giáo án lớp 2 tuần 21- 26

giáo án Toán học 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 28       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
1n3u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 12:35:47 PM
Loại file
doc
Dung lượng
1.95 M
Lần xem
1
Lần tải
28
File đã kiểm duyệt an toàn

TUẦN 21   Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2017 TIẾT 1: TOÁN: TCT 101: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu - Thuộc bảng nhân 5. - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trường hợp đơn,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử giáo án lớp 2 tuần 21- 26, Giáo Án Toán Học 2 , Giáo án điện tử giáo án lớp 2 tuần 21- 26, doc, 1 trang, 1.95 M, Toán học 2 chia sẽ bởi Hệ Trịnh Thị đã có 28 download

 
LINK DOWNLOAD

giao-an-lop-2-tuan-21-26.doc[1.95 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TUẦN 21

 Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2017
TIẾT 1: TOÁN: TCT 101: LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu
- Thuộc bảng nhân 5. - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trường hợp đơn giản.

- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 5). - Nhận biết đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó.
II/ Đồ dùng dạy học:
-GV: Giáo án.
III/ Các hoạt động dạy học:
1/ Kiểm tra bài cũ:(5p)
- 2 HS lên đọc bảng nhân 5.
- Nhận xétù.
2/ Bài mới: (28p)
a/ Giới thiệu bài – Ghi đầu bài (1p)
/ HD luyện tập:
Bài 1: Gọi HS nêu y/cầu
- YC h/s tự làm rồi sửa.
- Gọi HS nêu kết quả
- YC h/s so sánh k.quả 2 p.tính từng cột ở câu
- Nhận xét .
Bài 2 :Gọi HS nêu yêu cầu
- GV h/dẫn mẫu
- YC h/s làm bài theo mẫu vào con.
- GV nhận xétù.
Bài 3: Gọi HS đọc đề bài.
- HD h/s hiểu yêu cầu bài tập
- YC h/s làm bài
- GV nhận xét đánh giá
Bài 4: Gọi HS đọc đề toán
- HD h/s làm tương tự bài 3
Bài 5 : Gọi HS đọc đề
- YC h/s làm rồi sửa.
- Hướng dẫn HS làm và sửa bài.
3/ Củng cố - Dặn dò(2p)
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS lên đọc bảng nhân 5.
- HS nhắc lại
*Tính nhẩm
- HS nối tiếp nêu kết quả từng cột .
- Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi .
*Tính (theo mẫu)
Mẫu: 5 x 4 – 9 = 20 – 9
= 11
- HS làm vàobc– 3 HS lên bảng
* 1 HS đọc – cả lớp đọc thầm
-Cả lớp làm vào vào vở-1 HS lên làm.
Bài giải
Số giờ Liên học trong 5 ngày là :
5 x 5= 25 ( giờ )
Đ/S: 25 giờ
*1 HS đọc – lớp đọc thầm.
- HS làm nháp– 1 HS làm N
Bài giải
Số lít dầu 10 can đựng được là:
5 x 10 = 50 (l)
Đáp số: 50 l dầu.
*Số?
- HS làm bài và nêu kết quả.
a/ 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30.
b/ 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; 17 ; 20.


TIẾT 2, 3: TẬP ĐỌC: TCT 61, 62:
CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG.
I/ Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rành mạch được toàn bài. - Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lượn; để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời (trả lời được CH 1, 2, 4, 5).

*KNS : -Xác định giá trị .Thể hiện sự cảm thông .Tư duy phê phán
II/ Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
III/ Các hoạt động dạy học:
1/ Kiểm tra bài cũ: (5p)
- 3 hs đọc bài Mùa xuân đến và TLCH
- GV nhận xét.
2/ Bài mới:(28p)
a/ Giới thiệu bài – Gới thiệu bài (1p)
/ Luyện đọc
- GV đọc mẫu
- HD luyện đọc - kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc từng câu:
- Yc đọc nối tiếp câu
- Đưa từ khó
* Đọc đoạn:
- HD h/s chia đoạn
-HS đọc nối tiếp đoạn.
*yc HS đọc chú giải cuối bài.
* Luyện đọc bài trong nhóm
* Thi đọc:
* Đọc toàn bài
Tiết 2 (35p)
c/ Tìm hiểu bài
* CH 1: Trước khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa sống thế nào?
* CH 2: Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm?
* CH 3: Điều gì cho thấy các cậu bé rất vô tình: + Đối với chim?


+ Đối với hoa?
* CH4: Hoạt động của các cậu bé gây ra chuyện gì đau lòng?
? Bài văn

 


Giáo án lớp 2 năm học 2016 - 2017                    Trường TH Nguyễn Viết Xuân

TUẦN 21

                                     Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2017

TIẾT 1:   TOÁN:   TCT 101:   LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu

- Thuộc bảng nhân 5.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trường hợp đơn giản.

- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 5).
- Nhận biết đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó.

II/ Đồ dùng dạy học:

-GV: Giáo án.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

1/ Kieåm tra baøi cuõ:(5p)

- 2 HS leân ñoïc baûng nhaân 5.

- Nhaän xeùtù.

2/ Baøi môùi(28p) 

a/ Giôùi thieäu baøi – Ghi ñaàu baøi   (1p)

b/ HD luyeän taäp:

Baøi 1: Goïi HS neâu y/caàu

- YC h/s töï laøm roài söûa.

- Goïi HS neâu keát quaû

- YC h/s so saùnh k.quaû 2 p.tính töøng coät ôû caâu b

- Nhaän xeùt .

Baøi 2 :Goïi HS neâu yeâu caàu

- GV h/daãn maãu

 

- YC h/s laøm baøi theo maãu vào bng con.

- GV nhaän xeùtù.

Baøi 3: Goïi HS ñoïc ñeà baøi.

- HD h/s hieåu yeâu caàu baøi taäp

- YC h/s laøm baøi

 

 

- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù

Baøi 4: Goïi HS ñoïc ñeà toaùn

- HD h/s laøm töông töï baøi 3

 

 

- 2 HS leân ñoïc baûng nhaân 5.

 

 

 

- HS nhaéc laïi

 

 

*Tính nhaåm

- HS noái tieáp neâu keát quaû töøng coät .

- Khi ñoåi choã caùc thöøa soá trong moät tích thì tích khoâng thay ñoåi .

 

 

*Tính (theo maãu)

  Maãu: 5 x 4 – 9 = 20 – 9

                           = 11

- HS laøm vaøobc– 3 HS leân baûng

 

* 1 HS ñoïc – caû lôùp ñoïc thaàm

-Caû lôùp laøm vaøo vaøo vôû-1 HS lên bng làm.

                               Baøi giaûi

Soá giôø Lieân hoïc trong 5 ngaøy laø :

5 x 5= 25   ( giôø )

      Ñ/S: 25 giôø

*1 HS ñoïc – lôùp ñoïc thaàm.

- HS laøm nháp– 1 HS làm bng N

Baøi giaûi

       Soá lít daàu 10 can ñöïng ñöôïc laø:

5 x 10 = 50 (l)

Ñaùp soá: 50 l daàu.

1

 


Giáo án lớp 2 năm học 2016 - 2017                    Trường TH Nguyễn Viết Xuân

 

Baøi 5 : Goïi HS ñoïc ñeà

- YC h/s laøm roài söûa.

- Höôùng daãn HS laøm vaø söûa baøi.  

3/ Cuûng coá - Daën doø(2p)

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

*Soá?

- HS laøm baøi vaø neâu keát quaû.

  a/ 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30.

  b/ 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; 17 ; 20.

 

 

TIẾT 2, 3:    TẬP ĐỌC:   TCT 61, 62: 

                                        CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG.

I/ Muïc tiêu:

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rành mạch được toàn bài.- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lượn; để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời (trả lời được CH 1, 2, 4, 5).

*KNS : -Xác định giá trị .Thể hiện sự cảm thông .Tư duy phê phán

II/ Ñoà duøng daïy hoïc:  

- Tranh minh hoaï baøi ñoïc SGK.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

1/  Kieåm tra baøi cuõ: (5p)

- 3 hs ñoïc baøi Muøa xuaân ñeán vaø TLCH

- GV nhaän xeùt.

2/ Baøi môùi:(28p)

a/ Giôùi thieäu baøi – Gôùi thieäu baøi (1p)

b/ Luyeän ñoïc

- GV ñoïc maãu

- HD luyeän ñoïc - keát hôïp giaûi nghóa töø

* Ñoïc töøng caâu:

- Yc ñoïc noái tieáp caâu

- Ñöa töø khoù

* Ñoïc ñoaïn:

- HD h/s chia ñoaïn

-HS đọc nối tiếp đoạn.

*yc HS đọc chú giải cuối bài.

* Luyeän ñoïc baøi trong nhoùm

* Thi ñoïc:

* Ñoïc toaøn baøi

Tieát 2 (35p)

c/ Tìm hieåu baøi

 

 

* CH 1: Tröôùc khi bò boû vaøo loàng, chim vaø hoa soáng theá naøo?

 

 

- 3 hs ñoïc baøi Muøa xuaân ñeán vaø TLCH

 

 

 

 

- HS laéng nghe

 

- HS noái tieáp ñoïc moãi em ñoïc moät caâu

- loàng, naém coû, heùo laù, taém naéng (CN-ĐT)                 

 

- Baøi chia laøm  4  ñoaïn

-  HS ñoïc ni tiếp đoạn – lôùp nhaän xeùt.

-HS ñoïc t chú gii cui bài.

-Đọc bài N 3.

-Thi đọc ĐT N(NX bình chn)

-C lp ĐT toàn bài.

 

 

- HS ñoïc thaàm vaø TLCH:

- Chim töï do bay nhaûy, hoùt veùo von

+ Cuùc soáng töï do beân bôø raøo, giöõa ñaùm coû daïi. Noù töôi taén vaø xinh xaén xoeø boä caùnh traéng ñoùn naéng maët trôøi, sung söôùng khoân taû

1

 


Giáo án lớp 2 năm học 2016 - 2017                    Trường TH Nguyễn Viết Xuân

 

* CH 2: Vì sao tieáng hoùt cuûa chim trôû neân buoàn thaûm?

* CH 3: Ñieàu gì cho thaáy caùc caäu beù raát voâ tình: + Ñoái vôùi chim?

 

 

  + Ñoái vôùi hoa?

 

 

 

* CH4:  Hoaït ñoäng cuûa caùc caäu beù gaây ra chuyeän gì ñau loøng?

? Baøi vaên cho bieát ñieàu gì? Em muoán noùi gì vôùi caùc baïn?

* Luyeän ñoïc laïi

- YC hs töï phaân vai ñoïc trong nhoùm.

- GV nhaän xeùt.

3/ Cuûng coá - Daën doø:(2p)

- Nhaän xeùt tieát  hoïc.

- Vì chim bò baét, bò giam giöõ trong loàng.

- HS suy nghó vaø TLCH:

+ Ñoái vôùi chim: Caùc caäu beù baét vaøo loàng nhöng laïi khoâng nhôù cho chim aên uoáng ñeå chim vöøa ñoùi, vöøa khaùt.

+ Ñoái vôùi hoa: Hai caäu beù chaúng caàn bieát boâng cuùc ñang nôû raát ñeïp, caàm dao caét caû ñaùm coû laãn boâng cuùc boû vaøo loàng Sôn Ca

- Chim Sôn Ca cheát, cuùc heùo taøn.

 

 

 

- HS phaân vai ñoïc trong nhoùm.

- Ñaïi dieän nhoùm thi ñoïc.

 

 

 TIẾT 4:    ĐẠO ĐỨC:   TCT 21:  BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ

I/ Muïc tieâu: Giuùp HS bieát:

- Biết một số câu yêu cầu, đề nghị lịch sự.
- Bước đầu biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghị lịch sự.
- Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống đơn giản, thường gặp hằng ngày.

* KNS: - Kỹ năng nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với người khác.

- Kỹ năng thể hiện sự tôn trọng và tôn trọng người khác.

II/ Đồ dùng dạy học:

-GV: Giáo án.

III/ Caùc hoaït ñoäng dạy học :

1/ Kim tra baøi cuõ

- Kieåm tra vôû baøi taäp.

- GV nhận xét.

2/ Baøi môùi: (28p)

2.1. Giôùi thieäu baøi. (1p)

2.2. Hoaït ñoäng 1: (9p) Quan saùt maãu haønh vi

- Goïi 2 em leân baûng ñoùng kòch theo tình huoáng. Yeâu caàu caû lôùp theo doõi.

- GV ñaët caâu hoûi cho HS khai thaùc maãu haønh vi:

 

- HS để VBT lên bàn

 

1

 


Giáo án lớp 2 năm học 2016 - 2017                    Trường TH Nguyễn Viết Xuân

? Chuyeän gì xaûy ra sau giôø hoïc?

? Ngoïc ñaõ laøm gì khi ñoù?

? Haõy noùi lôøi ñeà nghò cuûa Ngoïc vôùi Haø.

? Haø ñaõ noùi lôøi ñeà nghò vôùi gioïng, thaùi ñoä ntn?

- GV Keát luaän:

2.3. Hoaït ñoäng 2: (9p)Ñaùnh giaù haønh vi

- GV phaùt phieáu thaûo luaän cho caùc nhoùm

- YC caùc nhoùm nhaän xeùt haønh vi ñöôïc ñöa ra.

 

 

GV keát luaän: Tình huoáng b laø ñuùng. Tình huoáng a, c, d laø sai.

2.4. Hoaït ñoäng 3.(9p) Taäp noùi lôøi ñeà nghò, yeâu caàu

- Yeâu caàu HS suy nghó vaø vieát laïi lôøi ñeà nghò cuûa em vôùi baïn trong töøng tình huoáng ôû treân.

- Yeâu caàu 2 em ngoài caïnh nhau choïn 1 trong 3 tình huoáng treân vaø ñoùng vai.

- Goïi moät soá caëp trình baøy tröôùc lôùp.

3/ Cuûng coá – Daën  doø (2p)

-         Nhaän xeùt tieát hoïc.

-         Dặn dò.

 

 

 

 

 

 

- 2 HS leân baûng ñoùng kòch theo tình huoáng

- Caû lôùp theo doõi

- HS nghe vaø traû lôøi caâu hoûi.

+ Trôøi möa to, Ngoïc queân khoâng mang aùo möa.

+ Ngoïc ñeà nghò Haø cho ñi chung aùo möa.

+ 3 ñeán 5 HS noùi .

+ Gioïng nheï nhaøng, thaùi ñoä lòch söï.

- Caùc nhoùm nhaän phieáu thaûo luaän

+ Nhoùm 1: Tình huoáng 1:

+ Nhoùm 2: Tình huoáng 2:

+ Nhoùm 3: Tình huoáng 3:

   + Nhoùm 4: Tình huoáng 4:

- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.

- Nhoùm nhaän xeùt, boå sung.

- HS trình baøy,

-Thực hành đóng vai.

- caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt.

 

                                              

                                       Thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2017

TIẾT 1:   THỂ DỤC:     Giáo viên bộ môn dạy.

 

 

TIẾT 2:   TOÁN:   TCT 102:

                        ÑÖÔØNG GAÁP KHUÙC – ÑOÄ DAØI ÑÖÔØNG GAÁP KHUÙC.

I/ Mục tiêu :

Nhaän dng được bieát  gi đúng tên ñöôøng gaáp khuùc.

Nhận biết độ dài đường gấp khúc

Biết tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nó

Bài tập cần làm: Bài 1a; bài 2; bài 3

II/ Chuaån bò :

  Moâ hình ñöôøng gaáp khuùc . Ghi baûng baøi 1-2.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :

1.Kieåm tra baøi cuõ : 5’

-Tính :

 

-HS laøm baøi

1

 


Giáo án lớp 2 năm học 2016 - 2017                    Trường TH Nguyễn Viết Xuân

5 x 9 – 38 =

5 x 5 + 25 =

4 x 5 - 10 =

-Nhaän xeùt.

2. Daïy baøi môùi : 29’

  2.1. Giôùi thieäu baøi.

  2.2.Giôùi thieäu ñöôøng gaáp khuùc, ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc:

-Giaùo vieân giôùi thieäu ñöôøng gaáp khuùc ABCD

-Ñaây laø ñöôøng gaáp khuùc ABCD (chæ hình veõ)

-Höôùng daãn hoïc sinh nhaän daïng ñöôøng gaáp khuùc ABCD.

-Ñöôøng gaáp khuùc naøy goàm maáy ñoaïn thaúng ?

 

-Ñoù laø nhöõng ñoaïn thaúng naøo ?

-Ñieåm B vaø C laø ñieåm chung cuûa hai ñoaïn thaúng naøo

 

-Nhìn vaøo soá ño cuûa töøng ñoaïn thaúng treân hình veõ, em haõy neâu ñoä daøi cuûa töøng ñoaïn thaúng ?

-Vaäy ñoä daøi cuûa ñöôøng gaáp khuùc ABCD laø toång ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng AB, BC, CD.

-Tính toång ñoä daøi cuûa ñöôøng gaáp khuùc ta laøm theá naøo?

-Gv höôùng daãn caùch tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khhuùc ABCD

2.3.Thöïc haønh:

   Bài 1Goïi hs ñoïc baøi taäp

-Goïi hs laøm baøi

Baøi 2 :

-Goïi hs ñoïc baøi taäp

-Goïi hs laøm baøi

-Nhaän xeùt.

Baøi 3 :

-Goïi 1 em ñoïc ñeà.

-Höôùng daãn hs laøm baøi

-Goïi hs giaûi

 

 

-Nhaän xeùt .

3. Cuûng coá, daën doø : 1’

 

 

 

 

 

-HS nhaéc laïi

 

 

-Quan saùt

-HS nhaéc laïi : Ñöôøng gaáp khuùc ABCD.

 

- Ñöôøng gaáp khuùc naøy goàm 3 ñoaïn thaúng.

-AB, BC, CD.

-B laø ñieåm chung cuûa hai ñoaïn thaúng AB vaø BC, C laø ñieåm chung cuûa hai ñoaïn thaúng BC vaø CD.

-Ñoä daøi cuûa ñoaïn thaúng AB daøi 2 cm.

-Ñoä daøi cuûa ñoaïn thaúng BC daøi 4 cm.

