Giáo Án Lưu Trữ Tạm Thời:Giáo An Lớp 1 Môn Chính Tả

giáo án điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
thux0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-16 10:37:27
Loại file
doc
Dung lượng
0.25 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ñaëng Thò Phöôïng  Chính ta  Lôùp Moät Tuần 25: Ngày giảng: 24/ 02/ 2014 Chính tả: Trường em I. Mục tiêu: - Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “Trường học là ... anh em.”, 26 chữ trong khoảng 1

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ñaëng Thò Phöôïng                                Chính ta                                                 Lôùp Moät

Tuần 25:
Ngày giảng: 24/ 02/ 2014                                                                              
Chính tả:                                       Trường em
 I. Mục tiêu:
 - Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “Trường học là ... anh em.”, 26 chữ trong khoảng 15 phút.
 - Điền đúng vần ai, ay; chữ c, k vào chỗ trống.
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
 III. Lên lớp:  
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: ủy ban, hòa thuận, luyện tập
3. Bài mới: (25')
* Giới thiệu: ghi bảng: Trường em (chép sẵn)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
. Hỏi: - Bài chính tả có mấy câu?
          - Cuối mỗi câu có dấu gì?
. Đọc từ khó: thứ hai, cô giáo, thân thiết
. Viết bảng con
. Viết liền nét: thứ, em, hiền, nhiều, ...
                      Giải lao
. Bài tập: ai/ ay; c/ k (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
. Đọc chậm từng câu (cụm từ), hs vừa nghe vừa nhìn bảng viết bài
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') Trò chơi: thi viết tiếng có vần ai/ ay
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị bài: Tặng cháu
Thực hiện
Viết bảng con
 
 
Nghe
Đọc cá nhân
2 câu
Dấu chấm
Đánh vần, đọc trơn
Viết
Nêu, viết bóng
 
gà mái, máy ảnh; cá vàng, thước kẻ, lá cọ
Nghe
Thực hiện
T, Ơ; đầu dòng lùi vào 1 ô
Nghe, nhìn, viết bài vào vở
 
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
 
Ngày giảng: 27/ 02/ 2014                                                                              
Chính tả:                                       Tặng cháu
 I. Mục tiêu:
 - Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng 4 câu thơ bài Tặng cháu trong khoảng 15'.
 - Điền đúng chữ l, n vào chỗ trống hoặc dấu hỏi, dấu ngã vào chữ in nghiêng.
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
1

 


Ñaëng Thò Phöôïng                                Chính ta                                                 Lôùp Moät

 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: thứ hai, cô giáo, thân thiết
3. Bài mới: (25')
* Giới thiệu: ghi bảng: Tặng cháu (chép sẵn)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
. Hỏi: - Bài chính tả có mấy dòng thơ?
          - Mỗi dòng có mấy chữ?
. Đọc từ khó: vở này, mong cháu, mai sau
. Viết bảng con
. Viết liền nét: yêu, chút, giúp
                      Giải lao
. Bài tập: l/ n, dấu hỏi/ dấu ngã (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
. Đọc chậm từng dòng, hs nghe, nhìn bảng viết bài
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') Trò chơi: thi viết tiếng có vần ai/ ay
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị bài: Bàn tay mẹ
Thực hiện
Viết bảng con
 
 
Nghe
Đọc cá nhân
4 dòng
7 chữ
Đánh vần, đọc trơn
Viết
Nêu, viết bóng
 
nụ hoa; Con cò bay lả bay la; quyển vở, chõ xôi, tổ chim
Nghe
Thực hiện
V, T, M; bài thơ lùi vào 2-3 ô
Nghe, nhìn, viết bài vào vở
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
 
Tuần 26:
Ngày giảng: 4/ 03/ 2014                                                                              
Chính tả:                                  Bàn tay mẹ
 I. Mục tiêu:
 - Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “Hằng ngày... chậu tã lót đầy.”, 35 chữ trong khoảng 15 - 17 phút.
 - Điền đúng vần an, at; chữ g, gh vào chỗ trống.
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: vở này, mong cháu, mai sau
3. Bài mới: (25')
* Giới thiệu: ghi bảng: Bàn tay mẹ (chép sẵn)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
Thực hiện
Viết bảng con
 
 
Nghe
Đọc cá nhân
1

 


Ñaëng Thò Phöôïng                                Chính ta                                                 Lôùp Moät

. Hỏi: - Bài chính tả có mấy câu?
          - Cuối mỗi câu có dấu gì?
. Đọc từ khó: hằng ngày, việc, giặt, tã lót
. Viết bảng con
. Viết liền nét: mẹ, biết, nhiêu, việc, bé,...
                      Giải lao
. Bài tập: an/ at; g/ gh (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
. Đọc chậm từng câu (cụm từ), hs vừa nghe vừa nhìn bảng viết bài
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') Trò chơi: thi viết tiếng có vần an/ at
5. Dặn dò: (2') Chuần bị bài: Cái Bống
3 câu
Dấu chấm
Đánh vần, đọc trơn
Viết
Nêu, viết bóng
 
kéo đàn, tát nước; nhà ga, cái ghế
Nghe
Thực hiện
H, Đ, M; đầu dòng lùi vào 2 ô
Nghe, nhìn, viết bài vào vở
 
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
 
Ngày giảng: 6/ 03/ 2014                                                                              
Chính tả:                                  Cái Bống
 I. Mục tiêu:
 - Nghe đọc, viết lại đúng bài đồng dao Cái Bống trong khoảng 12 - 15 phút.
 - Điền đúng vần anh, ach; chữ ng, ngh vào chỗ trống.
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết:
3. Bài mới: (25')
* Giới thiệu: ghi bảng: Cái Bống (nghe viết)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
. Hỏi: - Bài chính tả có mấy dòng thơ?
          - Mỗi dòng có mấy chữ?
. Đọc từ khó: khéo sảy, sàng, gánh đỡ, chạy  
. Viết bảng con
. Viết liền nét: khéo, mẹ, đi
                      Giải lao
. Bài tập: anh/ ach; ng/ ngh (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
Thực hiện
Viết bảng con
 
 
Nghe
Đọc cá nhân
4 dòng
6/ 8 chữ
Đánh vần, đọc trơn
Viết
Nêu, viết bóng
 
hộp bánh, túi xách tay
ngà voi, chú nghé
Nghe
Thực hiện
1

 


Ñaëng Thò Phöôïng                                Chính ta                                                 Lôùp Moät

. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
 
. Đọc chậm từng dòng, hs nghe, viết bài
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') T.chơi: thi viết tiếng có vần anh/ ach
5. Dặn dò: (2') Chuần bị bài: Nhà bà ngoại
C, B, K, M; đầu dòng câu 6 lùi vào 2 ô; đầu dòng câu 8 lùi 1 ô
Nghe, viết bài vào vở
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
 
Tuần 27:
Ngày giảng: 17/ 03/ 2015                                                                             
Chính tả:                                  Nhà bà ngoại
 I. Mục tiêu:
 - Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng bài Nhà bà ngoại, 27 chữ khoảng 10 - 15'.
 - Điền đúng vần ăm, ăp; chữ c, k vào chỗ trống.
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: khéo sảy, gánh đỡ
3. Bài mới: (25')
* Giới thiệu: ghi bảng: Nhà bà ngoại (chép sẵn)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
. Hỏi: - Bài chính tả có mấy câu?
          - Cuối mỗi câu có dấu gì?
. Đọc từ khó: rộng rãi, thoáng mát, hoa giấy
. Viết bảng con
. Viết liền nét: hiên, thứ
                      Giải lao
. Bài tập: ăm/ ăp; c/ k (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
 
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
. Đọc chậm từng câu (cụm từ), hs vừa nghe vừa nhìn bảng viết bài
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') Trò chơi: thi viết tiếng có vần ăm, ăp
5. Dặn dò: (2') Chuần bị bài: Câu đố
Thực hiện
Viết bảng con
 
 
Nghe
Đọc cá nhân
4 câu
Dấu chấm
Đánh vần, đọc trơn
Viết
Nêu, viết bóng
 
Năm ..., Thắm ... Một. ... chăm ..., ... tắm ..., ... sắp xếp ... nắp.
Hát đồng ca, chơi kéo co
Nghe
Thực hiện
N, G, V, H; đầu dòng lùi 2 ô
Nghe, nhìn, viết bài vào vở
 
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
1

 


Ñaëng Thò Phöôïng                                Chính ta                                                 Lôùp Moät

                                                                        Ngày giảng: 19/ 03/ 2015                                                                              
Chính tả:                                  Câu đố
 I. Mục tiêu:
 - Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng bài Câu đố về con ong, 16 chữ khoảng 8-10'
 - Điền đúng chữ ch, tr, v, d hoặc gi vào chỗ trống. (a hoặc b)
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: rộng rãi, thoáng mát, hoa giấy
3. Bài mới: (25')
* Giới thiệu: ghi bảng: Câu đố (chép sẵn)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
. Hỏi: - Bài chính tả có mấy dòng thơ?
          - Mỗi dòng có mấy chữ?
. Đọc từ khó: suốt ngày, gây mật
. Viết bảng con
. Viết liền nét: bé, tí, chỉ
                      Giải lao
. Bài tập: ch/ tr; v/ d/ gi (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
. Đọc chậm từng dòng, hs nghe, nhìn bảng viết bài
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') T.chơi: thi viết tiếng có vần ay/ ây
5. Dặn dò: (2') Chuần bị bài: Ngôi nhà
Thực hiện
Viết bảng con
 
 
Nghe
Đọc cá nhân
4 dòng
4 chữ
Đánh vần, đọc trơn
Viết
Nêu, viết bóng
 
thi chạy, tranh bóng, vỏ trứng, giỏ cá, cặp da
Nghe
Thực hiện
C, B, T; đầu mỗi câu lùi 3 ô
Nghe, nhìn, viết bài vào vở
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
 
Tuần 28:
Ngày giảng: 24/ 03/ 2015                                                                              
Chính tả:                                  Ngôi nhà
 I. Mục tiêu:
 - Nhìn sách/ bảng, chép lại đúng khổ thơ 3 bài Ngôi nhà, 16 chữ khoảng 10-12'.
 - Điền đúng vần iêu hay yêu; chữ c hay k vào chỗ trống.
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1

 


Ñaëng Thò Phöôïng                                Chính ta                                                 Lôùp Moät

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: suốt ngày, gây mật
3. Bài mới: (25')
* Giới thiệu: ghi bảng: Ngôi nhà (chép sẵn)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
. Hỏi: - Bài chính tả có mấy dòng thơ?
          - Mỗi dòng có mấy chữ?
. Đọc từ khó: mộc mạc, đất nước
. Viết bảng con
. Viết liền nét: yêu, tre, chim
                      Giải lao
. Bài tập: iêu hay yêu; c hay k (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
. Đọc chậm từng dòng (cụm từ), hs vừa nghe vừa nhìn bảng viết bài
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') Trò chơi: thi viết tiếng có vần at/ ac
5. Dặn dò: (2') Chuần bị bài: Quà của bố
Thực hiện
Viết bảng con
 
 
Nghe
Đọc cá nhân
4 dòng
4 chữ
Đánh vần, đọc trơn
Viết
Nêu, viết bóng
 
Hiếu ..., ... khiếu vẽ. ... yêu ...
Ông cây... Bà kể ... Chị ... kim.
Nghe
Thực hiện
E, G, N, B; đầu mỗi câu lùi 3 ô
Nghe, nhìn, viết bài vào vở
 
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
 
Ngày giảng: 26/ 03/ 2015                                                                              
Chính tả:                                  Quà của bố
 I. Mục tiêu:
 - Nhìn sách/ bảng, chép lại đúng khổ thơ 2 bài Quà của bố, 20 chữ khoảng 10-12'.
 - Điền đúng chữ s hay x; vần im hay iêm vào chỗ trống.
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: mộc mạc, đất nước
3. Bài mới: (25')
* Giới thiệu: ghi bảng: Quà của bố (chép sẵn)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
. Hỏi: - Bài chính tả có mấy dòng thơ?
          - Mỗi dòng có mấy chữ?
. Đọc từ khó: gửi, nghìn
. Viết bảng con
Thực hiện
Viết bảng con
 
 
Nghe
Đọc cá nhân
4 dòng
5 chữ
Đánh vần, đọc trơn
Viết
1

 


Ñaëng Thò Phöôïng                                Chính ta                                                 Lôùp Moät

. Viết liền nét: gửi
                      Giải lao
. Bài tập: s hay x; im hay iêm (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
. Đọc chậm từng dòng, hs nghe, nhìn bảng viết bài
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') Trò chơi: thi viết tiếng có vần im/iêm
5. Dặn dò: (2') Chuần bị bài: Hoa sen
Nêu, viết bóng
 
xe lu, dòng sông; trái tim; kim tiêm
Nghe
Thực hiện
B, G; đầu mỗi câu lùi vào 3 ô
Nghe, nhìn, viết bài vào vở
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
 
Tuần 29:
Ngày giảng: 31/ 3/ 2014                                                                              
Chính tả:                                  Hoa sen
 I. Mục tiêu:
 - Nhìn sách/ bảng, chép và trình bày đúng bài thơ Hoa sen, 28 chữ khoảng 12-15'
 - Điền đúng vần en, oen, g, gh vào chỗ trống.
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: gửi, nghìn
3. Bài mới: (25')
* Giới thiệu: ghi bảng: Hoa sen (chép sẵn)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
. Hỏi: - Bài chính tả có mấy dòng thơ?
          - Mỗi dòng có mấy chữ?
. Đọc từ khó: lại chen, mùi bùn
. Viết bảng con
. Viết liền nét: gì, chen, nhị, bùn, mùi
                      Giải lao
. Bài tập: en, oen, g, gh (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
 
. Đọc chậm từng dòng, hs nghe, nhìn bảng viết bài
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
Thực hiện
Viết bảng con
 
 
Nghe
Đọc cá nhân
4 dòng
6/ 8 chữ
Đánh vần, đọc trơn
Viết
Nêu, viết bóng
 
đèn bàn, … xoèn xoẹt, tủ gỗ ..., ... gồ ghề, con ghẹ. gh: e, ê, i  
Nghe
Thực hiện
T, L, N, G; đầu dòng câu 6 lùi vào 2 ô; đầu dòng câu 8 lùi 1 ô
Nghe, nhìn, viết bài vào vở
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
1

 


Ñaëng Thò Phöôïng                                Chính ta                                                 Lôùp Moät

. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') Trò chơi: thi viết tiếng có âm g/gh
5. Dặn dò: (2') Chuần bị bài: Mời vào
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
 
Ngày giảng: 02/ 04/ 2015                                                                              
Chính tả:                                  Mời vào
 I. Mục tiêu:
 - Nhìn sách/ bảng, chép lại đúng khổ thơ 1, 2 bài Mời vào, 30 chữ khoảng 15'.
 - Điền đúng vần ong hay oong chữ ng hay ngh vào chỗ trống.
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: chen, bùn
3. Bài mới: (25')
* Giới thiệu: ghi bảng: Mời vào (chép sẵn)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
. Hỏi: - Bài chính tả có mấy dòng thơ?
          - Mỗi dòng có mấy chữ?
. Đọc từ khó: xem tai, Nai, gạc
. Viết bảng con
. Viết liền nét:
                      Giải lao
. Bài tập: ong hay oong; ng hay ngh (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
 
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
. Đọc chậm từng dòng, hs nghe, nhìn bảng viết bài
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') Trò chơi: thi viết tiếng có âm ng/ ngh
5. Dặn dò: (2') Chuần bị bài: Chuyện ở lớp
Thực hiện
Viết bảng con
 
 
Nghe
Đọc cá nhân
10 dòng
3 chữ
Đánh vần, đọc trơn
Viết
Không có
 
... Long. ... boong, ..., mong ...
ngôi nhà, nghề nông, nghe nhạc
ngh: e, ê, i  
Nghe
Thực hiện
C, A, T, N; đầu mỗi câu lùi 4 ô
Nghe, nhìn, viết bài vào vở
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
 
Tuần 30:
Ngày giảng: 7/ 4/ 2015
Chính tả: Chuyện ở lớp
 I. Mục tiêu:
1

 


Ñaëng Thò Phöôïng                                Chính ta                                                 Lôùp Moät

 - Nhìn sách hoặc bảng, chép lại và trình bày đúng khổ thơ 3 bài Chuyện ở lớp: 20 chữ khoảng 8 - 10 phút.
 - Điền đúng vần uôt hay uôc; chữ c hay k vào chỗ trống.
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: xem tai, Nai, gạc
3. Bài mới: (25')
* Giới thiệu: ghi bảng: Chuyện ở lớp (chép sẵn)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
. Hỏi: - Bài chính tả có mấy dòng thơ?
          - Mỗi dòng có mấy chữ?
. Đọc từ khó: vuốt tóc, chẳng nhớ, ngoan
. Viết bảng con
. Viết liền nét: mẹ, thế
                      Giải lao
. Bài tập: uôt hay uôc; c hay k (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
. Đọc chậm từng dòng, hs nghe, nhìn bảng viết bài
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') Trò chơi: thi viết tiếng có âm c/ k
5. Dặn dò: (2') Chuần bị bài: Mèo con đi học
Thực hiện
Viết bảng con
 
 
Nghe
Đọc cá nhân
4 dòng
5 chữ
Đánh vần, đọc trơn
Viết
Nêu, viết bóng
 
- buộc tóc, chuột đồng
- túi kẹo, quả cam
Nghe
Thực hiện
V, M, N, C; đầu dòng lùi 3 ô
Nghe, nhìn, viết bài vào vở
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
 
Ngày giảng: 9/ 4/ 2015
Chính tả: Mèo con đi học
 I. Mục tiêu:
 - Nhìn sách hoặc bảng, chép lại và trình bày đúng 8 dòng thơ đầu bài Mèo con đi học: 32 chữ khoảng 10 - 15 phút.
 - Điền đúng chữ r, d hay gi; vần iên hay in vào chỗ trống.
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: vuốt tóc, chẳng nhớ
3. Bài mới: (25')
Thực hiện
Viết bảng con
 
1

 


Ñaëng Thò Phöôïng                                Chính ta                                                 Lôùp Moät

* Giới thiệu: ghi bảng: Mèo con đi học (chép sẵn)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
. Hỏi: - Bài chính tả có mấy dòng thơ?
          - Mỗi dòng có mấy chữ?
. Đọc từ khó: buồn bực, kiếm cớ, be toáng
. Viết bảng con
. Viết liền nét: kiếm, be, hết
                      Giải lao
. Bài tập: r, d hay gi; iên hay in (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
. Đọc chậm từng dòng, hs nghe, nhìn bảng viết bài
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') Trò chơi: thi viết tiếng có âm gi/d
5. Dặn dò: (2') Chuần bị bài: Ngưỡng cửa
 
Nghe
Đọc cá nhân
8 dòng
4 chữ
Đánh vần, đọc trơn
Viết
Nêu, viết bóng
 
Thầy giáo.../ Bé...dây./ ... rô.../
Đàn kiến .../ Ông ... tin.
Nghe
Thực hiện
M, B, C, T, N; đầu dòng lùi 3 ô
Nghe, nhìn, viết bài vào vở
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
 
Tuần 31: 
Ngày giảng: 7/ 4/ 2014                                                                              
Chính tả:                                  Ngưỡng cửa
 I. Mục tiêu:
 - Nhìn sách hoặc bảng, chép lại và trình bày đúng khổ thơ cuối bài Ngưỡng cửa: 20 chữ khoảng 8 - 10 phút.
 - Điền đúng vần ăt hay ăc; chữ g hay gh vào chỗ trống.
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: xem tai, Nai, gạc
3. Bài mới: (25')
* Giới thiệu: ghi bảng: Ngưỡng cửa (chép sẵn)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
. Hỏi: - Bài chính tả có mấy dòng thơ?
          - Mỗi dòng có mấy chữ?
. Đọc từ khó: buổi đầu, xa tắp
. Viết bảng con
. Viết liền nét: tiên, đi
                      Giải lao 
Thực hiện
Viết bảng con
 
 
Nghe
Đọc cá nhân
4 dòng
5 chữ
Đánh vần, đọc trơn
Viết
Nêu, viết bóng
 
1

 


Ñaëng Thò Phöôïng                                Chính ta                                                 Lôùp Moät

. Bài tập: ăt hay ăc; g hay gh (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
. Đọc chậm từng dòng, hs nghe, nhìn bảng viết bài
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') Trò chơi: thi viết tiếng có âm g/ gh
5. Dặn dò: (2') Chuần bị bài: Kể cho bé nghe
... bắt ...; ... mắc ..., Ngân gấp ..., ghi lại ..., ghế..., ...ra về.
Nghe
Thực hiện
N, B, V; đầu mỗi dòng lùi 3 ô
Nghe, nhìn, viết bài vào vở
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
 
Ngày giảng: 10/ 4/ 2014                                                                              
Chính tả:                              Kể cho bé nghe
 I. Mục tiêu:
 - Nghe - viết đúng 8 dòng đầu bài thơ Kể cho bé nghe: 32 chữ khoảng 10 - 15'.
 - Điền đúng vần ươt hay ươc; chữ ng hay ngh vào chỗ trống.
 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bài viết, bảng phụ
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: buổi đầu, xa tắp
3. Bài mới: (25')
* Giới thiệu: ghi bảng: Kể cho bé nghe (nghe viết)
. Đọc mẫu lần 1
. Gọi 2-3 hs đọc
. Hỏi: - Bài chính tả có mấy dòng thơ?
          - Mỗi dòng có mấy chữ?
. Đọc từ khó: vịt bầu, chăng dây, quay tròn, cối xay
. Viết bảng con
. Viết liền nét: vịt, vện, nhện
                      Giải lao
. Bài tập: ươt hay ươc; ng hay ngh (bảng phụ)
Yc hs thảo luận nhóm và trả lời
. Đọc mẫu lần 2
. Đọc đồng thanh
. Chữ nào viết hoa? Cách trình bày?
. Đọc chậm từng dòng, hs nghe, viết bài vào vở
. Yc hs đổi vở chấm bài, tổng kết lỗi
. Yc hs tự làm lại bài tập vào vở
. Thu vở chấm, nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố: (5') T.chơi: thi viết tiếng có vần ươt/ ươc
5. Dặn dò: (2') Chuần bị bài: Hồ Gươm
Thực hiện
Viết bảng con
 
 
Nghe
Đọc cá nhân
8 dòng
4 chữ
Đánh vần, đọc trơn
Viết
Nêu, viết bóng
 
... mượt, ... thước ...
Ngày.../... ngày... nghỉ...người...
Nghe
Thực hiện
H, L, Ă; đầu mỗi dòng lùi 3 ô
Nghe, nhìn, viết bài vào vở
Chấm chéo vở, tổng kết lỗi
Làm lại bài tập vào vở
Theo dõi
Thực hiện
Nghe, thực hiện 
 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử giáo an lớp 1 môn Chính tả
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngchinh_ta_1_20112012.doc[0.25 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự