GIÁO ÁN MẪU MỚI CẢ NĂM THEO 5 HĐ

giáo án điện tử Lịch sử Lịch sử 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2019-01-12 09:45:50 Tác giả Hùng Lê loại .docx kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN Tuần 20 Ngày soạn: 1/1/2018 Ngày dạy: 8/1/2018 Tiết 19- Bài 16: HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 I- Mục tiờu bài học 1. Kiến thức - Hs trỡnh bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến năm 1925, nhấn mạnh đến việc Người tỡm thấy con đường cứu nước cho cỏch mạng VN, hiểu rừ sự chuẩn bị về tư tưởng, chớnh trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng. 2. Kĩ năng - Rốn cỏch phõn tớch, đánh giỏ, so sỏnh cỏc

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Tuần 20
Ngày soạn:  1/1/2018                                                              Ngày dạy: 8/1/2018
 
Tiết 19- Bài 16:     HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925
 
I- Mục tiờu bài học
1. Kiến thức
 - Hs trỡnh bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến năm 1925, nhấn mạnh đến việc Người tỡm thấy con đường cứu nước cho cỏch mạng VN, hiểu rừ sự chuẩn bị về tư tưởng, chớnh trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng.
2. Kĩ năng
- Rốn cỏch phõn tớch, đánh giỏ, so sỏnh cỏc sự kiện lịch sử.
3. Thỏi độ
- Bồi dưỡng lũng khõm phục, kớnh yờu chủ tịch Hồ Chớ Minh.
4. Năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực t­ duy sỏng tạo, năng lực hợp tỏc, năng lực giao tiếp.
- Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút ra bài học lịch sử từ sự kiện, hiện tượng lịch sử.
- Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê h­ơng đất n­ước
II- Chuẩn bị:
- Giỏo viờn: :  Lược đồ Nguyễn Ái Quốc ra đi tỡm đường cứu nước. Tài liệu và tranh ảnh về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.
- Học sinh: - Nghiờn cứu kờnh chữ, kờnh hỡnh trong sỏch giỏo khoa và trả lời cỏc cõu hỏi
III. Ph­ương phỏp và kĩ thuật dạy học
- Ph­ương phỏp: Vấn đáp, phõn tớch, hoạt động nhúm, trực quan, kể chuyện
- Kĩ thuật: Đặt cõu hỏi, thảo luận nhúm
IV. Tổ chức cỏc hoạt động dạy học
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức
*  Kiểm tra bài cũ
* Tổ chức khởi động
 - Chiếu một số hỡnh ảnh về Nguyễn Ái Quốc từ 1911-1918....
 ? Nêu những hiểu biết của em về hoạt động của NAQ từ năm 1911-1918?
 - Gv giới thiệu bài....
2. Hoạt động hỡnh thành kiến thức mới
 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
HĐ 1: Nguyễn Ái Quốc ở Phỏp (1917-1923)
- Ph­ương phỏp: Vấn đáp, phõn tớch,
1- Nguyễn Ái Quốc ở Phỏp (1917-1923)
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

hoạt động nhúm, trực quan, kể chuyện
- Kĩ thuật: Đặt cõu hỏi, thảo luận nhúm
- NL: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác,  giao tiếp, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, hợp tỏc
? Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đó làm gỡ ?
? Nội dung bản yờu sỏch núi gỡ ?
? Bản yờu sỏch khụng được chấp nhận nhưng việc làm đó cú tỏc dụng gỡ ?
+ Người Pháp cho đó là "Quả bom” đặt trên bàn hội nghị véc xai.
+ Người VN cho đó là: "Phỳt bỏo hiệu thức tỉnh nhõn dõn ta”.
? Năm 1920 Người đó cú việc làm gỡ ? Tỏc dụng của việc làm đó?
- GV kể chuyện về việc NAQ đọc sơ khảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dõn tộc và thuộc địa của Lờ nin
 
 
- Giới thiệu H28- sgk
 
 
? Sau khi tỡm thấy chõn lớ cứu nước, ở Phỏp Người cú những hoạt động gỡ ? (1921-1923).
 
 
 
 
? Cỏc bài viết, tỏc phẩm trờn cú tỏc dụng gỡ?
? Những hoạt động của NAQ trong thời gian Người ở Phỏp cú ý nghĩa ntn?
- Gv giảng
- Cho hs thảo luận theo cặp
? Theo em con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước ?
- Gọi đại diện trả lời, nhận xét
- Gv giảng, phân tích
 
 
 
 
 
 
- Năm 1919, Người gửi Bản yờu sỏch của nhõn dõn An Nam. lờn hội nghị Vộc Xai đũi quyền tự do, dõn chủ, bỡnh đẳng và quyền tự quyết của dõn tộc Việt Nam.
-> Gõy được tiếng vang lớn.
 
 
 
- Thỏng 7/1920 đọc sơ khảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dõn tộc và thuộc địa của Lờ nin và tỡm thấy con đường giải phúng dõn tộc- con đường cỏch mạng vụ sản.
- Thỏng 12/1920 Người tham gia Đại hội của Đảng xó hội Phỏp ở Tua.
-> Đánh dấu bước ngoặt trong tư tưởng yờu nước của Người - từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo cách mạng vô sản
- Năm 1921 sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.
- Năm 1922:  Viết báo Người cùng khổ.
+ Viết bài cho các báo: Nhân đạo, Đời sống công nhân
+ Viết tác phẩm " Bản án chế độ thực dân Pháp."
-> Thức tỉnh quần chúng đứng lên đấu tranh
=> Là sự chuẩn bị về tư tưởng- tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lê nin, làm tiền đề cho giai đoạn CM tiếp theo.
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
HĐ 2: Nguyễn Ái Quốc ở Liờn Xụ
(1923-1924)
- PP: Vấn đáp, phõn tớch, trực quan
- Kĩ thuật: Đặt cõu hỏi
- NL: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác,  giao tiếp, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá
? Em hóy trỡnh bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ?
 
? Tại hội nghị lần V của Quốc tế cộng sản Người đã trình bày quan điểm, lập trường của mình về những vấn đề gì ?
- GV giới thiệu trên lược đồ- máy chiếu
? Những hoạt động trên có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam ?
II- Nguyễn Ái Quốc ở Liờn Xụ (1923-1924)
 
 
 
 
 
- Thỏng 6/1923 Người từ Phỏp đến Liờn Xụ dự hội nghị Quốc tế nụng dõn.
- Năm 1924 dự Đại hội lần V của Quốc tế cộng sản.
Người trỡnh bày quan điểm về cỏch mạng ở cỏc nước thuộc địa, phong trào cụng  nhõn...
 Nguyễn Ái Quốc đã tiếp tục chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
HĐ 3: Nguyễn ỏi Quốc ở Trung Quốc (1924-1925)
- Ph­ương phỏp: Vấn đáp, phõn tớch, hoạt động nhúm, trực quan
- Kĩ thuật: Đặt cõu hỏi, thảo luận nhúm
- NL: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác,  giao tiếp, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá
? Cuối năm 1924 Nguyễn ỏi Quốc về Quảng Chõu - Trung Quốc. Tại đây Người đó cú những hoạt động chủ yếu nào ?
- Cho hs thảo luận theo tổ, trả lời theo phiếu học tập
? Nờu thành phần của Việt Nam cỏch mạng thanh niờn ?
? Địa bàn hoạt động Hội Việt Nam cỏch mạng thanh niờn được mở rộng như thế nào
? Sau khi thành lập, Việt Nam cỏch mạng thanh niờn đó cú những hoạt động gỡ ?
? Những hoạt động này cỏc tỏc dụng gỡ?
III- Nguyễn ỏi Quốc ở Trung Quốc (1924-1925)
 