-Ñoä daøi cuûa ñoaïn thaúng CD daøi 3 cm.

-Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi.

 

 

HS thc hin

-HS laøm baøi

b/ Ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABC laø:

   5 + 4 = 9 ( cm )

            Ñaùp soá : 5 cm

 

-HS ñoïc sgk

-Theo doõi

               Giaûi.

Ñoä daøi ñoaïn daây ñoàng laø :

   4 + 4 + 4 = 12(cm).

      Ñaùp soá 12 cm.

 

1

 


Giáo án lớp 2 năm học 2016 - 2017                    Trường TH Nguyễn Viết Xuân

-Goïi hs nhaéc laïi teân baøi

-Nhaän xeùt tieát hoïc.

 

-HS nhaéc laïi

TIẾT 3:    KỂ CHUYỆN: 

                    TCT 21: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG.

I.Mục tiêu:

Dựa theo gợi ý, kể lại được từng đoạn của câu chuyện.

*  KNS: -Xác định giá trị .Thể hiện sự cảm thông .Tư duy phê phán

II/ Ñoà duøng daïy hoïc:

 - Tranh minh hoaï trong sgk.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

1/ Kieåm tra baøi cuõ: (5p)

- Goïi h/s keå laïi chuyeän: OÂng Maïnh thaéng thaàn gioù.

- Nhaän xeùt ù.

2/ Baøi môùi: (28p)

a/ Giôùi thieäu baøi

- Ghi ñaàu baøi (1p)

b/ HD Keå chuyeän:

* Keå töøng ñoaïn theo gôïi yù.

VD: Boâng cuùc ñeïp ntn?

? Sôn ca noùi gì vaø laøm gì.?

 

? Boâng cuùc vui ntn.?

 

 

 

 

- YC keå trong nhoùm.

- Môøi ñaïi dieän nhoùm thi keå

- GV nhaän xeùt - ñaùnh giaù.

* Keå laïi toaøn boä caâu chuyeän.

- GV keå toaøn boä caâu chuyeän

- YC caùc nhoùm keå.

- GV nhaän xeùtù.

3/ Cuûng coá - Daën doø: (2p)

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

- 2 h/s noái tieáp keå.

 

 

 

 

- HS nhaéc laïi.

 

 

- 2 hs ñoïc phaàn gôïi yù.

-HS TB- Y kể nối tiếp từng đoạn.

- Boâng cuùc raát ñeïp, caùnh traéng tinh, moïc leân ôû bôø raøo, vöôn leân treân ñaùm coû daïi.

- Moät chuù chim sôn ca thaáy boâng hoa ñeïp quaù saø xuoáng, hoùt lôøi ngôïi ca: Cuùc ôi ! Cuùc xinh xaén laøm sao.

- Cuùc nghe sôn ca hoùt nhö vaäy thì vui söôùng khoân taû. Chim sôn ca veùo von maõi roài môùi bay veà baàu trôøi xanh thaúm.

- HS noái tieáp nhau thi keå trong nhoùm 4.

- Caùc nhoùm thi keå noái tieáp 4 ñoaïn tröôùc lôùp

- HS laéng nghe

- Ñaïi dieän caùc nhoùm thi keå toaøn boä caâu chuyeän

- HS nhaän xeùt – bình choïn.

 

 

 

TIẾT 4:    CHÍNH TẢ:   TCT 41:   CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG.

 I.Mục tiêu.

- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nói của nhân vật.
- Làm được BT (2) b, 3 b.

IIÑoà duøng daïy hoïc:

1

 


Giáo án lớp 2 năm học 2016 - 2017                    Trường TH Nguyễn Viết Xuân

-BP vieát saün baøi chính taû.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

1/ Kieåm tra baøi cuõ: (5p)

- 2 HS leân baûng vieát – caû lôùp vieát baûng con :chieát caønh, chieác laù, hieåu bieát, xanh bieác

- GV nhaän xeùtù.

2/ Baøi môùi: (28p)

a/ Giôùi thieäu baøi – Ghi ñaàu baøi (1p)

b/ HD vieát chính taû

- GV treo baûng phuï, ñoïc ñoaïn vaên caàn

? Ñoaïn vaên trích trong baøi taäp ñoïc naøo?

 

? Ñoaïn trích noùi veà noäi dung gì?

? Ñoaïn vaên coù maáy caâu?

? Lôøi cuûa sôn ca noùi vôùi cuùc ñöôïc vieát sau caùc daáu caâu naøo?

? Trong baøi coøn coù caùc daáu caâu naøo nöõa?

? Khi chaám xuoáng doøng vieát nhö  theá naøo?

* HD vieát töø khoù:

- GV ghi töø khoù – phaân tích

- YC vieát baûng.

- Nhaän xeùt .

* Vieát chính taû

- GV ñoïc baøi chính taû

- GV treo baûng phuï vaø YC h/s nhìn baûng cheùp.

* Thu baøi  nhaän xeùt.

3.HD laøm baøi taäp:

Baøi 2: GV choïn baøi 2b - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu

- Cho h/s laøm baøi theo nhoùm.

- Môøi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy

- GV nhaän xeùt , choát laïi keát quaû ñuùng.

 

Baøi 3: GV choïn baøi 3b/ - Goïi HS neâu y/caàu

- GV nhaän xeùt, choát.

3/ Cuûng coá – Daën  doø: (2p)

- 2 HS leân baûng vieát – caû lôùp vieát baûng con

     chieát caønh, chieác laù, hieåu bieát, xanh bieác

 

 

 

 

-HS nghe - 2 HS ñoïc laïi ñoaïn vaên

+ -Baøi Chim sôn ca vaø boâng cuùc traéng.

+ Veà cuoäc soáng cuûa chim sôn ca vaø boâng cuùc khi chöa bò nhoát vaøo loàng.

+ Ñoaïn vaên coù 5 caâu.

+ Vieát sau daáu hai chaám vaø daáu gaïch ñaàu doøng.

+ Daáu chaám, daáu phaåy, daáu chaám than.

 

+ Vieát luøi vaøo moät oâ li, vieát hoa chöõ caùi ñaàu tieân.

- HS tìm vaø neâu

raøo, daïi traéng, sôn ca, sung söôùng     

- HS vieát baûng con 2 laàn

 

 

- HS nghe – 1 HS ñoïc laïi

- HS nhìn baûng cheùp baøi.

- HS nghe vaø töï söûa loãi baèng buùt chì.

 

 

* b/ Thi tìm töø chæ vaät hay vieäc:

 

- Coù tieáng chöùa vaàn uoát: tuoáu luùa, chaûi chuoát, ...

- Coù tieáng chöùa vaàn uoác: caùi cuoác, luoäc rau, buoäc, chuoäc, thuoäc, thuoác…

b/ Tieáng coù vaàn uoâc hay uoât?

- HS vieát vaøo baûng con

Thuoác – Thuoäc.

 

1

 


Giáo án lớp 2 năm học 2016 - 2017                    Trường TH Nguyễn Viết Xuân

- Nhaân xeùt tieát hoïc.

 

 

 

                                                  Thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2017

TIẾT 1:          TOÁN:         TCT 103:           LUYỆN TẬP.

I/ Muïc tieâu : Giuùp HS:

Biết tính độ dài đường gấp khúc.

 II/ Ñoà duøng daïy hoïc:  

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:

1/ Kieåm tra baøi cuõ:(5p)

- Goïi HS leân baûng làm bài.

+ Tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD bieát ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng: AB laø 3 cm ; BC laø 10 cm vaø CD laø 5cm.

- Gv nhaän xeùt .

2/ Baøi môùi:   (28p)

a/ Giôùi thieäu baøi .

– Giôùi thieâu baøi  (1p)

b/ Luyeän taäp:

Baøi 1: Goïi HS ñoïc y/caàu.

- Yeâu caàu  suy nghó vaø töï laøm baøi .

- GV nhaän xeùt.

 

 

 

Baøi 2 : Goïi HS ñoïc ñeà toaùn.

- HD h/s tìm hieåu ñeà toaùn

 

- Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû.

 

- Goïi moät em leân baûng laøm baøi.

- GV nhaän xeùt .

Baøi 3: Goïi HS neâu yeâu caàu.

- GV höôùng daãn HS laøm baøi taäp.

? Ñöôøng gaáp khuùc goàm 3 ñoaïn  thaúng laø ñöôøng naøo?

? Ñöôøng gaáp khuùc goàm 2 ñoaïn thaúng laø ñöôøng naøo ?

? Ñöôøng gaáp khuùc ABCvaø BCD coù chung ñoaïn thaúng naøo ?

- GV nhaän xeùt ù.

3/ Cuûng coá - Daën doø(2p)

- 2 HS leân baûng tính

Baøi giaûi

Ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD laø :

3 + 5 + 10 = 18 ( cm )

                                       Ñaùp soá : 18 cm

 

 

 

- HS nhaéc laïi

 

* 1 HS ñoïc ñeà baøi .

- HS laøm vaøo vôû – 2 HS leân baûng

a/ Ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ñoù laø:

           12 + 15 = 27 (cm)

b/ Ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ñoù laø:

            10 + 14 + 9 = 33 (dm)

* 1 HS ñoïc ñeà toaùn.

- HS laøm vaøo V– 1 H leân baûng giaûi.

Baøi giaûi

Con oác seân phaûi boø ñoaïn ñöôøng daøi laø :

5 + 2 + 7  = 14 (dm)

                   Ñaùp soá: 14 dm

- HS nhaän xeùt

* Ghi teân caùc ñöôøng gaáp khuùc coù trong hình veõ

- Laø ñöôøng ABCD

 

 

- Laø ñöôøng ABC vaø BCD .

 

- Cuøng coù chung ñoaïn thaúng BC.

 

 

 

1

 


Giáo án lớp 2 năm học 2016 - 2017                    Trường TH Nguyễn Viết Xuân

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

 

 

 

TIẾT 2:    TẬP ĐỌC:   TCT 63:     VÈ CHIM

I/ Mục tiêu:

- Biết ngắt, nghỉ đúng nhịp khi đọc các dòng trong bài vè.
- Hiểu ND: Một số loài chim cũng có đặc điểm, tính nết giống như con người (trả lời được CH1, CH3; học thuộc được 1 đoạn trong bài vè).

II/ Ñoà duøng daïy hoïc: 

- Tranh minh hoaï moät soá loaøi chim .

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

1/ Kieåm tra baøi cuõ:(5p)

- Goïi 2 HS leân ñoïc baøi Chim Sôn Ca vaø boâng cuùc traéng vaø TLCH

- GV nhaän xeùt.

2/ Baøi môùi:(28p)

a/ Giôùi thieäu baøi – Ghi ñaàu baøi (1p)

b/ luyeän ñoïc:

- GV ñoïc maãu

- HD luyeän ñoïc - keát hôïp giaûi nghóa töø

* Ñoïc töøng caâu:

- Ñöa töø khoù

* Ñoïc ñoaïn:

- HD h/s chia ñoaïn

*Đọc trong N

*Thi đc trong N

-HS NX bình chn N.

*Lp ĐT toàn bài.

3/Tìm hiểu bài:

* CH 1: Tìm theâm caùc loaøi chim ñöôïc taû trong baøi?

* CH 2: Tìm caùc töø ngöõ ñöôïc duøng:

a/ Ñeå goïi caùc loaøi chim.

 

b/ Ñeå taû ñaëc ñieåm cuûa caùc loaøi chim.

 

* CH 3: Em thích con chim naøo trong baøi?

? Baøi vaên cho bieát ñieàu gì?

 

* Luyeän ñoïc HTL

- GV h/daãn HS ñoïc HTL theo nhoùm

- 2 HS ñoïc baøi vaø TLCH veà noäi dung.

- HS nhaän xeùt.

 

 

 

 

- HS laéng nghe

 

 

- HS noái tieáp ñoïc moãi em moät caâu

  lon xon, maùch leûo, linh tinh, laân la               HSCN - ÑT

-Baøi chia laøm 4   ñoaïn:

-HS đọc ni tiếp đoạn.

Đọc trong N 3.

-Các N thi đọc.

-HS ĐT toàn bài.

 

+ Gaø con, saùo, lieâu ñieâu, chìa voâi, cheøo beûo,khaùch, chim seû, chim saâu, tu huù, cuù meøo

- Em saùo, caäu chìa voâi, baø chim seû, coâ tu huù, baùc cuù meøo.

- Hay chaïy lon xon, vöøa ñi vöøa nhaûy, hay noùi linh tinh, ...

Hs trả lời

 

+ Ñaëc ñieåm, tính neát gioáng nhö con ngöôøi cuûa moät soá loaøi chim.

- HS luyeän ñoïc HTL

- HS thi ñoïc HTL

1

 


Giáo án lớp 2 năm học 2016 - 2017                    Trường TH Nguyễn Viết Xuân

- Toå chöùc cho HS thi ñoïc thuoäc loøng

- GV nhaän xeùt.ù

4/ Cuûng coá - Daën doø: (2p)

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

- HS nhaän xeùt.

 

 

TIẾT 3:       MĨ THUẬT:  Giáo viên bộ môn dạy.

 

 

TIẾT 4:  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:  TCT 21:  CUỘC SỐNG XUNG QUANH.

 I/ Muïc tieâu: Sau baøi hoïc, HS bieát:

Nêu được một số nghề nghiệp chính và hoạt động sinh sống của người dân nơi học sinh ở.

* KNS- Tìm kiếm và xử lý thông tin quan sát về nghề nghiệp của người dân ở địa phương.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin: Phân tích, so sánh nghệ nghiệp của người dân ở thành thị và nông thôn.

- Phát triển kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện công việc.

*GDBĐKH: Tất cả mọi hoạt động của con người đều tác động đến môi trường, em hãy tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường xung quanh và thực hiện lối sống thân thiện với môi trường.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc:

-  Tranh, aûnh trong SGK. Moät soá taám gaén ghi caùc ngheà nghieäp.

III/  Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

1/ Kieåm tra baøi cuõ: (5p)

? Ñeå ñaûm baûo an toaøn, khi ngoài sau xe ñaïp, xe maùy em phaûi laøm gì?

- GV nhaän xeùt. 

2/  Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi (1p)

HÑ 2(9p) Quan saùt vaø keå laïi nhöõng gì baïn nhìn thaáy trong hình

 

- GV nhaän xeùt, choát laïi

 

 

HÑ 3: (9p)Noùi teân 1 soá ngheà cuûa ngöôøi daân qua hình veõ.

- Cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi

? Em nhìn thaáy caùc hình aûnh naøy moâ taû nhöõng ngöôøi daân soáng vuøng mieàn naøo cuûa Toå quoác?(Mieàn nuùi, trung du hay ñoàng baèng?)

 

- YC h/s thaûo luaän nhoùm ñeå noùi teân ngaønh ngheà cuûa nhöõng ngöôøi daân trong hình veõ treân.

 

3 HS leân baûng TLCH:

 

 

 

- HS thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy keát quaû.

+ H 1: Trong hình laø moät phuï nöõ ñang deät vaûi. Beân caïnh ngöôøi phuï nöõ ñoù coù raát ..

+ H 2: Trong hình laø nhöõng coâ gaùi ñang ….

+ Hình 3:…

- HS thaûo luaän caëp ñoâi vaø trình baøy keát quaû.

+ H 1, 2: Ngöôøi daân soáng ôû mieàn nuùi.

+ H 3, 4: Ngöôøi daân soáng ôû trung du.

+ H 5, 6: Ngöôøi daân soáng ôû ñoàng baèng.

+ H 7: Ngöôøi daân soáng ôû mieàn bieån.

- HS thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy keát quaû.

1

 


Giáo án lớp 2 năm học 2016 - 2017                    Trường TH Nguyễn Viết Xuân

 

 

 

? Töø nhöõng keát quaû thaûo luaän treân, caùc em ruùt ra ñöôïc ñieàu gì? (Nhöõng ngöôøi daân ñöôïc veõ trong tranh coù laøm ngheà gioáng nhau khoâng? Taïi sao hoï laïi laøm nhöõng ngheà khaùc nhau?)

*GDTNMT: Kể về nghề nghiệp và nói về những hoạt động sinh sống của người dân địa phương.

3/ Cuûng coá – Daën  do.ø(2p)

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

+ H 1: Ngöôøi daân laøm ngheà deät vaûi.

+ H 2: Ngöôøi daân laøm ngheà haùi cheø.

+ H 3: Ngöôøi daân troàng luùa.

+ H 4: Ngöôøi daân thu hoaïch caø pheâ.

+ H 5: Ngöôøi daân laøm ngheà buoân baùn treân soâng…

- HS phaùt bieåu yù kieán.

 

 

- HS ý thức gắn bó với quê hương.

 

 

 

                                      Thứ năm ngày 2 tháng 2 năm 2017

TIẾT 1:       ÂM NHẠC:    Giáo viên bộ môn dạy.

 

 

TIẾT 2:    TOÁN:      TCT 104     LUYỆN TẬP CHUNG.

I/ Muïc tieâu: Giuùp HS:

- Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ trong trường hợp đơn giản.
- Biết giải bài toán có một phép nhân.
- Biết tính độ dài đường gấp khúc.

II/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:

1/ Kieåm tra baøi cuõ: (5p)

- Tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD bieát ñoä daøi caùc ñ/thaúng: AB laø 4 cm; BC laø 5 cm vaø CD laø 7 cm .

- GV nhaän xeùt .

2/ Baøi môùi: (28p)  

 a) Giôùi thieäu baøi – Ghi ñaàu baøi (1p)

b/ HD luyeän taäp:(27p)

Baøi 1: Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp.

- YC h/s döïa vaøo baûng nhaân ñaõ hoïc ñeå nhaåm ni tiếp nhau.

- Giaùo vieân nhaän xeùt .

Baøi 3: Goïi HS neâu yeâu caàu cuûa baøi.

- HD h/s caùch thöïc hieän. HS laøm vaøo v– 4 HS leân baûng

HS baûng laøm – lôùp laøm baûng con

                4 + 5 + 7 = 16 (cm)

 

 

 

 

- HS nhaéc laïi

 

* Tính nhaåm

- HS töï nhaåm

- HS noáâi tieáp neâu keát quaû

 

*Tính

- HS laøm vaøo v– 4 HS leân baûng

- HS nhaän xeùt.

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về giáo án lớp 2 tuần 21- 26
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN