giáo án mĩ thuật 9 thcs Vĩnh Xuân hay

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2013-04-17 16:44:07 Tác giả Hải Lý loại .doc kích thước 1.90 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tröôøng THCS Vónh Xuaân  Toå: Theå duïc- AÂm nhaïc-Mó thuaät I/. MUÏC TIEÂU: 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc vaøi neùt veà boái caûnh lòch söû vaø nhöõng thaønh töïu veà myõ thuaät cuûa thôøi Nguyeãn. 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh phaân bieät ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cuûa myõ thuaät Vieät Nam thoâng qua töøng giai ñoaïn lòch söû. Phaùt trieån khaû naêng phaân tích, tích hôïp kieán thöùc cuûa hoïc sinh. 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, nhaän thöùc ñuùng ñaén veà ngheä thua

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tröôøng THCS Vónh Xuaân                          Toå: Theå duïc- AÂm nhaïc-Mó thuaät
 

      
 
 
 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc vaøi neùt veà boái caûnh lòch söû vaø nhöõng thaønh töïu veà myõ thuaät cuûa thôøi Nguyeãn.
 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh phaân bieät ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cuûa myõ thuaät Vieät Nam thoâng qua töøng giai ñoaïn lòch söû. Phaùt trieån khaû naêng phaân tích, tích hôïp kieán thöùc cuûa hoïc sinh.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, nhaän thöùc ñuùng ñaén veà ngheä thuaät daân toäc, coù thaùi ñoä traân troïng, giöõ gìn nhöõng giaù trò vaên hoùa cuûa daân toäc.
II/. CHUAÅN BÒ:
 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà caùc taùc phaåm myõ thuaät thôøi Nguyeãn.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh, baøi vieát veà MT thôøi Nguyeãn.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)
 
  Baøi1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MYÕ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN {1802 – 1945}
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
 
-Kieåm tra baøi cuõ: GV neâu yeâu caàu cuûa moân hoïc, chöông trình hoïc.
-Giôùi thieäu baøi môùi: Traûi qua bao thaêng traàm cuûa lòch söû, caùc trieàu ñaïi phong kieán ôû Vieät Nam ñaõ ñeå laïi khoâng ít nhöõng di tích, coâng trình myõ thuaät coù giaù trò. Ñeå baûo toàn vaø phaùt huy nhöõng giaù trò vaên hoùa daân toäc ñoù chuùng ta caàn phaûi coù traùch nhieäm vaø bieát ñöôïc ñaëc ñieåm, giaù trò ngheä thuaät ñeå coù bieän phaùp giöõ gìn, baûo quaûn toát hôn. Do ñoù hoâm nay chuùng ta cuøng nghieân cöùu baøi “Sô löôïc veà myõ thuaät thôøi Nguyeãn”.
- Lôùp tröôûng baùo caùo só soá lôùp.
- HS: Laéng nghe
 
- HS: Laéng nghe
HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu sô löôïc veà boái caûnh lòch söû (8p)
I/. Vaøi neùt veà boái caûnh lòch söû:
- Sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc, nhaø Nguyeãn choïn Hueá laøm kinh ñoâ, thieát laäp cheá ñoä quaân chuû chuyeân quyeàn, chaám döùt naïn caùt cöù, noäi chieán.
- Nhaø Nguyeãn ñeà cao tö töôûng Nho giaùo vaø tieán haønh caûi caùch noâng nghieäp. Nhöng do ít giao thieäp vôùi beân ngoaøi neân ñaát nöôùc chaäm phaùt trieån daãn ñeán nguy cô maát nöôùc vaøo tay Thöïc daân Phaùp.
 
 
- GV cho hoïc sinh nhaéc laïi nhöõng kieán thöùc lòch söû cô baûn veà thôøi Nguyeãn.
 
- GV gôïi yù ñeå hoïc sinh nhôù laïi nhöõng coâng trình MT thôøi Leâ ñeå lieân heä ñeán söï noái tieáp lieàn maïch cuûa lòch söû vaø söï phaùt trieån coù tính keá thöøa cuûa MT Vieät Nam 
 
=> GV :Nhaø Nguyeãn laø trieàu ñaïi cuoái cuøng cuûa cheá ñoä phong kieán trong lòch söû Vieät Nam. MT thôøi Nguyeãn phaùt trieån ña daïng vaø phong phuù, coøn ñeå laïi cho kho taøng vaên hoùa daân toäc moät soá löôïng coâng trình vaø taùc phaåm ñaùng keå.
 
 
- HS neâu nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà boái caûnh lòch söû thôøi Nguyeãn.
- HS nhaéc laïi nhöõng coâng trình MT thôøi Leâ vaø quan saùt taùc phaåm MT thôøi Nguyeãn vaø ruùt ra nhaän xeùt veà söï phaùt trieån cuûa lòch söû vaø myõ thuaät.
=> Quan saùt GV höôùng daãn baøi vaø ghi nhöõng neùt chính.
HÑ 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu veà moät soá thaønh töïu cuûa MT thôøi Nguyeãn (23p)
II/. Moät soá thaønh töïu veà myõ thuaät:
1.Kieán truùc kinh ñoâ Hueá:
 
- Laø quaàn theå kieán truùc goàm coù Hoaøng thaønh, caùc cung ñieän, laêng taåm... ñöôïc xaây döïng theo quan ñieåm vaø sôû thích cuûa vua.
- Beân caïnh Hoaøng thaønh, Töû caám thaønh, ñaøn Nam Giao, ñieän Thaùi Hoøa coøn coù caùc laêng taåm noåi tieáng nhö: Laêng Minh Maïng, Töï Ñöùc, Khaûi Ñònh.
- Kieán truùc kinh thaønh Hueá mang neùt ñaëc tröng cuûa kieán truùc thôøi Nguyeãn vì raát coi troïng yeáu toá thieân nhieân vaø ñöôïc UNESCO coâng nhaän laø di saûn vaên hoùa theá giôùi.
2. Ñieâu khaéc, ñoà hoïa vaø hoäi hoïa:
a) Ñieâu khaéc:
- Ñieâu khaéc cung ñình Hueá mang tính töôïng tröng cao. Ngoaøi caùc con Ngheâ, cöûu ñænh ñuùc baèng ñoàng raát ñeïp coøn coù nhieàu chaïm khaéc treân ñaù, töôïng ngöôøi, con vaät ñöôïc chaïm troå raát coâng phu, tinh teá.
- Ñieâu khaéc Phaät giaùo höôùng tôùi khuynh höôùng daân gian laøng xaõ, hieän coøn nhieàu töôïng lôùn nhö: Töôïng Hoä phaùp, Thaùnh maãu (chuøa Traêm Gian), Tuyeát Sôn (chuøa Taây phöông), Tam Theá (Baéc Ninh)…
b) Ñoà hoïa, hoäi hoïa:
 
- Caùc doøng tranh daân gian nhö: Ñoâng Hoà, Haøng Troáng, laøng Sình… phaùt trieån maïnh. Ñaàu theá kyû XIX boä tranh khaéc ñoà soä vôùi teân goïi “Baùch khoa thö vaên hoùa vaät chaát cuûa Vieät Nam” ra ñôøi mieâu taû chi tieát veà cuoäc soáng, sinh hoaït xaõ hoäi, caùc ngaønh ngheà, duïng cuï lao ñoäng.. cuûa ngöôøi Vieät ôû phía Baéc.
- Veà hoäi hoïa chöa coù thaønh töïu gì ñaùng keå. Nhöng moät soá tranh veõ treân töôøng, treân kính cho thaáy ñaõ coù söï tieáp xuùc vôùi hoäi hoïa chaâu AÂu. Sau ñoù söï ra ñôøi cuûa tröôøng myõ thuaät Ñoâng Döông (1925) ñaõ môû ra höôùng ñi môùi cho hoäi hoïa Vieät Nam.
-Mó thuaät thôøi Nguyeãn ñaõ phaùt trieån nhöõng loaïi hình ngheä thuaät naøo?
* Höôùng daãn HS tìm hieåu  veà ngheä thuaät kieán truùc kinh ñoâ Hueá.
- GV cho hoïc sinh quan saùt tranh aûnh veà caùc coâng trình kieán truùc kinh ñoâ Hueá vaø cho HS thaûo luaän:
 
+ MT thôøi Nguyeãn ñaõ phaùt trieån nhöõng loaïi kieán truùc naøo?
 
+ Yeáu toá naøo ñaõ goùp phaàn taïo neân veõ ñeïp kinh ñoâ Hueá?
 
 
- GV nhaán maïnh nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa kieán truùc kinh thaønh Hueá.
 
 
 
 
* Höôùng daãn HS tìm hieåu  veà ngheä thuaät ñieâu khaéc.
- GV ñaët caâu hoûi: Ñieâu khaéc thöôøng quan heä maät thieát vôùi loaïi hình ngheä thuaät naøo, ñöôïc laøm töø nhöõng chaát lieäu gì?
- GV cho hoïc sinh quan saùt tranh aûnh veà caùc taùc phaåm ñieâu khaéc vaø cho HS thaûo luaän tìm ra nhöõng ñaëc ñieåm, veû ñeïp cuûa caùc taùc phaåm .
 
- GV cho caùc nhoùm neâu keát quaû vaø nhaán maïnh nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa ñieâu khaéc thôøi Nguyeãn.
 
 
 
 
 
Höôùng daãn HS tìm hieåu  veà ngheä thuaät ñoà hoïa, hoäi hoïa.
- GV cho HS nhaéc laïi nhöõng doøng tranh daân gian maø mình bieát. Vaø ñaëc ñieåm cuûa tranh daân gian.
- GV nhaán maïnh nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa ngheä thuaät ñoà hoïa.
- GV cho hoïc sinh quan saùt tranh aûnh veà ngheä thuaät ñoà hoïa vaø hoäi hoïa thôøi Nguyeãn.
 
 
 
- Cho HS neâu nhaän xeùt cuï theå vaø phaùt bieåu caûm nhaän veà caùc taùc phaåm.
- GV nhaán maïnh veà söï ra ñôøi cuûa tröôøng myõ thuaät Ñoâng Döông ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa MT Vieät Nam.
-HS: kieán truùc, ñieâu khaéc, ñoà hoïa, hoäi hoïa
 
 
- HS quan saùt tranh aûnh veà kieán truùc kinh ñoâ Hueá.Caùc nhoùm thaûo luaän theo gôïi yù cuûa GV.
+ Caùc nhoùm thaûo luaän neâu keát quaû.(kieán truùc, ñieâu khaéc, ñoà hoïa, hoäi hoïa)
+ Caùc nhoùm thaûo luaän neâu keát quaû.
 
 
- HS laéng nghe vaø ghi nhöõng neùt chính.
 
 
 
 
 
 
- Hoïc sinh döïa vaøo SGK, suy nghó vaø traû lôøi caâu hoûi.(ngheä thuaät kieán truùc, chaát lieäu: ñaù, ñoàng, goã)
- HS quan saùt tranh aûnh veà ñieâu khaéc thôøi Nguyeãn. Caùc nhoùm thaûo luaän tìm ra nhöõng ñaëc ñieåm vaø veû ñeïp cuûa caùc taùc phaåm .
- Caùc nhoùm neâu keát quaû thaûo luaän.
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS neâu nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà tranh daân gian Vieät Nam.
- HS laéng nghe
 
- HS quan saùt tranh aûnh veà hoäi hoïa thôøi Nguyeãn.
 
 
 
 
- HS neâu nhaän xeùt cuï theå vaø phaùt bieåu caûm nghó cuûa mình.
- HS laéng nghe vaø ghi yù chính
 
HÑ 4: Höôùng daãn HS tìm hieåu moät soá ñaëc ñieåm cuûa myõ thuaät thôøi Nguyeãn (5p)
III/. Moät soá ñaëc ñieåm cuûa MT thôøi Nguyeãn:
- Kieán truùc haøi hoøa vôùi thieân nhieân vaø coù söï keát hôïp chaët cheõ vôùi ngheä thuaät trang trí.
- Ñieâu khaéc, ñoà hoïa vaø hoäi hoïa phaùt trieån ña daïng, keá thöøa truyeàn thoáng daân toäc vaø böôùc ñaàu tieáp thu ngheä thuaät chaâu AÂu.
 
 
- GV cho HS nhaéc laïi ñaëc ñieåm chính cuûa caùc loaïi hình ngheä thuaät thôøi Nguyeãn.
- Cho caùc nhoùm thaûo luaän tìm ra ñaëc ñieåm cuûa MT thôøi Nguyeãn.
 
GV toùm taét ñaëc ñieåm mó thuaät thôøi Nguyeãn
 
 
 
- HS nhaéc laïi nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa caùc loaïi hình ngheä thuaät.
- Caùc nhoùm thaûo luaän tìm ra ñaëc ñieåm cuûa myõ thuaät thôøi Nguyeãn.
HS laéng nghe vaø ghi baøi
 
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (4p)
 
     GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù tieát hoïc. Tuyeân döông caùc nhoùm thaûo luaän tích cöïc vaø caùc thaønh vieân haêng haùi tham gia phaùt bieåu xaây döïng baøi.
     HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm cho nhöõng tieát hoïc sau.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)
- Hoïc sinh veà nhaø söu taàm tranh aûnh veà myõ thuaät thôøi Nguyeãn.
- Hoïc sinh chuaån bò baøi môùi: Ñoïc tröôùc baøi”Tónh vaät – veõ hình”. Chuaån bò vaät maãu: Loï hoa vaø quaû. Chì, taåy,giaáy A4
 
-GV: neâu yeâu caàu caàn thieát
 
 
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
 
-HS: chuaån bò baøi môùi theo höôùng daãn cuûa GV
  
 
BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 


 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1/. Kieán thöùc: HS naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa maãu vaøphöông phaùp veõ hai vaät maãu keát hôïp.
 2/. Kyõ naêng: Hoïc nhanh nheïn trong vieäc naém baét ñaëc ñieåm cuûa vaät maãu, quan saùt vaø nhaän xeùt maãu tinh teá, theå hieän baøi veõ ñuùng tyû leä, ñeïp veà boá cuïc, ñöôøng neùt meàm maïi, nheï nhaøng.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa hoa laù, quaû trong baøi veõ theo maãu, reøn luyeän tính kieân nhaãn, taùc phong laøm vieäc khoa hoïc, logic.
II/. CHUAÅN BÒ:
 1/. Giaùo vieân: Vaät maãu, baøi veõ cuûa hoïc sinh naêm tröôùc, tranh tónh vaät cuûa hoïa só.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh tónh vaät, vaät maãu, chì, taåy.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)
 
-GV yeâu caàu HS xem tranh vaø neâu ñaëc ñieåm MT thôøi Nguyeãn?
BAØi 2: Veõ theo maãu TÓNH VAÄT (Loï hoa vaø quaû – Veõ hình)  
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi
-Giôùi thieäu baøi môùi: Tónh vaät laø moät loaïi tranh taïo cho nguôøi xem nhöõng aán töôïng vaø nhöõng caûm xuùc khaùc nhau. Ñeå hieåu roõ hôn veà theå loaïi naøy, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Tónh vaät – Tieát 1: Veõ hình”.
- Lôùp tröôûng baùo caùo SS.
- HS: ñöôïc goïi traû lôøi   
=> HS khaùc nhaän xeùt
- HS: Laéng nghe
HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt (5p)
I/. Quan saùt - nhaän xeùt:
+ Hình daùng.
+ Vò trí.
+ Tyû leä.
+ Maøu saéc.
+ Ñaäm nhaït.
 
- GV cho HS xem tranh tónh vaät vaø aûnh chuïp tónh vaät. Töø ñoù phaân tích ñaëc ñieåm cuûa tranh veõ vaø aûnh chuïp tónh vaät.
- GV saép xeáp vaät maãu ôû moät soá caùch khaùc nhau vaø cho hoïc sinh nhaän xeùt caùch xeáp maãu.
+ Maãu veõ goàm nhöõng gì?
+ Caùc vaät maãu ñöôïc saép xeáp nhö theá naøo? Vaät naøo ôû gaàn, vaät naøo ôû xa?
- GV cho HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt cuï theå vaät maãu veà: Hình daùng, vò trí, tyû leä, maøu saéc vaø ñaäm nhaït.
- GV cho HS xeáp maãu ôû nhoùm mình.
- HS quan saùt tranh veõ vaø aûnh chuïp tónh vaät.
 
- HS quan saùt vaø nhaän xeùt caùch saép xeáp vaät maãu cuûa GV.
+ HS quan saùt maãu traû lôøi
+ HS quan saùt maãu traû lôøi
 
- HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt chi tieát vaät maãu.
 
- HS saép xeáp vaät maãu ôû nhoùm mình.
 
HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ hình (8p)
II/. Caùch veõ:
1. Veõ khung hình.
 
 
 
 
 
 
 
2. Xaùc ñònh tyû leä vaø veõ neùt cô baûn.
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Veõ chi tieát.
 
 
 
 
 
 
* Höôùng daãn HS caùch veõ khung hình.
- GV cho HS nhaéc laïi phöông phaùp veõ theo maãu.
- GV döïa treân vaät maãu vaø veõ minh hoïa treân baûng höôùng daãn HS veõ khung hình töø böôùc so saùnh tyû leä giöõa chieàu cao vaø ngang cuûa vaät maãu ñeå veõ khung hình chung ñeán veõ khung hình rieâng cuûa töøng vaät maãu.
* Höôùng daãn HS xaùc ñònh tyû leä vaø veõ neùt cô baûn.
- GV cho HS nhaän xeùt tyû leä caùc boä phaän cuûa vaät maãu. GV veõ minh hoïa böôùc ñaùnh daáu tyû leä vaøo baøi veõ.
 
- GV cho HS nhaän xeùt veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa vaät maãu vaø veõ minh hoïa caùc neùt cô baûn.
 
 Höôùng daãn HS veõ chi tieát.
- GV cho HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø nhaän xeùt veà caùch veõ hình.
 
- GV höôùng daãn HS quan saùt kyõ vaät maãu vaø ñieàu chænh laïi tyû leä, sau ñoù veõ hình hoaøn chænh gioáng vôùi vaät maãu.
 
- HS nhaéc laïi phöông phaùp veõ theo maãu.
- Quan saùt GV veõ minh hoïa böôùc veõ khung hình.
 
 
 
 
 
 
- HS nhaän xeùt veà tyû leä caùc boä phaän cuûa vaät maãu.Quan saùt GV veõ minh hoïa.
- HS nhaän xeùt veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa maãu.Quan saùt GV veõ minh hoïa.
 
- HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø nhaän xeùt veà caùch veõ hình.
- Quan saùt GV veõ minh hoïa.
 
HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (23p)
III/. thöïc haønh
Veõ theo maãu: Loï hoa vaø quaû – Veõ hình.
- GV cho HS xeáp maãu veõ theo nhoùm.
 
- Yeâu caàu HS quan saùt kyõ maãu vaø laøm baøi theo ñuùng trình töï nhö höôùng daãn.
- GV quan saùt, nhaéc nhôû, höôùng daãn boå sung vaø goùp yù cho caùc baøi veõ cuûa HS.
- HS thöïc haønh theo nhoùm.
- HS saép xeáp maãu ôû nhoùm mình.
- Thaûo luaän nhoùm veà caùch veõ chung ôû maãu vaät  nhoùm mình.
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (4p)
 
- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.
- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.
 
- HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình.
 
- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)
- Hoïc sinh veà nhaø söu taàm tranh aûnh veà myõ thuaät thôøi Nguyeãn.
- Hoïc sinh Ñoïc tröôùc baøi “Tónh vaät – Veõ maøu”, chuaån bò vaät maãu gioáng tieát tröôùc, chì, taåy, maøu saéc
-GV: neâu yeâu caàu:
 
 
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
 
-HS: chuaån bò baøi môùi theo höôùng daãn cuûa GV
 
BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
      
                          
 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm veà maøu saéc treân vaät maãu vaø naém baét phöông phaùp veõ maøu trong baøi veõ theo maãu.
 2. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc nhaän xeùt maøu saéc, theå hieän baøi veõ coù maøu saéc haøi hoøa, ñuû saéc ñoä vaø coù phong caùch rieâng.
 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa vaät maãu vaø maøu saéc trong baøi veõ theo maãu. Phaùt huy oùc saùng taïo vaø loøng yeâu meán thieân nhieân.
II/. CHUAÅN BÒ:
 1. Giaùo vieân: Tranh Tónh vaät cuûa hoïa só, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc, vaät maãu.
 2. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh, chì taåy, maøu.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:   
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG  HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)
 
- GV yeâu caàu HS ñeå baøi veõ hình leân baøn
  Baøi 3: Veõ theo maãu TÓNH VAÄT (Loï hoa vaø quaû – Veõ maøu)  
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ: GV yeâu caàu HS ñeå baøi veõ hình leân baøn => Caùc toå tröôûng kieåm tra cheùo => GV nhaän xeùt chung
-Giôùi thieäu baøi môùi: Tieát hoïc tröôùc coâ vaø caùc em ñaõ cuøng nhau nghieân cöùu caùch veõ hình tranh tónh vaät. Ñeå hoaøn thieän baøi veõ naøy, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu tieáp baøi “Tónh vaät – Tieát 2: veõ maøu”
- Lôùp tröôûng baùo caùo só soá.
- HS: ñeå baøi veõ hình leân baøn => Caùc toå tröôûng kieåm tra cheùo
- HS: Laéng nghe
HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt (5p)
I/. Quan saùt – nhaän xeùt:
+ Hình daùng
+ Maøu saéc
+ Ñaäm nhaït
+ Anh höôûng qua laïi giöõa caùc maøu.
 
 
 
 
- GV saép xeáp maãu gioáng tieát tröôùc vaø giôùi thieäu tranh cuûa hoïa só, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø cho HS nhaän xeùt veà: Hình aûnh, maøu saéc, ñaäm nhaït, söï aûnh höôûng qua laïi giöõa caùc maøu.
- GV cho HS neâu caûm nhaän cuûa mình veà caùc taùc phaåm ñoù.
+ Caùc hình veõ trong tranh ñöôïc saép xeáp nhö theá naøo?
+ Coù nhöõng maøu saéc naøo ñöôïc veõ trong tranh? Maøu naøo ñöôïc veõ nhieàu nhaát? Maøu naøo ñaäm, maøu naøo nhaït?
- GV nhaán maïnh: Veõ maøu caàn quan saùt kyõ ñeå thaáy ñöôïc söï aûnh höôûng qua laïi giöõa caùc maøu, caàn coù ñaäm, nhaït, khoâng neân quaù leä thuoäc vaøo maøu cuûa vaät maãu, coù theå veõ theo caûm xuùc.
 
- HS xeáp maãu veõ ôû nhoùm mình gioáng vôùi tieát tröôùc => Nhaän xeùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc
 
- HS neâu caûm nhaän cuûa mình veà caùc taùc phaåm ñoù.
+ HS quan saùt tranh maãu traû lôøi
+ HS quan saùt tranh maãu traû lôøi
 
- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.
 
 
 
 
HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ maøu (8p)
II/. Caùch veõ maøu.
1.Phaùc hình caùc maûng maøu.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Veõ caùc maûng maøu lôùn tröôùc, maûng nhoû veõ sau.
 
 
 
 
 
 
 
3. Veõ töø bao quaùt ñeán chi tieát (Veõ theo hình maûng, traùnh vôøn maøu).
 
 
 
* Phaùc hình caùc maûng maøu.
- GV höôùng daãn HS quan saùt kyõ vaät maãu ñeå thaáy ñöôïc caùc ranh giôùi giöõa caùc maûng maøu lôùn, vaø caùc maûng ñaäm nhaït
- GV veõ minh hoïa caùch veõ phaùc hình caùc maûng maøu.
 
 
* Veõ caùc maûng maøu lôùn tröôùc, maûng nhoû veõ sau.
- GV höôùng daãn HS quan saùt kyõ vaät maãu ñeå nhaän ra maøu saéc ôû caùc maûng lôùn.
- GV veõ minh hoïa treân baûng töø veõ maøu toång theå caùc maûng lôùn sau ñoù ñeán maûng nhoû.
 
* Veõ töø bao quaùt ñeán chi tieát (Veõ theo hình maûng, traùnh vôøn maøu).
- GV cho HS xem moät soá tranh veõ cuûa hoïa só vaø baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc ñeå hoïc sinh nhaän xeùt caùch söû duïng maøu trong baøi veõ tónh vaät.
- GV nhaán maïnh cho HS thaáy ñöôïc vieäc veõ maøu trong baøi veõ tónh vaät caàn thieát phaûi veõ theo hình maûng, traùnh vôøn maøu vaø veõ töø caùc chi tieát lôùn tröôùc sau ñoù môùi veõ ñeán caùc chi tieát nhoû.
 
 
 
- HS quan saùt vaät maãu vaø quan saùt GV höôùng daãn baøi.
 
 
- Quan saùt GV veõ minh hoïa.
 
 
 
 
 
- HS quan saùt kyõ vaät maãu vaø nhaän xeùt veà caùc maûng maøu lôùn.
- Quan saùt GV veõ minh hoïa.
 
 
 
 
 
- HS quan saùt tranh aûnh vaø nhaän xeùt veà caùch veõ maøu cuûa tranh aûnh maãu.
 
- HS quan saùt GV höôùng daãn baøi.
 
 
HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (23p)
III/. thöïc haønh
Veõ theo maãu: Tónh vaät (Loï hoa vaø quaû – Veõ maøu).
 
 
 
 
- GV cho HS xeáp maãu veõ theo nhoùm gioáng vôùi tieát hoïc tröôùc.
- Yeâu caàu HS quan saùt kyõ maãu vaø laøm baøi theo ñuùng trình töï nhö höôùng daãn.
 
- GV quan saùt, nhaéc nhôû vaø goùp yù cho caùc baøi veõ cuûa HS.
- GV nhaéc nhôû HS neáu veõ maøu boät hoaëc maøu nöôùc caàn giöõ cho nöôùc pha maøu ñöôïc  saïch ñeå maøu trong treûo. Neáu veõ maøu nöôùc neân haïn cheá vieäc choàng nhieàu lôùp maøu vì laøm cho baøi veõ bò xæn maøu.
- HS saép xeáp maãu ôû nhoùm mình.
- Thaûo luaän nhoùm veà caùch veõ maøu chung ôû maãu vaät  nhoùm mình.
- HS laéng nghe vaø laøm baøi theo gôïi yù cuûa GV
- HS laéng nghe
 
 
 
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (4p)
 
- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.
- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.
- HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình.
 
 
- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)
- Hoïc sinh veà nhaø veõ tónh vaät theo yù thích. Söu taàm tranh tónh vaät.
- Hoïc sinh Ñoïc tröôùc baøi “Taïo daùng vaø trang trí tuùi xaùch”, söu taàm tranh aûnh veà tuùi xaùch,  chuaån bò chì, taåy, vôû baøi taäp, maøu saéc.
-GV: neâu yeâu caàu chuaån bò.
 
 
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
 
-HS ñoïc noâïi dung treân baûng phuï, lôùp chuù yù.
 
BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
             
                        
 
 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø phöông phaùp trang trí tuùi xaùch. Hieåu veà taïo daùng vaø trang trí öùng duïng cho ñoà vaät.
 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc taïo daùng tuùi xaùch phuø hôïp sôû thích, söû duïng hoïa tieát trang trí haøi hoøa, maøu saéc coù phong caùch rieâng.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, phaùt huy khaû naêng saùng taïo, coù yù thöùc laøm ñeïp cho cuoäc soáng haøng ngaøy,
II/. CHUAÅN BÒ:
 1/. Giaùo vieân: Moät soá maãu tuùi xaùch khaùc nhau veà kieåu daùng vaø chaát lieäu, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc, hình aûnh veà tuùi xaùch.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh veà tuùi xaùch, chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp, giaáy thuû coâng, hoà daùn.              
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi  (3p)
 
  BAØI 4: Veõ trang trí TAÏO DAÙNG VAØ TRANG TRÍ TUÙI XAÙCH  
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ: GV nhaän xeùt baøi veõ maøu tónh vaät loï oa vaø quaû.
-Giôùi thieäu baøi môùi: Tuùi xaùch laø vaät duïng raát quen thuoäc vaø tieän ích trong cuoäc soáng. Noù goùp phaàn taïo cho ngöôøi söû duïng mang caù tính rieâng vaø laøm cho cuoäc soáng theâm phaàn sinh ñoäng. Ñeå giuùp caùc em naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø phöông phaùp trang trí tuùi xaùch, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi ”Taïo daùng vaø trang trí tuùi xaùch”.
- Lôùp tröôûng baùo caùo SS.
-HS: chuù yù
 
- HS: Laéng nghe
HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt (5p)
I/. Quan saùt – nhaän xeùt
- Tuùi xaùch coù nhieàu kieåu daùng vaø caùch tranh trí khaùc nhau. Caùch trang trí cuõng raát ña daïng, coù theå trang trí baèng hoïa tieát, neùt maøu, maûng maøu… maøu saéc coù theå eâm dòu hoaëc maïnh meõ tuøy theo sôû thích cuûa moãi ngöôøi.
 
- GV cho HS quan saùt moät soá maãu tuùi xaùch khaùc nhau vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt veà: Hình daùng, chaát lieäu, coâng duïng, hoïa tieát, caùch trang trí vaø maøu saéc.
 
 
- GV choát laïi moät soá ñaëc ñieåm chính cuûa tuùi xaùch.
GV: Tuùi saùch laø ñoà vaät raát caàn thieát trong cuoäc soáng, neân caàn ñöôïc taïo daùng ñeïp vaø tieän duïng.
 
- HS quan saùt tranh aûnh veà tuùi xaùch. HS neâu nhaän xeùt veà: Hình daùng, chaát lieäu, coâng duïng, hoïa tieát, caùch trang trí vaø maøu saéc.
- HS laéng nghe
 
- HS laéng nghe
 
HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch taïo daùng vaø trang trí tuùi xaùch (8p)
II/. Caùch taïo daùng vaø trang trí tuùi xaùch
1. Taïo daùng:
     a). Veõ hình daùng chung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b). Xaùc ñònh tyû leä caùc boä phaän.
 
 
 
 
 
 
 
   c). Hoaøn thieän hình daùng tuùi.
 
 
 
 
 
 
 
2. Trang trí:
     a). Tìm maûng hình trang trí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b). Veõ hoïa tieát.
 
 
 
 
 
 
 
 
c). Veõ maøu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Höôùng daãn HS taïo daùng.
° GV höôùng daãn HS veõ hình daùng chung.
- GV cho HS quan saùt maãu tuùi xaùch vaø yeâu caàu HS choïn moät kieåu tuùi theo yù thích.
 
- GV veõ minh hoïa treân baûng veà vieäc veõ hình daùng chung cuûa tuùi vaø keû truïc ñoái xöùng.
- GV nhaéc nhôû HS khi veõ caàn chuù yù ñeán tyû leä chung ñeå tuùi xaùch coù kieåu daùng trang nhaõ vaø nheï nhaøng.
°GV höôùng daãn hoïc sinh xaùc ñònh tyû leä caùc boä phaän.
- Cho HS neâu nhaän xeùt veà tyû leä caùc boä phaän ôû 1 soá tuùi xaùch.
- GV veõ minh hoïa böôùc xaùc ñònh tyû leä boä phaän.
 
 
 
° GV höôùng daãn HS veõ hoaøn thieän hình daùng tuùi.
- GV höôùng daãn HS döïa vaøo tyû leä ñaõ choïn veõ neùt hoaøn thieän hình daùng tuùi.
- GV veõ minh hoïa.
 
 
 
 
* Höôùng daãn HS trang trí.
°Höôùng daãn HS tìm maûng hình trang trí.
- GV cho HS quan saùt maãu tuùi xaùch vaø yeâu caàu HS neâu nhaän xeùt veà caùch xeáp hình maûng treân tuùi xaùch maãu.
 
 
- GV veõ minh hoïa vaø nhaéc nhôû khi veõ hình maûng caàn phaûi coù hình maûng to, nhoû, chính, phuï. Chuù yù ñeán khoaûng caùch giöõa caùc hình maûng ñeå baøi veõ coù ñoä thoâng thoaùng.
°Höôùng daãn HS tìm hoïa tieát.
- GV cho HS quan saùt maãu tuùi xaùch vaø yeâu caàu HS neâu nhaän xeùt veà hoïa tieát ñöôïc veõ treân tuùi xaùch maãu.
 
 
- GV veõ minh hoïa vaø nhaéc nhôû HS khi veõ hoïa tieát caàn chuù yù ñeán ñöôøng neùt (thaúng, cong) cuûa hoaï tieát ñeå baøi veõ sinh ñoäng.
° Höôùng daãn HS veõ maøu.
- Cho HS quan saùt moät soá maãu tuùi xaùch vaø yeâu caàu HS neâu nhaän xeùt veà maøu saéc ñöôïc veõ treân tuùi xaùch maãu.
 
- GV nhaéc nhôû HS khi veõ maøu caàn veõ theo caûm xuùc, chuù yù ñeán ñoä ñaäm nhaït chung cuûa toaøn baøi.
 
 
 
 
- HS quan saùt vaø choïn kieåu tuùi xaùch theo yù thích.
- Quan saùt GV veõ minh hoïa.
 
- Chuù yù nghe GV nhaéc nhôû veà tyû leä chung cuûa tuùi xaùch.
 
 
- HS nhaän xeùt tyû leä boä phaän cuûa tuùi xaùch.
- Quan saùt GV veõ minh hoïa.
 
 
 
 
 
- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.
- HS quan saùt
 
 
 
 
 
 
- HS quan saùt maãu tuùi xaùch vaø neâu nhaän xeùt cuûa mình veà caùch xeáp hình maûng treân tuùi xaùch maãu.
- Quan saùt GV veõ minh hoïa vaø höôùng daãn baøi.
 
 
 
 
- HS quan saùt maãu tuùi xaùch vaø neâu nhaän xeùt cuûa mình veà veà hoïa tieát ñöôïc veõ treân tuùi xaùch maãu.
- Quan saùt GV veõ minh hoïa vaø höôùng daãn baøi.
 
 
- HS quan saùt maãu tuùi xaùch vaø neâu nhaän xeùt veà maøu saéc ñöôïc veõ treân tuùi xaùch maãu.
- Quan saùt GV höôùng daãn baøi
HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (23p)
III/. thöïc haønh
Taïo daùng vaø trang trí tuùi xaùch theo yù thích.
- GV cho hoïc sinh laøm baøi taäp theo nhoùm. Coù theå xeù daùn giaáy maøu taïo hình hoaëc caét laù döøa, bìa cöùng ñan thaønh hình tuùi vaø daùn hoïa tieát trang trí leân.
- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch taïo daùng, veõ hoaï tieát, veõ maøu cho HS.
 
- HS thöïc haønh theo nhoùm.
 
 
- HS: laéng nghe, quan saùt
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (4p)
 
- GV choïn moät soá baøi taäp cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.
- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.
 
- HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình.
 
- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)
- Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp caù nhaân.
- Hoïc sinh veà nhaø ñoïc tröôùc baøi “Phong caûnh queâ höông”, söu taàm tranh aûnh veà phong caûnh queâ höông. Chuaãn bò chì, taåy, maøu
-GV: neâu yeâu caàu:
 
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
-HS ñoïc noâïi dung treân baûng phuï, lôùp chuù yù.
 
 
BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
 
     
                         
 
 
 
 
 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø naém baét phöông phaùp veõ tranh veà ñeà taøi phong caûnh queâ höông.
 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc löïa choïn caûnh, saép xeáp hình töôïng hôïp lyù, noåi baät troïng taâm, söû duïng maøu saéc haøi hoøa coù tình caûm.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu meán thieân nhieân queâ höông mình, phaùt huy khaû naêng quan saùt vaø tö duy saùng taïo. Thaáy ñöôïc veû ñeïp cuûa phong caûnh trong tranh.
II/. CHUAÅN BÒ:
  1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà phong caûnh queâ höông ôû caùc vuøng, mieàn khaùc nhau. Tranh veõ cuûa hoïa só, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh phong caûnh, chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:  
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)
- Giaùo vieân kieåm tra baøi taäp “Taïo daùng vaø trang trí tuùi xaùch”
BAØI 5: Veõ tranh ÑEÀ TAØI: PHONG CAÛNH QUEÂ HÖÔNG  
 
 
 
 
 
 
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi
-Giôùi thieäu baøi môùi: Queâ höông luoân laø ñeà taøi raát haáp daãn ñoái vôùi caùc loaïi hình ngheä thuaät, noù ñeå laïi trong taâm trí cuûa moãi ngöôõi nhöõng kyû nieäm ñeïp, khoù queân. Queâ höông Vieät Nam ta traûi daøi töø Nam ra Baéc vôùi nhieàu vuøng, mieàn vaø voâ vaøn caûnh ñeïp. Ñeå giuùp caùc em naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø phöông phaùp veõ tranh veà ñeà taøi naøy, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “VT-ÑT: Phong caûnh queâ höông”.
- Lôùp tröôûng baùo caùo SS
-HS: ñöôïc goïi traû lôøi   
=> HS khaùc nhaän xeùt
- HS: Laéng nghe
HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi (5p)
I/. Tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi
- Queâ höông ta coù raát nhieàu caûnh ñeïp thuoäc nhieàu vuøng, mieàn khaùc nhau nhö: Phong caûnh bieån, nuùi röøng, noâng thoân, thaønh phoá…
- Moãi vuøng, mieàn caûnh vaät ñeàu coù nhöõng ñaëc tröng rieâng neân khi veõ caàn chuù yù ñeå theå hieän baøi veõ cho chính xaùc vaø sinh ñoäng.
 
 
- GV cho HS quan saùt aûnh chuïp veà phong caûnh caùc vuøng mieàn khaùc nhau ñeå HS nhaän xeùt veà: Caûnh vaät, ñaëc ñieåm cuûa caûnh vaät töøng vuøng, mieàn.
- GV cho HS so saùnh giöõa tranh phong caûnh vaø tranh veà ñeà taøi khaùc ñeå caùc em nhaän ra ñaëc ñieåm chính cuûa tranh phong caûnh.
- GV choát laïi ñaëc ñieåm cuûa tranh phong caûnh.
 
 
- HS quan saùt tranh aûnh vaø neâu nhaän xeùt veà: Caûnh vaät, ñaëc ñieåm cuûa caûnh vaät töøng vuøng, mieàn khaùc nhau.
- HS quan saùt tranh vaø so saùnh giöõa tranh phong caûnh vaø tranh ñeà taøi khaùc ñeå nhaän ra ñaëc ñieåm cuûa tranh phong caûnh.
-HS laéng nghe
HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ (8p)
II/. Caùch veõ
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Choïn caûnh.
 
 
 
 
 
 
 
2. Tìm boá cuïc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV cho HS nhaéc laïi kieán thöùc veõ tranh phong caûnh ñaõ hoïc.
- GV choát laïi nhöõng caùch veõ tranh phong caûnh nhö veõ caûnh thaät, veõ theo kyù hoïa hoaëc veõ phong caûnh theo trí nhôù.
- GV höôùng daãn HS veõ phong caûnh theo caùch naøo thì cuõng tuaân thuû caùc böôùc cô baûn sau:
 * Choïn caûnh.
- GV cho HS xem tranh vaø phaân tích treân tranh ñeå caùc em thaáy ñöôïc phong caûnh trong tranh caàn coù ñaëc ñieåm rieâng vaø coù troïng taâm, khoâng daøn traûi hoaëc quaù daøy ñaëc.
- Cho HS neâu caûnh maø mình choïn vaø mieâu taû veà caûnh vaät ñoù.
* Tìm boá cuïc.
- GV cho HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt veà caùch xeáp hình maûng chính phuï trong baøi veõ cuûa HS.
- GV veõ minh hoïa moät soá caùch boá cuïc vaø nhöõng tröôøng hôïp caàn traùnh khi boá cuïc tranh. Nhaéc nhôû HS khi tìm boá cuïc caàn chuù yù ñeán ñoä to nhoû cuûa hình maûng vaø khoaûng caùch giöõa caùc maûng.
 
- HS nhaéc laïi kieán thöùc veõ tranh phong caûnh.
- HS laéng nghe
 
 
 
- HS laéng nghe
 
 
 
- HS quan saùt tranh vaø quan saùt GV höôùng daãn choïn caûnh.
 
 
 
- HS neâu caûnh vaät maø mình choïn.
 
- HS quan saùt baøi veõ cuûa HS vaø nhaän xeùt veà caùch saép xeáp hình maûng.
- Quan saùt GV veõ minh hoïa
 
 
 
 
 
HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (23p )
III. thöïc haønh
Veõ tranh – Ñeà taøi: Phong caûnh queâ höông.
 
 
- GV yeâu caàu HS thöïc haønh 2 böôùc 1 vaø 2.
- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà boá cuïc, caùch choïn hình töôïng cho baøi taäp cuûa HS.
- Nhaéc nhôû HS laøm baøi theo ñuùng phöông phaùp
 
- HS thöïc haønh veõ böôùc  1vaø 2
 
- HS laéng nghe
 
 
- HS laøm baøi caù nhaân
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (4p)
 
- GV choïn moät soá baøi taäp cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt theo caûm nhaän cuûa mình.
- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.
 
- HS nhaän xeùt baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình.
 
- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)
 
 
 
 
 
- Hoïc sinh veà nhaø ñoïc tröôùc baøi “Chaïm khaéc goã ñình laøng Vieät Nam”, söu taàm tranh aûnh veà ngheä thuaät chaïm khaùc goã ñình laøng.
 
-GV: neâu yeâu caàu:
Hoïc sinh veà nhaø söu taàm theâm tranh phong caûnh.Quan saùt theâm caùch veõ maøu
 
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
 
 
 
-HS ñoïc noâïi dung treân baûng phuï, lôùp chuù yù
  
           BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

                         
 
 
 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø naém baét phöông phaùp veõ tranh veà ñeà taøi phong caûnh queâ höông.
 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc löïa choïn caûnh, saép xeáp hình töôïng hôïp lyù, noåi baät troïng taâm, söû duïng maøu saéc haøi hoøa coù tình caûm.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu meán thieân nhieân queâ höông mình, phaùt huy khaû naêng quan saùt vaø tö duy saùng taïo. Thaáy ñöôïc veû ñeïp cuûa phong caûnh trong tranh.
II/. CHUAÅN BÒ:
  1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà phong caûnh queâ höông ôû caùc vuøng, mieàn khaùc nhau. Tranh veõ cuûa hoïa só, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh phong caûnh, chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:  
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)
      BAØI 6: Veõ tranh ÑEÀ TAØI: PHONG CAÛNH QUEÂ HÖÔNG  
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ: GV yeâu caàu hoïc sinh ñeå baøi tieát 1 leân baøn
-Giôùi thieäu baøi môùi: GV nhaéc laïi baøi veõ phong caûnh cuûa hoïa só Moâneâ-lieân heâï vaøo baøi
- Lôùp tröôûng baùo caùo SS
- Toå tröôûng kieâm tra baøi veõ cuûa baïn trong toå
- Laéng nghe
HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ (10p)
II. Caùch veõ
3. Veõ hình töôïng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Veõ maøu.
 
 
 
 
 
 
+ Veõ hình töôïng.
- GV cho HS quan saùt tranh vaø neâu nhaän xeùt veà caùch veõ hình töôïng trong tranh phong caûnh.
- GV phaân tích treân tranh maãu ñeå HS thaáy ñöôïc vieäc veõ hình caàn theo caûm xuùc, khoâng nhaát thieát phaûi veõ gioáng töï nhieân. Chuù yù ñeán söï uyeån chuyeån cuûa hình töôïng, traùnh veõ hình gioáng nhau veà hình daùng vaø kích thöôùc.
 
* Veõ maøu.
- GV cho HS quan saùt tranh vaø neâu nhaän xeùt veà caùch veõ maøu trong tranh phong caûnh.
- GV phaân tích treân tranh ñeå HS thaáy ñöôïc maøu saéc trong tranh khoâng neân leä thuoäc vaøo maøu cuûa töï nhieân, maøu trong tranh caàn phaûi coù chính, phuï, noùng, laïnh, ñaäm nhaït ñeå taïo neân söï haøi hoøa, thuaän maét vaø noåi baät chuû ñeà.
 
 
- HS quan saùt baøi veõ cuûa HS vaø nhaän xeùt veà caùch saép xeáp hình maûng.
- Quan saùt GV veõ minh hoïa
- HS quan saùt baøi veõ cuûa HS vaø nhaän xeùt veà hình töôïng trong tranh phong caûnh.
- Quan saùt GV phaân tích tranh aûnh maãu.
 
 
- HS quan saùt baøi veõ cuûa HS vaø nhaän xeùt veà maøu saéc trong tranh phong caûnh.
- Quan saùt GV phaân tích tranh aûnh maãu.
 
 
 
HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (25p)
III/. thöïc haønh
Veõ tranh – Ñeà taøi: Phong caûnh queâ höông.
 
- GV yeâu caàu HS thöïc haønh theo trí nhôù.
- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà boá cuïc, caùch choïn hình töôïng cho baøi taäp cuûa HS.
- Nhaéc nhôû HS laøm baøi theo ñuùng phöông phaùp
- HS thöïc haønh
 
- HS laéng nghe
 
 
- HS laéng nghe
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. (4p)
 
- GV choïn moät soá baøi taäp cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.
- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.
- HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình.
 
 
- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)
- Hoïc sinh veà nhaø ñoïc tröôùc baøi “Chaïm khaéc goã ñình laøng Vieät Nam”, söu taàm tranh aûnh veà ngheä thuaät chaïm khaéc goã ñình laøng.
-GV neâu yeâu caàu: Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp caù nhaân
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
-HS ñoïc noâïi dung treân baûng phuï, lôùp chuù yù.
  
BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 

                              
 
 
 
 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc vaøi neùt khaùi quaùt vaø moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa ngheä thuaät chaïm khaéc goã ñình laøng.
 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa ngheä thuaät chaïm khaéc goã ñình laøng. Hieåu theâm veà loaïi hình ngheä thuaät chaïm khaéc daân gian vaø giaù trò ngheä thuaät cuûa caùc taùc phaåm ñoù.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, nhaän thöùc ñuùng ñaén veà ngheä thuaät daân toäc, coù thaùi ñoä traân troïng, giöõ gìn nhöõng giaù trò vaên hoùa cuûa daân toäc.
II/. CHUAÅN BÒ:
  1/. Giaùo vieân: AÛnh veà caùc ñình laøng, tranh aûnh veà ngheä thuaät chaïm khaéc daân gian.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh chaïm khaéc ñình laøng.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:  
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)
 
BAØI 7Thöôøng thöùc mó thuaät
CHAÏM KHAÉC GOÃ ÑÌNH LAØNG VIEÄT NAM  
 
 
 
 
 
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ:GV nhaän  xeùt baøi veõ tranh phong caûnh cuûa hoïc sinh.
-Giôùi thieäu baøi môùi: Ngheä thuaät chaïm khaéc ñình laøng ñaõ coù töø raát laâu ñôøi, noù ñaõ trôû thaønh truyeàn thoáng cuûa daân toäc. Raát nhieàu coâng trình ñeàn, mieáu, ñình coù caùc taùc phaåm chaïm khaéc cöïc kyø tinh xaûo. Ñeå giuùp caùc em naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa ngheä thuaät chaïm khaéc ñình laøng, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “chaïm khaéc goã ñình laøng Vieät Nam”.
 
-Lôùp tröôûng baùo caùo SS.
-HS chuù yù
 
- HS: Laéng nghe.
HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu vaøi neùt khaùi quaùt (5p)
I/. Vaøi neùt khaùi quaùt
- Ñình laø nôi thôø Thaønh Hoaøng, cuõng laø nôi sinh hoaït taäp theå vaø toå chöùc caùc leã hoäi haøng naêm.
-Nhöõng ngoâi ñình laøng tieâu bieåu nhö: Ñình Baûng (Baéc Ninh), Taây Ñaèng, Chu Quyeán (Haø Taây), Loã Haïnh (Baéc Giang)…
 
 
- GV cho hoïc sinh phaùt bieåu nhöõng hieåu bieát veà ngoâi ñình laøng.
 
- GV cho HS quan saùt tranh aûnh veà ñình laøng vaø giôùi thieäu veà nguoàn goác xuaát xöù, ñaëc ñieåm vaø coâng duïng cuûa ñình laøng.
- Em haõy keå teân nhöõng ñình laøng maø em bieát?
- Cho HS phaùt bieåu caûm nhaän veà ñình laøng.
 
 
- HS neâu nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà  ñình laøng.
- HS quan saùt tranh aûnh vaø quan saùt GV höôùng daãn baøi.
- HS: keå teân nhöõng ñình laøng maø em bieát
- HS phaùt bieåu caûm nhaän veà ñình laøng.
HÑ 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu veà ngheä thuaät chaïm khaéc goã ñình laøng (26p)
II/. Ngheä thuaät chaïm khaéc goã ñình laøng
- Chaïm khaéc ñình laøng do nhaân daân saùng taïo neân ñoái laäp vôùi söï trau chuoát cuûa chaïm khaéc cung ñình. Chaïm khaéc ñình laøng thöôøng coù nhöõng noäi dung nhö: Gaùnh con, ñaùnh côø, uoáng röôïu, ñaù caàu, taáu nhaïc… ñöôïc moâ taû raát sinh ñoäng vaø giaøu tính hieän thöïc. Caùch chaïm khaéc döùt khoaùt, phoùng khoaùng vôùi nhieàu ñoä noâng saâu khaùc nhau neân taïo ñöôïc hieäu quaû khoâng gian vaø phong phuù veà hình maûng.
 
- Chaïm khaéc goã ñình laøng mang ñaäm ñaø tính daân gian vaø baûn saéc daân toäc vì chaïm khaéc goã ñình laøng coù veõ ñeïp töï nhieân, moäc maïc,giaûn dò khoâng bò leä thuoäc vaøo caùc khuoân maãu coù saün vaø hoaøn toaøn thoaùt khoûi  nhöõng quan ñieåm cuûa giai caáp phong kieán thoáng trò.
 
 
 
 
- GV cho HS quan saùt tranh aûnh veà caùc böùc chaïm khaéc goã ñình laøng, chia nhoùm hoïc taäp vaø phaân coâng nhieäm vuï:
Caùcù nhoùm nhaän baûng phuï traû lôøi  4caâu hoûi
Caâu1: Ngheä thuaät chaïm khaéc goã ñình laøng xuaát xöù töø ñaâu? Mang ñaëc ñieåm gì noåi baät?
Caâu2: Noäi dung caùc böùc chaïm khaéc goã ñình laøng mieâu taû nhöõng gì? Caùch taïo hình nhö theá naøo?
Caâu3: Em coù caûm nhaän gì veà caùc taùc phaåm chaïm khaéc ñình laøng? Neâu caûm nhaän cuï theå veà 1 taùc phaåm?
Caâu4: Ngheä thuaät chaïm khaéc ñình laøng so vôùi ngheä thuaät ñieâu khaéc cung ñình coù nhöõng ñieåm gì khaùc nhau?
- GV cho caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình.
 
 
- Döïa treân tranh aûnh GV toùm taét vaø phaân tích cuï theå nhöõng ñaëc ñieåm chính vaø giaù trò ngheä thuaät cuûa ngheä thuaät chaïm khaéc ñình laøng.
 
- Qua tranh aûnh GV nhaán maïnh: Ngheä thuaät chaïm khaéc ñình laøng mang daùng veû moäc maïc, giaûn dò vaø raát gaàn guõi vôùi ñôøi soáng cuûa nhaân daân lao ñoäng neân mang tính daân gian, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc.
 
- HS quan saùt tranh aûnh vaø chia nhoùm hoïc tap nhaän nhieäm vuï thaûo luaän
Nhoùm 1: Thaûo luaän theo nhieäm vuï GV phaân coâng.
Nhoùm 2: Thaûo luaän theo nhieäm vuï GV phaân coâng.
Nhoùm 3: Thaûo luaän theo nhieäm vuï GV phaân coâng.
Nhoùm 4: Thaûo luaän theo nhieäm vuï GV phaân coâng.
 
 
- GV cho caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän => caùc nhoùm cuøng goùp yù xaây döïng baøi.
- HS quan saùt GV toùm taét vaø phaân tích ñaëc ñieåm, giaù trò ngheä thuaät cuûa caùc böùc chaïm khaéc ñình laøng.
- HS: Laéng nghe
HÑ 4: Höôùng daãn HS tìm hieåu moät soá ñaëc ñieåm cuûa chaïm khaéc goã ñình laøng (5p)
III/. Moät soá ñaëc ñieåm cuûa chaïm khaéc goã ñình laøng.
  Caùc böùc chaïm khaéc goã ñình laøng coù noäi dung chuû yeáu laø caûnh sinh hoaït cuûa nhaân daân lao ñoäng, vôùi ngheä thuaät chaïm khaéc moäc maïc, chaéc khoûe, phoùng khoaùng vaø giaøu tính daân toäc.
 
 
- GV cho HS quan saùt tranh aûnh, yeâu caàu HS toùm taét laïi nhöõng ñaëc ñieåm chính veà noäi dung vaø hình thöùc theå hieän.
 
- GV choát laïi nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa ngheä thuaät chaïm khaéc goã ñình laøng
 
 
- HS quan saùt tranh aûnh vaø toùm taét laïi nhöõng ñaëc ñieåm cuûa chaïm khaéc ñình laøng.
- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.
 
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (4p)
 
    GV nhaän xeùt chung tieát hoïc vaø khen ngôïi nhöõng nhoùm hoaït ñoäng tích cöïc vaø caùc caù nhaân coù nhieàu yù kieán xaây döïng baøi.
  HS neâu nhieäm vuï cuûa mình ñoái vôùi vieäc baûo toàn vaø phaùt huy nhöõng giaù trò ngheä thuaät cuûa daân toäc.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)
- Hoïc sinh veà nhaø söu taàm tranh aûnh, caùc baøi vieát veà chaïm khaéc goã ñình laøng.
- Hoïc sinh veà nhaø ñoïc tröôùc baøi “Taäp phoùng tranh aûnh”, söu taàm moät soá tranh aûnh ñeïp, chuaån bò chì, taåy, thöôùc, maøu.
-GV: neâu yeâu caàu:
 
 
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
 
-HS ñoïc noâïi dung treân baûng phuï, lôùp chuù yù
 
  
BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 

 
                 
 
 
 
I/. MUÏC TIEÂU:
  1/. Kieán thöùc: HS naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm, muïc ñích vaø phöông phaùp phoùng tranh keû oâ vuoâng.
 2/. Kyõ naêng: HS nhanh nheïn trong vieäc choïn kieåu phoùng tranh vaø phoùng tranh chính xaùc.
 3/. Thaùi ñoä: HS yeâu thích moân hoïc, reøn luyeän thoùi quen quan saùt vaø caùch laøm vieäc kieân trì.
II/. CHUAÅN BÒ:
  1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh maãu, moät soá tranh aûnh ñaõ phoùng to.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh, chì, taåy, thöôùc, maøu, vôû baøi taäp.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
  TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
 NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)
  - GV nhaän xeùt moät soá baøi veõ: Töôïng chaân dung. BAØI 8: Veõ trang trí TAÄP PHOÙNG TRANH AÛNH  
 
 
 
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi
-Giôùi thieäu baøi môùi: Trong cuoäc soáng ta baét gaëp raát nhieàu tranh aûnh ñöôïc phoùng to phuïc vuï cho moät muïc ñích cuï theå naøo ñoù. Ñeå giuùp caùc em naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø phöông phaùp phoùng tranh aûnh phuïc vuï cho hoïc taäp, tham khaûo, hoâm nay chuùng ta seõ cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Taäp phoùng tranh aûnh”.
 
- Lôùp tröôûng baùo caùo SS
- HS: ñöôïc goïi traû lôøi   
=> HS khaùc nhaän xeùt
- HS: Laéng nghe
HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt (5p)
I/. Quan saùt –nhaän xeùt
- Tranh aûnh raát caàn thieát cho vieäc sinh hoaït, hoïc taäp. Phoùng to tranh, aûnh nhaèm phuïc vuï toát hôn cho vieäc sinh hoaït vaø hoïc taäp, reøn luyeän thoùi quen laøm vieäc kieân trì vaø khoa hoïc.
 
- GV cho HS neâu moät soá ví duï veà tranh aûnh phoùng lôùn.
- Döïa vaøo tranh aûnh maãu GV phaân tích taùc duïng cuûa vieäc phoùng lôùn tranh.
 
- GV cho HS xem 2 tranh phoùng lôùn ôû 2 caùch: Keû oâ vuoâng vaø keû ñöôøng cheùo.
- HS neâu moät soá ví duï veà tranh aûnh phoùng lôùn.
- Quan saùt GV phaân tích taùc duïng cuûa vieäc phoùng lôùn tranh.
- HS xem 2 tranh phoùng lôùn ôû 2 caùch: Keû oâ vuoâng vaø keû ñöôøng cheùo.
HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch phoùng tranh theo keû oâ vuoâng (8p)
II/. Caùch phoùng tranh keû oâ vuoâng
a/. Keû oâ vuoâng treân tranh, aûnh maãu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b/. Phoùng to tyû leä theo kích thöôùc ñaõ ñònh.
 
 
 
 
c/. Tìm vò trí cuûa hình qua caùc ñöôøng keû oâ vuoâng.
 
 
 
d/. Veõ hình cho gioáng maãu.
 
 
 
 
 
 
* Höôùng daãn HS phoùng tranh baèng caùch caùch keû oâ vuoâng.
- Keû oâ vuoâng treân tranh, aûnh maãu.
 
- GV cho HS xem hình höôùng daãn caùch veõ.GV höôùng daãn töøng böôùc veõ treân baûng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Nhaéc nhôû HS khi keû oâ vuoâng treân aûnh maãu caàn choïn soá oâ chaün vaø keû taát caû caùc oâ vuoâng cho ñeàu.
+ Phoùng to tyû leä theo kích thöôùc ñaõ ñònh.
  - GV cho HS xem hình höôùng daãn caùch veõ.
- Nhaéc nhôû HS khi phoùng lôùn oâ vuoâng caàn chuù yù ñeán tyû leä ñeå keû cho chính xaùc.
 
+ Tìm vò trí cuûa hình qua caùc ñöôøng keû oâ vuoâng.
- GV höôùng daãn HS khi tìm vò trí caàn chuù yù ñeán nhöõng hình aûnh, ñöôøng neùt chính ñeå ghi nhôù vaø veõ cho chính xaùc.
+ Veõ hình cho gioáng maãu.
- GV cho HS xem hình höôùng daãn vaø nhaéc nhôû khi veõ hình caàn quan saùt kyõ vaø caàn chuù yù ñeán hình aûnh chính, toång theå ñeå ñieàu chænh neùt veõ cho saùt vôùi tranh aûnh maãu.
 
 
 
- HS xem hình höôùng daãn caùch veõ.
- HS: Laéng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS xem hình höôùng daãn caùch veõ.
 
 
- Quan saùt GV höôùng daãn laøm baøi.
- HS xem hình höôùng daãn caùch veõ vaø quan saùt GV höôùng daãn laøm baøi.
 
 
- HS xem hình höôùng daãn caùch veõ vaø quan saùt GV höôùng daãn laøm baøi.
 
- HS xem hình höôùng daãn caùch veõ.
 
HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (23p)
III/. thöïc haønh keû oâ vuoâng 
Em haõy phoùng 1 tranh theo yù thích
- GV cho HS laøm baøi taäp khoå lôùn A3 theo nhoùm (khoaûng 4 HS), caùc HS coøn laïi laøm baøi taäp caù nhaân.
- GV quan saùt, nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp. Theo doõi vaø ñieàu chænh boá cuïc baøi veõ, caùc baøi laøm khoâng ñuùng höôùng daãn.
 
 
- HS thöïc haønh caù nhaân vaø theo nhoùm.
 
- HS: Laéng nghe
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (4p)
 
- GV cho caùc nhoùm trình baøy baøi taäp, yeâu caàu caùc nhoùm neâu nhaän xeùt, xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.
 
- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.
 
- Caùc nhoùm trình baøy baøi taäp, yeâu caàu caùc nhoùm neâu nhaän xeùt, xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.
- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)
- Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.
- Hoïc sinh veà nhaø ñoïc tröôùc caùch 2 chuaån bò chì, taåy, maøu.tranh maãu,giaáy
- GV: neâu yeâu caàu:
 
- GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
 
- HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
- HS ñoïc noâïi dung treân baûng phuï, lôùp chuù yù
 
 
BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
 
                 
 
 
 
 
  I/. MUÏC TIEÂU:
  1/. Kieán thöùc: HS naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm, muïc ñích vaø phöông phaùp phoùng tranh keû ñöôøng cheùo.
 2/. Kyõ naêng: HS nhanh nheïn trong vieäc choïn kieåu phoùng tranh vaø phoùng tranh chính xaùc.
 3/. Thaùi ñoä: HS yeâu thích moân hoïc, reøn luyeän thoùi quen quan saùt vaø caùch laøm vieäc kieân trì.
II/. CHUAÅN BÒ:
  1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh maãu, moät soá tranh aûnh ñaõ phoùng to.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh, chì, taåy, thöôùc, maøu, vôû baøi taäp.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
  TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
 NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi(3p)
  BAØI  9 : Veõ trang trí TAÄP PHOÙNG TRANH AÛNH  
 
 
 
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi
-Giôùi thieäu baøi môùi: Trong cuoäc soáng ta baét gaëp raát nhieàu tranh aûnh ñöôïc phoùng to phuïc vuï cho moät muïc ñích cuï theå naøo ñoù. Ñeå giuùp caùc em naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø phöông phaùp phoùng tranh aûnh phuïc vuï cho hoïc taäp, tham khaûo, hoâm nay chuùng ta seõ cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Taäp phoùng tranh aûnh”.
- Lôùp tröôûng baùo caùo SS
-HS: ñöôïc goïi traû lôøi   
=> HS khaùc nhaän xeùt
- HS: Laéng nghe
HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch phoùng tranh theo keû ñöôøng cheùo(10p)
III. Caùch phoùng tranh keû ñöôøng cheùo
 1. Keû ñöôøng cheùo vaø caùc oâ hình chöõ nhaät nhoû treân tranh, aûnh maãu.
 
 
 
 
2 Ñaêt tranh aûnh maãu vaøo goác döôùi beân traùi tôø giaáy duøng thöôùc keû keùo daøi ñöôøng cheùo cuûa tranh aûnh maãu theo kích thöôùc vöøa yù.
3 Tìm vò trí cuûa hình qua caùc ñöôøng cheùo vaø oâ hình chöõ nhaät.
 
 
4 Veõ hình cho gioáng maãu.
 
 
 
 
* Höôùng daãn HS phoùng tranh baèng caùch keû ñöôøng cheùo.
- Keû ñöôøng cheùo treân tranh, aûnh maãu.
 
 
 
 
 
 
Ñaët tranh aûnh maãu vaøo goác döôùi beân traùi tôø giaáy
- GV cho HS xem hình höôùng daãn caùch veõ vaø ñaët caâu hoûi:.
Taïi sao phaûi ñaët tranh vaøo goác traùi cuûa tôø giaáy?
+ Tìm vò trí cuûa hình qua caùc ñöôøng cheùo vaø oâ hình chöõ nhaät.
- GV höôùng daãn HS khi tìm vò trí caàn chuù yù ñeán nhöõng hình aûnh, ñöôøng neùt chính ñeå ghi nhôù vaø veõ cho chính xaùc.
+ Veõ hình cho gioáng maãu.
- GV cho HS xem hình höôùng daãn vaø nhaéc nhôû khi veõ hình caàn quan saùt kyõ vaø chuù yù ñeán hình aûnh chính, toång theå ñeå ñieàu chænh neùt veõ cho saùt vôùi tranh aûnh maãu.
HS xem hình höôùng daãn caùch veõ. HS: Laéng nghe
- HS xem hình höôùng daãn caùch veõ.
 
 
 
 
 
 
 
- Quan saùt GV höôùng daãn laøm baøi.
Tìm hình ñoàng daïng
 
+ caùch veõ vaø quan saùt GV höôùng daãn laøm baøi.
- HS xem hình höôùng daãn caùch veõ vaø quan saùt GV höôùng daãn laøm baøi.
 
- HS xem hình höôùng daãn caùch veõ.
HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh keû ñöôøng cheùo(25p)
III/. thöïc haønh keû ñöôøng cheùo 
Phoùng tranh theo yù thích
- GV cho HS laøm baøi taäp khoå lôùn A3 theo nhoùm (khoaûng 4 HS), caùc HS coøn laïi laøm baøi taäp caù nhaân.
- GV quan saùt, nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp. Theo doõi vaø ñieàu chænh boá cuïc baøi veõ, caùc baøi laøm khoâng ñuùng höôùng daãn.
- HS thöïc haønh caù nhaân vaø theo nhoùm.
 
- HS: Laéng nghe
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taä(4p)
 
- GV cho caùc nhoùm trình baøy baøi taäp, yeâu caàu caùc nhoùm neâu nhaän xeùt, xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.
 
- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.
- Caùc nhoùm trình baøy baøi taäp, yeâu caàu caùc nhoùm neâu nhaän xeùt, xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.
- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø(2p)
- Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.
- Hoïc sinh veà nhaø ñoïc tröôùc baøi “VT-ÑT: Leã Hoäi”, söu taàm tranh aûnh veà leã hoäi, chuaån bò chì, taåy, maøu.
- GV: neâu yeâu caàu:
 
- GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
- HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
- HS ñoïc noâïi dung treân baûng phuï, lôùp chuù yù
 
BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa Leã, hoäi. Bieát caùch veõ tranh veà ñeà taøi naøy.
 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh linh hoaït trong vieäc nhaän xeùt vaø söû duïng hình töôïng. Hoaøn thieän kyõ naêng boá cuïc tranh, söû duïng maøu saéc coù tình caûm, phuø hôïp vôùi chuû ñeà.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu caùc leã hoäi truyeàn thoáng, reøn luyeän thoùi quen quan saùt, khaùm phaù caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, reøn luyeän caùch laøm vieäc khoa hoïc, loâgích.
II/. CHUAÅN BÒ:
 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà leã hoäi cuûa queâ höông Vieät Nam, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc, taùc phaåm cuûa moät soá hoïa só.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh veà leã hoäi, chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
 
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)
 
- GV kieåm tra baøi taäp: Phoùng tranh aûnh. BAØI 10: Veõ tranh ÑEÀ TAØI LEÃ HOÄI  
 
 
 
 
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi
-Giôùi thieäu baøi môùi: Cöù moãi khi Teát ñeán, xuaân veà treân queâ höông Vieät Nam ta dieãn ra raát nhieàu leã hoäi truyeàn thoáng. Ñaây laø neùt vaên hoùa ñaëc saéc, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc. Ñeå giuùp caùc em nhaän bieát ñöôïc ñaëc ñieåm vaø naém baét ñöôïc phöông phaùp veõ tranh veà leã hoäi, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi” VT-ÑT: Leã hoäi”.
- Lôùp tröôûng baùo caùo SS
- HS: ñöôïc goïi traû lôøi    => HS khaùc nhaän xeùt
- HS: Laéng nghe
HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi (6p)
I/. Tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi
    Ta coù theå veõ ñöôïc nhieàu tranh veà ñeà taøi naøy nhö: Röôùc kieäu, muùa roàng, leã hoäi caàu ngö, ñaâm traâu, möøng luùa môùi, ñua thuyeàn, thaû dieàu, choïi gaø…
 
 
- GV cho HS xem moät soá tranh veà leã hoäi truyeàn thoáng cuûa daân toäc. Yeâu caàu HS neâu ñöôïc söï khaùc nhau giöõa caùc leã hoäi ñoù.
 
- GV phaân tích veà ñaëc ñieåm cuûa leã hoäi töøng vuøng, mieàn khaùc nhau ñeå HS traùnh nhaàm laãn khi saép xeáp hình töôïng.
- GV gôïi yù vaø yeâu caàu HS neâu leân goùc ñoä veõ tranh mình yeâu thích.
- HS quan saùt moät soá tranh aûnh vaø neâu söï khaùc nhau giöõa caùc leã hoäi.
 
- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.
 
-HS neâu leân goùc ñoä veõ tranh mình yeâu thích.
HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch ve õ (8p)
II/. Caùch veõ
1.Tìm maûng chính maûng phuï.
 
 
 
 
 
 
 
2.Veõ neùt khaùi quaùt hình töôïng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Höôùng daãn HS tìm maûng  chính maûng phuï.
- Cho HS quan saùt baøi veõ maãu vaø yeâu caàu caùc em neâu nhaän xeùt veà caùch saép xeáp caùc hình maûng trong tranh.
 
 -GV choát laïi  yù chính vaø nhaéc nhôûïø söï hôïp lyù cuûa hình maûng trong tranh.
- GV veõ minh hoïa.
+ Höôùng daãn HS veõ khaùi quaùt hình töôïng
- Cho HS nhaän xeùt veà hình töôïng trong baøi veõ maãu.

- Nhaéc nhôû HS khi choïn hình töôïng caàn chuù yù ñeán söï aên yù, boå sung laãn nhau laøm noâi baäc hình töôïng hính phuï
- Cho HS neâu vaøi ví duï veà hình töôïng chính phuï maø mình choïn.
 
- GV veõ minh hoïa caùch tìm maûng vaø veõ hình.
-GV choát laïi vaø cho hoïc sinh thöïc haønh
 
 
 
- HS quan saùt baøi veõ maãu vaø neâu nhaän xeùt veà caùch saép xeáp caùc hình maûng trong tranh.
- HS laéng nghe
 
 
 
- HS nhaän xeùt veà hình töôïng trong baøi veõ maãu.
 
 
 
 
 
- HS laéng nghe
 
 
- HS neâu vaøi ví duï veà hình töôïng chính phuï maø mình choïn.
- Quan saùt GV veõ minh hoïa.
- HS laéng nghe
HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (22p)
III/. thöïc haønh
- Veõ tranh – Ñeà taøi: Leã hoäi.
 
- Nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.-Thöïc hieän 2 böôùc  phaùc maûng veõ hình
- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch boá cuïc vaø caùch dieãn taû hình töôïng.
- HS thöïc haønh caù nhaân
- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm.
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp  (4p)
 
- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt theo caûm nhaän cuûa mình.
- GV bieåu döông nhöõng baøi veõñuùng, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh,chöa ñuùng.
- HS neâu nhaän xeùt baøi veõ theo caûm nhaän cuûa mình.
 
- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)
 
 
 
- Hoïc sinh veà xem  tieáp 2 böôùc coøn laïi.Söu taàm theâm caùc tö theá ngöôøi ñeå aùp duïng vaøo veõ tranh
-GV: neâu yeâu caàu:  Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.
 
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
 
- HS ñoïc noâïi dung treân baûng phuï, lôùp chuù yù
 
 
BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa Leã, hoäi. Bieát caùch veõ tranh veà ñeà taøi naøy.
 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh linh hoaït trong vieäc nhaän xeùt vaø söû duïng hình töôïng. Hoaøn thieän kyõ naêng boá cuïc tranh, söû duïng maøu saéc coù tình caûm, phuø hôïp vôùi chuû ñeà.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu caùc leã hoäi truyeàn thoáng, reøn luyeän thoùi quen quan saùt, khaùm phaù caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, reøn luyeän caùch laøm vieäc khoa hoïc, loâgích.
II/. CHUAÅN BÒ:
 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà leã hoäi cuûa queâ höông Vieät Nam, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc, taùc phaåm cuûa moät soá hoïa só.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh veà leã hoäi, chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
 
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (3p)
 
BAØI 11: Veõ tranh ÑEÀ TAØI LEÃ HOÄI
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi
-Giôùi thieäu baøi môùi: GV lieân heä tieát 1  vaøo baøi môùi.
- Lôùp tröôûng baùo caùo SS
-HS: ñöôïc goïi traû lôøi    => HS khaùc nhaän xeùt
HS: Laéng nghe
HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch veõ böôùc 3 vaø4 (10p)
II/. Caùch veõ
3 Veõ chi tieát hình aûnh.
 
 
4. Veõ maøu.
 
 
+Veõ chi tieát hình aûnh.
GV dieãn taû chi tieát hình aûnh
- GV veõ minh hoïa vaø phaân tích caùch veõ
 
+ Höôùng daãn HS veõ maøu.
- GV cho HS quan saùt baøi veõ maãu.
GV cho HS thaûo luaän, neâu nhaän xeùt cuï theå veà maøu saéc.
 
- GV nhaéc nhôû HS khi veõ maøu caàn veõ theo caûm xuùc, chuù yù ñeán saéc ñoä chung cuûa toaøn baøi.
 
 
 
- HS quan saùt baøi veõ maãu vaø neâu nhaän xeùt veà caùch dieãn taû
- Quan saùt GV höôùng daãn baøi, HS nhaän xeùt veà maøu saéc trong baøi veõ maãu.
-HS laéng nghe.
HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (25p)
III/. thöïc haønh
- Veõ tranh – Ñeà taøi: Leã hoäi.
 
- Nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.
- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch boá cuïc vaø caùch dieãn taû hình töôïng.
- HS thöïc haønh caù nhaân
 
- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm.
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (5p)
 
- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.
- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.
- HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi veõ theo caûm nhaän cuûa mình.
 
- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)
 
 
 
- Hoïc sinh veà nhaø Ñoïc tröôùc baøi môùi “Trang trí hoäi tröôøng”, söu taàm tranh aûnh veà hoäi tröôøng, chì, taåy, maøu
-GV: neâu yeâu caàu: - Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.
 
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
 
- HS ñoïc noâïi dung treân baûng phuï, lôùp chuù yù
 
 
BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø phöông phaùp trang trí hoäi tröôøng.
 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc xaùc ñònh noäi dung vaø löïa choïn hình aûnh trang trí, saép xeáp boá cuïc chaët cheõ, noåi baät troïng taâm, söû duïng maøu saéc haøi hoøa phuø hôïp vôùi tính chaát cuûa buoåi leã, buoåi hoïp.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, hieåu theâm veà caùc loaïi hình trang trí, caûm nhaän ñöôïc taàm quan troïng cuûa ngheä thuaät trang trí trong cuoäc soáng.
II/. CHUAÅN BÒ:
 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà hoäi tröôøng, baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh veà hoäi tröôøng, chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:  
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (2p)
 
 
BAØI 12: Veõ trang trí TRANG TRÍ  HOÄI TRÖÔØNG  
 
 
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
 
-Kieåm tra baøi cuõ: GV nhaän xeùt chung chaát löông baøi veõ ñeà taøi leã hoäi cuûa caû lôùp
-Giôùi thieäu baøi môùi:GV ñaët caâu hoûi:
 Nhöõng buoåi leã naøo caàn phaûi trang tri hoäi tröôøng?Taïi sao ôû moãi buoåi leã caàn phaûi trang tríù hoäi tröôøng?
GV giôùi thieâu baøi
 Hoäi tröôøng laø nôi dieãn ra caùc cuoäc hoïp, buoåi leã. Trang trí hoäi tröôøng laø moät loaïi hình trang trí raát ñoäc ñaùo vaø thuù vò. Ñeå giuùp caùc em naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa loaïi hình trang trí naøy, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Chæ cho HS thaáy nhöõng nguyeân taéc caùch saép xeáp côø vaø aûnh Baùc.Trang trí hoäi tröôøng”.
 
- Lôùp tröôûng baùo caùo só soá lôùp.
-HS chuù yù laéng nghe
 
- HS:tham gia keå theo hieåu bieát cuûa mình
 
 
 
- HS laéng nghe
HD 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt (5p)
I/. Quan saùt – nhaän xeùt
 
Hoäi tröôøng laø nôi toå chöùc caùc ngaøy leã, ngaøy hoäi. Phaàn trang trí thöôøng laø saân khaáu. Tuøy thuoäc vaøo tính chaát cuûa buoåi leã vaø ta thöôøng thaáy caùc hình aûnh trang trí nhö: Phoâng neàn, côø toå quoác, aûnh laõnh tuï, khaåu hieäu, bieåu tröng, baøn, buïc, hoa, caây caûnh… ñöôïc saép xeáp ñoái xöùng hoaëc töï do.
 
GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm.
 
- GV cho HS xem moät soá moâ hình caùch trang trí hoäi tröôøng khaùc nhau.GV ñaët caâu hoûi .Caùc nhoùm cöû nhoùm tröôûng ghi laïi nhöõng noäi dung cô baûn cuûa hoäi tröôøng töø moâ hình caùc em quan saùt.
 
+ Trang trí hoäi tröôøng goàm coù nhöõng gì ?
 
 
+Em haõy cho bieát ñieåm khaùc bieät trong caùch trang trí hoäi tröôøng?
- Cho caùc nhoùm neâu keát quaû vaø nhaän xeùt laãn nhau.
- GV toùm taét laïi yù kieán cuûa caùc nhoùm vaø phaân tích treân tranh ñeå HS thaáy ñöôïc nhöõng thaønh phaàn, hình aûnh trang trí coù trong hoäi tröôøng. Nhaán maïnh ñeán tính chaát cuûa buoåi leã maø neâu ra caùc hình aûnh trang trí cho phuø hôïp. Chæ cho HS thaáy nhöõng nguyeân taéc caùch saép xeáp côø vaø aûnh Baùc.Trang trí hoäi tröôøng”..
HS taùch nhoùm theo höông daãn cuûa GV.
-HS xem moâ hình traû lôøi caâu hoûi cuûa GV.
 
 
 
 
+ Phoâng, khaåu hieäu, côø, hoa, caây caûnh, buïc noùi chuyeän, baøn gheá . . .
+Maøu phong maøng kieåu chöõ ,hoa,caùch ñaët buït
- Caùc nhoùm neâu keát quaû vaø nhaän xeùt laãn nhau.
- Quan saùt GV toùm taét ñaëc ñieåm chính cuûa hoäi tröôøng.
HÑ 3: Höôùng daãn HS caùch trang trí hoäi tröôøng ( 8 P)
II/. Caùch trang trí hoäi tröôøng
1. Xaùc ñònh noäi dung vaø löïa choïn hình aûnh trang trí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Saép xeáp maûng hình, maûng chöõ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Veõ chöõ, veõ hình.
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Veõ maøu.
 
 
 
 
 
+ Höôùng daãn HS xaùc ñònh noäi dung vaø löïa choïn hình aûnh trang trí.
 
- GV ñöa ra moät vaøi ví duï cuï theå ñeå caùc em thaáy ñöôïc söï khaùc nhau veà noäi dung cuûa buoåi leå ñeå choïn löïa khaåu hieäu vaø caùc hình aûnh trang trí khaùc cho hôïp lyù(ñaïi hoäi, hoäi thaûo,leã keát naïp ñoaøn vieân...)
- GV cho HS neâu leân noäi dung vaø hình aûnh mình ñònh trang trí cho hoäi tröôøng.
 
+ Höôùng daãn HS saép xeáp maûng hình, maûng chöõ.
- Cho HS quan saùt tranh maãu vaø neâu nhaän xeùt veà caùch xeáp maûng chöõ, maûng hình trong tranh.
 
- GV veõ minh hoïa, phaân tích vieäc choïn hình maûng caàn roõ raøng, chaéc khoûe, traùnh vuïn vaët. Khoâng neân xeáp chöõ quaù thaáp hoaëc quaù cao. Caùc hình aûnh khaùc caàn coù ñoä to nhoû hôïp lyù vôùi kích thöôùc cuûa hoäi tröôøng.
+ Höôùng daãn HS veõ chöõ, veõ hình.
- Cho HS nhaän xeùt veà kieåu chöõ vaø hình aûnh trang trí khaùc.
- GV veõ minh hoïa, nhaéc nhôû HS khi veõ caàn chuù yù ñeán kieåu chöõ vaø ñöôøng neùt cuûa caùc hình aûnh trang trí khaùc nhaèm taïo cho baøi veõ coù söï nghieâm tuùc nhöng khoâng taùch rôøi caûm xuùc cuûa ngöôøi trang trí.
+ Höôùng daãn HS veõ maøu.
- GV cho HS nhaän xeùt veà maøu saéc trong tranh minh hoïa.
- GV phaân tích caùch choïn maøu cuûa phoâng neàn vaø caùc hình aûnh khaùc nhaèm taïo cho hoäi truôøng coù söï haøi hoøa, noåi baät noäi dung nhöng khoâng quaù gay gaét taïo caûm giaùc khoù chòu.
 
 
 
 
 
- Quan saùt GV phaân tích caùch choïn hình töôïng phuø hôïp vôùi noäi dung buoåi leã.
 
 
 
- HS neâu leân noäi dung vaø hình aûnh mình ñònh trang trí cho hoäi tröôøng.
 
 
- HS quan saùt tranh maãu vaø neâu nhaän xeùt veà caùch xeáp hình maûng trong tranh.
- Quan saùt GV veõ minh hoïa.
 
 
 
 
 
- HS nhaän xeùt veà kieåu chöõ vaø hình aûnh trang trí khaùc.
- Quan saùt GV veõ minh hoïa.
 
 
 
 
 
- HS nhaän xeùt veà maøu saéc trong tranh minh hoïa.
- Quan saùt GV phaân tích caùch choïn maøu.
 
 
HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (25 P)
III/. thöïc haønh
 
- Trang trí hoäi tröôøng, noäi dung töï choïn.
 
HS laøm baøi theo nhoùm theo phaân chia ban ñaâu.
- GV nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.
- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch boá cuïc vaø caùch dieãn taû hình töôïng.
- HS thöïc haønh theo nhoùm.
 
-Caùc nhoùm hoaït ñoäng cuøng laøm baøi.Löu yù söï nhaéc nhôû cuûa GV .
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp ( 4 P)
 
- GV cho caùc nhoùm treo baøi vaø yeâu caàu HS caùc nhoùm  nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.
- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa ñeïp veà boá cuïc.
- HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình.
- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø ( 2 P)
 
 
- Hoïc sinh veà nhaø ñoïc tröôùc baøi “Sô löôïc veà MT caùc daân toäc ít ngöôøi ôû Vieät Nam”, söu taàm caùc taùc phaåm, tranh aûnh MT cuûa caùc daân toäc ít ngöôøi.
-GV: neâu yeâu caàu: - Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
-HS ñoïc noâïi dung treân baûng phuï, lôùp chuù yù
 
 
 
BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
 
 
  
 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc khaùi quaùt veà MT caùc daân toäc ít ngöôøi ôû Vieät Nam.
 2/. Kyõ naêng: HS nhanh nheïn trong vieäc xaùc ñònh ñaëc ñieåm MT caùc daân toäc khaùc nhau, naâng cao khaû naêng phaân tích taùc phaåm vaø hieåu saâu hôn veà giaù trò caùc taùc phaåm MT coå truyeàn.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu meán ngheä thuaät daân toäc, coù thaùi ñoä traân troïng vaø giöõ gìn caùc giaù trò vaên hoùa cuûa daân toäc.
II/. CHUAÅN BÒ:
 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà caùc taùc phaåm MT daân toäc ít ngöôøi.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:  
 TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
 NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG  HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (2P)
- GV kieåm tra baøi taäp: Trang trí hoäi tröôøng
BAØI 13: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MYÕ THUAÄT CAÙC DAÂN TOÄC ÍT NGÖÔØI ÔÛ VIEÄT NAM  
 
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi
-Giôùi thieäu baøi môùi: Vieät nam coù söï  ña daïng veà caùc daân toäc vaø moãi daân toäc khaùc nhau ñeàu coù neùt ñaëc saéc rieâng veà vaên hoùa, myõ thuaät. Ñeå giuùp caùc em naém baét ñöôïc khaùi quaùt veà ñaëc ñieåm cuûa MT caùc daân toäc ñoù, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Myõ thuaät caùc daân toäc ít ngöôøi ôû Vieät Nam”.
- Lôùp tröôûng baùo caùo SS.
-HS: ñöôïc goïi traû lôøi
=> HS khaùc nhaän xeùt
- HS: Laéng nghe
HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu vaøi neùt khaùi quaùt (5 P)
I/. Vaøi neùt khaùi quaùt:
-Ñaát nöôùc ta coù 54 daân toäc anh em cuøng sinh soáng, keà vai saùt caùnh trong quaù trình ñaáu tranh choáng giaëc ngoaïi xaâm, thieân nhieân khaéc nghieät ñeå baûo veä vaø xaây döïng ñaát nöôùc.
- Moãi daân toäc ñeàu coù nhöõng neùt ñaëc saéc rieâng veà vaên hoùa taïo neân söï ña daïng cuûa VH daân toäc Vieät Nam.
- GV cho HS xem tranh aûnh caùc daân toäc Vieät Nam, yeâu caàu thaûo luaän veà noäi dung:
+ Ñaát nöôùc ta coù bao nhieâu daân toäc?
+ Moái quan heä giöõa caùc daân toäc trong tieán trình lòch söû?
+ Keå teân moät soá daân toäc maø em bieát?
+Ñieåm khaùc bieät giöõa caùc daân toäc.
- GV cho HS trình baøy keát quaû thaûo luaän vaø toùm taét laïi ñaëc tröng cuûa moät soá neàn vaên hoùa tieâu bieåu caùc daân toäc ñöôïc neâu trong baøi.
- HS xem tranh aûnh vaø thaûo luaän caâu hoûi GV ñöa ra
 
 
 
 
 
- HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. Quan saùt GV höôùng daãn baøi.
HÑ 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu veà ñaëc ñieåm cuûa mó thuaät caùc daân toäc ít ngöôøi ôû Vieät Nam (32p) 
II/. Moät soá loaïi hình vaø ñaëc ñieåm cuûa MT caùc daân toäc ít ngöôøi ôû Vieät nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/. Tranh thôø vaø thoå caåm:
a/. Tranh thôø:
- Tranh thôø cuûa caùc daân toäc mieàn nuùi phía baéc phaûn aùnh yù thöùc heä laâu ñôøi cuûa hoï, theå hieän quan nieäm daân gian, dung hoaø giöõa Phaät giaùo vaø Ñaïo giaùo. Tranh thôø thöôøng duøng maøu nguyeân chaát, saün coù trong thieân nhieân (than, voû soø, nhöïa caây…). Boá cuïc vaø dieãn taû kheùo leùo, haøi hoøa, thuaän maét.
 
 
b/. Thoå caåm:
- Laø ngheä thuaät trang trí ñaëc saéc treân vaûi, ñöôïc theå hieän baèng baøn tay kheùo leùo, tinh xaûo cuûa ngöôøi phuï nöõ daân toäc. Hoïa tieát trang trí laø nhöõng hình aûnh quen thuoäc nhö: nuùi, chim muoâng, hoa traùi, caùc con thuù… maøu saéc töôi saùng, röïc rôõ.
 
 
2/. Nhaø Roâng vaø töôïng nhaø moà Taây Nguyeân:
a/. Nhaø Roâng:
- Laø ngheä thuaät kieán truùc ñaëc saéc cuûa caùc ñoàng baøo Taây Nguyeân. Ñaây laø ngoâi nhaø chung phuïc vuï nhöõng hoaït ñoäng vaên hoùa coäng ñoàng cuûa buoân laøng. Maùi coù ñoä doác lôùn, hình daùng söøng söõng, ñöôïc trang trí coâng phu mang veû ñeïp hoaøng traùng, giaûn dò vaø gaàn guõi
 
b/. Töôïng nhaø moà:
- Ñöôïc ngöôøi daân Taây Nguyeân duøng rìu ñeõo tröïc tieáp töø nhöõng khuùc goã theo caùc ñeà taøi veà ngöôøi vaø vaät. Töôïng nhaø moà coù caùch taïo khoái ñôn giaûn, döùt khoaùt mang tính ngaãu höùng, töôïng tröng cao, coù veû ñeïp töï nhieân, daân giaõ.
 
 
 
3/. Thaùp Chaêm vaø ñieâu khaéc Chaêm
a/. Thaùp Chaêm:
- Thaùp Chaêm thöôøng coù caáu truùc hình vuoâng, nhieàu taàng,  kyõ thuaät xaây döïng raát tinh xaûo. Trang trí  thöôøng laø hình hoa laù xen keõ vôùi hình ngöôøi, thuù vaät…
 
 
 
 
 
- Thaùnh ñòa Myõ Sôn laø khu ñeàn thaùp coå cuûa vöông quoác Chaêm-Pa, ñaây laø quaàn theå kieán truùc goàm treân 60 di tích ñeàn thaùp lôùn nhoû, löu giöõ nhieàu kieät taùc kieán truùc, ñieâu khaéc cuûa ngöôøi Chaêm-Pa xöa.
 
 
 
 
 
 
 
 
b/. Ñieâu khaéc Chaêm:
- Ngheä thuaät taïc töôïng cuûa ngöôøi Chaêm raát hieän thöïc, mang ñaäm daáu aán toân giaùo, vöõng vaøng veà tyû leä, caùch taïo khoái caêng troøn, mòn maøng ñaày gôïi caûm.
 
 
- GV chia nhoùm hoïc taäp vaø phaùt phieáu hoïc taäp, yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm:
+ Nhoùm 1: Tranh thôø coù noäi dung, maøu saéc vaø boá cuïc nhö theá naøo?
+ Nhoùm 2: Thoå caåm laø gì, trang trí treân thoå caåm thöôøng laø nhöõng hoïa tieát naøo, boá cuïc ra sao?
+ Nhoùm 3: Nhaø Roâng vaø ngheä thuaät trang trí cuûa noù?
+ Nhoùm 4: Neâu ñaëc tröng tieâu bieåu cuûa töôïng nhaø moà Taây Nguyeân?
+ Nhoùm 5: Thaùp Chaêm coù ñaëc ñieåm gì noåi baät?
+ Nhoùm 6: Ngheä thuaät ñieâu khaéc Chaêm coù gì ñaëc saéc?
* GV höôùng daãn HS tìm hieåu tranh thôø vaø Thoå caåm.
+ Tranh thôø:
- GV cho HS trình baøy keát quaû thaûo luaän.
- GV phaân tích treân tranh aûnh maãu toùm taét laïi ñaëc ñieåm chính cuûa tranh thôø.

+ Thoå caåm:
- GV cho HS trình baøy keát quaû thaûo luaän.
- GV phaân tích treân tranh aûnh maãu toùm taét laïi ñaëc ñieåm chính cuûa thoå caåm.

* GV höôùng daãn HS tìm hieåu nhaø Roâng vaø Töôïng nhaø moà.
+ Nhaø Roâng:
- GV cho HS trình baøy keát quaû thaûo luaän.
- GV phaân tích treân tranh aûnh maãu toùm taét laïi ñaëc ñieåm chính cuûa nhaø Roâng.

+ Töôïng nhaø moà:
- GV cho HS trình baøy keát quaû thaûo luaän.
- GV phaân tích treân tranh aûnh maãu toùm taét laïi ñaëc ñieåm chính cuûa töôïng nhaø moà.

* GV höôùng daãn HS tìm hieåu thaùp chaêm vaø ñieâu khaéc chaêm:
+ Thaùp Chaêm:
- GV cho HS trình baøy keát quaû thaûo luaän.
- GV phaân tích treân tranh aûnh maãu toùm taét laïi ñaëc ñieåm chính cuûa thaùp Chaêm.

- Cho HS xem tranh quaàn theå kieán truùc Myõ sôn, yeâu caàu HS neâu hieåu bieát cuûa mình veà coâng trình naøy.
- GV toùm taét laïi nhöõng ñaëc  ñieåm tieâu bieåu cuûa Thaùnh ñòa Myõ Sôn.

+ Ñieâu khaéc Chaêm:
- GV cho HS trình baøy keát quaû thaûo luaän.
- GV phaân tích treân tranh aûnh maãu toùm taét laïi ñaëc ñieåm chính cuûa ñieâu khaéc Chaêm.

 
 
- HS chia nhoùm vaø tieán haønh thaûo luaän:
+ Nhoùm 1: thaûo luaän theo noäi dung ñöôïc giao
+ Nhoùm 2: thaûo luaän theo noäi dung ñöôïc giao
 
+ Nhoùm 3: thaûo luaän theo noäi dung ñöôïc giao
+ Nhoùm 4: thaûo luaän theo noäi dung ñöôïc giao
+ Nhoùm 5: thaûo luaän theo noäi dung ñöôïc giao
+ Nhoùm 6: thaûo luaän theo noäi dung ñöôïc giao
 
 
 
- Nhoùm 1 trình baøy keát quaû thaûo luaän.
- Quan saùt GV phaân tích ñaëc ñieåm cuûa taùc phaåm.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhoùm 2 trình baøy keát quaû thaûo luaän.
- Quan saùt GV phaân tích ñaëc ñieåm cuûa taùc phaåm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhoùm 3 trình baøy keát quaû thaûo luaän.
- Quan saùt GV phaân tích ñaëc ñieåm cuûa taùc phaåm.
 
 
 
 
 
 
 
- Nhoùm 4 trình baøy keát quaû thaûo luaän.
- Quan saùt GV phaân tích ñaëc ñieåm cuûa taùc phaåm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhoùm 5 trình baøy keát quaû thaûo luaän.
- Quan saùt GV phaân tích ñaëc ñieåm cuûa taùc phaåm.
 
 
 
 
 
 
- HS xem neâu hieåu bieát cuûa mình veà coâng trình Thaùnh ñòa Myõ Sôn.
- HS laéng nghe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhoùm 6 trình baøy keát quaû thaûo luaän.
- Quan saùt GV phaân tích ñaëc ñieåm cuûa taùc phaåm.
 
HÑ 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (4 P)
 
- GV cho HS neâu caûm nhaän cuûa mình veà caùc taùc phaåm treân. Neâu traùch nhieäm cuûa mình trong vieäc baûo toàn, phaùt huy caùc giaù trò vaên hoùa daân toäc ôû ñòa phöông.
- Nhaän xeùt veà tieát hoïc vaø yù thöùc hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
- HS neâu caûm nhaän vaø traùch nhieäm cuûa mình veà caùc taùc phaåm.
 
 
- HS laéng nghe.
HÑ 5: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø ( 2 P)
 
 
 
 
- Hoïc sinh veà nhaø ñoïc tröôùc baøi “Taäp veõ daùng ngöôøi”, söu taàm chaân dung con ngöôøi ôû caùc tö theá khaùc nhau, chuaån bò chì, taåy, maøu.
-GV: neâu yeâu caàu: - Hoïc sinh veà nhaø söu taàm tranh aûnh MT caùc daân toäc ít ngöôøi ôû Vieät Nam, söu taàm daùng ngöôøi ôû nhieàu tö theá khaùc nhau.
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
 
 
-HS ñoïc noâïi dung treân baûng phuï, lôùp chuù yù
        BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 
 
I/. MUÏC TIEÂU :
 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm veà voùc daùng con ngöôøi vaø tyû leä cô theå con ngöôøi ôû caùc tö theá vaän ñoäng khaùc nhau. Bieát ñöôïc phöông phaùp veõ daùng ngöôøi.
 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc xaùc ñònh tyû leä cô theå ngöôøi theo töøng löùa tuoåi vaø giôùi tính khaùc nhau, theå hieän chính xaùc veû ñeïp caân ñoái cuûa cô theå ngöôøi.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp thieân phuù cuûa cô theå ngöôøi. Theâm yeâu meán ñoàng loaïi.
II/. CHUAÅN BÒ:
 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh toaøn thaân veà cô theå ngöôøi (treû em, ñaøn oâng, phuï nöõ), hình gôïi yù caùch veõ cô theå ngöôøi.
                Mô hình dáng người:ngồi, đi cúi, khom…
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh dáng người, bút, giấy A4, tẩy.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:  
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
 NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (2 P)
- GV kieåm tra baøi taäp: Söu taàm tranh aûnh MT daân toäc ít ngöôøi.
BAØI 14: Veõ theo maãu TAÄP VEÕ DAÙNG NGÖÔØI  
 
 
 
 
 
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø kieåm tra tranh aûnh söu taàm.Nhaän xeùt cho ñieåm.
-Giôùi thieäu baøi môùi:
Trong caùc loaøi ñoäng vaät, con ngöôøi coù cô theå ñeïp vaø raát caân ñoái. Bieát bao taùc phaåm veõ veà cô theå con ngöôøi ñöôïc xem laø tuyeät taùc qua moïi thôøi ñaïi. Ñeå giuùp caùc em naém baét ñöôïc caùch veõ daùng ngöôøi vaø ñaëc ñieåm cuûa cô theå ngöôøi ôû caùc tö theá vaän ñoäng khaùc nhau, hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “taäp veõ daùng ngöôøi”. 
 
- Lôùp tröôûng baùo caùo ss
-HS: ñöôïc goïi
=> HS khaùc nhaän xeùt
 
- HS: Laéng nghe
HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt (5p)
I/. Quan saùt – nhaän xeùt
- Hình daùng, tyû leä cuûa caùc boä phaän cô theå ngöôøi coù söï thay ñoåi khi ôû caùc tö theá vaän ñoäng khaùc nhau. Caàn quan saùt kyõ nhòp ñieäu, söï laëp laïi cuûa ñoäng taùc ñeå choïn ra hình daùng ñeïp, ñieån hình nhaát cuûa ñoäng   taùc.
 
 
 
 
 
 
- GV cho HS xem tranh aûnh veà caùc hoaït ñoäng khaùc nhau cuûa con ngöôøi. Yeâu caàu HS quan saùt kyõ vaø nhaän ra söï khaùc nhau veà hình daùng, tyû leä cuûa caùc boä phaän cô theå ngöôøi.
- GV yeâu caàu HS laøm maãu moät vaøi ñoäng taùc nhö: Ñi, keùo, xuùc… ñeå caùc em nhaän ra nhòp ñieäu, söï laëp laïi cuûa ñoäng taùc ñeå choïn ra tö theá ñeïp nhaát.
 
- GV toùm taét laïi ñaëc ñieåm chính veà hình daùng, tyû leä cuûa cô theå ngöôøi khi ôû caùc hoaït ñoäng khaùc nhau.
 
 
- HS xem tranh aûnh, quan saùt kyõ vaø nhaän ra söï khaùc nhau veà hình daùng, tyû leä cuûa caùc boä phaän cô theå ngöôøi.
 
- HS laøm maãu moät vaøi ñoäng taùc nhö: Ñi, keùo, xuùc… caùc HS khaùc nhaän ra nhòp ñieäu, söï laëp laïi cuûa ñoäng taùc ñeå choïn ra tö theá ñeïp nhaát.
- HS laéng nghe.
HÑ 3: Höôùng daãn HS taäp veõ ñaùng ngöôøi (7p)
II/. Caùch veõ daùng ngöôøi
1/. Veõ hình daùng chung
 

2/. Veõ caùc neùt chính theå hieän ñöôøng truïc caùc boä phaän, chuù yù ñeán tyû leä cuûa caùc boä phaän

3/. Veõ chi tieát dieãn taû hình theå, trang phuïc.
 

 
+ Höôùng daãn HS veõ hình daùng chung.
- GV yeâu caàu HS laøm maãu moät soá ñoäng taùc vaø cho caû lôùp nhaän ra hình daùng chung cuûa caùc ñoäng taùc ñoù.
 
- GV phaân tích treân hình höôùng daãn caùch veõ, nhaéc nhôû HS khi veõ caàn chuù yù veõ hình daùng chung cho ñuùng ñeå theå hieän ñöôïc ñoäng taùc chuaån, ñeïp.
+ Höôùng daãn HS veõ caùc neùt chính.
- GV phaân tích treân ñoäng taùc maãu cuûa HS ñeå HS thaáy ñöôïc ñöôøng truïc cuûa xöông soáng, ñöôøng höôùng chính cuûa khuoân maët, tay, chaân. Nhaéc nhôû HS khi veõ caùc neùt chính caàn chuù yù kyõ ñeán tyû leä cuûa ñaàu, mình, chaân, tay phuø hôïp vôùi töøng ñoäng taùc.
- GV cho HS xem hình höôùng daãn caùch veõ.
 
+ Höôùng daãn HS veõ chi tieát.
- GV phaân tích kyõ treân ñoäng taùc maãu veà hình daùng cuûa tay, chaân, ñaàu, mình ñeå HS thaáy ñöôïc hình daùng cuûa caùc boä phaän treân cô theå luoân khaùc nhau theo töøng hoaït ñoäng. Nhaéc nhôû HS chuù yù ñeán hình daùng chung, khoâng quaù ñi saâu vaøo chi tieát. Chuû yeáu mieâu taû ñuùng ñoäng taùc cô baûn cuûa con ngöôøi.
- Höôùng daãn HS veõ trang phuïc phuø hôïp vôùi ñoäng taùc vaän ñoäng.
- Cho HS quan saùt tranh minh hoïa.
 
 
- HS laøm maãu moät soá ñoäng taùc vaø caû lôùp nhaän ra hình daùng chung cuûa caùc ñoäng taùc ñoù.
- HS quan saùt, laéng nghe.
 
 
 
 
- Quan saùt GV phaân tích maãu vaø höôùng daãn veõ neùt chính.
 
 
 
 
 
- HS xem hình höôùng daãn caùch veõ ruùt ra caùch veõ neùt chính.
 
- Quan saùt GV phaân tích maãu vaø höôùng daãn veõ chi tieát.
 
 
 
 
 
 
- HS quan saùt, laéng nghe.
 
- Quan saùt tranh minh hoïa ñeå ruùt ra caùch veõ chi tieát.
 
HÑ 4: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp (25p)
III/. Baøi taäp
- Veõ moät soá daùng ngöôøi ôû caùc tö theá khaùc nhau.
 
- GV cho 4 HS leân baûng quan saùt maãu thaät vaø veõ theo höôùng nhìn cuûa mình. Caùc HS coøn laïi veõ theo nhoùm, moãi nhoùm cöû ra 1 HS laøm maãu vaø luoân phieân thay ñoåi khi veõ xong.
- GV quan saùt, nhaéc nhôû HS laøm baøi theo ñuùng phöông phaùp.
- HS laøm baøi taäp treân baûng vaø laøm baøi theo nhoùm.
 
 
 
- HS quan saùt, laéng nghe.
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (4p)
 
- GV cho HS nhaän xeùt baøi taäp treân baûng.
- GV choïn moät soá baøi taäp ôû nhieàu möùc ñoä vaø cho HS nhaän xeùt baøi taäp laãn nhau.
- GV goùp yù nhöõng baøi taäp chöa hoaøn chænh. Bieåu döông nhöõng baøi taäp hoaøn thaønh toát.
- Nhaän xeùt tieát hoïc vaø thaùi ñoä hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
- HS nhaän xeùt baøi taäp treân baûng.
- HS nhaän xeùt baøi taäp caù nhaân laãn nhau. Xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.
- HS quan saùt, laéng nghe, ruùt kinh nghieäm cho baøi veõ cuûa mình.
- HS quan saùt, laéng nghe.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2p)
 
 
- Hoïc sinh Veà nhaø ñoïc tröôùc baøi “Taïo daùng vaø trang trí thôøi trang”, söu taàm nhieàu maãu quaàn, aùo khaùc nhau, chuaån bò chì, taåy, maøu.
-GV: neâu yeâu caàu: - Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
-HS: chuaån bò baøi môùi theo höôùng daãn cuûa GV
 
         BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh hieåu veà noäi dung vaø söï caàn thieát cuûa thôøi trang trong cuoäc soáng. Naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø caùch taïo daùng, trang trí moät soá maãu thôøi trang theo yù thích.
 2/. Kyõ naêng: Nhanh nheïn trong vieäc löïa choïn kieåu daùng, tyû leä, hình daùng caùc boä phaän, maøu saéc ñeå taïo ra maãu thôøi trang ñeïp, phuø hôïp vôùi sôû thích vaø tính caùch cuûa nguôøi söû duïng.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa cuoäc soáng quanh ta, theâm yeâu ñôøi, coù thaùi ñoä traân troïng nhöõng saûn phaåm mang baûn saéc vaên hoùa daân toäc.
II/. CHUAÅN BÒ:
 1/. Giaùo vieân: Hình aûnh moät soá maãu thôøi trang trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc. Moät soá maãu quaàn aùo cuûa caùc daân toäc ít ngöôøi.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh veà thôøi trang.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:  
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
 NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (  P)
  - GV kieåm tra baøi taäp: Löïc löôïng vuõ trang. BAØI 15: Veõ tang trí TAÏO DAÙNG VAØ TRANG TRÍ THÔØI TRANG  
 
 
 
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi
-Giôùi thieäu baøi môùi: Trong cuoäc soáng, thôøi trang ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc taïo ra moät xaõ hoäi vaên minh, lòch söï mang ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc. Ñeå giuùp caùc em taïo ra ñöôïc nhöõng saûn phaåm thôøi trang mang baûn saéc rieâng vaø phuø hôïp vôùi sôû thích, giôùi tính. Hoâm nay chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Taïo daùng vaø trang trí thôøi trang”.
- Lôùp tröôûng baùo caùo SS
-HS: ñöôïc goïi traû lôøi
=> HS khaùc nhaän xeùt
- HS: Laéng nghe
HÑ 2: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt (  P)
I/. Quan saùt vaø nhaän xeùt:
- Thôøi trang bao goàm quaàn, aùo, ñoàng hoà, tuùi xaùch, muõ…. laøm cho cuoäc soáng con ngöôøi theâm ñeïp, vaên minh hôn. Thôøi trang luoân phuø hôïp vôùi töøng muøa, löùa tuoåi, giôùi tính khaùc nhau. Moãi daân toäc ñeàu coù trang phuïc phuø hôïp vôùi baûn saéc cuûa daân toäc ñoù.
 
 
 
 
- GV treo tranh treân baûng hoaëc phoùng leân maùy chieáu ñeå giôùi thieäu cho HS khaùi nieäm veà thôøi trang .

 

- Yeâu caàu HS nhaän xeùt veà kieåu daùng, maøu saéc, hoïa tieát trang trí vaø söï phuø hôïp cuûa caùc maãu thôøi trang ñoái vôùi löùa tuoåi, giôùi tính.
- Cho HS xem moät soá maãu trang phuïc cuûa caùc daân toäc Vieät Nam ñeå caùc em neâu caûm nhaän veà trang phuïc truyeàn thoáng daân toäc.
 
- Quan saùt moät soá maãu trang phuïc vaø nhaän ra ñaëc tröng cuûa trang phuïc daân toäc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Xem tranh aûnh vaø nhaän xeùt söï phuø hôïp cuûa caùc maãu thôøi trang ñoái vôùi löùa tuoåi, giôùi tính.
- Neâu caûm nhaän veà trang phuïc truyeàn thoáng daân toäc.
HÑ 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu caùch taïo daùng vaø trang trí (  P)
II/. Caùch taïo daùng vaø trang trí:
 1/. Taïo daùng aùo.
 
 
 
 
 
 
a/. Veõ hình daùng chung.

 
b/. Keû truïc, tìm tyû leä caùc boä phaän.

c/. Veõ chi tieát hoaøn chænh hình daùng aùo.
 

2/. Trang trí aùo:
 
 
 
 
a/. Choïn hoïa tieát trang trí.
 
 
   
 
b/. Saép xeáp hình maûng.

c/. Veõ hoïa tieát.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d/. Veõ maøu.

 
 
* Höôùng daãn HS taïo daùng aùo:
- GV cho HS xem tranh maãu moät soá aùo, yeâu caàu  nhaän xeùt ñaëc tröng cô baûn cuûa aùo goàm nhöõng thaønh phaàn naøo (Coå aùo, thaân aùo, tay aùo, tuùi aùo) vaø muïc ñích söû duïng ñeå choïn löïa kieåu aùo daøi, ngaén, roäng, heïp cho phuø hôïp.
+ Veõ hình daùng chung.
- GV cho HS quan saùt moät soá maãu aùo ñeå thaáy ñöôïc nhieàu hình daùng chung khaùc nhau.
- Gôïi yù ñeå HS choïn löïa hình daùng chung cuûa aùo theo yù thích.
 
 
 
+ Keû truïc, tìm tyû leä caùc boä phaän.
- GV phaân tích treân tranh aûnh maãu veà tyû leä cuûa caùc thaønh phaàn treân aùo ñeå HS bieát caùch choïn löïa tyû leä cho phuø hôïp vôùi kieåu aùo mình choïn.
- Treân hình höôùng daãn caùch veõ höôùng daãn HS caùch keû truïc vaø tìm tyû leä. Nhaéc nhôû HS chuù yù ñeán söï haøi hoøa giöõa tyû leä caùc boä phaän vôùi nhau.
 
+ Veõ chi tieát, hoaøn chænh hình daùng aùo.
- GV phaân tích treân tranh aûnh maãu veà chi tieát cuûa caùc thaønh phaàn treân aùo ñeå caùc em thaáy ñöôïc söï ña daïng veà maãu maõ töø ñoù kích thích söï saùng taïo cuûa caùc em trong vieäc taïo ra nhieàu kieåu daùng, chi tieát ñeïp treân aùo.
- Treân tranh höôùng daãn caùch veõ höôùng daãn HS veõ chi tieát. Nhaéc nhôû HS chuù yù ñeán giôùi tính, löùa tuoåi ñeå veõ caùc chi tieát cho phuø hôïp.
* Höôùng daãn HS trang trí aùo:
- GV cho HS quan saùt moät soá maãu aùo ñeå caùc em neâu nhaän xeùt veà caùch trang trí vaø söï phuø hôïp giöõa caùc hình thöùc trang trí treân ñoái vôùi giôùi tính, löùa tuoåi.
+ Choïn hoïa tieát trang trí:
- GV cho HS xem tranh vaø gôïi yù ñeå caùc em choïn hoïa tieát trang trí cho phuø hôïp vôùi kieåu aùo (hình maûng, con vaät, hoa laù, chöõ, soá…).
 
+ Saép xeáp hình maûng:
- GV phaân tích treân tranh veà moät soá maãu boá cuïc ñeå caùc em thaáy ñöôïc söï ña daïng cuûa boá cuïc trang trí aùo. Gôïi yù cho caùc em choïn löïa caùch boá cuïc mình thích.
 
 
 
+ Veõ hoïa tieát:
- GV phaân tích treân tranh höôùng daãn caùch veõ hoïa tieát ñeå caùc em thaáy ñöôïc hoïa tieát caàn phaûi phuø hôïp vôùi kieåu aùo, muïc ñích söû duïng. Coù theå söû duïng ñöôøng dieàm, hoïa tieát daân toäc trang trí treân coå aùo, tay aùo hoaëc taø aùo.
 
 
 
+ Veõ maøu:
- GV höôùng daãn HS khi veõ maøu caàn choïn maøu saéc giöõa neàn vaø hoïa tieát caàn coù söï haøi hoøa, traùnh loeø loeït. Chuù yù ñeán kieåu aùo, muøa söû duïng ñeå choïn maøu maøu traàm, nheï nhaøng, eâm dòu, maøu noùng hay laïnh cho hôïp lyù.
 
 
 
- Xem tranh maãu,  nhaän xeùt ñaëc tröng cô baûn cuûa aùo vaø muïc ñích söû duïng.
 
 
 
 
- Quan saùt moät soá maãu aùo vaø nhaän xeùt veà hình daùng chung.
- Choïn löïa hình daùng chung cuûa aùo theo yù thích.
 
 
 
- Choïn tyû leä caùc boä phaän cho kieåu aùo cuûa mình.
 
 
- Quan saùt GV höôùng daãn caùch veõ.
 
 
 
 
- Quan saùt GV phaân tích caùc chi tieát cuûa aùo ñeå choïn löïa chi tieát cho aùo cuûa mình.
 
 
- Quan saùt GV höôùng daãn veõ chi tieát.
 
 
 
- Quan saùt moät soá maãu aùo vaø neâu nhaän xeùt veà caùch trang trí.
 
 
- Xem tranh vaø choïn hoïa tieát trang trí phuø hôïp aùo cuûa mình.
 
 
- Quan saùt GV phaân tích moät soá maãu boá cuïc ñeå choïn löïa caùch boá cuïc mình thích.
 
 
 
 
- Quan saùt GV höôùng daãn veõ hoïa tieát.
 
 
 
 
 
 
 
- Quan saùt GV höôùng daãn veõ maøu.
 
 
HÑ 4: Höôùng daãn HS thöïc haønh (  P)
III/. thöïc haønh
- Taïo daùng vaø trang trí 1 chieác aùo, quaàn, hoaëc vaùy theo yù thích.
- GV cho 4 nhoùm cöû thaønh vieân thi taïo daùng vaø trang trí aùo baèng caùch xeù daùn.
 
- Quan saùt vaø ñoäng vieân nhöõng HS laøm baøi taäp caù nhaân. Nhaéc nhôû HS laøm baøi theo ñuùng höôùng daãn.
- 4 nhoùm cöû thaønh vieân thi taïo daùng vaø trang trí aùo.
- Laøm thöïc haønh caù nhaân.
HÑ 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (  P)
 
 
 
- GV cho HS nhaän xeùt baøi veõ treân baûng cuûa 4 nhoùm.
- GV choïn moät soá baøi veõ ñeïp vaø chöa ñeïp ñeå HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình.
- GV toùm taét laïi nhöõng öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm cuûa caùc baøi veõ.
- Nhaän xeùt tieát hoïc vaø tinh thaàn hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
- Nhaän xeùt baøi veõ treân baûng cuûa 4 nhoùm.
- Nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình.
- HS laéng nghe, ruùt kinh nghieäm .
- HS laéng nghe.
HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (  P)
- Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.
- Hoïc sinh veà nhaø ñoïc tröôùc baøi “Sô löôïc veà 1 soá neàn MT chaâu AÙ”, söu taàm tranh aûnh veà caùc coâng trình MT cuûa caùc nöôùc chaâu AÙ
-GV: neâu yeâu caàu:
 
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
-HS: chuaån bò baøi môùi theo höôùng daãn cuûa GV
         BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 

 
 
 
 
 
 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh hieåu bieát sô löôïc veà moät soá neàn ngheä thuaät vaø moät soá coâng trình MT cuûa caùc nöôùc: AÁn Ñoä, Trung Quoác, Nhaät Baûn, Laøo vaø Campuchia.
 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc xaùc ñònh ñöôïc ñaëc tröng tieâu bieåu cuûa ngheä thuaät caùc daân toäc khaùc nhau. Cuûng coá nhaän thöùc veà lòch söû vaø moái quan heä, giao löu vaên hoùa giöõa caùc nöôùc trong khu vöïc.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, caûm nhaän ñuôïc veû ñeïp cuûa caùc loaïi hình ngheä thuaät. Coù thaùi ñoä traân troïng, giöõ gìn vaø phaùt huy caùc giaù trò vaên hoùa theá giôùi.
II/. CHUAÅN BÒ:
 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà caùc taùc phaåm MT caùc nöôùc chaâu AÙ trong baøi hoïc.
 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh veà MT chaâu AÙ.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:  
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
 NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi (  P)
  - GV kieåm tra baøi taäp: Trang trí thôøi trang.. BAØI 16: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MOÄT SOÁ NEÀN MÓ THUAÄT CHAÂU AÙ  
 
 
 
 
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi
-Giôùi thieäu baøi môùi: Moãi quoác gia coù moãi ñaëc tröng rieâng bieät taïo neân baûn saéc vaên hoùa cuûa daân toäc ñoù. Caùc giaù trò vaên hoùa theá giôùi luoân laø nhöõng saûn phaåm tinh thaàn heát söùc ñoäc ñaùo vaø höõu ích. Ñeå giuùp caùc em hieåu bieát sô boä veà moät soá neàn MT ôû caùc quoác gia chaâu AÙ, hoâm nay  chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Sô löôïc veà moät soá neàn MT chaâu AÙ”.
- Lôùp tröôûng baùo caùo SS
-HS: ñöôïc goïi traû lôøi
=> HS khaùc nhaän xeùt
- HS: Laéng nghe
HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu vaøi neùt khaùi quaùt (  P)
I/. Vaøi neùt khaùi quaùt:
- Trung Quoác, AÁn Ñoä vaø 1 soá quoác gia chaâu AÙ khaùc ñöôïc xem laø caùi noâi cuûa vaên minh nhaân loaïi, coù neàn vaên hoùa phaùt trieån röïc rôõ vaø laâu ñôøi.
 
 
 
 
 
 
 
- GV cho HS xem tranh aûnh veà caùc quoác gia trong baøi hoïc. Yeâu caàu HS neâu nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà caùc quoác gia noùi treân.
- GV cho HS xem tranh vaø yeâu caàu HS nhaéc laïi veà caùc neàn vaên minh phaùt trieån sôùm ñöôïc xem laø caùi noâi phaùt trieån vaên hoùa cuûa loaøi ngöôøi. (Ai Caäp, Löôõng Haø, Hi Laïp - La Ma, Trung Quoác, AÁn Ñoä).
- GV cho HS keå teân 1 soá coâng trình MT maø mình bieát veà caùc neàn vaên minh noùi treân.
- GV toùm taét vaø nhaán maïnh ñeán moái quan heä giöõa caùc neàn vaên minh ôû caùc quoác gia khu vöïc Chaâu AÙ.
- Xem tranh aûnh veà caùc quoác gia trong baøi hoïc, neâu nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà caùc quoác gia noùi treân.
- Xem tranh vaø nhaéc laïi caùc neàn vaên minh phaùt trieån sôùm ñöôïc xem laø caùi noâi phaùt trieån vaên hoùa cuûa loaøi ngöôøi.
- Keå teân 1 soá coâng trình MT maø mình bieát veà caùc neàn vaên minh noùi treân.
- Quan saùt GV phaân tích moái quan heä giöõa caùc neàn vaên minh ôû caùc quoác gia khu vöïc Chaâu AÙ.
HÑ 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu veà myõ thuaät cuûa moät soá nöôùc chaâu AÙ (  P)
II/. Vaøi neùt veà Mó thuaät cuûa moät soá nöôùc chaâu AÙ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mó thuaät AÁn Ñoä:
- AÁn Ñoä coù lòch söû phaùt trieån treân 5000 naêm. Laø quoác gia coù nhieàu toân giaùo, Kieán truùc, ñieâu khaéc vaø hoäi hoïa AÁn Ñoä lieân quan maät thieát vôùi nhau, ôû caùc ngoâi ñeàn nhö: Ñeàn thôø thaàn Maët trôøi, Thaàn Siva hay cuïm thaùnh tích Ma-ha-ba-li Pu-ram ñeàu khoâng chæ ñeïp veà kieán truùc maø coøn noåi tieáng veà nhöõng taùc phaåm ñieâu khaéc vaø hoäi hoïa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mó thuaät Trung Quoác:
 
 
 
a/. Kieán truùc:
- Trung Quoác coù nhieàu coâng trình kieán truùc noåi tieáng, noåi baät laø kieán truùc cung ñình, toân giaùo vaø laêng moä nhö: Coá cung, Thieân an moân, Di hoøa vieân, laêng vua Minh Thaønh Toå vaø ñaëc bieät laø Vaïn lyù tröôøng thaønh.
 
 
 
 
 
b/. Hoäi hoïa:
- Trung Quoác noåi tieáng vôùi nhöõng böùc tranh Bích hoïa veõ treân ñaù ôû hang Maïc Cao (Ñoân Hoaøng), ngoaøi ra coøn nhieàu böùc tranh tuyeät ñeïp ñöôïc veõ treân luïa, giaáy. Ñaëc bieät loaïi tranh thuûy maëc vôùi loái veõ coâng buùt ñaõ taïo neân moät phong caùch ñoäc ñaùo cuûa hoäi hoïa Trung Quoác. Teà Baïch Thaïch laø hoïa só raát thaønh coâng vôùi loái veõ naøy vaø ñöôïc phong taëng danh hieäu “Danh nhaân vaên hoùa theá giôùi”.
2. Mó thuaät Nhaät Baûn:
 
 
 
a/. Kieán truùc:
Kieán truùc Nhaät Baûn chòu aûnh höôûng cuûa kieán truùc Phaät giaùo Trung Quoác. Nhieàu ñeàn chuøa ñöôïc xaây döïng vôùi nhöõng taàng maùi goã ñoà soä, beàn vöõng vôùi thôøi gian. Vöôøn keát hôïp vôùi kieán truùc laø moät neùt ñaëc saéc rieâng cuûa kieán truùc Nhaät Baûn.
 
 
 
 
 
 
b/. Hoäi hoïa:
- Treân cô sôû tieáp thu ngheä thuaät hoäi hoïa cuûa Trung Quoác, AÁn Ñoä, Hoäi hoïa Nhaät Baûn daàn taïo ñöôïc baûn saéc rieâng. Ñaëc bieät ngheä thuaät tranh khaéc goã maøu khoâng dieãn taû theo loái hieän thöïc maø chuù yù ñeán nhöõng yeáu toá trang trí, öôùc leä ñöôïc caû theá giôùi bieát ñeán vaø ñaùnh giaù cao. Nhieàu hoïa só noåi tieáng ôû caû trong nöôùc vaø theá giôùi nhö: Hoâ-ku-sai, U-ta-ma-roâ…
 
 
4/. Caùc coâng trình kieán truùc cuûa Laøo vaø Cam-Pu-Chia.
 
 
 
 
a/. Thaït Luoång (Laøo):
- Ñöôïc xaây döïng vaøo naêm 1566, laø coâng trình kieán truùc Phaät giaùo tieâu bieåu cuûa nöôùc Laøo. Thaùp Thaït Luoång laø kieán truùc chính, trung taâm thaùp laø 1 khoái lôùn vöôn cao, xung quanh laø caùc thaùp nhoû. Toaøn boä khoái trung taâm ñeàu ñöôïc daùt vaøng taïo neân veû uy nghi, röïc rôõ.
b/. AÊng-co-Thom (Cam-Pu-Chia):
- Thuoäc loaïi kieán truùc “Ñeàn nuùi” ñöôïc caùch ñieäu, xaây döïng theo moät keát caáu heát söùc bay boång, laø söï keát hôïp ñoäc ñaùo giöõa ngheä thuaät kieán truùc vaø ñieâu khaéc tinh teá, hoaøn myõ. AÁn töôïng noåi baät ôû ngoâi ñeàn laø 54 ngoïn thaùp, choùp thaùp laø töôïng Phaät 4 maët, moãi maët mang moät nuï cöôøi khaùc nhau.
 
- GV chia nhoùm hoïc taäp vaø phaân coâng nhieäm vuï:
Nhoùm 1: Neâu khaùi quaùt veà Mó thuaät AÁn Ñoä?
Nhoùm 2: Ngheä thuaät kieán truùc Trung Quoác coù gì ñaëc saéc?
Nhoùm 3: Ngheä thuaät Hoäi hoïa Trung Quoác phaùt trieån nhö theá naøo?
Nhoùm 4: Ngheä thuaät kieán truùc Nhaät Baûn coù gì ñaëc bieät.
Nhoùm 5: Hoäi hoïa Nhaät Baûn phaùt trieån maïnh ôû daïng naøo?
Nhoùm 6: Tìm hieåu veà caùc coâng trình kieán truùc cuûa Laøo vaø Cam-Pu-Chia.
* GV höôùng daãn HS tìm hieåu veà mó thuaät AÁn Ñoä.
- GV yeâu caàu HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc tham gia goùp yù.
- GV giôùi thieäu khaùi quaùt veà 5 giai ñoaïn phaùt trieån cuûa MT AÁn Ñoä (Neàn vaên hoùa soâng AÁn, AÁn AÂu, Trung coå, AÁn Ñoä Hoài giaùo, AÁn Ñoä hieän ñaïi).
- GV cho HS xem tranh aûnh veà caùc coâng trình MT AÁn Ñoä vaø phaân tích neùt ñaëc saéc cuõng nhö söï gaén boù maät thieát giöõa kieán truùc, ñieâu khaéc, hoäi hoïa trong caùc coâng trình kieán truùc.
- GV cho HS neâu 1 soá coâng trình myõ thuaät cuûa AÁn Ñoä maø mình bieát.
 
- Treân tranh aûnh minh hoïa GV yeâu caàu HS phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình veà caùc taùc phaåm MT AÁn Ñoä.
 
* GV höôùng daãn HS tìm hieåu veà mó thuaät Trung Quoác.
- GV cho HS neâu hieåu bieát cuûa mình veà ñaát nöôùc Trung Quoác.
+  Kieán truùc:
- GV yeâu caàu HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc tham gia goùp yù.
- GV cho HS neâu 1 soá coâng trình kieán truùc cuûa Trung Quoác maø mình bieát.
 
- Treân tranh aûnh minh hoïa GV yeâu caàu HS phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình.
- GV toùm taét laïi nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa kieán truùc Trung Quoác.
+ Hoäi hoïa:
- GV yeâu caàu HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc tham gia goùp yù.
- GV cho HS keå teân 1 soá taùc phaåm hoäi hoïa maø mình bieát.
- Treân tranh aûnh minh hoïa GV yeâu caàu HS phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình.
- GV toùm taét laïi nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa Hoäi hoïa Trung Quoác. Nhaán maïnh ñeán söï ñaëc saéc cuûa ngheä thuaät tranh Thuûy maëc.
 
* GV höôùng daãn HS tìm hieåu veà mó thuaät Nhaät Baûn.
- GV cho HS neâu hieåu bieát cuûa mình veà ñaát nöôùc Nhaät Baûn
+  Kieán truùc:
- GV yeâu caàu HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc tham gia goùp yù.
- GV cho HS neâu 1 soá coâng trình kieán truùc cuûa Nhaät Baûn maø mình bieát
 
- Treân tranh aûnh minh hoïa GV yeâu caàu HS phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình.
 
- GV toùm taét laïi nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa kieán truùc Nhaät Baûn. Nhaán maïnh ñeán söï ñaëc saéc cuûa ngheä thuaät kieán truùc goã vaø vöôøn caûnh.
+ Hoäi hoïa:
- GV yeâu caàu HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc tham gia goùp yù.
- GV cho HS keå teân 1 soá taùc phaåm hoäi hoïa maø mình bieát.
 
- Treân tranh aûnh minh hoïa GV yeâu caàu HS phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình.
 
- GV toùm taét laïi nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa Hoäi hoïa Nhaät Baûn. Nhaán maïnh ñeán söï ñaëc saéc cuûa ngheä thuaät tranh Khaéc goã Nhaät Baûn.
* GV höôùng daãn HS tìm hieåu veà caùc coâng trình kieán truùc cuûa Laøo vaø Cam-Pu-Chia.
- GV cho HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc tham gia goùp yù.
 
+ Thaït Luoång (Laøo):
- GV cho HS neâu 1 soá coâng trình kieán truùc khaùc cuûa Laøo maø mình bieát
 
- Treân tranh aûnh minh hoïa GV yeâu caàu HS phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình.
 
- GV toùm taét laïi neùt ñaëc saéc cuûa coâng trình.
+ AÊng-co-Thom (Cam-Pu-Chia):
- GV cho HS neâu 1 soá coâng trình kieán truùc khaùc cuûa Cam-Pu-Chia maø mình bieát
- Treân tranh aûnh minh hoïa GV yeâu caàu HS phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình.
- GV toùm taét laïi neùt ñaëc saéc cuûa coâng trình.
- HS chia nhoùm vaø nhaän nhieäm vuï thaûo luaän.
+ Nhoùm 1: thaûo luaän theo noäi dung ñöôïc giao
+ Nhoùm 2: thaûo luaän theo noäi dung ñöôïc giao
+ Nhoùm 3: thaûo luaän theo noäi dung ñöôïc giao
+ Nhoùm 4: thaûo luaän theo noäi dung ñöôïc giao
+ Nhoùm 5: thaûo luaän theo noäi dung ñöôïc giao
+ Nhoùm 6: thaûo luaän theo noäi dung ñöôïc giao
 
 
- Trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc tham gia goùp yù.
- Quan saùt GV giôùi thieäu veà söï phaùt trieån cuûa MT AÁn Ñoä.
 
- Quan saùt GV phaân tích neùt ñaëc saéc, söï gaén boù maät thieát giöõa kieán truùc, ñieâu khaéc, hoäi hoïa trong caùc coâng trình kieán truùc.
- Neâu 1 soá coâng trình myõ thuaät cuûa AÁn Ñoä maø mình bieát.
- Phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình veà caùc taùc phaåm MT AÁn Ñoä.
 
 
 
- Neâu hieåu bieát cuûa mình veà ñaát nöôùc Trung Quoác.
 
- Trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc tham gia goùp yù.
- Neâu 1 soá coâng trình kieán truùc cuûa Trung Quoác maø mình bieát.
- Phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình veà 1 soá taùc phaåm.
- Quan saùt GV giaûng giaûi.
 
 
- Trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc tham gia goùp yù.
- Keå teân 1 soá taùc phaåm hoäi hoïa maø mình bieát.
- Phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình veà 1 soá taùc phaåm.
- Quan saùt GV giaûng giaûi.
 
 
 
 
 
 
- Neâu hieåu bieát cuûa mình veà ñaát nöôùc Nhaät Baûn
 
- Trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc tham gia goùp yù.
- Neâu 1 soá coâng trình kieán truùc cuûa Nhaät Baûn maø mình bieát
- Phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình veà caùc coâng trình kieán truùc Nhaät Baûn.
- Quan saùt GV giaûng giaûi.
 
 
 
 
- Trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc tham gia goùp yù.
- Neâu 1 soá taùc phaåm hoäi hoïa cuûa Nhaät Baûn maø mình bieát
- Phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình veà caùc taùc phaåm hoäi hoïa Nhaät Baûn.
- Quan saùt GV giaûng giaûi.
 
 
 
 
 
 
- Trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc tham gia goùp yù
 
- Neâu 1 soá coâng trình kieán truùc khaùc cuûa Laøo maø mình bieát
 - Phaùt bieåu caûm nhaän veà caùc coâng trình kieán truùc cuûa Laøo.
- Quan saùt GV giaûng giaûi.
 
 
- Neâu 1 soá coâng trình kieán truùc khaùc cuûa Cam-Pu-Chia maø mình bieát
- Phaùt bieåu caûm nhaän veà caùc coâng trình kieán truùc.
- Quan saùt GV giaûng giaûi.
 
 
HÑ 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (  P)
 
- GV cho HS neâu caûm nhaän cuûa mình veà caùc taùc phaåm treân. Neâu traùch nhieäm cuûa mình trong vieäc baûo toàn, phaùt huy caùc giaù trò vaên hoùa theá giôùi.
- Nhaän xeùt veà tieát hoïc vaø yù thöùc hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
- HS neâu caûm nhaän vaø traùch nhieäm cuûa mình veà caùc taùc phaåm.
 
- HS laéng nghe .
HÑ 5: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (  P)
- Hoïc sinh veà nhaø xem laïi caùch veõ tranh ñeà taøi vaø caùc baøi veõ tranh ñaõ hoïc ñeå tieát sau laøm baøi thi HKI.
- Hoïc sinh chuaån bò chì, taåy, maøu, Giaáy A4.
-GV: neâu yeâu caàu:
 
 
 
-GV: ghi baûng phuï veà noäi dung chuaån bò baøi môùi yeâu caàu hs ñoïc noäi dung treân baûng phuï.
-HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
 
 
-HS: chuaån bò baøi môùi theo höôùng daãn cuûa GV
 
BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I/. MUÏC TIEÂU:
 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh cuûng coá laïi kieán thöùc veõ tranh ñeà taøi ñaõ hoïc.
 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh theå hieän baøi veõ linh hoaït, saép xeáp boá cuïc, hình töôïng hôïp lyù, söû duïng maøu saéc phuø hôïp vôùi ñeà taøi. Bieát ñöa caûm xuùc vaøo tranh veõ.
 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa tranh veõ, naâng cao nhaän thöùc thaåm myõ..
II/. CHUAÅN BÒ:
 1/. Giaùo vieân: Ñeà kieåm tra HK I.
2/. Hoïc sinh: Chì, taåy, maøu, giaáy A4.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
 
 NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra só soá (  P)
 
-OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp
- Lôùp tröôûng baùo caùo só soá lôùp.
HÑ 2: GV phaùt ñeà kieåm tra HK I
kieåm tra HK I – Thôøi Gian: 90’
Em haõy veõ moät böùc tranh – Ñeà taøi: TÖÏ CHOÏN.
 
- GV phaùt ñeà kieåm tra HK I
 
- HS laøm baøi kieåm tra.
 
HÑ 3: Höôùng daãn HS laøm baøi kieåm tra (  P)
 
- GV gôïi yù ñeå HS choïn löïa ñeà taøi veõ tranh nhaèm traùnh söï truøng laëp.
- HS laøm baøi theo söï höôùng daãn vaø quan saùt cuaû GV
HÑ 4: Ñaùnh giaù keát quaû buoåi kieåm tra (  P)
 
 
 
 
- Giöõ gìn veä sinh chung
- GV nhaän xeùt thaùi ñoä laøm baøi cuûa HS.
- Cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi moät soá baøi veõ.
-Yeâu Caàu HS giöõ veä sinh chung
- HS laéng nghe
 
- HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi moät soá baøi veõ
- HS giöõ veä sinh chung
BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
1

               GV: Leâ AÙnh Sol                                                          Giaùo aùn Myõ Thuaät 9


Nguồn:Hải Lý

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử giáo án mĩ thuật 9 thcs Vĩnh Xuân hay
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pnggiao_an_mi_thuat_9_Vinh_Xuan.doc[1.90 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
4013yq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-04-17 16:44:07
Loại file
doc
Dung lượng
1.90 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
giáo án điện tử giáo án mĩ thuật 9 thcs Vĩnh Xuân hay

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan