Giáo án lớp 4 tuần 29 buổi sáng

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2014-03-27 22:01:38 Tác giả Sáng Ngô Văn loại .doc kích thước 0.14 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TuÇn 29 Thø hai ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2014 To¸n: LuyÖn tËp chung A.Môc tiªu: Gióp häc sinh: - ViÕt ®­îc tØ sè cña hai ®¹i l­îng cïng lo¹i. - Gi¶i ®­îc bµi to¸n vÒ: “ T×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña 2 sè ®ã” B.§å dïng d¹y häc: - B¶ng phô ghi BT C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: I. Bµi cò: - Muèn t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña 2 sè ®ã em lµm thÕ nµo? - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm. II. Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi : 1.H§1: RÌn kü n¨ng viÕt ®­îc tØ sè cña hai ®¹i l­îng cïng lo¹i. Bµi 1(a, b): - HS nªu yªu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TuÇn 29                                             Thø hai ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2014
To¸n: 
LuyÖn tËp chung
A.Môc tiªu: Gióp häc sinh:
- ViÕt ®­îc tØ sè cña hai ®¹i l­îng cïng lo¹i.
- Gi¶i ®­îc bµi to¸n vÒ: “ T×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña 2 sè ®ã”
B.§å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô ghi BT
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Bµi cò:
-  Muèn t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña 2 sè ®ã em lµm thÕ nµo?
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
II. Bµi míi:
- Giíi thiÖu bµi :
1.H§1: RÌn kü n¨ng viÕt ®­îc tØ sè cña hai ®¹i l­îng cïng lo¹i.
Bµi 1(a, b): 
- HS nªu yªu cÇu cña BT
- 3HS lªn b¶ng lµm - líp lµm vµo vë
- GVch÷a  bµi chèt kÕt qu¶.
 a). a = 3, b = 4. Tæ soá = .                                    b). a = 5m ; b = 7m. Tæ soá = .
c). a = 12kg ; b = 3kg. Tæ soá = = 4.                d). a = 6l ; b = 8l. Tæ soá = = .
2.H§ 2: RÌn kü n¨ng gi¶i to¸n : T×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña 2 sè ®ã
Bµi 3:
- HS ®äc ®Ò, tãm t¾t ®Ò.
- 1 HS lªn b¶ng lµm - Líp lµm vë.
                                                        Bµi gi¶i:
                                 Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ:
                                          1 + 7 = 8 ( phÇn )
                                 Sè thø nhÊt lµ:
                                        1080 : 8  = 135
                                 Sè thø hai lµ:
                                          1080 - 135 = 945
                                                          §¸p sè: Sè thø nhÊt: 135; sè thø hai: 945
- HS nhËn xÐt vµ nªu c¸ch lµm .
                       -  GV cñng cè d¹ng to¸n, kh¾c s©u tõng b­íc gi¶i.
Bµi 4: HS ®äc BT vµ nªu c¸ch lµm
- C¶ líp lµm vµo vë, 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi:
 
Bµi gi¶i:
                                 Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ:
                                          2 + 3 = 5 ( phÇn )
                                 ChiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt lµ:
                                        125 : 5 x 3 = 75 (m)
                                 ChiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt:
                                          125 - 75 = 50 (m)
                                                          §¸p sè:ChiÒu dµi: 75 m; chiÒu réng: 50 m
III. Cñng cè, dÆn dß:
1

 


- GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi; HS nh¾c l¹i.
- DÆn HS vÒ «n l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau.
 
