giáo án mĩ thuật 6 thcs Vĩnh Xuân hay

giáo án Mỹ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 54       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
g013yq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/17/2013 4:36:29 PM
Loại file
doc
Dung lượng
6.74 M
Lần xem
1
Lần tải
54
File đã kiểm duyệt an toàn

I/. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm của họa tiết dân tộc và phương pháp chép họa tiết trang trí dân tộc. 2. Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc nắm bắt đặc điểm của họa tiết,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử giáo án mĩ thuật 6 thcs Vĩnh Xuân hay, Giáo Án Mỹ Thuật 9 , Giáo án điện tử giáo án mĩ thuật 6 thcs Vĩnh Xuân hay, doc, 1 trang, 6.74 M, Mỹ thuật 9 chia sẽ bởi Hải Lý đã có 54 download

 
LINK DOWNLOAD

giao-an-mi-thuat-6-thcs-Vinh-Xuan-hay.doc[6.74 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
I/. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm của họa tiết dân tộc và phương pháp chép họa tiết trang trí dân tộc.
2. Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc nắm bắt đặc điểm của họa tiết, chép được họa tiết theo ý thích.
3. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, nhận thức đúng đắn về nghệ thuật dân tộc, có thái độ trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc.
II/. CHUẨN BỊ:
1/. Giáo viên: Sưu tầm họa tiết dân tộc, phóng to một số mẫu họa tiết, bài vẽ của HS năm trước.
2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh, chì, tẩy, màu, vở bài tập.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HĐ 1: ổn định, kiểm tra, giới thiệu bài mới (3p)§1 Vẽ trang trí:
CHÉP HỌA TIẾT TRANG TRÍ DÂN TỘC
-Ổn định: kiểm tra sĩ số lớp
-Kiểm tra bài cũ: GV nêu yêu cầu của môn học, chương trình học.
-Giới thiệu bài mới: Nghệ thuật trang trí luôn gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày. Nói đến trang trí là nói đến họa tiết. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những đặc sắc riêng về nghệ thuật trang trí nói chung cũng như đường nét của họa tiết nói riêng. Để hiểu rõ hơn và nắm bắt được đặc trưng tiêu biểu của họa tiết trang trí dân tộc, hôm nay cô và các em cùng nghiên cứu bài “Chép họa tiết dân tộc”.
- Lớp trưởng báo cáo SS.
- HS: Lắng nghe
- HS: Lắng nghe

HĐ 2: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.(5p)

I/. Quan sát – nhận xét.
1. Nội dung:
-Họa tiết dân tộc thường vẽ về hoa, lá, chim, muông ...do các nghệ nhân xưa sáng tạo có tính “đơn giản” và” cách điệu” cao
2. Đường nét:
- Họa tiết dân tộc Kinh có đường nét mềm mại, màu sắc nhẹ nhàng.
- Họa tiết các dân tộc miền núi đường nét thường chắc khỏe (hình kỷ hà).
3. Bố cục:
Họa tiết được sắp xếp cân đối hài hòa
4. Màu sắc:
màu sắc ấn tượng, tương phản mạnh

- GV cho HS xem một số mẫu họa tiết, yêu cầu HS thảo luận tìm ra đặc điểm của họa tiết dân tộc.
- GV cho HS trình bày kết quả và yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV phân tích một số mẫu họa tiết ở trên các công trình kiến trúc, trang phục truyền thống làm nổi bật đặc điểm của họa tiết về hình dáng, bố cục, đường nét và màu sắc.
- GV cho HS nêu những ứng dụng của họa tiết trong đời sống.

- HS xem một số mẫu họa tiết, thảo luận tìm ra đặc điểm của họa tiết dân tộc.
- HS trình bày kết quả và yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- Quan sát GV phân tích đặc điểm của họa tiết.
HS nêu những ứng dụng của họa tiết trong đời sống.

HĐ 3: Hướng dẫn HS cách chép họa tiết dân tộc. (8p)

II/. Cách chép họa tiết dân tộc.
1. Vẽ hình dáng chung.

2. Vẽ các nét chính.

3. Vẽ chi tiết.

4. Vẽ màu.


+ Vẽ hình dáng chung.
- GV cho HS nhận xét về hình dáng chung và tỷ lệ của họa tiết mẫu.
- GV phân tích trên tranh ảnh để HS hình dung ra việc xác định đúng tỷ lệ hình dáng chung của họa tiết sẽ làm cho bài vẽ giống với họa tiết thực hơn.
- GV vẽ minh họa một số hình dáng chung của họa tiết.
+ Vẽ các nét chính.
- GV yêu cầu HS quan sát kỹ tranh ảnh và nhận xét chi tiết về đường nét tạo dáng của họa tiết. Nhận ra hướng và đường trục của họa tiết.
- GV phân tích trên tranh về cách vẽ các nét chính để HS thấy được việc vẽ từ tổng thể đến chi tiết làm cho bài vẽ đúng hơn về hình dáng và tỷ lệ.
- GV vẽ minh họa đường trục và các nét chính của họa tiết.
+ Vẽ chi tiết.
- GV cho HS nhận xét về đường nét tạo dáng của họa

Trường THCS Vónh Xuaân                  Toå Theå Duïc - AÂm Nhaïc - Mó Thuaät

 

     

                      

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa hoïa tieát daân toäc vaø phöông phaùp cheùp hoïa tieát trang trí daân toäc.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc naém baét ñaëc ñieåm cuûa hoïa tieát, cheùp ñöôïc hoïa tieát theo yù thích.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, nhaän thöùc ñuùng ñaén veà ngheä thuaät daân toäc, coù thaùi ñoä traân troïng, giöõ gìn nhöõng giaù trò vaên hoùa cuûa daân toäc.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Söu taàm hoïa tieát daân toäc, phoùng to moät soá maãu hoïa tieát, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh, chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp.

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)

 

 

 

§1 Veõ trang trí:

CHEÙP HOÏA TIEÁT TRANG TRÍ DAÂN TOÄC

 

 

 

 

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV neâu yeâu caàu cuûa moân hoïc, chöông trình hoïc.

-Giôùi thieäu baøi môùi: Ngheä thuaät trang trí luoân gaén boù maät thieát vôùi cuoäc soáng haøng ngaøy. Noùi ñeán trang trí laø noùi ñeán hoïa tieát. Moãi quoác gia, moãi daân toäc ñeàu coù nhöõng ñaëc saéc rieâng veà ngheä thuaät trang trí noùi chung cuõng nhö ñöôøng neùt cuûa hoïa tieát noùi rieâng. Ñeå hieåu roõ hôn vaø naém baét ñöôïc ñaëc tröng tieâu bieåu cuûa hoïa tieát trang trí daân toäc, hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng nghieân cöùu baøi “Cheùp hoïa tieát daân toäc”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo SS.

- HS: Laéng nghe

 

- HS: Laéng nghe

 

 

 

 

 

HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt.(5p)

I/. Quan saùt – nhaän xeùt.

1. Noäi dung:

-Hoïa tieát daân toäc thöôøng veõ veà hoa, laù, chim, muoâng ...do caùc ngheä nhaân xöa saùng taïo coù tính “ñôn giaûn” vaø” caùch ñieäu” cao

2. Ñöôøng neùt:

- Hoïa tieát daân toäc Kinh coù ñöôøng neùt meàm maïi, maøu saéc nheï nhaøng.

- Hoïa tieát caùc daân toäc mieàn nuùi ñöôøng neùt thöôøng chaéc khoûe (hình kyû haø).

3. Boá cuïc:

      Hoïa tieát ñöôïc saép xeáp caân ñoái haøi hoøa

4. Maøu saéc:

      maøu saéc aán töôïng, töông phaûn maïnh

 

- GV cho HS xem moät soá maãu hoïa tieát, yeâu caàu HS thaûo luaän tìm ra ñaëc ñieåm cuûa hoïa tieát daân toäc.

 

- GV cho HS trình baøy keát quaû vaø yeâu caàu caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.

 

- GV phaân tích moät soá maãu hoïa tieát ôû treân caùc coâng trình kieán truùc, trang phuïc truyeàn thoáng laøm noåi baät ñaëc ñieåm cuûa hoïa tieát veà hình daùng, boá cuïc, ñöôøng neùt vaø maøu saéc.

 

- GV cho HS neâu nhöõng öùng duïng cuûa hoïa tieát trong ñôøi soáng.

 

 

 

 

- HS xem moät soá maãu hoïa tieát, thaûo luaän tìm ra ñaëc ñieåm cuûa hoïa tieát daân toäc.

 

- HS trình baøy keát quaû vaø yeâu caàu caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.

- Quan saùt GV phaân tích ñaëc ñieåm cuûa hoïa tieát.

 

 

 

 

HS neâu nhöõng öùng duïng cuûa hoïa tieát trong ñôøi soáng.

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch cheùp hoïa tieát daân toäc. (8p)

II/. Caùch cheùp hoïa tieát daân toäc.

1. Veõ hình daùng chung.

 

 

2. Veõ caùc neùt chính.

 

 

 

 

3. Veõ chi tieát.

 

 

4. Veõ maøu.

 

 

 

+ Veõ hình daùng chung.

- GV cho HS nhaän xeùt veà hình daùng chung vaø tyû leä cuûa hoïa tieát maãu.

 

- GV phaân tích treân tranh aûnh ñeå HS hình dung ra vieäc xaùc ñònh ñuùng tyû leä hình daùng chung cuûa hoïa tieát seõ laøm cho baøi veõ gioáng vôùi hoïa tieát thöïc hôn.

- GV veõ minh hoïa moät soá hình daùng chung cuûa hoïa tieát.

+ Veõ caùc neùt chính.

- GV yeâu caàu HS quan saùt kyõ tranh aûnh vaø nhaän xeùt chi tieát veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa hoïa tieát. Nhaän ra höôùng vaø ñöôøng truïc cuûa hoïa tieát.

- GV phaân tích treân tranh veà caùch veõ caùc neùt chính ñeå HS thaáy ñöôïc vieäc veõ töø toång theå ñeán chi tieát laøm cho baøi veõ ñuùng hôn veà hình daùng vaø tyû leä.

- GV veõ minh hoïa ñöôøng truïc vaø caùc neùt chính cuûa hoïa tieát.

 

+ Veõ chi tieát.

- GV cho HS nhaän xeùt veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa hoïa tieát maãu.

 

- GV cho HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt  veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa baøi veõ maãu.

 

- GV veõ minh hoïa vaø nhaéc nhôû HS luoân chuù yù kyõ hoïa tieát maãu khi veõ chi tieát.

 

 

 

 

 

 

+ Veõ maøu.

- GV cho HS nhaän xeùt veà maøu saéc ôû moät soá hoïa tieát  maãu.

- GV cho HS quan saùt moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø phaân tích vieäc duøng maøu trong hoïa tieát daân toäc. Gôïi yù ñeå HS choïn maøu theo yù thích.

 

 

 

- HS nhaän xeùt veà hình daùng chung vaø tyû leä cuûa hoïa tieát maãu.

- Quan saùt GV phaân tích caùch veõ hình daùng chung.

 

 

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

- HS quan saùt tranh aûnh vaø nhaän xeùt chi tieát veà ñöôøng neùt taïo daùng vaø ñöôøng truïc cuûa hoïa tieát.

- Quan saùt GV phaân tích caùch veõ neùt bao quaùt.

 

 

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

 

- HS nhaän xeùt veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa hoïa tieát maãu.

- HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt  veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa baøi veõ maãu.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

 

 

 

 

 

 

- HS nhaän xeùt veà maøu saéc ôû moät soá hoïa tieát  maãu.

- HS quan saùt moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. HS choïn maøu theo yù thích.

HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (23p)

III/. thöïc haønh.

- Cheùp 1 hoïa tieát daân toäc vaø toâ maøu theo yù thích.

 

- GV quan saùt vaø nhaéc nhôû HS laøm baøi theo ñuùng höôùng daãn.

- GV yeâu caàu HS choïn hoïa tieát ñeå veõ neân choïn loaïi coù hình daùng ñaëc tröng, khoâng phöùc taïp.

- GV quan saùt vaø giuùp ñôõ HS xeáp boá cuïc vaø dieãn taû ñöôøng neùt.

- HS thöïc haønh.

 

- HS laéng nghe

 

 

- HS: thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (4p)

 

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

- HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi veõ theo caûm nhaän cuûa mình.

 

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)

- Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp. Söu taàm vaø cheùp hoïa tieát daân toäc theo yù thích.

- HS ñoïc tröôùc baøi “Sô löôïc veà myõ thuaät coå ñaïi Vieät Nam”. Söu taàm tranh aûnh vaø caùc hieän vaät cuûa myõ thuaät coå ñaïi Vieät Nam.

-GV: neâu yeâu caàu:

 

 

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

 

-HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


                                                                 

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét khaùi quaùt veà boái caûnh lòch söû vaø söï phaùt trieån cuûa myõ thuaät Vieät Nam thôøi kyø Coå ñaïi.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh hieåu theâm veà lòch söû phaùt trieån vaø giaù trò caùc saûn phaåm myõ thuaät cuûa ngöôøi Vieät coå.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, töï haøo veà nhöõng thaønh töïu cuûa cha oâng. Coù thaùi ñoä tích cöïc trong vieäc giöõ gìn vaø phaùt huy baûn saéc vaên hoùa daân toäc.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà caùc taùc phaåm myõ thuaät thôøi kyø Coå ñaïi.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh myõ thuaät thôøi kyø Coå ñaïi.

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

NOÄÂI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)

 

-GV kieåm tra baøi taäp: Cheùp hoïa tieát daân toäc.

§2 thöôøng thöùc mó thuaät:

SÔ LÖÔÏC VEÀ

MÓ THUAÄT VIEÄT NAM THÔØI KÌ COÅ ÑAÏI

 

 

 

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

-Giôùi thieäu baøi môùi: Ngheä thuaät laø moùn aên tinh thaàn khoâng theå thieáu trong cuoäc soáng. Chính vì theá noù xuaát hieän ngay töø raát sôùm, khi con ngöôøi coù maët treân traùi ñaát thì ngheä thuaät ñaõ coù vai troø to lôùn trong ñôøiø soáng con ngöôøi. Vieät Nam laø moät trong nhöõng caùi noâi phaùt trieån raát sôùm cuûa loaøi Ngöôøi, myõ thuaät coå ñaïi Vieät Nam cuõng ñeå laïi nhöõng daáu aán raát ñaäm neùt. Ñeå naém baét roõ hôn, hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Myõ thuaät Vieät Nam thôøi kyø coå ñaïi”

- Lôùp tröôûng baùo caùo SS.

- HS: ñöôïc goïi 

  => HS khaùc nhaän xeùt

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: höôùng daãn hs tìm hieåu veà boái caûnh lòch söû. (5p)

I/. Vaøi neùt veà boái caûnh lòch söû:

- Vieät Nam ñöôïc xaùc ñònh laø moät trong nhöõng caùi noâi phaùt trieån cuûa loaøi ngöôøi coù söï phaùt trieån lieân tuïc qua nhieàu theá kyû.

- Thôøi ñaïi Huøng Vöông vôùi neàn vaên minh luùa nöôùc ñaõ ñaùnh daáu söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc veà moïi maët.

 

 

- GV cho HS nhaéc laïi kieán thöùc lòch söû cuûa Vieät Nam thôøi kyø Coå ñaïi.

 

- GV phaùt phieáu hoïc taäp, cho HS thaûo luaän vaø neâu nhaän xeùt veà caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa lòch söû Vieät Nam.

 

- GV cho HS quan saùt moät soá hieän vaät vaø toång keát veà söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi Vieät Nam thôøi kyø coå ñaïi.

 

- HS nhaéc laïi kieán thöùc lòch söû cuûa Vieät Nam thôøi kyø Coå ñaïi.

- HS thaûo luaän vaø neâu nhaän xeùt veà caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa lòch söû Vieät Nam.

- Quan saùt GV toùm taét veà söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi Vieät Nam thôøi kyø coå ñaïi.

HÑ 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu veà MT Vieät Nam thôøi kyø Coå ñaïi. (30p)

II/. Sô löôïc veà MT Vieät Nam thôøi kyø coå ñaïi.

1. MT Vieät Nam thôøi kyø ñoà ñaù.

- Hình veõ maët ngöôøi ôû hang Ñoàng Noäi (Hoøa Bình) ñöôïc coi laø daáu aán ñaàu tieân cuûa myõ thuaät Vieät Nam thôøi kyø ñoà ñaù. Vôùi caùc maët ngöôøi ñeàu coù söøng cong ra hai beân vaø ñöôïc khaéc saâu vaøo ñaù tôùi 2cm.

- Ngheä thuaät ñoà ñaù coøn phaûi keå ñeán nhöõng vieân ñaù cuoäi coù khaéc hình maët ngöôøi tìm thaáy ôû Naca (Thaùi Nguyeân) vaø caùc coâng cuï saûn xuaát nhö rìu ñaù, chaøy, baøn nghieàn…

 

 

2. Myõ thuaät Vieät Nam thôøi kyø ñoà ñoàng.

- Söï xuaát hieän cuûa kim loaïi ñaõ cô baûn thay ñoåi xaõ hoäi Vieät Nam. Nhieàu taùc phaåm ñoà ñoàng thôøi kyø naøy nhö: Rìu, dao gaêm, muõi lao, thaïp, giaùo ñöôïc taïo daùng vaø trang trí raát tinh teá, keát hôïp nhieàu loaïi hoïa tieát nhö Soùng nöôùc, thöøng beän, hình chöõ S…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Troáng ñoàng Ñoâng Sôn ñöôïc coi laø ñeïp nhaát trong soá caùc troáng ñoàng tìm thaáy ôû Vieät Nam, ñöôïc theå hieän raát ñeïp veà hình daùng, ngheä thuaät chaïm khaéc tinh xaûo, caùc loaïi hoïa tieát nhö: Maët trôøi, chim Laïc, caûnh trai gaùi giaõ gaïo, cheøo thuyeàn… ñöôïc phoái hôïp nhuaàn nhuyeãn vaø soáng ñoäng.

 

 

 

+ MT Vieät Nam thôøi kyø ñoà ñaù.

- GV phaùt baûng phuï cho HS thaûo luaän vaø trình baøy veà myõ thuaät Vieät Nam thôøi kyø ñoà ñaù.

- GV yeâu caàu caùc nhoùm khaùc goùp yù vaø phaùt bieåu theâm veà nhöõng gì mình bieát veà MT thôøi kyø naøy.

 

- GV cho HS quan saùt  vaø neâu caûm nhaän veà moät soá hình veõ treân ñaù vaø moät soá hình aûnh veà caùc vieân ñaù cuoäi coù khaéc hình maët ngöôøi.

- GV toùm taét laïi ñaëc ñieåm cuûa MT thôøi kyø ñoà ñaù vaø phaân tích kyõ hôn veà ngheä thuaät dieãn taû cuûa caùc vieân ñaù aáy.

+ Myõ thuaät Vieät Nam thôøi kyø ñoà ñoàng.

 

- GV cho HS thaûo luaän vaø trình baøy veà myõ thuaät Vieät Nam thôøi kyø ñoà ñoàng.

 

- GV yeâu caàu caùc nhoùm khaùc goùp yù vaø phaùt bieåu theâm veà nhöõng gì mình bieát veà MT thôøi kyø naøy.

 

- GV giôùi thieäu moät soá hình aûnh veà caùc coâng cuï saûn xuaát, vuõ khí thôøi kyø ñoà ñoàng. Yeâu caàu HS phaùt bieåu caûm nhaän veà caùc hieän vaät aáy.

- GV höôùng daãn HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt veà ngheä thuaät taïo hình vaø trang trí cuûa caùc taùc phaåm thôøi kyø naøy.

 

- GV cho HS quan saùt vaø neâu caûm nhaän cuûa mình veà hình aûnh  Troáng ñoàng Ñoâng Sôn.

- GV yeâu caàu HS nhaän xeùt chi tieát veà hoïa tieát trang trí treân troáng.

 

- GV toùm taét laïi nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät vaø ngheä thuaät trang trí troáng ñoàng.

 

 

 

- HS thaûo luaän vaø trình baøy veà myõ thuaät Vieät Nam thôøi kyø ñoà ñaù.

- Caùc nhoùm goùp yù vaø phaùt bieåu theâm veà nhöõng gì mình bieát veà MT thôøi kyø naøy.

- HS quan saùt  vaø neâu caûm nhaän veà moät soá hình veõ treân ñaù vaø moät soá hình aûnh veà caùc vieân ñaù cuoäi coù khaéc hình maët ngöôøi.

 

 

 

 

- Quan saùt GV toùm taét veà ñaëc ñieåm cuûa MT thôøi kyø ñoà ñaù.

 

 

 

- HS thaûo luaän vaø trình baøy veà myõ thuaät Vieät Nam thôøi kyø ñoà ñoàng.

- Caùc nhoùm goùp yù vaø phaùt bieåu theâm veà nhöõng gì mình bieát veà MT thôøi kyø naøy.

- HS quan saùt  vaø neâu caûm nhaän veà moät soá coâng cuï saûn xuaát, vuõ khí thôøi kyø ñoà ñoàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt veà ngheä thuaät taïo hình vaø trang trí cuûa caùc taùc phaåm thôøi kyø naøy.

- HS quan saùt vaø neâu caûm nhaän cuûa mình veà hình aûnh  Troáng ñoàng Ñoâng Sôn.

 

 

 

 

 

- HS nhaän xeùt chi tieát veà hoïa tieát trang trí treân troáng.

- Quan saùt  GV toùm taét ñaëc ñieåm noåi baät vaø ngheä thuaät trang trí troáng ñoàng.

HÑ 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (5p)

 

- GV cho HS nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.

 

- GV cho moät soá HS leân baûng vaø nhaän xeùt chi tieát veà caùc taùc phaåm myõ thuaät thôøi kyø ñoà ñaù vaø ñoà ñoàng.

 

- GV bieåu döông nhöõng nhoùm hoaït ñoäng tích cöïc. Nhaän xeùt chung veà buoåi hoïc.

- GV höôùng daãn HS veà nhaø söu taàm tranh aûnh veà caùc hieän vaät thôøi kyø coå ñaïi.

- HS nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.

- HS leân baûng vaø nhaän xeùt chi tieát veà caùc taùc phaåm myõ thuaät thôøi kyø ñoà ñaù vaø ñoà ñoàng.

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

- HS laéng nghe

HÑ 5: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)

- Hoïc sinh veà nhaø söu taàm tranh aûnh veà caùc hieän vaät thôøi kyø coå ñaïi.

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi “Sô löôïc veà luaät xa gaàn”. Söu taàm tranh aûnh veà caûnh vaät ôû xa vaø gaàn khaùc nhau. Chuaån bò chì, thöôùc keû, vôû baøi taäp.

-GV: neâu yeâu caàu:

 

 

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

- HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

 

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 


        

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc khaùi nieäm veà luaät xa gaàn, ñöôøng chaân trôøi vaø ñieåm tuï.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc vaän duïng kieán thöùc xa gaàn vaøo veõ tranh ñeà taøi. Nhaän bieát ñöôïc hình daùng cuûa söï vaät thay ñoåi theo khoâng gian.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, phaùt huy tö duy saùng taïo, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa söï vaät trong khoâng gian.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà phong caûnh coù xa gaàn, moät soá hình hoäp, hình caàu.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, chì, taåy, vôû baøi taäp.

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄÂI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)

 

-GV yeâu caàu HS neâu sô löôïc veà mó thuaät coå ñaïi Vieät Nam?

§3 Veõ theo maãu:

SÔ LÖÔÏC

VEÀ LUAÄT XA GAÀN

 

 

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

-Giôùi thieäu baøi môùi: Trong thieân nhieân moïi vaät ñeàu thay ñoåi veà hình daùng, kích thöôùc khi nhìn theo caùc goùc ñoä vaø theo xa hoaëc gaàn. Ñeå naém baét ñöôïc quy luaät naøy vaø vaän duïng toát vaøo caùc baøi veõ theo maãu, veõ tranh ñeà taøi – hoâm nay coâ cuøng caùc em  nghieân cöùu baøi “Sô löôïc veà luaät xa gaàn”. 

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi   

=> HS khaùc nhaän xeùt

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt. (5p)

I.Quan saùt nhaän  xeùt

    Khi quan saùt caùc vaät trong khoâng gian ngöôøi ta nhaän äthaáy 

ÔÛ gaàn cao to roû

ÔÛ xa nhoû thaáp vaø môø

- GV cho HS nhaän xeùt veà hình daùng, kích thöôùc, ñaäm nhaït cuûa caùc vaät theå ôû xa vaø gaàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV toùm taét laïi ñaëc ñieåm veà hình daùng cuûa caùc vaät theå trong khoâng gian.

- HS nhaän xeùt veà hình daùng, kích thöôùc, ñaäm nhaït cuûa caùc vaät theå ôû xa vaø gaàn.

 

 

 

 

 

 

 

- HS laéng nghe

HÑ 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu veà ñöôøng chaân trôøi vaø ñieåm tuï. (39p)

II/. Ñöôøng chaân trôøi vaø ñieåm tuï.

1. Ñöôøng chaân trôøi.

- Laø moät ñöôøng thaúng naèm ngang, song song vôùi maët ñaát ngaên caùch giöõa ñaát vaø trôøi hoaëc giöõa nöôùc vaø trôøi.           -Ñöôøng thaúng naøy ngang vôùi taàm maét ngöôøi nhìn caûnh neân coøn goïi laø ñöôøng taàm maét. Ñöôøng taàm maét cao hay thaáp phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ngöôøi nhìn.

 

2. Ñieåm tuï.

- Caùc ñöôøng song song hoaëc khoâng cuøng höôùng vôùi ñöôøng taàm maét ñeàu quy veà nhöõng ñieåm treân ñöôøng taàm maét, ñoù laø ñieåm tuï. Caùc ñöôøng ôû döôùi taàm maét thì höôùng leân, caùc ñöôøng ôû treân thì höôùng xuoáng, caøng xa caøng thu heïp daàn.

 

 

 

 

- Coù theå coù nhieàu ñieåm tuï treân ñöôøng taàm maét.

 

 

 

 + Ñöôøng chaân trôøi.

- GV cho HS xem tranh veà caùnh ñoàng roäng lôùn vaø caûnh bieån. Yeâu caàu HS nhaän ra ñöôøng chaân trôøi.

- GV cho HS xem moät soá ñoà vaät ôû nhieàu höôùng nhìn khaùc nhau ñeå HS nhaän ra söï thay ñoåi veà hình daùng cuûa vaät theo höôùng nhìn vaø taàm maét cao hay thaáp.

+ Ñieåm tuï.

- GV cho HS xem aûnh chuïp veà nhaø ga taøu ñieän vaø haønh lang cuûa moät daõy phoøng daøi. Qua ñoù GV höôùng daãn ñeå HS nhaän ra ñieåm gaëp nhau cuûa caùc ñöôøng // höôùng veà taàm maét goïi laø ñieåm tuï.

 

- GV cho HS quan saùt moät soá ñoà vaät ôû döôùi, treân vaø ngang ñöôøng taàm maét. GV cho HS xem tranh coù nhieàu hình aûnh veà nhaø cöûa, hình hoäp ñeå HS nhaän ra nhieàu ñieåm tuï treân ñöôøng taàm maét.

 

- HS xem tranh veà caùnh ñoàng roäng lôùn vaø caûnh bieån töø ñoù nhaän ra ñöôøng chaân trôøi.

 

 

 

 

 

- HS nhaän ra söï thay ñoåi veà hình daùng cuûa vaät theo höôùng nhìn vaø taàm maét cao hay thaáp.

 

- HS xem moät soá tranh aûnh vaø nhaän ra ñieåm tuï.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS xem tranh coù nhieàu hình aûnh veà nhaø cöûa, hình hoäp ñeå HS nhaän ra nhieàu ñieåm tuï treân ñöôøng taàm maét.

HÑ 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (4p)

 

- GV cho HS nhaéc laïi kieán thöùc baøi hoïc.

 

- GV bieåu döông nhöõng hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc. Nhaän xeùt chung veà khoâng khí tieát hoïc.

- GV höôùng daãn HS veà nhaø veõ ba khoái hoäp ôû ba höôùng nhìn khaùc nhau.

 

- HS nhaéc laïi kieán thöùc baøi hoïc.

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

- HS laéng nghe

HÑ 5: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)

- Hoïc sinh veà nhaø veõ ba khoái hoäp ôû ba höôùng nhìn khaùc nhau.

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”Caùch veõ theo maãu – maãu coù daïng hình hoäp vaø hình caàu”, chuaån bò vaät maãu: Chai, Loï, Quaû…, chì, taåy, vôû baøi taäp.

 

- GV: neâu yeâu caàu:

 

 

- GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

- HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

 

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

   BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 


 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc khaùi nieäm vaø hieåu roõ phöông phaùp veõ theo maãu.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc veû ñeïp cuûa vaät maãu, saép xeáp maãu hôïp lyù, theå hieän baøi veõ ñeïp veà boá cuïc, ñuùng hình daùng vaø tyû leä.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, reøn luyeän caùch laøm vieäc khoa hoïc, nhaän ra veû ñeïp cuûa caùc vaät theå trong cuoäc soáng vaø trong baøi veõ theo maãu.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Moät soá vaät maãu, baøi veõ cuûa hoïc sinh naêm tröôùc.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, vaät maãu, chì, taåy, vôû baøi taäp.

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄÂI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)

 

- GV kieåm tra baøi taäp: Veõ ba khoái hoäp ôû ba höôùng nhìn.

§4 Veõ theo maãu:

CAÙCH VEÕ THEO MAÃU

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

-Giôùi thieäu baøi môùi: Trong thieân nhieân moãi vaät ñeàu coù moät veû ñeïp rieâng, ñeå giuùp caùc em bieát caùch nhaän xeùt veû ñeïp vaø naém baét caùch veõ caùc vaät aáy, hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Caùch veõ theo maãu”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo SS

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi   

=> HS khaùc nhaän xeùt

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu theá naøo laø veõ theo maãu. (5p)

I/. Theá naøo laø veõ theo maãu.

- Veõ theo maãu laø veõ laïi vaät maãu ñaët tröôùc maët baèng hình veõ thoâng qua caûm nhaän, höôùng nhìn cuûa moãi ngöôøi ñeå dieãn taû ñaëc ñieåm, hình daùng, maøu saéc vaø ñaäm nhaït cuûa vaät maãu.

 

 

 

- GV veõ 1 vaät maãu leân baûng vaø ñaët caâu hoûi

  Nhö vaäy coù phaûi laø veõ theo maãu khoâng? Taïi sao?

- GV cho HS quan saùt moät soá tranh veõ trang trí, veõ theo maãu vaø veõ tranh ñeà taøi. Phaân tích ñaëc ñieåm veà theå loaïi ñeå HS nhaän ra theå loaïi veõ theo maãu.

 

- GV saép xeáp moät soá vaät maãu vaø yeâu caàu HS neâu nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm cuûa caùc vaät maãu ñoù.

- GV veõ minh hoïa moät soá vaät maãu theo nhieàu höôùng nhìn khaùc nhau. Cho HS nhaän xeùt veà caùc hình veõ ñoù ñeå ruùt ra keát luaän veà veõ theo maãu.

- GV toùm taét laïi ñaëc ñieåm cuûa veõ theo maãu.

- Quan saùt giaùo vieân veõ

Traû lôøi theo suy nghó

 

- HS quan saùt moät soá tranh veõ trang trí, veõ theo maãu vaø veõ tranh ñeà taøi. HS nhaän ra theå loaïi veõ theo maãu.

- HS neâu nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm cuûa caùc vaät maãu.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa. HS nhaän xeùt veà caùc hình veõ ñoù ñeå ruùt ra keát luaän veà veõ theo maãu.

- HS laéng nghe

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ theo maãu. (30p)

II/. Caùch veõ theo maãu.

1. Quan saùt vaø nhaän xeùt.

+ Hình daùng.

+ Vò trí.

+ Tyû leä.

+ Maøu saéc vaø ñaäm nhaït.

 

 

2. Veõ khung hình.

 

 

 

3. Xaùc ñònh tyû leä vaø veõ neùt cô baûn.

 

 

 

4. Veõ chi tieát.

 

 

 

 

 

5. Veõ ñaäm nhaït.

a/. Xaùc ñònh höôùng chieáu cuûa aùnh saùng.

 

 

b/. Xaùc ñònh ranh giôùi caùc maûng ñaäm nhaït.

 

 

 

c/. Veõ ñoä ñaäm tröôùc, töø ñoù tìm caùc saéc ñoä coøn laïi.

 

 

+ Quan saùt vaø nhaän xeùt.

- GV saép xeáp maãu theo nhieàu caùch vaø cho HS nhaän ra caùch xeáp maãu ñeïp vaø chöa ñeïp. Töø ñoù ruùt ra kinh nghieäm veà saép xeáp vaät maãu.

- GV yeâu caàu HS quan saùt vaø nhaän xeùt kyõ vaät maãu veà: Hình daùng, vò trí, tyû leä, maøu saéc vaø ñaäm nhaït.

+ Veõ khung hình.

- GV yeâu caàu HS quan saùt kyõ vaät maãu, so saùnh tyû leä giöõa chieàu cao vaø chieàu ngang ñeå xaùc ñònh hình daùng vaø tyû leä cuûa khung hình.

- GV phaân tích treân maãu ñeå HS thaáy ñöôïc neáu vaät maãu coù töø hai vaät trôû leân thì ngoaøi vieäc veõ khung hình chung caàn so saùnh vaø veõ khung hình rieâng cho töøng vaät maãu.

- GV veõ moät soá khung hình ñuùng vaø sai ñeå hoïc sinh nhaän xeùt.

+ Xaùc ñònh tyû leä vaø veõ neùt cô baûn.

- Höôùng daãn HS so saùnh tyû leä caùc boä phaän cuûa vaät maãu.

- Cho hoïc sinh neâu tyû leä caùc boä phaän vaät maãu.

- GV cho HS nhaän xeùt veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa maãu vaø höôùng daãn treân baûng veà caùch veõ neùt cô baûn taïo neân hình daùng cuûa vaät maãu.

- Nhaéc nhôû HS khi veõ neùt cô baûn caàn chuù yù ñeán hình daùng toång theå cuûa vaät, traùnh sa vaøo caùc chi tieát vuïn vaët.

+ Veõ chi tieát.

- GV cho HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø quan saùt vaät maãu roài nhaän xeùt cuï theå veà ñöôøng neùt taïo hình cuûa vaät maãu.

 

 

- GV veõ minh hoïa treân baûng, nhaéc nhôû HS khi veõ chi tieát caàn chuù yù kyõ ñeán vaät maãu ñeå veõ cho chính xaùc veà hình daùng cuûa maãu. Chuù yù ñeán ñoä ñaäm nhaït cuûa ñöôøng neùt ñeå baøi veõ meàm maïi vaø gioáng vaät maãu thaät.

 

 

 

 

+ Veõ ñaäm nhaït.

- GV cho HS quan saùt vaø nhaän xeùt ñoä ñaäm nhaït cuûa maãu veõ.

- Cho HS nhaän xeùt caùch veõ ñaäm nhaït ôû baøi veõ maãu.

- GV höôùng daãn treân maãu vaø veõ minh ñeå HS thaáy ñöôïc veõ ñaäm nhaït caàn thöïc hieän xaùc ñònh chính xaùc veà nguoàn saùng, ranh giôùi caùc maûng ñaäm nhaït. Veõ ñoä ñaäm tröôùc töø ñoù tìm caùc saéc ñoä trung gian vaø saùng.

- GV höôùng daãn treân baûng caùch veõ neùt ñaäm nhaït (Thaúng, cong) cho phuø hôïp vôùi hình khoái cuûa maãu.

 

 

- GV  phaân tích vieäc duøng neùt chì veõ ñaäm nhaït caàn phoùng khoaùng, coù ñoä xoáp ñaëc tröng cuûa chaát lieäu. Nhaéc nhôû HS khoâng neân duøng tay hoaëc giaáy chaø leân beà maët cuûa baøi veõ laøm maát ñi söï trong treûo cuûa chaát lieäu buùt chì.

 

 

- HS nhaän ra caùch xeáp maãu ñeïp vaø chöa ñeïp, ruùt ra kinh nghieäm veà saép xeáp vaät maãu.

- HS quan saùt vaø nhaän xeùt kyõ vaät maãu

 

 

- Quan saùt maãu vaø xaùc ñònh hình daùng, tyû leä cuûa khung hình.

 

- Quan saùt GV höôùng daãn veõ khung hình chung vaø rieâng.

 

- HS nhaän xeùt hình veõ cuûa GV

 

- HS so saùnh tyû leä caùc boä phaän cuûa vaät maãu.

- Hoïc sinh neâu tyû leä caùc boä phaän vaät maãu.

- HS nhaän xeùt veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa maãu

 

 

- Quan saùt GV höôùng daãn veõ neùt cô baûn.

 

 

- HS quan saùt baøi veõ maãu, quan saùt vaät maãu nhaän xeùt cuï theå veà ñöôøng neùt taïo hình cuûa vaät maãu.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa vaø höôùng daãn veõ chi tieát.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nhaän xeùt ñoä ñaäm nhaït cuûa maãu veõ.

- HS nhaän xeùt caùch veõ ñaäm nhaït ôû baøi veõ maãu.

- Quan saùt GV höôùng daãn veõ ñaäm nhaït.

 

 

 

- Quan saùt GV höôùng daãn caùch veõ neùt ñaäm nhaït phuø hôïp hình khoái cuûa vaät maãu.

 

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

HÑ 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (5p)

 

- GV cho HS nhaéc laïi caùch veõ theo maãu.

 

- GV bieåu döông nhöõng HS hoaït ñoäng tích cöïc.

- GV höôùng daãn hoïc sinh veà nhaø veõ moät vaät maãu theo yù thích.

- HS nhaéc laïi caùch veõ theo maãu.

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

- HS laéng nghe

HÑ 5: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)

- Hoïc sinh veà nhaø veõ moät vaät maãu theo yù thích.

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”Maãu coù daïng hình hoäp vaø hình caàu”, chuaån bò vaät maãu, chì, taåy, vôû baøi taäp.

- GV: neâu yeâu caàu:

 

- GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

- HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

  BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


  

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa maãu vaø naém baét phöông phaùp veõ hai vaät maãu keát hôïp.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc naém baét ñaëc ñieåm cuûa maãu, theå hieän baøi veõ ñuùng tyû leä, meàm maïi vaø noåi baät hình khoái cô baûn cuûa maãu.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa ñoà vaät vaø baøi veõ theo maãu, reøn luyeän thoùi quen laøm vieäc khoa hoïc töø toång theå ñeán chi tieát.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Vaät maãu, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, vaät maãu, chì, taåy, vôû baøi taäp.

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

NOÄÂI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

rHÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)

 

- GV kieåm tra baøi taäp: Boá cuïc hình vuoâng.

§5 Veõ theo maãu:

MAÃU COÙ DAÏNG

HÌNH HOÄP VAØ

HÌNH CAÀU

 

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

-Giôùi thieäu baøi môùi: Tieát hoïc tröôùc caùc em ñaõ tìm hieåu veà phöông phaùp veõ theo maãu. Ñeå cuûng coá kieán thöùc vaø giuùp caùc em naém chaéc hôn veà caáu taïo cuûa caùc hình khoái cô baûn, hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng nhau nghieân cöùu baøi “VTM: Hình hoäp vaø hình caàu”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi   

=> HS khaùc nhaän xeùt

- HS: Laéng nghe

HÑ 2 Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt.  (5p)

I/. Quan saùt vaø nhaän xeùt:

+ Hình daùng.

+ Vò trí.

+ Tyû leä.

+ Ñaäm nhaït.

 

 

 

 

 

 

 

- GV saép xeáp vaät maãu ôû nhieàu vò trí khaùc nhau vaø cho hoïc sinh nhaän xeùt veà caùch saép xeáp ñeïp vaø chöa ñeïp.

 

- GV cho hoïc sinh thaûo luaän vaø neâu nhaän xeùt veà: Hình daùng, vò trí, ñaäm nhaït ôû vaät maãu.

 

 

 

 

- GV nhaéc nhôû HS khi veõ caàn quan saùt kyõ ñeå veõ hình cho chính xaùc.

 

- HS quan saùt giaùo vieân saép xeáp vaät maãu vaø neâu nhaän xeùt veà caùc caùch saép xeáp ñoù.

- HS thaûo luaän nhoùm vaø neâu nhaän xeùt chi tieát vaät maãu veà:

+ Hình daùng.

+ Vò trí.

+ Tyû leä.

+ Ñaäm nhaït.

- HS: Laéng nghe

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ. (8p)

II/. Caùch veõ:

 

1. Veõ khung hình.

 

 

 

2. Xaùc ñònh tyû leä vaø veõ neùt cô baûn.

 

 

 

 

3. Veõ chi tieát.

 

 

4. Veõ ñaäm nhaït.

 

- GV cho hoïc sinh nhaéc laïi phöông phaùp veõ theo maãu.

+ Veõ khung hình.

- GV höôùng daãn HS so saùnh tyû leä giöõa chieàu cao vaø chieàu ngang ñeå xaùc ñònh tyû leä cuûa khung hình.

 

- GV veõ moät soá khung hình ñuùng vaø sai ñeå hoïc sinh nhaän xeùt.

 

 

 

+ Xaùc ñònh tyû leä vaø veõ neùt cô baûn.

- Höôùng daãn HS so saùnh tyû leä caùc boä phaän cuûa vaät maãu.

 

- Cho hoïc sinh neâu tyû leä caùc boä phaän vaät maãu cuûa maãu veõ ôû nhoùm mình.

 

- GV cho HS nhaän xeùt veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa maãu vaø höôùng daãn treân baûng veà caùch veõ neùt cô baûn taïo neân hình daùng cuûa vaät maãu.

+ Veõ chi tieát.

- GV cho HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø quan saùt vaät maãu roài nhaän xeùt cuï theå veà ñöôøng neùt taïo hình cuûa vaät maãu.

 

- GV veõ minh hoïa treân baûng.

 

 

+ Veõ ñaäm nhaït.

- GV cho HS quan saùt vaø nhaän xeùt ñoä ñaäm nhaït cuûa maãu veõ vaø ôû baøi veõ maãu.

- GV höôùng daãn caùch veõ ñaäm nhaït phuø hôïp hình khoái vaø chaát lieäu cuûa maãu.

- HS nhaéc laïi phöông phaùp veõ theo maãu.

 

- Hoïc sinh quan saùt kyõ vaät maãu vaø xaùc ñònh tyû leä khung hình chung cuûa vaät maãu.

- HS nhaän xeùt hình veõ cuûa giaùo vieân. HS thaûo luaän trong nhoùm veà tyû leä khung hình ôû maãu veõ cuûa nhoùm mình.

 

- HS quan saùt kyõ maãu vaø so saùnh tyû leä caùc boä phaän cuûa vaät maãu.

- HS neâu tyû leä caùc boä phaän vaät maãu cuûa maãu veõ ôû nhoùm mình

- HS nhaän xeùt veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa vaät maãu vaø quan saùt giaùo vieân veõ minh hoïa.

 

- HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc, quan saùt vaät maãu thaät vaø nhaän xeùt veà caùch veõ hình.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

 

- HS quan saùt vaø nhaän xeùt ñoä ñaäm nhaït cuûa maãu veõ.

- HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø nhaän xeùt veà caùch veõ ñaäm nhaït.

HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (23p)

III/. thöïc haønh

Veõ theo maãu: Hình hoäp vaø hình caàu.

 

- GV cho HS xeáp maãu vaø veõ theo nhoùm.

 

- Nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.

- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch boá cuïc vaø caùch dieãn taû neùt veõ cho coù ñoä ñaäm nhaït.

- HS thöïc haønh theo nhoùm.

- HS saép xeáp maãu ôû nhoùm mình.

- Thaûo luaän nhoùm veà caùch veõ chung ôû maãu vaät  nhoùm mình.

 

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (4p)

 

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

- HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình.

 

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)

- Hoïc sinh veà nhaø töï veõ hai vaät maãu theo yù thích.

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”Caùch veõ tranh ñeà taøi”, chì, taåy.

 

- GV: neâu yeâu caàu:

 

- GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

- HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc khaùi nieäm, ñaëc ñieåm vaø phöông phaùp veõ tranh veà moät ñeà taøi cuï theå.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc xaùc ñònh noäi dung vaø choïn löïa goùc ñoä veõ tranh phuø hôïp, saép xeáp boá cuïc chaët cheõ, söû duïng maøu saéc haøi hoøa phuø hôïp noäi dung chuû ñeà.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu thieân nhieân, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa tranh veõ veà caùc ñeà taøi trong cuoäc soáng.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh moät soá tranh veà ñeà taøi khaùc nhau, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh, chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp.

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

NOÄÂI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)

 

- GV kieåm tra baøi taäp VTM: Maãu tuøy yù.

§6 Veõ tranh:

CAÙCH VEÕ TRANH

ÑEÀ TAØI

 

 

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

-Giôùi thieäu baøi môùi: Cuoäc soáng xung quanh ta dieãn ra raát soâi ñoäng vôùi nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau. Ñeå  ñöa caùc hoaït ñoäng ñoù vaøo tranh veõ sao cho ñuùng, phuø hôïp vôùi noäi dung vaø dieãn taû ñöôïc caûm xuùc cuûa mình thì caùc em caàn phaûi naém baét ñaëc ñaëc ñieåm cuûa töøng hoaït ñoäng cuï theå. Do ñoù hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Caùch veõ tranh”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi  

=> HS khaùc nhaän xeùt

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu cách veà tranh ñeà taøi (8p)

I/. Tranh ñeà taøi:

 

 

 

 

 

 

1. Noäi dung.

- Noäi dung veõ tranh ñeà taøi raát phong phuù, ôû moãi ñeà taøi cuï theå ta coù theå veõ ñöôïc nhieàu tranh ôû nhieàu goùc ñoä khaùc nhau.

VD:

+ Ñeà taøi nhaø tröôøng: Giôø ra chôi, sinh hoaït Ñoäi, taäp theå duïc, hoïc nhoùm, hoaït ñoäng ngoaïi khoùa…

 

2. Hình veõ.

- Hình veõ trong tranh ñeà taøi thöôøng laø con ngöôøi, caûnh vaät, ñoäng vaät. Hình veõ caàn phaûi coù chính, phuï, traùnh laëp laïi ñeå taïo neân söï sinh ñoäng cho böùc tranh.

3. Boá cuïc.

- Boá cuïc laø söï saép xeáp caùc hình töôïng trong tranh sao cho coù to, nhoû, chính, phuï, xa, gaàn ñeå noåi baät noäi dung caàn theå hieän.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Maøu saéc.

- Maøu saéc trong tranh röïc rôõ hay eâm dòu tuøy thuoäc vaøo caûm xuùc cuûa ngöôøi veõ vaø noäi dung cuûa ñeà taøi.

 

- GV cho HS quan saùt moät soá theå loaïi tranh ôû caùc phaân moân nhö: Veõ trang trí, veõ theo maãu, veõ theo ñeà taøi. Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm nhaän ra ñaëc ñieåm cuûa tranh ñeà taøi vaø nhöõng yeáu toá coù trong tranh ñeà taøi.

- GV toùm taét ñaëc ñieåm vaø höôùng daãn HS tìm hieåu chi tieát veà tranh ñeà taøi.

- GV cho HS quan saùt vaø nhaän xeùt veà noäi dung ôû moät soá tranh coù ñeà taøi khaùc nhau.

 

 

 

- Yeâu caàu HS neâu nhöõng ñeà taøi veõ tranh phuø hôïp vôùi löùa tuoåi.

- GV phaân tích treân tranh aûnh ñeå HS thaáy ñöôïc trong moãi ñeà taøi coù theå veõ ñöôïc nhieàu tranh.

+ Hình veõ.

- GV cho HS nhaän xeùt veà hình aûnh trong tranh ñeà taøi treân moät soá baøi veõ maãu.

- GV phaân tích treân tranh aûnh ñeå HS nhaän thaáy hình veõ trong tranh caàn coù to, nhoû, chính, phuï ñeå tranh noåi baät troïng taâm, noäi dung caàn theå hieän.

+ Boá cuïc.

- GV cho HS quan saùt tranh vaø giôùi thieäu veà boá cuïc.

   

- GV yeâu caàu HS nhaän xeùt veà boá cuïc treân moät soá tranh aûnh maãu.

- GV phaân tích treân tranh aûnh vaø nhaán maïnh boá cuïc laø söï saép xeáp coù chuû yù cuûa ngöôøi veõ nhaèm laøm noåi baät troïng taâm cuûa ñeà taøi.

+ Maøu saéc.

- GV cho HS nhaän xeùt veà maøu saéc trong tranh aûnh maãu.

- GV phaân tích veà ñaëc ñieåm maøu saéc trong tranh ñeà taøi. Phaân tích kyõ veà caùch duøng maøu theo caûm xuùc, khoâng neân leä thuoäc vaøo maøu saéc cuûa töï nhieân vaø caùch dieãn taû maøu theo loái maûng mieáng hoaëc vôøn khoái, vôøn saùng toái.

- HS quan saùt moät soá theå loaïi tranh, thaûo luaän nhoùm nhaän ra ñaëc ñieåm cuûa tranh ñeà taøi vaø nhöõng yeáu toá coù trong tranh ñeà taøi.

- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.

 

- HS nhaän xeùt veà noäi dung ôû moät soá tranh coù ñeà taøi khaùc nhau.

 

 

 

- HS neâu nhöõng ñeà taøi veõ tranh phuø hôïp vôùi löùa tuoåi.

- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.

 

 

 

- HS nhaän xeùt veà hình aûnh trong tranh ñeà taøi.

- Quan saùt GV phaân tích veà hình veõ trong tranh ñeà taøi.

 

 

 

- Quan saùt GV giôùi thieäu veà boá cuïc.

 

 

 

 

 

- HS nhaän xeùt veà boá cuïc treân moät soá tranh aûnh maãu.

- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.

 

 

 

 

- HS nhaän xeùt veà maøu saéc trong tranh aûnh maãu.

- Quan saùt GV phaân tích veà ñaëc ñieåm maøu saéc trong tranh ñeà taøi.

 

 

 

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ tranh ñeà taøi (28p)

II/. Caùch veõ tranh ñeà taøi.

1. Tìm vaø choïn noäi dung.

 

 

 

 

 

 

 

2. Phaân maûng chính phuï.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Veõ hình töôïng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Veõ maøu.

 

 

+ Tìm vaø choïn noäi dung.

- GV cho HS xem moät soá tranh veà ñeà taøi khaùc nhau, yeâu caàu HS nhaän xeùt nhöõng hình töôïng trong moãi tranh.

 

- GV phaân tích treân baøi veõ maãu ñeå HS thaáy ñöôïc vieäc löïa choïn nhöõng goùc ñoä veõ tranh vaø nhöõng hình töôïng phuø hôïp vôùi noäi dung ñeà taøi.

+ Phaân maûng chính phuï.

- GV yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùch saép xeáp hình maûng trong moät soá tranh maãu.

- GV höôùng daãn treân tranh aûnh veà caùch saép xeáp hình maûng chính, phuï ñeå böùc tranh coù boá cuïc chaët cheõ vaø noåi baät troïng taâm.

- GV veõ minh hoïa moät soá caùch boá cuïc tranh vaø nhöõng loãi boá cuïc khi veõ tranh ñeà taøi.

+ Veõ hình töôïng.

- GV cho HS nhaän xeùt veà hình töôïng trong tranh maãu.

- GV phaân tích treân tranh maãu veà vieäc choïn hình töôïng cho phuø hôïp vôùi ñeà taøi, traùnh choïn nhöõnng hình töôïng laëp laïi vaø hình töôïng khoâng ñeïp maét.

- GV veõ minh hoïa vaø nhaéc nhôû HS khi veõ hình caàn chuù yù ñeán ñoä to nhoû cuûa hình töôïng vaø söï aên yù giöõa hình töôïng chính vaø phuï ñeå laøm noåi baät noäi dung ñeà taøi.

+ Veõ maøu.

- GV cho HS quan saùt tranh maãu vaø yeâu caàu caùc em nhaän xeùt veà maøu saéc.

- GV phaân tích vieäc duøng maøu trong tranh ñeà taøi caàn theo caûm xuùc cuûa ngöôøi veõ, traùnh leä thuoäc vaøo maøu saéc cuûa töï nhieân vaø phuø hôïp khoâng khí, tình caûm cuûa ñeà taøi.

 

- HS xem moät soá tranh veà ñeà taøi khaùc nhau vaø nhaän xeùt nhöõng hình töôïng trong moãi tranh.

- Quan saùt GV höôùng daãn choïn goùc ñoä veõ tranh phuø hôïp vôùi sôû thích vaø noäi dung ñeà taøi.

 

- HS nhaän xeùt veà caùch saép xeáp hình maûng trong moät soá tranh maãu.

- Quan saùt GV höôùng daãn saép xeáp hình maûng.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

 

 

- HS nhaän xeùt veà hình töôïng trong tranh maãu.

- Quan saùt GV höôùng daãn caùch choïn hình töôïng.

 

 

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

 

 

 

- HS quan saùt tranh maãu vaø nhaän xeùt veà maøu saéc.

- Quan saùt GV höôùng daãn veõ maøu trong tranh ñeà taøi.

 

 

HÑ 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (4p)

 

- GV cho HS nhaéc laïi kieán thöùc veà tranh ñeà taøi.

- GV cho HS xem moät soá tranh vaø yeâu caàu HS phaân tích caùch veõ tranh ñeà taøi.

- GV nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông nhöõng nhoùm hoaït ñoäng soâi noåi.

- GV höôùng daãn HS veà nhaø veõ tranh theo yù thích.

- HS nhaéc laïi kieán thöùc veà tranh ñeà taøi.

- HS xem moät soá tranh vaø phaân tích caùch veõ tranh ñeà taøi.

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

- HS laéng nghe

HÑ 5: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)

- Hoïc sinh veà nhaø veõ moät vaät maãu theo yù thích.

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”Veõ tranh – ñeà taøi: Hoïc taäp”, chuaån bò chì, taåy, vôû baøi taäp.

 

- GV: neâu yeâu caàu:

 

- GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

- HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

 


 

 

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa ñeà taøi naøy vaø caùch veõ tranh veà ñeà taøi hoïc taäp.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc xaùc ñònh goùc ñoä veõ tranh, löïa choïn hình töôïng phuø hôïp vôùi noäi dung, theå hieän boá cuïc chaët cheõ, maøu saéc haøi hoøa, coù tình caûm rieâng.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu meán cuoäc soáng, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa cuoäc soáng thoâng qua tranh veõ.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc, tranh aûnh veà caùc hoaït ñoäng hoïc taäp.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh, chì taåy, maøu, vôû baøi taäp.

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)

 

- HS xem tranh vaø neâu ñaëc ñieåm veà myõ thuaät thôøi Lyù.

§7 Veõ tranh:

ÑEÀ TAØI HOÏC TAÄP

 

 

 

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

-Giôùi thieäu baøi môùi: Tieát hoïc tröôùc caùc em ñaõ tìm hieåu veà phöông phaùp veõ tranh ñeà taøi vaø moät trong naêm ñieàu maø baùc Hoà kính yeâu ñaõ daïy thieáu nieân nhi ñoàng laø “ hoïc taäp toát, lao ñoäng toát”. Vaäy hoâm nay chuùng ta haõy cuøng nhau  aùp duïng phöông phaùp veõ tranh ñeà taøi ñaõ hoïc vaøo trong ñeà taøi hoïc taäp qua tieát hoïc hoâm nay caùc em nheù!

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi   

=> HS khaùc nhaän xeùt

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi. (5p)

I/. Tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi.

- Ta coù theå veõ ñöôïc nhieàu tranh veà ñeà taøi naøy nhö: Hoïc nhoùm, hoaït ñoäng ngoaïi khoùa, giuùp baïn hoïc taäp, giôø truy baøi, thi ñua hoïc taäp toát… vaø laøm theo naêm ñieàu maø Baùc hoà ñaõ daïy caùc em nhi ñoàng.

 

 

 

 

- Em haõy nhaéc laïi naêm ñieàu maø Baùc Hoà ñaõ daïy caùc em nhi ñoàng?

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV cho HS xem moät soá tranh aûnh veà hoaït ñoäng hoïc taäp

 

  

 

- GV gôïi yù ñeå HS töï choïn moät goùc ñoä veõ tranh theo yù thích vaø neâu nhaän xeùt cuï theå veà goùc ñoä veõ tranh maø mình choïn.

 

- GV cho HS xem moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø giôùi thieäu ñaëc ñieåm cuûa ñeà taøi naøy.

 

 

-“ ñieàu 1: yeâu toå quoác, yeâu ñoàng baøu

      ñieàu 2: Hoïc taäp toát, lao ñoäng toát

      ñieàu 3: Ñoaøn keát toát, kyû luaät toát

      ñieàu 4: Giöõ gìn veä sinh thaät toát

       ñieàu 5: Khieâm toán, thaät thaø, duõng caûm”

- HS xem moät soá tranh aûnh vaø neâu nhöõng hoaït ñoäng hoïc taäp.

 

 

 

 

 

- HS choïn moät goùc ñoä veõ tranh theo yù thích vaø neâu nhaän xeùt cuï theå veà goùc ñoä veõ tranh maø mình choïn.

- Quan saùt GV giôùi thieäu vaø toùm taét ñaëc ñieåm cuûa ñeà taøi.

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ (8p)

II/. Caùch veõ.

 

1. Phaân maûng chính phuï.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Veõ hình töôïng.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Veõ maøu.

 

 

 

 

 

- GV cho HS nhaéc laïi kieán thöùc veõ tranh ñeà taøi.

+ Phaân maûng chính phuï.

- GV cho HS quan saùt baøi veõ maãu vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùch xeáp maûng.

 

- GV toùm laïi nhöõng caùch boá cuïc cô baûn ñeå HS hình dung ra vieäc xeáp maûng coù chính, phuï, to, nhoû hôïp lyù taïo cho tranh veõ coù boá cuïc chaët cheõ noåi baät troïng taâm.

- GV veõ minh hoïa caùch saép xeáp boá cuïc.

+ Veõ hình töôïng.

- GV cho HS neâu nhaän xeùt veà caùch choïn hình töôïng ôû baøi veõ maãu.

 

- GV gôïi yù veà moät goùc ñoä veõ tranh cuï theå vaø phaân tích caùch choïn hình töôïng ñeå böùc tranh coù noäi dung trong saùng vaø phuø hôïp vôùi thöïc teá cuoäc soáng.

- GV veõ minh hoïa.

+ GV höôùng daãn HS veõ maøu.

- GV cho HS neâu nhaän xeùt maøu saéc ôû baøi veõ maãu.

- GV nhaéc laïi kieán thöùc veõ maøu trong tranh ñeà taøi, phaân tích treân tranh ñeå HS thaáy ñöôïc vieäc duøng maøu caàn thieát phaûi coù söï saép xeáp caùc maûng maøu naèm caïnh nhau moät caùch hôïp lyù. Traùnh leä thuoäc vaøo maøu saéc cuûa töï nhieân.

- HS nhaéc laïi kieán thöùc veõ tranh ñeà taøi.

 

- HS quan saùt baøi veõ maãu vaø nhaän xeùt veà caùch xeáp maûng.

- Quan saùt GV höôùng daãn caùch boá cuïc tranh.

 

 

- Quan saùt GV

 

- HS neâu nhaän xeùt veà caùch choïn hình töôïng ôû baøi veõ maãu.

- Quan saùt GV phaân tích caùch choïn hình töôïng.

 

 

- Quan saùt GV

 

- HS neâu nhaän xeùt maøu saéc ôû baøi veõ maãu.

- HS laéng nghe, quan saùt GV höôùng daãn veõ maøu.

 

 

 

 

HÑ 4: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp. (23p)

III/. Baøi taäp.

Veõ tranh – ñeà taøi: Hoïc taäp.

 

- Nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.

- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch boá cuïc vaø caùch dieãn taû hình töôïng.

Hoïc sinh thöïc haønh

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (4p)

 

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

- GV höôùng daãn hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.

- HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän rieâng cuûa mình.

 

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

- HS laéng nghe

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)

- Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”Caùch saép xeáp (boá cuïc) trong trang trí”, söu taàm moät soá ñoà vaät ñöôïc trang trí ñeïp, chuaån bò chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp.

 

- GV: neâu yeâu caàu:

 

- GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

- HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

 


 

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc moät soá caùch saép xeáp trong traùng trí vaø phöong phaùp tieán haønh laøm moät baøi trang trí cô baûn.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc choïn löïa caùch saép xeáp phuø hôïp vôùi muïc ñích trang trí, theå hieän boá cuïc chaët cheõ, coù khaû naêng laøm moät baøi trang trí toát.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu thích caùi ñeïp, hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa ngheä thuaät trang trí trong cuoäc soáng.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Moät soá ñoà vaät trang trí trong cuoäc soáng, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm ñoà vaät trang trí, chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp.

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄÂI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)

 

- GV kieåm tra baøi taäp VTÑT: Ñeà taøi töï choïn.

§8 Veõ trang trí:

CAÙCH SAÉP XEÁP

(BOÁ CUÏC) TRONG TRANG TRÍ

 

 

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

-Giôùi thieäu baøi môùi: Trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta coù raát nhieàu ñoà vaät, saûn phaåm ñöôïc trang trí raát ñeïp vaø haáp daãn. Ñeå naém baét ñöôïc ñaëc tröng cuûa ñoà vaät vaø nhöõng caùch saép xeáp hoïa tieát phuø hôïp vôùi töøng ñoà vaät ñoù, hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng nhau nghieân cöùu baøi” Caùch saép xeáp trong trang trí”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi   

=> HS khaùc nhaän xeùt

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu theá naøo laø caùch saép xeáp trong trang trí. (5p)

I/. Theá naøo laø caùch saép xeáp trong trang trí.

- Moät baøi trang trí ñeïp laø coù söï saép xeáp caùc hình maûng, maøu saéc, hoïa tieát, ñaäm nhaït moät caùch hôïp lyù. caùc hình maûng coù ñoä to nhoû, hoïa tieát coù neùt thaúng, neùt cong. Maøu saéc coù noùng, coù laïnh, coù ñaäm nhaït roõ raøng taïo neân söï noåi baät veà noäi dung trang trí.

 

- GV cho HS xem moät soá ñoà vaät vaø baøi trang trí ñeïp. Yeâu caàu HS nhaän ra nhöõng yeáu toá taïo neân veû ñeïp cho baøi trang trí.

- GV toùm taét vaø phaân tích kyõ hôn veà nhöõng yeáu toá nhö: Hình maûng, hoïa tieát, maøu saéc, ñaäm nhaït taïo neân moät baøi trang trí coù toång theå haøi hoøa, thuaän maét.

 

- HS xem moät soá ñoà vaät vaø baøi trang trí, nhaän ra nhöõng yeáu toá taïo neân veû ñeïp cho baøi trang trí.

- Quan saùt GV phaân tích caùc yeáu toá taïo neân moät baøi trang trí coù toång theå haøi hoøa, thuaän maét.

 

HÑ 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu moät soá caùch saép xeáp trong trang trí.(10p)

II/. Moät vaøi caùch saép xeáp trong trang trí.

1. Nhaéc laïi.

- Hoïa tieát ñöôïc veõ gioáng nhau, laëp laïi nhieàu laàn hay ñaûo ngöôïc theo trình töï nhaát ñònh goïi laø caùch saép xeáp nhaéc laïi.

 

 

 

 

 

 

2. Xen keõ.

- Hai hay nhieàu hoïa tieát ñöôïc veõ xen keõ nhau vaø laëp laïi goïi laø caùch saép xeáp xen keõ.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ñoái xöùng.

- Hoïa tieát ñöôïc veõ gioáng nhau vaø ñoái xöùng vôùi nhau qua 1 hay nhieàu truïc goïi laø caùch saép xeáp ñoái xöùng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Maûng hình khoâng ñeàu.

- Maûng hình, hoïa tieát ñöôïc veõ khoâng ñeàu nhau nhöng vaãn taïo neân söï thuaän maét, uyeån chuyeån goïi laø caùch saép xeáp maûng hình khoâng ñeàu.

 

 

+ Nhaéc laïi.

- GV cho HS quan saùt vaø neâu ñaëc ñieåm veà caùch saép xeáp nhaéc laïi treân ñoà vaät ñöôïc trang trí.

- GV phaân tích treân tranh aûnh ñeå HS nhaän thaáy caùch saép xeáp nhaéc laïi laø söï laëp laïi vaø ñaûo ngöôïc hoïa tieát.

+ Xen keõ.

- GV cho HS quan saùt vaø neâu ñaëc ñieåm veà caùch saép xeáp xen keõ treân ñoà vaät ñöôïc trang trí.

- GV phaân tích treân tranh aûnh ñeå HS nhaän thaáy caùch saép xeáp xen keõ laïi laø söï xen keõ vaø laëp laïi hoïa tieát.

+ Ñoái xöùng.

- GV cho HS quan saùt vaø neâu ñaëc ñieåm veà caùch saép xeáp ñoái xöùng treân ñoà vaät ñöôïc trang trí.

- GV phaân tích treân tranh aûnh ñeå HS nhaän thaáy caùch saép xeáp ñoái xöùng laø hoïa tieát ñöôïc veõ gioáng nhau vaø ñoái xöùng vôùi nhau qua 1 hay nhieàu truïc.

+ Maûng hình khoâng ñeàu.

- GV cho HS quan saùt vaø neâu ñaëc ñieåm veà caùch saép xeáp maûng hình khoâng ñeàu treân ñoà vaät ñöôïc trang trí.

- GV phaân tích treân tranh aûnh ñeå HS nhaän thaáy caùch saép xeáp maûng hình khoâng ñeàu laø hoïa tieát ñöôïc veõ khoâng ñeàu nhau nhöng veãn haøi hoøa, thuaän maét.

 

 

 

- HS quan saùt vaø neâu ñaëc ñieåm veà caùch saép xeáp nhaéc laïi treân ñoà vaät ñöôïc trang trí.

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV phaân tích caùch saép xeáp nhaéc laïi.

 

 

- HS quan saùt vaø neâu ñaëc ñieåm veà caùch saép xeáp xen keõ treân ñoà vaät ñöôïc trang trí.

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV phaân tích caùch saép xeáp xen keõ.

 

 

- HS quan saùt vaø neâu ñaëc ñieåm veà caùch saép xeáp ñoái xöùng treân ñoà vaät ñöôïc trang trí.

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV phaân tích caùch saép xeáp ñoái xöùng.

 

 

 

- HS quan saùt vaø neâu ñaëc ñieåm veà caùch saép xeáp maûng hình khoâng ñeàu treân ñoà vaät ñöôïc trang trí.

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV phaân tích caùch saép xeáp maûng hình khoâng ñeàu.

HÑ 4: Höôùng daãn HS caùch laøm baøi trang trí cô baûn. (21p)

III/. Caùch laøm baøi trang trí cô baûn.

 1. Tìm boá cuïc.

2. Veõ hoïa tieát.

3. Veõ maøu.

 

 

+ Tìm boá cuïc.

- GV cho HS nhaän xeùt veà boá cuïc treân baøi veõ maãu.

- GV phaân tích vieäc saép xeáp boá cuïc caàn phaûi coù to, nhoû vaø khoaûng caùch giöõa caùc hình maûng.

 

 

+ Veõ hoïa tieát.

- GV cho HS nhaän xeùt veà hoïa tieát treân baøi veõ maãu.

- GV phaân tích vieäc veõ hoïa tieát caàn phaûi coù neùt thaúng, neùt cong vaø söï aên yù giöõa hoïa tieát chính vaø phuï. Nhaéc nhôû HS veõ hoïa tieát caàn nhaát quaùn theo moät phong caùch.

+ Veõ maøu.

- GV cho HS nhaän xeùt veà maøu saéc treân baøi veõ maãu.

- GV phaân tích vieäc veõ maøu caàn chuù yù traùnh duøng nhieàu maøu, veõ maøu ñaäm tröôùc, nhaït sau, caàn nhaát quaùn theo moät phong caùch.

 

 

 

- HS nhaän xeùt veà boá cuïc treân baøi veõ maãu.

- Quan saùt GV phaân tích caùch saép xeáp maûnh hình.

 

 

 

 

- HS nhaän xeùt veà hoïa tieát treân baøi veõ maãu.

- Quan saùt GV phaân tích caùch veõ hoïa tieát.

 

 

 

 

- HS nhaän xeùt veà maøu saéc treân baøi veõ maãu.

- Quan saùt GV phaân tích caùch veõ maøu.

 

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp.  (4p)

 

- GV cho HS toùm laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.

 

- GV nhaän xeùt veà caùch saép xeáp hình maûng ôû moät soá baøi taäp. Bieåu döông nhöõng baøi taäp toát vaø goùp yù cho nhöõng baøi taäp coøn yeáu veà boá cuïc.

- GV höôùng daãn HS veà nhaø toâ maøu hoaøn chænh hình vuoâng vöøa veõ.

- HS nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

 

- HS laéng nghe

 

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)

- Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”Sô löôïc veà myõ thuaät thôøi Lyù”, söu taàm tranh aûnh veà myõ thuaät thôøi Lyù.

- GV: neâu yeâu caàu:

 

- GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

- HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

 

 


          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc sô löôïc veà boái caûnh xaõ hoäi vaø moät soá ñaëc ñieåm cuûa myõ thuaät thôøi Lyù.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh phaân bieät ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa myõ thuaät Vieät Nam qua töøng giai ñoaïn lòch söû. Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa myõ thuaät thôøi Lyù thoâng qua caùc loaïi hình ngheä thuaät.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, nhaän thöùc ñuùng ñaén veà ngheä thuaät daân toäc, coù thaùi ñoä traân troïng, giöõ gìn nhöõng giaù trò vaên hoùa cuûa daân toäc.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà caùc taùc phaåm myõ thuaät thôøi Lyù.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh.

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3P)

 

- GV kieåm tra baøi taäp VTM: Hình hoäp vaø hình caàu.

§9 Thöôøng thöùc mó thuaät:

SÔ LÖÔÏC

VEÀ MYÕ THUAÄT

THÔØI LYÙ

(1010 - 1225)

 

 

 

 

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

-Giôùi thieäu baøi môùi: Ngheä thuaät laø moät phaàn taát yeáu cuûa cuoäc soáng. Traûi qua bao thaêng traàm cuûa lòch söû, caùc trieàu ñaïi phong kieán ôû Vieät Nam ñaõ ñeå laïi khoâng ít nhöõng di tích, coâng trình myõ thuaät coù giaù trò. Ñeå baûo toàn vaø phaùt huy nhöõng giaù trò vaên hoùa daân toäc ñoù chuùng ta caàn phaûi coù traùch nhieäm vaø bieát ñöôïc ñaëc ñieåm, giaù trò ngheä thuaät ñeå coù bieän phaùp giöõ gìn, baûo quaûn toát hôn. Do ñoù hoâm nay coâ cuøng caùc em nghieân cöùu baøi “Sô löôïc veà myõ thuaät thôøi Lyù”.

 

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi   

=> HS khaùc nhaän xeùt

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu vaøi neùt veà boái caûnh xaõ hoäi. (5P)

I/. Vaøi neùt veà boái caûnh lòch söû.

- Nhaø Lyù dôøi ñoâ veà thaønh Ñaïi La ñoåi teân laø Thaêng Long. Vôùi nhieàu chính saùch tieán boä ñaõ thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc veà moïi maët. Thôøi kyø naøy ñaïo Phaät phaùt trieån maïnh khôi nguoàn cho ngheä thuaät phaùt trieån.

 

- GV cho HS thaûo luaän vaø trình baøy veà boái caûnh xaõ hoäi thôøi Lyù.

- GV nhaán maïnh moät soá ñieåm noåi baät veà boái caûnh lòch söû thôøi Lyù.

 

- GV phaân tích theâm veà vai troø cuûa Phaät giaùo trong vieäc phaùt trieån ngheä thuaät.

 

 

- HS thaûo luaän veà boái caûnh xaõ hoäi thôøi Lyù.

- HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc goùp yù, boå sung theâm.

- Quan saùt GV toùm löôïc boái caûnh xaõ hoäi thôøi Lyù.

HÑ 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu sô löôïc  veà MT thôøi Lyù.(27P)

II/. Sô löôïc  veà MT thôøi Lyù.

1. Ngheä thuaät kieán truùc.

a) Kieán truùc Cung ñình.

- Nhaø Lyù cho xaây döïng môùi Kinh thaønh Thaêng Long. Ñaây laø quaàn theå kieán truùc goàm coù Kinh Thaønh vaø Hoaøng Thaønh vôùi nhieàu coâng trình nguy nga traùng leä.

 

 

 

 

 

 

 

b) Kieán truùc Phaät giaùo.

- Kieán truùc Phaät giaùo goàm coù Chuøa, Thaùp. Ñöôïc xaây döïng vôùi quy moâ lôùn vaø ñaët ôû nhöõng nôi coù caûnh trí ñeïp nhö: Thaùp Phaät Tích, Chöông Sôn, Chuøa Moät Coät, Chuøa Daïm…

 

2. Ngheä thuaät ñieâu khaéc vaø trang trí.

a) Töôïng.

- Noåi baät laø töôïng ñaù theå hieän taøi naêng ñieâu luyeän cuûa caùc ngheä nhaân nhö: Töôïng Kim Cöông, Phaät Theá Toân, Adiñaø…

 

 

 

 

 

 

b) Chaïm khaéc.

- Ngheä thuaät chaïm khaéc raát tinh xaûo. Hoa vaên moùc caâu ñöôïc söû duïng khaù phoå bieán.

- Roàng thôøi Lyù ñöôïc theå hieän trong daùng daáp hieàn hoøa hình chöõ S ñöôïc coi laø hình töôïng tieâu bieåu cho ngheä thuaät trang trí daân toäc.

 

 

3. Ngheä thuaät Goám.

- Goám thôøi lyù coù daùng thanh maûnh ñöôïc cheá taùc vôùi kyõ thuaät cao vaø vôùi nhieàu loaïi men quyù hieám nhö: Men ngoïc, men traéng ngaø, hoa lam, hoa naâu.  

- Caùc trung taâm saûn xuaát lôùn nhö: Baùt Traøng, Thaêng Long, Thoå Haø…

 

 

 

 

+ Ngheä thuaät kieán truùc.

- Cho HS quan saùt tranh aûnh vaø keå teân caùc loaïi hình ngheä thuaät kieán truùc thôøi Lyù.

 

- GV cho HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt moät soá coâng trình kieán truùc tieâu bieåu.

 

- GV cho HS thaûo luaän nhoùm veà ñaëc ñieåm cuûa hai loaïi hình ngheä thuaät kieán truùc: Cung ñình vaø Phaät giaùo.

 

+ Ngheä thuaät ñieâu khaéc vaø trang trí.

 

- GV giôùi thieäu veà ngheä thuaät taïc töôïng troøn.

- GV cho HS phaùt bieåu caûm nhaän veà moät soá pho töôïng.

- GV giôùi thieäu veà ngheä thuaät chaïm khaéc trang trí. Cho HS xem tranh moät soá taùc phaåm tieâu bieåu.

- GV giôùi thieäu veà hình töôïng con Roàng thôøi Lyù.

+ Ngheä thuaät goám.

- Cho HS quan saùt tranh aûnh veà ñoà goám thôøi Lyù.

- Cho HS nhaän xeùt ñaëc ñieåm vaø caùch trang trí treân goám thôøi Lyù.

 

- GV toùm taét vaø nhaán maïnh moät soá ñaëc ñieåm chính cuûa goám thôøi Lyù.

 

 

 

- HS quan saùt tranh aûnh vaø keå teân moät soá loaïi hình ngheä thuaät thôøi Lyù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan saùt vaø nhaän xeùt caùc coâng trình kieán truùc tieâu bieåu.

- HS thaûo luaän nhoùm nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm cuûa 2 loaïi hình kieán truùc: Cung ñình vaø Phaät giaùo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan saùt giaùo vieân giôùi thieäu veà töôïng troøn.

- HS quan saùt tranh aûnh vaø phaùt bieåu caûm nhaän.

- HS quan saùt giaùo vieân giôùi thieäu veà chaïm khaéc trang trí.

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt hình Roàng vaø neâu caûm nhaän.

 

 

- HS xem tranh veà ñoà goám thôøi Lyù.

 

 

 

 

 

- HS nhaän xeùt ñaëc ñieåm vaø caùch trang trí treân goám thôøi Lyù.

- Quan saùt GV toùm taét ñaëc ñieåm goám thôøi Lyù.

HÑ 4: GV giôùi thieäu ñaëc ñieåm cuûa MT thôøi Lyù. (5P)

III/. Ñaëc ñieåm cuûa myõ thuaät thôøi Lyù.

- Caùc coâng trình, taùc phaåm myõ thuaät ñöôïc theå hieän vôùi trình ñoä cao, ñöôïc ñaët ôû nhöõng nôi coù caûnh trí ñeïp.

- Ñieâu khaéc, trang trí vaø ñoà goám phaùt huy truyeàn thoáng daân toäc keát hôïp vôùi tinh hoa cuûa caùc nöôùc laân caän nhöng vaãn giöõ ñöôïc baûn saéc rieâng.

 

 

   Cho HS thaûo luaän toùm taét laïi ñaëc ñieåm chính cuûa caùc loaïi hình ngheä thuaät. Qua ñoù ruùt ra ñaëc ñieåm chính cuûa MT thôøi Lyù.

 

 

 

Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm toùm taét laïi ñaëc ñieåm chính cuûa caùc coâng trình myõ thuaät vaø ruùt ra ñaëc ñieåm cuûa myõ thuaät thôøi Lyù.

 

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (3P)

 

- GV cho HS nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.

 

- Cho HS quan saùt taùc phaåm vaø phaùt bieåu caûm nhaän.

 

 

 

- GV höôùng daãn HS veà nhaø söu taàm tranh aûnh vaø hoïc baøi theo caâu hoûi trong SGK.

- Hoïc sinh nhaéc laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc.

- Hoïc sinh quan saùt caùc taùc phaåm MT thôøi Lyù vaø phaùt bieåu caûm nghó vaø traùch nhieäm cuûa mình ñoái vôùi caùc taùc phaåm aáy

- HS laéng nghe

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2P)

- Hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi theo caâu hoûi trong SGK.

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”Moät soá coâng trình myõ thuaät thôøi Lyù”, söu taàm tranh aûnh veà caùc coâng trình myõ thuaät thôøi Lyù.

 

- GV: neâu yeâu caàu:

 

- GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

- HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 


 

 

 

 

 

I/. MỤC TIÊU:

 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø giaù trò ngheä thuaät cuûa moät soá coâng trình myõ thuaät thôøi Lyù.

 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh phaân bieät ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa myõ thuaät qua töøng giai ñoaïn lòch söû, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa caùc coâng trình myõ thuaät. Bieát nhaän xeùt giaù trò cuûa taùc phaåm.

 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, nhaän thöùc ñuùng ñaén veà ngheä thuaät daân toäc, coù thaùi ñoä traân troïng, giöõ gìn nhöõng giaù trò vaên hoùa cuûa daân toäc.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà caùc taùc phaåm myõ thuaät thôøi Lyù.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh.

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3P)

 

- GV kieåm tra baøi taäp: Trang trí hình vuoâng.

§10 Thöôøng thöùc mó thuaät:

MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH

MYÕ THUAÄT THÔØI LYÙ

 

- OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

- Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

- Giôùi thieäu baøi môùi: Tieát hoïc tröôùc caùc em ñaõ nghieân cöùu sô löôïc veà MT thôøi Lyù. Ñeå naém baét cuï theå hôn veà ñaëc ñieåm cuõng nhö giaù trò ngheä thuaät cuûa caùc taùc phaåm thôøi kyø naøy, hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Moät soá coâng trình tieâu bieåu cuûa MT thôøi Lyù”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi  

=> HS khaùc nhaän xeùt

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu veà ngheä thuaät kieán truùc. (12P)

I/. Kieán truùc.

* Chuøa Moät Coät (Dieân Höïu Töï)

- Ñöôïc xaây döïng naêm 1049 taïi Haø Noäi. Ngoâi chuøa coù daïnh hình vuoâng, ñaët treân coät ñaù khaù lôùn giöõa hoà Linh Chieåu..

 

+ Chuøa Moät Coät.

- GV cho HS neâu hieåu bieát cuûa mình veà chuøa Moät Coät.

- GV yeâu caàu HS xem tranh vaø phaân tích caùc chi tieát taïo neân veû ñeïp cuûa chuøa Moät Coät.

- GV toùm taét vaø giôùi thieäu chi tieát veà nguoàn goác xuaát xöù, phaân tích kyõ veà ñaëc ñieåm, keát caáu, giaù trò ngheä thuaät laøm noåi baät veû ñeïp cuûa coâng trình.

 

 

- HS neâu hieåu bieát cuûa mình veà chuøa Moät Coät.

- HS xem tranh vaø phaân tích caùc chi tieát taïo neân veû ñeïp cuûa chuøa Moät Coät.

 

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV toùm taét ñaëc ñieåm chính cuûa taùc phaåm.

HÑ 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu veà Ngheä thuaät ñieâu khaéc vaø ñoà goám. (24P)

II/. Ñieâu khaéc vaø goám.

1. Ñieâu khaéc.

a) Töôïng A-di-ñaø.

- Ñöôïc taïc töø khoái ñaù nguyeân maøu xanh xaùm. Töôïng ñöôïc chia thaønh hai phaàn: Phaàn töôïng vaø beä töôïng.

- Töôïng ñöôïc dieãn taû ngoài xeáp baèng, hai tay ñaët trong loøng, maët töôïng dòu hieàn, phuùc haäu. Veû ñeïp coøn ñöôïc theå hieän ôû nhöõng ñöôøng cong tha thöôùt cuûa caùc neáp aùo.

- Beä töôïng goàm hai taàng, taàng treân laø toøa sen, taàng döôùi laø ñeá baùt giaùc ñöôïc chaïm troå nhieàu hoïa tieát phong phuù vaø tinh teá.

 

 

 

 

 

 

 

b) Con Roàng.

- Roàng thôøi Lyù ñöôïc theå hieän coù daùng daáp hieàn hoøa coù hình chöõ S, thaân troøn laún, uoán khuùc nhòp nhaøng, thon nhoû daàn töø ñaàu ñeán ñuoâi. Caùc chi tieát chö vaûy, moùng, loâng chaân… ñöôïc theå hieän raát uyeån chuyeån. Roàng thôøi Lyù ñöôïc coi laø bieåu töôïng cho neàn vaên hoùa daân toäc Vieät Nam.

 

 

 

 

2. Ngheä thuaät goám.

- Goám thôøi Lyù coù daùng thanh maûnh, neùt khaéc chìm uyeån chuyeån mang veû ñeïp trang troïng. Hoïa tieát trang trí thöôøng laø hoa sen, laù sen, chim muoâng caùch ñieäu.

 

* Ñieâu khaéc.

+ Töôïng A-di-ñaø.

- GV cho HS neâu hieåu bieát cuûa mình veà töôïng A-di-ñaø.

- GV yeâu caàu HS xem tranh vaø phaùt bieåu caûm nhaän veà taùc phaåm ñoäc ñaùo naøy. Phaân tích caùc chi tieát taïo neân veû ñeïp cuûa töôïng A-di-ñaø.

 

 

- GV toùm taét vaø giôùi thieäu chi tieát veà nguoàn goác xuaát xöù, phaân tích kyõ veà ñaëc ñieåm, trang trí vaø giaù trò ngheä thuaät laøm noåi baät veû ñeïp cuûa taùc phaåm.

+ Con Roàng.

- GV cho HS neâu hieåu bieát cuûa mình veà con Roàng thôøi Lyù.

 

- GV yeâu caàu HS xem tranh vaø phaùt bieåu caûm nhaän.

 

- GV toùm taét vaø phaân tích kyõ veà ñaëc ñieåm, giaù trò ngheä thuaät laøm noåi baät veû ñeïp cuûa taùc phaåm.

* Ngheä thuaät goám.

- GV cho HS neâu hieåu bieát cuûa mình veà ñoà goám thôøi Lyù.

- GV yeâu caàu HS xem tranh vaø phaùt bieåu caûm nhaän.

- GV toùm taét vaø phaân tích kyõ veà ñaëc ñieåm, giaù trò ngheä thuaät laøm noåi baät veû ñeïp cuûa taùc phaåm.

 

 

 

- HS neâu hieåu bieát cuûa mình veà töôïng A-di-ñaø.

- HS xem tranh vaø phaùt bieåu caûm nhaän. Phaân tích caùc chi tieát taïo neân veû ñeïp cuûa töôïng A-di-ñaø.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV toùm taét ñaëc ñieåm chính cuûa taùc phaåm.

 

 

 

 

- HS neâu hieåu bieát cuûa mình veà con Roàng thôøi Lyù.

- HS xem tranh vaø phaùt bieåu caûm nhaän.

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV toùm taét ñaëc ñieåm chính cuûa taùc phaåm.

 

 

- HS neâu hieåu bieát cuûa mình veà ñoà goám thôøi Lyù.

- HS xem tranh vaø phaùt bieåu caûm nhaän.

 

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV toùm taét ñaëc ñieåm chính cuûa taùc phaåm.

 

HÑ 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp.(4P)

 

- GV cho HS toùm taét laïi ñaëc ñieåm cuûa moät soá taùc phaåm.

- Yeâu caàu HS phaùt bieåu traùch nhieäm cuûa mình trong vieäc giöõ gìn vaø phaùt huy caùc giaù trò vaên hoùa daân toäc.

 

 

- GV höôùng daãn HS veà nhaø söu taàm taøi lieäu vaø ñoïc theâm veà caùc coâng trình MT khaùc cuûa thôøi Lyù.

- HS toùm taét laïi ñaëc ñieåm cuûa moät soá taùc phaåm.

- HS phaùt bieåu traùch nhieäm cuûa mình trong vieäc giöõ gìn vaø phaùt huy caùc giaù trò vaên hoùa daân toäc

- HS laéng nghe

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2P)

- Hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi theo caâu hoûi trong SGK.

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”Maøu saéc”, chuaån bò caùc loaïi maøu saéc mình coù, chì, taåy, thöôùc keû.

-GV: neâu yeâu caàu:

 

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 


        

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa maøu saéc trong thieân nhieân, nhaän bieát moät soá loaïi maøu vaø caùch pha maøu cô baûn.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc nhaän bieát maøu saéc, phoái hôïp maøu saéc nhòp nhaøng, pha troän ñöôïc caùc loaïi maøu theo yù thích.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp vaø söï ña daïng veà maøu saéc trong töï nhieân vaø maøu saéc trong hoäi hoïa.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà thieân nhieân, moät soá loaïi maøu veõ, baûng pha maøu.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, Chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp.

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (2p)

 

- GV kieåm tra baøi taäp: VTÑT Hoïc taäp.

§11 Veõ trang trí:

MAØU SAÉC

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

-Giôùi thieäu baøi môùi: Maøu saéc coù vai troø raát quan troïng trong ñôøi soáng vaø trong trang trí. Coù maøu saéc cuoäc soáng cuûa chuùng ta trôû neân ñeïp vaø sinh ñoäng hôn. Ñeå bieát caùc loaïi maøu vaø naém baét caùch pha maøu cô baûn, hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Maøu saéc”.ty

- Lôùp tröôûng baùo caùo SS

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi  

=> HS khaùc nhaän xeùt

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu maøu saéc trong thieân nhieân. (5p)

I/. Maøu saéc trong thieân nhieân.

- Maøu saéc trong thieân nhieân raát phong phuù. Ta coù theå nhaän bieát ñöôïc maøu saéc laø nhôø vaøo aùnh saùng.Maøu saéc thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo aùnh saùng maïnh hay yeáu.

- Caàu voàng coù 7 maøu: Ñoû, cam, vaøng, luïc, lam, chaøm, tím

 

 

 

- GV cho HS quan saùt tranh aûnh veà thieân nhieân vaø yeâu caàu HS nhaän bieát caùc loaïi maøu.

 

- GV cho HS xem maøu saéc treân caàu voàng vaø neâu teân caùc maøu.

- GV toùm taét laïi ñaëc ñieåm maøu saéc cuûa töï nhieân.

 

 

- HS quan saùt tranh aûnh veà thieân nhieân vaø nhaän bieát caùc loaïi maøu.

 

- HS xem maøu saéc treân caàu voàng vaø neâu teân caùc maøu.

- HS laéng nghe

HÑ 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu maøu veõ vaø caùch pha maøu. (27p)

I/. Maøu veõ vaø caùch pha maøu.

1. Maøu cô baûn.

- Coøn goïi laø maøu chính hay maøu goác. Ñoù laø caùc maøu: Ñoû, Vaøng, Lam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Maøu nhò hôïp.

- Laø maøu ñöôïc taïo thaønh do hai maøu pha troän vôùi nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Maøu boå tuùc.

- Hai maøu ñöùng caïnh nhau toân veû ñeïp cuûa nhau leân goïi laø maøu boå tuùc. Ví duï:

Tím vaø Vaøng. Ñoû vaø Luïc. Lam vaø Cam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Maøu töông phaûn.

- Hai maøu ñöùng caïnh nhau ñoái choïi nhau veà saéc ñoä, gaây caûm giaùc maïnh meõ goïi laø maøu töông phaûn. Ví duï: Ñoû & Vaøng. Ñoû & Ñen. Lam & Vaøng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Maøu noùng.

- Laø maøu gaây cho ta caûm giaùc aám, noùng. Ví duï: Ñoû, vaøng, cam, hoàng, naâu…

 

 

 

 

 

 

6. Maøu laïnh.

- Laø maøu gaây cho ta caûm giaùc maùt meû, laïnh leõo. Ví duï: Luïc, lam, tím, chaøm…

 

 

 

 

+ Maøu cô baûn.

- GV cho HS xem 3 maøu cô baûn vaø yeâu caàu HS goïi teân caùc loaïi maøu.

 

 

- GV giôùi thieäu ñaëc tính cuûa maøu vaø lyù do goïi laø maøu cô baûn.

+ Maøu nhò hôïp.

- GV cho HS xem vaø goïi teân moät soá maøu nhò hôïp .

 

 

- GV cho HS laáy moät vaøi ví duï veà maøu nhò hôïp.

- GV veõ minh hoïa treân baûng veà caùch pha troän maøu vôùi nhau ñeå taïo ra maøu nhò hôïp. Môû roäng theâm moät vaøi ví duï veà maøu ñöôïc taïo thaønh töø 3 hoaëc boán maøu khaùc nhau.

+ Maøu boå tuùc.

- GV cho HS quan saùt moät soá caëp maøu boå tuùc, yeâu caàu HS neâu nhaän xeùt veà söï töông taùc giöõa caùc maøu khi naøy khi ñöùng caïnh nhau

 

 

GV cho HS neâu moät soá caëp maøu boå tuùc khaùc maø mình bieát.

- GV cho HS xem tranh veà öùng duïng cuûa maøu boå tuùc trong trang trí ñoà vaät.

+ Maøu töông phaûn.

- GV cho HS xem moät soá caëp maøu töông phaûn.

 

 

- Yeâu caàu HS nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm cuûa maøu töông phaûn. Neâu nhöõng maøu töông phaûn khaùc mình bieát.

 

 

- GV cho HS xem moät soá öùng duïng cuûa maøu töông phaûn trong trang trí.

+ Maøu noùng.

- GV cho HS xem baûng maøu noùng vaø yeâu caàu caùc em goïi teân caùc loaïi maøu.

 

 

- GV cho HS neâu moät maøu noùng khaùc maø mình bieát.

+ Maøu laïnh.

- GV cho HS xem baûng maøu laïnh vaø yeâu caàu caùc em goïi teân caùc loaïi maøu.

 

 

- GV cho HS neâu moät soá maøu laïnh khaùc maø mình bieát.

 

 

- HS xem 3 maøu cô baûn vaø yeâu caàu HS goïi teân caùc loaïi maøu.

 

 

 

- HS laéng nghe

 

- HS xem vaø goïi teân moät soá maøu nhò hôïp .

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS laáy moät vaøi ví duï veà maøu nhò hôïp.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa caùch pha maøu.

 

 

 

 

- HS quan saùt moät soá caëp maøu boå tuùc, neâu nhaän xeùt veà söï töông taùc giöõa caùc maøu khi naøy khi ñöùng caïnh nhau.

 

 

 

 

 

 

- HS neâu moät soá caëp maøu boå tuùc khaùc maø mình bieát.

- Quan saùt tranh aûnh.

 

 

- HS xem moät soá caëp maøu töông phaûn.

 

 

 

 

 

 

 

- HS nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm cuûa maøu töông phaûn. Neâu nhöõng maøu töông phaûn khaùc mình bieát.

 

- Quan saùt tranh aûnh.

 

 

- HS xem baûng maøu noùng vaø goïi teân caùc loaïi maøu.

 

 

 

 

 

- HS neâu moät maøu noùng khaùc maø mình bieát.

 

- HS xem baûng maøu laïnh vaø goïi teân caùc loaïi maøu.

 

 

 

 

- HS neâu moät maøu laïnh khaùc maø mình bieát.

HÑ 4: Höôùng daãn HS tìm hieåu veà moät soá loaïi maøu veõ thoâng duïng. (5p)

III/. Moät soá maøu veõ thoâng duïng.

- Nhöõng maøu thoâng thöôøng vaø deã söû duïng nhö: Maøu nöôùc, boät maøu, buùt daï, nuùt saùp, chì maøu, phaán maøu…

 

 

 

 

 

- GV cho HS quan saùt moät soá loaïi maøu. Giôùi thieäu veà ñaëc tính vaø caùch söû duïng moät soá loaïi maøu ñoù.

 

- GV minh hoïa caùch söû duïng moät soá loaïi maøu.

 

 

- HS quan saùt moät soá loaïi maøu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV höôùng daãn söû duïng moät soá maøu veõ thoâng duïng.

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (4p)

 

- GV cho HS nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.

 

- GV bieåu döông nhöõng nhoùm hoaït ñoäng tích cöïc vaø nhaän xeùt tieát hoïc.

- GV höôùng daãn HS veà nhaø taäp tìm maøu môùi vaø trang trí ñoà vaät theo yù thích.

-HS nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

- HS laéng nghe

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø ( 2p)

Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”Maøu saéc trong trang trí”, söu taàm moät soá ñoà vaät trang trí ñeïp, chì taåy, maøu.

-GV: neâu yeâu caàu:-Hoïc sinh veà xem caùch söû duïng maøu trang trí treân ñoà vaät .

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa maøu saéc trong caùc hình thöùc trang trí vaø bieát caùch duøng maøu trong trang trí.

 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc naém baét ñaëc ñieåm cuûa maøu saéc trong caùc hình thöùc trang trí, linh hoaït trong vieäc söû duïng maøu saéc phuø hôïp vôùi noäi dung trang trí.

 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, phaùt huy oùc töôûng töôïng vaø saùng taïo. Hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa maøu saéc trong trang trí ñoà vaät.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Moät soá ñoà vaät ñöôïc trang trí ñeïp, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm ñoà vaät trang trí, chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp.

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3 P)

 

- GV kieåm tra taäp: Trang trí ñoà vaät theo yù thích.

§12 Veõ trang trí:

MAØU SAÉC

TRONG TRANG TRÍ

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

-Giôùi thieäu baøi môùi: Trong cuoäc soáng coù raát nhieàu hình thöùc trang trí khaùc nhau. Ñeå naém baét ñöôïc ñaëc tröng veà maøu saéc cuûa caùc hình thöùc trang trí ñoù vaø aùp duïng vaøo trang trí töøng ñoà vaät cuï theå, hoâm nay coâ cuøng caùc em nghieân cöùu baøi “Maøu saéc trong trang trí”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi  

=> HS khaùc nhaän xeùt

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu veà maøu saéc trong caùc hình thöùc trang trí ( 5P).

I/. Maøu saéc trong caùc hình thöùc trang trí.

- Trong cuoäc soáng coù raát nhieàu hình thöùc trang trí khaùc nhau nhö: Trang trí kieán truùc, saân khaáu, thôøi trang, aán loaùt, ñoà vaät…

- Moãi hình thöùc trang trí ñeàu coù caùch söû duïng maøu saéc khaùc nhau phuø hôïp vôùi tính chaát vaø noäi dung cuûa hình thöùc trang trí ñoù.

 

 

 

- GV giôùi thieäu treân tranh aûnh veà moät soá hình thöùc trang trí trong cuoäc soáng

 

 

- GV yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy keát quaû veà ñaëc ñieåm cuûa maøu saéc trong caùc loaïi hình trang trí. Yeâu caàu caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.

- GV goùp yù chung vaø nhaán maïnh veà ñaëc ñieåm, muïc ñích söû duïng maøu saéc trong caùc loaïi hình trang trí khaùc nhau.

 

- Quan saùt tranh aûnh veà moät soá hình thöùc trang trí trong cuoäc soáng

 

 

 

 

 

- HS thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy keát quaû veà ñaëc ñieåm cuûa maøu saéc trong caùc loaïi hình trang trí. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.

- Quan saùt GV nhaán maïnh ñaëc tröng cuûa maøu saéc trong caùc loaïi hình trang trí khaùc nhau.

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch söû duïng maøu trong trang trí. ( 7P)

II/. Caùch söû duïng maøu trong trang trí.

- Maøu saéc laøm cho moïi vaät trôû neân ñeïp vaø haáp daãn hôn. Moãi ñoà vaät khaùc nhau ñeàu coù caùch duøng maøu khaùc nhau. Tuy nhieân caàn phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: Maøu saéc phaûi coù chính, phuï, coù söï phoái hôïp nhòp nhaøng giöõa noùng vaø laïnh, ñaäm vaø nhaït ñeå laøm noåi baät troïng taâm vaø phuø hôïp vôùi muïc ñích trang trí.

- Trong trang trí maøu saéc ñöôïc toâ theo dieän phaúng, moãi maûng maøu ñeàu roõ raøng, taùch baïch, khoâng coù söï vôøn khoái vaø vôøn saùng toái. Coù theå toâ neùt vieàn ñeå noåi baät troïng taâm, noäi dung trang trí.

 

 

 

- GV cho HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùch duøng maøu.

 

  

 

- Treân tranh aûnh giaùo vieân phaân tích caùc yeáu toá taïo neân söï haøi hoøa cuûa maøu saéc (Noùng, laïnh, chính, phuï, ñaäm, nhaït…)

- GV cho HS quan saùt tranh ñeà taøi vaø tranh trang trí ñeå HS nhaän ra söï khaùc bieät veà tính chaát vaø ñaëc tröng maøu saéc cuûa moãi loaïi tranh.

- GV nhaán maïnh ñaëc tröng veà maøu saéc trong trang trí (Maøu saéc toâ theo dieän phaúng, khoâng coù chieàu saâu, moãi maûng maøu naèm ôû moãi vò trí taùch baïch nhau, khoâng coù söï vôøn khoái vaø vôøn saùng toái. Coù theå toâ neùt vieàn ñeå noåi baät troïng taâm, laøm noåi baät noäi dung trang trí).

 

 

- HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùch duøng maøu.

 

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV phaân tích caùc yeáu toá taïo neân söï haøi hoøa cuûa maøu saéc.

 

- HS quan saùt tranh ñeà taøi vaø tranh trang trí ñeå nhaän ra söï khaùc bieät veà tính chaát vaø ñaëc tröng maøu saéc cuûa moãi loaïi tranh.

- Quan saùt GV phaân tích ñaëc tröng maøu saéc trong trang trí.

 

 

HÑ 4: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp. (24 P)

III/. Baøi taäp.

-HS toâ maøu baøi trang trí hình vuoâng

 

- GV phaùt baøi veõ trang trí hình vuoâng.yeâu caàu hs toâ maøu

- HS nhaän baøi trang trí hình vuoâng

 

 

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (4 P).

 

- GV cho caùc nhoùm treo baøi leân baûng vaø yeâu caàu caùc nhoùm nhaän xeùt, goùp yù laãn nhau.

- GV nhaän xeùt chung, bieåu döông nhöõng baøi taäp hoøan chænh, goùp yù cho nhöõng baøi chöa ñeïp veà boá cuïc vaø hoïa tieát.

- Caùc nhoùm treo baøi leân baûng nhaän xeùt, goùp yù laãn nhau.

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø ( 2 P)

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”Veõ tranh – Ñeà taøi: Boä Ñoäi”, söu taàm tranh, aûnh veà caùc hoaït ñoäng cuûa anh boä ñoäi, chì, taåy, maøu.

 

-GV: neâu yeâu caàu: Hoïc sinh veà nhaø

Toâ maøu hoaøn thaønh baøi taäp trang trí hình vuoâng.

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

 

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

    1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa ñeà taøi naøy vaø caùch veõ tranh veà ñeà taøi boä ñoäi.

    2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc xaùc ñònh goùc ñoä veõ tranh, löïa choïn hình töôïng phuø hôïp vôùi noäi dung, theå hieän boá cuïc chaët cheõ, maøu saéc haøi hoøa, coù tình caûm rieâng.

    3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu meán cuoäc soáng, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa cuoäc soáng thoâng qua tranh veõ.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

    1/. Giaùo vieân: Baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc, tranh aûnh veà caùc hoaït ñoäng cuûa boä ñoäi.

    2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh, chì taåy, maøu, vôû baøi taäp.

 

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (2p)

 

 

 

§13 Veõ tranh:

ÑEÀ TAØI BOÄ ÑOÄI

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV  nhaän xeùt baøi toâ maøu

-Giôùi thieäu baøi môùi: Hình aûnh anh Boä Ñoäi ñaõ aên saâu vaøo tieàm thöùc moãi con ngöôøi chuùng ta. Bieát bao taám göông boä ñoäi ñaõ hy sinh thaân mình ñeå baûo veä söï bình yeân cho toå quoác. Ñeå theå hieän loøng tri aân cuûa mình ñoái vôùi caùc anh boä ñoäi thoâng qua tranh veõ, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Veõ tranh – ñeà taøi: Boä Ñoäi”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo ss

- HS chuù yù

=> HS khaùc nhaän xeùt

 

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi. ( 5p)

I/. Tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi.

- Ta coù theå veõ ñöôïc nhieàu tranh veà ñeà taøi naøy nhö: Boä ñoäi haønh quaân, keùo phaùo, tuaàn tra bieân giôùi, vui chôi vôùi thieáu nhi, taêng gia saûn xuaát, taäp luyeän treân thao tröôøng, giuùp nhaân daân thu hoaïch muøa maøng…

 

 

 

 

 

* “ Bộ đội cụ Hồ” tên gọi thân thương ấy đã nói đầy đủ vế ý nghĩa của một đội quân “ Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh”. Vì thế, Quân đội nhân dân Việt Nam có sức mạnh của cội nguồn mà không thế lực thù địch nào ngăn cản nổi. Tình đồng đội của người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp sức cho nhau trong mọi tình huống. Những người lính Cụ Hồ có thể không cùng dân tộc, quốc tịch, màu da nhưng tất cả cùng chung lý tưởng.

- GV cho HS xem moät soá tranh aûnh veà hoaït ñoäng cuûa caùc anh boä ñoäi.

 

  

- GV phaân tích veà söï khaùc nhau veà quaân phuïc,  vuõ khí cuûa caùc binh chuûng ñeå HS nhaän thaáy ñaêïc tröng cuûa ñeà taøi naøy.

 

- GV gôïi yù ñeå HS töï choïn moät goùc ñoä veõ tranh theo yù thích vaø neâu nhaän xeùt cuï theå veà goùc ñoä veõ tranh maø mình choïn.

 

 

- GV cho HS xem moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø giôùi thieäu ñaëc ñieåm cuûa ñeà taøi naøy (Boá cuïc, hình töôïng, maøu saéc).

 

 

*HS: Laéng nghe GV phaân tích veà teân goïi “ Boä ñoäi cuï Hoà”

 

 

 

 

 

 

 

- HS xem moät soá tranh aûnh vaø neâu nhöõng hoaït ñoäng cuûa boä ñoäi

 

 

 

 

- Quan saùt GV phaân tích veà söï khaùc nhau veà quaân phuïc,  vuõ khí cuûa caùc binh chuûng.

- HS choïn moät goùc ñoä veõ tranh theo yù thích vaø neâu nhaän xeùt cuï theå veà goùc ñoä veõ tranh maø mình choïn.

- Quan saùt GV giôùi thieäu vaø toùm taét ñaëc ñieåm cuûa ñeà taøi.

 

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ. ( 8P)

II/. Caùch veõ.

 

1. Phaân maûng chính phuï.

 

 

 

 

 

 

 

2.veõ khaùi quaùt hình töôïng

 

 

 

- GV cho HS nhaéc laïi kieán thöùc veõ tranh ñeà taøi.

+ Phaân maûng chính phuï.

- GV cho HS quan saùt baøi veõ maãu vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùch xeáp maûng.

- GV toùm laïi nhöõng caùch boá cuïc cô baûn ñeå HS hình dung ra vieäc xeáp maûng coù chính, phuï, to, nhoû hôïp lyù taïo cho tranh veõ coù boá cuïc chaët cheõ noåi baät troïng taâm.

- GV veõ minh hoïa caùch saép xeáp boá cuïc.

+ Veõ khaùi quaùt hình töôïng.

- GV cho HS neâu nhaän xeùt veà caùch choïn hình töôïng ôû baøi veõ maãu.

- GV gôïi yù veà moät goùc ñoä veõ tranh cuï theå vaø phaân tích caùch choïn hình töôïng ñeå böùc tranh coù noäi dung trong saùng vaø phuø hôïp vôùi thöïc teá cuoäc soáng.

- GV veõ minh hoïa.

- HS nhaéc laïi kieán thöùc veõ tranh ñeà taøi.

- HS quan saùt baøi veõ maãu vaø nhaän xeùt veà caùch xeáp maûng.

- Quan saùt GV höôùng daãn caùch boá cuïc tranh.

 

Quan saùt GV höôùng daãn veõ maûng.

- HS neâu nhaän xeùt veà caùch choïn hình töôïng ôû baøi veõ maãu.

- Quan saùt GV phaân tích caùch choïn hình töôïng.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (25p)

III/. thöïc haønh.

Veõ tranh – ñeà taøi: Boä ñoäi.

 

- Nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.

- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch boá cuïc vaø caùch dieãn taû hình töôïng.

 

- HS thöïc haønh theo nhoùm.

- HS laéng nghe

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (4p)

 

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

- GV höôùng daãn hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.

- HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän rieâng cuûa mình.

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

- HS laéng nghe

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)

.

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”Trang trí ñöôøng dieàm”, söu taàm tranh, aûnh, ñoà vaät coù trang trí ñöôøng dieàm.

-GV: neâu yeâu caàu: - Hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi theo caâu hoûi trong SGK

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

 

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

    1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa ñeà taøi naøy vaø caùch veõ tranh veà ñeà taøi boä ñoäi.

    2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc xaùc ñònh goùc ñoä veõ tranh, löïa choïn hình töôïng phuø hôïp vôùi noäi dung, theå hieän boá cuïc chaët cheõ, maøu saéc haøi hoøa, coù tình caûm rieâng.

    3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu meán cuoäc soáng, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa cuoäc soáng thoâng qua tranh veõ.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

    1/. Giaùo vieân: Baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc, tranh aûnh veà caùc hoaït ñoäng cuûa boä ñoäi.

    2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh, chì taåy, maøu, vôû baøi taäp.

 

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (2p)

 

 

 

§14 Veõ tranh:

ÑEÀ TAØI BOÄ ÑOÄI

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV yeâu caàu hoïc sinh ñeå baøi tieát 1 leân baøn

-Giôùi thieäu baøi môùi: Hình aûnh anh Boä Ñoäi ñaõ aên saâu vaøo tieàm thöùc moãi con ngöôøi chuùng ta. Bieát bao taám göông boä ñoäi ñaõ hy sinh thaân mình ñeå baûo veä söï bình yeân cho toå quoác. Ñeå theå hieän loøng tri aân cuûa mình ñoái vôùi caùc anh boä ñoäi thoâng qua tranh veõ, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Veõ tranh – ñeà taøi: Boä Ñoäi”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo ss

 

-Caùc toå tröôûng kieåm tra baøi cuûa baïn

- HS: Laéng nghe

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ. (5p )

II/. Caùch veõ.

 

3  veõ chi tieát hình aûnh

 

 

 

 

 

 

 

3. Veõ maøu.

 

 

 

- GV cho HS nhaéc laïi kieán thöùc veõ tranh ñeà taøi.

- GV cho HS neâu nhaän xeùt veà caùch choïn hình töôïng ôû baøi veõ maãu.

 

- GV gôïi yù veà moät goùc ñoä veõ tranh cuï theå vaø phaân tích caùch choïn hình töôïng ñeå böùc tranh coù noäi dung trong saùng vaø phuø hôïp vôùi thöïc teá cuoäc soáng.

- GV veõ minh hoïa.

+ GV höôùng daãn HS veõ maøu.

- GV cho HS neâu nhaän xeùt maøu saéc ôû baøi veõ maãu. GV nhaéc laïi kieán thöùc veõ maøu trong tranh ñeà taøi. Gôïi yù vaø phaân tích treân tranh ñeå HS thaáy ñöôïc vieäc duøng maøu caàn thieát phaûi coù söï saép xeáp caùc maûng maøu naèm caïnh nhau moät caùch hôïp lyù vaø tình caûm cuûa mình ñoái vôùi noäi dung ñeà taøi. Traùnh leä thuoäc vaøo maøu saéc cuûa töï nhieân.

 

- HS nhaéc laïi kieán thöùc veõ tranh ñeà taøi.

- HS neâu nhaän xeùt veà caùch choïn hình töôïng ôû baøi veõ maãu.

- Quan saùt GV phaân tích caùch choïn hình töôïng.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

- HS neâu nhaän xeùt maøu saéc ôû baøi veõ maãu. Quan saùt GV höôùng daãn veõ maøu.

 

HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (32p)

III/. thöïc haønh.

Veõ tranh – ñeà taøi: Boä ñoäi.

 

- Nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.

- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch boá cuïc vaø caùch dieãn taû hình töôïng.

 

- HS thöïc haønh theo nhoùm.

- HS laéng nghe

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (4p)

 

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

- GV höôùng daãn hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.

- HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän rieâng cuûa mình.

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

- HS laéng nghe

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)

 

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”Trang trí ñöôøng dieàm”, söu taàm tranh, aûnh, ñoà vaät coù trang trí ñöôøng dieàm.

-GV: neâu yeâu caàu:xem sgk

 

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


 

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm, öùng duïng trong cuoäc soáng vaø phöông phaùp trang trí ñöôøng dieàm.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc saép xeáp boá cuïc, choïn löïa hoïa tieát phuø hôïp vôùi ñoà vaät trang trí, söû duïng maøu saéc tinh teá, haøi hoøa.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, phaùt huy khaû naêng saùng taïo. Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa ñöôøng dieàm trong trang trí caùc ñoà vaät.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Moät soá ñoà vaät trang trí ñöôøng dieàm. Baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm maãu ñöôøng dieàm, chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp.

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi ( 3 P)

 

- GV kieåm tra baøi taäp VT-ÑT: Boä ñoäi.

§15: Veõ tranh

TRANG TRÍ

ÑÖÔØNG DIEÀM

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

-Giôùi thieäu baøi môùi:giaùo vieân ñaët caâu hoûi em thöôøng thaáy ñöôøng dieàm ñöôïc trang trí ôû ñaâu?

Trong cuoäc soáng, ñöôøng dieàm coù vai troø raát quan troïng trong vieäc taïo cho caùc ñoà vaät, saûn phaåm naøo ñoù trôû neân ñeïp vaø trang troïng hôn. Ñeå giuùp caùc em naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø phöông phaùp trang trí ñöôøng dieàm cô baûn, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Trang trí ñöôøng dieàm”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi   

=> HS khaùc nhaän xeùt

- HS: tham gia keå theo suy nghó

 

 

-laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt. ( 5 P)

I/. Theá naøo laø ñöôøng dieàm.

- Ñöôøng dieàm laø hình trang trí keùo daøi, giôùi haïn trong hai ñöôøng song song (Thaúng, cong, troøn). Hoïa tieát ñöôïc veõ xen keõ, laëp laïi hoaëc ñaûo ngöôïc ñeàu ñaën vaø lieân tuïc.

- Ñöôøng dieàm thöôøng trang trí treân quaàn, aùo, baùt, ñóa, thaûm, giöôøng, tuû, giaáy khen… laøm cho caùc ñoà vaät theâm ñeïp vaø trang troïng hôn.

- GV cho HS quan saùt moät soá ñoà vaät coù trang trí ñöôøng dieàm, yeâu caàu HS nhaän xeùt veà: Hình daùng, boá cuïc, hoïa tieát vaø maøu saéc.

 

 

 

- GV toùm taét vaø nhaán maïnh moät soá ñaëc ñieåm chính trong ñöôøng dieàm.

- Cho HS keå teân moät soá ñoà vaät khaùc coù trang trí ñöôøng dieàm maø mình bieát.

 

 

- HS quan saùt moät soá ñoà vaät coù trang trí ñöôøng dieàm, nhaän xeùt veà: Hình daùng, boá cuïc, hoïa tieát vaø maøu saéc.

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV phaân tích ñaëc ñieåm chính trong ñöôøng dieàm.

- HS keå teân moät soá ñoà vaät khaùc coù trang trí ñöôøng dieàm maø mình bieát

 

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch trang trí ñöôøng dieàm. ( 10 P)

II/. Caùch trang trí ñöôøng dieàm.

1. Keû hai ñöôøng song song.

 

 

2. Chia khoaûng.

 

 

3. Veõ hoïa tieát.

 

 

 

 

 

4. Veõ maøu.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Keû hai ñöôøng song song.

- GV cho HS quan saùt baøi veõ maãu ñeå HS nhaän ra ñöôøng dieàm luoân ñöôïc giôùi haïn trong hai ñöôøng song song.

- GV veõ minh hoïa.

 

+ Chia khoaûng.

- GV cho HS nhaän xeùt veà khoaûng caùch caùc maûng hoïa tieát trong ñöôøng dieàm.

 

- GV veõ minh hoïa hai caùch chia khoûang: Ñeàu nhau vaø khoâng ñeàu nhau.

 

+ Veõ hoïa tieát.

- GV yeâu caàu HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt veà caùc loaïi hoïa tieát vaø caùch saép xeáp trong ñöôøng dieàm.

- GV phaân tích treân baøi veõ maãu laøm noåi baät söï saép xeáp hoïa tieát caàn coù chính, phuï, coù neùt thaúng, neùt cong.

+ Veõ maøu.

- GV cho HS quan saùt vaø neâu caûm nhaän veà moät soá baøi veõ coù gam maøu khaùc nhau.

- Cho HS nhaéc laïi caùch duøng maøu trong trang trí.

- GV phaân tích veà vieäc söû duïng maøu saéc trong ñöôøng dieàm caàn coù söï choïn löïa hôïp lyù, phuø hôïp vôùi phong caùch saùng taïo vaø chuù yù khoâng neân duøng quaù nhieàu maøu.

 

 

 

 

- HS quan saùt baøi veõ maãu nhaän ra ñöôøng dieàm luoân ñöôïc giôùi haïn trong hai ñöôøng song song.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

 

- HS nhaän xeùt veà khoaûng caùch caùc maûng hoïa tieát trong ñöôøng dieàm.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

 

 

- HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt veà caùc loaïi hoïa tieát vaø caùch saép xeáp trong ñöôøng dieàm.

- Quan saùt GV phaân tích caùch veõ hoïa tieát.

 

 

- HS quan saùt vaø neâu caûm nhaän veà moät soá baøi veõ coù gam maøu khaùc nhau.

- HS nhaéc laïi caùch duøng maøu trong trang trí.

- Quan saùt GV phaân tích caùch duøng maøu.

 

 

HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh ( 21 P)

III/. thöïc haønh

- Trang trí ñöôøng dieàm. Kích thöôùc: 25 x 7 cm.

 

 

- GV nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.

- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch boá cuïc vaø caùch saép xeáp hoïa tieát cho baøi veõ cuûa hoïc sinh.

 

- HS thöïc haønh

 

- HS laéng nghe

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (4  P)

 

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt  veà boá cuïc, caùch veõ hình vaø maøu saéc. Yeâu caàu HS xeáp loaïi baøi veõ theo caûm nhaän cuûa mình.

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

- GV höôùng daãn HS veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.

- HS neâu nhaän xeùt  veà boá cuïc, caùch veõ hình vaø maøu saéc, xeáp loaïi baøi veõ theo caûm nhaän cuûa mình.

 

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

- HS laéng nghe

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø ( 2 P)

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”VTM: Hình truï vaø hình caàu”, chuaån bò vaät maãu hình truï vaø hình caàu, chì, taåy.

-GV: neâu yeâu caàu: Hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi theo caâu hoûi trong SGK.

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 


 

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa maãu vaø naém baét phöông phaùp veõ hai vaät maãu keát hôïp.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc naém baét ñaëc ñieåm cuûa maãu, theå hieän baøi veõ ñuùng tyû leä, meàm maïi vaø noåi baät hình khoái cô baûn cuûa maãu.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa ñoà vaät vaø baøi veõ theo maãu, reøn luyeän thoùi quen laøm vieäc khoa hoïc töø toång theå ñeán chi tieát.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Vaät maãu, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, vaät maãu, chì, taåy, vôû baøi taäp.

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi ( 2 P)

 

- GV kieåm tra baøi taäp: Trang trí ñöôøng dieàm.

§16 Veõ theo maãu:

HÌNH TRUÏ VAØ HÌNH CAÀU

(Tieát 1 – Veõ hình)

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

-Giôùi thieäu baøi môùi: Tieát hoïc tröôùc caùc em ñaõ tìm hieåu veà phöông phaùp veõ theo maãu. Ñeå cuûng coá kieán thöùc vaø giuùp caùc em naém chaéc hôn veà caáu taïo cuûa caùc hình khoái cô baûn, hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng nhau nghieân cöùu baøi “VTM: Hình truï vaø hình caàu”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi   

=> HS khaùc nhaän xeùt

 

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt. ( 5 P)

I/. Quan saùt vaø nhaän xeùt:

+ Hình daùng.

+ Vò trí.

+ Tyû leä.

+ Ñaäm nhaït.

 

 

 

 

 

 

- GV saép xeáp vaät maãu ôû nhieàu vò trí khaùc nhau vaø cho hoïc sinh nhaän xeùt veà caùch saép xeáp ñeïp vaø chöa ñeïp.

+Boá cuc

+Tæ leä

+Hình  daùng 

   

- GV cho hoïc sinh thaûo luaän vaø neâu nhaän xeùt veà: Hình daùng, vò trí, ñaäm nhaït ôû vaät maãu.

- GV nhaéc nhôû HS khi veõ caàn quan saùt kyõ ñeå veõ hình cho chính xaùc.

 

- HS quan saùt giaùo vieân saép xeáp vaät maãu vaø neâu nhaän xeùt veà caùc caùch saép xeáp ñoù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thaûo luaän nhoùm vaø neâu nhaän xeùt chi tieát vaät maãu veà: hình daùng, vò trí, tyû leä, ñaäm nhaït . . .

- HS laéng nghe 

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ. ( 8 P)

II/. Caùch veõ:

 

1. Veõ khung hình.

 

2. Xaùc ñònh tyû leä vaø veõ neùt cô baûn.

3. Veõ chi tieát.

 

 

- GV cho hoïc sinh nhaéc laïi phöông phaùp veõ theo maãu.

+ Veõ khung hình.

- GV höôùng daãn HS so saùnh tyû leä giöõa chieàu cao vaø chieàu ngang ñeå xaùc ñònh tyû leä cuûa khung hình.

- GV veõ moät soá khung hình ñuùng vaø sai ñeå hoïc sinh nhaän xeùt.

 

 

 

+ Xaùc ñònh tyû leä vaø veõ neùt cô baûn.

- Höôùng daãn HS so saùnh tyû leä caùc boä phaän cuûa vaät maãu.

- Cho hoïc sinh neâu tyû leä caùc boä phaän vaät maãu cuûa maãu veõ ôû nhoùm mình.

- GV cho HS nhaän xeùt veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa maãu vaø höôùng daãn treân baûng veà caùch veõ neùt cô baûn taïo neân hình daùng cuûa vaät maãu.

+ Veõ chi tieát.

- GV cho HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø quan saùt vaät maãu roài nhaän xeùt cuï theå veà ñöôøng neùt taïo hình cuûa vaät maãu.

- GV veõ minh hoïa treân baûng.

- HS nhaéc laïi phöông phaùp veõ theo maãu.

 

- Hoïc sinh quan saùt kyõ vaät maãu vaø xaùc ñònh tyû leä khung hình chung cuûa vaät maãu.

- HS nhaän xeùt hình veõ cuûa giaùo vieân. HS thaûo luaän trong nhoùm veà tyû leä khung hình ôû maãu veõ cuûa nhoùm mình.

 

 

- HS quan saùt kyõ maãu vaø so saùnh tyû leä caùc boä phaän cuûa vaät maãu.

- HS neâu tyû leä caùc boä phaän vaät maãu cuûa maãu veõ ôû nhoùm mình

- HS nhaän xeùt veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa vaät maãu vaø quan saùt giaùo vieân veõ minh hoïa.

 

 

- HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc, quan saùt vaät maãu thaät vaø nhaän xeùt veà caùch veõ hình.

 

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh ( 23 P)

III/. thöïc haønh

Veõ theo maãu: Hình hoäp vaø hình caàu.

 

- GV cho HS xeáp maãu vaø veõ theo nhoùm.

- Nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.

- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch boá cuïc vaø caùch dieãn taû neùt veõ cho coù ñoä ñaäm nhaït.

- HS thöïc haønh theo nhoùm.

 

- HS saép xeáp maãu ôû nhoùm mình.

 

- Thaûo luaän nhoùm veà caùch veõ chung ôû maãu vaät  nhoùm mình.

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (4 P)

 

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

- GV höôùng daãn hoïc sinh veà nhaø veõ maãu theo yù thích.

- HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình.

 

 

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

 

- HS laéng nghe

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø ( 2 P)

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi ”VTM: Hình truï vaø hình caàu – Tieát 2: Veõ ñaäm nhaït”, chuaån bò vaät maãu hình truï vaø hình caàu, chì, taåy.

-GV: neâu yeâu caàu: Hoïc sinh veà nhaø veà nhaø veõ maãu theo yù thích

 

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

 

 


         

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa maãu vaø naém baét phöông phaùp veõ hai vaät maãu keát hôïp.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc naém baét ñaëc ñieåm cuûa maãu, theå hieän baøi veõ ñuùng tyû leä, meàm maïi vaø noåi baät hình khoái cô baûn cuûa maãu.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa ñoà vaät vaø baøi veõ theo maãu, reøn luyeän thoùi quen laøm vieäc khoa hoïc töø toång theå ñeán chi tieát.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Vaät maãu, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, vaät maãu, chì, taåy, vôû baøi taäp.

 

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi ( 2 P)

 

- GV kieåm tra baøi taäp: hình truï vaø hình caàu

§17 Veõ theo maãu:

HÌNH TRUÏ

VAØ HÌNH CAÀU

(Tieát 2 – Veõ ñaäm nhaït)

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

-Giôùi thieäu baøi môùi: Tieát hoïc tröôùc chuùng ta ñaõ nghieân cöùu caùch veõ hình “Hình truï vaø hình caàu” ñeå hoaøn thieän baøi veõ naøy, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “VTM: Hình truï vaø hình caàu – tieát 2 Veõ ñaäm nhaït”

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi   

=> HS khaùc nhaän xeùt

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt. ( 5 P)

I/. Quan saùt – nhaän xeùt

- Höôùng chieáu cuûa aùnh saùng.

- Ranh giôùi giöõa caùc maûng ñaäm nhaït.

- Ñoä ñaäm nhaït giöõa caùc vaät maãu vaø giöõa vaät maãu vôùi neàn ñaët maãu.

 

 

- GV xeáp vaät maãu gioáng tieát hoïc tröôùc. GV cho HS xeáp maãu theo nhoùm vaø nhaän xeùt kyõ veà: Höôùng chieáu cuûa aùnh saùng, ranh giôùi giöõa caùc maûng ñaäm nhaït vaø ñoä ñaäm nhaït giöõa caùc vaät maãu vaø giöõa vaät maãu vôùi neàn ñaët maãu.

- GV cho HS xem moät soá baøi veõ maãu vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùch veõ ñaäm nhaït.

 

- HS xeáp maãu theo nhoùm vaø nhaän xeùt kyõ Höôùng chieáu cuûa aùnh saùng, ranh giôùi giöõa caùc maûng ñaäm nhaït vaø ñoä ñaäm nhaït giöõa caùc vaät maãu vaø giöõa vaät maãu vôùi neàn ñaët maãu.

- HS xem moät soá baøi veõ maãu vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùch veõ ñaäm nhaït.

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ ñaäm nhaït. 10P)

II/. Caùch veõ ñaäm nhaït.

1. Xaùc ñònh höôùng chieáu cuûa aùnh saùng.

 

 

2. Xaùc ñònh ranh giôùi caùc maûng ñaäm nhaït.

 

 

3. Veõ ñoä ñaäm tröôùc töø ñoù tìm caùc saéc ñoä coøn laïi.

 

 

 

 

 

 

+ Xaùc ñònh höôùng chieáu cuûa aùnh saùng.

- GV cho HS quan saùt kyõ vaät maãu vaø nhaän ra höôùng chieáu cuûa aùnh saùng.

 

+ Xaùc ñònh ranh giôùi caùc maûng ñaäm nhaït.

- GV  yeâu caàu HS quan saùt kyõ vaät maãu vaø nhaän ra ranh giôùi giöõa caùc maûng ñaäm nhaït.

- Treân baøi veõ maãu GV phaân tích vieäc xaùc ñònh ranh giôùi ñaäm nhaït caàn chuù yù ñeán ñaäm nhaït chính cuûa maãu vaø phaân ñònh ranh giôùi cho chính xaùc.

+ Veõ ñoä ñaäm tröôùc töø ñoù tìm caùc saéc ñoä coøn laïi.

- GV cho HS quan saùt baøi veõ maãu vaø nhaän xeùt veà caùch veõ neùt ñaäm nhaït.

 

- GV veõ minh hoïa caùch söû duïng buùt chì ñeå dieãn taû ñaäm nhaït phuø hôïp vôùi hình khoái cuûa vaät maãu.

- Phaân tích moät soá loãi khi veõ ñaäm nhaït nhö chaø, di chì. Nhaán maïnh vieäc veõ ñoä ñaäm tröôùc, ñoä nhaït veõ sau laøm cho baøi veõ ñuùng veà saéc ñoä vaø ñoä ñaäm nhaït chung cuûa toaøn baøi so vôùi maãu.

 

 

- HS quan saùt kyõ vaät maãu vaø nhaän ra höôùng chieáu cuûa aùnh saùng.

 

 

- HS quan saùt kyõ vaät maãu vaø nhaän ra ranh giôùi giöõa caùc maûng ñaäm nhaït.

- Quan saùt GV höôùng daãn phaân maûng ñaäm nhaït.

 

 

 

 

- HS quan saùt baøi veõ maãu vaø nhaän xeùt veà caùch veõ neùt ñaäm nhaït.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

 

- Quan saùt GV phaân tích caùch veõ ñaäm nhaït laøm noåi baät hình khoái vaø giöõ ñöôïc söï trong treûo cuûa chaát lieäu.

 

HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh ( 22 P)

III/. thöïc haønh

- VTM: Hình truï vaø hình caàu – Tieát 2: Veõ ñaäm nhaït.

 

 

- Nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.

- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch dieån taû neùt chì laøm cho baøi veõ ñuùng saéc ñoä, noåi baät hình khoái vaø coù ñoä trong treûo cuûa chaát lieäu buùt chì.

 

- HS thöïc haønh theo nhoùm.

 

- HS laéng nghe

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. ( 4 P)

 

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

- GV höôùng daãn HS veà nhaø veõ maãu theo yù thích.

- HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình.

 

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

 

- HS laéng nghe

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø ( 2 P)

- Hoïc sinh xem laïi baøi caùch veõ tranh ñeà taøi ñeå chuaån bò cho tieát kieåm tra HK I. chuaån bò chì, taåy, maøu, giaáy A4.

-GV: neâu yeâu caàu:veà nhaø veõ maãu theo yù thích

 

 

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


             

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø phöông phaùp trang trí hình vuoâng.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc löïa choïn hoïa tieát, boá cuïc baøi veõ chaët cheõ, theå hieän maøu saéc haøi hoøa, coù caù tính, noåi baät troïng taâm.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, phaùt huy oùc saùng taïo. Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa ngheä thuaät trang trí trong cuoäc soáng.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc, moät soá ñoà vaät hình vuoâng trang trí öùng duïng.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh.

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

 

 

 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi 2P)

 

§18 Veõ trang trí:

TRANG TRÍ HÌNH VUOÂNG

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Giôùi thieäu baøi môùi: Tieát hoïc tröôùc caùc em ñaõ ñöôïc tìm hieåu veà ngheä thuaät trang trí vaø caùch laøm baøi trang trí. Ñeå cuûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc vaø naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa baøi trang trí cô baûn, hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Trang trí hình vuoâng”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt. ( 5 P)

I/. Quan saùt – nhaän xeùt

- Trang trí hình vuoâng laø söû duïng hoïa tieát, hình maûng, maøu saéc saép xeáp vaøo trong hình vuoâng sao cho haøi hoøa, ñeïp maét. Caùch saép xeáp nhaéc laïi, xen keõ, ñoái xöùng ñöôïc vaän duïng ñaày ñuû trong trang trí hình vuoâng.

 

- GV cho HS quan saùt moät soá baøi veõ maãu vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùc thaønh phaàn coù trong hình vuoâng trang trí.

 

 

- GV cho HS neâu caùch saép xeáp trong trang trí hình vuoâng ôû baøi veõ maãu.

 

- GV cho HS quan saùt moät soá hình vuoâng mang tính öùng duïng nhö: Vieân gaïch hoa, oâ cuûa soå, chieác khaên tay… yeâu caàu caùc em nhaän xeùt veà caùch saép xeáp, maøu saéc vaø hoïa tieát.

 

   

 

 

- HS quan saùt moät soá baøi veõ maãu vaø nhaän xeùt veà caùc thaønh phaàn coù trong hình vuoâng trang trí.

 

 

 

 

 

 

- HS neâu moät soá caùch saép xeáp trong trang trí hình vuoâng ôû baøi veõ maãu.

- HS quan saùt moät soá trang trí hình vuoâng mang tính öùng duïng vaø nhaän xeùt veà caùch saép xeáp, maøu saéc vaø hoïa tieát.

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch trang trí hình vuoâng. ( 8 P)

II/. Caùch trang trí hình vuoâng.

1. Keû truïc, tìm boá cuïc.

 

 

 

 

 

 

 

2. Veõ hoïa tieát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Veõ maøu.

 

 

 

 

 

+ Keû truïc, tìm boá cuïc.

- GV cho HS quan saùt baøi veõ maãu, yeâu caàu HS neâu nhaän xeùt cuï theå veà caùch saép xeáp caùc hình maûng.

- GV veõ minh hoïa moät soá boá cuïc, nhaéc nhôû HS khi tìm boá cuïc caàn phaûi coù maûng to, nhoû, maûng chính, phuï. Chuù yù ñeán khoaûng caùch giöõa caùc maûng hình.

+ Veõ hoïa tieát.

- GV cho HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt veà hoïa tieát treân caùc baøi veõ maãu.

 

- GV gôïi môû ñeå HS löïa choïn caùch saép xeáp hoïa tieát trang trí cho baøi veõ cuûa mình.

- GV veõ minh hoïa. Nhaéc nhôû HS khi veõ hoïa tieát caàn chuù yù ñeán ñöôøng neùt vaø söï aên yù giöõa hoïa tieát chính, hoïa tieát phuï.

+ Veõ maøu.

- GV cho HS nhaän xeùt veà maøu saéc ôû moät soá baøi veõ maãu. Nhaéc nhôû HS löïa choïn gam maøu nheï nhaøng hay röïc rôõ phaûi tuøy thuoäc vaøo muïc ñích. Neân duøng maøu theo caûm xuùc, traùnh söû duïng quaù nhieàu maøu.

- GV phaân tích moät soá ví duï veà choïn gam maøu theo sôû thích vaø baøi veõ thuoäc caùc gam maøu noùng, laïnh khaùc nhau.

 

 

 

 

- HS quan saùt baøi veõ maãu, neâu nhaän xeùt cuï theå veà caùch saép xeáp caùc hình maûng.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa caùch boá cuïc baøi veõ.

 

 

 

- HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt veà hoïa tieát treân caùc baøi veõ maãu.

- HS löïa choïn caùch saép xeáp hoïa tieát trang trí cho baøi veõ cuûa mình.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa caùch veõ hoïa tieát.

 

 

- HS nhaän xeùt veà maøu saéc ôû moät soá baøi veõ maãu.

 

 

 

- Quan saùt GV phaân tích caùch duøng maøu theo caûm xuùc vaø theo gam maøu yeâu thích.

HÑ 4: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp. 24P)

III/. Baøi taäp.

- Trang trí hình vuoâng coù caïnh 16 cm.

 

- Nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.

- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà boá cuïc, caùch choïn vaø saép xeáp hoïa tieát.

 

 

- HS laøm baøi taäp theo nhoùm.

 

- HS laéng nghe

 

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. ( 4 P)

 

- GV cho caùc nhoùm treo baøi taäp cuûa nhoùm mình vaø yeâu caàu caùc nhoùm neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

- GV höôùng daãn hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.

- HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi veõ theo caûm nhaän cuûa mình.

 

 

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

 

- HS laéng nghe

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø ( 2 P)

.

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi “tranh daân gian Vieät Nam”, söu taàm tranh daân gian Vieät Nam.

 

-GV: neâu yeâu caàu: Hoïc sinh veà nhaø veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp

 

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc vaøi neùt veà nguoàn goác xuaát xöù, ñaëc ñieåm vaø giaù trò ngheä thuaät cuûa hai doøng tranh Ñoâng Hoà vaø Haøng Troáng.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa noäi dung cuûa tranh thoâng qua hình thöùc theå hieän veà boá cuïc, hình veõ, maøu saéc. Bieát phaân tích, ñaùnh giaù taùc phaåm.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, nhaän thöùc ñuùng ñaén veà ngheä thuaät daân toäc, coù thaùi ñoä traân troïng, giöõ gìn nhöõng giaù trò vaên hoùa cuûa daân toäc.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Söu taàm moät soá tranh daân gian Vieät Nam.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh daân gian.

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi ( 3p)

 

 

§19 thöôøng thöùc mó thuaät:

TRANH DAÂN GIAN

VIEÄT NAM

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV nhaän xeùt baøi thi

-Giôùi thieäu baøi môùi:GV hoûi:em bieát gì veà tranh daân gian vieät nam?

Cöù moãi dòp Teát ñeán, xuaân veà chuùng ta laïi ñöôïc chieâm ngöôõng moät loaïi hình ngheä thuaät ñaëc saéc – ñoù laø tranh daân gian, mieâu taû caûnh nhoän nhòp ñoùn xuaân hay nhöõng caûnh sinh hoaït thöôøng ngaøy trong cuoäc soáng. Ñeå naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø hieåu kyõ hôn veà giaù trò ngheä thuaät cuûa tranh daân gian, hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng nhau tìm hieåu baøi” Tranh daân gian Vieät Nam”

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: Laéng nghe

 

 

- Tham gia traû lôøi theo hieåu bieát.

-HS laéng nghe.

HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu vaøi neùt veà tranh daân gian. ( 5p)

I/. Vaøi veùt veà tranh daân gian.

- Tranh daân gian laø loaïi tranh ñöôïc löu haønh roäng raõi trong nhaân daân. Tranh thöôøng ñeå trang trí ñoùn xuaân hay thôø cuùng neân coøn goïi laø tranh Teát hay tranh thôø.

- Moät soá ñòa phöông noåi tieáng vôùi ngheà laøm tranh nhö: Haøng Troáng, Ñoâng Hoà, Kim Hoaøng…

- Ñeà taøi trong tranh daân gian raát gaàn guõi vôùi ñôøi soáng cuûa nhaân daân nhö: Chuùc tuïng, lòch söû, lao ñoäng saûn xuaát, vui chôi giaûi trí, chaâm bieám ñaû kích.

- GV cho HS neâu nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà tranh daân gian.

 

- GV cho HS quan saùt moät soá tranh vaø yeâu caàu caùc em nhaän xeùt veà: Noäi dung, ñeà taøi, maøu saéc.

- GV giôùi thieäu moät soá ñòa phöông coù ngheà laøm tranh vaø moät soá ñeà taøi quen thuoäc trong tranh daân gian.

- GV toùm taét laïi ñaëc ñieåm cuûa tranh daân gian.

- HS neâu nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà tranh daân gian.

- HS quan saùt moät soá tranh nhaän xeùt veà: Noäi dung, ñeà taøi, maøu saéc.

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV giôùi thieäu veà tranh daân gian.

 

- HS: Laéng nghe

 

HÑ 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu veà hai doøng tranh Ñoâng Hoà vaø Haøng Troáng. (21p)

II/. Hai doøng tranh Ñoâng Hoà vaø Haøng Troáng.

1. Tranh Ñoâng Hoà.

- Ñöôïc saûn xuaát taïi laøng Ñoâng Hoà Tænh Baéc Ninh. Tranh ñöôïc saûn xuaát haøng loaïi baèng nhöõng vaùn goã khaéc vaø in treân neàn giaáy Doù queùt maøu Ñieäp. Tranh coù bao nhieâu maøu laø coù baáy nhieâu baûn khaéc. Maøu saéc ñöôïc laáy töø thieân nhieân. Tranh Ñoâng Hoà chuû yeáu phuïc vuï cho taàng lôùp nhaân daân lao ñoäng neân ñöôøng neùt trong tranh raát chaéc khoûe, maûng hình to, roõ raøng, maøu saéc ñôn giaûn moäc maïc vaø thöôøng in neùt vieàn ñen laøm cho tranh theâm ñaäm ñaø, soáng ñoäng.

 

 

 

2. Tranh Haøng Troáng.

- Ñöôïc saûn xuaát vaø baøy baùn taïi phoá Haøng Troáng – Haø Noäi. Tranh Haøng Troáng chæ caàn moät baûn goã khaéc in neùt vieàn ñen, sau ñoù ngheä nhaân tröïc tieáp toâ maøu baèng buùt loâng. Maøu saéc laáy töø phaåm nhuoäm nguyeân chaát. Tranh phuïc vuï chuû yeáu cho taàng lôùp trung löu vaø thò daân neân ñöôøng neùt trong tranh raát maûnh mai, tinh teá, maøu saéc töôi saùng, nheï nhaøng.

 

 

+ Tranh Ñoâng Hoà.

- GV yeâu caàu HS neâu nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà tranh Ñoâng Hoà. GV giôùi thieäu veà caùch laøm tranh vaø giaáy in tranh.

- GV cho HS xem tranh vaø neâu nhaän xeùt veà hình maûng, maøu saéc, boá cuïc, ñeà taøi.

 

    

 

- GV toùm taét laïi nhöõng ñaëc ñieåm cuûa doøng tranh Ñoâng Hoà.

+ Tranh Haøng Troáng.

- GV yeâu caàu HS neâu nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà tranh Haøng Troáng. GV giôùi thieäu veà caùch laøm tranh vaø giaáy in tranh.

- GV cho HS xem tranh vaø neâu nhaän xeùt veà hình maûng, maøu saéc, boá cuïc, ñeà taøi.

 

 

- GV toùm taét laïi nhöõng ñaëc ñieåm cuûa doøng tranh Haøng Troáng

 

 

 

- HS neâu nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà tranh Ñoâng Hoà.

 

- HS xem tranh vaø neâu nhaän xeùt veà hình maûng, maøu saéc, boá cuïc, ñeà taøi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV giôùi thieäu ñaëc ñieåm cuûa tranh Ñoâng Hoà.

- HS neâu nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà tranh Haøng Troáng.

 

- HS xem tranh vaø neâu nhaän xeùt veà hình maûng, maøu saéc, boá cuïc, ñeà taøi.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV toùm taét laïi nhöõng ñaëc ñieåm cuûa doøng tranh Haøng Troáng

HÑ 4: Höôùng daãn HS tìm hieåu veà giaù trò ngheä thuaät cuûa tranh daân gian. (8p)

III/. Giaù trò ngheä thuaät cuûa tranh daân gian.

- Tranh daân gian raát chuù troïng ñeán ñöôøng neùt vaø maøu saéc. Tranh coù veû ñeïp haøi hoøa, hình töôïng coù tính khaùi quaùt cao, ñeà taøi gaàn guõi vôùi ñôøi soáng cuûa nhaân daân neân raát ñöôïc nhaân daân yeâu thích vaø traân troïng.

 

 

- GV cho HS toùm taét laïi nhöõng ñaëc ñieåm cuûa tranh daân gian.

- GV phaân tích veà caùch choïn ñeà taøi, dieãn taû boá cuïc, hình veõ trong tranh ñeå laøm noåi baät giaù trò ngheä thuaät cuûa tranh daân gian.

 

 

- HS toùm taét laïi nhöõng ñaëc ñieåm cuûa tranh daân gian.

- Quan saùt GV phaân tích giaù trò ngheä thuaät cuûa tranh daân gian.

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (4 p)

 

- GV cho HS nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.

- Cho HS quan saùt hai doøng tranh Ñoâng Hoà vaø Haøng Troáng, yeâu caàu HS neâu caûm nhaän vaø phaân bieät ñaëc ñieåm cuûa hai doøng tranh treân.

- GV yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi theo caâu hoûi trong SGK.

- HS nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.

- HS neâu caûm nhaän vaø phaân bieät ñaëc ñieåm cuûa hai doøng tranh treân.

 

- HS laéng nghe,

 

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø. (2p)

 

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi “Giôùi thieäu moät soá tranh daân gian Vieät Nam”, söu taàm tranh daân gian.

-GV: neâu yeâu caàu:Hoïc sinh veà nhaø veà nhaø hoïc baøi theo caâu hoûi sgk.

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phu

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


  

 

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm, yù nghóa, giaù trò ngheä thuaät cuûa moät soá tranh daân gian Vieät Nam.

 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc nhaän xeùt, ñaùnh giaù taùc phaåm, naâng cao kyõ naêng phaân tích tranh.

 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, nhaän thöùc ñuùng ñaén veà ngheä thuaät daân toäc, coù thaùi ñoä traân troïng, giöõ gìn nhöõng giaù trò vaên hoùa cuûa daân toäc.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Moät soá tranh daân gian Vieät Nam.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh daân gian Vieät Nam.

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:  

 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)

 

- GV kieåm tra baøi taäp:em haõy  cho bieát hai doøng tranh daân gian tieâu bieåu cuûa Vieät nam? Em haõy xem tranh  vaø cho bieát ñaây laø doøng tranh naøo?coù ñaëc ñieåm gì?

§20 thöôøng thöùc mó thuaät:

 GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ

TRANH DAÂN GIAN

VIEÄT NAM

 

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

 

 

 

-Giôùi thieäu baøi môùi: Tieát hoïc tröôùc chuùng ta ñaõ tìm hieåu khaùi quaùt veà tranh daân gian Vieät Nam, ñeå giuùp caùc em hieåu saâu hôn veà doøng tranh ñoäc ñaùo naøy vaø caûm nhaän ñöôïc yù nghóa cuûa moät soá tranh tieâu bieåu, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Giôùi thieäu moät soá tranh daân gian Vieät Nam”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

 

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi   

      => HS khaùc nhaän xeùt

 

 

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu ñaëc ñieåm cuûa böùc tranh Gaø Ñaïi Caùt. (8p)

I/. Gaø “Ñaïi Caùt” (Tranh Ñoâng Hoà).

- Tranh dieãn taû moät chuù gaø troáng coù daùng oai veä, huøng duõng ñöôïc in treân giaáy Doù queùt maøu ñieäp. Hình aûnh vaø maøu saéc ñôn giaûn coù tính caùch ñieäu cao, ñöôøng neùt chaéc khoûe, vöõng vaøng. Chöõ trong tranh vöøa minh hoïa vöøa laøm cho boá cuïc theâm chaët cheõ. Tranh töôïng tröng cho söï thònh vöôïng vaø ñöùc tính maïnh meõ cuûa ngöôøi ñaøn oâng.

 

 

 

 

- GV chia nhoùm hoïc taäp vaø phaân coâng nhieäm vuï:

+ Nhoùm 1: Quan saùt tranh “Gaø Ñaïi Caùt”ø neâu ñaëc ñieåm veà noäi dung, yù nghóa vaø hình thöùc theå hieän cuûa taùc phaåm.

+ Nhoùm 2: Quan saùt tranh “Chôï queâ”ø neâu ñaëc ñieåm veà noäi dung, yù nghóa vaø hình thöùc theå hieän cuûa taùc phaåm.

+ Nhoùm 3: Quan saùt tranh “Ñaùm cöôùi chuoät”ø neâu ñaëc ñieåm veà noäi dung, yù nghóa vaø hình thöùc theå hieän cuûa taùc phaåm.

+ Nhoùm 4: Quan saùt tranh “Phaät Baø Quan AÂm”ø neâu ñaëc ñieåm veà noäi dung, yù nghóa vaø hình thöùc theå hieän cuûa taùc phaåm.

- GV cho HS Nhoùm 1 trình baøy keát quaû thaûo luaän. Yeâu caàu caùc nhoùm khaùc neâu yù kieán nhaän xeùt vaø keå teân moät soá tranh daân gian khaùc.

- GV toùm taét vaø phaân tích saâu hôn veà noäi dung, hình thöùc theå hieän vaø yù nghóa cuûa taùc phaåm.

 

 

 

- HS quan saùt tranh vaø tieán haønh thaûo luaän nhoùm.

- Nhoùm 1 thaûo luaän theo noäi dung phaân coâng cuûa Giaùo Vieân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhoùm 2 thaûo luaän theo noäi dung phaân coâng cuûa Giaùo Vieân

- Nhoùm 3 thaûo luaän theo noäi dung phaân coâng cuûa Giaùo Vieân

- Nhoùm 4 thaûo luaän theo noäi dung phaân coâng cuûa Giaùo Vieân

 

- HS Nhoùm 1  trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc neâu yù kieán nhaän xeùt vaø keå teân moät soá tranh daân gian khaùc.

- Quan saùt GV toùm taét ñaëc ñieåm cuûa taùc phaåm

HÑ 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu ñaëc ñieåm cuûa böùc tranh Chôï queâ. (9p)

II/. Chôï queâ (Tranh Haøng Troáng).

       Tranh dieãn taû caûnh buoân baùn nhoän nhòp ôû chôï queâ Vieät Nam. Caùc nhaân vaät trong tranh ñöôïc dieãn taû ñôn giaûn nhöng ñaày ñuû maø gaàn guõi. Ñöôøng neùt trong tranh maûnh mai, tinh teá coäng vôùi saéc maøu töôi nguyeân cuûa phaåm nhuoäm caøng laøm cho tranh theâm lung linh, sinh ñoäng. Böùc tranh ñaõ loät taû ñöôïc neùt ñaëc saéc veà vaên hoùa cuûa noâng thoân Vieät Nam thuôû xöa.

 

 

- GV cho HS Nhoùm 2 trình baøy keát quaû thaûo luaän. Yeâu caàu caùc nhoùm khaùc neâu yù kieán nhaän xeùt vaø keå teân moät soá tranh daân gian khaùc.

 

- GV toùm taét laïi vaø phaân tích saâu hôn veà noäi dung, hình thöùc theå hieän vaø yù nghóa cuûa taùc phaåm.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS Nhoùm 2 trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc neâu yù kieán nhaän xeùt vaø keå teân moät soá tranh daân gian khaùc.

- Quan saùt GV toùm taét ñaëc ñieåm cuûa taùc phaåm

 

 

HÑ 4: Höôùng daãn HS tìm hieåu ñaëc ñieåm cuûa böùc tranh Ñaùm cöôùi chuoät (10p)

III/. Ñaùm cöôùi chuoät (Tranh ñoâng Hoà).

    Tranh dieãn taû caûnh ñaùm cöôùi hoï nhaø Chuoät muoán yeân oån phaûi coù leã vaät daâng cho Meøo. Ñöôøng neùt vaø maøu saéc trong tranh haøi höôùc, dí doûm. Boá cuïc theo loái haøng ngang, daøn ñeàu caøng laøm cho tranh theâm soáng ñoäng. Böùc tranh pheâ phaùn naïn tham nhuõng, öùc hieáp ngöôøi daân cuûa giai caáp thoáng trò phong kieán xöa.

 

 

- GV cho HS Nhoùm 3 trình baøy keát quaû thaûo luaän. Yeâu caàu caùc nhoùm khaùc neâu yù kieán nhaän xeùt vaø keå teân moät soá tranh daân gian khaùc.

 

- GV toùm taét laïi vaø phaân tích saâu hôn veà noäi dung, hình thöùc theå hieän vaø yù nghóa cuûa taùc phaåm.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS Nhoùm 3 trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc neâu yù kieán nhaän xeùt vaø keå teân moät soá tranh daân gian khaùc.

- Quan saùt GV toùm taét ñaëc ñieåm cuûa taùc phaåm

HÑ 5: Höôùng daãn HS tìm hieåu ñaëc ñieåm cuûa böùc tranh Phaät Baø Quan AÂm. (8)

IV/. Phaät Baø Quan AÂm (Tranh Haøng Troáng).

     Tranh dieãn taû Phaät Baø ngöï treân toøa sen vôùi khuoân maët hieàn töø, phuùc haäu. Ñöùng chaàu 2 beân laø Kim ñoàng vaø Ngoïc Nöõ. Ñöôøng neùt trong tranh maûnh mai, tinh teá, maøu saéc trang nhaõ nheï nhaøng. Boá cuïc caân ñoái trang nghieâm theo loái nhaø Phaät. Ñaây laø theå loaïi tranh thôø phuïc vuï tín ngöôõng cuûa nhaân daân.

 

- GV cho HS Nhoùm 4 trình baøy keát quaû thaûo luaän. Yeâu caàu caùc nhoùm khaùc neâu yù kieán nhaän xeùt vaø keå teân moät soá tranh daân gian khaùc.

 

- GV toùm taét laïi vaø phaân tích saâu hôn veà noäi dung, hình thöùc theå hieän vaø yù nghóa cuûa taùc phaåm.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS Nhoùm 4 trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc neâu yù kieán nhaän xeùt vaø keå teân moät soá tranh daân gian khaùc.

- Quan saùt GV toùm taét ñaëc ñieåm cuûa taùc phaåm

 

HÑ 6: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (5p)

 

- GV cho HS phaùt bieåu caûm nghó cuûa mình veà tranh daân gian vaø traùch nhieïâm cuûa mình ñoái vôùi doøng tranh ñoäc ñaùo naøy.

- GV nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông nhöõng nhoùm hoïc taäp vaø nhöõng caù nhaân hoaït ñoäng soâi noåi, tích cöïc.

- HS phaùt bieåu caûm nghó vaø traùch nhieïâm cuûa mình veà tranh daân gian.

 

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

HÑ 7: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)

 

 

 

 

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi “Maãu coù 2 ñoà vaät”, chuaån bò giaáy A4, chì, taåy.

 

-GV: neâu yeâu caàu: Hoïc sinh veà nhaø söu taàm tranh daân gian, cheùp tranh “Ñaùm cöôùi Chuoät” vaø toâ maøu theo yù thích.

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

 

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

 

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï.lôùp chuù yù treân baûng phuï.

 

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 


 

 

 

                       (Tieát 1 - Veõ hình)

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa maãu vaø naém baét phöông phaùp veõ hai vaät maãu keát hôïp.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc naém baét ñaëc ñieåm cuûa maãu, theå hieän baøi veõ ñuùng tyû leä, meàm maïi vaø noåi baät hình khoái cô baûn cuûa maãu.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa ñoà vaät vaø baøi veõ theo maãu, reøn luyeän thoùi quen laøm vieäc khoa hoïc töø toång theå ñeán chi tieát.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Vaät maãu, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. Toå chöùc veõ theo nhoùm.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, vaät maãu, chì, taåy, vôû baøi taäp.

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)

 

-Em haõy cho bieát yù nghóa cuûa böùc tranh ñaùm cöôùi chuoät?

-Em haõy cho bieát yù nghóa cuûa böùc tranh chôï queâ?

 

 

§21 Veõ theo maãu:

MAÃU COÙ 2 ÑOÀ VAÄT

(Tieát 1 - Veõ hình)

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi

 

Giôùi thieäu baøi môùi: Caùc em ñaõ laøm quen vôùi phaân moân veõ theo maãu qua moät soá baøi taäp töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. Ñeå caùc em ngaøy caøng thaønh thaïo hôn trong vieäc dieãn taû moät ñoà vaät hay moät söï vaät naøo ñoù, hoâm nay coâ vaø caùc em laïi cuøng nhau nghieân cöùu baøi “VTM: Maãu coù 2 ñoà vaät – Tieát 1: Veõ hình”.

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: ñöôïc goïi traû lôøi   

      => HS khaùc nhaän xeùt

 

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt (5p).

I/. Quan saùt vaø nhaän xeùt:

+ Hình daùng.

+ Vò trí.

+ Tyû leä.

+ Ñaäm nhaït.

 

 

 

 

 

 

- GV saép xeáp vaät maãu.

 

    

 

- GV cho hoïc sinh thaûo luaän vaø neâu nhaän xeùt veà: Hình daùng, vò trí, ñaäm nhaït ôû vaät maãu.

 

 

 

- HS quan saùt giaùo vieân saép xeáp vaät maãu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thaûo luaän nhoùm vaø neâu nhaän xeùt chi tieát vaät maãu veà: + Hình daùng.

+ Vò trí.

+ Tyû leä.

+ Ñaäm nhaït.

 

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ (10p)

II/. Caùch veõ:

 

1. Veõ khung hình.

 

 

2. Xaùc ñònh tyû leä vaø veõ neùt cô baûn.

 

3. Veõ chi tieát.

 

 

- GV cho hoïc sinh nhaéc laïi phöông phaùp veõ theo maãu.

+ Veõ khung hình.

- GV höôùng daãn HS so saùnh tyû leä giöõa chieàu cao vaø chieàu ngang ñeå xaùc ñònh tyû leä cuûa khung hình.

- GV veõ moät soá khung hình ñuùng vaø sai ñeå hoïc sinh nhaän xeùt. 

 

 

 

+ Xaùc ñònh tyû leä vaø veõ neùt cô baûn.

- Höôùng daãn HS so saùnh tyû leä caùc boä phaän cuûa vaät maãu.

- Cho hoïc sinh neâu tyû leä caùc boä phaän vaät maãu cuûa maãu veõ ôû nhoùm mình.

- GV cho HS nhaän xeùt veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa maãu vaø höôùng daãn treân baûng veà caùch veõ neùt cô baûn taïo neân hình daùng cuûa vaät maãu.

+ Veõ chi tieát.

- GV cho HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø quan saùt vaät maãu roài nhaän xeùt cuï theå veà ñöôøng neùt taïo hình cuûa vaät maãu.

- GV veõ minh hoïa treân baûng.

- HS nhaéc laïi phöông phaùp veõ theo maãu.

 

- Hoïc sinh quan saùt kyõ vaät maãu vaø xaùc ñònh tyû leä khung hình chung cuûa vaät maãu.

- HS nhaän xeùt vaø thaûo luaän trong nhoùm veà tyû leä khung hình ôû maãu veõ cuûa nhoùm mình.

 

 

 

- HS quan saùt kyõ maãu vaø so saùnh tyû leä caùc boä phaän cuûa vaät maãu.

- HS neâu tyû leä caùc boä phaän vaät maãu cuûa maãu veõ ôû nhoùm mình

- HS nhaän xeùt veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa vaät maãu vaø quan saùt giaùo vieân veõ minh hoïa.

 

 

- HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc, quan saùt vaät maãu thaät vaø nhaän xeùt veà caùch veõ hình.

 

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (21p) 

III/. thöïc haønh

Veõ theo maãu: Maãu coù hai ñoà vaät.

 

 

- GV cho HS xeáp maãu vaø veõ theo nhoùm.

- Nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.

- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch boá cuïc vaø caùch dieãn taû neùt veõ cho coù ñoä ñaäm nhaït.

- HS thöïc haønh theo nhoùm.

 

- HS saép xeáp maãu ôû nhoùm mình.

 

- Thaûo luaän nhoùm veà caùch veõ chung ôû maãu vaät  nhoùm mình.

 

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (4p)

 

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

- HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình.

 

 

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)

 

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi “Maãu coù 2 ñoà vaät – Tieát 2: Veõ ñaäm nhaït”,baûo quaûn baøi, chuaån bò vaät maãu gioáng tieát tröôùc, chì, taåy.

-GV: neâu yeâu caàu:- Hoïc sinh veà nhaø veõ maãu theo yù thích.

 

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

 

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï lôùp chuù yù treân baûng ph

 

 

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 


 

 

                                                                 (Tieát 2 - Veõ ñaäm nhaït)

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa maãu vaø naém baét phöông phaùp veõ hai vaät maãu keát hôïp.

 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc naém baét ñaëc ñieåm cuûa maãu, theå hieän baøi veõ ñuùng tyû leä, meàm maïi vaø noåi baät hình khoái cô baûn cuûa maãu.

 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa ñoà vaät vaø baøi veõ theo maãu, reøn luyeän thoùi quen laøm vieäc khoa hoïc töø toång theå ñeán chi tieát.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Vaät maãu, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, vaät maãu, chì, taåy, vôû baøi taäp.

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 

 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (2p)

 

- GV kieåm tra  taäp: maãu coù 2  ñoà vaät (veõ hình).

§22 Veõ theo maãu:

MAÃU COÙ 2 ÑOÀ VAÄT

(Tieát 2 - Veõ ñaäm nhaït)

 

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV kieåm tra baøi veõ tieát.

-Giôùi thieäu baøi môùi: Tieát hoïc tröôùc caùc em ñaõ thöïc hieän xong phaàn veõ hình 2 ñoà vaät. Ñeå hoaøn thaønh baøi taäp naøy, hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng nghieân cöùu tieáp baøi “VTM: Maãu coù 2 ñoà vaät – Tieát 2: Veõ ñaäm nhaït”

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: ñeå baøi veõ leân baøn

 

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt. (5p)

I/. Quan saùt – nhaän xeùt

- Höôùng chieáu cuûa aùnh saùng.

- Ranh giôùi giöõa caùc maûng ñaäm nhaït.

- Ñoä ñaäm nhaït giöõa caùc vaät maãu vaø giöõa vaät maãu vôùi neàn ñaët maãu.

 

- GV xeáp vaät maãu gioáng tieát hoïc tröôùc. GV cho HS xeáp maãu theo nhoùm vaø nhaän xeùt kyõ veà: Höôùng chieáu cuûa aùnh saùng, ranh giôùi giöõa caùc maûng ñaäm nhaït vaø ñoä ñaäm nhaït giöõa caùc vaät maãu vaø giöõa vaät maãu vôùi neàn ñaët maãu.

- GV cho HS xem moät soá baøi veõ maãu vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùch veõ ñaäm nhaït.

 

 

- HS xeáp maãu theo nhoùm vaø nhaän xeùt kyõ höôùng chieáu cuûa aùnh saùng, ranh giôùi giöõa caùc maûng ñaäm nhaït vaø ñoä ñaäm nhaït giöõa caùc vaät maãu vaø giöõa vaät maãu vôùi neàn ñaët maãu.

- HS xem moät soá baøi veõ maãu vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùch veõ ñaäm nhaït.

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ ñaäm nhaït (8p)

II/. Caùch veõ ñaäm nhaït.

- Thöïc hieän nhö höôùng daãn ôû baøi tröôùc.

+ Xaùc ñònh höôùng chieáu cuûa aùnh saùng

 

 

+ Xaùc ñònh ranh giôùi caùc maûng ñaäm nhaït.

 

+ Veõ ñoä ñaäm tröôùc töø ñoù tìm caùc saéc ñoä coøn laïi.

 

 

- GV cho HS nhaéc laïi caùch veõ ñaäm nhaït.

 

+ Xaùc ñònh höôùng chieáu cuûa aùnh saùng.

- GV cho HS quan saùt kyõ vaät maãu vaø nhaän ra höôùng chieáu cuûa aùnh saùng.

 

+ Xaùc ñònh ranh giôùi caùc maûng ñaäm nhaït.

- GV  yeâu caàu HS quan saùt kyõ vaät maãu vaø nhaän ra ranh giôùi giöõa caùc maûng ñaäm nhaït.

- Treân baøi veõ maãu GV phaân tích vieäc xaùc ñònh ranh giôùi ñaäm nhaït caàn chuù yù ñeán ñaäm nhaït chính cuûa maãu vaø phaân ñònh ranh giôùi cho chính xaùc.

 

+ Veõ ñoä ñaäm tröôùc töø ñoù tìm caùc saéc ñoä coøn laïi.

- GV cho HS quan saùt baøi veõ maãu vaø nhaän xeùt veà caùch veõ neùt ñaäm nhaït.

 

- GV veõ minh hoïa caùch söû duïng buùt chì ñeå dieãn taû ñaäm nhaït phuø hôïp vôùi hình khoái cuûa vaät maãu.

- Phaân tích moät soá loãi khi veõ ñaäm nhaït nhö chaø, di chì. Nhaán maïnh vieäc veõ ñoä ñaäm tröôùc, ñoä nhaït veõ sau laøm cho baøi veõ ñuùng veà saéc ñoä vaø ñoä ñaäm nhaït chung cuûa toaøn baøi so vôùi maãu.

 

- HS nhaéc laïi caùch veõ ñaäm nhaït

 

- HS quan saùt kyõ vaät maãu vaø nhaän ra höôùng chieáu cuûa aùnh saùng.

 

 

- HS quan saùt kyõ vaät maãu vaø nhaän ra ranh giôùi giöõa caùc maûng ñaäm nhaït.

- Quan saùt GV höôùng daãn phaân maûng ñaäm nhaït.

 

 

 

 

 

- HS quan saùt baøi veõ maãu vaø nhaän xeùt veà caùch veõ neùt ñaäm nhaït.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

 

- Quan saùt GV phaân tích caùch veõ ñaäm nhaït laøm noåi baät hình khoái vaø giöõ ñöôïc söï trong treûo cuûa chaát lieäu.

HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (24p)

III/. thöïc haønh

- VTM: Maãu coù hai ñoà vaät-Tieát 2: Veõ ñaäm nhaït.

 

- Nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.

- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch dieån taû neùt chì laøm cho baøi veõ ñuùng saéc ñoä, noåi baät hình khoái vaø coù ñoä trong treûo cuûa chaát lieäu buùt chì.

-  HS thöïc haønh theo nhoùm.

 

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

 

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (4p)

 

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

- HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình.

 

- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm

 

 

HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)

- Hoïc sinh veà nhaø veõ maãu theo yù thích.

- Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi môùi “VT-ÑT: Ngaøy Teát vaø muøa xuaân”, söu taàm tranh aûnh veà ngaøy Teát, chì taåy, maøu.

-GV: neâu yeâu caàu:

 

-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.

-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV

- HS :ñoïc noäi dung baûng phuï lôùp chuù yù treân baûng ph

 

 

 

 

BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 


      

 

 

 

 

 

I/. MUÏC TIEÂU:

 1/  Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm ñeà taøi, oân laïi kieán thöùc veõ tranh theo ñeà taøi.

 2/ Kyõ naêng: Hoïc sinh linh hoaït trong vieäc nhaän xeùt vaø söû duïng hình töôïng. Hoaøn thieän kyõ naêng boá cuïc tranh, söû duïng maøu saéc coù tình caûm, phuø hôïp vôùi chuû ñeà.

 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu thieân nhieân, reøn luyeän thoùi quen quan saùt, khaùm phaù thieân nhieân, hình thaønh phong caùch laøm vieäc khoa hoïc, loâgích.

 

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà ngaøy Teát, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc, taùc phaåm cuûa hoïa só.

 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh veà ngaøy Teát, chì taåy, maøu, vôû baøi taäp.

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

 

TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (2p)

 

 

 

 

§23 Veõ tranh:

ÑEÀ TAØI NGAØY TEÁT VAØ MUØA XUAÂN

 

 

-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp

-Kieåm tra baøi cuõ: GV nhaän xeùt chung baøi veõ theo maãu

-Giôùi thieäu baøi môùi: Ngaøy Teát, muøa xuaân laø dòp maø ta thoûa söùc vui chôi ñoùn chaøo moät naêm môùi vaø cuõng laø dòp ñeå theå hieän tình caûm cuûa mình ñoái vôùi moïi ngöôøi. Ñeå ñöa nhöõng tình caûm aáy vaøo tranh veõ moät caùch saâu saéc vaø ñaày yù nghóa, hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng nhau nghieân cöùu baøi “VT-ÑT: Ngaøy Teát vaø muøa xuaân”

 

- Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù

- HS: chuù yù

=> HS khaùc nhaän xeùt

- HS: Laéng nghe

HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi. (5p)

I/. Tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi

- Ta coù theå veõ ñöôïc nhieàu tranh veà ñeà taøi naøy nhö: Phong caûnh muøa xuaân, ñi chôï hoa, laøm baùnh möùt, naáu baùnh chöng, trang trí nhaø cöûa, ñoùn giao thöøa, chuùc teát oâng baø, baïn beø, hoäi chôï xuaân, troø chôi, leã hoäi…

 

 

 

- GV cho HS xem moät soá tranh veà ngaøy Teát vaø muøa xuaân. Yeâu caàu HS neâu nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm cuûa ñeà taøi.

 

 

- GV phaân tích veà caûnh vaät vaø caùc hoaït ñoäng trong thôøi ñieåm muøa xuaân veà ñeå HS thaáy ñöôïc ñaëc tröng cuûa ñeà taøi vaø caùc hoaït ñoäng dieãn ra trong thôøi gian naøy.

- GV gôïi yù vaø yeâu caàu HS neâu leân goùc ñoä veõ tranh mình yeâu thích.

 

 

- HS quan saùt moät soá tranh aûnh veà ngaøy Teát vaø muøa xuaân, nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm cuûa ñeà taøi.

 

 

 

 

- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.

 

 

-HS neâu leân goùc ñoä veõ tranh mình yeâu thích.

HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ. ( 8p)

II/. Caùch veõ

 

1. Phaân maûng chính phuï.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Veõ hình töôïng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV cho HS nhaéc laïi phöông phaùp veõ tranh ñeà taøi.

+ Höôùng daãn HS phaân maûng chính phuï.

- Cho HS quan saùt baøi veõ maãu vaø yeâu caàu caùc em neâu nhaän xeùt veà caùch saép xeáp caùc hình maûng trong tranh.

 

- GV choát laïi yù kieán cuûa HS vaø nhaéc nhôû laïi cho HS moät soá caùch boá cuïc vaø söï hôïp lyù cuûa hình maûng trong tranh.

- GV veõ minh hoïa.

+ Höôùng daãn HS veõ hình töôïng.

- Cho HS nhaän xeùt veà hình töôïng trong baøi veõ maãu.

- Nhaéc nhôû HS khi choïn hình töôïng caàn chuù yù ñeán söï aên yù, boå sung laãn nhau laøm noäi baät chuû ñeà cuûa hình töôïng chính vaø phuï.

- Cho HS neâu vaøi ví duï veà hình töôïng chính phuï maø mình choïn.

 

- GV veõ minh hoïaï

- HS nhaéc laïi phöông phaùp veõ tranh ñeà taøi.

 

- HS quan saùt baøi veõ maãu vaø neâu nhaän xeùt veà caùch saép xeáp caùc hình maûng trong tranh.

- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.

 

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

- HS nhaän xeùt veà hình töôïng trong baøi veõ maãu.

- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.

 

- HS neâu vaøi ví duï veà hình töôïng chính phuï maø mình choïn.

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

- HS quan saùt baøi veõ maãu.

HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh. (24p)

III/. thöïc haønh.

- Veõ tranh – Ñeà taøi: ngaøy Teát vaø muøa xuaân.

 

 

- Nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.

- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch boá cuïc vaø caùch dieãn taû hình töôïng.

 

 

- Hoïc sinh thöïc haønh - HS laéng nghe

 

HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (4p)

 

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa h