Giáo án mĩ thuật trọn bộ lớp 1 giáo án Tập viết 1

  Đánh giá    Viết đánh giá
 9598       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
kh2utq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/22/2008 5:46:00 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.74 M
Lần xem
1
Lần tải
9598

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
GIÁO ÁN MĨ THUẬT
Thứ ,ngày tháng năm 200
Bài 1:
XEM TRANH THIẾU NHI VUI CHƠI
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
_ Làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi
_ Tập quan sát, mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
Một số tranh thiếu nhi vẽ cảnh vui chơi (ở sân trường, ngày lễ, công viên, cắm trại …)
2. Học sinh:
Sưu tầm tranh vẽ của thiếu nhi có nội dung về vui chơi
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH

5’
18’
2’
2’
2’
1.Giới thiệu tranh về đề tài thiếu nhi vui chơi:
_ GV giới thiệu tranh
Đây là loại tranh vẽ về các hoạt động vui chơi của thiếu nhi ở trường, ở nhà và ở các nơi khác.
_ Cho HS xem các tranh:

_ GV nhấn mạnh: Đề tài vui chơi rất rộng, phong phú và hấp dẫn người vẽ. Nhiều bạn đã say mê đề tài này và vẽ được những tranh đẹp. Chúng ta cùng xem tranh các bạn.
2.Hướng dẫn HS xem tranh:
_ GV treo các tranh mẫu có chủ đề “Vui chơi” hoặc hướng dẫn HS quan sát tranh trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu hỏi gợi ý, dẫn dắt HS tiếp cận với nội dung các bức tranh:
+ Bức tranh vẽ những gì?
+ Em thích bức tranh nào nhất?
+ Vì sao em thích bức tranh đó?
_ GV tiếp tục đặt các câu hỏi khác để giúp HS tìm hiểu thêm về bức tranh:
+ Trên tranh có những hình ảnh nào?
+ Hình ảnh nào chính?
Hình ảnh nào phụ?
+ Em có thể cho biết các hình ảnh trong tranh đang diễn ra ở đâu?
+ Trong tranh có những màu nào? Màu nào được vẽ nhiều hơn?
+ Em thích màu nào trên bức tranh của bạn?
_ Cho các nhóm thảo luận. Sau đó GV yêu cầu đại diện các nhóm trả lời các câu hỏi trên cho từng bức tranh.
_ Khi HS trả lời đúng, GV khen ngợi để động viên, khích lệ các em. Nếu các em trả lời chưa đúng, GV sửa chữa, bổ sung thêm.
3.Tóm tắt, kết luận:
_ GV hệ thống lại nội dung và nhấn mạnh:
Các em vừa được xem các bức tranh rất đẹp. Muốn thưởng thức cái hay, cái đẹp của tranh, trước hết các em cần quan sát và trả lời các câu hỏi, đồng thời đưa ra những nhận xét riêng của mình về bức tranh.
4. Nhận xét, đánh giá:
Nhận xét chung cả tiết học về: nội dung bài học, về ý thức học tập của các em.
5.Dặn dò:


_HS quan sát:

_ HS xem các tranh:
+ Cảnh vui chơi ở sân trường với rất nhiều hoạt động khác nhau: nhảy dây, múa hát, kéo co, chơi bi, v.v…
+ Cảnh vui chơi ngày hè cũng có nhiều hoạt động khác nhau: thả diều, tắm biển, tham quan du lịch, v.v…
_ Dành cho HS từ 2-3 phút để HS quan sát các bức tranh trước khi trả lời câu hỏi.
_HS trả lời theo gợi ý
+HS nêu các hình ảnh và mô tả hình dáng, động tác.
+Thể hiện rõ nội dung bức tranh
Hỗ trợ làm rõ nội dung chính.
+Địa điểm

_ Mỗi nhóm thảo luận 1 tranh khác nhau.
_ Đại diện nhóm lên trình bày.
_ Về nhà tập quan sát và nhận xét tranh
_ Chuẩn bị cho bài học sau: Vẽ nét thẳng.
+Bút chì đen, chì màu hoặc bút dạ, sáp màu

-Tranh đã sưu tầm
-Vở tập vẽ 1 


GIAÙO AÙN MÓ THUAÄT

Thöù           ,ngaøy    thaùng    naêm   200

Baøi 1:

 

XEM TRANH THIEÁU NHI VUI CHÔI

 

 I.MUÏC TIEÂU:

        Giuùp hoïc sinh:

_ Laøm quen, tieáp xuùc vôùi tranh veõ cuûa thieáu nhi

_ Taäp quan saùt, moâ taû hình aûnh, maøu saéc treân tranh

 

II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:

1. Giaùo vieân:

     Moät soá tranh thieáu nhi veõ caûnh vui chôi (ôû saân tröôøng, ngaøy leã, coâng vieân, caém traïi …)

2. Hoïc sinh:

   Söu taàm tranh veõ cuûa thieáu nhi coù noäi dung veà vui chôi

 

III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

ÑDDH

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Giôùi thieäu tranh veà ñeà taøi thieáu nhi vui chôi:

_ GV giôùi thieäu tranh

    Ñaây laø loaïi tranh veõ veà caùc hoaït ñoäng vui chôi cuûa thieáu nhi ôû tröôøng, ôû nhaø vaø ôû caùc nôi khaùc.

   _ Cho HS xem caùc tranh:

 

 

 

 

 

 

 

 

_ GV nhaán maïnh: Ñeà taøi vui chôi raát roäng, phong phuù vaø haáp daãn ngöôøi veõ. Nhieàu baïn ñaõ say meâ ñeà taøi naøy vaø veõ ñöôïc nhöõng tranh ñeïp. Chuùng ta cuøng xem tranh caùc baïn.

 

 

_HS quan saùt:

 

 

 

_ HS xem caùc tranh:

+ Caûnh vui chôi ôû saân tröôøng vôùi raát nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau: nhaûy daây, muùa haùt, keùo co, chôi bi, v.v…

   + Caûnh vui chôi ngaøy heø cuõng coù nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau: thaû dieàu, taém bieån, tham quan du lòch, v.v…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tranh ñaõ söu taàm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

18’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’

2.Höôùng daãn HS xem tranh:

_ GV treo caùc tranh maãu coù chuû ñeà “Vui chôi” hoaëc höôùng daãn HS quan saùt tranh trong Vôû taäp veõ 1 vaø ñaët caâu hoûi gôïi yù, daãn daét HS tieáp caän vôùi noäi dung caùc böùc tranh:

+ Böùc tranh veõ nhöõng gì?

+ Em thích böùc tranh naøo nhaát?

+ Vì sao em thích böùc tranh ñoù?

_ GV tieáp tuïc ñaët caùc caâu hoûi khaùc ñeå giuùp HS tìm hieåu theâm veà böùc tranh:

+ Treân tranh coù nhöõng hình aûnh naøo?

+ Hình aûnh naøo chính?

   Hình aûnh naøo phuï?

+ Em coù theå cho bieát caùc hình aûnh trong tranh ñang dieãn ra ôû ñaâu?

+ Trong tranh coù nhöõng maøu naøo? Maøu naøo ñöôïc veõ nhieàu hôn?

+ Em thích maøu naøo treân böùc tranh cuûa baïn?

_ Cho caùc nhoùm thaûo luaän. Sau ñoù GV yeâu caàu ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi caùc caâu hoûi treân cho töøng böùc tranh.

_ Khi HS traû lôøi ñuùng, GV khen ngôïi ñeå ñoäng vieân, khích leä caùc em. Neáu caùc em traû lôøi chöa ñuùng, GV söûa chöõa, boå sung theâm.

3.Toùm taét, keát luaän:

­_ GV heä thoáng laïi noäi dung vaø nhaán maïnh:

  Caùc em vöøa ñöôïc xem caùc böùc tranh raát ñeïp. Muoán thöôûng thöùc caùi hay, caùi ñeïp cuûa tranh, tröôùc heát caùc em caàn quan saùt vaø traû lôøi caùc caâu hoûi, ñoàng thôøi ñöa ra nhöõng nhaän xeùt rieâng cuûa mình veà böùc tranh.

4. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù:

 

 

 

_ Daønh cho HS töø 2-3 phuùt ñeå HS quan saùt caùc böùc tranh tröôùc khi traû lôøi caâu hoûi.

 

 

 

 

 

_HS traû lôøi theo gôïi yù

 

 

+HS neâu caùc hình aûnh vaø moâ taû hình daùng, ñoäng taùc.

+Theå hieän roõ noäi dung böùc tranh

  Hoã trôï laøm roõ noäi dung chính.

+Ñòa ñieåm

 

 

 

 

 

_ Moãi nhoùm thaûo luaän 1 tranh khaùc nhau.

_ Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vôû taäp veõ 1


 

 

 

2’

Nhaän xeùt chung caû tieát hoïc veà: noäi dung baøi hoïc, veà yù thöùc hoïc taäp cuûa caùc em.

5.Daën doø:

 

 

 

 

 

 

_ Veà nhaø taäp quan saùt vaø nhaän xeùt tranh

  _ Chuaån bò cho baøi hoïc sau: Veõ neùt thaúng.

        +Buùt chì ñen, chì maøu hoaëc buùt daï, saùp maøu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Thöù           ,ngaøy    thaùng    naêm   200

Baøi 2:

 

VEÕ NEÙT THAÚNG

 

 I.MUÏC TIEÂU:

        Giuùp hoïc sinh:

_ Nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi neùt thaúng

_ Bieát caùch veõ neùt thaúng

_ Bieát veõ phoái hôïp caùc neùt thaúng, ñeå taïo thaønh baøi veõ ñôn giaûn vaø veõ maøu theo yù thích

 

II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:

1. Giaùo vieân:

_ Moät soá hình (hình veõ, aûnh) cho caùc neùt thaúng

_ Moät baøi veõ minh hoïa

2. Hoïc sinh:

_ Vôû taäp veõ 1

_ Buùt chì ñen, chì maøu hoaëc buùt daï, saùp maøu

 

III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

ÑDDH

2’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

 

1.Giôùi thieäu neùt thaúng:

_ GV yeâu caàu HS xem hình veõ trong Vôû taäp veõ 1 ñeå caùc em bieát theá naøo laø neùt veõ vaø teân cuûa chuùng:

+ Neùt thaúng “ngang” (Naèm ngang)

+ Neùt thaúng “nghieâng” (Xieân)

+ Neùt thaúng “ñöùng”

+ Neùt “gaáp khuùc” (Neùt gaõy)

_ GV coù theå chæ vaøo caïnh baøn, baûng… ñeå thaáy roõ hôn veà caùc neùt “Thaúng ngang”, “thaúng ñöùng”, ñoàng thôøi veõ leân baûng caùc neùt thaúng ngang, thaúng ñöùng taïo thaønh hình caùi baûng…

_ GV cho HS tìm theâm ví duï veà neùt thaúng

2.Höôùng daãn HS caùch veõ neùt thaúng:

_ GV veõ caùc neùt leân baûng vaø hoûi:

 “Veõ neùt thaúng nhö theá naøo?”

 

_ Quan saùt caùc hình veõ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ÔÛ quyeån vôû, cöûa soå…

 

 

_HS quan saùt vaø suy nghó theo caâu hoûi:

 

-Vôû veõ 1

 

 

 

 

 

- Hình veõ trong vôû taäp veõ

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Neùt thaúng “ngang”

+ Neùt thaúng “nghieâng”

+Neùt gaáp khuùc

 

_ GV yeâu caàu HS xem hình ôû Vôû taäp veõ 1 ñeå caùc em thaáy roõ hôn (veõ theo chieàu muõi teân)

_ GV veõ leân baûng vaø ñaët caâu hoûi ñeå HS suy nghó: Ñaây laø hình gì?

+ Hình a:

-Veõ nuùi: Neùt gaáp khuùc.

-Veõ nöôùc: Neùt ngang.

 

 

+ Hình b:

-Veõ caây: Neùt thaúng ñöùng, neùt nghieâng.

-Veõ ñaát: neùt ngang.

 

 

_ GV toùm taét: Duøng neùt thaúng ñöùng, ngang, nghieâng coù theå veõ ñöôïc nhieàu hình.

3.Thöïc haønh:

­* Yeâu caàu cuûa baøi taäp: HS töï veõ tranh theo yù thích vaøo phaàn giaáy beân phaûi ôû Vôû taäp veõ 1 (veõ nhaø cöûa, haøng raøo, caây…)

_ GV höôùng daãn HS tìm ra caùc caùch veõ khaùc nhau:

+ Veõ nhaø vaø haøng raøo…

+ Veõ thuyeàn, veõ nuùi…

+ Veõ caây, veõ nhaø…

_ GV gôïi yù HS khaù, gioûi veõ theâm hình ñeå baøi veõ sinh ñoäng hôn (veõ maây, veõ trôøi…)

_ GV gôïi yù ñeå HS veõ maøu theo yù thích vaøo caùc hình.

* Trong quaù trình HS veõ GV caàn bao quaùt lôùp vaø giuùp HS laøm baøi

 

 

 

 

+Veõ töø traùi sang phaûi

+Veõ töø treân xuoáng

+Veõ lieàn neùt, töø treân xuoáng hoaëc töø döôùi leân

 

 

 

_ Quan saùt töøng hình vaø traû lôøi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Cho HS veõ vaøo Vôû taäp veõ 1

 

 

 

 

 

 

_ HS veõ maøu vaøo hình

 

 

* Khi veõ HS phaûi

_Tìm hình caàn veõ

_Caùch veõ neùt (nhaéc HS veõ caùc neùt baèng tay)

_Veõ theâm hình…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hình a

 

 

 

 

-Hình b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vôû taäp veõ, buùt chì

 

 

 

 

 

 

-Buùt maøu

 

 


 

 

2’

 

 

 

 

1’

 

 

 

 

 

4. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù:

   _ GV nhaän xeùt, ñoäng vieân chung

 

   _ GV cuøng HS nhaän xeùt moät soá baøi veõ

5.Daën doø:

  _Veà nhaø:

 

_Ñoäng vieân, khích leä HS laøm baøi.

 

_Lôùp nhaän xeùt baøi veõ cuûa baïn

 

 

 

_ Chuaån bò cho baøi hoïc sau: Maøu vaø veõ maøu vaøo hình ñôn giaûn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thöù           ,ngaøy    thaùng    naêm   200

Baøi 3:

 

MAØU VAØ VEÕ MAØU VAØO HÌNH ÑÔN GIAÛN

 

  I.MUÏC TIEÂU:

        Giuùp hoïc sinh:

_ Nhaän bieát 3 maøu: ñoû, vaøng, lam.

_ Bieát veõ maøu vaøo hình ñôn giaûn.Veõ ñöôïc maøu kín hình, khoâng (hoaëc ít) ra ngoaøi hình veõ

 

II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:

1. Giaùo vieân:

   _ Moät soá aûnh hoaëc tranh coù maøu ñoû, vaøng, lam.

   _ Moät soá ñoà vaät coù maøu ñoû, vaøng, lam nhö hoäp saùp maøu, quaàn aùo, hoa quaû v.v…

   _ Baøi veõ cuûa HS caùc naêm tröôùc

2. Hoïc sinh:

   _ Vôû taäp veõ 1

   _ Maøu veõ

 

III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

ÑDDH

2’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Giôùi thieäu maøu saéc: 3 maøu ñoû, vaøng, lam

_ GV cho HS xem hình 1 (3 maøu cô baûn) vaø hoûi:

+ Keå teân caùc maøu ôû hình 1

Neáu HS goïi teân maøu sai, GV söûa ngay ñeå caùc em nhaän ra ñöôïc 3 maøu: ñoû, vaøng, lam.

+ Keå teân caùc ñoà vaät coù maøu ñoû, vaøng, lam?

 

 

 

_ GV keát luaän:

+ Moïi vaät xung quanh chuùng ta ñeàu coù maøu saéc.

+ Maøu saéc laøm cho moïi vaät ñeïp hôn.

 

 

_HS quan saùt hình 1 vaø traû lôøi caâu hoûi

 

 

 

 

+Muõ maøu ñoû, vaøng, lam…

+Quaû boùng maøu ñoû, vaøng, lam…

+Maøu ñoû ôû hoäp saùp, hoäp chì…

+Maøu xanh ôû coû caây, hoa traùi…

+Maøu vaøng ôû giaáy thuû coâng…

 

 

 

 

 

 

 

-Hình 1, baøi 3, Vôû taäp veõ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

24’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’

 

 

 

 

 

 

1’

+ Maøu ñoû, vaøng, lam laø 3 maøu chính.

2.Thöïc haønh:

* Veõ maøu vaøo hình ñôn giaûn (h.2, h.3, h.4, baøi 3, Vôû baøi taäp veõ 1)

_ GV ñaët caâu hoûi ñeå HS nhaän ra caùc hình ôû hình 2, hình 3, hình 4 vaø gôïi yù veà maøu cuûa chuùng:

+ Laù côø Toå quoác. Yeâu caàu HS veõ ñuùng maøu côø.

+ Hình quaû vaø daõy nuùi. Yeâu caàu

_ GV höôùng daãn HS caùch caàm buùt vaø caùch veõ maøu:

 

 

 

_ GV theo doõi vaø giuùp HS:

+ Tìm maøu theo yù thích

+ Veõ maøu ít ra ngoaøi hình veõ.

 

4. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù:

   _ GV cho HS xem moät soá baøi vaø hoûi:

       + Baøi naøo maøu ñeïp?

       + Baøi naøo maøu chöa ñeïp?

   _ GV yeâu caàu HS tìm baøi veõ naøo ñeïp maø mình thích

5.Daën doø:

_ Chuaån bò baøi: Veõ hình tam giaùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

+Neàn côø maøu ñoû, ngoâi sao maøu vaøng

 

_HS thöïc hieän:

+ Caàm buùt thoaûi maùi ñeå veõ maøu deã daøng.

+ Neân veõ maøu xung quanh tröôùc, ôû giöõa sau.

_HS veõ maøu theo yù thích:

- Quaû xanh hoaëc quaû chín.

 - Daõy nuùi coù theå laø maøu tím, maøu xanh laù caây, maøu lam…

 

_Caùc em nhaän xeùt

 

 

 

 

 

 

  _ Quan saùt moïi vaät vaø goïi teân maøu cuûa chuùng (laù caây, hoa, quaû…)

  _ Quan saùt tranh cuûa baïn Quyønh Trang, xem baïn ñaõ duøng nhöõng maøu naøo ñeå veõ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hình 2

 

-Hình 3, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thöù           ,ngaøy    thaùng    naêm   200

Baøi 4:

 

VEÕ HÌNH TAM GIAÙC

 

  I.MUÏC TIEÂU:

        Giuùp hoïc sinh:

_ Nhaän bieát ñöôïc hình tam giaùc

_ Bieát caùch veõ hình tam giaùc

         _ Töø caùc hình tam giaùc coù theå veõ ñöôïc moät soá hình töông töï thieân nhieân

 

  II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:

1. Giaùo vieân:

   _ Moät soá hình veõ coù daïng hình tam giaùc (h.1, h2, h3, … baøi4, Vôû taäp veõ 1)

   _ Caùi eâke, caùi khaên quaøng…

2. Hoïc sinh:

   _ Vôû taäp veõ 1

   _ Buùt chì ñen, chì maøu, saùp maøu…

 

III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

ÑDDH

2’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

 

 

1.Giôùi thieäu hình tam giaùc:

_ GV cho HS xem ttranh, ñoàng thôøi ñaët caâu hoûi:

+ Tranh veõ hình gì? Hình gì?

 

 

 

_ GV cho HS xem hình 3, yeâu caàu HS goïi teân hình ñoù

_ GV keát luaän:

       Coù theå veõ ñöôïc nhieàu hình (vaät, ñoà vaät) töø hình tam giaùc.

2.Höôùng daãn HS caùch veõ hình tam giaùc:

_ GV ñaët caâu hoûi: Veõ hình tam giaùc nhö theá naøo?  Ñoàng thôøi GV veõ leân baûng

+ Veõ töøng neùt

+ Veõ neùt töø treân xuoáng.

 

_Quan saùt hình veõ ôû baøi 4 Vôû taäp veõ 1, vaø ñoà duøng daïy hoïc

+ Hình veõ caùi noùn

   Hình veõ caùi eâke

   Hình veõ maùi nhaø

+ Caùnh buoàm; daõy nuùi; con caù…

_ Xem vaø goïi teân hình

 

 

 

 

 

 

_HS quan saùt caùch veõ

 

 

 

 

 

-Hình 1 Vôû taäp veõ 1

 

 

 

-Hình 3


 

 

 

 

20’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’

 

 

 

 

1’

 

 

 

+ Veõ neùt töø traùi sang phaûi (veõ theo chieàu muõi teân).

_ GV veõ leân baûng moät soá hình tam giaùc khaùc nhau

3.Thöïc haønh:

_ GV höôùng daãn HS caùch veõ caùnh buoàm, daõy nuùi, nöôùc… (GV veõ leân baûng HS quan saùt)

_ GV höôùng daãn HS khaù, gioûi:

+ Veõ theâm hình: maây, caù…

+ Veõ maøu theo yù thích, coù theå:

-Moãi caùnh buoàm laø 1 maøu.

-Taát caû caùc caùnh buoàm laø moät maøu

-Maøu buoàm cuûa moãi thuyeàn khaùc nhau.

-Maøu thuyeàn khaùc vôùi maøu buoàm.

-Veõ maøu maët trôøi vaø nöôùc.

_ GV höôùng daãn HS veõ maøu trôøi vaø nöôùc.

4. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù:

   _ GV cho HS xem moät soá baøi vaø nhaän xeùt baøi naøo ñeïp

   _ GV ñoäng vieân, khen ngôïi moät soá HS coù baøi veõ ñeïp

5.Daën doø:

 

 

 

 

_HS quan saùt.

 

 

_Cho HS veõ vaøo vôû

 

 

_HS coù theå veõ vaøo vôû hai, ba caùi thuyeàn buoàm to nhoû khaùc nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Thöïc haønh veõ maøu

 

 

 

_ Xem moät soá baøi ñeïp cuûa baïn

 

 

 

_ Quan saùt quaû caây, hoa, laù

_ Chuaån bò baøi: Veõ neùt cong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thöù           ,ngaøy    thaùng    naêm   200

Baøi 5:

 

VEÕ NEÙT CONG

 

  I.MUÏC TIEÂU:

        Giuùp hoïc sinh:

_ Nhaän bieát ñöôïc neùt cong

_ Bieát caùch veõ neùt cong

         _ Veõ ñöôïc hình coù neùt cong vaø veõ maøu theo yù thích

 

  II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:

1. Giaùo vieân:

   _ Moät soá ñoà vaät coù daïng hình troøn

   _ Moät vaøi hình veõ hay aûnh coù hình laø neùt cong (caây, doøng soâng, con vaät…)

2. Hoïc sinh:

   _ Vôû taäp veõ 1

   _ Buùt chì ñen, buùt daï, saùp maøu…

 

III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

ÑDDH

2’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4’

 

1.Giôùi thieäu caùc neùt cong:

_ GV veõ leân baûng moät soá neùt cong, neùt löôïn soùng, neùt cong kín… vaø hoûi: Ñaây laø neùt gì?

 

 

 

 

_ GV veõ leân baûng: quaû, laù caây, soùng nöôùc, daõy nuùi…

 

 

 

 

 

GV gôïi yù HS: caùc hình veõ treân ñöôïc taïo ra töø neùt gì?

2.Höôùng daãn HS caùch veõ neùt cong:

_ GV veõ vaø höôùng daãn cho HS nhaän ra:

 

_Quan saùt vaø traû lôøi

 

 

 

 

 

 

_ Quan saùt vaø traû lôøi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hình 2, baøi 5

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-mi-thuat-tron-bo-lop-1.doc[0.74 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN