Giáo án lớp 4 - Tuần 7 CKTKN

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 326       7      0
Ngày đăng 2009-10-12 06:12:57 Tác giả Bỉnh Trần Công loại .doc kích thước 0.23 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuáön 7 : Thæï hai ngaìy thaïng nàm 200 Táûp âoüc : TRUNG THU ÂÄÜC LÁÛP. I.Muûc tiãu : SGV II. ÂDDH : SGV Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc: Hoaût âäüng cuía GV Hoaût âäüng cuía HS *Baìi cuî: (Thæûc haình, HÂ): Goüi 2 HS âoüc baìi “Chë em täi” vaì traí låìi caïc cáu hoíi trong SGK - - GV nhxeït, ghi âiãøm - 2 HS âoüc baìi vaì traí låìi cáu hoíi, låïp nh/xeït, bäø sung. *Baìi måïi: Giåïi thiãûu chuí âiãøm vaì baìi hoüc (Thuyãút trçnh): SGV. HÂ1: Luyãûn âoüc: (Thæûc haình, giaíng giaíi) - Y/C HS näúi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuáön 7 :                                                              Thæï hai   ngaìy    thaïng   nàm 200
Táûp âoüc :                                     TRUNG THU ÂÄÜC LÁÛP.
I.Muûc tiãu :  SGV
II. ÂDDH : SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Thæûc haình, HÂ): Goüi 2 HS âoüc baìi  “Chë em täi” vaì traí låìi caïc cáu hoíi trong SGK - - GV nhxeït, ghi âiãøm
- 2 HS âoüc baìi vaì traí låìi cáu hoíi, låïp nh/xeït, bäø sung.
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu chuí âiãøm vaì baìi hoüc (Thuyãút trçnh): SGV.
HÂ1:  Luyãûn âoüc: (Thæûc haình, giaíng giaíi)
- Y/C HS näúi tiãúp  âoüc tæìng âoaûn, âoüc 2- 3 læåüt.
- Kãút håüp giuïp HS hiãøu nhæîng tæì måïi vaì tæì khoï âæåüc chuï thêch trong SGK  (Theo SGV)
- Âoüc diãùn caím toaìn baìi, gioüng nheû nhaìng, thãø hiãûn niãöm tæû haìo, må æåïc cuía anh bäü âäüi...
 
 
- Làõng nghe
-Làõng nghe, âoüc tiãúng khoï
- Luyãûn âoüc theo càûp.
- 1- 2 em âoüc caí baìi.
 
- Lâoüc, thi âoüc diãùn caím.
HÂ2: Tçm hiãøu baìi: (ÂN, th/haình)
- Y/C HS âoüc Â1 vaì Tlåìi : Anh chiãún sé nghé tåïi trung thu vaì caïc em nhoí vaìo thåìi âiãøm naìo?
Tràng trung thu Âäüc láûp coï gç âeûp?
- Âoüc Â2, 3 vaì TL: Anh chiãún sé tæåíng tæåüng âáút næåïc trong nhæîng âãm tràng tæång laûi ra sao?Cuäüc ssäúng hiãûn nay (âaî sau hån 50 nàm kãø tæì ngaìy anh chiãún sé må tæåíng), theo em, coï gç giäúng våïi âiãöu må æåïc cuía anh chiãún sé?  
- Nãu ND chênh cuía baìi? (SGV)
- 1- 2 em âoüc vaì TL: Anh âæïng gaïc trong âãm trung thu âáöu tiãn âáút næåïc ÂL; tràng ngaìn vaì gioï nuïi....
- Dæåïi aïnh tràng, .....
- Æåïc må cuía anh âaî thaình sæû tháût, âáút næåïc giaìu âeûp, ....
- HS nãu näúi tiãúp, låïp nháûn xeït, bäø sung.
HÂ3: Thi âoüc diãùn caím toaìn baìi: (Thæûc haình)
- HS cho HS luyãûn âoüc diãùn caím, chuï yï tçm cho âuïng gioüng âoüc âãø biãøu âaût âæåüc tçnh caím.
- Nh/xeït, ghi âiãøm.
- HS  âoüc, 1 säú nhoïm thi âoüc.
- Bçnh choün baûn âoüc , nhoïm âoüc hay.
* Cuíng cäú, dàûn doì: (Th/trçnh, HÂ):
- Baìi vàn cho tháúy tçnh caím cuía anh chiãún sé âäúi våïi caïc baûn nhoí ntn?
- Dàûn âoüc baìi, nháûn xeït tiãút hoüc
- T/caím yãu thæång cuía anh CS, må æåïc 1 tæång lai âeûp cho caïc em ...
- Ghi âáöu baìi
 
 
Toaïn:                                              LUYÃÛN TÁÛP
I.Muûc tiãu:   SGV
II.ÂDDH: SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Hoíi âaïp)
- Nãu caïch thæûc hiãûn pheïp træì?
- Nháûn xeït, ghi âiãøm.
 
- 2 HS traí låìi, låïp nháûn xeït, bäø sung.
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu baìi (Thuyãút trçnh)
HÂ1: HD thæí laûi kãút quaí cuía pheïp tênh cäüng, PT træì (Thæûc haình, giaíng giaíi)
- Nãu pheïp cäüng 2416 + 5164
- Goüi HS lãn baíng thæûc hiãûn pheïp tênh.
- HD HS thæí laûi bàòng caïch láúy täøng træì âi mäüt säú haûng âaî biãút, nãúu âæåüc kãút quaí laì säú haûng kia  thç pheïp cäüng âaî laìm âuïng.
- Y/C HS nãu caïch thæí laûi pheïp cäüng.
Âàût tênh vaì tênh 
    2416                     7580
    5164      thæí laûi     2415
    7580                     5164
- Láúy täøng træì âi 1SH, nãúu KQ laì SH kia laì pheïp tênh âuïng.
- Láúy säú træì cäüng våïi hiãûu, kãút quaí bàòng säú bë træì laì KQ âuïng.
HÂ2: Luyãûn táûp (Thæûc haình)
- Y/C HS laìm baìi 2b, 3, 4, 5.
- HS laìm baìi räöi chæîa baìi.
+ Baìi 3 : Khi HS chæîa baìi, hoíi : Muäún tçm säú haûng chæa biãút, säú bë træì chæa biãút, ta laìm thãú naìo ?
Dæû kiãún kãút quaí :
x + 262 = 4848             x - 707 = 3535
          x = 4848-262              x  =3535 + 707
           x= 4586                      x = 4242
+ Baìi 5 :  Cho HS nãu säú låïn nháút coï 5 chæî säú, säú beï nháút coï 5 chæî säú laì säú naìo, sau âoï nháøm kãút quaí.
 
- Laìm baìi táûp.
Shchæa biãút = Täøng - Shâaî biãút
     Säú bë træì =  Hiãûu + Säú træì
- Baìi 4 : 3143 > 2428 nãn nuïi Phan-xi-pàng cao hån nuïi Cän Lénh vaì  cao hån :
   3143  - 2428 = 715(m)
- Baìi 5 :
    99999 - 10000 = 89999
*Cuíng cäú, dàûn doì: (Hoíi âaïp)
- Nhàõc laûi caïch tçm säú haûng chæa biãút trong pheïp cäüng vaì säú bë træì chæa biãút trong pheïp træì ?
- Nháûn xeït tiãút hoüc
 
- 2- 3 HS nãu, låïp nháûn xeït bäø sung.
- Làõng nghe.
 
 
Lëch sæí :                          CHIÃÚN THÀÕNG BAÛCH ÂÀÒNG
                                 DO NGÄ QUYÃÖN LAÎNH ÂAÛO (Nàm 938)
I. Muûc tiãu :  SGV
II.ÂDDH: SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âänüg cuía HS
*Baìi cuî: (Hoíi âaïp): Tr/baìy diãùn biãún cuía cuäüc kh/ngh hai Baì Træng? YÏ nghéa cuía cuäüc khåíi nghéa? GV nh/xeït, ghi âiãøm.
- 2 HS traí låìi, låïp nháûn xeït, bäø sung.
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu baìi: (Thuyãút trçnh)
HÂ1: Ng/nhán cuía tráûn Baûch Âàòng.
(Âäüng naîo, hoíi âaïp, giaíng giaíi)
- Y/C HS traí låìi caïc cáu hoíi sau: Nãu caïc thäng tin vãö Ngä Quyãön? Ai sang cáöu cæïu nhaì Nam Haïn?
- GV sæí duûng bæïc tranh vãö “tráûn Baûch Âàòng nàm 938” âãø tæåìng thuáût tráûn âaïnh, hoíi tiãúp: Kãú càõm coüc gäù xuäúng säng Baûch Âàòng âaî coï taïc duûng gç? Chi tiãút naìo trong tráûn âaïnh maì em thêch?
- Kãút luáûn: Bàòng caïch âaïnh thäng minh, saïng taûo, quán ta âaî diãût quaï næía quán âëch, Hoàòng Thaïo tæí tráûn, quán Nam Haïn hoaìn toaìn tháút baûi.
- Làõng nghe.
 
 
- Kiãöu Cäng tiãùn qua cáöu cæïu quán Nam Haïn.
 
 
- Laìm thuyãön giàûc bë thuíng, bë âàõm, khäng tiãún, khäng luìi âæåüc; khi thuyí triãöu xuäúng, haìng nghçn coüc nhoün nhä lãn laìm giàûc hoaíng såü.
HÂ2: YÏ nghéa cuía tráûn Baûch Âàòng.
   (ÂN, hoíi âaïp)
-Y/C HS traí låìi: Sau khi âaïnh tan quán Nam Haïn, Ngä Quyãön âaî laìm gç? YÏ nghéa cuía caïc viãûc laìm âoï?
- Kãút luáûn: Chiãún thàõng Baûch Âàòng âaî cháúm dæït hån 1 nghçn nàm âä häü cuía cuía phong kiãún ph/ Bàõc vaì måí ra thåìi kyì âäüc láûp cho dán täüc
 
- Ngä Quyãön xæng væång, choün kinh âä åí Cäø Loa.
- Khàóng âënh nãön âäüc láûp cuía dán täüc.
- Näúi tiãúp nhàõc laûi yï nghéa cuía chiãún thàõng Baûch Âàòng.
*Cuíng cäú, dàûn doì: (Hoíi âaïp, th/trçnh)
- YÏ nghéa cuía chiãún thàõng Baûch Âàòng?
- Dàûn hoüc baìi, nháûn xeït tiãút hoüc
- 2-3 HS traí låìi
- Ghi âáöu baìi
 
 
 
Thãø duûc:       TÁÛP HÅÜP HAÌNG NGANG, DOÏNG HAÌNG, ÂIÃØM SÄÚ, QUAY SAU,
               ÂI ÂÃÖU VOÌNG PHAÍI, VOÌNG TRAÏI, ÂÄØI CHÁN KHI ÂI DÃÖU SAI NHËP
                                               TROÌ CHÅI “KÃÚT BAÛN”
I.Muûc tiãu:   SGV
II. Âëa âiãøm, phæång tiãûn: SGV
III. Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
HÂ1: Pháön måí âáöu. (Gi/giaíi, thæûc haình)
- Nháûn låïp, phäø biãún näüi dung, cháún chènh âäüi nguî, trang phuûc táûp luyãûn.
- Troì chåi: Laìm theo hiãûu lãûnh.
- Âæïng taûi chäù haït vaì väù tay.
 
- Laìm theo hæåïng dáùn.
 
- Thæûc hiãûn troì chåi dæåïi sæû h/dáùn cuía GV
HÂ2: Pháön cå baín: (Thæûc haình)
+ ÂHÂN: Än táûp hoüp haìng ngang, doïng haìng, âiãøm säú, quay sau, âi âãöu voìng phaíi, voìng traïi, âæïng laûi, âäøi chán khi âi âãöu sai nhëp.
- Âiãööu khiãøn låïp táûp 2-3 phuït.
- Y/C chia täø táûp luyãûn.
- Quan saït, nháûn xeït, sæía chæîa nhæîng sai soït (nãúu coï)
- Caí låïp táûp laûi âãø cuíng cäú.
+ Troì chåi “Kãút baûn”:
- Táûp hoüp HS theo âäüi hçnh chåi.
- Giaíi thêch caïch chåi vaì luáût chåi.
- Cho 1 täø lãn táûp thæí.
- Cho caí låïp cuìng chåi.
- Quan saït, nháûn xeït, xæí lê caïc tçnh huäúng coï thãø xaíy ra.
- Täøng kãút troì chåi.
 
 
 
 
- Táûp dæåïi sæû hæåïng dáùn cuía GV.
- Vãö täø táûp liuãûn dæåïi sæû hæåïng dáùn cuía täø træåíng.
 
 
- Táûp caí låïp.
- Làõng nghe luáût chåi vaì caïh chåi.
 
 
- Täø 1 lãn táûp thæí.
- Caí låïp cuìng chåi.
 
- Làõng nghe.
 
 
HÂ3: Pháön kãút thuïc. (Thæûc haình, th/tr)
- Caí låïp væìa haït væìa väù tay theo nhëp.
- Laìm âäüng taïc thaí loíng ngæåìi.
- Nháûn xeït, âaïnh giaï giåì hoüc.
- Dàûn HS än baìi.
 
 
- Thæûc hiãûn theo hæåïng dáùn.
- thæûc hiãûn âäüng taïc thaí loíng ngæåìi.
- Làõng nghe.
                                                                              Thæï ba   ngaìy   thaïng   nàm 200
Toaïn:                                   BIÃØU THÆÏC COÏ CHÆÏA HAI CHÆÎ
I.Muûc tiãu:  SGV
II.ÂDDH:   SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Hoíi âaïp): Nãu caïch tçm säú bë truì vaì säú haûng chæa biãút trong pheïp cäüng?
- Nháûn xeït, ghi âiãøm.
- 2-3 HS traí låìi.
- Låïp nháûn xeït, bäø sung.
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu baìi (Thuyãút trçnh)
HÂ1: Giåïi thiãûu biãøu thæïc coï chæïa 2 chæî:
             (Giaíng giaíi, thæûc haình)
- Nãu vê duû âaî ghi sàôn åí baíng phuû vaì giaíi thêch: Mäùi chäù “...” chè säú caï do anh hoàûc em, hoàûc caí 2 anh em cáu âæåüc. Haîy viãút säú hoàûc chæî thêch håüp vaìo chäù cháúm
- Anh cáu âæåüc 2 con -> viãút 2 vaìo cäüt âáöu
- Em cáu âæåüc 3 con -> viãút 3 vaìo cäüt tiãúp
- Tæång tæû, HDHS viãút tiãúp vaìo caïc cäüt tiãúp.
- Anh cáu âæåüc  a con, em cáu âæåüc b con, caí 2 anh em cáu âæåüc a + b con
     A + b laì biãøu thæïc coï chæïa 2 chæî
 
Säú caï cuía anh
Säú caï cuía em
Säú caï cuía 2 anh em
2
      3
2 + 3
0
4
0 + 4
5
0
5 + 0
...
....
....
a
b
a + b
 
 
- HS thæûc hiãûn nãu caïc træåìng håüp tæång tæû.
- 4 - 6 HS nhàõc laûi.
HÂ2: Giåïi thiãûu giaï trë cuía biãøu thæïc coï chæïa 2 chæî. (Giaíng giaíi)
- Nãu biãøu thæïc m + n, räöi táûp cho HS nãu nhæ SGK:
  Nãúu m = 5 vaì n = 3 thç m + n = 5 + 3 = 8
8 laì 1 giaï trë cuía biãøu thæïc m + n
- HD âãø HS nãu nháûn xeït.
 
 
- HS nãu caïc træåìng håüp tæång tæû.
 
- Mäùi láön thay chæî bàòng säú, ta âæåüc 1 giaï trë cuía biãøu thæïc
HÂ3: Luyãûn táûp (Thæûc haình)
- Y/C HS laìm baìi 1, 2, 3, 4.
- Daûy caï nhán, h/dáùn thãm cho caïc em yãúu.
 
- HS laìm baìi
*Cuíng cäú, dàûn doì: (Thuyãút trçnh)
- Dàûn hoüc baìi. Nháûn xeït tiãút hoüc
 
-Làõng nghe.
 
 
 
 
Chênh taí :                                    GAÌ TRÄÚNG VAÌ CAÏO (Nhåï - viãút)
I.Muûc tiãu :   SGV
II.ÂDDH: SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Thæûc haình)
- Goüi 2 HS lãn baíng, mäùi em viãút lãn baíng 2 TL coï tiãúng chæïa ám X, 2 TL coï chæïa ám S. nháûn xeït, ghi âiãøm.
 
- 2 HS lãn baíng viãút, låïp nháûn xeït, bäø sung
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu baìi (Thuyãút trçnh)
HÂ1: Hdáùn HS nhåï - viãút.(Th/haình)
- Nãu y/c cuía âãö baìi
- Y/C HS âoüc tháöm laûi âoaûn thå, ghi nhåï Nd, chuï yï nhæîng tæì dãù viãút sai
- Y/C HS nãu caïch trçnh baìy
- Chäút yï : Cáu 6 luìi vaìo 3 ä, cáu 8 luìi vaìo 2 ä, chæî âáöu doìng âãöu phaíi viãút hoa, viãút hoa tãn riãng 2 nh.váût , låìi noïi træûc tiãúp phaíi viãút sau dáúu hai cháúm, coï ngoàûc keïp.
- Cháúm chæîa 7 - 10 baìi. Nháûn xeït
 
 
 
- Låïp âoüc tháöm âoaûn thå.
- Thãø thå luûc baït, ....
 
- Làõng nghe.
- Gáúp saïch, viãút baìi theo hæåïng dáùn.
HÂ2: Hdáùn laìm BT chênh taí (Th/haình)
+Baìi táûp 2a : (Læûa choün)
- Y/C HS âoüc tháöm âoaûnvàn, âiãön nhæîng tiãúng âuïng vaìo ä träúng.
-  Nháûn xeït, chäút låìi giaíi âuïng: Trê tuãû -pháøm cháút - trong loìng âáút - chãú ngæû -chinh phuûc - vuî truû - chuí nhán.
+ BTáûp 3a: (Læûa choün): Âoüc y/c cuía BT.
Viãút 2 nghéa âaî cho lãn baíng låïp (mäùi nghéa 1 doìng). Chäút låìi giaíi âuïng:
- YÏ muäún bãön bè theo âuäøi âãún cuìng 1 muûc âêch täút âeûp -> YÏ chê.
- Khaí nàng suy nghé vaì hiãøu biãút -> Trê tuãû.
 
-+ Btáûp 2 : Âoüc y/c baìi táûp.
- Âiãøn tæì vaìo chäù träúng.
- Låïp nháûn xeït, bäø sung.
 
+ BT3 : Âoüc y/c baìi táûp.
- Laìm  trãn bàng giáúy.
- Xung phong lãn daïn vaìo nghéa tæång æïng âaî cho trãn baíng.
- Nháûn xeït, bäø sung.
- Laìm theo låìi giaíi âuïng.
*Cuíng cäú, dàûn doì : (Thuyãút trçnh).
- Vãö nhaì laìm caïc baìi coìn laûi.
- Nháûn xeït tiãút hoüc
 
- Làõng nghe vaì ghi nhåï.
 
Âaûo âæïc :                                      TIÃÚT KIÃÛM TIÃÖN CUÍA (Tiãút 1)
I. Muûc tiãu :   SGV
II.ÂDDH: SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Hoíi âaïp): - Neâu phaàn ghi nhôù cuûa baøi “Bieát baøy toû yù kieán”
- Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu em khoâng ñöôïc baøy toû yù kieán veà nhöõng vieäc coù lieân quan ñeán baûn thaân em?
- GV ghi ñieåm.
 
- 2 HStraí låìi
- Låïp nháûn xeït, bäø sung
*Baìi måïi: G/thiãûu baìi: (Th/ trçnh)
HÂ1:  Xæí lê caùc thoâng tin  (TL)
  - Yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc vaø thaûo luaän caùc thoâng tin trong SGK/11
  - GV KL: Tieát kieäm laø moät thoùi quen toát, laø bieåu hieän cuûa con ngöôøi vaên minh, xaõ hoäi vaên minh.
 
- Làõng nghe.
- Vãö nhoïm 4 vaì måí SGK trang 11, âoüc tháöm vaì thaío luáûn caïc thäng tin.
- Trçnh baìy træåïc låïp, låïp nh/xeït. Bäø sung.
- Làõng nghe.  
HÂ2: Baøy toû yù kieán, thaùi ñoä (ÂN)
- Y/C HS âoüc baìi táûp 2 SGK.
- GV laàn löôït neâu töøng yù kieán trong baøi taäp 1
- GV ñeà nghò HS giaûi thích veà lí do löïa choïn cuûa mình.
- GV keát luaän: Caùc yù kieán c, d laø ñuùng. Caùc yù kieán a, b laø sai.
 
- Âoüc y/c cuía baìi táûp
- HS baøy toû thaùi ñoä ñaùnh giaù theo caùc phieáu maøu theo quy öôùc
- Giaíi thêch lê do vç sao mçnh choün theí maìu âoï
- Làõng nghe.
HÂ3: Baøi taäp 2 (ÂN, hoíi âaïp)
  - Tlåìi:  Ñeå tieát kieäm tieàn cuûa, em neân laøm gì? Ñeå tieát kieäm tieàn cuûa, em khoâng neân laøm gì?
  - KL: SGV
 
- HS töï  lieân heä.
- HS caû lôùp thöïc hieän.
- Làõng nghe.
*Cuíng cäú, dàûn doì: (Thuyãút trçnh)
- Sæu táöm táúm gæång vãö tiãút kiãûm.
- Liãn hãû baín thán
- Nháûn xeït tiãút hoüc
 
- Làõng nghe vaì ghi nhåï.
- ghi âáöu baìi.
 
 
 

Luyãûn tæì vaì cáu:           CAÏCH VIÃÚT HOA TÃN NGÆÅÌI, TÃN ÂËA LYÏ.
I.Muûc tiãu:   SGV
II.ÂDDH: SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Thæûc haình): Goüi 1 HS lãn laìm BT1, 1HS laìm BT2
- Nháûn xeït, ghi âiãøm.
- 2 em lãnn laìm baìi, låïp nháûn xeït, bäø sung.
*Baìi måïi: G/thiãûu baìi: (Thuyãút trçnh).
HÂ1: Pháön nháûn xeït. (ÂN, hoíi âaïp)
- Y/C 1HS âoüc y/c cuía baìi táûp.
- Nãu nh/v : Nháûn xeït caïch viãút hoa tãn ngæåìi, tãn âëa lyï âaî cho : Säú læåüng tiãúng trong mäúi tãn ? chæî caïi âáöu cáu cuía mäùi tiãúng áúy viãût ntn ?
- KL : Khi viãút tãn ngæåìi vaì tãn âëa lyï  VNam, cáön chæî caïi âáöu cuía mäùi tiãúng taûo thaình tãn âoï.
- Làõng nghe.
 
- Âoüc y/c cuía baìi táûp 2 em.
- Tãn ngæåìi : Nguyãùn Huãû , viãút hoa chæî N åí tiãúng Nguyãùn vaì chæî H åí tiãúng Huãû.
- Tãn âëa lyï : Træåìng Sån : Viãút hoa chæî T åí tiãúng Træåìng vaì chæî S åí tiãúng Sån.
HÂ2: Pháön ghi nhåï (Thæc û haình)
- Y/C HS âoüc ghi nhåï.
- GV chäút laûi ghi nhåï 1 láön næîa.
 
- Låïp nhçn saïch âoüc tháöm.
HÂ3 : Pháön luyãûn táûp (Thæûc haình)
+ BT1 :  Y/C HS âoüc y/c cuía baìi táûp 1 :
- Giao nh/v : Viãút hoa tãn mçnh vaì âëa chè cuía gia âçnh mçnh cho âuïng.
- HS laìm, theo doîi, nhàõc nhåí.
+BT2 : Cho HS âoüc y/c : Viãút âuïng tãn 1 säú xaî,  huyãûn nåi em åí vaì em biãút.
- Nháûn xeït vaì khàóng âënh nhæîng kãút quaí âuïng, chæîa laûi nhæîng baìi sai (nãúu coï) 
 
+BT1 : 1HS âoüc, låïp làõng nghe.
- Viãút ra våí nhaïp, 1 säú viãút vaìo baíng nhoïm.
- Trçnh baìy, låïp nháûn xeït, bäø sung.
+BT2 : 1 HS âoüc by/c baìi, låïp ÂT.
- Laìm baìi vaìo våí BT.
- 3HS tr/baìy, låïp nháûn xeït, bäø sung.
 
*Cuíng cäú, dàûn doì : (Thuyãút trçnh) :
- Hoüc thuäüc ND cáön ghi nhåï âãø khi viãút tãn ngæåìi, tãn âëa lyï VN sao cho âuïng.
- Nháûn xeït tiãút hoüc
 
 
- Làõng nghe vaì ghi nhåï.
 
Thãø duûc:             QUAY SAU, ÂI ÂÃÖU VOÌNG PHAÍI, VOÌNG TRAÏI,
             ÂÄØI CHÁN KHI ÂI DÃÖU SAI NHËP, TROÌ CHÅI “NEÏM TRUÏNG ÂÊCH”
 
I.Muûc tiãu:   SGV
II. Âëa âiãøm, phæång tiãûn: SGV
III. Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
 
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
HÂ1: Pháön måí âáöu. (Gi/giaíi, thæûc haình)
- Nháûn låïp, phäø biãún näüi dung, cháún chènh âäüi nguî, trang phuûc táûp luyãûn.
- Troì chåi: Tçm ngæåìi chè huy.
- Âæïng taûi chäù haït vaì väù tay.
 
- Laìm theo hæåïng dáùn.
 
- Thæûc hiãûn troì chåi dæåïi sæû h/dáùn cuía GV
HÂ2: Pháön cå baín: (Thæûc haình)
+ ÂHÂN: Än táûp: Quay sau, âi âãöu voìng phaíi, voìng traïi, âæïng laûi, âäøi chán khi âi âãöu sai nhëp.
- Âiãööu khiãøn låïp táûp 2-3 phuït.
- Y/C chia täø táûp luyãûn.
- Quan saït, nháûn xeït, sæía chæîa nhæîng sai soït (nãúu coï)
- Caí låïp táûp laûi âãø cuíng cäú.
+ Troì chåi “Neïm truïng âêch”:
- Táûp hoüp HS theo âäüi hçnh chåi.
- Giaíi thêch caïch chåi vaì luáût chåi.
- Cho 1 täø lãn táûp thæí.
- Cho caí låïp cuìng chåi.
- Quan saït, nháûn xeït, xæí lê caïc tçnh huäúng coï thãø xaíy ra.
- Täøng kãút troì chåi.
 
 
 
 
- Táûp dæåïi sæû hæåïng dáùn cuía GV.
- Vãö täø táûp liuãûn dæåïi sæû hæåïng dáùn cuía täø træåíng.
 
 
- Táûp caí låïp.
- Làõng nghe luáût chåi vaì caïh chåi.
 
 
- Täø 1 lãn táûp thæí.
- Caí låïp cuìng chåi.
 
- Làõng nghe.
HÂ3: Pháön kãút thuïc. (Thæûc haình, th/tr)
- Caí låïp væìa haït væìa väù tay theo nhëp.
- Laìm âäüng taïc thaí loíng ngæåìi.
- Nháûn xeït, âaïnh giaï giåì hoüc.
- Dàûn HS än baìi.
 
- Thæûc hiãûn theo hæåïng dáùn.
- thæûc hiãûn âäüng taïc thaí loíng ngæåìi.
- Làõng nghe.
                                                                               Thæï tæ   ngaìy    thaïng   nàm 200
Táûp âoüc :                                  ÅÍ VÆÅNG QUÄÚC TÆÅNG LAI
I.Muûc tiãu :  SGV
II. ÂDDH : SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Thæûc haình, HÂ): Goüi 2 HS âoüc baìi  “Trung thu âäüc láûp” vaì traí låìi caïc cáu hoíi trong SGK - - GV nhxeït, ghi âiãøm
- 2 HS âoüc baìi vaì traí låìi cáu hoíi, låïp nh/xeït, bäø sung.
*Baìi måïi: Giåïi thiãûubaìi. (Thuyãút trçnh): SGV.
HÂ1:  Luyãûn âoüc vaì tçm hiãøu maìn 1 “Trong cäng xæåíng xanh” (Thæûc haình, giaíng giaíi)
- Âoüc máùu maìn këch , gioüng âoüc phuì håüp våïi tæìng nhán váût (SGV). Y/C HS âoüc NT -  2 læåüt.
- Kãút håüp giuïp HS hiãøu nhæîng tæì måïi vaì tæì khoï âæåüc chuï thêch trong SGK  (Theo SGV)
- Tin - tin vaì M i- tin âãún âáu vaì gàûp nhæîng ai? Vç sao nåi âoï coï tãn laì Væång quäúc Tæång Lai? Caïc baûn nhoí .... âaî saïng chãú ra nhæîng gç? Caïc phaït minh áúy thãø hiãûn âiãöu gç?
- HDHS âoüc theo caïch phán vai caïc nhán váût 
 
 
- Làõng nghe
- Âoüc näúi tiãúp
- Luyãûn âoüc theo càûp.
- Âãún VQTL troì chuyãûn våïi caï baûn nhoí sàõp ra âåìi; traí låìi theo caím nháûn; Váût laìm con ngæåìi haûnh phuïc, thuäúc træåìng sinh, aïnh saïng kç laû, .....
- Âoüc theo caïch phán vai.
HÂ2: L/âoüc vaì tçm hiãøu Â2: (ÂN, th/haình)
- Âcoü máùu maìn 2, thãø hiãûn gioüng âoüc (SGV)
- QSTranh âãø nháûn ra caïc nh/v trong tranh.
- Y/C HS âoüc  NT vaì Tlåìi :  Traïi cáy maì 2 baûn nhoí tháúy ... coï gç khaïc thæåìng ?
- Noïi thãm: Con ngæåìi ngaìy nay âaî chinh phuûc âæåüc vuî truû, lãn tåïi màût tràng, taûo ra âæåüc nhæîng âiãöu kç diãûu, caíi taûo giäúng cáy träöng, váût nuäi âãø cho nàng suáút cao.  
- HD HS âoüc theo caïch phán vai   
- Nãu ND chênh cuía baìi? (SGV)
 
- Quan saït ND bæïc tranh.
- Âoüc näúi tiãúp.
- Luyãûn âoüc theo càûp
- Luyãûn âoüc caí maìn këch
vaì TL: Chuìm nho nháöm laì quaí lã; taïo thç tæåíng laì dæa âoí; quaí dæa thç tæåíng laì bê âoí.
- HS âoüc theo caïch ph/vai
- Näúi tiãúp nãu Ndung baìi
* Cuíng cäú, dàûn doì: (Th/trçnh, HÂ):
 - Våí këch noïi lãn âiãöu gi?
- Dàûn âoüc baìi, nháûn xeït tiãút hoüc
 
-  Traí låìi theo caím nháûn.
- Ghi âáöu baìi
 
 
 
 
Toaïn :                             TÊNH CHÁÚT GIAO HOAÏN CUÍA PHEÏP CÄÜNG
I.Muûc tiãu : SGV
II.ÂDDH: SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng daûy vaì hoüc
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Thæûc haình): Kiãøm tra viãûc laìm baìi táûp åí nhaì cuía HS, nháûn xeït.
- Âæa våí kiãøm tra.
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu baìi (Thuyãút trçnh)
HÂ1: Nháûn biãút t/c giaohoaïn cuía ph/ cäüng
 (Quan saït, nháûn xeït)
- Keí sàôn baíng nhæ SGK, mäùi láön cho a vaì b nháûn giaï trë säú thç cho HS tênh giaï trë cuía
a
75
67
b
38
82
a + b
75 + 38 = 113
67 + 82 = 149
b + a
38 +75 = 113
82 + 67 = 149
a + b vaì b + a räöi so saïnh 2 täøng naìy.
- HDHS nãu nháûn xeït:
                    a + b = b + a
- KL: Khi âäøi chäù caïc säú haûng trong 1 täøng thç täøng khäng thay âäøi. -> Âáy laì t/c giao hoaïn cuía pheïp cäüng
- Làõng nghe.
 
- Chàóng haûn: a = 75; b = 67 thç
     a + b = 75 + 67 = 113
vaì  b + a = 67 + 75 = 113
Ta tháúy a + b vaì b + a âãöu bàòng 113 nãn a + b = b + a
- Våïi a = 38; b = 82, tênh giaï trë cuía a + b vaì b + a. so saïnh 2 kãút quaí
- Ta tháúy giaï trë cuía a + b vaì b + a luän luän bàòng nhau
- HS näúi tiãúp nhàõc laûi.
HÂ2: Váûn duûng (Thæûc haình)
- Y/C HS laìm caïc bça táûp 1, 2, 3 SGK
- Daûy caï nhán.
+BT1: Vç 486 + 379 = 379 + 486 nãn kãút quaí cuía 486 + 379 bàòng kãút quaí cuía
379 + 486; Caïc baìi coìn laûi laìm tæång tæû.
+BT2: V/duûng tênh cháút giao hoaïn âãø âiãön.
+BT3: Trong 2 vãú âãø so saïnh, âaî coï 1 säú haûng bàòng nhau, ta chè cáön so saïnh säú haûng coìn laûi räöi âiãön dáúu tæång æïng.
 
 
 
 
- HS laìm baìi
- Nãu caïch laìm cuía baìi 1, 2
- Låïp nháûn xeït, bäø sung.
*Cuíng cäú, dàûn doì: (Thuyãút trçnh)
- Hoüc thuäüc t/cháút giao hoaïn cuía pheïp cäng.
- Nháûn xeït tiãút hoüc.
 
- Làõng nghe vaì ghi nhåï.
Khoa hoüc:                              PHOÌNG BÃÛNH BEÏÏO PHÇ
I.Muûc tiãu: SGV
II.ÂDDH: SGV
Caïc hoaût âänüg daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Hoíi âaïp): Hoíi: Thiãúu cháút dinh dæåîng seî màõc phaíi nhæîng bãûnh gç? Caïch phoìng traïnh? Nháûn xeït, ghi âiãøm.
- 2HS traí låìi.
- Låïp nháûn xeït, bäø sung.
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu baìi: (Thuyãút trçnh)
HÂ1: Tçm hiãøu vãö bãûnh beïo phç åí treí em. (HÂN, hoíi âaïp)
- Y/C HS laìm viãûc theo N5 våïi phiãúu HT.
- Theo doîi, nháûn xeït.
- Kãút luáûn: SGV trang 67
- Vãö nhoïm thaío luáûn.
- Âaûi diãûn nhoïm trçnh baìy kãút quaí, låïp nh/x, bäø sung. (Âaïp aïn: Cáu 1- b; cáu 2: 2.3 - d;
2.2 - d; 2.3 - e)
HÂ2: Nguyãn nhán vaì caïch phoìng bãûnh beïo phç.(Âäüng naîo, hoíi âaïp)
- Y/C caí låïp suy nghé vaì traí låìi: Nguyãn nhán gáy nãn bãûnh beïo phç laì gç? Laìm thãú naìo âãø phoìng traïnh beïo phç? Cáön phaíi laìm gç khi em beï hoàûc baín thán baûn coï nguy cå beïo phç?
- Giaíng thãm: ÅÍ treí em: do coï thoïi quen khäng täút vãö àn uäúng, chuí yãúu laì do bäú meû cho àn quaï nhiãöu vaì êt váûn âäüng. Khi âaî beïo phç, cáön: Giaím àn vàût, giaím læåüng cåm, tàng thæïc àn êt nàng læåüng, ... khaïm baïc sé, váûn âäüng nhiãöu, ...
 
 
- Àn quaï nhiãöu thæïc àn chæïa cháút beïo âäüng váût, àn vàût.
- Êt váûn âäüng.
- Âi khaïm âãø nghe låìi khuyãn cuía baïc syî.
- Táûp thãø duûc, váûn âäüng nhiãöu.
 
- Làõng nghe.
HÂ3: Cuíng cäú, dàûn doì: (Troì chåi)
- Chia låïp thaình 4 nhoïm; N1 + 3: Tçnh huäúng 1; N2 + 4: tçnh huäúng 2.
- Theo doîi HS tr/diãùn. Nh/xeït  troì chåi.
- Y/C HS nhàõc laûi nguyãn nhán vaì caïch phoìng traïnh bãûnh beïo phç.
- Dàûn hoüc baìi, váûn duûng vaìo thæûc tãú.
- Nháûn xeït tiãút hoüc
 
- Vãö nhoïm, nháûn nhiãûm vuû.
- Thaío luáûn theo tçnh huäúng âaî cho bàòng caïch phán vai âãø diãùn âaût ND cáön thaío luáûn.
- Trçnh diãùn træåïc låïp.
- Nháûn xeït, bäø sung.
- Ghi âáöu baìi.
 
 
 
Âëa lê:                              MÄÜT SÄÚ DÁN TÄÜC ÅÍ TÁY NGUYÃN
I.Muûc tiãu: SGV
II.ÂDDH: SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Hoíi âaïp, thæûc haình):
- Chè vë trê cuía caïc cao nguyãn TN trãn baín âäö? Trçnh baìy mäüt säú âàûc âiãøm cuía khê háûu cuía TN? Nh/x, ghi âiãøm.
 
- 2 em lãn baíng traí låìi.
- Låïp nháûn xeït, bäø sung.
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu baìi: (Thuyãút trçnh)
HÂ1: Táy Nguyãn-nåi coï nhiãöu dán täüc sinh säúng. (ÂN, hoíi âaïp)
- Y/C HS âoüc tháöm SGK, traí låìi: Kãø tãn 1 säú dán täüc säúng åí TN?
+ Nhæîng DT naìo säúng láu âåìi nháút åí TN?  + Nhæîng dán täüc naìo tæì nåïi khaïc âãún?
+ Ââiãøm riãng biãût cuía mäùi dán täüc åí TN?
+ Âãø TN ..., Nhaì næåïc âang laìm gç?
- Goüi HS trçnh baìy, bäø sung vaì KL (SGV)
 
 
- ÂT saïch GK vaì traí låìi:
+ Gia-rai, Ba-na, Xå-âàng, Kinh, Taìy, Nuìng, Ã-âã, ....
+ Gia-rai, Ã-âã, Ba-na, Xå-âàng,..
+ Kinh, Taìy, Nuìng, Mäng, ...
+ Coï tiãúng noïi, táûp quaïn riãng, ...
+ Chung sæïc xáy dæûng Tnguyãn.
- HS trçnh baìy, låïp nh/x, bäø sung.
HÂ2: Nhaì räng Táy Nguyãn.(QS, TL)
- N2: Mäùi buän åí TN thæåìng coï ngäi nhaì gç âàûc biãût? Nhaì räng âæåüc duìng âãø laìm gç? Qsaït H4, mä taí vãö nhaì räng? Sæû to, âeûp cuía nhaì räng âæåüc b/hiãûn cho âiãöu gç?
- Nháûn xeït, bäø sung, chäút yï (SGV).
- Traí låìi: Mäùi buän âãöu coï 1nhaì räng; duìng âãø täø chæïc s/hoaût táûp thãø cho caí buän; âæåüc laìm tæì tre, næïa, gäù, maïi cao vaì to; biãøu hiãûn cho sæû thënh væåüng cuía dán laìng.
- Traí låìi, låïp nh/x, bäø sung.
HÂ3: Trang phuûc, lãù häüi. (Q/saït, th/luáûn)
- N5: Em haîy nãu mäüt säú â/âiãøm tiãu biãøu vãö tr/phuûc, lãù häüi cuía mäüt säú d/täüc åí TN?
- Quan saït, theo doîi, giuïp âåî.
- Nháûn xeït, bäø sung, chäút yï (SGV)
- Q/saït vaì traí låìi: Mäùi dán täüc coï trang phuûc riãng, maìu sàõc sàûc såî; lãù häüi âæåüc täø chæïc vaìo muìa xuán hoàûc sau vuû thu hoaûch; lãù häüi Âua Voi, Cäöng chiãng, âám tráu, ..
*Cuíng cäú, dàûn doì : (Thuyãút trçnh)
- Táy Nguyãn laì 1 vuìng âáút giaìu tiãöm nàng, vàn hoï cäng chiãng TN âaî âæåüc UNETCO cäng nháûn laì di saín VH phi váût thãø cuía thãú giåïi. Nháûn xeït tiãút hoüc
 
- Làõng nghe.
- Ghi âáöu baìi.
 
 
Kãø chuyãûn:                                 LÅÌI ÆÅÏC DÆÅÏI TRÀNG.
I.Muûc tiãu: SGV
II.ÂDDH: SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Th/haình)
-  Kãø laûi 1 cáu chuyãûn vãö loìng tæûû troüng maì em âaî âæåüc âoüc âæåüc nghe?
- Nháûn xeït, ghi âiãøm.
- 2HS lãn baíng kãø.
- Nháûn xeït vãö ND, caïch kãø, ...
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu baìi: (Thuyãút trçnh)
HÂ1: Giaïo viãn kãø chuyãûn (Laìm máùu)
- Kãø láön 1våïi gioüng cháûm raîi, nheû nhaìng, thãø hiãûn âæåüc tênh caïch nhán váût.
- Kãø láön 2: chè vaìo tranh minh hoaû âãø kãø.
 
 
- Làõng nghe
- Vuìa quan saït tranh væìa nghe kãø
 
HÂ2: HD HS kãø chuyãûn, trao âäøi vãö yï nghéa cuía cáu chuyãûn (Thæûc haình, TL)
- Y/C HS kãø trong nhoïm, trao âäøi vãö ND cáu chuyãûn:
+ Cä gaïi muì trong cáu chuyãûn cáöu nguyãûn âiãöu gç?
+  Haình âäüng cuía cä gaïi cho tháúy cä laì ngæåìi thãú naìo?
+ Em haîy tçm mäüt kãút cuûc vui cho cáu chuyãûn? (Gåüi yï cho HS: Cä beï æåïc cho màõt chë Ngaìn saïng laûi. Âiãöu æåïc âoï tháût thiãng, màõt chë âaî saïng laûi sau 1 ca pháùu thuáût, .... )
- Täø chæïc cho HS thi kãø træåïc låïp.
 
 
- N4: Mäùi em kãø 1- 2 tranh, trao âäøi vãö ND cáu chuyãûn:
+ Cáöu nguyãûn cho baïc haìng xoïm khoíi bãûnh.
+ Cä laì ngæåìi nhán háûu, säúng vç ngæåìi khaïc.
+ Tuìy theo xuïc caímvaì khaí nàng saïng taûo cuía tæìng em.
- Thi kãø træåïc låïp theo N4, näúi tiãúp kãø hãút cáu chuyãûn.
-1- 2 em kãø toaìn bäü cáu chuyãûn
*Cuíng cäú, dàûn doì: (Thuyãút trçnh)
- Nãu cáu hoíi: Qua cáu chuyãûn, em hiãøu âiãöu gç?
- Chäút laûi: Nhæîng âiãöu æåïc cao âeûp, mang laûi haûnh phuïc, niãöm vui cho moüi ngæåìi; noïi âiãöu æåïc cho táút caí moüi ngæåìi
- Nháûn xeït tiãút hoüc
 
- Traí låìi nháûn caím nháûn.
 
- Làõng nghe.
 
- ghi âáöu baìi.
 
 
                                                                                   Thæï nàm ngaìy    thaïng    nàm 200
Toaïn:                                BIÃØU THÆÏC COÏ CHÆÏA BA CHÆÎ.
I.Muûc tiãu: SGV
II.ÂDDH: SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Hoíi âaïp): Nãu tênh cháút giao hoaïn cuía pheïp cäüng? Nháûn xeït, ghi âiãøm.
- 2- 3 HS traí låìi.
- Låïp nháûn xeït, bäø sung.
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu baìi (Thuyãút trçnh)
HÂ1: G/thiãûu b/thæïc coï chæïa 3 chæî:(th/h)
- Nãu vê duû âaî ghi sàôn åí baíng phuû vaì giaíi thêch: Mäùi chäù “...” chè säú caï do An, Bçnh, Cæåìng hoàûc cuía caí 3 ngæåìi cáu âæåüc. Haîy viãút säú hoàûc chæî thêch håüp vaìo chäù cháúm
- An cáu âæåüc 5 con -> viãút 5 vaìo cäüt âáöu
- Em cáu âæåüc 3 con -> viãút 3 vaìo cäüt tiãúp
- T/tæû, HDHS viãút tiãúp vaìo caïc cäüt tiãúp.
- An cáu âæåüc  a con, bçnh cáu âæåüc b con, Cæåìng cáu âæåüc c con, caí 3 ngæåìi cáu âæåüc
a + b + c con
     a + b + c laì biãøu thæïc coï chæïa 3 chæî
 
Säú caï cuía An
Säú caï cuía Bçnh
Säú caï cuía Cæåìng
Säú caï cuía  3 ngæåìi.
5
3
4
5 + 3 + 4
6
2
0
6 + 2 +  0
...
...
...
...
a
b
c
a + b +  c
 
 
- HS thæûc hiãûn nãu caïc træåìng håüp tæång tæû.
- 4 - 6 HS nhàõc laûi.
HÂ2: Giåïi thiãûu giaï trë cuía biãøu thæïc coï chæïa 3 chæî. (Giaíng giaíi)
- Nãu biãøu thæïc m + n + p räöi táûp cho HS nãu nhæ SGK:
  Nãúu m = 6 ; n = 9 vaì p = 12
   thç m + n + p = 6 + 9 + 12 = 27
27 laì 1 giaï trë cuía biãøu thæïc m + n + p
- HD âãø HS nãu nháûn xeït.
 
 
- HS nãu caïc træåìng håüp tæång tæû.
 
- Mäùi láön thay chæî bàòng säú, ta âæåüc 1 giaï trë cuía biãøu thæïc
HÂ3: Luyãûn táûp (Thæûc haình)
- Y/C HS laìm baìi 1, 2, 3, 4.
- Daûy caï nhán, hæåïng dáùn thãm : a x b x c cuîng laì biãøu thæïc coï chæïa 3 chæî.
 
- HS laìm baìi
*Cuíng cäú, dàûn doì: (Thuyãút trçnh)
- Dàûn hoüc baìi. Nháûn xeït tiãút hoüc
 
-Làõng nghe.
 
 
Táûp laìm vàn:          LUYÃÛN TÁÛP XÁY DÆÛNG ÂOAÛN VÀN KÃØ CHUYÃÛN.
I.Muûc tiãu : SGV
II.ÂDDH : SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc :
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî : (Thæûc haình) : Nhçn 1-2 bæïc tranh minh hoaû chuyãûn Ba læåîi rçu, phaït triãøn yï nãu dæåïi tranh thaình 1 âoaûn vàn hoaìn chènh.
- Nháûn xeït, ghi âiãøm
 
- 2 HS lãn trçnh baìy.
- Låïp nháûn xeït, bäø sung
*Baìi måïi : Giåïi thiãûu baìi : (Thuyãút trçnh)
HÂ1 : Hæåïng dáùn HS laìm baìi táûp1 (Th/h)
- Y/C 1HS âoüc cäút truyãûn Vaìo nghãö.
- Giåïi thiãûu tranh minh hoaû truyãûn.
- Y/C HS : Nãu caïc sæû viãûc chênh ?
- Chäút yï : Mäùi láön xuäúng doìng, âaïnh dáúu mäüt sæû viãûc.
- Làõng nghe.
- 2 HS âoüc truyãûn Vaìo nghãö.
+ Va-li-a må æåïc .... âaïnh âaìn
+ Xin hoüc nghãö ... doün chuäöng ngæûa
+ Sau naìy, .... hàòng må æåïc.
HÂ2 : Hæåïng dáùn laìm BT2 : (Th/h, ÂN)
- Nãu y/c cuía âãö baìi, 4 HS âoüc 4 âoaûn chæa hoaìn chènh cuía truyãûn Vaìo nghãö.
- Y/C HS âoüc tháöm laûi, tæû læûa choün âãø hoaìn chènh âoaûn vàn.
- Y/C Låïp laìm vaìo våí, 1 säú laìm vaìo giáúy A3.
- Læu yï: Choün viãút âoaûn naìo, em phaíi xem ké cäút truyãûn cuía âoaûn âoï âãø hoaìn chènh âoaûn âuïng våïi cäút truyãûn cho sàôn.
- Y/C HS laìm giáúy A3 trçnh baìy kãút quaí.
- Måìi HS khaïc näúi tiãúp trçnh baìy kãút quaí theo thæï tæû tæì âoaûn1- âoaûn 4.
- KL nhæîng HS hoaìn chènh âoaûn vàn hay nháút. Âoüc 1 säú âoaûn GV âaî chuáøn bë cho HS tham khaío.
 
- Làõng nghe.
 
- Âoüc tháöm, læûa choün âoaûn vàn mçnh thêch âãø hoaìn chènh
- Laìm vaìo våí hoàûc giáúy A3
 
 
 
- Trçnh baìy kãút quaí.
- Làõng nghe vaì bçnh choün âoaûn baìi hay nháút.
*Cuíng cäú, dàûn doì: (Thuyãút trçnh)
- Xem laûi âoaûn vàn âaî viãút, hoaìn chènh thãm 1säú âoaûn coìn laûi.
- Nháûn xeït tiãút hoüc.
 
- Làõng nghe vaì ghi nhåï.
 
 
 
Kyî thuáût:         KHÁU HAI MEÏP VAÍI BÀÒNG MUÎI KHÁU THÆÅÌNG (Tiãút 2)
I.Muûc tiãu:   SGV
II.ÂDDH:     SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Hoíi âaïp)
- Nãu caïc bæåïc kháu gheïp hai meïp vaíi bàòng muîi kháu thæåìng?
- Kiãøm ta sæû chuáøn bë cuía HS.
- Nháûn xeït.
 
- 2 - 3 em näúi tiãúp nhàõc laûi.
-  Làõng nghe, nháûn xeït, bäø sung.
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu baìi (Thuyãút trçnh)
HÂ3: Thæûc haình kháu hai meïp vaíi bàòng muîi kháu thæåìng. (Thæûc haình)
- Y/C HS nhàõc laûi caïc thao taïc kyî thuáût vaì nhæîng âiãøm cáön chuï yï khi vaûch dáúu, kháu læåüc, ...
- Kiãøm tra sæû chuáøn bë cuía HS, nãu thåìi gian vaì yãu cáu thæûc haình.
- Quan saït, uäún nàõn nhæîng hoüc sinh coìn luïng tuïng.
 
 
- Quy trçnh kháu 2 meïp vaíi bàòng muîi kháu thæåìng: gäöm 3 bæåïc
+ Vaûch dáúu âæåìng kháu.
+ Kháu læåüc.
+ Kháu 2 meïp vaíi bàòng muîi kháu thæåìng.
- Thæûc haình theo hæåïng dáùn.
HÂ4: Âaïnh giaï kãút quaí hoüc táûp cuía HS. (Quan saït, thaío luáûn)
- Täø chæïc cho HS træng baìy saín pháøm thæûc haình.
- Nãu tiãu chê âaïnh giaï saín pháøm:
+ Kháu gheïp âæåüc 2 meïp vaíi theo caûnh daìi cuía maính vaíi. Âæåìng kháu caïch âãöu âeûp.
+ Âæåìng kháu åí màût traïi tæång âäúi phàóng.
+ Caïc muîi kháu tæång âäúi bàòng nhau vaì caïch âãöu nhau.
+ Hoaìn thaình saín pháøm âuïng thåìi gian quy âënh.
- Nh/xeït, âaïnh giaï kãút quaí hoüc táûp cuía HS.
 
 
- Træng baìy saín pháøm theo âån vë täø hoüc táûp.
- Quan saït saín pháøm cuía baûn.
 
 
- Âaïnh giaï theo caïc tiãu chê âaî nãu.
- Bçnh choün saín pháøm âeûp nháút.
 
*Cuíng cäú, dàûn doì: (Thuyãút trçnh)
- Ch/bë váût liãûu cho tiãút sau hoüc “Kháu âäüt thæa”.
- Váûn duûng nhæîng âiãöu âaî hoüc âæåüc âãø kháu 1 säú âäö duìng cuía em.
- Nháûn xeït tiãút hoüc.
 
- Làõng nghe vaì ghi nhåï.
- Ghi âáöu baìi.
 
Khoa hoüc:             PHOÌNG MÄÜT SÄÚ BÃÛNH LÁY QUA ÂÆÅÌNG TIÃU HOAÏ.
I.Muûc tiãu: SGV
II.ÂDDH: SGV
Caïc hoaût âänüg daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Hoíi âaïp): Hoíi: Caïc biãøu hiãûn cuía bãûnh beïo phç? Caïch phoìng traïnh? Nháûn xeït, ghi âiãøm.
- 2HS traí låìi.
- Låïp nháûn xeït, bäø sung.
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu baìi: (Thuyãút trçnh)
HÂ1: Tçm hiãøu vãö mäüt säú bãûnh láy qua âæåìng tiãu hoaï. (HÂN, hoíi âaïp)
- Y/C HS traí låìi: Kãø tãn 1 säú bãûnh vãö âæåìng tiãu hoaï maì em biãút? Triãûu chæïng khi màõc phaíi caïc bãûnh âoï? Caïc bãûnh láy qua âæåìng tiãu hoaï nguy hiãøm ntn?.
- Theo doîi, nháûn xeït.
- Kãút luáûn: SGV trang 70
 
- HS dæûa vaìo väún hiãøu biãút vaì thæûc tãú cuía mçnh âãø traí låìi.
- Låïp nháûn xeït, bäø sung: Taí, tiãu chaíy, lë, ... Âi ngoaìi nhiãöu, phán láùn maïu vaì cháút nháöy, máút næåïc gáy mãût moíi, ... gáy chãút ngæåìi nãúu khäng chæîa trë këp thåìi.
HÂ2: Ng/nhán vaì caïch phoìng bãûnh láy qua âæåìng tiãu hoaï.(Âäüng naîo, hoíi âaïp)
- Y/C caí låïp quan saït caïc bæïc tranh trong SGK trang 30, 31 suy nghé vaì traí låìi:
+ Chè vaì noïi ND tæìng bæïc tranh.
+ Viãûc laìm naìo trong hçnh coï thãø dáùn âãún bë bãûnh láy qua âæåìng tiãu hoaï, viãûc laìm naìo coï thãø phoìng traïnh âæåüc caïc bãûnh âoï?
+ Ng/nhán gáy nãn bãûnh láy qua âæåìng tiãu hoaï laì gç? Laìm thãú naìo âãø phoìng traïnh caïc bãûnh láy qua âæåìng tiãu hoaï?
- KL: SGV
 
 
-  Quan saït tranh vaì traí låìi: Viãûc laìm trong H1, 2 coï thãø dáùn âãún bë bãûnh ... Viãûc laìm trong caïc hçnh coìn laûi coï thãø traïnh âæåüc caï bãûnh âoï.
- Ng/nh gáy bãûnh: Do àn uäúng máút SV, mäi træåìng ä nhiãùm,... phong traïnh: àn uäúng håüp VS, giæî mäi træåìng saûch seî, ...
- Näúi tiãúp nhàõc laûi.
 
HÂ3: Cuíng cäú, dàûn doì: (Troì chåi)
- Veî tranh cäø âäüng theo N4: ND giæî VS phoìng bãûnh vaì váûn âäüng moüi ngæåìi cuìng thæûc hiãûn.
- Dàûn hoüc baìi, váûn duûng vaìo thæûc tãú.
- Nháûn xeït tiãút hoüc
 
- Vãö nhoïm, nháûn nhiãûm vuû.
- Træng baìy saín pháøm, tham quan vaì bçnh choün.
- Ghi âáöu baìi.
                                                                                  Thæï saïu ngaìy    thaïng   nàm 200
Toaïn:                         TÊNH CHÁÚT KÃÚT HÅÜP CUÍA PHEÏP CÄÜNG.
I.Muûc tiãu: SGV
II.ÂDDH: SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng daûy vaì hoüc
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Thæûc haình): Kiãøm tra viãûc laìm baìi táûp åí nhaì cuía HS, nháûn xeït.
- Âæa våí kiãøm tra.
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu baìi (Thuyãút trçnh)
HÂ1: Nháûn biãút t/c kãút håüp cuía ph/ cäüng
 (Quan saït, nháûn xeït)
- Y/C HS so saïnh giaï trë cuía 2 biãøu thæïc
(a + b) + c vaì a + (b + c)
a
b
c
(a + b) + c
a + (b + c)
6
8
7
(6 + 8) + 7= 21
6 + (7 + 8) = 21
23
20
17
(23+ 20)+17 =60
23+ (20+17) = 60
15
25
39
(15+ 25)+ 39 =79
15 + (25+ 39) = 79
- HD HS nãu nh/xeït:
                    (a + b) + c = a + ( b + c)
- KL: SGK trang 45
- Làõng nghe.
- Chàóng haûn: a = 6; b = 8; c = 7 t
thç (a + b) + c = (6 + 8) + 7
                       = 21
a + (b + c) = 6 + (8 + 7) = 21 
Ta tháúy: (a + b) + c
        vaì a + (b + c) âãöu = 21 nãn  (a + b) + c = a + (b + c)
- Tæång tæû våïi caïc træåìng håüp coìn laûi
HÂ2: Váûn duûng (Thæûc haình)
- Y/C HS laìm caïc bça táûp 1, 2, 3 SGK
- Daûy caï nhán.
+ BT1: Caïch tênh thuáûn tiãûn nháút:
1255 + 436 + 145 = (1255 + 145) + 436
                            =         1400       + 436
Caïc baìi coìn laûi laìm tæång tæû.
+ BT2: Gåüi yï: Láúy säú tiãön cuía ngaìy thæï nháút cäüng våïi ngaìy thæï ba træåïc räöi måïi cäüng våïi säú tiãön cuía ngaìy thæï 2.
+ BT3: 3a vaì 3b váûn duûng t/c giao hoaïn âãø tênh; 3c váûn duûng tênh cháút kãút håüp âãø tênh.
- Daûy caï nhán, cháúm chæîa, nháûn xeït.
 
 
 
 
- HS laìm baìi
- Nãu caïch laìm cuía baìi 1
- Låïp nháûn xeït, bäø sung.
- Goüi HS chæîa baìi 2, 3
*Cuíng cäú, dàûn doì: (Thuyãút trçnh)
- Hoüc thuäüc t/cháút kãút håüp cuía pheïp cäng.
- Nháûn xeït tiãút hoüc.
 
- Làõng nghe vaì ghi nhåï.
 
 
 
Luyãûn tæì vaì cáu:            LUYÃÛN TÁÛP VIÃÚT TÃN NGÆÅÌI TÃN ÂËA LYÏ
I.Muûc tiãu: SGV
II.ÂDDH: SGV
 
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
*Baìi cuî: (Hoíi âaïp): - Nhàõc laûi quy tàõc  viãút tãn ngæåìi, tãn âëa lyï Viãût Nam?
- Nháûn xeït, ghi âiãøm
- 2 HS traí låìi.
- Låïp nháûn xeït, bäø sung
*Baìi måïi: Giåïi thiãûu baìi (Thuyãút trçnh)
HÂ1: Hæåïng dáùn laìm baìi táûp 1: (Giaíng giaíi, thæûc haình)
- Nãu y/c cuía baìi:  SGV.
- Chäút låìi giaíi âuïng: Haìng Bäö, Haìng Baûc, Hang Gai, Haìng thiãúc, Haìng Haìi, Maî Vé, Haìng Giaìy, Haìng Coït, Haìng Máy, Haìng Âaìn, Phuïc Kiãún, Haìng Than, Haìng Maî, Haìng Màõm, Haìng Ngang, Haìng Âäöng, Haìng Noïn, Haìng Hoìm, Haìng Âáûu, Haìng Bäng, Haìng Beì, Haìng Baït, Haìng Tre, Haìng Giáúy, Haìng The, Haìng Gaì.
 
 
- 1 em âoüc näüi dung baìi táûp 1, âoüc giaíi nghéa tæì Long Thaình (åí cuäúi baìi)
- Caí låïp âoüc tháöm baìi ca dao, phaït hiãûn nhæîng tãn riãng viãút khäng âuïng vaì sæía laûi.
- Lãn baíng daïn saín pháøm
- Låïp nháûn xeït, bäø sung
HÂ2: Hdáùn laìm baìi táûp 2: (troì chåi)
- Treo baín âäö ÂL Viãût Nam lãn baíng, nãu nhiãûm vuû:
+ Tçm nhanh tãn caïc tènh, thaình phäú, viãút laûi tãn âoï cho âuïng chênh taí.
+ Tçm nhanh tãn caïc danh lam thàõng caính, di têch lëch sæí, viãút laûi cho âuïng chênh taí.
- Phaït buït daû, baín âäö, giáúy A3 cho caïc nhoïm.
- Nh/xeït, âaïnh giaï, tuyãn dæång âäüi thàõng.
 
- Làõng nghe.
- Laìm viãûc theo N5, cæí thæ kyï, nhoïm træåíng, baïo caïo viãn
- Træng baìy saín pháøm.
- Laìm vaìo våí BT
*Cuíng cäú, dàûn doì: (Thuyãút trçnh)
- Nhàõc HS ghi nhåï nhæîng kiãún thæïc âaî hoüc âãø khäng viãút sai chênh taí.
- Xem træåïc BT3 (T 8). Nh/xeït tiãút hoüc
 
- Làõng nghe vaì ghi nhåï.
 
Táûp laìm vàn:                       LUYÃÛN TÁÛP PHAÏT TRIÃØN CÁU CHUYÃÛN
I.Muûc tiãu: SGV
II.ÂDDH: SGV
Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS
* Kiãøm ta baìicuî: (Thæûc haình):
- Kiãøm tra 2 em , mäùi em âoüc 1 âoaûn vàn hoaìn chènh cuía truyãûn Vaìo nghãö.
- Nháûn xeït, ghi âiãøm.
 
- 2 em âoüc
- Nháûn xeït, bäø sung.
*Baìi måïi:
HÂ1: Giåïi thiãûu baìi: (Thuyãút trçnh): SGV
Phaït triãøn cáu chuyãûn theo trçnh tæû thåìi gian.  Ghi âãö baìi.
 
HÂ2: Hæåïng dánù HS laìm baìi táûp: (Giaíng giaíi, thæûc haình)
- Y/C 1HS âoüc gåüi yï.
- Treo baíng phuû viãút âãö baìi vaì caïc gåüi yï, HDHS nàõm y/c cuía âãö.
 
Âãö baìi : Trong giáúc må, em gàûp 1 baì Tiãn cho 3 âiãöu æåïc. Haîy kãø laûi cáu chuyãûn âoï theo trçnh tæû thåìi gian.
- Y/C Âoüc tháöm 3 gåüi yï vaì traí låìi : Em må tháúy gàûp baì Tiãn trong hoaìn caính naìo ? Vç sao baì Tiãn laûi cho em 3 âiãöu æåïc ? Em thæûc hiãûn nhæîng âiãöu æåïc âoï ntn ? Em nghé gç khi thæïc giáúc ?
- Y/C HS laìm baìi vaìo våí
- Cháúm baìi, nháûn xeït, âoüc 1 säú baìi hay, coï saïng taûo
 
- Làõng nghe.
 
 
 
- 1em âoüc gåüi yï, låïp âoüc tháöm.
- Âoüc tháöm âãö baìi, nàõm troüng tám cuía âãö baìi.
- Âoüc vaì traí låìi, chàóng haûn :  Em âang lang thang âi daûo sau mäüt ngaìy hoüc càng thàóng, bäùng træåïc màõt em laì mäüt baì cuû âáöu toïc baûc phå. Baì cuû hoíi em :
- Chaïu âi âáu thãú naìy ? 
- Chaïu âang âi daûo cho âåî càng thàóng sau 1 ngaìy hoüc táûp váút vaí baì aû ! Em traí låìi cuû.
- Chaïu ngoan làõm, baì seî tàûng chaïu 3 âiãöu æåïc....
- Laìm baìi vaìo våí
*Cuíng cäú, dàûn doì: (Thuyãút trçnh)
- Khen nhæîng em coï cáu chuyãûn hay.
- Nhàõc  em viãút chæa âaût vãö nhaì laìm laûi.
- Nháûn xeït tiãút hoüc
 
- Làõng nghe vaì ghi nhåï âãø thæûc hiãûn.
 

Nguồn:Bỉnh Trần Công

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án lớp 4 - Tuần 7 CKTKN
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGionlp4Tun7CKTKN.doc[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
4z7wuq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-10-12 06:12:57
Loại file
doc
Dung lượng
0.23 M
Trang
1
Lần tải
326
Lần xem
7
giáo án điện tử Giáo án lớp 4 - Tuần 7 CKTKN

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án 4 tuần 7 CKTKN
  Lớp 4
  Giáo án 4 tuần 7 CKTKN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2010

  Xem: 145

 • Giao an 4 Tuan 7 (CKTKN)
  Lớp 4
  Giao an 4 Tuan 7 (CKTKN)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2011

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN 4 - TUẦN 7 (CKTKN)
  Tiểu học
  GIÁO ÁN 4 - TUẦN 7 (CKTKN)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2010

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN 4 - TUẦN 7 (CKTKN)
  Tiểu học
  GIÁO ÁN 4 - TUẦN 7 (CKTKN)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2010

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN 4 -TUẦN 7 (CKTKN)
  Giáo án
  GIÁO ÁN 4 -TUẦN 7 (CKTKN)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN 4 -TUẦN 7 (CKTKN)
  Giáo án
  GIÁO ÁN 4 -TUẦN 7 (CKTKN)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN 4 -TUẦN 7 (CKTKN)
  Tiểu học
  GIÁO ÁN 4 -TUẦN 7 (CKTKN)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • giao an lop 4 tuan .CKTKN
  Lớp 4
  giao an lop 4 tuan .CKTKN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 4 - Tuần 7 CKTKN
  Toán học
  Giáo án lớp 4 - Tuần 7 CKTKN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2009

  Xem: 17

 • GIAO AN LOP 4- TUAN 7 CKTKN
  Tiểu học
  GIAO AN LOP 4- TUAN 7 CKTKN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2010

  Xem: 0