ñeâ ñieàu mang laïi lôïi ích gì cho nhaân daân chuùng ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay.

  b.Phaùt trieån baøi :

   Nhaø Traàn toå chöùc ñaép ñeâ choáng luït.

*Hoaït ñoäng nhoùm :

    GV phaùt PHT cho HS .

  -GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp thaûo luaän :

   +Soâng ngoøi ôû nöôùc ta nhö theá naøo? Haõy chæ treân bn đồ vaø neâu teân moät soá con soâng .

   +Em haõy keå toùm taét veà moät caûnh luït loäi maø em ñaõ chöùng kieán hoaëc ñöôïc bieát qua caùc phöông tieän thoâng tin .

  -GV nhaän xeùt veà lôøi keå cuûa moät soá em.

  -GV toå chöùc cho HS trao ñoåi vaø ñi ñeán keát luaän: Soâng ngoøi cung caáp nöôùc cho noâng nghieäp phaùt trieån , song cuõng coù khi gaây luït loäi laøm aûnh höôûng tôùi saûn xuaát noâng nghieäp .

  *Hoaït ñoäng caû lôùp :

  -GV ñaët caâu hoûi : Em haõy tìm caùc söï kieän trong baøi noùi leân söï quan taâm ñeán ñeâ ñieàu cuûa nhaø Traàn.

  -GV toå chöùc cho HS trao ñoåi vaø cho 2 daõy leân vieát vaøo baûng phuï moãi em chæ leân vieát 1 yù kieán, sau ñoù chuyeån phaán cho baïn cuøng nhoùm. GV nhaän xeùt vaø ñi ñeán keát luaän: Nhaø Traàn ñaët ra leä moïi ngöôøi ñeàu phaûi tham gia ñaép ñeâ ; haèng naêm , con trai töø 18 tuoåi trôû leân phaûi daønh moät soá ngaøy tham gia ñaép ñeâ. Coù luùc, vua Traàn cuõng troâng nom vieäc ñaép ñeâ .

    Keát quaû ñaép ñeâ cuûa nhaø Traàn.

*Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi:  

  -GV cho HS ñoïc SGK

  -GV ñaët caâu hoûi : Nhaø Traàn ñaõ thu ñöôïc keát quaû nhö theá naøo trong coâng cuoäc ñaép ñeâ? Heä thoáng ñeâ ñieàu ñoù ñaõ giuùp gì cho saûn xuaát vaø ñôøi soáng nhaân daân ta ?

  -GV nhaän xeùt, keát luaän: Vieäc ñaép ñeâ ñaõ trôû thaønh truyeàn thoáng cuûa nhaân daân ta töø ngaøn ñôøi xöa, nhieàu heä thoáng soâng ñaõ coù ñeâ kieân coá, vaäy theo em taïi sao vaãn coøn coù luõ luït xaûy ra haøng naêm ? Muoán haïn cheá ta phaûi laøm gì ?

4.Cuûng coá :

  -Cho HS ñoïc baøi hoïc trong SGK.

  -Nhaø Traàn ñaõ laøm gì ñeå phaùt trieån kinh teá noâng nghieäp ?

  -Ñeâ ñieàu coù vai troø nhö theá naøo ñoái vôùi kinh teá nöôùc ta ?

5.Daën doø:

  -Veà nhaø hoïc baøi vaø xem tröôùc baøi : “Cuoäc khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng-Nguyeân”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

-Caû lôùp haùt .

 

- 3 HS kim tra vaø ñoïc baøi .

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

 

 

-Caûnh moïi ngöôøi ñang ñaép ñeâ.

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS caû lôùp thaûo luaän .

 

 

-Vaøi HS keå .

 

-HS nhaän xeùt vaø keát luaän .

 

 

 

 

 

-HS tìm caùc söï kieän coù trong baøi .

-HS leân vieát caùc söï kieän leân baûng.

-HS khaùc nhaän xeùt ,boå sung .

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS ñoïc.

-HS thaûo luaän vaø traû lôøi : Heä thoáng ñeâ doïc theo nhöõng con soâng chính ñöôïc xaây ñaép, noâng nghieäp phaùt trieån .

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

 

-2 HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi .

-Caû lôùp nhaän xeùt .

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

Đ ỊA L Í

Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû

ñoàng baèng Baéc Boä (tieáp theo)

 

I.Muïc tieâu :

    -Hoïc xong baøi naøy HS bieát: Trình baøy moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà ngheà thuû coâng vaø chôï phieân cuûa ngöôøi daân ôû ÑB Baéc Boä .

    -Caùc coâng vieäc caàn phaûi laøm trong quaù trình taïo ra saûn phaåm goám .

    -Xaùc laäp moái quan heä giöõa thieân nhieân, daân cö vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát .

    -Toân troïng, baûo veä caùc thaønh quaû lao ñoäng cuûa ngöôøi daân .

II.Chuaån bò :

    -Tranh, aûnh veà ngheà thuû coâng, chôï phieân ôû ñoàng baèng Baéc Boä (HS vaø GV söu taàm).

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC :

  -Haõy neâu thöù töï caùc coâng vieäc trong quaù trình saûn xuaát luùa gaïo cuûa ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Baéc Boä .

  -Muøa ñoâng ôû ñoàng baèng Baéc Boä coù thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho vieäc troàng rau xöù laïnh .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  3.Nôi coù haøng traêm ngheà thuû coâng :

  *Hoaït ñoäng nhoùm :

  -GV cho HS caùc nhoùm döïa vaøo tranh, aûnh SGK vaø voán hieåu bieát cuûa baûn thaân, thaûo luaän theo gôïi yù sau:

   +Em bieát gì veà ngheà thuû coâng truyeàn thoáng cuûa ngöôøi daân ÑB Baéc Boä? (Nhieàu hay ít ngheà, trình ñoä tay ngheà, caùc maët haøng noåi tieáng, vai troø cuûa ngheà thuû coâng …)

      +Theá naøo laø ngheä nhaân cuûa ngheà thuû coâng ?

  -GV nhaän xeùt vaø noùi theâm veà moät soá laøng ngheà vaø saûn phaåm thuû coâng noåi tieáng cuûa ÑB Baéc Boä .

  GV: Ñeå taïo neân moät saûn phaåm thuû coâng coù giaù trò, nhöõng ngöôøi thôï thuû coâng phaûi lao ñoäng raát chuyeân caàn vaø traûi qua nhieàu coâng ñoaïn saûn xuaát khaùc nhau theo moät trình töï nhaát ñònh .

    -GV cho HS quan saùt caùc hình veà saûn xuaát goám ôû Baùt Traøng vaø traû lôøi caâu hoûi :

      +Quan saùt caùc hình trong SGK em haõy neâu thöù töï caùc coâng ñoaïn taïo ra saûn phaåm goám .

  -GV nhaän xeùt, keát luaän: Noùi theâm moät coâng ñoaïn quan troïng trong quaù trình saûn xuaát goám laø traùng men cho saûn phaåm goám. Taát caû caùc saûn phaåm goám coù ñoä boùng ñeïp phuï thuoäc vaøo vieäc traùng men.

  -GV yeâu caàu HS keå veà caùc coâng vieäc cuûa moät ngheà thuû coâng ñieån hình cuûa ñòa phöông nôi em ñang soáng .

  4. Chôï phieân:

  * Hoaït ñoäng theo nhoùm:

  -GV cho HS döïa vaøo SGK, tranh, aûnh ñeå thaûo luaän caùc caâu hoûi :

   +Em haõy keå veà chôï phieân ôû ñoàng baèng Baéc Boä? (hoaït ñoäng mua baùn, ngaøy hoïp chôï, haøng hoùa baùn ôû chôï ) .

   +Moâ taû veà chôï theo tranh, aûnh: Chôï nhieàu ngöôøi hay ít ngöôøi? Trong chôï coù nhöõng loaïi haøng hoùa naøo ?

  -GV giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi .

  GV: Ngoaøi caùc saûn phaåm saûn xuaát ôû ñòa phöông, trong chôï coøn coù nhieàu maët haøng ñöôïc mang töø caùc nôi khaùc ñeán ñeå phuïc vuï cho ñôøi soáng, saûn xuaát cuûa ngöôøi daân.

4.Cuûng coá :

  -GV cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc trong Sgk.

5. Daën doø:

  -Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi: “Thuû ñoâ Haø Noäi”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

-HS haùt .

 

-HS traû lôøi caâu hoûi .

 

 

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

 

 

-HS thaûo luaän nhoùm .

-HS ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû.

-Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS trình baøy keát quaû quan saùt :

+Laøng Baùt Traøng, laøng Vaïn phuùc, laøng Ñoàng Kò …

+Nhaøo ñaát taïo daùng cho goám, phôi goám, nung goám, veõ hoa vaên …

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

Vaøi HS keå .

 

 

 

-HS thaûo luaän .

 

 

 

 

-HS trình baøy keát quaû tröôùc lôùp.

-HS khaùc nhaän xeùt.

 

 

 

 

-3 HS ñoïc .

-HS traû lôì caâu hoûi .

 

-HS caû lôùp .

 

 

LÒCH SÖÛ

Cuoäc khaùng chieán choáng quaân

xaâm löôïc Moâng -Nguyeân

I.Muïc tieâu :

  -HS bieát döôùi thôøi nhaø Traàn, ba laàn quaân Moâng –Nguyeân sang xaâm löôïc nöôùc ta.

  -Quaân daân nhaø Traàn : nam nöõ, giaø treû ñeàu ñoàng loøng ñaùnh giaëc baûo veä Toå quoác .

  -Traân troïng truyeàn thoáng yeâu nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa cha oâng noùi chung vaø quaân daân nhaø Traàn noùi rieâng .             

II.Chuaån bò :

  -Hình trong SGK phoùng to .

  -PHT cuûa HS .

  -Söu taàm nhöõng maåu chuyeän veà Traàn Quoác Toaûn.

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  Chuaån bò SGK.

2.KTBC :

  -Nhaø Traàn coù bieän phaùp gì vaø thu ñöôïc keát quaû nhö theá naøo trong vieäc ñaép ñeâ?

  -ÔÛ ñòa phöông em nhaân daân ñaõ laøm gì ñeå phoøng choáng luõ luït ?

  -GV nhaän xeùt ghi ñieåm.

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: GV treo tranh minh hoaï veà hoäi nghò Dieân Hoàng vaø giôùi thieäu .

  b.Phaùt trieån baøi :

  GV neâu moät soá neùt veà ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng –Nguyeân.

  * YÙ chí quyeát taâm ñaùnh giaëc cuûa vua toâi nhaø Traàn (Hoaït ñoäng caù nhaân)

  -GV cho HS ñoïc SGK töø “Luùc ñoù…..saùt thaùt.”

  -GV phaùt PHT cho HS vôùi noäi dung sau:

   +Traàn Thuû Ñoä khaúng khaùi traû lôøi : “Ñaàu thaàn … ñöøng lo”.

   +Ñieän Dieân Hoàng vang leân tieáng hoâ ñoàng thanh cuûa caùc boâ laõo : “…”

   +Trong baøi Hòch töôùng só coù caâu: “… phôi ngoaøi noäi coû … goùi trong da ngöïa , ta cuõng cam loøng”.

   +Caùc chieán só töï mình thích vaøo caùnh tay hai chöõ “…”

  -GV nhaän xeùt , keát luaän: Roõ raøng töø vua toâi, quaân daân nhaø Traàn ñeàu nhaát trí ñaùnh tan quaân xaâm löôïc . Ñoù chính laø yù chí mang tính truyeàn thoáng cuûa daân toäc ta .

* Keá saùch ñaùnh giaëc cuûa vua toâi nhaø Traàn (Hoaït ñoäng caû lôùp)

  -GV goïi moät HS ñoïc SGK ñoaïn : “Caû ba laàn … xaâm löôïc nöôùc ta nöõa”.

  -Cho caû lôùp thaûo luaän : Vieäc quaân daân nhaø Traàn ba laàn ruùt khoûi Thaêng Long laø ñuùng hay sai ? Vì sao ?

 

 

-GV cho HS ñoïc tieáp SGK vaø hoûi: Khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng- Nguyeân keát thuùc thaéng lôïi coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi lòch söû daân toäc ta?

  -Theo em vì sao nhaân daân ta ñaït ñöôïc thaéng lôïi veû vang naøy ?

 

  * Keát quaû cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc moâng Nguyeân (Hoaït ñoâng caù nhaân)

  GV cho HS keå veà taám göông quyeát taâm ñaùnh giaëc cuûa Traàn Quoác Toaûn .

  -GV toång keát ñoâi neùt veà vò töôùng treû yeâu nöôùc naøy.

4.Cuûng coá :

  -Cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc trong SGK.

  -Nguyeân nhaân naøo daãn tôùi ba laàn Ñaïi Vieät thaéng quaân xaâm löôïc Moâng –Nguyeân ?

5. Daën doø:

  -Veà nhaø hoïc baøi vaø söu taàm moät soá göông anh huøng cuûa daân toäc ; chuaån bò tröôùc baøi : “OÂn taäp hoïc kì I”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc.

 

-HS caû lôùp .

 

 

-HS traû lôøi

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

 

-HS laéng nghe.

 

 

 

 

 

-HS ñoïc.

-HS ñieàn vaøo choã chaám cho ñuùng caâu noùi, caâu vieát cuûa moät soá nhaân vaät thôøi nhaø Traàn (ñaõ trình baøy trong SGK) .

-Döïa vaøo keát quaû laøm vieäc ôû treân , HS trình baøy tinh thaàn quyeát taâm ñaùnh giaëc Moâng –Nguyeân cuûa quaân daân nhaø Traàn.

-HS nhaän xeùt , boå sung .

 

 

 

 

-1 HS ñoïc .

 

-Caû lôùp thaûo luaän , vaø traû lôøi: Ñuùng .Vì luùc ñaàu theá cuûa giaëc maïnh hôn ta. Ta ruùt ñeå keùo daøi thôøi gian, giaëc seõ yeáu daàn ñi vì xa haäu phöông : vuõ khí löông thaûo cuûa chuùng seõ ngaøy caøng thieáu .

 

 

-Vì daân ta ñoaøn keát, quyeát taâm caàm vuõ khí vaø möu trí ñaùnh giaëc.

 

 

- 3 HS keå .

 

 

 

 

-2 HS ñoïc .

-HS traû lôøi .

 

 

-HS caû lôùp .

 

ÑÒA LÍ

Thuû ñoâ Haø Noäi

I.Muïc tieâu :

   -HS bieát : Xaùc ñònh ñöôïc vò trí cuûa thuû ñoâ Haø Noäi treân baûn ñoà VN .

   -Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa thuû ñoâ Haø Noäi .

   -Moät soá daáu hieäu theå hieän Haø Noäi laø thaønh phoá coå, laø trung taâm chính trò, kinh teá, vaên hoùa, khoa hoïc .

   -Coù yù thöùc tìm hieåu veà thuû ñoâ Haø Noäi .

II.Chuaån bò :

   -Caùc baûn ñoà : Haønh chính, giao thoâng VN.

   -Baûn ñoà Haø Noäi.

   -Tranh, aûnh veà Haø Noäi (söu taàm)

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  Kieåm tra phaàn chuaån bò cuûa HS.

2.KTBC:

  -Em haõy moâ taû quy trình laøm ra moät saûn phaåm goám .

  -Keå veà chôï phieân ôû ÑB Baéc Boä.

  Gv nhaän xeùt, ghi ñieåm.

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

 * Haø Noäi –thaønh phoá lôùn ôû trung taâm ñoàng baèng Baéc Boä: (Hoaït ñoäng caû lôùp)

  -GV noùi: Haø Noäi laø thaønh phoá lôùn nhaát cuûa mieàn Baéc .

  -GV yeâu caàu HS quan saùt baûn ñoà haønh chính, giao thoâng VN treo töôøng keát hôïp löôïc ñoà trong SGK, sau ñoù:

  - Chæ vò trí thuû ñoâ Haø Noäi . Traû lôøi caùc caâu hoûi:

     + Haø Noäi giaùp vôùi nhöõng tænh naøo ?

     + Cho bieát töø tænh  em ôû coù theå ñeán Haø Noäi baèng nhöõng phöông tieän giao thoâng naøo ?

  GV nhaän xeùt, keát luaän.

  * Thaønh phoá coå ñang ngaøy caøng phaùt trieån: (Hoaït ñoäng nhoùm):

  -HS döïa vaøo tranh, aûnh vaø SGK thaûo luaän theo gôïi yù:

   +Thuû ñoâ Haø Noäi coøn coù nhöõng teân goïi naøo khaùc? Tôùi nay Haø Noäi ñöôïc bao nhieâu tuoåi ?

   +Khu phoá coå coù ñaëc ñieåm gì? (ôû ñaâu? teân phoá coù ñaëc ñieåm gì? Nhaø cöûa, ñöôøng phoá?)

   +Khu phoá môùi coù ñaëc ñieåm gì? (Nhaø cöûa, ñöôøng phoá …)

  -GV giuùp HS hoaøn thieän phaàn traû lôøi.

  -GV treo baûn ñoà vaø giôùi thieäu cho HS xem vò trí khu phoá coå, khu phoá môùi …

  * Haø Noäi –trung taâm chính trò, vaên hoùa, khoa hoïc vaø kinh teá lôùn cuûa caû nöôùc: (Hoaït ñoäng nhoùm)

  Cho HS döïa vaøo tranh, aûnh, SGK thaûo luaän theo caâu hoûi :

  - Neâu nhöõng daãn chöùng theå hieän Haø Noäi laø:

   +Trung taâm chính trò .

   +Trung taâm kinh teá lôùn .

   +Trung taâm vaên hoùa, khoa hoïc .

  -Keå teân moät soá tröôøng ñaïi hoïc, vieän baûo taøng … cuûa Haø Noäi .

  GV nhaän xeùt vaø keå theâm veà caùc saûn phaåm coâng nghieäp ,caùc vieän baûo taøng (Baûo taøng HCM, baûo taøng LS, Baûo taøng Daân toäc hoïc …) .

  GV treo BÑ Haø Noäi vaø cho HS leân tìm vò trí moät soá di tích LS, tröôøng ñaïi hoïc, baûo taøng, chôï, khu vui chôi giaûi trí … vaø gaén caùc aûnh söu taàm leân baûn ñoà .

4.Cuûng coá :

  -GV cho HS ñoïc baøi hoïc trong khung .

  -GV cho HS chôi moät soá troø chôi ñeå cuûng coá baøi.

5.Daën doø:

-Chuaån bò baøi tieát sau: “OÂn taäp hoïc kì I”.

-Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

-HS chuaån bò .

 

-HS traû lôøi caâu hoûi.

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS quan saùt baûn ñoà.

-HS leân chæ baûn ñoà.

-HS traû lôøi caâu hoûi.

-HS nhaän xeùt.

 

 

 

 

-Caùc nhoùm trao ñoåi thaûo luaän .

-HS trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình .

 

 

 

 

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt ,boå sung.

 

-HS laéng nghe.

 

 

-HS quan saùt baûn ñoà .

 

 

 

 

-HS thaûo luaän vaø ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû cuûa nhoùm mình .

-Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung .

 

 

 

-HS leân chæ BÑ vaø gaén tranh söu taàm leân baûn doà.

 

 

-3 HS ñoïc baøi .

-HS chôi troø chôi.

 

-HS caû lôùp.

 

LÒCH SÖÛ

OÂN TAÄP HOÏC KÌ I

I. MC TIEÂU

Hoïc xong baøi naøy HS bieát:

- Boán giai ñoaïn: Buoåi ñaàu ñoäc laäp, nöôùc Ñaïi Vieät thôøi Lyù, nöôùc Ñaïi Vieät thôøi Traàn.

- Caùc söï kieän lòch söû tieâu bieåu cuûa moãi giai ñoaïn vaø trình baøy toùm taét caùc söï kieän ñoù baèng ngoân ngöõ cuûa mình.

II. ÑOÀ DUØNG DAÏY -  HOÏC.

- Phieáu hoïc taäp caù nhaân.

- Caùc tranh aûnh töø baøi 7 ñeán baøi 14

III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

1. OÅn ñònh

2. Kieåm tra baøi cuõ

 

+ YÙ chí quyeát taâm tieâu dieät quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân cuûa quaân daân nhaø Traàn ñöôïc theå hieän nhö theá naøo?

+ Khi giaëc Moâng – Nguyeân vaøo Thaêng Long, vua toâi nhaø Traàn ñaõ duøng keá gì ñeå ñaùnh giaëc?

-Gv nhaän xeùt ghi ñieåm

3. Baøi môùi:

a. Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay coâ höôùng caùc em oân laïi caùc baøi lòch söû ñaõ hoïc

-Gv ghi töïa

b. Tìm hieåu baøi

* Caùc giai ñoaïn lòch söû

-Gv phaùt phieáu hoïc taäp cho Hs laøm theo yeâu caàu.

Haùt

Baøi: “Cuoäc khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân”

-2 em traû lôøi

 

 

 

 

-Hs nhaän xeùt boå sung

 

 

 

-Nhaéc laïi töïa baøi

 

 

-Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi

-Hs trình baøy

-Hs nhaän xeùt boå sung.

-1 em ñoïc laïi baøi hoaøn chænh

 

Thôøi gian

Trieàu ñaïi

Teân nöôùc

Kinh ñoâ

968 – 980

Nhaø Ñinh

NhaøTieàn Leâ

Nhaø Lyù

Nhaø Traàn

Ñaïi Coà Vieät

Hoa Löu

 

-Gv nhaän xeùt tuyeân döông

* Caùc söï kieän lòch söû tieâu bieåu töø buoåi ñaàu ñoäc laäp ñeán thôøi nhaø Traàn.

Thôøi gian

-Naêm 968

-Naêm 981

 

-Naêm 1005

-Töø naêm 1075 – 1077

 

-Naêm 1226

 

-Gv nhaän xeùt ghi ñieåm

* Thi keå truyeän lòch söû

-Gv giôùi thieäu chuû ñeà thi

Gôïi yù:

+ Keå veà söï kieän lòch söû: Ñoù laø söï kieän gì? Xaûy ra luùc naøo? ÔÛ ñaâu? Dieãn bieán chính cuûa söï kieän ra sao? Neâu yù nghóa cuûa söï kieän ñoù ñoái vôùi daân toäc ta.

+ Keå veà nhaân vaät lòch söû: teân nhaân vaät laø gì? Nhaân vaät ñoù soáng ôû thôøi kì naøo? Nhaân vaät ñoù ñoùng goùp gì cho lòch söû nöôùc nhaø?

-Nhaän xeùt tuyeân döông.

4. Cuûng coá – Daën doø.

-Veà nhaø oân baøi chuaån bò kieåm tra hoïc kì I

-Nhaän xeùt tieát hoïc

 

 

 

Teân söï kieän

-Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân.

-Khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc laàn thöù nhaát.

-Nhaø Lyù dôøi ñoâ ra Thaêng Long.

-Khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc laàn thöù hai.

-Nhaø Traàn thaønh laäp. Khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân.

-Hs nhaän xeùt boå sung

 

 

-Hs thi keå trong nhoùm (nhoùm 4)

 

Ñaïi dieän nhoùm thi keå tröôùc lôùp.

 

 

 

Nhaän xeùt boå sung

 

ÑÒA LÍ

OÂN TAÄP HOÏC KÌ I

I. MC TIEÂU

Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh bieát:

- Chæ hoaëc ñieàn ñuùng vò trí vuøng Trung du vaø ñoàng baèng Baéc Boä. Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa ñoàng baèng Baéc Boä.

- Chæ treân baûn ñoà vò trí cuûa thuû ñoâ Haø Noäi, neâu ñöôïc ñaëc ñieåm chính cuûa thuû ñoâ Haø Noäi.

II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC

- Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân, baûn ñoà haønh chaùnh Vieät Nam.

- Löôïc ñoà troáng Vieät Nam treo töôøng vaø cuûa caù nhaân Hs.

III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

1. OÅn ñònh

2. Kieåm tra baøi cuõ

+ Thuû ñoâ Haø Noäi coù ñaëc ñieåm gì? Naèm ôû ñaâu?

+ Thuû ñoâ Haø Noäi coøn laø nôi quan troïng nhö theá naøo ñoái vôùi nöôùc ta?

-Nhaän xeùt ghi ñieåm

3. Baøi môùi

a. Giôùi thieäu: Hoâm nay coâ höôùng caùc em oân taäp laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà moân ñòa lí cuûa hoïc kí I.

-Gv ghi töïa

b. Tìm hieåu baøi

* Vuøng Trung du vaø ñoàng baèng Baéc Boä.

- Gv treo baûn ñoà thöï nhieân Vieät Nam.

+ Chæ treân baûn ñoà caùc daõy nuùi chính vaø ñoàng baèng Baéc Boä

- Gv phaùt löôïc ñoà troáng caù nhaân cho Hs ñieàn.

+ Ñaëc ñieåm cuûa caùc daõy nuùi chính, vuøng Taây Nguyeân vaø ñoàng baèng Baéc Boä.

- Gv chia lôùp thaønh 6 nhoùm thaûo luaän vaø trình baøy veà ñaëc ñieåm cuûa caùc daõy nuùi chính, vuøng Taây Nguyeân vaø ñoàng baèng Baéc  Boä.

 

- Gv nhaän xeùt boå sung

Ñoàng baèng Baéc Boä coù daïng hình tam giaùc, vôùi ñænh ôû Vieät Trì, caïnh ñaùy laø ñöôøng bôø bieån. Ñaây laø ñoàng baèng chaâu thoå lôùn thöù hai cuûa nöôùc ta, do soâng Hoàng vaø soâng Thaùi Bình boài ñaép neân. Ñoàng baèng coù beà maët khaù baèng phaúng, nhieàu soâng ngoøi; ven caùc soâng coù ñeâ ñeå ngaên luõ.

+ Em haõy cho bieát thuû ñoâ Haø Noäi naèm ôû ñaâu?

 

+ Em haõy neâu caùc ñaëc ñieåm chính veà thuû ñoâ Haø Noäi.

 

 

 

 

- Gv nhaän xeùt tuyeân döông

4. Cuûng coá – Daën doø

- Veà nhaø oân baøi chuaån bò kieåm tra hoïc kì I

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

Haùt

Baøi “Thuû ñoâ Haø Noäi

 

 

-Hs nhaän xeùt

 

 

 

 

-Nhaéc laïi töïa baøi

 

 

 

- Hs laøm vieäc caù nhaân, leân chæ baûn ñoà.

 

- Hs laøm baøi vaøo PHT

 

 

 

- Hs thaûo luaän nhoùm: 2 nhoùm 1 noäi dung.

- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.

- Caùc nhoùm nhaän xeùt boå sung.

 

- Hs laéng nghe

 

 

 

 

+ Thuû ñoâ Haø Noäi naèm ôû trung taâm ñoàng baèng Baéc Boä.

+Nôi coù soâng Hoàng chaûy qua, raát thuaän lôïi cho vieäc giao löu vôùi caùc ñòa phöông trong nöôùc vaø theá giôùi. Thuû ñoâ Haø Noäi laø trung taâm chính trò, kinh teá, vaên hoaù, khoa hoïc haøng ñaàu cuûa nöôùc ta.

Hs nhaän xeùt

 

Hs laéng nghe.

 

 

 

LCH S

KIM TRA ĐỊNH KÌ LỊCH SỬ (Cuối học kì I)

 

 

ĐỊA LÍ

KIM TRA ĐỊNH KÌ ĐỊA LÍ (Cuối học kì I)

 

 

 

HOÏC KÌ II

 

LCH S

Nöôùc ta cuoái thôøi Traàn

I.Muïc tieâu :

    -HS bieát caùc bieåu hieän suy yeáu cuûa nhaø Traàn vaøo giöõa theá kæ XIV.

    -Vì sao nhaø Hoà thay nhaø Traàn . 

II.Chuaån bò :

    PHT cuûa HS.

    Tranh minh hoaï nhö  SGK neáu coù .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

    Cho HS haùt .

2.KTBC :

  -YÙ chí quyeát taâm tieâu dieät quaân xaâm löôïc quaân Moâng-Nguyeân cuûa quaân daân nhaø Traàn ñöôïc theå hieän nhö theá naøo ?

  -Khi giaëc Moâng –Nguyeân vaøo Thaêng Long vua toâi nhaø Traàn ñaõ duøng keá gì ñeå ñaùnh giaëc ?

  -GV nhaän xeùt , ghi ñieåm .

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Giôí thieäu vaø ghi töïa.

  b.Phaùt trieån baøi:

  * Hoaït ñoäng nhoùm : Tình hình đất nước cuối thời Trần.

  GV phaùt PHT cho caùc nhoùm. Noäi dung cuûa phieáu:

  Vaøo giöõa theá kæ XIV :

   +Vua quan nhaø Traàn soáng nhö theá naøo ?

   +Nhöõng keû coù quyeàn theá ñoái xöû vôùi daân ra sao?

   +Cuoäc soáng cuûa nhaân daân nhö theá naøo ?

   +Thaùi ñoä phaûn öùng cuûa nhaân daân vôùi trieàu ñình ra sao ?

 

+Nguy cô ngoaïi xaâm nhö theá naøo ?

 

 

 

-GV nhaän xeùt,keát luaän .

  -GV cho 1 HS neâu khaùi quaùt tình hình cuûa ñaát nöôùc ta cuoái thôøi Traàn.

  *Hoaït ñoäng caû lôùp : Nhaø Hoà thay theá nhaø Traàn.

  -GV toå chöùc cho HS thaûo luaän 3 caâu hoûi :

   +Hoà Quyù Ly laø ngöôøi nhö theá naøo ?

   +OÂng ñaõ laøm gì ?

 

 

 

 

 

 

 

   +Haønh ñoäng truaát quyeàn vua cuûa Hoà Quyù Ly coù hôïp loøng daân khoâng ? Vì sao ?

  -GV cho HS döïa vaøo SGK ñeå traû lôøi : Haønh ñoäng truaát quyeàn vua laø hôïp loøng daân vì caùc vua cuoái thôøi nhaø Traàn chæ lo aên chôi sa ñoïa, laøm cho tình hình ñaát nöôùc ngaøy caøng xaáu ñi vaø Hoà Quyù Ly ñaõ coù nhieàu caûi caùch tieán boä.

4.Cuûng coá :

  -GV cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc trong SGK.

  -Trình baøy nhöõng bieåu hieän suy taøn cuûa nhaø Traàn?

  -Trieàu Hoà thay trieàu Traàn coù hôïp lòch söû khoâng? Vì sao ?

5. Daën doø:

  -Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi : “ Chieán thaéng Chi Laêng”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

-Caû lôùp haùt .

 

-HS traû lôøi caâu hoûi .

-HS nhaän xeùt .

 

 

 

 

 

-HS nghe.

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ngöôøi trình baøy keát quaû .

 

+ AÊn chôi sa ñoïa.

+Ngang nhieân vô veùt cuûa daân laøm giaøu.

+ Voâ cuøng cöïc khoå.

+Baát bình, phaãn noä tröôùc thoùi sa hoa, boùc loät  cuûa vua quan. Noâng daân vaø noâ tì ñaõ noåi daäy ñaáu tranh.

+ Phía Nam quaân Chaêm-pa luoân quaáy nhieãu, phía Baéc nhaø Minh haïch saùch ñuû ñieàu.

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt,boå sung .

 

 

 

-1 HS neâu.

-HS traû lôøi.

+Laø quan ñaïi thaàn cuûa nhaø Traàn.

+OÂng ñaõ thay theá caùc quan cao caáp cuûa nhaø Traàn baèng nhöõng ngöôøi thöïc söï coù taøi, ñaët leä  caùc quan phaûi thöôøng xuyeân xuoáng thaêm daân . Quy ñònh laïi soá ruoäng ñaát, noâ tì cuûa quan laïi quyù toäc, neáu thöøa phaûi noäp cho nhaø nöôùc. Nhöõng naêm coù naïn ñoùi, nhaø giaøu buoäc phaûi baùn thoùc vaø toå chöùc nôi chöõa beänh cho nhaân daân .

 

 

-HS thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi.

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung .

 

 

 

 

-3 HS ñoïc baøi hoïc.

-HS traû lôøi caâu hoûi.

 

 

 

 

-HS caû lôùp.

 

ÑÒA LÍ

Ñoàng baèng Nam Boä

I.Muïc tieâu :

    -Hoïc xong baøi naøy HS bieát : Chæ vò trí ÑB Nam Boä treân baûn ñoà VN: soâng Tieàn, soâng Haäu, soâng Ñoàng Nai, Ñoàng Thaùp Möôøi, Kieân Giang, Muõi Caø Mau.

    -Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà thieân nhieân ñoàng baèng Nam Boä .

II.Chuaån bò :

   -Baûn ñoà :Ñòa lí töï nhieân, haønh chính VN.

    -Tranh, aûnh veà thieân nhieân cuûa ñoàng baèng Nam Boä.

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

2.KTBC :

  GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS.

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  1.Ñoàng baèng lôùn nhaát cuûa nöôùc ta:

  *Hoaït ñoäng caû lôùp:

  -GV yeâu caàu HS döïa vaøo SGK vaø voán hieåu bieát cuûa mình ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi:

   +ÑB Nam Boä naèm ôû phía naøo cuûa ñaát nöôùc? Do caùc soâng naøo boài ñaép neân ?

   +ÑB Nam Boä coù nhöõng ñaëc ñieåm gì tieâu bieåu (dieän tích, ñòa hình, ñaát ñai)?

   +Tìm vaø chæ treân BÑ Ñòa Lí töï nhieân VN vò trí ÑB Nam Boä, Ñoàng Thaùp Möôøi, Kieân Giang, Caø Mau.

  -GV nhaän xeùt, keát luaän.

  2.Maïng löôùi soâng ngoøi ,keânh raïch chaèng chòt:

  *Hoaït ñoäng caù nhaân:

  GV cho HS quan saùt SGK vaø traû lôøi caâu hoûi:

   +Tìm vaø keå teân moät soá soâng lôùn, keânh raïch cuûa ÑB Nam Boä.

   +Neâu nhaän xeùt veà maïng löôùi soâng ngoøi, keânh raïch cuûa ÑB Nam Boä (nhieàu hay ít soâng?)

   +Neâu ñaëc ñieåm soâng Meâ Coâng .

   +Giaûi thích vì sao nöôùc ta laïi coù teân laø soâng Cöûu Long?

  -GV nhaän xeùt vaø chæ laïi vò trí soâng Meâ Coâng, soâng Tieàn, soâng Haäu, soâng Ñoàng Nai, keânh Vónh Teá … treân baûn ñoà .

  * Hoaït ñoängcaù nhaân:

  -Cho HS döïa vaøo SGK traû lôøi caâu hoûi :

   +Vì sao ôû ÑB Nam Boä ngöôøi daân khoâng ñaép ñeâ ven soâng ?

   +Soâng ôû ÑB Nam Boä coù taùc duïng gì ?

  -GV moâ taû theâm veà caûnh luõ luït vaøo muøa möa, tình traïng thieáu nöôùc ngoït vaøo muøa khoâ ôû ÑB Nam Boä .

4.Cuûng coá :  

  -GV cho HS so saùnh söï khaùc nhau giöõa ÑB Baéc Boä vaø ÑB Nam Boä veà caùc maët ñòa hình, khí haäu , soâng ngoøi, ñaát ñai .

  -Cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc trong khung.

5. Daën doø:

  -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi: “Ngöôøi daân ôû ÑB Nam Boä”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

 

 

-HS chuaån bò .

 

 

 

 

 

 

-HS traû lôøi.

+HS leân chæ BÑ.

-HS nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS traû lôøi caâu hoûi .

-HS nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

-HS so saùnh .

 

 

-3 HS ñoïc .

 

-HS caû lôùp.

 

 

LCH  S

Chieán thaéng Chi Laêng

I.Muïc tieâu :

   -HS bieát thuaät laïi dieãn bieán traän Chi Laêng.

   -YÙ nghóa quyeát ñònh cuûa traän Chi Laêng ñoái vôùi thaéng lôïi cuûa khôûi nghóa Lam Sôn. 

II.Chuaån bò :

   -Hình trong SGK phoùng to.

   -PHT cuûa HS .

   -GV söu taàm nhöõng maåu chuyeän veà anh huøng Leâ Lôïi.

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh: Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS.

2.KTBC :

  GV cho HS ñoïc baøi : “Nöôùc ta cuoái thôøi Traàn.”

  -GV ghi ñieåm.

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: GV treo tranh minh hoaï vaø giôùi thieäu.

  b.Phaùt trieån baøi :

  *Hoaït ñoäng caû lôùp: Aûi Chi Laêng vaø boái caûnh lòch söû.

   -GV trình baøy boái caûnh daãn ñeán traän Chi Laêng: Cuoái naêm 1406, quaân Minh xaâm löôïc nöôùc ta, nhaø Hoà khoâng ñoaøn keát ñöôïc toaøn daân neân cuoäc khaùng chieán thaát baïi (1407). Döôùi aùch ñoâ hoä cuûa nhaø Minh , nhieàu cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân ta ñaõ noå ra, tieâu bieåu laø cuoäc khôûi nghóa Lam Sôn do Leâ Lôïi khôûi xöôùng .

  Naêm 1418, töø vuøng nuùi Lam Sôn (Thanh Hoùa), cuoäc khôûi nghóa Lam Sôn ngaøy caøng lan roäng ra caû nöôùc. Naêm 1426, quaân Minh bò quaân khôûi nghóa bao vaây ôû Ñoâng Quan (Thaêng Long).Vöông Thoâng, töôùng chæ huy quaân Minh hoaûng sôï ,moät maët xin hoøa, maët khaùc bí maät sai ngöôøi veà nöôùc xin quaân cöùu vieän. Lieãu Thaêng chæ huy 10 vaïn quaân keùo vaøo nöôùc ta theo ñöôøng Laïng Sôn.

  *Hoaït ñoäng caû lôùp : Traän Chi Laêng

  -GV höôùng daãn HS quan saùt hình trong SGK vaø ñoïc caùc thoâng tin trong baøi ñeå thaáy ñöïôc khung caûnh cuûa aûi Chi Laêng .

-GV nhaän xeùt vaø cho HS moâ taû aûi Chi Laêng. Sau ñoù GV toùm yù.

  -Ñeå giuùp HS thuaät laïi traän Chi Laêng, GV ñöa ra caùc caâu hoûi cho caùc em thaûo luaän nhoùm :

   +Khi quaân Minh ñeán tröôùc aûi Chi Laêng, kò binh ta ñaõ haønh ñoäng nhö theá naøo ?

   +Kò binh cuûa nhaø Minh ñaõ phaûn öùng theá naøo tröôùc haønh ñoäng cuûa quaân ta ?

   +Kò binh cuûa nhaø Minh ñaõ bò thua traän ra sao?

   +Boä binh cuûa nhaø Minh bò thua traän nhö theá naøo?

  -GV cho 1 HS khaù trình baøy laïi dieãn bieán cuûa traän Chi Laêng.

  -GV nhaän xeùt, keát luaän.

  * Hoaït ñoäng caû lôùp : Nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa cuûa chieán thaéng Chi Laêng.

  -GV neâu caâu hoûi cho caû lôùp thaûo luaän ñeå HS naém ñöôïc taøi thao löôïc cuûa quaân ta vaø keát quaû, yù nghóa cuûa traän Chi Laêng .

   +Trong traän Chi Laêng , nghóa quaân Lam Sôn ñaõ theå hieän söï thoâng minh nhö theá naøo ?

+Sau traän chi Laêng , thaùi ñoä cuûa quaân Minh ra sao ?

  -GV toå chöùc cho HS trao ñoåi ñeå thoáng nhaát vaø keát luaän nhö trong SGK.

4.Cuûng coá :

  -GV toå chöùc cho HS caû lôùùp giôùi thieäu veà nhöõng taøi lieäu ñaõ söu taàm ñöôïc veà anh huøng Leâ Lôïi.

  -Cho HS ñoïc baøi ôû trong khung .

  5.Daën doø:

  -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi tieát sau : “Nhaø Haäu Leâ vaø vieäc toå chöùc quaûn lí ñaát nöôùcâ”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

 

-HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi .

-HS nhaän xeùt .

 

 

 

 

 

 

-HS caû lôùp laéng nghe GV trình baøy .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS quan saùt löôïc ñoà vaø ñoïc SGK.

-HS moâ taû .

 

 

-HS döïa vaøo daøn yù treân ñeå thaûo luaän nhoùm.

-Ñaïi dieän caùc nhoùm thuaät laïi dieãn bieán chính cuûa traän Chi Laêng .

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

-HS trình baøy.

 

 

 

 

-HS caû lôùp thaûo luaän vaø traû lôøi .

-Bieát döïa vaøo ñòa hình ñeå baøy binh, boá traän , duï ñòch coù ñöôøng vaøo aûi maø khoâng coù ñöôøng ra, khieán chuùng ñaïi baïi.

 

 

 

 

 

-HS keå.

 

-3 HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi .

 

-HS caû lôùp .

 

ÑÒA LÍ

Ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Nam Boä

I.Muïc tieâu :

    -Hoïc xong baøi naøy HS bieát :Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà daân toäc, nhaø ôû, laøng xoùm, trang phuïc leã hoäi cuûa ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Nam Boä .

    -Söï thích öùng cuûa con ngöôøi vôùi töï nhieân ôû ÑB Nam Boä .

    -Döïa vaøo tranh, aûnh tìm ra kieán thöùc.

II.Chuaån bò :

    -BÑ phaân boá daân cö VN.

    -Tranh, aûnh veà nhaø ôû, laømg queâ, trang phuïc, leã hoäi cuûa ngöôøi daân ôû ÑB Nam Boä (söu taàm).

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh: Kieåm tra phaàn chuaån bò cuûa HS.

2.KTBC :

  -ÑB Nam Boä do phuø sa soâng naøo boài ñaép neân?

  -Ñoàng baèng Nam Boä coù ñaëc ñieåm gì ?

  GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  1.Nhaø cöûa cuûa ngöôøi daân:

  *Hoaït ñoäng caû lôùp:

  -GV cho HS döïa vaøo SGK, BÑ vaø cho bieát:

   +Ngöôøi daân soáng ôû ÑB Nam Boä thuoäc nhöõng daân toäc naøo?

   +Ngöôøi daân thöôøng laøm nhaø ôû ñaâu? Vì sao?

   +Phöông tieän ñi laïi phoå bieán cuûa ngöôøi daân nôi ñaây laø gì ?

  -GV nhaän xeùt, keát luaän.

  *Hoaït ñoäng nhoùm:

  - Cho HS caùc nhoùm quan saùt hình 1 vaø cho bieát: nhaø ôû cuûa ngöôøi daân thöôøng phaân boá ôû ñaâu?

  GV noùi veà nhaø ôû cuûa ngöôøi daân ôû ÑB Nam Boä: Vì khí haäu naéng noùng quanh naêm, ít coù baõo lôùn neân ngöôøi daân ôû ñaây thöôøng laøm nhaø raát ñôn sô. Nhaø ôû truyeàn thoáng cuûa ngöôøi daân Nam Boä thöôøng coù vaùch vaø maùi nhaø laøm baèng laù caây döøa nöôùc. Tröôùc ñaây, ñöôøng giao thoâng treân boä chöa phaùt trieån, xuoàng ghe laø phöông tieän ñi laïi chuû yeáu cuûa ngöôøi daân. Do ñoù ngöôøi daân thöôøng laøm nhaø ven soâng ñeå thuaän tieän cho vieäc ñi laïi vaø sinh hoaït .

  -Gv cho HS xem tranh, aûnh caùc ngoâi nhaø kieåu môùi kieân coá, khang trang, ñöôïc xaây baèng gaïch, xi maêng, ñoå maùi baèng hoaëc lôïp ngoùi ñeå thaáy söï thay ñoåi trong vieäc xaây döïng nhaø ôû cuûa ngöôøi daân nôi ñaây.

  2.Trang phuïc vaø leã hoäi :

  * Hoaït ñoäng nhoùm:

  -GV cho caùc nhoùm döïa vaøo SGK, tranh, aûnh thaûo luaän theo gôïi yù :

   +Trang phuïc thöôøng ngaøy cuûa ngöôøi daân ñoàng baèng Nam Boä tröôùc ñaây coù gì ñaëc bieät?

   +Leã hoäi cuûa ngöôøi daân nhaèm muïc ñích gì?

 

+Trong leã hoäi thöôøng coù nhöõng hoaït ñoäng naøo ?

   +Keå teân moät soá leã hoäi noåi tieáng ôû ñoàng baèng Nam Boä .

 

-GV nhaän xeùt, keát luaän.

4.Cuûng coá :  

  -GV cho HS ñoïc baøi hoïc trong khung.

  -Nhaø ôû cuûa ngöôøi daân Nam Boä coù ñaëc ñieåm gì ?

5.Daën doø:

  -Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi: “Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Nam Boä”.

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

-HS chuaån bò .

 

-HS traû lôøi caâu hoûi .

-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

-HS traû lôøi.

 

-HS nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

-Caùc nhoùm quan saùt vaø traû lôøi .

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñaïi dieän traû lôøi .

 

+Quaàn aùo baø ba vaø khaên raèn.

 

+Ñeå caàu ñöôïc muøa vaø nhöõng ñieàu may maén trong cuoäc soáng .

+Ñua ghe

+Hoäi Baø Chuùa Xöù , hoäi xuaân nuùi Baø , leã cuùng traêng, leã teá thaàn caù OÂng(caù voi) …

-HS nhaän xeùt, boå sung.

 

 

-3 HS ñoïc .

-HS traû lôøi caâu hoûi .

 

-HS chuaån bò.

 

 

 

 

 

LÒCH SÖÛ

Nhaø Haäu Leâ vaø vieäc toå chöùc

quaûn lí ñaát nöôùc

 

I. Muïc tieâu

    - HS bieát nhaø Leâ ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo?

    -Nhaø Leâ ñaõ toå chöùc ñöôïc moät boä maùy nhaø nöôùc quy cuõû vaø quaûn lí ñaát nöôùc töông ñoái chaët cheõ.

    -Nhaän thöùc böôùc ñaàu nhaän bieát vai troø cuûa phaùp luaät.

II.Chuaån bò

    -Sô ñoà veà nhaø nöôùc thôøi Haäu Leâ ( ñeå gaén leân baûng) .

    -Moät soá ñieåm cuûa boä luaät Hoàng Ñöùc .

    -PHT cuûa HS .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh:

  GV cho HS chuaån bò SGK vaø ÑDHT.

2.KTBC :

  GV cho HS ñoïc baøi: “Chieán thaéng Chi Laêng”.

  -Taïi sao quaân ta choïn aûi Chi Laêng laøm traän ñòa ñaùnh ñòch ?

  -Em haõy thuaät laïi traän phuïc kích cuûa quaân ta taïi aûi Chi Laêng ?

  -Neâu yù nghóa cuûa traän Chi laêng .

  -GV nhaän xeùt ghi ñieåm.

3.Baøi môùi :

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  Hoaït ñoäng caû lôùp:

  -GV giôùi thieäu moät soá neùt khaùi quaùt veà nhaø Leâ:

  Thaùng 4-1428, Leâ Lôïi chính thöùc leân ngoâi vua, ñaët laïi teân nöôùc laø Ñaïi Vieät . Nhaøø Leâ traûi qua moät soá ñôøi vua .Nöôùc ñaïi Vieät ôû thôøi Haäu Leâ phaùt trieån röïc rôõ nhaát ôû ñôøi vua Leâ Thaùnh Toâng(1460-1497) .

  Hoaït ñoängnhoùm :

  -GV phaùt PHT cho HS .

  -GV toå chöùc cho caùc nhoùm thaûo luaän theo caâu hoûi sau :

   +Nhaø Haäu Leâ ra ñôøi trong thôøi gian  naøo ?Ai laø ngöôøi thaønh laäp ? Ñaët teân nöôùc laø gì ? Ñoùng ñoâ ôû ñaâu ?

   +Vì sao trieàu ñaïi naøy goïi laø trieàu Haäu Leâ ?

   +Vieäc quaûn lí ñaát nöôùc döôùi thôøi Haäu Leâ nhö theá naøo ?

  -Vieäc quaûn lyù ñaát nöôùc thôøi Haäu Leâ nhö theá naøo chuùng ta tìm hieåu qua sô ñoà.(GV treo sô ñoà leân baûng )

  -GV nhaän xeùt , keát luaän .

  Hoaït ñoäng caù nhaân:

  - GV giôùi thieäu vai troø cuûa Boä luaät Hoàng Ñöùc roài nhaán maïnh : Ñaây laø coâng cuï ñeå quaûn lí ñaát nöôùc .

  -GV thoâng baùo moät soá ñieåm veà noäi dung cuûa Boä luaät Hoàng Ñöùc (nhö trong SGK) . HS traû lôøi caùc caâu hoûi vaø ñi ñeán thoáng nhaát nhaän ñònh.

   +Luaät Hoàng Ñöùc baûo veä quyeàn lôïi cuûa ai? (vua , nhaø giaøu, laøng xaõ, phuï nöõ ) .

   +Luaät Hoàng Ñöùc coù ñieåm naøo tieán boä ?

  -GV cho HS nhaän ñònh vaø traû lôøi.

  -GV nhaän xeùt vaø keát luaän .

4.Cuûng coá :

  -Cho HS ñoïc baøi trong SGK .

  -Nhöõng söï kieän naøo trong baøi theå hieän quyeàn toái cao cuûa nhaø vua ?

5. Daën doø:

  -Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi: Tröôøng hoïc thôøi Haäu Leâ .

  -Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

-HS chuaån bò.

 

-4 HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi .

-HS khaùc nhaän xeùt .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS laéng nghe vaø suy nghó veà tình hình toå chöùc xaõ hoäi cuûa nhaø Haäu Leâ coù nhöõng neùt gì ñaùng chuù yù .

 

 

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän theo caâu hoûi GV ñöa ra .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS traû lôøi caù nhaân.

-HS caû lôùp nhaän xeùt.

 

 

 

-3 HS ñoïc .

-HS traû lôøi .

 

 

 

 

-HS caû lôùp.

 

ÑÒA LÍ

Hoaït ñoäng saûn xuaát

cuûa ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Nam Boä

 

I. Muïc tieâu

    -Hoïc xong baøi naøy HS bieát: ÑB Nam Boä laø nôi troàng nhieàu luùa gaïo , caây aên traùi, ñaùnh baét vaø nuoâi nhieàu thuûy haûi saûn trong caû nöôùc .  

    -Neâu moät soá daãn chöùng chöùng minh cho ñaëc ñieåm treân vaø nguyeân nhaân cuûa noù .

    -Döïa vaøo tranh, aûnh keå teân thöù töï caùc coâng vieäc trong vieäc xuaát khaåu gaïo: moâ taû chôï noåi treân soâng ôû ÑB Nam Boä .

    -Khai thaùc kieán thöùc töø tranh, aûnh ,baûn ñoà .

II.Chuaån bò :

    -BÑ noâng nghieäp VN.

    -Tranh, aûnh veà saûn xuaát noâng nghieäp, nuoâi vaø ñaùnh baét caù toâm ôû ÑB Nam Boä.

III.Hoaït ñoäng treân lôùp :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh: Cho HS haùt .

2.KTBC :

  +Nhaø cöûa cuûa ngöôøi daân ôû ÑB Nam Boä coù ñaëc ñieåm gì ?

  +Ngöôøi daân ôû ÑB Nam Boä thöôøng toå chöùc leã hoäi trong dòp naøo? Leã hoäi coù nhöõng hoaït ñoäng gì ?

  -GV nhaän xeùt, ghi ñieåm .

3.Baøi môùi

  a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa

  b.Phaùt trieån baøi :

  GV cho HS quan saùt BÑ noâng nghieäp, keå teân caùc caây troàng ôû ÑB Nam Boä vaø cho bieát loaïi caây naøo ñöôïc troàng nhieàu hôn ôû ñaây?

  1.Vöïa luùa, vöïa traùi caây lôùn nhaát caû nöôùc

  Hoaït ñoäng caû lôùp

  GV cho HS döïa vaøo keânh chöõ trong SGK, cho bieát :

   +ÑB Nam boä coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi naøo ñeå trôû thaønh vöïa luùa, vöïa traùi caây lôùn nhaát caû nöôùc ?

  -Luùa gaïo, traùi caây ôû ÑB Nam Boä ñöôïc tieâu thuï ôû nhöõng ñaâu ?

  GV nhaän xeùt, keát luaän.

  Hoaït ñoäng nhoùm:

  -GV cho HS döïa vaøo tranh, aûnh traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

   +Keå teân caùc loaïi traùi caây ôû ÑB Nam Boä .

 

  +Keå teân caùc coâng vieäc trong thu hoaïch vaø cheá bieán gaïo xuaát khaåu ôû ÑB Nam Boä .

 

-GV nhaän xeùt vaø moâ taû theâm veà caùc vöôøn caây aên traùi cuûa ÑB Nam Boä .

  ÑB Nam Boä laø nôi xuaát khaåu gaïo lôùn nhaát caû nöôùc. Nhôø ÑB naøy, nöôùc ta trôû thaønh moät trong nhöõng nöôùc xuaát khaåu nhieàu gaïo baäc nhaát theá giôùi.

  2.Nôi saûn xuaát nhieàu thuûy saûn nhaát caû nöôùc

  GV giaûi thích töø  thuûy saûn, haûi saûn .

  Hoaït ñoäng nhoùm

  -GV cho HS caùc nhoùm döïa vaøo SGK, tranh, aûnh thaûo luaän theo gôïi yù

   +Ñieàu kieän naøo laøm cho ÑB Nam Boä saûn xuaát ñöôïc nhieàu thuûy saûn ?

   +Keå teân moät soá loaïi thuûy saûn ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñaây.

   +Thuûy saûn cuûa ÑB ñöôïc tieâu thuï ôû ñaâu ?

  -GV nhaän xeùt vaø moâ taû theâm veà vieäc nuoâi caù, toâm ôû ÑB naøy .

4.Cuûng coá :  

  -GV cho HS ñoïc baøi hoïc trong khung.

  -GV toå chöùc cho HS ñieàn muõi teân noái caùc oâ cuûa sô ñoà sau ñeå xaùc laäp moái quan heä giöõa töï nhieân vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa con ngöôøi .

 

5. Daën doø

  -Chuaån bò baøi tieát sau tieáp theo.

-Nhaän xeùt tieát hoïc.

-Caû lôùp haùt .

 

-HS traû lôøi .

-HS khaùc nhaän xeùt.

 

 

 

 

 

 

 

-HS quan saùt baûn ñoà.

 

 

 

 

-HS traû lôøi .

-HS nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

-HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø traû lôøi :

 

+Xoaøi, choâm choâm, maêng cuït, saàu rieâng, thanh long …

+Gaët luùa, tuoát luùa, phôi thoùc, xay xaùt gaïo vaø ñoùng bao, xeáp gaïo leân taøu ñeå xuaát khaåu.

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung .

 

 

 

 

 

-HS laëp laïi .

 

-HS thaûo luaän .

 

 

 

 

-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû .

-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

-3 HS ñoïc baøi .

-HS leân ñieàn vaøo baûng.

 

 

 

 

-HS caû lôùp .

 

 

LÒCH SÖÛ

Tröôøng hoïc thôøi Haäu leâ

I.Muïc tieâu

    -HS bieát nhaø Leâ raát quan taâm tôùi giaùo duïc : Toå chöùc daïy hoïc, thi cöû, noäi dung daïy hoïc döôùi thôøi Haäu Leâ .

    -Toå chöùc GD thôøi Haäu Leâ coù quy cuû , neàn neáp hôn. 

    -Coi troïng vieäc töï hoïc.

II.Chuaån bò

    -Tranh Vinh quy baùi toå vaø Leã xöôùng danh.

    -PHT cuûa HS .

III.Hoaït ñoäng treân lôùp

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.OÅn ñònh

2.KTBC

  +Nhöõng ñieàu trích trong “ Boä luaät Hoàng Ñöùc” baûo veä quyeàn lôïi cuûa ai vaø choáng nhöõng ngöôøi naøo?

  +Em haõy neâu nhöõng neùt tieán boä cuûa nhaø Leâ trong vieäc quaûn lí ñaát nöôùc ?

  -GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm .

3.Baøi môùi

  a.Giôùi thieäu baøi: GV giôùi thieäu vaø ghi töïa leân baûng.

  b.Phaùt trieån baøi :

  Hoaït ñoäng nhoùm : GV phaùt PHT cho HS .

  -GV yeâu caàu HS ñoïc SGK ñeå caùc nhoùm thaûo luaän :

   +Vieäc hoïc döôùi thôøi Leâ ñöôïc toà chöùc nhö theá naøo ?

 

 

 

 

+Tröôøng hoïc thôøi Leâ daïy nhöõng ñieàu gì ?

 

   +Cheá ñoä thi cöû thôøi Leâ theá naøo ?

 

 

  -GV khaúng ñònh : GD thôøi Leâ coù toå