Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

Líp 2                      TuÇn:01     Ngµy so¹n:23/8/2010

«n trß ch¬i

“diÖt con vËt cã h¹i”

 

I. Môc ®Ých, yªu cÇu:

 

 

NguyÔn §×nh §¹i


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

1, Môc ®Ých

- Trß ch¬i “diÖt con vËt cã h¹i”

2, Yªu cÇu

- B­íc ®Çu biÕt tham gia vµo trß ch¬i

 

NguyÔn §×nh §¹i


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

II. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn

 1, §Þa ®iÓm                                                   2, Ph­¬ng tiÖn

-Trªn s©n thÓ dôc ®¸p øng §K vÖ sinh                  - 1 cßi

III. néi dung

PhÇn

Néi dung yªu cÇu

§LV§

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

TG

KL

I, Më ®Çu

 

 

 

 

 

 

II, C¬ b¶n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc

+ Khëi ®éng:

             - §óng væ tay, h¸t

             -DËm ch©n t¹i chæ theo nhÞp h« 1-2

- kiÓm tra sè l­îng häc sinh

 

- ¤n c¸ch b¸o c¸o khi lªn líp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trß ch¬i: “DiÖt con vËt cã h¹i”

CB: Häc sinh tËp hîp thµnh 1-4 hµng däc sau ®ã quay thµnh hµng ngang.

- C¸ch ch¬i: Khi GV gäi tªn con vËt cã Ých nh­: Tr©u, Bß, lîn, gµ, Ngan, Ngæng… th× tÊt c¶ häc sinh im lÆng. NÕu em nµo h« “DiÖt” th× ph¹t mét vßng lß cß xung quanh c¸c b¹n.

5’

 

 

 

 

 

 

25’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2l

 

2-3l

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

         X        X       X        X

 

  

 

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

         X        X       X        X

 

  

GV qu¶n lý s¾p xÕp chæ ®øng cho häc sinh.

Phæ biÕn c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña m«n häc.

KiÓm tra tiÕp thu cña häc sinh.

 

 

 

 

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

         X        X       X        X

 

  

- GV nªu tªn yªu cÇu c¸ch ch¬i

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III, KÕt thóc

- Khi GV ghäi tªn con v¹t cã h¹i nh­: Ruåi, Muæi, Gi¸n,  kiÕn, chuét…. Th× tÊt c¶ häc sinh ®ång thanh h« to “DiÖt! DiÖt! DiÖt!” vµ tay gi¶ lµm ®éng t¸c ®Ëp muæi, ruåi.

- Yªu cÇu häc sinh lµm quen dÇn víi c¸ch ch¬i.

 

 

 

- Håi tØnh: Cho HS häc 1 bµi häc th¶ láng ch©n tay t¹i chæ

 

 

 

 

- GV còng cè bµi häc cho häc sinh

Xuèng líp: GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc giao bµi tËp vÒ nhµ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

- lµm mÈu, gi¶i thÝch trß ch¬i

- Tæ chøc ch¬i nh¸p

- Gi¸o viªn nhËn xÐt  chØnh söa.

- Tæ chøc cho HS ch¬i

- nhËn xÐt kÕt qu¶ sau mæi lÇn ch¬i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

         X        X       X        X

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

Líp 2                      TuÇn:2     Ngµy so¹n:23/8/2010

«n §H§N – trß ch¬i

“qua ®­êng léi”

 

I/ Môc ®Ých, yªu cÇu:

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

1/ Môc ®Ých                                                                           

- ¤n mét sè kû n¨ng §H§N ®· ®­îc häc ë líp 1.

- ¤n c¸ch chµo, b¸o c¸o khi gi¸o viªn ®øng líp vµ kÕt thóc giê häc

- ¤n trß ch¬i “qua ®­êng léi”

 

2/ Yªu cÇu                                                                                                  - HS thùc hiÖn nhanh nhÑn, chÝnh x¸c, trËt tù kh«ng x« ®Èy nhau trong giê häc

- HS thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng, nhanh vµ trËt tù h¬n giê häc tr­íc

- HS biÕt c¸ch ch¬i, tham gia trß ch¬i

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

II / §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn

 

             1 §Þa ®iÓm                                                         2/ Dông cô

Trªn s©n tr­êng, ®¸p øng ®iÒu                                   1 Cßi, s©n ch¬i

kiÖn vÖ sinh, an toµn tËp luyÖn                                         

III/ Néi Dung.

 

 

PhÇn

Néi dung yªu cÇu

DLV§

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

TG

KL

I/ më ®Çu

 

 

 

 

 

 

 

II. C¬ b¶n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc

+ Khëi ®éng:

             - Khëi ®éng chung

             -Khëi ®éng chuyªn m«n

- KiÓm tra bµi cñ

 

 

 

§H§N: «n mét sè kü n¨ng tËp hîp hµng däc, nghiªm nghÜ, quay tr¸i, quay ph¶i.

 

+ Yªu cÇu: HS thùc hiÖn nhanh nhÑn, nghiªm tóc tËp ®óng khÈu lÖnh

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

 

 

 

25’

10-15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2l

 

2-3l

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

         X        X       X        X

 

  

 

 

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

           X        X       X        X

 

               GV

- GV tËp hîp ®iÒu khiÓn.

-  Cho HS chia tæ tËp luyÖn

- GV söa sai cho c¸c em khi tËp luyÖn.

- tæ chøc thi tËp hîp hµng ngang hµng däc gi÷a c¸c tæ.

 

 

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KÕt thóc

 

 

- Trß ch¬i “ Qua ®­êng léi”

- C¸ch ch¬i: C¸c em lÇn ®i lªn c¸c “viªn ®¸” ®Ó ®i tõ nhµ ®Õn tr­êng. Khi ®i kh«ng ®Ó ch©n b­íc lÖch c¸c viªn ®¸, nÕu b­íc lÖch coi nh­ bÞ ng·. Sau khi häc sinh ®i ®Õn tr­êng th× cho c¸c em ®i ng­îc l¹i gi· nh­ trªn ®­êng ®i häc vÒ, trß ch¬i cø tiÕp tôc nh­ vËy kh«ng véi vµng.

 

Yªu cÇu: HS thùc hiÖn ®óng luËt, chËm, thËn trong ®i theo thø tù.

 

 

 

 

 

 

 

- Håi tØnh: Cho HS häc 1 bµi häc th¶ láng ch©n tay t¹i chæ

 

 

 

 

- GV còng cè bµi häc cho häc sinh

Xuèng líp: GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc giao bµi tËp vÒ nhµ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

 

GV

- GV nªu tªn yªu cÇu c¸ch ch¬i

- Tæ chøc ch¬i thö

- Gi¸o viªn nhËn xÐt  chØnh söa.

- Tæ chøc cho HS ch¬i

 

X        X       X        X   

X        X       X        X   

X        X       X        X   

X        X       X        X   

 

                GV

Gi¸o viªn nhËn xÐt

 

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

           X        X       X        X

 

               GV

Nh¾c l¹i nh÷ng néi dung ®· häc trong tiÕt.

 

 

GV h« “ThÓ dôc”.

HS h« “Kháe! Kháe!Kháe!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

Líp 2                      TuÇn:3      Ngµy so¹n:4/9/2010

«n quay tr¸i, quay ph¶i – trß ch¬i

“nhanh lªn b¹n ¬i”

I/ Môc ®Ých, yªu cÇu:

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

1/ Môc ®Ých                                                                           

- TiÕp tôc «n mét sè kû n¨ng §H§N

 

- Häc quay tr¸i, quay ph¶i

 

 

- ¤n trß ch¬i “nhanh lªn b¹n ¬i

 

2/ Yªu cÇu                                                                                                  - HS thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, ®Ñp h¬n giê häc tr­íc

- HS thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng kû thuËt, ®óng ph­¬ng h­íng vµ kh«ng ®Ó mÊt th¨ng b»ng

- HS biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia vµo trß ch¬i ®óng luËt.                                              

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

II / §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn

             1 §Þa ®iÓm                                                           2/ Dông cô

Trªn s©n tr­êng, ®¸p øng ®iÒu                                       1 Cßi, s©n ch¬i

kiÖn vÖ sinh, an toµn tËp luyÖn                                         

III/ Néi Dung.

 

PhÇn

Néi dung yªu cÇu

DLV§

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

TG

KL

I/ më ®Çu

 

 

 

 

 

II. C¬ b¶n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc

+ Khëi ®éng:

             - Khëi ®éng chung

             -Khëi ®éng chuyªn m«n

- kiÓm tra bµi cñ

 

§H§N: ¤n mét sè tËp hîp hµng däc, giãng hµnh, nghiªm nghÜ,

- ¤n dµn hµng ngang, dån hµng

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

 

               GV

- Häc quay tr¸i, quay ph¶i

* TTCB: ®øng nghiªm

- KhÈu lÖnh: “bªn ph¶i (hoÆc bªn tr¸i)…quay!”

- §éng t¸c: LÊy gãt ch©n ph¶i vµ nöa trªn cña bµn ch©n tr¸i lµm trô, quay ng­êi sang ph¶i sau ®ã ®­a bµn ch©n tr¸i vÒ víi bµn ch©n ph¶i vµ ®øng ë t­ thÕ nghiªm. Khi quay sang tr¸i lÊy gãt ch©n tr¸i vµ n÷a bµn ch©n ph¶i lµm trô, quay ng­êi sang tr¸i.

5’

 

 

 

 

 

 

 

25’

10-15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2l

 

2-3l

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

         X        X       X        X

 

  

 

 

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

           X        X       X        X

 

               GV

 

- GV tËp hîp ®iÒu khiÓn.

-  Cho HS chia tæ tËp luyÖn

- GV söa sai cho c¸c em khi tËp luyÖn.

- tæ chøc thi tËp hîp hµng ngang hµng däc gi÷a c¸c tæ.

 

 

 

 

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KÕt thóc

+ Yªu cÇu: Khi quay hai bµn tay ¸p nhÑ vµo ®ïi, quay ng­êi ®øng h­íng kh«ng ®Ó mÊt th¨ng b»ng

- Trß ch¬i “ nhanh lªn b¹n ¬i

* Môc ®Ých: RÌn luyÖn ph¶n x¹, søc nhanh vµ kû n¨ng ch¹y.

- CB: KÎ 2 vßng trong ®ång t©m, vßng trßn ngoµi cã ®­êng kÝnh 10 m, ®­êng trßn trong lµ1,5 m vµ chia ra lµm 4 phÇn ®Òu nhau.

- §Æt 4 qu¶ bãng vµo 4 phÇn ®· chia ë vßng trßn trong.

- Chia HS trong líp thµnh 4 ®éi b»ng nhau. TËp hîp HS ®øng quay mÆt theo vßng trßn. Tõng ®éi ®iÓm sè theo thø tù.

- C¸ch ch¬i: C¸c em ®ång thanh ®äc: “b¹n ¬i!, b¹n ¬i! ta cïng thi ch¹y, xem tæ nµo nhÊt, nµo! 1!, 2!, 3!..” khi ®äc tiÕng 3 tÊt c¶ sè 1 cña 4 ®éi ch¹y vµo vßng trßn nhá nhÆt lÊy bãng cña ®éi m×nh, ch¹y vÒ ®­a cho b¹n sè 2, ®øng vµo vÞ trÝ cñ. Sè 2 ®ãn lÊy bãng, ch¹y ®Õn vßng trßn nhá ®Æt vµo « cña ®éi m×nh sau ®ã ch¹y nhanh vÒ ch¹m tay vµo sè 3. Sè 3 tiÕp tôc nh­ sè 1, cø lÇn l­ît nh­ thÕ cho ®Õn hÕt, ®éi nµo xong tr­íc Ýt ph¹m quy lµ th¾ng cuéc.

Yªu cÇu: HS n¾m ®­îc c¸ch ch¬i, tham gia trß ch¬i t­¬ng ®èi hñ ®éng

 

- Håi tØnh: Cho HS häc 1 bµi häc th¶ láng ch©n tay t¹i chæ

- GV còng cè bµi häc cho häc sinh

Xuèng líp: GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc giao bµi tËp vÒ nhµ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

 

 

 

GV

 

 

- GV nªu tªn yªu cÇu c¸ch ch¬i

- Tæ chøc ch¬i thö

- Gi¸o viªn nhËn xÐt  chØnh söa.

- Tæ chøc cho HS ch¬i

 

 

 

X        X       X                      

X        X       X         

X        X       X                       

X        X       X                       

                          GV

 

Gi¸o viªn nhËn xÐt

 

 

 

 

 

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

           X        X       X        X

 

               GV

Nh¾c l¹i nh÷ng néi dung ®· häc trong tiÕt.

GV h« “ThÓ dôc”.

HS h« “Kháe! Kháe!Kháe!”

 

 

 

 

 

 

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

Líp 2                      TuÇn:4      Ngµy so¹n:4/9/2010

 «n ®éng t¸c ch©n – trß ch¬i

“kÐo c­a lõa xΔ

I/ Môc ®Ých, yªu cÇu:

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

1/ Môc ®Ých                                                                           

- ¤n 3 ®éng t¸c v­¬n thë, tay. ch©n

 

 

 

- ¤n trß ch¬i “KÐo cua lõa xÎ

 

2/ Yªu cÇu                                                                                                  - HS thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, ®Ñp h¬n giê häc tr­íc

- HS thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng kû thuËt

- HS biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia vµo trß ch¬i ®óng luËt.                                              

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

II / §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn

             1 §Þa ®iÓm                                                           2/ Dông cô

Trªn s©n tr­êng, ®¸p øng ®iÒu                                       1 Cßi, s©n ch¬i

kiÖn vÖ sinh, an toµn tËp luyÖn                                         

III/ Néi Dung.

 

PhÇn

Néi dung yªu cÇu

DLV§

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

TG

KL

I/ më ®Çu

 

 

 

 

 

II. C¬ b¶n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc

+ Khëi ®éng:

             - Khëi ®éng chung

             -Khëi ®éng chuyªn m«n

- KiÓm tra t­ c¸ch HS

 

 

¤n 3®éng t¸c tay vµ v­¬n thë, ch©n

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

 

               GV

-GV ®iÒu khiÓn cho häc sinh tËp luyÖn. Quan s¸t söa sai cho häc sinh.

 

 

 

 

+ HS tù tËp 3 ®éng t¸c ®¶ häc.

 

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

 

25’

10-15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2l

 

2-3l

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

         X        X       X        X

 

  

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

           X        X       X        X

 

               GV

 

- GV tËp hîp ®iÒu khiÓn.

-  Cho HS chia tæ tËp luyÖn

- GV söa sai cho c¸c em khi tËp luyÖn.

- tæ chøc thi gi÷a c¸c tæ.

 

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

           X        X       X        X

 

               GV

- Chia tæ cho häc sinh tù tËp, GV quan s¸t söa sai

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

 

 

III. KÕt thóc

 

 

 

 

- Håi tØnh: Cho HS häc 1 bµi häc th¶ láng ch©n tay t¹i chæ

 

 

- GV còng cè bµi häc cho häc sinh

 

 

- Xuèng líp: GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc giao bµi tËp vÒ nhµ

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gi¸o viªn nhËn xÐt

 

 

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

           X        X       X        X

 

               GV

Nh¾c l¹i nh÷ng néi dung ®· häc trong tiÕt.

 

GV h« “ThÓ dôc”.

HS h« “Kháe! Kháe!Kháe!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

Líp 2                      TuÇn: 5     Ngµy so¹n:10/9/2010

«n ®éi h×nh hµng däc chuyÓn

thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ng­îc l¹i

«n 4 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

I/ Môc ®Ých, yªu cÇu:

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

1/ Môc ®Ých                                                                           

- ¤n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên

 

- «n chuyÓn ®éi h×nh hµng däc thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ng­îc l¹i

 

 

- ¤n trß ch¬i “diÖt con vËt cã h¹i

 

2/ Yªu cÇu                                                                                                  - HS thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, ®Ñp h¬n giê häc tr­íc

- HS thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, nhanh nhÑn, trËt tù

- HS biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia vµo trß ch¬i ®óng luËt.                                              

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

II / §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn

             1 §Þa ®iÓm                                                           2/ Dông cô

Trªn s©n tr­êng, ®¸p øng ®iÒu                                       1 Cßi, s©n ch¬i

kiÖn vÖ sinh, an toµn tËp luyÖn                                         

III/ Néi Dung.

 

PhÇn

Néi dung yªu cÇu

DLV§

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

TG

KL

I/ më ®Çu

 

 

 

 

 

 

II. C¬ b¶n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc

+ Khëi ®éng:

             - Khëi ®éng chung

             -Khëi ®éng chuyªn m«n

 

- KiÓm tra bµi cñ

 

 

- ¤n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. 3-4 lÇn

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

 

               GV

-GV ®iÒu khiÓn, cho häc sinh tËp luyÖn. Quan s¸t söa sai cho häc sinh.

 

+ Häc chuyÓn ®éi h×nh vßng trßn thµnh ®éi h×nh hµng däc vµ ng­îc l¹i

- KhÈu lÖnh: Thµnh vßng trßn ch¹y th­êng ch¹y.

5’

 

 

 

 

 

 

25’

10-15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2l

 

2-3l

 

 

 

 

 

 

3-4l

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

         X        X       X        X

 

  

 

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

           X        X       X        X

 

               GV

- GV tËp hîp ®iÒu khiÓn.

-  Cho HS chia tæ tËp luyÖn

- GV söa sai cho c¸c em khi tËp luyÖn.

- tæ chøc thi gi÷a c¸c tæ.

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

 

 

 

GV

 

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KÕt thóc

- §éng t¸c: Sau khÈu lÖnh, HS lÇn l­ît ch¹y th­êng ng­îc chiÒu kim ®ång hå t¹o thµnh vßng trßn, häc sinh vÈn tiÕp tôc ch¹y th­êng ®Ó chØnh ®éi h×nh cho phï hîp víi ®Þa h×nh cô thÓ. Khi cã lÖnh dõng l¹i míi dïng l¹i , mÆt h­íng theo chiÒu vßng trßn, khi cã lÖnh quay mÆt vµo trong míi ®­îc quay.

- Yªu cÇu: HS thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, nhanh nhÑn, trËt tù

 

 

 

 

 

- Håi tØnh: Cho HS häc 1 bµi häc th¶ láng ch©n tay t¹i chæ

 

 

- GV còng cè bµi häc cho häc sinh

 

 

- Xuèng líp: GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc giao bµi tËp vÒ nhµ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nªu tªn KT ®éng t¸c, gi¶i thÝch lµm mÈu

- HS lµm thö

- Gi¸o viªn nhËn xÐt  chØnh söa.

- Tæ chøc cho HS tËp luyÖn theo h­íng dÈn cña GV

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

           X        X       X        X

 

               GV

- Chia tæ cho häc sinh tù tËp, GV quan s¸t söa sai

- Gi¸o viªn nhËn xÐt

 

 

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

           X        X       X        X

 

               GV

Nh¾c l¹i nh÷ng néi dung ®· häc trong tiÕt.

 

GV h« “ThÓ dôc”.

HS h« “Kháe! Kháe!Kháe!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

Líp 2                      TuÇn:6      Ngµy so¹n:10/9/2010

Bµi 11: «n 5 ®éng t¸c cña bµi TD ph¸t triÓn chung

I/ Môc ®Ých, yªu cÇu:

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

1/ Môc ®Ých                                                                           

- ¤n 5 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n , l­ên, bông.

 

 

- Häc ®i ®Òu

 

2/ Yªu cÇu                                                                                                  - HS thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, ®Ñp h¬n giê häc tr­íc

- HS thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt                                              

NguyÔn §×nh §¹i

 

 


Tr­êng TH Qu¶ng Th¹ch                                                                           Gi¸o ¸n thÓ dôc

II / §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn

             1 §Þa ®iÓm                                                           2/ Dông cô

Trªn s©n tr­êng, ®¸p øng ®iÒu                                       1 Cßi, s©n ch¬i

kiÖn vÖ sinh, an toµn tËp luyÖn                                         

III/ Néi Dung.

 

PhÇn

Néi dung yªu cÇu

DLV§

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

TG

KL

I/ më ®Çu

 

 

 

 

 

 

 

II. C¬ b¶n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc

+ Khëi ®éng:

             - Khëi ®éng chung

             -Khëi ®éng chuyªn m«n

 

- KiÓm tra thùc hiÖn ®«ng t¸c ch©n , bông

 

 

- ¤n 5 ®éng t¸c v­¬n thë, tay vµ ch©n, l­ên, bông.

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

 

               GV

-GV ®iÒu khiÓn, cho häc sinh tËp luyÖn. Quan s¸t söa sai cho häc sinh.

 

+ Häc ®i ®Òu:

- TTCB: §øng nghiªm

- KhÈu lÖnh: “ §i ®Òu…b­íc!”

- §éng t¸c: sau khÈu lÖnh bø¬c häc sinh ®ång lo¹t b­íc ch©n trai ra tr­íc víi ®é dµi võa ph¶i sau ®ã ®Æt bµn ch©n tr¸i ch¹m ®Êt ®óng vµo nhÞp 1, ®ång thêi phèi hîp ®¸nh hai tay

5’

 

3l

 

 

 

 

 

25’

 

10-15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2l

 

2-3l

 

 

5em

 

 

 

 

4-5l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

         X        X       X        X

 

  

 

X        X       X        X

           X        X       X        X

X        X       X        X

           X        X       X        X

 

               GV

 

- GV tËp hîp ®iÒu khiÓn.

-  Cho HS chia tæ tËp luyÖn

- GV söa sai cho c¸c em khi tËp luyÖn.

- tæ chøc thi gi÷a c¸c tæ.

 

 

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

X        X       X        X

 

 

 

GV

- GV nªu tªn KT ®éng t¸c, gi¶i thÝch lµm mÈu

- HS lµm thö

- Gi¸o viªn nhËn xÐt  chØnh söa.

 

NguyÔn §×nh §¹i

 

 

nguon VI OLET