TËp ®äc: 
§­êng ®i Sa Pa 
A.Môc tiªu: Gióp häc sinh:
- BiÕt ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n trong bµi víi giäng nhÑ nhµng, t×nh c¶m; b­íc ®Çu biÕt nhÊn giäng c¸c tõ ng÷ gîi t¶.
- HiÓu ND, ý nghÜa: Ca ngîi vÎ ®Ñp ®éc ®¸o cña Sa Pa, thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu mÕn thiÕt tha cña t¸c gi¶ ®èi víi c¶nh ®Ñp cña ®Êt n­íc. (tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái; thuéc hai ®o¹n cuèi bµi).
B.§å dïng d¹y häc:
- Tranh minh häa SGK
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I.KiÓm tra bµi cò:
 2 HS ®äc bµi : “Con sΔ
- H×nh ¶nh sÎ mÑ dòng c¶m ®­îc miªu t¶ nh­ rhÕ nµo?
- V× sao t¸c gi¶ bµy tá lßng kÝnh phôc ®èi víi con sÎ nhá bÐ?
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
II. Bµi míi:
- Giíi thiÖu bµi :
1.H§1: H­íng dÉn HS ®äc:
- 1 HS kh¸ giái ®äc toµn bµi; c¶ líp theo dâi vµ ®äc thÇm theo b¹n.
- GV h­íng dÉn HS c¸ch thÓ hiÖn giäng ®äc.
- LuyÖn ®äc ®o¹n: GV chia ®o¹n, HS nèi tiÕp nhau ®äc 3 ®o¹n cña bµi.
- GV kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m, HD HS luyÖn ®äc ®óng c¸c tõ ng÷  khã ®äc, c©u dµi.
- HS luyÖn ®äc theo cÆp.
- 1-2 HS ®äc toµn bµi
- Gióp HS hiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ khã trong bµi: HS ®äc thÇm phÇn chó gi¶i.
- GV ®äc mÉu toµn bµi
2.H§2: T×m hiÓu bµi:
- HS  chñ yÕu ®äc thÇm, ®äc l­ít theo tõng ®o¹n vµ c¶ bµi ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK.
-1 HS ®äc  ®o¹n 1, c¶ líp ®oc thÇm: Nãi ®iÒu em h×nh dung ë ®o¹n 1.
+ Du kh¸ch lªn Sa Pa cã c¶m gi¸c ®i trªn ®¸m m©y tr¾ng bång bÒnh huyÒn ¶o, ®i gi÷a th¸c tr¾ng xo¸ tùa m©y trêi . . . rùc lªn nh­ ngän löa.
- Gv gi¶ng tõ: rùc lªn, ®á son, l­ít th­ít
* ý 1 : Phong c¶nh ®­êng lªn sa Pa
- 1 HS ®äc  ®o¹n 2, c¶ líp ®äc thÇm  tr¶ lêi c©u hái: Nªu c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n 2
+ C¶nh phè huyÖn rÊt vui m¾t, rùc rì s¾c mµu, n¾ng vµng  hoe . . . trong s­¬ng nói tÝm nh¹t.
* ý 2: Phong c¶nh mét thÞ trÊn trªn ®­êng ®i Sa Pa
- 1 HS ®äc  ®o¹n 3, c¶ líp ®äc thÇm  tr¶ lêi c©u hái: Nªu c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n 3
+ Ngµy liªn tôc ®æi mïa t¹o nªn bøc tranh phong c¶nh rÊt l¹, hiÕm cã
* ý 3 : C¶nh ®Ñp ë Sa Pa
- 1 HS ®äc c¶ bµi ,c¶ líp ®äc thÇm  tr¶ lêi c©u hái 2, 3, 4 trong SGK
- GV chèt ý chÝnh vµ HS rót ra néi dung chÝnh cña c¶ bµi.
* §¹i ý: Ca ngîi vÎ ®Ñp ®éc ®¸o cña Sa Pa, vµ t×nh c¶m yªu mÕn thiÕt tha cña t¸c gi¶ ®èi víi c¶nh ®Ñp cña ®Êt n­íc.
3.H§3: H­íng dÉn HS luyÖn ®äc l¹i
- 3HS tiÕp nèi nhau ®äc c¸c ®o¹n cña bµi v¨n. GVHDHS thÓ hiÖn diÔn c¶m bµi ®äc phï hîp víi ND bµi.
1

 


- GVchän ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n lµm mÉu: ®o¹n  " Xe chóng t«i leo chªnh vªnh trªn dèc cao... chïm ®u«i cong l­ít th­ít liÔu rñ." .
+ GV h­íng dÉn HS c¸ch ®äc. GV ®äc mÉu.
+ HS luyÖn ®äc ®o¹n v¨n theo cÆp.
- HS nhÈm ®äc thuéc lßng hai ®o¹n v¨n cuèi bµi.
+2HS thi ®äc thuéc lßng hai ®o¹n v¨n tr­íc líp. C¶ líp b×nh chän b¹n ®äc thuéc vµ hay nhÊt.
III.Cñng cè dÆn dß:
- HÖ thèng néi dung bµi.
- DÆn HS chuÈn bÞ cho tiÕt sau: Tr¨ng ¬i ... tõ ®©u ®Õn?
 
Khoa häc:
Thùc vËt cÇn g× ®Ó sèng?
A.Môc tiªu: Sau bµi häc HS  biÕt :
- Nªu ®­îc nh÷ng yÕu tè cÇn ®Ó duy tr× sù sèng cña thùc vËt: n­íc, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng, nhiÖt dé vµ chÊt kho¸ng.
B.§å dïng d¹y häc:
- H×nh vÏ trang 114, 115 SGK
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I.KiÓm tra bµi cò:
- So s¸nh tÝnh chÊt cña n­íc ë c¸c thÓ: láng, khÝ, r¾n?
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
II. Bµi míi:
- Giíi thiÖu bµi :
1.H§1: M« t¶ thÝ nghiÖm.
- HS QS c¸c c©y trång c¸c b¹n mang ®Õn, ®¹i diÖn mçi nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ trong nhãm ( m« t¶ c¸ch trång, c¸ch ch¨m sãc c©y cña m×nh, ®iÒu kiÖn sèng cña tõng c©y)
- §¹i diÖn nhãm nªu l¹i c¸c c«ng viÖc ®· lµm thÝ nghiÖm vµ tr¶ lêi c©u hái 1,2,3 SGK
- líp nhËn xÐt
* GV KL : ThÝ nghiÖm chóng ta ®ang ph©n tÝch nh»m t×m ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho sù sèng cña c©y
2.H§ 2: Dù ®o¸n kÕt qu¶ cña thÝ nghiÖm
- GV ph¸t phiÕu häc tËp - HS lµm BT theo nhãm 6.
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
- Líp nhËn xÐt , bæ sung - Cho HS liªn hÖ thùc tÕ .
* GVKL : Thùc vËt cÇn cã ®ñ n­íc, chÊt kho¸ng, kh«ng khÝ vµ ¸nh s¸ng th× c©y míi sèng vµ ph¸t triÓn b×nh th­êng.
III.Cñng cè, dÆn dß:
- HÖ thèng néi dung bµi. 2 HS ®äc l¹i môc b¹n cÇn biÕt trong SGK.
- NhËn xÐt chung tiÕt häc; DÆn HS  chuÈn bÞ cho tiÕt sau.
 
                                                      Thø ba ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2014 To¸n:
T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã
A.Môc tiªu: Gióp häc sinh biÕt c¸ch gi¶i bµi to¸n: “ T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã”.
B.§å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô ghi BT 
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I.KiÓm tra bµi cò:
- Gäi HS nªu c¸c b­íc gi¶i BT “T×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña hai sè ®ã”.
1

 


- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
II. Bµi míi:
- Giíi thiÖu bµi :
1.H§1: H×nh thµnh c¸ch gi¶i:
Bµi to¸n 1: HS ®äc ®Ò .
- HDHS ph©n tÝch ®Ò, tãm t¾t ®Ò b»ng s¬ ®å ®o¹n th¼ng.
- HS nh×n tãm t¾t ®äc l¹i ®Ò.
- HS th¶o luËn theo bµn ®Ó t×m c¸ch gi¶i.
- HS nªu c¸ch gi¶i; Líp nhËn xÐt - GV chèt c¸ch gi¶i.
Baøi giaûi
Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø
5 – 3 = 2 (phaàn)
Soá beù laø:
24 : 2  3 = 36
Soá lôùn laø:
36 + 24 = 60
Ñaùp soá: SB: 36 ; SL: 60
- H­íng dÉn HS gi¶i theo c¸c b­íc:
           + T×m hiÖu sè phÇn b»ng nhau.
           + T×m gi¸ trÞ mét phÇn.
           + T×m sè bÐ.
           + T×m sè lín.
Bµi to¸n 2:
-1 HS lªn b¶ng lµm - Líp lµm nh¸p.
- HS nªu l¹i c¸c b­íc gi¶i - GV chèt c¸ch gi¶i .
Baøi giaûi
 Hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
7 – 4 = 3 (phÇn)
         Chieàu daøi hình chöõ nhaät laø:
12 : 3  7 = 28 (m)
     Chieàu roäng hình chöõ nhaät laø:
28 – 12 = 16 (m)
                        Ñaùp soá: CD:28m; CR: 16m
- HS so s¸nh c¸ch gi¶i bµi to¸n : “T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã” víi c¸ch gi¶i bµi to¸n : “T×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña hai sè ®ã” .
2.H§ 2: Cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n: “ T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã”.
Bµi 1:
- HS ®äc ®Ò, tãm t¾t ®Ò.
- 1 HS lªn b¶ng lµm;  Líp lµm vë.
- GV chèt c¸ch gi¶i
Baøi giaûi
       Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø
5 – 2 = 3 (phaàn)
Soá beù laø:
123 : 3  3 = 82
     Soá lôùn laø:
82 + 123 = 205
1

 


         Ñaùp soá: SB: 82 ; SL: 205
- GV cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n : “T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã”  
III.Cñng cè, d¨n dß:
- HÖ thèng néi dung bµi häc, HS néi dung bµi häc.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc. DÆn HS vÒ chuÈn bÞ cho tiÕt sau.
 
Luþªn tõ vµ c©u:
  Më réng vèn tõ : Du lÞch - Th¸m hiÓm
A.Môc tiªU: Gióp häc sinh:
- HiÓu c¸c tõ du lÞch, th¸m hiÓm (BT1, BT2); b­íc ®Çu hiÓu ý nghÜa c©u tuch ng÷ ë BT3; biÕt chän tªn s«ng cho ®óng lêi gi¶i c©u ®è trong BT4.
* GDBVMT: Qua BT4 gióp c¸c em hiÓu biÕt vÒ thiªn nhiªn ®Êt n­íc t­¬i ®Ñp, cã ý thøc BVMT.
B.§å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô ghi BT
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I.KiÓm tra bµi cò:
- KÓ tªn 1 sè ®Þa danh du lÞch næi tiÕng trong n­íc mµ em biÕt?
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
II. Bµi míi:
- Giíi thiÖu bµi :
1.H§1 : HÖ thèng ho¸ më réng vèn tõ vÒ chñ ®iÓm: Du lÞch – Th¸m hiÓm 
Bµi 1:
- 1 HS ®äc yªu cÇu BT .
- HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý kiÕn
- Líp nhËn xÐt .
- GV chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng vµ hÖ thèng ho¸ 1 sè tõ ng÷ nãi vÒ: Du lÞch , th¸m hiÓm.
Bµi 2: 
- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2
- HS th¶o luËn theo bµn ®Ó  lµm BT.
- HS b¸o c¸o kÕt qu¶ – Líp nhËn xÐt
- GV gióp HS hiÓu nghÜa cña tõ: th¸m hiÓm.
Bµi 3:
- HS lµm c¸ nh©n sau ®ã nªu miÖng kÕt qu¶.
- GV cñng cè gióp HS hiÓu 1 sè khã kh¨n khi ®i du lÞch , th¸m hiÓm .
2.H§2:  Trß ch¬i: “ Du lÞch trªn s«ng” .
Bµi 4:
- HS nªu yªu cÇu BT
- HS lµm BT theo 4 nhãm sau ®ã thi kÓ tªn c¸c ®Þa ®iÓm du lÞch
- Líp nhËn xÐt, bæ sung .
- GV cñng cè vµ giíi thiÖu 1 sè ®Þa diÓm du lÞch kh¸c..
III.Cñng cè, dÆn dß:
- GV hÖ thèng néi dung bµi
- GV nhËn xÐt tiÕt häc vµ dÆn HS chuÈn bÞ tiÕt sau.
 
KÓ chuyÖn:
§«i c¸nh cña Ngùa Tr¾ng
A.Môc tiªu:   Gióp HS:
- Dùa theo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹ (SGK), kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n vµ kÓ nèi tiÕp toµn bé c©u chuyÖn : “ §«i c¸nh cña Ngùa Tr¾ng” râ rµng, ®ñ ý.
1

 


- BiÕt trao ®æi ®­îc víi c¸c b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn ( BT 2).
* GDBVMT: Gióp HS thÊy ®­îc nh÷ng nÐt ng©y th¬ vµ ®¸ng yªu cña Ngùa Tr¾ng, tõ ®ã cã ý thøc b¶o vÖ c¸c loµi ®éng vËt hoang d·.
B.§å dïng d¹y häc:
- Tranh minh ho¹ trong SGK   
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I.KiÓm tra bµi cò:
- 2 HS kÓ l¹i c©u chuyÖn em ®·chøng kiÕn hoÆc tham gia nãi vÒ lßng dòng c¶m.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
II. Bµi míi:
- Giíi thiÖu bµi :
1.H§ 1: GV kÓ chuyÖn
- GV kÓ l©n 1- HS theo dâi l¾ng nghe.
- GV kÓ lÇn 2 kÕt hîp chØ tranh minh ho¹  .
2.H§ 2: HS thùc hµnh kÓ chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn
- 2 HS ®äc yªu cÇu BT1,2 .
- L­u ý HS :+ Khi kÓ cÇn  kÕt hîp lêi kÓ víi ®éng t¸c, ®iÖu bé, cö chØ.
+ ChØ cÇn kÓ ®óng cèt truyÖn, kh«ng cÇn lÆp l¹i nguyªn v¨n tõng lêi cña c«.
+ KÓ xong, cÇn trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn.
- HS kÓ chuyÖn theo nhãm 3, mçi HS kÓ 2 tranh sau ®ã kÓ toµn bé c©u chuyÖn vµ trao ®æi vÒ néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn.
 KÓ chuyÖn theo nhãm: + KÓ tõng ®o¹n.
+ KÓ toµn bé c©u chuyÖn.
-         Thi kÓ chuyÖn tr­íc líp.
-         Trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. ( HS tr¶ lêi c©u hái cña GV)
-         C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, b×nh chän b¹n kÓ chuyÖn hay nhÊt, tù nhiªn nhÊt; b¹n hiÓu c©u chuyÖn nhÊt.
- Mét sè nhãm HS thi kÓ chuyÖn tr­íc líp (kÓ tõng®o¹n, kÓ c¶ truyÖn)
- Líp vµ GV nhËn xÐt dùa vµo tiªu chÝ ®¸nh gi¸ bµi kÓ chuyÖn
- HS b×nh chän b¹n  kÓ chuyÖn tù nhiªn, hÊp dÉn nhÊt.
- GV chèt ý nghÜa c©u truyÖn vµ cho HS liªn hÖ thùc tÕ
III. Cñng cè dÆn dß:
- Nªu ý nghÜa c©u chuyÖn võa kÓ?  NhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn HS vÒ kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ng­êi th©n nghe vµ chuÈn bÞ cho tiÕt sau.
 
                                                         Thø t­ ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2014
TËp ®äc:   
Tr¨ng ¬i . . . tõ ®©u ®Õn ?
A.Môc tiªu: Gióp häc sinh:
- BiÕt ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n th¬ víi giäng nhÑ nhµng, t×nh c¶m, b­íc ®Çu biÕt ng¾t nhÞp ®óng ë c¸c dßng th¬.
- HiÓu néi dung: T×nh c¶m yªu mÕn, g¾n bã cña nhµ th¬ ®èi víi tr¨ng vµ thiªn nhiªn ®Êt n­íc. (tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK; thuéc ®­îc 3, 4 khæ th¬ trong bµi.
B.§å dïng d¹y häc:
- Tranh minh häa
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I.KiÓm tra bµi cò:
- 2 HS ®äc l¹i bµi ”§­êng ®i Sa Pa” vµ nh¾c l¹i ®¹i ý cña bµi.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
II. Bµi míi:
1

 


- Giíi thiÖu bµi :
1.H§1: H­íng dÉn HS luyÖn ®äc:
- 1 HS kh¸ giái ®äc toµn bµi; c¶ líp theo dâi vµ ®äc thÇm theo b¹n.
- GV h­íng dÉn HS c¸ch thÓ hiÖn giäng ®äc.
- LuyÖn ®äc ®o¹n: GV chia ®o¹n, HS nèi tiÕp nhau ®äc 3 khæ th¬ cña bµi.
- GV kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m, HD HS luyÖn ®äc ®óng c¸c tõ ng÷  khã ®äc, ng¾t nghØ.
- HS luyÖn ®äc theo cÆp.
- 1-2 HS ®äc toµn bµi
- GV ®äc mÉu toµn bµi
- Gióp HS hiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ khã trong bµi: HS ®äc thÇm phÇn chó gi¶i.
2.H§2: T×m hiÓu bµi:
- HS ®äc thÇm, ®äc l­ít theo tõng khæ th¬ vµ c¶ bµi ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK.
C©u 1: Tr¨ng hång nh­ qu¶ chÝn, tr¨ng trßn nh­ m¾t c¸.
- Gv gi¶ng tõ: hång nh­ qu¶ chÝn, trßn nh­ m¾t c¸.
C©u 2 : V× tr¨ng hång nh­ qu¶ chÝn treo l¬ löng tr­íc nhµ
- V× tr¨ng trßn nh­ m¾t c¸ kh«ng bao giê chíp mi
* ý 1: VÎ ®Ñp cña tr¨ng.
C©u 3 : Tr¨ng g¾n víi mét sè ®èi t­îng nh­: S©n ch¬i, qu¶ bãng, lêi mÑ ru . . . H×nh ¶nh vÇng tr¨ng trong bµi th¬ lµ vÇng tr¨ng d­íi con m¾t nh×n cña trÎ th¬.
C©u 4: T/g rÊt yªu tr¨ng, yªu mÕn, tù hµo vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc cho r¨ng kh«ng cã tr¨ng n¬i nµo s¸ng h¬n ®Êt n­íc em .
* ý 2: T×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi tr¨ng.
- GV chèt ý chÝnh vµ HD HS nªu néi dung chÝnh.
* §¹i ý: VÎ ®Ñp ®éc ®¸o, gÇn gòi cña tr¨ng t×nh yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc thiÕt tha cña t¸c gi¶.
3.H§3: H­íng dÉn HS luyÖn ®äc l¹i vµ HTL
- 3 HS tiÕp nèi ®äc theo tõng khæ th¬ .
- GV HD HS t×m giäng ®äc phï hîp.
- HS  luyÖn ®äc vµ thi ®äc diÔn c¶m 3 khæ th¬ ®Çu
- Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc thuéc lßng 3 khæ th¬ m×nh thÝch.
- Líp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
III.Cñng cè- d¨n dß:
- HS nªu l¹i néi dung ý nghÜa bµi.
- HÖ thèng ND bµi; liªn hÖ thùc tÕ gio¸ dôc häc sinh yªu thÝch nh÷ng c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng ®Êt n­íc.  NhËn xÐt, dÆn HS chuÈn bÞ cho tiÕt sau.
 
To¸n:
 LuyÖn tËp 
A.Môc tiªu: Gióp HS:
- Gi¶i ®­îc bµi to¸n: " T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña 2 sè ®ã"
B.§å dïng d¹y häc: PhiÕu HT
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I.KiÓm tra bµi cò:
- 1 HS nªu c¸c b­ícgi¶i bµi to¸n: “T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña 2 sè ®ã” .
- 1 HS so s¸nh c¸ch gi¶i bµi to¸n: “ T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña 2 sè ®ã” víi c¸ch gi¶i bµi to¸n: “T×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña 2 sè ®ã”.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
II. Bµi míi:
- Giíi thiÖu bµi :
1.H§1: : Cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n: “ T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã”.
Bµi 1:
- HS ®äc ®Ò, tãm t¾t ®Ò.
1

 


- 1 HS lªn b¶ng lµm;  Líp lµm vë.
- GV chèt c¸ch gi¶i
                                                    Bµi gi¶i:
                                      HiÖu sè phÇn b»ng nhau lµ:    8 - 3 = 5 ( phÇn)
                                      Sè bÐ lµ:    85 : 5 x 3 = 51
                                      Sè lín lµ: 51 + 85 = 136
                                                    §¸p sè: 51 vµ 136
Bµi 2: 
- HS ®äc ®Ò, tãm t¾t ®Ò.
- 1 HS lªn b¶ng lµm;  Líp lµm vë.
- GV chèt c¸ch gi¶i
                                                      Bµi gi¶i:
                                       HiÖu sè phÇn b»ng nhau lµ:
                                                 5 - 3 = 2 (phÇn )
                                        Sè bãng ®Ìn mµu lµ:
                                                 250 : 2 x 5 = 625 (bãng ®Ìn)
                                        Sè bãng ®Ìn tr¾ng lµ:
                                                 625 - 250  = 375 (bãng ®Ìn)
                                                     §¸p sè: Bãng ®Ìn mµu: 625 bãng
                                                                   Bãng ®Ìn tr¾ng: 375 bãng
 
- GV cñng cè l¹i c¸ch gi¶i.
III.Cñng cè, d¨n dß:
- HÖ thèng néi dung bµi häc, HS néi dung bµi häc.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc. DÆn HS vÒ chuÈn bÞ cho tiÕt sau.
 
Khoa häc :
Nhu cÇu n­íc cña thùc  vËt
A.Môc tiªu: Sau bµi häc HS biÕt :
- BiÕt mçi lo¹i thùc vËt, mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña thùc vËt cã nhu cÇu vÒ n­íc kh¸c nhau.
B.§å dïng d¹y häc:
-  H×nh vÏ trang 116, 117 SGK
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I.KiÓm tra bµi cò:
- Thùc vËt cÇn nh÷ng yÕu tè nµo ®Ó sèng?
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
II. Bµi míi:
- Giíi thiÖu bµi :.
1.H§1:  T×m hiÓu nhu cÇu n­íc cña c¸c loµi thùc vËt kh¸c nhau.
- HS 4 nhãm tËp hîp tranh ¶nh s­u tÇm ®­îc ®Ó ph©n lo¹i thùc vËt thµnh 4 nhãm:
+ Nhãm c©y sèng d­íi n­íc.
+ Nhãm c©y sèng trªn c¹n chÞu ®­îc kh« h¹n.
+ Nhãm c©y sèng trªn c¹n ­a Èm ­ít.
+ Nhãm c©y sèng ®­îc trªn c¹n vµ d­íi n­íc.
- C¸c nhãm tr­ng bµy s¶n phÈm.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt
* GVKL : §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c loµi thùc vËt ®Òu cÇn cã n­íc. Mçi loµi thùc vËt cã nhu cÇu vÒ n­íc kh¸c nhau.
2.H§ 2: T×m hiÓu  nhu cÇu vÒ n­íc cña thùc vËt ë tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña mçi loµi c©y.
- HS QS h×nh vÏ SGK th¶o luËn theo bµn vÒ:
1

 


+ Nhu cÇu cña n­íc ®èi víi ®êi sèng thùc vËt.
+ LÊy VD chøng tá cïng 1 lo¹i c©y nh­ng ë nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau th× cÇn l­îng n­íc kh¸c nhau vµ nh÷ng øng dông cña kiÕn thøc ®ã trong trång trät.
- §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ - Líp nhËn xÐt.
- Cho HS liªn hÖ thùc tÕ vµ HD HS vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã trong trång trät ë gia ®×nh.
* GVKL: Cïng mét loµi c©y, trong nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau cÇn nh÷ng l­îng n­íc kh¸c nhau.
III.Cñng cè, dÆn dß:
- HÖ thèng néi dung bµi d¹y.
- 2-3 HS ®äc môc b¹n cÇn biÕt SGK. NhËn xÐt dÆn dß.
 
                                                       Thø n¨m ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2014
To¸n: 
LuyÖn tËp
A.Môc tiªu: Gióp HS:
- Gi¶i ®­îc bµi to¸n: " T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµtØ sè cña hai sè ®ã".
- BiÕt nªu bµi to¸n T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµtØ sè cña hai sè ®ã theo s¬ ®å cho tr­íc.
B.§å dïng d¹y häc:
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I.KiÓm tra bµi cò:
- 2 HS nh¾c l¹i c¸ch gi¶i bµi to¸n:T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña 2 sè ®ã
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
II. Bµi míi:
- Giíi thiÖu bµi :.
1. H§ 1: : Cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n: “ T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã”.
Bµi 1:
- HS ®äc ®Ò, tãm t¾t ®Ò.
- 1 HS lªn b¶ng lµm;  Líp lµm vë.
- GV chèt c¸ch gi¶i
                                                    Bµi gi¶i:
                                      HiÖu sè phÇn b»ng nhau lµ:
                                                3 - 1 = 2 ( phÇn)
                                      Sè bÐ lµ:
                                                30 : 2 = 15
                                      Sè lín lµ:
                                                15 + 30 = 45
                                                    §¸p sè: 15vµ 45
- G cñng cè c¸ch gi¶i to¸n: “T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña 2 sè ®ã” ( d¹ng 1/n víi n > 1).
Bµi 3:
- HS ®äc ®Ò, tãm t¾t ®Ò.
- 1 HS lªn b¶ng lµm;  Líp lµm vë.
- GV chèt c¸ch gi¶i
                                                    Bµi gi¶i:
                                      HiÖu sè phÇn b»ng nhau lµ:
                                                4 -1 = 3 ( phÇn)
                                      Sè ki-l«-gam g¹o nÕp lµ:
                                                540 : 3 = 180 (kg)
                                      Sè ki-l«-gam g¹o tÎ lµ:
                                                180 + 540 = 720 (kg)
                                                    §¸p sè: G¹o nÕp: 180 kg
1

 


                                                                  G¹o tÎ: 720 kg
Bµi 4:  
- HS ®äc ®Ò, tãm t¾t ®Ò.
- 1 HS lªn b¶ng lµm;  Líp lµm vë.
- GV chèt c¸ch gi¶i
- Cñng cè c¸ch ®Æt ®Ò to¸n theo tãm t¾t råi gi¶i.
III. Cñng cè, dÆn dß:
- HÖ thèng néi dung bµi häc; NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc.
- DÆn HS vÒ chuÈn bÞ cho tiÕt sau.
 
TËp lµm v¨n:
LuyÖn tËp miªu t¶ c©y cèi
A. Môc tiªu:
- LËp ®­îc dµn ý s¬ l­îc bµi v¨n t¶ c©y cèi nªu trong ®Ò bµi.
- Dùa vµo dµn ý ®· lËp, b­íc ®Çu viÕt ®­îc ®o¹n th©n bµi, më bµi, kÕt bµi cho bµi v¨n t¶ c©y cèi ®· x¸c ®Þnh.
B. §å dïng d¹y häc :
- Tranh ¶nh 1 sè lo¹i c©y:c©y bãng m¸t,c©y ¨n qu¶, c©y hoa
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. KiÓm tra bµi cò:
- HS ®äc ®o¹n v¨n kÕt bµi theo c¸ch më réng vÒ mét c¸i c©y mµ em thÝch.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
II. Bµi míi:
- Giíi thiÖu bµi :
1.H§1:  T×m hiÓu yªu cÇu BT
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi.
- GV g¹ch d­íi nh÷ng tõ ng÷ quan träng  (trong ®Ò bµi ®· viÕt trªn b¶ng phô): T¶ mét c©y cã bãng m¸t (hoÆc c©y ¨n qu¶, c©y hoa) mµ em yªu thÝch (HS chän t¶ chØ 1 trong 3 lo¹i c©y trªn, mét c©y thùc sù ®· quan s¸t, cã t×nh c¶m víi c©y ®ã).
- GV d¸n mét sè tranh, ¶nh lªn b¶ng líp.
- 1 sè HS ph¸t biÓu vÒ c©y em sÏ chän t¶.
- Bèn HS tiÕp nèi nhau ®äc 4 gîi ý (1,2,3,4 ). C¶ líp theo dâi trong SGK.
- GV nh¾c HS viÕt nhanh dµn ý tr­íc khi viÕt bµi ®Ó bµi v¨n miªu t¶ cã cÊu tróc chÆt chÏ, kh«ng bá sãt chi tiÕt nµo.
2. H§2:  Thùc hµnh viÕt bµi 
-HS tù lµm bµi c¸ nh©n vµo VBT, 2 HS kh¸ lµm bµi vµo giÊy khæ to: lËp dµn ý, t¹o lËp tõng ®o¹n, hoµn chØnh c¶ bµi viÕt.
- HS trao ®æi bµi, gãp ý cho nhau theo cÆp.
-Mét sè HS tiÕp nèi nhau tr×nh bµy kÕt qu¶. C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. GV
chÊm ®iÓm cho nh÷ng bµi viÕt tèt.
-GV mêi HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n bµi trªn b¶ng líp, tr×nh bµy kÕt
qu¶ cho c¶ líp vµ GV nhËn xÐt, bæ sung, hoµn chØnh bµi lµm.
-  ViÕt xong. HS th¶o luËn nhãm ®«i, gãp ý cho nhau.
- HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi viÕt
- Líp nhËn xÐt.
-Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn, mçi HS tù söa l¹i bµi cña m×nh.
- GV vµ HS nhËn xÐt b×nh chän nh÷ng HS viÕt bµi v¨n hay. 
- GV cñng cè vÒ c¸ch viÕt bµi v¨n trong bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi
III. Cñng cè, dÆn dß:
- GV hÖ thèng néi dung tiÕt häc.
- DÆn HS chuÈn bÞ cho tiÕt sau.
1

 


 
§¹o ®øc:
T«n träng luËt giao th«ng (tiÕt 2)
A.Môc tiªu:Gióp HS :
- Nªu ®­­îc mét sè quy ®Þnh khi tham gia giao th«ng (nh÷ng quy ®Þnh cã liªn quan tíi HS).
- Ph©n biÖt ®­­îc hµnh vi t«n träng LuËt Giao th«ng vµ vi ph¹m LuËt Giao th«ng.
- Nghiªm chØnh chÊp hµnh luËt giao th«ng trong cuéc sèng h»ng ngµy.
B.§å dïng d¹y häc:
- 1 sè th«ng tin vÒ ATGT; Tranh vÏ 1 sè biÓn b¸o GT c¬ b¶n.
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I.KiÓm tra bµi cò:
-  V× sao ph¶i t«n träng luËt giao th«ng?
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
II. Bµi míi:
1.H§1:  Xö lÝ t×nh huèng  (BT 3- SGK)
- GV nªu t×nh huèng nh­ trong SGK
- Chia HS thµnh 6 nhãm th¶o luËn , ®ãng vai vµ xö lÝ 1 t×nh huèng
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - Líp nhËn xÐt, bæ sung
- GV cñng cè gióp HS thÊy râ nh÷ng viÖc lµm ®óng hoÆc sai khi tham gia giao th«ng.
* GVKL: Mäi ng­êi cÇn cã ý thøc t«n träng luËt giao th«ng, khi tham gia giao th«ng.
2.H§ 2:  T×m hiÓu c¸c biÓn b¸o giao th«ng.
- Cho HS QS 1 sè biÓn b¸o giao th«ng.
- HS th¶o luËn theo nhãm ®«i ®Ó nªu tªn vµ t¸c dông cña tõng biÓn b¸o giao th«ng.
- §¹i diÖn c¸c nhãm  b¸o c¸o kÕt qu¶. Líp nhËn xÐt, bæ sung; Cho HS liªn hÖ thùc tÕ.
- GV giíi thiÖu thªm 1 sè biÓn b¸o GT vµ t¸c dông cña c¸c biÓn b¸o GT ®ã.
* GV KL: Thùc hiÖn nghiªm tóc ATGT lµ ph¶i tu©n theo vµ lµm ®óng theo quy ®Þnh cña c¸c biÓn b¸o GT ®· chØ dÉn.
3.H§3: Thi  “Thùc hiÖn ®óng luËt GT”.
- Tæ chøc cho HS ch¬i theo 2 nhãm mçi nhãm 2 HS ®¹i diÖn tham gia.
- Líp theo dâi nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
* GV KL: §Ó ®¶m b¶o an toµn cho b¶n th©n m×nh vµ cho mäi ng­êi cÇn chÊp hµnh nghiªm chØnh LuËt giao th«ng.
III. Cñng cè dÆn dß:
 - GV hÖ thèng ND bµi;  - 2 -3 HS ®äc ghi nhí SGK.
- DÆn HS thùc hiÖn tèt LuËt ATGT khi tham gia giao th«ng, nh¾c nhë mäi ng­êi cïng thùc hiÖn vµ chuÈn bÞ cho tiÕt sau.
 
§Þa lý:
Ng­êi d©n vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt ë ®ång b»ng duyªn h¶i
miÒn Trung (TiÕp theo)
A.Môc tiªu: Sau bµi häc HS nªu ®­îc:
- Nªu ®­îc mét sè ho¹t ®éng s¶n xuÊt chñ yÕu cña ng­êi d©n ë ®ång b»ng duyªn h¶i MiÒn Trung:
+ Ho¹t ®éng du lÞch ë ®ång b»ng duyªn h¶i miÒn Trung rÊt ph¸t triÓn.
+ C¸c nhµ m¸y, khu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ngµy cµng nhiÒu ë ®ång b»ng duyªn h¶i miÒn Trung: nhµ m¸y ®­êng, nhµ m¸y ®ãng míi, söa ch÷a tµu thuyÒn.
B.§å dïng d¹y häc:
- H×nh vÏ SGK, l­îc ®å.
- Tranh ¶nh vÒ §BDHMT.
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1

 


Nguồn:Sáng Ngô Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án lớp 4 tuần 29 buổi sáng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_29.doc[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ryfrzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2014-03-27 22:01:38
Loại file
doc
Dung lượng
0.14 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử Giáo án lớp 4 tuần 29 buổi sáng

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án lớp 4 tuần 29 buổi sáng
  Toán học
  Giáo án lớp 4 tuần 29 buổi sáng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2014

  Xem: 0

 • Giáo an buoi sáng lop 2 tuan 29
  Tiếng Việt
  Giáo an buoi sáng lop 2 tuan 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2014

  Xem: 2

 • Giao án lớp 4 buổi sáng tuần 4
  Tiếng việt
  Giao án lớp 4 buổi sáng tuần 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2009

  Xem: 28

 • Giao án lớp 4 buổi sáng tuần 4
  Tiếng Việt
  Giao án lớp 4 buổi sáng tuần 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2009

  Xem: 8

 • Giao án lớp 4 buổi sáng tuần 4
  Tập đọc 4
  Giao án lớp 4 buổi sáng tuần 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2009

  Xem: 71

 • Giao án lớp 4 buổi sáng tuần 4
  Tiếng Việt
  Giao án lớp 4 buổi sáng tuần 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2009

  Xem: 15

 • Giao an buoi 1 Tuan 29 Lop 4
  Tập đọc 4
  Giao an buoi 1 Tuan 29 Lop 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2011

  Xem: 0

 • giao an lop 4- tuan 29, 2 buoi
  Tập đọc 4
  giao an lop 4- tuan 29, 2 buoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2012

  Xem: 0

 • TUẦN 29 LỚP 3 BUỔI SÁNG
  Toán học
  TUẦN 29 LỚP 3 BUỔI SÁNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2013

  Xem: 0

 • Giao an buoi 2 tuan 29 lop 4
  Toán học
  Giao an buoi 2 tuan 29 lop 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2011

  Xem: 0