 
 
 
 
 
- Thỏng 6/1925 thành lập Hội Việt Nam cỏch mạng thanh niờn. Hạt nhõn là Cộng sản Đoàn.
+ Thành phần: Tiểu tư sản, trớ thức yờu nước.
+ Địa bàn hoạt động: Khắp toàn quốc, cỏc tổ chức quần chỳng xuất hiện: Cộng hội, nụng hội ....
+  Hoạt động:Huấn luyện và tuyờn truyền
(+) Mở cỏc lớp huấn luyện chớnh trị để đào tạo cỏn bộ cỏch mạng đưa về nước hoạt động.
(+) Chọn một số người sang Liờn Xụ học.
(+) Năm 1928 thực hiện chủ trương
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

-         Gọi đại diện trỡnh bày, nhận xột
-         Gv nhận xột, chốt kiến thức trờn mỏy chiếu
 
 
 
- Giỏo viờn: Cuốn “Đường cỏch mệnh” đó tập hợp tất cả cỏc bài giảng của Người ở Quảng Chõu.
?  NAQ đẫ chuẩn bị những gỡ cho CM VN từ 1917- 1925?
- Gv sử dụng lược đồ Nguyễn Ái Quốc ra đi tỡm đường cứu nước sơ kết bài học
 
“Vụ sản hoỏ”.
(+) Thỏng 6/1925 xuất bản Bỏo thanh niờn.
(+) Năm 1927 tỏc phẩm Đường cỏch mệnh ra đời.
 
 
=> Chuẩn bị tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản VN sau này.
 
 
 3. Hoạt động luyện tập
? Vai trũ của NAQ đối với cách mạng VN từ 1917- 1925 ntn?
4. Hoạt động vận dụng
- Lập niên biểu: Những hoạt động của N.A.Quốc từ sau 1911  1925:
- Gv sử dụng bảng phụ cho hs hoàn thiện bảng niờn biểu
 
Thời gian
Hoạt động của NAQ
     1911
18/ 6/ 1919
         7/ 1920
  12/ 1920
        1921
1922
6 /1923
      12/ 1924
6/ 1925
.....Ra đi tỡm đường cứu nước
.....Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc xai.
.....Đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
.....Dự đại hội Tua, tán thành quốc tế thứ 3, lập ĐCS Pháp.
..... lập hội liên hiệp thuộc địa
......Sáng lập báo " Người cùng khổ"
......Dự hội nghị Quốc tế nụng dõn
......Dự đại hội V của Quốc tế Cộng sản.
......Thành lập hội Việt Nam cỏch mạng Thanh  niờn.
- Đánh giá về vai trũ của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng VN từ 1911-1925?
5. Hoạt động tỡm tũi, mở rộng
- Tiếp tục tỡm hiểu về hoạt động của NAQ trong thời gian 1911-1925
- Về nhà học bài cũ đầy đủ, phõn tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử đó học...
- Chuẩn bị bài tiếp theo:  Bài 17 - CMVN trước khi Đảng cộng sản ra đời .
+ Đọc kĩ  phần I. II và trả lời các câu hỏi trong sgk
 
                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:  2-1-2018                                 Ngày dạy: 9- 1-2018
 
Tiết 20- Bài 17:              
CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI  ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI
 
I- Mục tiờu bài học:
1. Kiến thức
 - Hs trỡnh bày được những phong trào cỏch mạng trong những năm 1926-1927, chỳ ý bước phỏt triển mới của phong trào. Biết được sự ra đời và hoạt động của Tõn Việt cỏch mạng Đảng .
2. Kĩ năng
 - Rốn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng bản đồ và nhận định, đánh giỏ, phõn tớch cỏc sự kiện lịch sử.
3. Thỏi độ
 - Bồi dưỡng tinh thần cỏch mạng, ý thức dõn tộc.
4. Năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực t­ư duy sỏng tạo, năng lực hợp tỏc, năng lực giao tiếp.
- Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút ra bài học lịch sử từ sự kiện, hiện tượng lịch sử.
- Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê h­ương đất nư­ớc 
II- Chuẩn bị:
- Giỏo viờn: Tham khảo tài liệu, phiếu học tập, mỏy chiếu
- Học sinh: Đọc kĩ SGK và trả lời cỏc cõu hỏi
III. Ph­ương phỏp và kĩ thuật dạy học
- Ph­ương phỏp: Vấn đáp, phõn tớch, hoạt động nhúm
- Kĩ thuật: Đặt cõu hỏi, thảo luận nhúm
IV. Tổ chức cỏc hoạt động dạy học
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức
*  Kiểm tra bài cũ
? Em hóy nờu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Phỏp, Liờn Xụ ? ý nghĩa cảu những hoạt động này?
* Tổ chức khởi động
 - Gv chiếu một số hỡnh ảnh về hoạt động của giai cấp công nhân hiện nay.
? Em biết gỡ về giai cấp cụng nhõn trong giai đoạn hiện nay?
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

- Giới thiệu bài....
2. Hoạt động hỡnh thành kiến thức mới
 
Hoạt động của gv và hs
Nội dung cần đạt
HĐ 1: Bước phỏt triển mới của phong trào cỏch mạng Việt Nam (1926-1927)
- Ph­ương phỏp: Vấn đáp, phõn tớch
- Kĩ thuật: Đặt cõu hỏi
- NL: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác,  giao tiếp, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá
 
? Em hóy trỡnh bày về phong trào đấu tranh của cụng nhõn trong những năm 1926-1927 ?
? Em hóy nờu một số phong trào đấu tranh tiờu biểu ?
 
 
? Nờu những điểm mới của phong trào cụng nhõn thời kỡ này so với thời kỡ trước? (Về quy mụ, tổ chức..)
-  Gv giảng
 
 
 
? Cựng với cỏc phong trào đấu tranh của cụng nhõn phong trào yờu nước trong thời kỳ này như thế nào?
? Nhận xột chung về phong trào cỏch mạng VN trong những năm 1926- 1927?
Giỏo viờn: Phong trào đấu tranh trong nước phỏt triển mạnh đó là điều kiện thuận lợi cho cỏc tổ chức cỏch mạng ra đời ở Việt Nam.
 
I- Bước phỏt triển mới của phong trào cỏch mạng Việt Nam (1926-1927)
 
 
 
 
 
1. Phong trào cụng nhõn:
- Từ năm 1926-1927 nhiều cuộc đấu tranh của cụng nhõn bựng nổ từ Bắc - Nam.
- Tiờu biểu: Cuộc bói cụng của CN nhà mỏy sợi Nam Định, đồn điền cao su Phỳ Riềng
- Những nột mới:
+ Cỏc cuộc đấu tranh mang tớnh chớnh trị rộng rói, đoàn kết.
+ Trỡnh độ giỏc ngộ của cụng nhõn đó nõng lờn rừ rệt.
-> CN trở thành lực lượng chớnh trị độc lập
2. Phong trào yờu nước
- Phong trào đấu tranh của cỏc tầng lớp khỏc cũng phỏt triển mạnh, kết thành làn súng cỏch mạng khắp cả nước.
=> PTCM phỏt triển mạnh mẽ, rộng khắp, cú sự liờn kết rừ rệt.
HĐ 2: Tõn Việt cỏch mạng Đảng (7/1928)
- PP: Vấn đáp, phõn tớch, hoạt động nhúm
- Kĩ thuật: Đặt cõu hỏi, thảo luận nhúm
- NL: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác,  giao tiếp, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá
- Cho hs thảo luận theo tổ trả lời cỏc cõu hỏi trong phiếu học tập
? Em hóy trỡnh bày sự ra đời của tổ chức Tõn Việt cỏch mạng Đảng ?
II- Tân Việt cách mạng Đảng (7/1928)
 
 
 
 
 
* Sự thành lập:
- Nguồn gốc: Từ hội phục Việt (1925).
- Tháng 7/1928 mang tên Tân Việt cách mạng Đảng.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

? Tổ chức Đảng gồm những thành phần nào
? Địa bàn hoạt động?
? Nờu những hoạt động của Tõn Việt cỏch mạng đảng?
- gọi đại diện trỡnh bày, nhận xột
- GV nhận xột, chốt kiến thức
 
 
 
 
 
 
 
? Nhận xột về tổ chức Tõn Việt cỏch mạng đảng?
- So với tổ chức Hội VNCMTN, Tõn Việt cũn nhiều hạn chế song cũng là 1 tổ chức cỏch mạng mới: Cú tổ chức và hoạt động sôi nổi hơn các tổ chức trong giai đoạn trước.
- Gv sơ kết bài học
* Thành phần:
- Trí thức và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.
- Chính  trị phạm ở Trung kỳ.
* Địa bàn hđ: chủ yếu ở Trung kỳ.
* Hoạt động:
- Cử người sang dự các lớp huấn luyện của hội VNCMTN
+ Nội bộ diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng vô sản và tư sản, vô sản chiếm ưu thế.
+ Một số đảng viên tiến tiến chuyển sang Hội VNCMTN, tích cực chuẩn bị thành lập Đảng.
=> Tân Việt cách mạng Đảng là một tổ chức yêu nước, một tổ chức cách mạng mới.
 
 
 
 
 
3. Hoạt động luyện tập
? Trỡnh bày những nột mới của phong trào đấu tranh thời kỡ này?
? Trỡnh bày những nột chớnh về tổ chức Tõn Việt cỏch mạng đảng?
4. Hoạt động vận dụng
 - So sánh tổ chức Tân Việt cách mạng đảng và VN cách mạng thanh niên ?
 - So sỏnh  phong trào công nhân trước và sau năm 1925?
5. Hoạt động tỡm tũi, mở rộng
- Tỡm hiểu về phong trào cụng nhõn VN và những hoạt động của Tân Việt cách mạng đảng
- Học kĩ nội dung bài học và trả lời cỏc cõu hỏi trong sgk
- Đọc và tỡm hiểu phần cũn lại cảu bài17
+ Ba tổ chức cộng sản noiis tiếp nhau ra đời ntn? Ý nghĩa?
 
****************************************************
 
 
 
 
 
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
 
 
 
Tuần 21
 Ngày soạn: 8-1-2018                      Ngày dạy: 15-1-2018
Tiết 21- Bài 17:               
CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI  ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI (Tiếp)
 
I- Mục tiờu bài học
1. Kiến thức
 - Hs trỡnh bày được trong năm 1929 ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời.
2. Kĩ năng
 - Rốn kĩ năng phõn tớch, đánh giỏ sự kiện lịch sử
3. Thỏi độ
 - Bồi dưỡng lũng kớnh yờu, khõm phục cỏc bậc tiền bối.
4. Năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực t­ư duy sỏng tạo, năng lực hợp tỏc, năng lực giao tiếp.
- Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút ra bài học lịch sử từ sự kiện, hiện tượng lịch sử.
- Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê h­ương đất nư­ớc
II- Chuẩn bị:
- Giỏo viờn: Tham khảo tài liệu, phiếu học tập, mỏy chiếu
- Học sinh: Đọc kĩ SGK và trả lời cỏc cõu hỏi
III. Ph­ương phỏp và kĩ thuật dạy học
- Ph­ương phỏp: Vấn đáp, phõn tớch, hoạt động nhúm, kể chuyện, trực quan
- Kĩ thuật: Đặt cõu hỏi, thảo luận nhúm
IV. Tổ chức cỏc hoạt động dạy học
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức
*  Kiểm tra bài cũ
? Em hóy nờu sự thành lập và hoạt động của Tõn Việt cỏch mạng Đảng ?
* Tổ chức khởi động
 - Hóy kể tờn những người cộng sản đầu tiên ở VN mà em biết?
- Giới thiệu bài....
2. Hoạt động hỡnh thành kiến thức mới
 
Hoạt động của gv và hs
Nội dung cần đạt
HĐ 1: Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929
- Ph­ương phỏp: Vấn đáp, phõn tớch, hoạt
III- Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

động nhúm, kể chuyện, trực quan
- Kĩ thuật: Đặt cõu hỏi, thảo luận nhúm
- NL: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác,  giao tiếp, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá
 
? Cuối năm 1928 đầu năm 1929 phong trào cỏch mạng nước ta  ntn?
 
? Yờu cầu cấp thiết lỳc này là gỡ ?
 
? Trỡnh bày quỏ trỡnh thành lập ba tổ chức cộng sản?
-         Giỏo viờn: Cho hs xem H30- sgk.
? Em cú nhận xột gỡ về số nhà 5Đ ?
(Nhà nhỏ, phố khụng sầm uất trỏnh sự theo dừi của Phỏp).
? Tại sao một số hội viờn tiờn tiến của Hội VN cỏch mạng thanh niờn ở Bắc Kỡ lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiờn ở VN?
- Gv bổ sung: Chi bộ cộng sản đầu tiờn gồm 7 người là Ngụ Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đỡnh Cửu, Trần Văn Cung, Đỗ Ngọc Du, Dương Hạc Đính, Nguyễn Tuõn)
- Gv kể chuyện về việc thành lập chi bộ cộng sản đầu tiờn
? Tại Đại hội toàn quốc lần 1 của HVNCMTN, đại biểu Bắc Kỳ đó cú chủ trương và hành động gỡ? Tại sao?
 
? Tổ chức cộng sản đầu tiờn ra đời ntn?
- Gv bổ sung: ĐDCSĐ ra đời tại số nhà 312 phố Khõm Thiờn- HN, thụng qua bản tuyờn ngụn và điều lệ Đảng, ra bỏo “ bỳa liềm” làm cơ quan ngụn luận của đảng.
? Trước ảnh hưởng của ĐDCSĐ, bộ phận cũn lại của HVNCMTN đó làm gỡ?
? Hai tổ chức Cộng sản ra đời và hoạt động đó tỏc động đến tổ chức Tõn Việt ntn?
 
? Em cú nhận xột gỡ về sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản?
 
 
 
 
 
* Hoàn cảnh:
- Cuối năm 1928 đầu năm 1929 phong trào đấu tranh dõn chủ và phong trào cụng nụng phỏt triển mạnh mẽ.
- Cần thành lập Đảng cộng sản.
* Sự thành lập:
+ Thỏng 3/1929 Chi bộ cộng sản đầu tiờn ra đời tại nhà 5Đ phố Hàm Long.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Thỏng 5/1929 tại Đại hội toàn quốc lần 1 đại biểu Bắc Kỳ kiến nghị thành lập Đảng Cộng sản nhưng khụng được chấp nhận nờn đó bỏ về nước.
- Ngày 17/6/1929 Đông Dương cộng sản thành lập ở Bắc Kỡ.
 
 
 
- Thỏng 8/1929 An Nam Cộng sản đảng ra đời ở Nam Kỡ.
- Thỏng 9/1929, cỏc đảng viờn tiờn tiến của Đảng Tõn Việt thành lập Đông Dương cộng sản liờn đoàn ở Trung Kỡ.
-> Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở VN chỉ trong một thời gian ngắn.
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

- Cho hs thảo luận theo cặp
? Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở VN?
- Gọi đại diện trỡnh bày
- GV bổ sung
 
? Ba tổ chức cộng sản ra đời cú ý nghĩa ntn?
- Gv giảng: Sự kiện này khẳng định bước phỏt triển vượt bậc của CMVN. Nú chứng tỏ rằng hệ tư tưởng Cộng sản đó giành được ưu thế trong phong trào dõn tộc, nú chứng tỏ điều kiện thành lập DDCS đó chớn muồi trong cả nước.
 
 
( Do sự phỏt triển mạnh mẽ của CM nước ta, đặc biệt là phong trào cụng nụng theo con đường CMVS đũi hỏi cấp thiết phải cú 1  đảng cộng sản để tổ chức và lónh đạo phong trào.)
* ý nghĩa
- Đánh dấu bước phỏt triển vượt bậc của CMVN.
- Là sự chuẩn bị cần thiết cho sự thành lập ĐCS  ở VN sau này.
 
3. Hoạt động luyện tập
          - 3 tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam ntn ?
4. Hoạt động vận dụng
 - Lập niờn biểu về sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản theo mẫu
 
Thời gian
Sự thành lập
ớ nghĩa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hoạt động tỡm tũi, mở rộng
 - Tỡm hiểu thờm về sự ra đời và hoạt động của 3 tổ chức Cộng sản ở VN đầu thế kỉ 20.
 - Học kĩ nội dung bài
- Chuẩn bị bài: Đảng cộng sản VN ra đời
 + Đọc và trả lời cỏc cõu hỏi trong sgk
 + Sưu tầm tài liệu về sự thành lập ĐCSVN.
 
*********************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
Ngày soạn: 9-1-2018                                   Ngày dạy: 16 -1-2018
Tiết 22- Bài 18 :    
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
 
I- Mục tiờu bài học
1. Kiến thức
 - Hs lớ giải được sự cần thiết phải thống nhất cỏc tổ chức cộng sản; trỡnh bày được nội dung, ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng.
 - Trỡnh bày được nội dung cơ bản của Luận cương chớnh trị
 - Hiểu được ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.
2. Kĩ năng
 - Rốn kỹ năng phõn tớch, đánh giỏ, nờu ý nghĩa của việc thành lập Đảng.             
3. Thỏi độ
 - Bồi dưỡng lũng biết ơn, kớnh yờu đối với Bỏc Hồ, củng cố niềm tin vào vai trũ lónh đạo của Đảng.
4. Năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực t­ư duy sỏng tạo, năng lực hợp tỏc, năng lực giao tiếp.
- Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút ra bài học lịch sử từ sự kiện, hiện tượng lịch sử.
- Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê h­ương đất nư­ớc 
II- Chuẩn bị:
- Giỏo viờn: Tham khảo tài liệu, Chõn dung: Nguyễn Ái Quốc, Trần Phỳ, phiếu học tập, mỏy chiếu
- Học sinh: Đọc kĩ SGK và trả lời cỏc cõu hỏi
III. Ph­ương phỏp và kĩ thuật dạy học
- Ph­ương phỏp: Vấn đáp, phõn tớch, hoạt động nhúm, trực quan
- Kĩ thuật: Đặt cõu hỏi, thảo luận nhúm
IV. Tổ chức cỏc hoạt động dạy học
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức
*  Kiểm tra bài cũ
? Tại sao chỉ trong 4 thỏng đó cú 3 tổ chức cộng sản Đảng ra đời ở VN? ý nghĩa của sự kiện này?
* Tổ chức khởi động
 - Gv chiếu một số hỡnh ảnh về Đảng CSVN....
 ? Trỡnh bày những hiểu biết của em về Đảng CSVN?
 - Gv giới thiệu bài....
2. Hoạt động hỡnh thành kiến thức mới
 
Hoạt động của gv và hs
Nội dung cần đạt
 
 


Nguồn:Hùng Lê

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử GIÁO ÁN MẪU MỚI CẢ NĂM THEO 5 HĐ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngSU_9_KI_2_NGHIA.docx[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
te330q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-12 09:45:50
Loại file
docx
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
giáo án điện tử GIÁO ÁN MẪU MỚI CẢ NĂM THEO 5 HĐ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan