Giáo án Ngoài giờ lên lớp 11

giáo án điện tử Hoạt động Ngoài giờ lên lớp Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 11       7      0
Ngày đăng 2016-03-28 18:09:56 Tác giả Linh Trần Xuân loại .doc kích thước 0.32 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Gi¸o ¸n ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp 11 Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 9 Thanh niªn häc tËp, rÌn luyÖn v× sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc A. Môc tiªu gi¸o dôc Sau chñ ®Ò nµy, häc sinh

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Gi¸o ¸n ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp 11
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 9
Thanh niªn häc tËp, rÌn luyÖn v× sù nghiÖp
 c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc
A. Môc tiªu gi¸o dôc
Sau chñ ®Ò nµy, häc sinh cÇn:
- NhËn thøc ®­îc vai trß cña CNH, H§H trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc, x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô cña thanh niªn trong sù nghiÖp CNH, H§N.
- BiÕt x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó phÊn ®Êu trë thµnh nh÷ng c«ng d©n cã Ých cho ®Êt n­íc.
- TÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ rÌn luyÖn. H¨ng h¸i tham gia c¸c ho¹t ®éng cña líp, cña tr­êng, cña ®Þa ph­¬ng.
B. Néi dung ho¹t ®éng
- Th¶o luËn chuyªn ®Ò “B¹n hiÓu g× vÒ CNH, H§H ®Êt n­íc ?”.
- Thi hïng biÖn vÒ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc.
C. Gîi ý thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.
 
Ho¹t ®éng 1
Th¶o luËn chuyªn ®Ò: “B¹n hiÓu g× vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ? “
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu ®­îc néi dung c¬ b¶n cña CNH, H§H ®Êt n­íc vµ bµy tá ý kiÕn cña m×nh vÒ CNH, H§H.
- X¸c ®Þnh râ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh lµ tÝch cùc, chñ ®éng, tù gi¸c häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ò sau nµy gãp phÇn vµo sù nghiÖp CNH, H§H.
- Tin t­ëng ë sù thµnh c«ng cña sù nghiªp CNH, H§H ®Êt n­íc do §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o.
II. Néi dung ho¹t ®éng
Th¶o luËn chuyªn ®Ò “B¹n hiÓu g× vÒ CNH, H§H ®Êt n­íc ?” víi c¸c néi dung sau:
- V× sao ®Êt n­íc ta ph¶i tiÕn hµnh CNH, H§H ?
- Néi dung cña CNH, H§H.
- Vai trß cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc
- QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó phôc vô sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn:
- §Þnh h­íng cho häc sinh th¶o luËn vÒ c¸c néi dung víi nh÷ng c©u hái sau:
+ Em hiÓu thÕ nµo lµ CNH, H§H ?
+ V× sao ®Êt n­íc ta ph¶i tiÕn hµnh CNH, H§H ?
+ H·y nªu môc tiªu cña CNH, H§H ë n­íc ta.
+ CNH, H§H ®Êt n­íc bao gåm nh÷ng néi dung g×?
+ §Ó phôc vô sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc, thanh niªn häc sinh ph¶i häc tËp vµ rÌn luyÖn nh­ thÕ nµo ?
+ H·y nªu vai trß, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc.
- Gîi ý nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt cho häc sinh nghiªn cøu, tham kh¶o ®Ó chuÈn bÞ cho buæi th¶o luËn (Xem phÇn T­ liÖu tham kh¶o ë cuèi s¸ch ®Ó lµm ®¸p ¸n cho c¸c c©u hái trªn). CÇn gîi ý cho c¸c em t×m hiÓu c¸c §iÒu 12, 13, 29 cña C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em, trong ®ã x¸c ®Þnh râ c¸c em cã quyÒn tù di bµy tá ý kiÕn vµ nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ph¸t triÓn nh©n c¸ch, ®Õn quyÒn ®­îc thu nhËn th«ng tin vµ ph¸t triÓn tèi ®a n¨ng lùc còng nh­ c¸c kh¶ n¨ng vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn trong sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc, d©n téc còng nh­ xu h­íng ph¸t triÓn toµn cÇu.
- Giao tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé líp, Ban chÊp hµnh (BCH) Chi ®oµn chuÈn bÞ vµ triÓn khai tæ chøc th¶o luËn (Tham kh¶o V¨n kiÖn §¹i héi toµn quèc lÇn thø VIII, IX vµ X).
- DuyÖt kÕ ho¹ch cña c¸n bé líp vµ BCH chi ®oµn, cho häc sinh tiÕn hµnh th¶o luËn, ®ãng gãp ý kiÕn, rót kinh nghiÖm.
2. Häc sinh:
- C¸n bé líp, BCH chi ®oµn x©y dùng kÕ ho¹ch th¶o luËn vµ gîi ý néi dung th¶o luËn cho c¸c b¹n chuÈn bÞ.
- H­íng dÉn líp t×m hiÓu tµi liÖu vµ x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp, rÌn luyÖn cña b¶n th©n, chuÈn bÞ lùa chän nghÒ nghiÖp vµ h­íng tíi sù ph¸t triÓn trong t­¬ng lai.
- C¸ch thøc chuÈn bÞ néi dung ®Ó th¶o luËn: cã thÓ ph©n c«ng theo líp, tæ häc tËp, theo nhãm së thÝch hoÆc tõng c¸ nh©n ®èi víi nh÷ng néi dung hay tõng c©u hái.
- Ph©n c«ng trang trÝ líp, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh vµ mêi ®¹i biÓu.
- Cö mét b¹n ®iÒu khiÓn th¶o luËn. Ng­êi ®iÒu khiÓn th¶o luËn ph¶i n¾m v÷ng néi dung th¶o luËn.
- ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ hoÆc tiÓu phÈm ®an xen ®Ó t¹o kh«ng khÝ vui vÎ (nªn giao cho mçi tæ mét tiÕt môc).
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng.
- TuyÕn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.
- Ng­êi ®iÒu khiÓn nªu vÊn ®Ò cÇn th¶o luËn theo c¸c c©u hái ®· ®­îc gîi ý ë phÇn chuÈn bÞ.
- TiÕn hµnh th¶o luËn.
Sau mçi vÊn ®Ò nªu ra, häc sinh cã thÓ ph¸t biÓu ý kiÕn ®· chuÈn bÞ cña m×nh hoÆc tæ cö ®¹i diÖn ph¸t biÓu (nÕu ph©n c«ng chuÈn bÞ theo tæ). Xen kÏ gi÷a c¸c phÇn lµ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
(Xem h­íng dÉn ë môc 2, PhÇn III, Tr. 7 - 8).
 
Ho¹t ®éng 2
Thi hïng biÖn vÒ “Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc”
I. Môc tiªu ho¹t ®éng.
Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu s©u s¾c vÒ vai trß, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc.
- X¸c ®Þnh ®­îc tr¸ch nhiÖm cô thÓ cña m×nh khi ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng, tõ ®ã biÕt lËp kÕ ho¹ch phÊn ®Êu cho m×nh trong häc tËp vµ rÌn luyÖn.
- RÌn luyÖn tÝnh m¹nh d¹n, tù tin khi tr×nh bµy mét vÊn ®Ò tr­íc tËp thÓ; S½n sµng tham gia c¸c ho¹t ®éng v­ãi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao.
II. Néi dung ho¹t ®éng.
Thi hïng biÖn víi c¸c néi dung sau:
- Vai trß, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc.
- Yªu cÇu cña sù nghiÖp CNH, H§H ®èi víi thanh niªn häc sinh:
+ Thanh niªn häc sinh ph¶i cã hoµi b·o lín.
+ Thanh niªn häc sinh ph¶i cã n¨ng lùc tiÕp thu, s¸ng t¹o trong khoa häc vµ c«ng nghÖ; biÕt kÕ thõa vµ ph¸t huy tinh hoa v¨n ho¸ d©n téc.
+ Thanh niªn häc sinh ph¶i rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc, rÌn luyÖn tinh thÇn yªu lao ®éng vµ t¸c phong c«ng nghiÖp.
+ Thanh niªn häc sinh ph¶i x©y dùng cho m×nh lÝ t­ëng, ý chÝ vµ tinh thÇn c¸ch m¹ng.
+ Thanh niªn häc sinh ph¶i cã søc khoÎ.
+ Thanh niªn häc sinh ph¶i lu«n ý thøc s©u s¾c r»ng chÝnh hä chø kh«ng ph¶i ai kh¸c lµ lùc l­îng xung kÝch trong sù nghiªp CNH, H§H ®Êt n­íc.
- NhiÖm vô cña thanh niªn häc sinh víi CNH, H§H ®Êt n­íc:
Thi ®ua häc tËp, rÌn luyÖn, lµm chñ khoa häc, c«ng nghÖ; lµ lùc l­îng nßng cèt trong phong trµo thanh niªn xung kÝch, t×nh nguyÖn x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn:
- Häp c¸n bé líp, BCH Chi ®oµn, giao tr¸ch nhiÖm cho líp, Chi ®oµn chuÈn bÞ c¸c b­íc ®Ó tiÕn hµnh cuéc thi hïng biÖn.
- Gîi ý nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt cho häc sinh nghiªn cøu, tham kh¶o ®Ó chuÈn bÞ cho cuéc thi hïng biÖn. H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu §iÒu 12, §iÒu 29 C«ng ­íc LHHQ vÒ QuyÒn trÎ em ®Ó häc sinh hiÓu râ quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn, quyÒn ®­îc thÓ hiÖn nh÷ng ­íc m¬, kh¸t väng cña m×nh khi hïng biÖn.
- Gi¶i ®¸p nh÷ng v­íng m¾c vÒ kiÕn thøc cho häc sinh
- KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.
2. Häc sinh
- Thµnh lËp ban tæ chøc cuéc thi gåm: C¸n bé líp, BCH chi ®oµn (Cã thÓ x©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh thi theo h×nh thøc hïng biÖn c¸ nh©n hoÆc thi theo ®éi).
+ NÕu thi c¸ nh©n th× nªn cã c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ ®Ó tr¸nh sù kh« khan, nhµm ch¸n. Mçi c¸ nh©n dù thi thÓ hiÖn néi dung trong vßng 5 - 7 phót.
+ NÕu thi theo ®éi th× nªn cã 4 néi dung nh­: mµn chµo hái; hïng biÖn theo néi dung ®· ®­îc chuÈn bÞ (h×nh thøc lµ ®¹i diÖn mçi ®éi tr×nh bµy); tr×nh diÔn tiÓu phÈm vÒ vai trß, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc; v¨n nghÖ. Thêi gian cña mçi ®éi tõ 15 - 17 phót.
- Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng thµnh viªn trong ban tæ chøc (phô tr¸ch c¸c c«ng viÖc cô thÓ vÒ néi dung cuéc thi, trang trÝ, lªn danh s¸ch c¸ nh©n hoÆc nhãm tham gia thi, chuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ, mêi ban gi¸m kh¶o, ph©n c«ng ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh, viÕt giÊy mêi ®¹i biÓu…)
- Yªu cÇu c¸c c¸ nh©n hoÆc c¸c ®éi ®¨ng kÝ néi dung thi, t×m hiÓu tµi liÖu, tËp d­ît.
- ChuÈn bÞ vµ phæ biÕn néi dung, thÓ lÖ cuéc thi cho c¸c thÝ sinh tham gia dù thi.
- ChuÈn bÞ phÇn th­ëng cho c¸c c¸ nh©n hoÆc ®éi tham gia thi.
- ChuÈn bÞ c¸c trß ch¬i tËp thÓ, c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ cho cuéc thi.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.
- Khai m¹c cuéc thi
- Giíi thiÖu c¸c c¸ nh©n, c¸c ®éi tham gia thi.
- Giíi thiÖu Ban gi¸m kh¶o cuéc thi.
- Th«ng b¸o thÓ lÖ cuéc thi vµ ®iÓm c¸c phÇn thi.
- TiÕn hµnh thi: Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu tõng c¸ nh©n, tõng ®éi lÇn l­ît ra dù thi.
Nh÷ng ®iÒu cÇn l­u ý:
+ Sau mçi phÇn thi, gi¸m kh¶o cã thÓ c«ng bè ®iÓm ngay.
+ Cã tiÕt môc v¨n nghÖ hoÆc trß ch¬i giao l­u xen kÏ.
+ Dùa vµo kÕt qu¶ thi qua sè ®iÓm, c«ng bè c¸c gi¶i nhÊt, nh×, ba vµ trao gi¶i th­ëng (nÕu cã).
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 10
Thanh niªn víi t×nh b¹n, t×nh yªu gia ®×nh.
 
A. Môc tiªu gi¸o dôc:
Sau chñ ®Ò nµy, häc sinh cÇn:
- NhËn thøc râ h¬n vÒ gi¸ trÞ cña t×nh b¹n, t×nh b¹n kh¸c giíi, t×nh yªu, ®ång thêi x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong quan hÖ b¹n bÌ, t×nh yªu vµ gia ®×nh.
- RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng øng xö phï hîp trong t×nh b¹n, t×nh yªu vµ trong gia ®×nh.
- Cã ý thøc x©y dùng vµ h×nh thµnh t×nh c¶m yªu quý, g¾n bã víi b¹n bÌ vµ gia ®×nh.
B. Néi dung ho¹t ®éng.
- Tæ chøc diÔn ®µn thanh niªn vÒ “VÎ ®¹p trong t×nh b¹n vµ t×nh yªu”
- Thi v¨n nghÖ “H¸t vÒ tuæi 17”
- Ho¹t ®éng t­ vÊn t©m lÝ løa tuæi.
C. Gîi ý thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ
 
Ho¹t ®éng 1
DiÔn ®µn thanh niªn “vÎ ®Ñp trong t×nh b¹n vµ t×nh yªu”.
I. Môc tiªu ho¹t ®éng.
Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu ®­îc vÎ ®Ñp cña t×nh b¹n, t×nh yªu trong s¸ng, lµnh m¹nh ë løa tuæi vÞ thµnh niªn vµ ý nghÜa quan träng cña nh÷ng t×nh c¶m ®ã trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cña c¸c em.
- HiÓu thanh niªn häc sinh cã quyÒn ®­îc bµy tá vµ b¶o vÖ quan ®iÓm cña m×nh vÒ t×nh b¹n, t×nh yªu vµ trong quan hÖ gia ®×nh.
- BiÕt c¸ch giao tiÕp cã v¨n ho¸ vµ cïng hîp t¸c x©y dùng mèi quan hÖ tèt ®Ñp b×nh ®¼ng trong t×nh b¹n, t×nh yªu.
- X¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong gia ®×nh. Cã th¸i ®é ®óng ®¾n trong viÖc x©y dùng t×nh b¹n, t×nh yªu ®Ñp ®Ï, trong s¸ng vµ b×nh ®¼ng.
II. Néi dung ho¹t ®éng.
Tæ chøc diÔn ®µn ®Ó häc sinh cã c¬ héi ®­îc cung cÊp kiÕn thøc vµ ®­îc bµy tá ý kiÕn vÒ bèn néi dung c¬ b¶n sau:
- Giíi tÝnh vµ vÎ ®Ñp trong t×nh b¹n, t×nh yªu cña tuæi vÞ thµnh niªn.
- Lµm thÓ nµo ®Ó x©y dùng t×nh b¹n, t×nh yªu ®Ñp, trong s¸ng vµ b×nh ®¼ng.
- QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thanh niªn häc sinh trong viÖc x©y dùng t×nh b¹n, t×nh yªu ®Ñp.
- QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thanh niªn häc sinh trong viÖc x©y dùng “Gia ®×nh v¨n ho¸”.
L­u ý: Néi dung chñ yÕu cña diÔn ®µn lµ tËp trung lµm râ kh¸i niÖm vÒ giíi nam vµ giíi n÷, vÒ t×nh b¹n, t×nh b¹n kh¸c giíi, t×nh yªu cña løa tuæi vÞ thµnh niªn nh»m gióp c¸c em nhËn biÕt râ gi¸ trÞ cña t×nh b¹n, t×nh yªu tuæi häc trß, trªn c¬ së ®ã cã thÓ ph©n biÖt víi t×nh b¹n, t×nh yªu kh«ng ch©n chÝnh trong thêi hiÖn ®¹i. Tõ ®ã biÕt c¸ch x©y dùng nÐt ®Ñp trong mèi quan hÖ øng xö vµ cã tr¸ch nhiÖm víi mäi ng­êi vµ b¹n bÌ, ®Æc biÖt víi b¹n bÌ kh¸c giíi.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn
- Cïng häc sinh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chuÈn bÞ cho diÔn ®µn.
- §Þnh h­íng néi dung ho¹t ®éng diÔn ®µn cho häc sinh, h­íng dÉn c¸c em s­u tÇm, t×m hiÓu c¸c tµi liÖu cã liªn quan vÒ chñ ®Ò ho¹t ®éng. Cã thÓ tham kh¶o mét sè tµi liÖu sau:
+ Trß chuyÖn vÒ giíi tÝnh, t×nh yªu vµ søc kháe, NXB Phô n÷, Hµ Néi, 1997.
+ CÈm nang gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng vµ søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn, NXB Thanh niªn, Hµ Néi, 2003.
+ Cöa sæ t×nh yªu víi b¹n trÎ, NXB Thanh niªn, Hµ Néi, 2006.
+ ¸p dông QuyÒn trÎ em vµo nhµ tr­êng, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2004.
+ C«ng ­íc Liªn hîp quèc vÒ QuyÒn trÎ em (t×m ®äc c¸c §iÒu 15, 16, 34 trong C«ng ­íc).
+ S¸ch gi¸o khoa líp 11 m«n Sinh häc, m«n Gi¸o dôc c«ng d©n (chó ý tham kh¶o phÇn Phô lôc).
- Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng néi dung cÇn trao ®æi trong diÔn ®µn, cïng häc sinh chuÈn bÞ mét sè c©u hái, t×nh huèng øng xö, gióp häc sinh chia sÎ th«ng tin nh»m cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc.
- Gîi ý mét sè néi dung cô thÓ ®Ó häc sinh trao ®æi trong diÔn ®µn nh­ sau:
+ B¹n hiÓu b×nh ®¼ng giíi vµ vÎ ®Ñp trong t×nh b¹n, t×nh yªu lµ g× ?
+ Theo b¹n, yÕu tè quan träng cña t×nh b¹n vµ t×nh yªu ®Ñp lµ g× ?
+ Cã sù kh¸c nhau gi÷a t×nh b¹n cïng giíi víi t×nh b¹n kh¸c giíi kh«ng ? Gi¶i thÝch t¹i sao ?
+ Cã ý kiÕn cho r»ng kh«ng thÓ cã t×nh b¹n th©n thiÕt gi÷a nam vµ n÷, ng­îc l¹i cã ý kiÕn cho r»ng hoµn toµn cã thÓ cã t×nh b¹n th©n thiÕt gi÷a nam vµ n÷. B¹n ®ång ý víi ý kiÕn nµo? V× sao?
+ Nh÷ng ®iÓm tèt trong t×nh b¹n kh¸c giíi lµ g×? Lµm thÕ nµo ®Ó gi÷ g×n vµ duy tr× t×nh b¹n kh¸c giíi ?
+ B¹n hiÓu néi dung cña §iÒu 15 (kho¶n 1) trong C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em nh­ thÕ nµo? NÕu bè mÑ ng¨n cÊm b¹n ch¬i víi ng­êi b¹n th©n hoÆc ng­êi yªu mµ b¹n ®· lùa chän th× b¹n sÏ lµm g× ?
+ §Ó chøng tá t×nh yªu ®Ých thùc cã nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn tíi quan hÖ t×nh dôc kh«ng ? Lµ thanh niªn häc sinh, b¹n cã cho r»ng chóng ta cÇn ph¶i t«n träng vµ cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ “sù trong tr¾ng” cho t×nh yªu cña tuæi häc trß hay kh«ng ? V× sao ?
+ HËu qu¶ g× cã thÓ x¶y ra khi cã quan hÖ t×nh dôc trong tuæi vÞ thµnh niªn ?
+ H·y nªu Ýt nhÊt 2 c©u ca dao vÒ t×nh b¹n hoÆc t×nh yªu. Nªu râ ý nghÜa cña mçi c©u ca dao ®ã. ý nghÜa gi¸o dôc cña chóng cã cßn phï hîp víi x· héi ViÖt Nam hiÖn nay kh«ng ? V× sao ?
+ CÇn ph¶i øng xö nh­ thÕ nµo cho ®óng trong quan hÖ víi b¹n kh¸c giíi vµ b¹n cïng giíi ?
+ H·y kÓ l¹i mét t×nh h­íng xö sù ch­a ®Ñp trong t×nh b¹n, t×nh yªu ®· gÆp trong nhµ tr­êng. NÕu gÆp ph¶i t×nh huèng ®ã th× b¹n sÏ xö sù nh­ thÕ nµo ?
+ §· bao giê b¹n nghe thÊy nh÷ng c©u chuyÖn vÒ b¹o lùc ®èi víi c¸c b¹n g¸i hoÆc ®èi víi phô n÷ n¬i b¹n sèng hoÆc ë trong tr­êng häc ch­a ? NÕu cã, cho vÝ dô.
+ T¹i sao c¸c em g¸i, b¹n g¸i l¹i lµ ®èi t­îng ®Æc biÖt dÔ bÞ ng­îc ®·i vµ ph©n biÖt ®èi xö ? Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó ng¨n ngõa t×nh tr¹ng trªn ?
+ H·y nªu Ýt nhÊt 2 c©u ca dao nãi vÒ mèi quan hÖ trong gia ®×nh. Nªu râ ý nghÜa cña chóng. Theo b¹n, ý nghÜa cña nh÷ng c©u ca dao ®ã cßn phï hîp trong x· héi hiÖn ®¹i kh«ng ? V× sao ?
+ Sau giê häc buæi tèi, b¹n th­êng ch¬i game vµ “chat” víi b¹n bÌ rÊt khuya. Sau nhiÒu lÇn nh¾c nhë, bè mÑ ®· cÊm kh«ng cho b¹n sö dông m¸y tÝnh n÷a. B¹n cã cho r»ng bè mÑ can thiÖp vµo quyÒn tù do cña b¹n kh«ng ? V× sao ?
+ Trong mét gia ®×nh, nÕu bè mÑ chØ yªu cÇu con g¸i lµm viÖc nhµ (nÊu c¬m, giÆt quÇn ¸o, röa b¸t ®òa…) mµ kh«ng yªu cÇu con trai lµm viÖc ®ã th× b¹n cã ®ång t×nh víi c¸ch sö xù ®ã kh«ng ? V× sao ?
+ Khi cã nh÷ng nçi niÒm trong t×nh b¹n, t×nh yªu, bè mÑ cã ph¶i lµ ng­êi ®Çu tiªn b¹n t×m ®Õn ®Ó t©m sù kh«ng ? V× sao ?
- KhuyÕn khÝch häc sinh t×m c¸c t×nh huèng cã thËt ®· x¶y ra ë n¬i sinh sèng hoÆc trong tr­êng cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò diÔn ®µn ®Ó cïng nhau th¶o luËn, t×m ra c¸ch øng xö phï hîp.
- Häp c¸n bé líp vµ BCH chi ®oµn ®Ó thèng nhÊt vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc diÔn ®µn.
- Gîi ý cho c¸n bé líp lùa chän h×nh thøc tæ chøc diÔn ®µn vµ ®Ò cö ng­êi ®iÒu khiÓn diÔn ®µn.
- Båi d­ìng vµ h­íng dÉn ng­êi ®iÒu khiÓn thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh vµ viÕt lêi dÉn cho diÔn ®µn.
- ChuÈn bÞ ®¸p ¸n cho c¸c c©u hái vµ t×nh huèng, h­íng dÉn cho ng­êi ®iÒu khiÓn c¸ch kÕt luËn tõng vÊn ®Ò nªu ë phÇn néi dung.
- S½n sµng lµm cè vÊn, gióp c¸c em gi¶i ®¸p nh÷ng vÊn ®Ò cßn lóng tóng, v­íng m¾c.
- KiÓm tra c«ng viÖc chuÈn bÞ cña häc sinh.
2. Häc sinh
- C¸n bé líp phæ biÕn thêi gian, néi dung vµ h×nh thøc tæ chøc diÔn ®µn.
- Giao nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c tæ tr­ëng, nhãm tr­ëng, yªu cÇu mçi tæ chuÈn bÞ 2 - 3 ý kiÕn ®Ó tham luËn t¹i diÔn ®µn.
- Tõng häc sinh tÝch cùc s­u tÇm c¸c tµi liÖu mµ gi¸o viªn ®· ®Þnh h­íng, chuÈn bÞ ý kiÕn cïng tham gia diÔn ®Çn cã hiÖu qu¶.
- ChuÈn bÞ mét bµi h¸t, bµi th¬ cã néi dung liªn quan ®Õn t×nh b¹n, t×nh yªu , gia ®×nh vµ mét sè trß ch¬i ®Ó giao l­u.
- ChuÈn bÞ cë së vËt chÊt vµ trang trÝ phï hîp víi yªu cÇu cña diÔn ®µn.
- ChuÈn bÞ giÊy mêi ®¹i biÓu vµ ph©n th­ëng (nÕu cã).
- Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm lµm cè vÊn cho ch­¬ng tr×nh cña diÔn ®µn.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
DiÔn ®µn thanh niªn lµ n¬i ®Ó thanh niªn häc sinh bµy tá chÝnh kiÕn cña m×nh vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã. DiÔn ®µn thanh niªn th­êng ®­îc tæ chøc rÊt linh ho¹t, phong phó vµ ®a d¹ng. V× thÕ mçi líp hoµn toµn cã thÓ thiÕt kÕ mét ch­¬ng tr×nh diÔn ®µn phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ sao cho g©y ®­îc høng thó, kÝch thÝch sù s¸ng t¹o vµ l«i cuèn mäi ng­êi tham gia diÔn ®µn. Quy tr×nh d­íi ®©y chØ cã tÝnh chÊt gîi ý:
- BÝ th­ chi ®oµn hoÆc líp tr­ëng (kh«ng ph¶i ng­êi ®iÒu khiÓn diÔn ®µn) lµm c«ng t¸c tæ chøc:
+ Tuyªn bè lÝ do.
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu (nÕu cã).
+ Giíi thiÖu gi¸o viªn chñ nhiÖm víi t­ c¸ch lµ cè vÊn.
+ Giíi thiÖu ng­êi ®iÒu khiÓn diÔn ®µn lªn lµm viÖc.
- Ng­êi ®iÒu khiÓn diÔn ®µn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n sau:
+ Th«ng qua ch­¬ng tr×nh diÔn ®µn, cö th­ kÝ ghi biªn b¶n.
+ Nªu lÇn l­ît tõng néi dung chÝnh cña diÔn ®µn.
+ Mçi c¸ nh©n hoÆc ®¹i diÖn tæ ®· ph©n c«ng chuÈn bÞ ý kiÕn lªn tr×nh bµy.
+ TiÕp theo, ng­êi ®iÒu khiÓn cho c¶ líp th¶o luËn (tranh luËn) vÒ chñ ®Ò ®ã b»ng c¸ch:
         Mêi c¶ líp ®Æt c©u hái (hoÆc nªu c¸c t×nh huèng) cã liªn quan ®Õn néi dung võa tr×nh bµy ®Ó cïng th¶o luËn, tranh luËn.
         NÕu c¸c b¹n cßn rôt rÌ, ch­a nªu ®­îc nhiÒu c©u hái hoÆc t×nh huèng hay th× ng­êi ®iÒu khiÓn sö dông c¸c c©u hái vµ t×nh huèng mµ gi¸o viªn chuÈn bÞ ®Ó c¶ líp th¶o luËn.
         Cã thÓ sö dông thªm h×nh thøc h¸i hoa d©n chñ hoÆc tæ nµy ®Æt c©u hái cho tæ kh¸c tr¶ lêi ®Ó lµm t¨ng c¬ héi tranh luËn vµ tinh thÇn thi ®ua ph¸t biÓu ý kiÕn cña häc sinh.
Chó ý khai th¸c c¸c c©u hái, c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong khi tranh luËn ®Ó t¨ng thªm sù s«i næi vµ s¸ng t¹o cña diÔn ®µn.
+ Ng­êi ®iÒu khiÓn kÕt luËn tõng néi dung vÒ chñ ®Ò ®ang th¶o luËn trªn c¬ së thèng nhÊt ý kiÕn cña c¸c b¹n tr­íc khi chuyÓn sang néi dung cña chñ ®Ò kh¸c.
L­u ý:
- Mçi häc sinh ®Òu cã quyÒn ph¸t biÓu vµ bµy tá quan niÖm cña m×nh vÒ t×nh b¹n, t×nh yªu vµ mèi quan hÖ trong gia ®×nh. V× vËy, ng­êi ®iÒu khiÓn diÔn ®Çn cÇn t«n träng chÝnh kiÕn cña c¸c b¹n, kh«ng nªn phª ph¸n, chØ trÝch.
- Trong qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn diÔn ®µn, nÕu cã vÊn ®Ò nµo g©y tranh c·i hoÆc cã nhiÒu ý kiÕn tr¸i ng­îc nhau, khã kÕt luËn th× mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm lµm cè vÊn vµ “träng tµi” (nh÷ng kh«ng ¸p ®Æt).
- KÕt thóc mçi chñ ®Ò nªn xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ vµ trß ch¬i tËp thÓ (khuyÕn khÝch tinh thÇn thi ®ua gi÷a c¸c tæ).
- Ng­êi ®iÒu khiÓn th«ng qua biªn b¶n cña diÔn ®µn kÕt luËn vÒ nh÷ng quan ®iÓm, chÝnh kiÕn vµ sù cam kÕt hµnh ®éng tÝch cùc cña c¸c b¹n nh»m x©y dùng mét t×nh b¹n, t×nh yªu ®Ñp; Trë thµnh mét ng­êi con ngoan, trß giái.
- Trao quµ tÆng cho nh÷ng c¸ nh©n hoÆc tæ cã nhiÒu ý kiÕn hay (nÕu cã).
V. KÕt thóc ho¹t ®éng
 
Ho¹t ®éng 2
Thi V¨n nghÖ: “H¸t vÒ tuæi 17”
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy, häc sinh cÇn:
- NhËn thøc s©u s¾c vÒ vÎ ®Ñp hån nhiªn, trong s¸ng cña t×nh b¹n, t×nh yªu tuæi häc trß. BiÕt x©y dùng t×nh c¶m g¾n bã gi÷a nh÷ng ng­êi b¹n.
- BiÕt c¸ch tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn mét ch­¬ng tr×nh héi diÔn v¨n nghÖ ë cÊp chi ®oµn.
- Cã th¸i ®é tÝch cùc, s½n sµng tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ còng nh­ tham gia phong trµo v¨n ho¸, v¨n nghÖ cña líp, cña tr­êng.
II. Néi dung ho¹t ®éng
- Ca ngîi vÎ ®Ñp “thÇn tiªn” cña tuæi häc trß: Cã rÊt nhiÒu bµi h¸t, bµi th¬ ngîi ca vÎ ®Ñp hån nhiªn, trong s¸ng víi nh÷ng ­íc nm¬ cña tuæi häc trß.
- Ca ngîi t×nh c¶m g¾n bã cña häc sinh víi thÇy c« vµ m¸i tr­êng lµ n¬i gieo trång tri thøc, ­¬m mÇm, ®éng viªn, khÝch lÖ n©ng c¸nh cho nh÷ng ­íc m¬ xa.
- Ca ngîi t×nh c¶m b¹n bÌ trong s¸ng, v« t­, ch©n thµnh cña tuæi 17, nh÷ng xóc c¶m t×nh yªu ®Çu ®êi rÊt ®¸ng tr©n träng.
- Ghi nhËn c¶ nh÷ng trß tinh nghÞch, hiÕu ®éng “nhÊt quû, nh× ma”… nh÷ng “dçi hên” ®¸ng yªu cña tuæi 17.
H×nh thøc thÓ hiÖn: S­u tÇm hoÆc s¸ng t¸c tÊt c¶ c¸c thÓ lo¹i: bµi h¸t, bµi th¬, hß vÌ, kÞch c©m.v.v…
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn
- Cïng häc sinh x©y dùng ch­¬ng tr×nh vµ chuÈn bÞ cho buæi héi diÔn v¨n nghÖ.
- Häp c¸n bé líp vµ BCH Chi ®oµn ®Ó trao ®æi thèng nhÊt néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc:
+ Nªu môc tiªu vµ yªu cÇu cña ho¹t ®éng.
+ Phæ biÕn c¸c chñ ®Ò, c¸c thÓ lo¹i chÝnh ë phÇn néi dung ho¹t ®éng ®Ó c¸c tæ, c¸c nhãm vµ tõng häc sinh chuÈn bÞ.
+ Giao cho BCH Chi ®oµn ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua h­íng vÒ ho¹t ®éng “H¸t vÒ tuæi 17” cña Chi ®oµn.
+ Cïng c¸n bé líp vµ BCH Chi ®oµn lùa chän h×nh thøc tæ chøc héi diÔn v¨n nghÖ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña líp. Gîi ý c¸ch tæ chøc vµ giao nhiÖm vô cô thÓ cho häc sinh.
+ Giao cho ban c¸n sù líp chuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt, nguån lùc, ®Þa ®iÓm, trang trÝ (cã thÓ chän ®Þa ®iÓm ngoµi trêi nÕu phï hîp víi thêi gian vµ kh«ng gian).
+ Giao cho BCH Chi ®oµn ®«n ®èc c¸c tæ luyÖn tËp, lËp danh s¸ch c¸c tiÕt môc ®¨ng kÝ cña c¸c tæ. Ph©n lo¹i c¸c tiÕt môc theo tõng thÓ lo¹i.
- KiÓm tra sù chuÈn bÞ vµ ®éng viªn, khÝch lÖ tÝnh s¸ng t¹o, linh ho¹t trong ho¹t ®éng cña häc sinh
2. Häc sinh
- Häp c¸n bé líp vµ BCH Chi ®oµn ®Ó th«ng qua kÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng (chó träng ®Õn c«ng t¸c chuÈn bÞ luyÖn tËp cña c¸c tæ, néi dung chñ ®Ò, thÓ lo¹i thÓ hiÖn, tiÕn ®é thùc hiÖn, chÊt l­îng cña ch­¬ng tr×nh, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm tæ chøc, c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vµ ph©n c«ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm).
- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua gi÷a c¸c tæ h­íng vÒ ho¹t ®éng v¨n nghÖ “H¸t vÒ tuæi 17” víi t©m thÕ s«i næi, hµo høng, s½n sµng tham gia.
- Giao chØ tiªu cho mçi tæ s­u tÇm hoÆc s¸ng t¸c tõ 3 - 4 tiÕt môc. Nªn ®a d¹ng ho¸ c¸c thÓ lo¹i: ®¬n ca, tam ca, hîp ca, kÞch c©m, th¬.v.v… nhÊt lµ nªn cã 1 tiÕt môc ®ång ca víi sù tham gia cña c¸c thµnh viªn trong tæ.
- X©y dùng thÓ lÖ thi, c¸ch thøc tham gia ho¹t ®éng vµ phæ biÕn c¸ch chÊm ®iÓm thi ®ua gi÷a c¸c tæ trong ho¹t ®éng. §iÓm thi ®ua bao gåm c¸c tiªu chÝ sau:
+ ChÊt l­îng tiÕt môc.
+ Sè ng­êi tham gia (cµng ®«ng cµng tèt).
+ §a d¹ng thÓ lo¹i.
+ H×nh thøc thÓ hiÖn sinh ®éng, s¸ng t¹o.
+ Trang phôc ®Ñp, céng thªm ®iÓm s¸ng t¸c cho c¸c tiÕt môc tù biªn.
- C¸c tæ tiÕn hµnh luyÖn tËp (cã kiÓm tra, ®«n ®èc, theo dâi th­êng xuyªn cña BCh Chi ®oµn)
- ChuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt, phÇn th­ëng v.v…. (nÕu cã)
- DuyÖt thö ch­¬ng tr×nh ®Ó lo¹i bá c¸c tiÕt môc trïng nhau vµ kh«ng ®¹t yªu cÇu. Sau ®ã lùa chän mçi tæ tõ 1 - 2 tiÕt môc ®Æc s¾c ®Î tham gia héi diÔn.
- ThiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh héi diÔn theo mét cÊu tróc chÆtc hÏ vÒ néi dung vµ h×nh thøc thÓ hiÖn; tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ chØ cã toµn ®¬n ca hoÆc toµn ®ång ca.
- S¾p xÕp líp häc theo yªu cÇu cña ho¹t ®éng.
- ViÕt giÊy mêi ®¹i biÓu vµ mét sè Chi ®oµn cïng khèi tham dù (nÕu cã).
- NÕu mêi ®­îc nh¹c c«ng tù nguyÖn cµng tèt.
- Cö ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh (nªn chän 1 nam, 1 n÷).
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
Héi diÔn v¨n nghÖ lµ mét ho¹t ®éng th­êng xuyªn diÔn ra víi rÊt nhiÒu h×nh thøc phong phó, ®a d¹ng, linh ho¹t, s¸ng t¹o tuú theo t×nh h×nh, ®iÒu kiÖn cô thÓ, n¨ng lùc tæ chøc ho¹t ®éng vµ kh¶ n¨ng v¨n nghÖ cña tõng líp. Do vËy cã thÓ gîi ý mét ch­¬ng tr×nh héi diÔn v¨n nghÖ “H¸t vÒ tuæi 17” nh­ sau:
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ra m¾t, tù giíi thiÖu vµ lµm c«ng t¸c tæ chøc:
+ Tuyªn bè lÝ do.
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu (nÕu cã).
+ Giíi thiÖu Ban gi¸m kh¶o vµ c«ng bè tÓh lÖ cuéc thi.
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh xin phÐp cho héi diÔn ®­îc b¾t ®Çu.
- Mêi c¸c tæ dù thi giíi thiÖu b»ng h×nh thøc ®éc ®¸o, s¸ng t¹o, g©y Ên t­îng to¸t lªn ®­îc chñ ®Ò “H¸t vÒ tuæi 17” (vÝ dô: quÇn ¸o ®­îc trang trÝ b»ng nh÷ng nèt nh¹c, ¸nh sao, vÇng tr¨ng; Tãc kÕt b»ng hoa cá tù nhiªn v.v…. TiÕt môc nµy còng ph¶i ®­îc luyÖn tËp tr­íc nh÷ng ph¶i bÝ mËt ®Ó g©y bÊt ngê, nÕu c¸c ®éi ra m¾t thµnh c«ng th× sÏ g©y ®­îc sù hÊp dÉn, cuèn hót ngay tõ ®Çu.
- Sau tiÕt môc tù giíi thiÖu, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh lÇn l­ît giíi thiÖu c¸c tiÕt môc lªn biÓu diÔn theo ch­¬ng tr×nh ®· duyÖt. Lêi giíi thiÖu nªn dÝ dám, hµi h­íc, phï hîp víi néi dung cña tõng tiÕt môc, phï hîp víi ®Æc ®iÓm næi bËt nµo ®ã cña ng­êi (hoÆc tæ) tr×nh bµy tiÕt môc ®ã ®Ó t¹o kh«ng khÝ hÊp dÉn.
- KÕt thóc ch­¬ng tr×nh biÕu diÔn v¨n nghÖ, mêi Ban gi¸m kh¶o c«ng bè ®iÓm cho c¸c ®éi vµ trao phÇn th­ëng cho ®¬n vÞ ®¹t gi¶i nhÊt.
V. KÕt thøc ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng 3
Ho¹t ®éng t­ vÊn t©m lÝ løa tuæi.
 
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy, häc sinh cÇn:
- HiÓu ®­îc ý nghÜa cña t×nh b¹n, t×nhyªu trong cuéc sèng gia ®×nh vµ x· héi. HiÓu thanh niªn häc sinh cã quyÒn ®ù¬c t­ vÊn vÒ t©m lÝ, t×nh c¶m vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn løa tuæi, ph¸t triÓn nh©n c¸ch, cã quyÒn ®¶m b¶o bÝ mËt vÒ c¸c th«ng tin cÇn t­ vÊn.
- Cã kh¶ n¨ng vËn dông nh÷ng th«ng tin ®­îc t­ vÊn ®Ó xö lÝ c¸c t×nh huèng trong quan hÖ h»ng ngµy, nh»m phßng tranýh cã hiÖu qu¶ c¸c vÊn ®Ò g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn sù ph¸t triÓn t©m sinh lÝ vÞ thµnh niªn.
- Cëi më, l¾ng nghe vµ m¹nh d¹n trao ®æi víi c¸c chuyªn gia t­ vÊn. TÝch cùc tù ®iÒu chØnh th¸i ®é vµ hµnh vi cña m×nh sao cho cã tr¸ch nhiÖm h¬n ®èi víi c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn Giíi tÝnh vµ søc khoÎ sinh s¶n nh»m x©y dùng t×nh b¹n, t×nh yªu ®Ñp, trong s¸ng.
II. Néi dung ho¹t ®éng
1. T­ vÊn vÒ t©m lÝ, t×nh c¶m vÞ thµnh niªn liªn quan ®Õn t×nh yªu, ®Õn quyÒn cña c¸c em ®­îc b¶o vÖ, kh«ng bÞ x©m h¹i vµ l¹m dông t×nh dôc.
2. T­ vÊn vÒ quyÒn ®­îc t×m hiÓu, gióp ®ì vµ ®­îc cung cÊp kiÕn thøc, th«ng tin vÒ b×nh ®¼ng giíi, søc khoÎ sinh s¶n vµ nh÷ng vÊn ®Ò t©m sinh lÝ liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn cña vÞ thµnh niªn.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn
- Cïng häc sinh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng t­ vÊn.
- Häp víi c¸n bé líp nªu râ môc ®Ých, yªu cÇu cña ho¹t ®éng.
- §Þnh h­íng vµ cung cÊp cho häc sinh nh÷ng néi dung cÇn ®­îc t­ vÊn.
- Cã thÓ gîi ý mét sè c©u hái vµ t×nh huèng t­ vÊn nh­ sau:
a. T­ vÊn vÒ t©m lÝ, t×nh c¶m vÞ thµnh niªn liªn quan ®Õn t×nh yªu vµ quyÒn ®­îc b¶o vÖ cña c¸c em khái sù x©m h¹i, l¹m dông t×nh dôc:
+ T×nh yªu lµ g× ? Xin cho biÕt t×nh yªu ®­îc biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo? Vµ nã diÔn ra khi nµo ?
+ T¹i sao cã kh¸i niÖm “Mèi t×nh ®Çu” ? Nh­ vËy lµ ph¶i cã mèi t×nh thø hai, thø ba ? Em nghe nãi phÇn lín mèi t×nh ®Çu ®Òu tan vì. Xin cho biÕt v× sao ?
+ Em ch¬i rÊt th©n víi mét b¹n trai cïng líp. HiÖn b¹n ®ã ®¸ng giËn nhau víi b¹n g¸i cña m×nh vµ cã lÏ dÉn ®Õn chia tay. B¹n Êy rÊt ®au khæ vµ hái ý kiÕn em, mong em cho lêi khuyªn vÒ chuyÖn cña b¹n Êy. Em ph¶i nãi g× khi mµ em còng rÊt cã c¶m t×nh víi b¹n Êy ?...
+ Mét ng­êi b¹n th©n cña anh trai em nãi r»ng rÊt yªu em vµ th­êng xuyªn ®ãn em ë cæng tr­êng ®Ó ®­a vÒ nhµ hoÆc rñ ®i ch¬i. Em kh«ng thÝch nh­ng l¹i nÓ anh. Em ph¶i lµm thÕ nµo ? Xin cho mét lêi khuyªn.
+ Hoa lµ mét n÷ sinh líp 11. D¹o nµy Hoa th­êng hay bÞ mét b¹n trai häc líp 12 cïng tr­êng ®ãn ®­êng trªu chäc vµ cã hµnh vÞ ®ông ch¹m vµo ng­êi, khiÕn Hoa rÊt khã chÞu…Hoa nªn lµm g× ?
b. T­ vÊn vÒ quyÒn ®­îc t×m hiÓu, gióp ®ì vµ ®­îc cung cÊp kiÕn thøc, th«ng tin vÒ b×nh ®¼ng giíi, søc khoÎ sinh s¶n vµ nh÷ng vÊn ®Ò t©m sinh lÝ liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn cña vÞ thµnh niªn.
+ Tuæi dËy th× lµ g× ? Cã nh÷ng vÊn ®Ò g× ®Æc biÖt vµ nh÷ng vÊn ®Ò g× cÇn chó ý­ ë tuæi nµy ?
+ NÕu th­êng xuyªn xuÊt tinh th× cã bÞ gi¶m trÝ nhí vµ gi¶m chiÒu cao kh«ng ?
+ Kinh nguyÖt do ®©u mµ cã ? HiÖn t­îng nµy cã ló ra Ýt, cã lóc l¹i ra rÊt nhiÒu, g©y mÖt mái. Ph¶i lµm thÕ nµo ?
+ ThÕ nµo lµ bÖnh l©y qua ®­êng t×nh dôc ? Ngåi gÇn ng­êi m¾c bÖnh ®ã cã bÞ l©y bÖnh kh«ng ?
+ Xin cho biÕt c¸ch sö dông thuèc tr¸nh thai. CÇn dïng tr­íc hay sau khi “quan hÖ” vµ sö dông thuèc trong kh¶ong thêi gian nµo lµ tèt nhÊt ?
+ NhiÒu b¹n nãi quan hÖ mét lÇn th× kh«ng thÓ cã thai. §iÒu ®ã cã ®óng kh«ng ? lµm thÕ nµo ®Ó biÕt cã thai ?
+ Em nghe nãi chØ dïng bao cao su míi tr¸nh ®­îc c¸c bÖnh l©y qua ®­êng t×nh dôc vµ HIV/AIDS. §iÒu ®ã cã ®óng kh«ng ?
+ Em nghe nãi hót ®iÒu hoµ kinh nguyÖt kh«nga nhr h­ëng g× ®Õn søc khoÎ. §iÒu nµy cã ®óng kh«ng ?
+ B×nh ®¼ng giíi lµ g× ? T¹i sao c¸c b¹n g¸i dÔ bÞ ®èi xö bÊt b×nh ®¼ng ?
+ LiÖu nh÷ng chuyÖn b¹o lùc, x©m h¹i lµ l¹m dông t×nh dôc cã thÓ x¶y ra ®èi víi chÝnh c¸c em kh«ng ? C¸c em sÏ lµm g× trong t×nh huèng ®ã? Nam giíi cã thÓ ®ãng vai trß g× trong viÖc ng¨n chÆn hµnh vi b¹o lùc nh»m thóc ®Èy sù b×nh ®¼ng giíi ?
+ Em ®· 17 tuæi vµ cã b¹n trai. Chóng em cã quan hÖ b¹n bÌ rÊt trong s¸ng kh«ng cã chuyÖn g× xÊu c¶. Em ®· gi¶i thÝch cho mÑ nhiÒu lÇn vÒ t×nh b¹n cña chóng em, nh­ng mÑ em có ng¨n cÊm kh«ngc ho chóng em gÆp nhau, thËm chÝ cßn m¾ng chöi c¶ b¹n trai em n÷a. Em rÊt buån, em thÊy mÑ kh«ng hiÓu em. Em rÊt c« ®¬n. Em ph¶i lµm thÕ nµo ?
+ N¨m nay em 17 tuæi, em muèn biÕt bao nhiªu tuæi th× em cã quyÒn ®­îc yªu, v× bè mÑ vµ thÇy, c« gi¸o lu«n lu«n ng¨n cÊm vµ nh¾c nhë chóng em kh«ng ®­îc yªu ?
- Lùa chän c¸n bé tù vÊn: Cã 3 kh¶ n¨ng sau :
Ph­¬ng ¸n 1: Gi¸o viªn chñ nhiÖm sÏ lµ nhµ t­ vÊn.
NÕu gi¸o viªn chñ nhiÖm thÊy m×nh ®ñ kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ kÜ n¨ng ®Ó t­ vÊn th× cÇn ph¶i chuÈn bÞ thËt kÜ, l­êng tr­íc c¸c c©u hái, t×nh huèng mµ häc sinh nªu ra, cã s½n ®¸p ¸n vµ c¸ch gi¶i quyÕt ®Ó t­ vÊn cho häc sinh.
Ph­¬ng ¸n 2: Mêi gi¸o viªn m«n Sinh häc hoÆc mét gi¸o viªn nµo ®ã cña tr­êng cã uy tÝn, mÉu mùc, cã kiÕn thøc, cã kinh nghiÖm vµ kÜ n¨ng t­ vÊn vÒ nh÷ng néi dung nªu trªn.
Ph­¬ng ¸n 3: Mêi c¸c nhµ t­ vÊn t©m lÝ céng ®ång, ®Þa ph­¬ng chuyªn lµm c«ng t¸c t­ vÊn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò trªn nh­: C¸c trung t©m t­ vÊn cña §oµn thanh niªn, ch­¬ng tr×nh KÜ n¨ng cuéc sèng cña dÞch vô b­u ®iÖn 1080, trung t©m t­ vÊn y tÕ cña c¸c bÖnh viÖn, Uû ban D©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em v.v…
- Giíi thiÖu tµi liÖu vµ h­íng dÉn häc sinh t×m ®äc §iÒu 13, 16, 34 trong C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em ®Ó c¸c em biÕt vËn dông c¸c quyÒn cña m×nh khi yªu cÇu c¸c chuyªn gia lµm râ c¸c vÊn ®Ò muèn ®­îc t­ vÊn.
- ChuÈn bÞ mét sè c©u hái vµ t×nh huèng phï hîp ®Ó tiÕn hµnh t­ vÊn cho häc sinh nh­ gîi ý ë phÇn néi dung ho¹t ®éng.
L­u ý: NÕu chän ph­¬ng ¸n 2, 3 th× ph¶i ®Æt tr­íc yªu cÇu vÒ méi dung vµ thêi gian ®Ó c¸c nhµ t­ vÊn chuÈn bÞ.
- Giao cho c¸n bé líp triÓn khai ho¹t ®éng cho toµn líp
2. Häc sinh
- ChuÈn bÞ t©m thÕ, c©u hái, t×nh huèng vµ nh÷ng th¾c m¾c cña b¶n th©n cã liªn quan ®Õn néi dung cña ho¹t ®éng.
- ChuÈn bÞ trang trÝ vµ bè trÝ kª dän phßng häc thÝch hîp víi ho¹t ®éng t­ vÊn.
L­u ý: TiÕn hµnh trang trÝ d­íi tiªu ®Ò : Giao l­u “ trß chuyÖn vÒ t×nh yªu vµ søc khoÎ sinh s¶n “ hoÆc “ t×nh b¹n - t×nh yªu vµ sù nghiÖp” hoÆc “ T×nh yªu tuæi häc trß “ v.v…
IV. Tæ chøc ho¹t déng
1. Néi dung t­ vÊn
Chia néi dung t­ vÊn thµnh 2 tiÕt.
TiÕt 1: T­ vÊn vÒ t©m lÝ, t×nh c¶m vÞ thµnh niªn liªn quan ®Õn t×nh yªu vµ ®Õn quyÒn ®­îc b¶o vÖ cña c¸c em khái sù x©m h¹i, l¹m dông t×nh dôc.
Gîi ý quy tr×nh t­ vÊn t©m lÝ diÔn ra nh­ sau:
- Tæ chøc trß ch¬i “cïng nhau h¸t” ®Ó t¹o kh«ng khÝ th©n mËt, vui vÎ, xua tan sù c¸ch biÖt, ng¹i ngµn gi÷a c¸c em vµ nhµ t­ vÊn b»ng c¸ch võa h¸t cõa chuyÒn hoa t×m ng­êi h¹nh phóc, khi bµi h¸t kÐt thóc (theo lÖnh cña qu¶n trß) mµ hoa ë t
ong tay ng­êi nµo th× ng­êi ®ã may m¾n lµ ng­êi h¹nh phóc (phÇn th­ëng lµ mét b«ng hoa hång hoÆc mê b¹n ®ã h¸t tÆng c¶ líp mét bµi).
- Giíi thiÖu lµm quªn (nÕu lùa chän ph­¬ng ¸n 2, 3): Nhãm t­ vÊn sÏ giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ b¶n th©n mét c¸ch dÝ dám, vui vÎ, g©y Ên t­îng, phï hîp víi ng÷ c¶nh vµ t©m lÝ mong ®îi cña c¸c em.
- Ng­êi t­ vÊn dÉn chuyÖn ®Ó nªu lªn chñ ®Ò cÇn t­ vÊn.
- Ng­êi t­ vÊn gîi ý ®Ó c¸c em nªu c©u hái (t×nh huèng) b»ng c¸ch khuyÕn khÝch c¸c em ®Æt c©u hái trùc tiÕp hoÆc cã thÓ viÕt vµo giÊy chuyÓn lªn cho nhµ t­ vÊn (cÇn ph¸t hiÖn nh÷ng c©u hái hay, t×nh huèng hay vµ ®¸nh dÊu, ®Ó riªng).
- Lùa chän c©u hái cã tÝnh ®¹i diÖn vµ phï hîp víi chñ ®Ò ®Ó t­ vÊn.
- KhuyÕn khÝch c¸c em häc sinh cïng trao ®æi.
L­u ý: §©y lµ qu¸ tr×nh ®èi tho¹i cã tÝnh chÊt t­¬ng t¸c nªn häc sinh vµ nhµ t­ vÊn ®Òu lµ chñ thÓ qu¸ tr×nh t­ vÊn. Do vËy, tr­íc hÕt nªn nªu lÇn l­ît c¸c c©u hái vµ khuyÕn khÝch häc sinh tham gia tr¶ lêi ®Ó cïng t×m c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, trong ®ã nhµ t­ vÊn kh«ng tr¶ lêi hé mµ chØ gîi ý c¸c khÝa c¹nh ®Ó h­íng c¸c em t×m ®Õn c¸c gi¶i ph¸p hîp lÝ cho tõng vÊn ®Ò. KhÝch lÖ nh÷ng c©u tr¶ lêi hay, ®óng b»ng nh÷ng trµng vç tay.
- Trong tr­êng hîp häc sinh cßn nhót nh¸t, e ng¹i, ®­a ra ®­îc Ýt c©u hái th× nhµ t­ vÊn cã thÓ sö dông mét sè c©u hái, t×nh huèng ®· chuÈn bÞ nh­ gîi ý ë phÇn néi dung ho¹t ®éng ®Ó kÝch ho¹t sù tham gia trao ®æi cña c¸c em.
- Nhµ t­ vÊn l¾ng nghe, sµng läc, lùa chän nh÷ng ý hay, tång hîp l¹i ®Ó ®­a ra lêi b×nh vµ kÕt luËn.
TiÕt 2: T­ vÊn vÒ quyÒn ®­îc t×m hiÓu, gióp ®ì vµ ®­îc cung cÊp kiÕn thøc, th«ng tin vÒ b×nh ®¼ng giíi, søc khoÎ sinh s¶n vµ nh÷ng vÊn ®Ò t©m sinh lÝ liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn cña vÞ thµnh niªn.
- Quy tr×nh t­ vÊn tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ tiÕt 1.
L­u ý:
+ §©y lµ tiÕt 2 kh«ng cÇn tiÕn hµnh ho¹t ®éng giíi thiÖu lµm quen.
+ Tr­íc khi b¾t ®Çu chñ ®Ò míi, nhµ t­ vÊn nªn hái häc sinh vÒ c¶m nghÜ cña c¸c em ®èi víi chñ ®Ò t­ vÊn lÇn tr­íc vµ nh÷ng th¾c m¾c hoÆc c©u hái (nÕu cã).
2. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc t­ vÊn.
- T­ vÊn vÒ giíi tÝnh, t×nh yªu, t×nh dôc…lµ vÊn ®Ò rÊt nh¹y c¶m vµ tÕ nhÞ ®èi víi häc sinh líp 11. Do ®ã, ®Ó t­ vÊn cã hiÖu qu¶, nhµ t­ vÊn cÇn ph¶i chuÈn bÞ s½n c¸c häp th­ “T©m t×nh” d¸n xung quanh líp, khÝch lÖ c¸c em nªu c©u hái, th¾c m¾c b»ng c¸ch viÕt phiÕu hái bá vµo hép th­ nÕu thÊy viÖc nªu c©u hái trùc tiÕp kh«ng tiÖn.
- Trong qu¸ tr×nh t­ vÊn cÇn sö dông linh ho¹t c¸c h×nh thøc t­ vÊn kh¸c nhau (c¸ nh©n, nhãm nam/nhãm n÷, c¶ líp…) vµ ph­¬ng tiÖn hç trî ®Ó khÝch lÖ häc sinh bµy tá nh÷ng th¾c m¾c còng nh­ suy nghÜ thÇm kÝn cña c¸c em. Bëi v× mét mÆt c¸c em rÊt khao kh¸t muèn t×m hiÓu, gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c vÒ giíi t×nh, t×nh yªu, t×nh dôc; mÆt kh¸c c¸c em l¹i rÊt ng¹i ph¶i nãi nh÷ng ®iÒu ®ã tr­íc c¸c b¹n.
- Sö dông c¸c c©u hái gîi ý phÇn chuÈn bÞ phï hîp víi c¸c h×nh thøc t­ vÊn ®Ó khÝch lÖ sù cëi më, chia sÎ nh÷ng t©m sù thÇm kÝn cña häc sinh.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 11
Thanh niªn víi truyÒn thèng hiÕu häc vµ t«n sù träng ®¹o
a. môc tiªu gi¸o dôc
Sau chñ ®Ò nµy, häc sinh cÇn:
- Kh¾c s©u nhËn thøc vÒ vai trß vµ c«ng lao cña ng­êi gi¸o viªn trong sù nghiÖp trång ng­êi, t¹o nguån nh©n lùc cho sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc.
- BiÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o, truyÒn thèng hiÕu häc cña d©n téc.
- Lu«n kÝnh träng vµ biÕt ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o.
B. Néi dung ho¹t ®éng
- Giao l­u víi c¸c thÇy, c« gi¸o cña líp.
- Th¶o luËn vÒ viÖc ph¸t huy truyÒn thèng hiÕu häc vµ t«n s­ träng ®¹o
- KØ niÖm ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam.
c. Gîi ý thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.
 
Ho¹t ®éng 1
Giao l­u víi c¸c thÇy, c« gi¸o d¹y ë líp m×nh
i. Môc tiªu ho¹t ®éng.
Sau ho¹t ®éng nµy, häc sinh cÇn:
- HiÓu biÕt ®Çy ®ñ h¬n, s©u s¾c h¬n vÒ thÇy, c« gi¸o ë líp m×nh nh­: Lao ®éng s­ ph¹m cña c¸c thÇy, c« gi¸o sù nghiÖp gi¸o dôc cña ng­êi thÇy. Tõ ®ã nh¹n thøc ®­îc vai trß vµ c«ng ¬n to liín cña thÇy, c« gi¸o ®èi víi thª shÖ trÎ, ®èi víi x· héi nãi chung vµ ®èi víi sù tr­ëng thµnh, ph¸t triÓn cña mçi häc sinh nãi riªng.
- HiÓu s©u h¬n vÒ c¸c kinh nghiÖm vµ ph­¬ng ph¸p häc tËp c¸c m«n häc cô thÓ mµ c¸c thÇy c« gi¶ng d¹y.
- Cã th¸i ®é kÝnh träng, tù hµo ®èi víi c¸c thÇy, c« gi¸o.
- Cã ph­¬ng ph¸p häc tËp vÌ rÌn luyÖn tÝch cùc, kh«ng ngõng tiÕn bé ®Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n cña c¸c thÇy c«.
II. Néi dung ho¹t ®éng
- Giao l­u gi÷a häc sinh trong líp víi c¸c thÇy, c« gi¸o ®ang d¹y líp m×nh, víi néi dung lµ:
+ §­îc nãi lªn t×nh c¶m vµ lßng biÕt ¬n ®èi víi c«ng lao d¹y dç cña thÇy, c« gi¸o.
+ HiÓu biÕt thªm vÒ c«ng viÖc, lao ®éng s­ ph¹m cña thÇy, c« gi¸o yªu cÇu cña thÇy c« ®èi víi häc trß.
+ §­îc trao ®æi víi thÇy, c« gi¸o vÒ vai trß cña ng­êi gi¸o viªn trong x· héi, vÒ truyÒn thèng hiÕu häc vµ t«n s­ träng ®¹o.
+ §­îc trao ®æi, t©m t×nh víi c¸c thµy, c« gi¸o vÒ nh÷ng kØ niÖm vui, buån trong t×nh c¶m thÇy trß.
+ HiÓu biÕt thªm vÒ c¸c kinh nghiÖm, ph­¬ng ph¸p häc tËp c¸c m«n häc cô thÓ.
- Trong qu¸ tr×nh giao l­u, nªn cã c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ cña líp vµ cña c¸c thÇy, c« gi¸o.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn.
- Giao cho c¸n bé líp x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng giao l­u cña líp víi c¸c thÇy, c« gi¸o.
- Liªn hÖ mêi c¸c gi¸o viªn d¹y ë líp m×nh tham gia ho¹t ®éng giao l­u, c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.
2. Häc sinh.
- ChuÈn bÞ c¸c c©u hái vµ néi dung giao l­u. Gîi ý:
+ Lêi chµo mõng cña líp, trong ®ã thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o vµ sù mong muèn qua giao l­u víi thÇy, c« gi¸o, c¸c em sÏ hiÓu vµ häc tËp ®­îc nhiÒu ®iÒu bæ Ých.
+ Chóng em muèn biÕt nçi vÊt v¶, khã kh¨n vµ h¹nh phóc trong lao ®éng s­ ph¹m cña ng­êi gi¸o viªn.
+ C¸c thÇy, c« mong muèn ë häc trß cña m×nh nh÷ng ®iÒu g× ?
+ Chóng em muèn thÇy, c« gi¶ng gi¶i râ h¬n vÒ ý nghÜa cña truyÒn thèng “T«n s­ träng ®¹o” ?
+ Chóng em muèn hiÓu râ h¬n vÒ truyÒn thèng hiÕu häc cña d©n téc ta ?
+ Chóng em muèn biÕt cô thÓ h¬n vÒ vai trß cña ng­êi gi¸o viªn v­ãi x· héi ?
+ Chóng em muèn ®­îc nghe c¸c thÇy, c« gi¸o kÓ l¹i nh÷ng kØ niÖm s©u s¾c vÒ t×nh c¶m thÇy - trß ?
+ Chóng em muèn ®ù¬c thÇy (c«) chØ b¶o vÒ c¸ch häc tèt m«n V¨n ? (m«n To¸n, m«n Ho¸, m«n Ngo¹i Ng÷…).
+ B¹n h·y kÓ mét kØ niÖm vÒ t×nh thÇy - trß cña m×nh.
+ B¹n hiÓu c©u “ Kh«ng thÇy ®ã mµy lµm nªn “ nh­ thÕ nµo ?
+ v.v…
- Yªu cÇu mçi häc sinh cã thÓt chuÈn bÞ s½n c¸c mÈu chuyÖn, c¸c c©u hái, lêi ph¸t biÓu, c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ… ®Ó s½n sµng tham gia giao l­u v­ãi c¸c thÇy, c« gi¸o.
- Líp nªn cö mét ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh, mét ng­êi ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ.
- NÕu cã ®iÒu kiÖn, nªn chuÈn bÞ hoa hoÆc tÆng phÈm cña líp ®Ó tÆng c¸c thÇy c«.
IV. tæ chøc ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng giao l­u th­êng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, mçi líp cã thÓ thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña líp m×nh ®Ó g©y ®­îc høng thó vµ thu hót mäi häc sinh tham gia. Quy tr×nh d­íi ®©y chi mang tÝnh chÊt gîi ý:
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh tuyªn bè lý do vµ mêi thÇy c« gi¸o giao l­u víi líp.
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu c¸c thÇy c« hoÆc mêi c¸c thÇy c« gi¸o tù giíi thiÖu vÒ m×nh.
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh lÇn l­ît nªu c¸c c©u hái giao l­u hoÆc ®Ò nghÞ c¸c b¹n trong líp nªu c©u hái giao l­u víi c¸c thÇy c«.
- C¸c thÇy c« gi¸o trong khi giao l­u, ®èi tho¹i víi líp cã thÓ nªu c¸c vÊn ®Ò hoÆc c©u hái cho häc sinh ®Ó cïng trao ®æi, gióp c¸c em hiÓu s©u h¬n c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra.
- Trong qóa tr×nh giao l­u, nªn cã c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ do ng­êi phô tr¸ch v¨n nghÖ ®iÒu khiÓn.
- KÕt thóc giao l­u lµ lêi ph¸t biÓu c¶m t­ëng cña thÇy, c« gi¸o vµ cña häc sinh.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng 2
Th¶o luËn vÒ viÖc ph¸t huy truyÒn thèng hiÕu häc vµ t«n s­ träng ®¹o.
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy, häc sinh cÇn
- HiÓu râ néi dung vµ ý nghÜa cña truyÒn thèng hiÕu häc vµ t«n s­ träng ®¹o cña d©n téc.
- Cã th¸i ®é kÝnh träng vµ biÕt ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o
- Cã hµnh vi øng xö ®óng mùc, t«n träng c¸c thÇy, c« gi¸o. Ra søc häc tËp rÌn luyÖn vµ ph¸t huy truyÒn thèng hiÕu häc ®Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n cña ThÇy, C« gi¸o vµ trë thµnh ng­êi cã Ých cho x· héi.
II. Néi dung ho¹t ®éng.
Häc sinh sÏ th¶o luËn xoay quanh c¸c néi dung sau:
- TruyÒn thèng hiÕu häc trong lÞch sö vµ hiÖn nay cña d©n téc ta.
- C¸c biÓu hiÖn cña truyÒn thèng hiÕu häc.
- ý nghÜa cña truyÒn thèng hiÕu häc ®èi víi x· héi, ®Êt n­íc vµ ®èi víi mçi häc sinh.
- Kh¸i niÖm “ T«n s­ träng ®¹o”
- C¸c biÓu hiÖn cña truyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o.
- ý nghÜa cña truyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o.
- Ng­êi häc sinh ph¶i lµm g× ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng hiÕu häc vµ truyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o?
C¸c néi dung trªn sÏ ®­îc x©y dùng thµnh c¸c c©u hái, c¸c vÊn ®Ò cô thÓ ®Ó häc sinh trao ®æi, th¶o luËn.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn.
- Nªu vÊn ®Ò, ®Þnh h­íng néi dung, kÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng cho häc sinh.
- H­íng dÉn häc sinh s­u tÇm, t×m hiÓu vÒ néi dung truyÒn thèng hiÕu häc, truyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o nh­: t×m däc c¸c t­ liÖu liªn quan, c¸c bµi viÕt, bµi th¬ , bµi h¸t, mÈu chuyÖn, ca dao, tùc ng÷…vÒ truyÒn thèng hiÕu häc vµ t«n s­ träng ®¹o cña d©n téc, cña nhµ tr­êng, cña ®Þa ph­¬ng.
- Gióp häc sinh x©y dùng c¸c c©u hái th¶o luËn. Mét sè c©u hái gîi ý:
+ B¹n hiÓu thÕ nµo lµ truyÒn thèng hiÕu häc ?
+ B¹n hiÓu thÕ nµo lµ truyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o ?
+ B¹n h·y nªu c¸c biÓu hiÖn cña truyÒn thèng hiÕu häc.
+ B¹n h·y nªu c¸c biÓu hiÖn cña truyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o.
+ B¹n h·y kÓ vÒ mét tÊm g­¬ng hiÕu häc mµ b¹n biÕt (qua s¸ch, b¸o ®­îc nghe kÓ hoÆc qua c¸c g­¬ng thùc tÕ ë tr­êng, ë líp, ë ®Þa phong).
+ B¹n h·y nªu mét c©u ca dao hay tôc ng÷ nãi vÒ truyÒn thèng t«n d­ träng ®¹o mµ b¹n biÕt.
+ B¹n h·y tr×nh bµy mét bµi th¬ (hay bµi h¸t) vÒ truyÒn thèng hiÕu häc hoÆc t«n s­ träng ®¹o.
+ v.v….
- C¸c c©u hái trªn chØ mang tÝnh chÊt gîi ý ®Ó häc sinh chuÈn bÞ tham gia ho¹t ®éng. Yªu cÇu häc sinh x©y dùng thªm c¸c c©u hái t­¬ng tù ®Ó néi dung ho¹t ®éng phong phó h¬n.
- Gióp häc sinh x©y dùng ®¸p ¸n cho c¸c c©u hái. §¸p ¸n sÏ giao ng­êi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng ®Ó ®­a ra ®­îc nh÷ng kÕt luËn hoÆc tæng kÕt l¹i nh÷ng ý ®óng sau mçi c©u hái hoÆc vÊn ®Ò nªu ra th¶o luËn.
- Gîi ý c¸c h×nh thøc th¶o luËn ®Ó gióp häc sinh cã s¬ së bµn b¹c lùa chän c¸ch thøc tiÕn hµnh ho¹t ®éng. Cã thÓ sö dông c¸c h×nh thøc th¶o luËn nh­: hái ®¸p trùc tiÕp; bèc th¨m hoÆc h¸i hoa; chia tæ, nhãm th¶o luËn; c¸c h×nh thøc phèi hîp.
2. Häc sinh:
- C¸n bé líp, BCH Chi ®oµn héi ý bµn b¹c kÕ ho¹ch thùc hiÖn tæ chøc ho¹t ®éng víi c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­:
- Lùa chän c©u hái th¶o luËn
- Thèng nhÊt h×nh thøc tiÕn hµnh, cã thÓ chän h×nh thøc phèi hîp th¶o luËn tæ vµ th¶o luËn chung c¶ líp, cã ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ hoÆc mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ.
- Thèng nhÊt ch­¬ng tr×nh vµ cö ng­êi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng.
- Cö ng­êi ®iÒu khiÓn v¨n nghÖ.
- ViÕt giÊy mêi c¸c thÇy, c« gi¸o tham dù vµ lµm cè vÊn, gióp líp lµm s¸ng tá thªm c¸c néi dung th¶o luËn.
Cö mét nhãm trang trÝ vµ kª bµn ghÕ phï hîp víi h×nh thøc ho¹t ®éng cña líp.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng.
- Ng­êi ®iÒu khiÓn nªu lÝ do, môc ®Ých ho¹t ®éng. Giíi thiÖu c¸c thÇy, c« gi¸o ®Õn dù vµ lµm cè vÊn gióp líp tæ chøc cã hiÖu qu¶.
- Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cã thÓ ®­îc diÔn ra theo c¸c b­íc sau:
1. Th¶o luËn theo tæ:
- Ng­êi ®iÒu khiÓn mêi c¸c tæ tr­ëng lªn bèc th¨m c©u hái th¶o luËn cña tæ m×nh (mçi tæ bèc th¨m 2 c©u). Quy ®Þnh thêi gian th¶o luËn theo tæ.
- C¸c tæ tiÕn hµnh th¶o luËn, mçi tæ cña mét th­ kÝ ghi chÐp kÕt qu¶ th¶o luËn cña tæ.
Trong th­ßi gian c¸c tæ th¶o luËn, ng­êi ®iÒu khiÓn chi ghi c¸c c©u hái cña tõng tæ lªn b¶ng ®Ó mäi ng­êi ®Òu cã thÓ quan s¸t ®­îc.
2. Th¶o luËn chung c¶ líp:
- Ng­êi ®iÒu khiÓn lÇn l­ît mêi ®¹i diÖn c¸c tæ lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña tæ m×nh.
- §¹i diÖn tæ lªn tr×nh bµy, cÇn nªu râ tõng c©u hái vµ ®¸p ¸n th¶o luËn cña tæ. Thµnh viªn c¸c tæ l¾ng nghª vµ cã thÓ ph¸t biÓu ý kiÕn bæ sung hoÆc tr×nh bµy quan ®iÓm cña m×nh vÒ c©u hái ®ã.
- Víi ý kiÕn g©y nhiÌu tranh luËn hoÆc ch­a râ th× ng­êi ®iÒu khiÓn nªn mêi thÇy, c« gi¸o cè vÊn gióp ®ì.
- Cuèi cïng, ng­êi ®iÒu khiÓn kÕt luËn vµ tãm t¾t l¹i c¸c néi dung c¬ b¶n cña chñ ®Ò th¶o luËn “Ph¸t huy truyÒn thèng hiÕu häc vµ tèn u träng ®¹o”.
Trong qu¸ tr×nh th¶o luËn chung, nªn xen kÏ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ ®Ó kh«ng khÝ thªm vui t­¬i, s«i næi.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng 3
KØ niÖm ngµy nhµ gi¸o viÖt nam
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng, häc sinh cÇn:
- NhËn thøc s©u s¾c ý nghÜa cña ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam. HiÓu râ h¬n vÒ vÞ trÝ, vai trß cña c¸c thÇy, c« gi¸o ®èi víi x· héi, ®èi víi sù nghiÖp gi¸o dôc.
- Cã th¸i ®é biÕt ¬n vµ kÝnh träng ®èi víi thÇy, c« gi¸o tr©n träng nghÒ d¹y häc trong x· héi.
- Kh«ng ngõng häc tËp vµ rÌn luyÖn b¶n th©n ®Î ®Òn ®¸p c«ng ¬n thÇy, c« gi¸o.
II. Néi dung ho¹t ®éng
KØ niÖm ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam cã thÓ tæ chøc phèi hîp nhiÒu néi dung võa nhÑ nhµng, võa t×nh c¶m vµ s©u s¾c. Cã thÓ cã c¸c néi dung sau:
- Néi dung vµ ý nghÜa ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 - 11.
- VÞ trÝ vµ vai trß cña thÇy, c« gi¸o ®èi víi x· héi, ®èi víi thª shÖ trÓ vµ sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc.
- C«ng ¬n cña thÇy, c« gi¸o ®èi víi mäi thÕ hÖ häc sinh.
- Nh÷ng t©m t­, t×nh c¶m vµ lßng biÕt ¬n cña hcä sinh ®èi víi thÇy, c« gi¸o.
- Nh÷ng kØ niÖm s©u s¾c vÒ t×nh c¶m thÇy - trß.
- Nh÷ng vÇn th¬, bµi h¸t, truyÖn kÓ… ca ngîi thÇy, c« gi¸o.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn.
- Liªn hÖ víi Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh, yªu cÇu phèi hîp v­ãi líp tæ chøc KØ niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam.
- §Þnh h­íng néi dung ho¹t ®éng, nªu kÕ ho¹ch thêi gian, h­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ.
- Giao cho c¸n bé líp, BCH Chi ®oµn bµn b¹c, phèi hîp víi ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng kØ niÖm ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam.
2. Häc sinh:
C¸n bé líp vµ BCH Chi ®oµn héi ý, bµn b¹c c¸c c«ng viÖc ph¶i chuÈn bÞ ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng kØ niÖm ngµy nhµ gi¸o VIÖt Nam; nªn mêi ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh cña líp cïng tham gia. C¸c c«ng viÖc ph¶i chuÈn bÞ lµ:
- Thèng nhÊt ch­¬ng tr×nh vµ cö ng­êi ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh, cö mét c¸n bé v¨n nghÖ phèi hîp ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ.
- ChuÈn bÞ mét b¶n tãm t¾t nªu ý nghÜa ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam
- ChuÈn bÞ mét sè c©u hái ®Ó trao ®æi th¶o luËn, vÝ dô: B¹n nghÜ g× vÒ nghÒ gi¸o? C¶m nghÜ cña b¹n vÒ ngµy 20 - 11 ? B¹n hiÓu ý nghÜa cña kh¸i niÖm “ T«n s­ träng ®¹o “ nh­ thÕ nµo ? B¹n hiÓu nh­ thª snµo vÒ c«ng ¬n cña thÇy, c« gi¸o ®èi víi mçi ng­êi, ®èi víi x· héi ?
- ChuÈn bÞ mét sè c©u hái khi dÉn ch­¬ng tr×nh vui v¨n nghÖ mõng ngµy héi cña thÇy, c«, vÝ dô: B¹n h·y h¸t mét bµi h¸t, däc mét bµi th¬, nªu mét c©u ca dao… vÒ thÇy, c« gi¸o; B¹n h·y kÓ mét c©u chuyÖn, mét kØ niÖm… vÒ t×nh c¶m thÇy - trß…
- C¸c c©u hái ®­îc ghi vµo c¸c phiÕu riªng ®Ó cho häc sinh bèc th¨m hoÆc ch¬i trß “h¸i hoa d©n chñ” trong ho¹t ®«ng.
- Yªu cÇu c¸c tæ vµ mçi c¸ nh©n häc sinh s­u tÇm, lùa chän c¸c bµi th¬, bµi h¸t, c©u chuyÖn…hoÆc nhí l¹i nh÷ng kØ niÖm s©u s¾c vÒ t×nh c¶m thÇy - trß. VÒ c«ng ¬n ®èi víi thÇy, c« gi¸o… ®Ó cïng tham gia ho¹t ®éng
- ChuÈn bÞ quµ ®Ó tÆng c¸c thÇy, c« gi¸o (quµ tÆng cña líp ®èi víi thÇy, c« gi¸o cã thÓ lµ mét bã hoa nhá hoÆc mét bøc ¶nh, b­u thiÕp chóc mõng… tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ cña líp ).
- ViÕt giÊy mêi c¸c thÇy c« gi¸o vµ Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh ®Õn dù ho¹t ®éng víi líp.
- Ph©n c«ng trang trÝ, lµm c©y hoa hoÆc hép phiÕu bèc th¨m.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng kØ niÖm ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam cña líp cã thÓ tiÕn hµnh theo quy tr×nh sau :
1. Më ®Çu: Ng­êi ®iÒu khiÓn tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c ®¹i biÓu, giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng.
2. Ho¹t ®éng kØ niÖm vµ chóc mõng thÇy, c« gi¸o.
- Líp tr­ëng hoÆc BÝ th­ Chi ®oµn ®äc tãm t¾t néi dung, ý nghÜa lÞch sö ngµy 20/11 vµ thay mÆt líp nãi lêi chóc mõng c¸c thÇy, c« gi¸o.
- Häc sinh lªn tÆng hoa c¸c thÇy, c« gi¸o
- §¹i diÖn phô huynh häc sinh chóc mõng vµ tÆng hoa c¸c thÇy, c«gi¸o.
- §¹i diÖn c¸c thÇy, c« gi¸o ph¸t biÓu ý kiÕn.
3. Th¶o luËn: Ph¸t biÓu c¶m t­ëng vµ v¨n nghÖ.
- Tæ chøc cho líp “h¸i hoa” hoÆc bèc th¨m c©u hái. Néi dung phiÕu bèc th¨m hoÆc “hoa” lµ nh÷ng c©u hái vÒ vai trß, c«ng ¬n cña ng­êi thÇy; Cã thÓ yªu cÇu tr×nh bµy mét tiÕt môc v¨n nghÖ vÒ thÇy, c« gi¸o hoÆc yªu cÇu kÓ chuyÖn, t©m t×nh, kØ niÖm vÒ t×nh c¶m thÇy - trß…
- §èi víi nh÷ng néi dung vÒ vai trß ng­êi thÇy, vÒ truyÒn thèng “T«n s­ träng ®¹o”,… cã thÓ cho líp trao ®æi réng r·i nh»m kh¾c s©u nhËn thøc cho hcã inh.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
 
 
 
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 12
Thanh niªn víi sù nghiÖp x©y dùng
vµ b¶o vÖ tæ quèc
A. Môc tiªu gi¸o dôc
Sau chñ ®Ò nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu râ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
- TÝch cùc, chñ ®éng, s½n sµng tham gia c¸c ho¹t ®éng x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc do nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng tæ chøc.
- Tin t­ëng vµo ®­êng lèi x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc.
B. Néi dung ho¹t ®éng
- Tæ chøc diÔn ®µn thanh niªn “Vai trß cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp x©y dùng vµ bÎo vÖ Tæ quèc”
- T×m hiÓu c¸c ho¹t ®éng x©y dùng ®Þa ph­¬ng
- Tæ chøc kØ niÖm ngµy Quèc phßng toµn d©n.
C. Gîi ý thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.
 
Ho¹t ®éng 1
DiÔn ®µn thanh niªn “Vai trß cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc”.
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu râ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
- X¸c ®Þnh ®ù¬c vai trß, nhiÖm vô cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, tõ ®ã tÝch cùc, chñ ®éng vµ s½n sµng tham gia c¸c ho¹t ®éng x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc do nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng tæ chøc.
- §Þnh h­íng nghÒ nghiÖp ®óng ®¾n theo n¨ng lùc, nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn cña b¶n th©n.
II. Néi dung ho¹t ®éng.
- Vai trß cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN.
- B¶o vÖ Tæ quèc lµ quyÒn vµ nghÜa vô thiªng liªng cña mçi thanh niªn, thÓ hiÖn ë sù ®ãng gãp trong viÖc b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ; b¶o vÖ an ninh quèc gia, trËt tù an toµn x· héi; b¶o vÖ chÐ ®é chÝnh trÞ, b¶o vÖ §¶ng, b¶o vÖ chÝnh quyÒn, baoe vÖ nh©n d©n, aboe vÖ thµnh qu¶ cña c¸ch m¹ng do cha anh ®· hi sinh ®Ó x©y ®¾p nªn.
- Tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc: x¸c ®Þnh viÖc häc tËp, rÌn luyÖn lµ quyÒn vµ bæn phËn cña b¶n th©n; ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp ®óng, phï hîp víi n¨ng lùc cña b¶n th©n; lu«n phÊn ®Êu häc hái kh«ng ngõng ®Ó lµm giµu tri thøc, rÌn luyÖn ®¹o ®øc t­ c¸ch tèt; x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm ®i bÊt cø níi ®©u, lµm bÊt cø viÖc g× khi Tæ quèc cÇn.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn.
- §Þnh h­íng néi dung diÔn ®µn cho häc sinh
- H­íng dÉn häc sinh t×m tµi liÖu tham kh¶o. H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu §iÒu 29 C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh ®­îc c¸c quyÒn cña m×nh trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn diÔn ®µn.
- Häp c¸n bé líp, BCH Chi ®oµn, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ c«ng viÖc cô thÓ trong tæ chøc diÔn ®µn.
2. Häc sinh.
- C¸n bé líp, BCH Chi ®oµn x©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh tæng thÓ cho diÔn ®µn; Ph©n c«ng c¸c tæ chuÈn bÞ thùc hiÖn theo tõng néi dung cô thÓ: Trang trÝ, chuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ cho diÔn ®Çn, cö ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh, mêi ®¹i biÓu.
- Mçi häc sinh tù chuÈn bÞ ý kiÕn cña m×nh theo c¸c néi dung nªu trªn ®Ó tham gia diÔn ®µn mét c¸ch s«i næi, cã chÊt l­îng tèt.
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ph¶i hiÓu ®­îc néi dung, môc ®Ých cña diÔn ®µn ®Ó h­íng c¸c b¹n tham gia vµo c¸c vÊn ®Ò chÝnh.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
- TuyÕn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ®äc l­ßi dÉn vÒ vai trß, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
- Häc sinh tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò m×nh hiÓu vÒ vai trß, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
- Xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ hoÆc trß ch¬i tËp thÓ ®Ó diÔn ®µn thªm s«i næi.
 
Ho¹t ®éng 2
T×m hiÓu c¸c ho¹t ®éng x©y dùng ®Þa ph­¬ng
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy, häc sinh cÇn:
- HiÓu ®­îc c¸c chñ tr­¬ng, kÕ ho¹ch cña ®Þa ph­¬ng trong c«ng cuéc x©y dùng quª h­¬ng vµ nh÷ng thµnh qu¶ lao ®éng cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.
- Tù hµo vµ thªm yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc.
- X¸c ®Þnh ®­îc quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi ®Þa ph­¬ng vµ tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng, ®Êt n­íc.
II. Néi dung ho¹t ®éng
- Tham quan mét sè c«ng tr×nh lín cña ®Þa ph­¬ng (nÕu cã).
- Nghe c¸n bé quËn, huyÖn b¸o c¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ®Þa ph­¬ng.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn.
- Th«ng b¸o kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho tËp thÓ líp.
- H­íng dÉn häc sinh thu nhËn th«ng tin vµ t­ liÖu thamkh¶o, Gîi ý cho c¸c em t×m hiÓu §iÒu 13, 17 cña C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em ®Ó vËn dông thùc hiÖn quyÒn tù do bµy tæ ý kiÕn, tù do t×m kiÒm vµ tiÕp nhËn c¸c lo¹i th«ng tin liªn quan ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ - x· héi ë ®Þa ph­¬ng.
- Liªn hÖ víi c¸n bé ®Þa ph­¬ng ®Ó ®­îc tham quan c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña ®Þa ph­¬ng; Mêi c¸n bé chñ chèt b¸o c¸o t×nh h×nh ®Þa phwong cho häc sinh nghe.
2. Häc sinh.
- C¸n bé líp, BCH Chi ®oµn x©y dùng kÕ ho¹ch chi tiÕt cho ho¹t ®éng, cïng gi¸o viªn chñ nhiÖm tæ chøc cho líp tham gia ho¹t ®éng.
- ViÕt giÊy mêi c¸c thÇy, c« gi¸o cïng tham dù.
- ChuÈn bÞ c¸c c©u hái t×m hiÓu vÒ ®Þa ph­¬ng mµ häc sinh quan t©m
- ChuÈn bÞ quµ tÆng, hao (nÕu cã) vµ lêi c¶m ¬n c¸n bé ®Þa ph­¬ng sau khi tham quan.
- Nh¾c nhë líp vÒ giê giÊc tham gia ho¹t ®éng, ph­¬ng tiÖn ®i l¹i.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng.
- TËp trung häc sinh t¹i líp, kiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ
- Gi¸o viªn chñ nhiÖm giíi thiÖu c¸c c«ng tr×nh líp sÏ tham quam vµ ng­êi giíi thiÖu c¸c c«ng tr×nh cho häc sinh.
- Tham quan c¸c c«ngtr×nh, nghe giíi thiÖu nh÷ng nÐt chÝnh cña c«ng tr×nh
- Nghe b¸o c¸o vµ trao ®æi ý kiÕn vÌ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ®Þa ph­¬ng (tr­íc hoÆc sau khi tham quan c¸c c«ng tr×nh).
V. KÕt thóc ho¹t ®éng
 
Ho¹t ®éng 3
Tæ chøc kØ niÖm ngµy quèc phßng toµn d©n
I. Môc ®Ých ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy hcä sinh cÇn:
- HiÓu truyÒn thèng ®Êu tranh b¶o vÖ Tæ quèc cña qu©n vµ d©n ta.
- Kh¬i dËy lßng yªu n­íc vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi quª h­¬ng, ®Êt n­íc.
- S½n sµng tham gia c¸c ho¹t ®éng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h­¬ng.
II. Néi dung ho¹t ®éng
- ¤n l¹i lÞch sö Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam , lÞch sö ®Êu tranh chèng giÆc ngo¹i x©m vµ truyyÒn thèng c¸ch m¹ng cña d©n téc ta d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng.
- V¨n nghÖ: Nh÷ng chñ ®Ò vÒ Qu©n ®éi, §¶ng, B¸c Hå.
H×nh thøc thÓ hiÖn: Ho¹t c¶nh s©n khÊu hoÆc tæ chøc mét tiÕt sinh ho¹t b×nh th­êng. Ngoµi ra còng cã thÓ tæ chøc ho¹t ®éng d­íi d¹ng thÓ hiÖn mét liªn khóc nh÷ng bµi ca c¸ch m¹ng xuyªn suèt chiÒu dµi lÞch sö.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:
- §Þnh h­íng cho c¸n bé líp vµ BCH chi ®oµn x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng.
- Liªn hÖ víi gi¸o viªn c¸c m«n Ng÷ v¨n, LÞch sö ®Ó gióp h­íng dÉn cho häc sinh c¸ch viÕt kÞch b¶n.
- DuyÖt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña häc sinh.
2. Häc sinh:
a. ChuÈn bÞ theo h×nh thøc ho¹t c¶nh s©n khÊu:
- C¸n bé líp cïng BCH chi ®oµn ph©n c«ng c¸c b¹n cã kh¶ n¨ng viÕt kÞch b¶n theo tõng chÆng ®­êng lÞch sö: c¶nh tuyªn thÖ tr­íc cê §¶ng, cê Tæ quèc trong ngµy thµnh lËp §éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n; c¶nh c¸c chiÕn sÜ c¸ch m¹ng cïng nh©n d©n vïng lªn giµnh lÊy chÝnh quyÒn ngµy 19/8; c¶nh kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ; c¶nh bé ®éi kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ; c¶nh bé ®éi hµnh qu©n vµo Nam chiÕn ®Êu chèng ®Õ quèc MÜ, c¶nh chiÕn ®Êu víi m¸y bay B52 t¹i Hµ Néi, c¶nh tiÕn vÒ Sµi Gßn, c¶nh chiÕn th¾ng 30/4/1975.
- Chän c¸c b¹n ho¸ trang thµnh c¸c vai diÔn cã trong kÞch b¶n, vÝ dô nh­: bé ®éi, d©n qu©n, bµ mÑ, c¸c em nhá, qu©n ®Þch…
- Chän bµi h¸t minh ho¹ tõng ch­¬ng tr×nh (nªn 1 nam 1 n÷).
- Tæ chøc luyÖn tËp
- ViÕt giÊy mêi c¸c thÇy, c« gi¸o, c¸n bé §oµn tr­êng, Ban gi¸m hiÖu tham dù.
- Trang trÝ, chuÈn bÞ ©m thanh loa ®µi cho buæi lÔ.
b. ChuÈn bÞ theo h×nh thøc mét buæi lª kØ niÖm ngµy 22/12.
- Mêi ®¹i biÓu lµ MÑ ViÖt Nam anh hïng trªn ®Þa bµn.
- Mêi ®¹i biÓu lµ cùu chiÕn binh cña ®Þa ph­¬ng cã thµnh tÝch chiÕn ®Êu, mêi c¸c thÇy c« gi¸o ®· tõng lµ bé ®éi ®Õn tham dù buæi lÔ.
- Chän c¸c b¹n trong líp cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¸c bµi h¸t nh­: Mµu hoa ®á, c¸c bµi h¸t vÒ MÑ ViÖt Nam anh hïng…
- TËp luyÖn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.
- ChuÈn bÞ ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh
- ChuÈn bÞ loa ®µi vµ trang trÝ.
c. ChuÈn bÞ theo h×nh thøc thÓ hiÖn tæ khóc nh÷ng bµi ca c¸ch m¹ng:
- Thµnh lËp ®éi ®ång ca
- Lùa chän c¸c bµi h¸t: 19 th¸ng 8; TiÕn b­íc d­íi qu©n k×; Gi¶i phãng §iÖn biªn; TiÕn vÒ Hµ néi; B¸c ®ang cïng chóng ch¸u hµnh qu©n; Hµ néi - §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng; TiÕn vÒ Sµi Gßn; Nh­ cã B¸c trong ngµy vui ®¹i th¾ng
- ViÕt lêi dÉn cho ch­¬ng tr×nh tæ khóc (mçi bµi h¸t g¾n víi mét chÆng ®­êng c¸ch m¹ng).
- Tæ chøc luyÖn tËp.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
1. §èi víi h×nh thøc ho¹t c¶nh s©n khÊu.
- Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.
- Chµo cê.
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh 1: §äc lêi dÉn më mµn, nãi vµi nÐt vÒ lÞch sö ra ®êi cña Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam (ra ®êi 22/12/1944 t¹i mét khu rõng ë huyÖn Hµ Qu¶ng, tØnh Cao B»ng, lóc ®ã Qu©n ®éi ta míi chØ cã 34 chiÕn sÜ mµ nay ®· trë thµnh mét lùc l­îng hïng hËu, cã mÆt kh¾p n¬i, tõ ®ång b»ng ®Õn miÒn nói, h¶i ®¶o xa x«i…, tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, Qu©n ®éi ta ®· lËp nªn nh÷ng chiÕn c«ng hiÓn h¸ch…).
Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh 2 ®äc tiÕp vµ sau lêi dÉn lµ c¸c c¶nh thÓ hiÖn, vÝ dô nh­ c¶nh toµn d©n vïng lªn giµnh lÊy chÝnh quyÒn ngµy 19/8 vµ bµi h¸t 19 th¸ng 8, hoÆc c¶nh bé ®éi ta kÐo ph¸o trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ vµ bµi h¸t Hß kÐo Ph¸o…
- KÕt thóc ho¹t c¶nh s©n khÊu lµ bµi h¸t: Nh­ cã B¸c trong ngµy vui ®¹i th¾ng.
2. §èi víi h×nh thøc mét buæi lÔ kØ niÖm 22/12:
- Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.
- Chµo cê.
- Phót truyÒn thèng: ¤n l¹i tãm t¾t lÞch sö Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt nam, cã h¸t móa minh ho¹, phót t­ëng nhí c¸c chiÕn sÜ ®· hi sinh v× ®Êt n­íc (h¸t bµi Mµu hoa ®á).
- TÆng quµ cho Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng (h¸t bµi h¸t vÒ nh÷ng ng­êi Mej ViÖt Nam anh hïng).
- Ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ chµo mõng.
- Mêi ®¹i diÖn cùu chiÕn binh cña ®Þa ph­¬ng, thÇy gi¸o ®· tõng lµ bé déi giao l­u cïng häc sinh (trao ®æi, trß chuyÖn, ph¸t biÓu c¶m t­ëng).
- KÕt thóc: H¸t bµi Nh­ cã B¸c trong ngµy vui ®¹i th¾ng.
3. §èi víi h×nh thøc thÓ hiÖn tæ khóc nh÷ng bµi ca c¸ch m¹ng.
- TËp trung dµn ®ång ca
- Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.
- Chµo cê
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ®äc lêi ®Ò dÉn.
- ThÓ hiÖn c¸c bµi h¸t nh­ lêi dÉn, theo thø tù: 19 th¸ng 8; TiÕn b­íc d­íi qu©n k×; Gi¶i phãng §iÖn biªn; TiÕn vÒ Hµ néi; B¸c ®ang cïng chóng ch¸u hµnh qu©n; TiÕn vÒ Sµi Gßn; Nh­ cã B¸c trong ngµy vui ®¹i th¾ng.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 1.
Thanh niªn víi viÖc gi÷ g×n B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc
 
A. Môc tiªu gi¸o dôc
Sau chñ ®Ò nµy, häc sinh cÇn:
- HiÓu ®­îc néi dung vµ ý nghÜa cña viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc còng nh­ nh÷ng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ v¨n ho¸.
- Cã th¸i ®é ñng hé viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña d©n téc; tin t­ëng ë chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña Nhµ n­íc ta.
- RÌn luyÖn hµnh vi øng xö cã v¨n ho¸ trong giao tiÕp; biÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña d©n téc.
B. Néi dung ho¹t ®éng
- T×m hiÓu c¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña Nhµ n­íc.
- §ãng kÞch dùa trªn c¸c t×nh huèng gi¶ ®Þnh.
- DiÔn ®µn thanh niªn: “Tuæi trÎ víi viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc”.
C. Gîi ý thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.
 
Ho¹t ®éng 1
Thi t×m hiÓu c¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña nhµ n­íc
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu néi dung vµ ý nghÜa c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, ®ång thêi hiÓu vÒ quyÒn ®­îc biÕt, ®­îc cung cÊp t­ liÖu, th«ng tin vÒ c¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña c¸c em.
- Cã th¸i ®é tin t­ëng vµo c¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña Nhµ n­íc ta.
- BiÕt thùc hiÖn vµ tuyªn truyÒn, b¶o vÖ tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸.
II. Néi dung ho¹t ®éng.
1. Kh¸i niÖm v¨n ho¸.
- Tr­íc hÕt, häc sinh ®­îc cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸i niÖm v¨n ho¸ theo c¶ nghÜa réng vµ nghÜa hÑp. Theo nghÜa réng th× v¨n ho¸ lµ toµn bé nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn do loµi ng­êi s¸ng t¹o ra. Cßn theo nghÜa hÑp, v¨n ho¸ lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn trong lèi sèng, øng xö… cña con ng­êi.
- Häc sinh còng ph¶i hiÓu nh÷ng ý chÝnh vÒ chøc n¨ng, t¸c dông cña v¨n ho¸ ®èi víi con ng­êi vµ x· héi.
2. C¸c chÝnh s¸ch vÒ v¨n ho¸ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta.
C¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña §¶ng, Nhµ n­íc ta ®­îc thÓ hiÖn ë mét sè v¨n kiÖn cña §¶ng nh­:
- C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ n¨m 1930: §¶ng chØ ra nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu nh­ gi¶i phãng d©n téc, n©ng cao d©n trÝ vµ tù do b¸o chÝ.
- §Ò c­¬ng v¨n ho¸ n¨m 1943 kh¼ng ®Þnh: v¨n ho¸ bao gåm c¶ t­ t­ëng, häc thuËt, nghÖ thuËt. V¨n ho¸ lµ mét trong ba mÆt trËn quan träng (kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸).
- Héi nghÞ v¨n ho¸ toµn quèc lÇn thø hai (1948) trong t¸c phÈm “ Chñ nghÜa M¸c vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam” cña ®ång chÝ Tr­êng Chinh c«ng bè t¹i Héi nghÞ ®· më réng kh¸i niÖm v¨n ho¸ bao gåm c¶ v¨n häc, nghÖ thuËt, khoa häc, triÕt häc, phong tôc, t«n gi¸o, lèi sèng d©n téc,…
- Quan ®iÓm vÒ v¨n ho¸ cña §¶ng thÓ hiÖn ë c¸c V¨n kiÖn §¹i héi III, IV,V (thêi k× tõ 1960 - 1985).
- Tõ n¨m 1986, b¾t ®Çu ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng, trong ®ã cã ®æi míi vÒ v¨n ho¸ ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c v¨n kiÖn §¹i Héi VI, VII, VIII vµ Héi nghÞ TW 5 kho¸ VI, Héi nghÞ TW 4 kho¸ VII, Héi nghÞ TW 5 kho¸ VIII - chuyªn ®Ò vÒ v¨n ho¸…
- HiÕn ph¸p n¨m 1992, ch­¬ng III còng kh¼ng ®Þnh râ chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña Nhµ n­íc ta ®· ®Ò cËp ®Õn v¨n ho¸ ë c¸c khÝa c¹nh:
+ Nhµ n­íc chñ tr­¬ng b¶o tån ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam, c¸c di s¶n v¨n ho¸ d©n téc, nh÷ng gi¸ trÞ cña nÒn v¨n hiÕn c¸c d©n téc ViÖt Nam, t­ t­ëng, ®¹o ®øc, t¸c phong Hå ChÝ Minh vµ tiÕp thi tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i, cÊm truyÒn b¸ t­ t­ëng, v¨n hãa ph¶n ®éng, ®åi truþ, bµi trõ mª tÝn, hñ tôc.
+ V¨n ho¸ cã chøc n¨ng gãp phÇn båi d­ìng nh©n c¸ch vµ tinh thÇn cao ®Ñp cña con ng­êi ViÖt Nam,…
3. Néi dung mét sè ®iÒu, kho¶n cña C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em cã liªn quan.
- §iÒu 13: Nãi vÒ viÖc trÎ em cã quyÒn ®­îc tiÕp nhËn th«ng tin tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau.
- §iÒu 17: Nãi vÒ viÖc khuyÕn khÝch c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng phæ biÕn c¸c th«ng tin vµ t­ liÖu cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi vÒ mÆt x· héi vµ v¨n ho¸ cho trÎ em…
Nh­ vËy, néi dung cña ho¹t ®éng, t×m hiÓu c¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña Nhµ n­íc ta do §¶ng l·nh ®¹o. Gi¸o viªn sÏ lùa chän, ®Þnh h­íng nh÷ng chÝnh s¸ch c¬ b¶n vÒ v¨n ho¸, gióp häc sinh cã nhËn thøc ®óng ®¾n vµ thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm cña toµn §¶ng, toµn d©n hiÖn nay lµ x©y dùng vµ ph¸t triÓn mét nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn
- §Þnh h­íng néi dung cÇn t×m cho häc sinh vÒ v¨n ho¸ vµ c¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. H­íng dÉn häc sinh t×m ®äc c¸c tµi liÖu, t­ liÖu liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng. H­íng dÉn c¸c em t×m ®äc §iÒu 13 vµ §iÒu 17 trong c«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em.
- Gîi ý mét sè c©u hái gióp häc sinh tæ chøc ho¹t ®éng thi t×m hiÓu “C¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc”, vÝ dô:
+ B¹n hiÓu v¨n ho¸ lµ g× ?
+ Chøc n¨ng, ý nghÜa cña v¨n ho¸ ®èi víi con ng­êi vµ x· héi ?
+ C¸c chÝnh s¸ch x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ d©n téc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu nµo ? B¹n h·y nªu vµi vÝ dô.
+ Héi nghÞ TW 5 kho¸ VIII cã chñ ®Ò chÝnh lµ g× ?
+ NghÞ quyÕt Héi nghÞ TW 5 kho¸ VIII ®· ®Ò ra mÊy nhiÖm vô x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam ? B¹n h·y nªu tªn mét trong c¸c nhiÖm vô ®ã.
+ B¹n h·y nªu mét vµi néi dung chÝnh cña nhiÖm vô x©y dùng m«i tr­êng v¨n ho¸ ë NghÞ quyÕt TW 5 kho¸ VIII.
+ B¹n h·y nªu néi chÝnh vµ gi¶i thÝch §iÒu 13 vµ §iÒu 17 C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em.
+ §iÒu 13 vµ 17 trong C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em gióp g× cho b¹n trong viÖc t×m hiÓu c¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ? (Tù tin h¬n, tõ ®ã hiÓu s©u h¬n ý nghÜa cña c¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸…).
+ B¹n h·y nªu néi dung chÝnh cña §iÒu 8, §iÒu 30, §iÒu 31 trong C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em.
+ C¸c ®iÒu 8, 30, 31 nªu trªn cã liªn quan g× ®Õn chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ?
(Xem gîi ý ®¸p ¸n c¸c c©u hái trªn ®©y ë phÇn  T­ liÖu tham kh¶o).
Nh×n chung, chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña Nhµ n­íc lµ vÊn ®Ò lín, gi¸o viªn chØ nªn h­íng häc sinh t×m hiÓu kÜ ë NghÞ quyÕt TW 5 kho¸ VIII vµ tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò gÇn gòi, dÔ hiÓu víi häc sinh, tr¸nh ®i qu¸ réng.
- Giao cho c¸n bé líp vµ BCH chi ®oµn phèi hîp tæ chøc ho¹t ®éng.
- Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªn mêi thªm gi¸o viªn m«n Gi¸o dôc c«ng d©n cïng phèi hîp lµm cè vÊn cho ho¹t ®éng thi t×m hiÓu cña häc sinh vµ chuÈn bÞ ®¸p ¸n cho c¸c c©u hái trªn.
2. Häc sinh
C¸n bé líp vµ BCH Chi ®oµn héi ý bµn b¹c thèng nhÊt c¸c viÖc ph¶i chuÈn bÞ. X©y dùng ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ cö ng­êi ®iÒu khiÓn.
- Cö Ban gi¸m kh¶o.
- Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ gi¸o viªn m«n GDCD lµm cè vÊn.
- Giao cho c¸c tæ chuÈn bÞ néi dung kÜ l­ìng ®Ó s½n sµng tham gia cuéc thi.
- ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.
- Ph©n c«ng trang trÝ, kª bµn ghÕ cho phï hîp víi ho¹t ®éng.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cã thÓ diÔn ra nh­ sau:
- Ng­êi ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng “ThÞ t×m hiÓu c¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña Nhµ n­íc” víi h×nh thøc thi theo tæ.
- Giíi thiÖu Ban cè vÊn vµ Ban gi¸m kh¶o.
- B­íc vµo cuéc thi, ng­êi ®iÒu khiÓn lÇn l­ît nªu c¸c c©u hái, tæ nµo cã tÝn hiÖu tr­íc sÏ tr¶ lêi. Sau khi tæ b¹n tr¶ lêi, c¸c tæ kh¸c cã thÓ ph¸t biÓu bæ sung thªm hoÆc ph¸t biÓu quan ®iÓm riªng cña m×nh. C¸c ý kiÕn ®Òu ®­îc Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm sau khi ®· hái ý kiÕn Ban cè vÊn.
- C«ng bè kÕt qu¶ cuéc thi.
- Trong qu¸ tr×nh thi nªn cã xen kÏ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng 2
®ãng kÞch dùa trªn c¸c t×nh huèng gi¶ ®Þnh
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- Cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ b¶n s¾c d©n téc ®­îc thÓ hiÖn trong phong tôc tËp qu¸n, lÔ héi, trang phôc d©n téc vµ trong ®¹o ®øc, lèi sèng cña thanh niªn häc sinh hiÖn nay.
- Cã th¸i ®é tù hµo vµ t«n träng nh÷ng vÎ ®Ñp cña b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.
- BiÕt øng xö cã v¨n ho¸ trong cuéc sèng, trong quan hÖ víi mäi ng­êi. BiÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ b¶n s¾c v¨n ho¸, d©n téc.
II. Néi dung ho¹t ®éng
Häc sinh x©y dùng c¸c tiÓu phÈm vµ nh÷ng t×nh huèng xoay quanh c¸c néi dung sau:
- Nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cÇn phª ph¸n.
- Nh÷ng vÎ ®Ñp cña b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cÇn ®­îc gi÷ g×n, b¶o vÖ.
- Quan hÖ vµ øng xö cã v¨n ho¸ trong cuéc sèng.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn.
- Nªu néi dung ho¹t ®éng vµ gîi ý c¸c h×nh thøc tiÕn hµnh nh»m ®Þnh h­íng cho häc sinh chuÈn bÞ. Cã c¸c h×nh thøc nh­:
+ C¸c nhãm tr×nh bµy tiÓu phÈm theo chñ ®Ò gîi ý.
+ Tæ chøc th¶o luËn tiÓu phÈm võa tr×nh bµy.
HoÆc:
+ Nªu c¸c t×nh huèng.
+ Th¶o luËn ®­a ra c¸ch gi¶i quyÕt t×nh huèng.
- Giao cho c¸n bé líp vµ BCH Chi ®oµn tæ chøc chuÈn bÞ néi dung vµ c¸c ph­¬ng tiÖn cho ho¹t ®éng.
- KiÓm tra vµ gióp ®ì häc sinh chuÈn bÞ.
2. Häc sinh.
2.1. ChuÈn bÞ x©y dùng tiÓu phÈm. D­íi ®©y lµ nh÷ng t×nh huèng gîi ý:
a. VÉn lµ häc sinh líp 11 cña mét tr­êng THPT ë Hµ néi. NghØ hÌ, V©n ®­îc vµo ch¬i trong Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Mét lÇn cïng bè mÑ ®i chî, nh×n thÊy c¸c b¸, c¸c c« mÆc quÇn ¸o bµ ba, V©n bÜu m«i nãi sao d©n thµnh phè trong nµy cßn nhiÒu ng­êi l¹c hËu thÕ, thÕ kØ XXI råi mµ ch¶ t©n tiÕn tÝ nµo. Bè mÑ V©n b¶o V©n kh«ng nªn chó ý qu¸ ®Õn c¸ch ¨n mÆc cña ng­êi kh¸c, miÔn hä mÆc lÞch sö, kÝn ®¸o lµ ®­îc, nh÷ng V©n vÉn kh«ng chÞu hiÓu.
Yªu cÇu th¶o luËn: B¹n nhËn xÐt g× vÒ th¸i ®é cña V©n ? B¹n sÏ tranh luËn víi V©n nh­ thÕ nµo ?
b. H«m nay lµ ngµy mång 10 th¸ng 3 ©m lÞch, mét nhãm b¹n häc cïng tr­êng rñ nhau hµnh h­¬ng vÒ ®Êt tæ. Trong nhãm, Hoa vèn lµ mét hoa kh«i vµ th­êng thay ®æi “ mèt” liªn tôc. H«m nay, Hoc mÆc mét bé v¸y ng¨n skhoe cÆp ch©n dµi, tr«ng Hoa thËt hÊp dÉn. Nh­ng khi ®Õn chç tËp trung, mét sè b¹n ®Ò nghÞ Hoa kh«ng nªn mÆc nh­ vËy ®Ó ®i lÔ héi, mét sè b¹n l¹i b¶o vÖ Hoa. C¶ nhãm tranh luËn kh¸ gay g¾t. Hoa còng ®øng vÒ phÝa c¸c b¹n b¶o vÖ m×nh ®Ó tranh luËn.
Yªu cÇu  th¶o luËn:
- NÕu lµ Hoa, b¹n sÏ xö sù nh­ thÕ nµo ?
- B¹n ®øng vÒ phÝa nµo trong hai ý kiÕn trªn ? V× sao ?
c. X©y dùng t×nh huèng vÒ c¸c phong tôc, tËp qu¸n tæ ®Ñp trong ngµy TÕt Nguyªn ®¸n (tËp tôc, giao tiÕp, øng xö..)
Yªu cÇu th¶o luËn: B¹n nhËn xÐt g× vÒ c¸c phong tôc, tËp qu¸n tèt ®Ñp cña d©n téc ta? B¹n bæ sung g× cho tiÓu phÈm mµ nhãm võa thÓ hiÖn ?
d. Hai b¹n nam n÷ biÕt nhau nh­ng ch­a quen. C¶ hai cã c¶m t×nh víi nhau. Ai nªn lµm quen tr­íc ? Lµm quen nh­ thÕ nµo ?
e. X©y dùng tiÓu phÈm khi cã kh¸ch ®Õn ch¬i nhµ: cÇn giao tiÕp, ®ãn kh¸ch nh­ thÕ nµo ?
Yªu cÇu th¶o luËn:
- B¹n nhËn xÐt g× vÒ c¸ch giao tiÕp øng xö cña kh¸ch vµ cña chñ nhµ trong tiÓu phÈm trªn ?
- NÕu b¹n lµ chñ nhµ, b¹n sÏ ®ãn kh¸ch nh­ thÕ nµo ?
- NÕu b¹n lµ kh¸ch, b¹n sÏ øng xö nh­ thÕ nµo ?
2.2. C¶ c¸c nhãm chuÈn bÞ ®ãng vai theo c¸c t×nh huèng gi¶ ®Þnh.
2.3. X©y dùng c¸c c©u hái th¶o luËn.
2.4. Cö mét ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh.
2.5. Mêi cè vÊn chuyªn m«n lµ gi¸o viªn d¹y m«n GDCD vµ m«n Ng÷ v¨n.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng cã thÓ ®­îc diÔn ra nh­ sau :
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh nªu néi dung, yªu cÇu cña ho¹t ®éng. Nªu râ c¸c chñ ®Ò cÇm s¾m vai.
- Giíi thiÖu c¸c nhãm sÏ s¾m vai theo c¸c tiÓu phÈm gîi ý hoÆc tù x©y dùng theo t×nh huèng gi¶ ®Þnh.
- LÇn l­ît nªu tªn tiÓu phÈm hoÆc t×nh huèng, sau ®ã c¸c nhãm b­íc ra tù giíi thiÖu c¸c vai vµ nh©n vËt trong tiÓu phÈm cña m×nh.
- C¸c nhãm tr×nh bµy tiÓu phÈm. Mçi tiÓu phÈm tõ 5 - 10 phót.
- Sau khi tiÓu phÈm ®­îc tr×nh bµy, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh nªu c©u hái cho líp th¶o luËn, cã thÓ chia nhãm th¶o luËn… (C¸c nhãm th¶o luËn tõ 10 - 15 phót, ghi kÕt qu¶ th¶o luËn vµo giÊy).
- Sau khi c¸c nhãm th¶o luËn, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh lÇn l­ît mêi ®¹i diÖn c¸c nhím lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm. Cã thÓ yªu cÇu c¶ líp cïng trao ®æi thªm.
- Cuèi cïng, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh yªu cÇu cè vÊn chuyªn m«n tãm t¾t l¹i nh÷ng ý kiÕn vµ kÕt luËn.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng 3
DiÔn ®µn thanh niªn “Tuæi trÎ víi viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc”
 
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy, häc sinh cÇn:
- HiÓu b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc lµ vÊn ®Ò sèng cån cña mét d©n téc, mét ®Êt n­íc trong thÕ giíi hiÖn ®¹i.
- HiÓu quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn cña m×nh vÒ vÊn ®Ò b¶n s¾c v¨n ho¸ còng nh­ quyÒn ®­îc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.
- Cã th¸i ®é t«n träng, tù hµo vÒ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cña ng­êi ViÖt Nam.
- BiÕt gi÷ g×n, ph¸t huy vµ b¶o vÖ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.
II. Néi dung ho¹t ®éng
- Qua ho¹t ®éng, häc sinh hiÓu ®­îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhÊt cña b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cÇn ph¶i ®­îc gi÷ g×n vµ ph¸t huy lµ: “B¶n s¾c d©n téc cña v¨n ho¸ ViÖt Nam bao gåm nh÷ng gi¸ trÞ bÒn v÷ng, nh÷ng tinh hoa ®­îc vun ®¾p nªn qua lÞch sö hµng n¨m ®Êu tranh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc, t¹o thµnh nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam, con ng­êi ViÖt Nam. §ã lµ lßng yªu n­íc nång nµn, ý chÝ tù c­êng d©n téc, tinh thÇn ®oµn kÕt, tÝnh céng ®ång g¾n kÕt c¸ nh©n - gia ®×nh - lµng - n­íc; Lßng nh©n ¸i bao dungm, träng ngi· t×nh ®¹o lý; ®øc tÝnh cÇn cï, s¸ng t¹o trong lao ®éng; tÕ nhÞ trong c­ sö, gi¶n dÞ trong lèi sèng… B¶n s¾c d©n téc cßn ®Ëm nÐt trong c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn mang tÝnh d©n téc ®éc ®¸o “ (v¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø nam BCH Trung ­¬ng kho¸ VIII, Tr 22 - 23 , NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi, 1998).
- Trong c¸c lÜnh vùc v¨n ho¸ th× t­ t­ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng vµ ®êi sèng v¨n ho¸ ®­îc coi lµ quan träng nhÊt hiÖn nay vµ cÇn ®­îc chó träng quan t©m trong diÔn ®µn.
- Tõ nhËn thøc, häc sinh liªn hÖ víi thùc tiÔn cuéc sèng ë tr­êng, ë gia ®×nh céng ®ång x· héi vÒ c¸c biÓu hiÖn cña b¶n s¾c v¨n ho¸ dan téc mµ chóng ta cÇn gi÷ g×n vµ ph¸t huy nh­: §¹o ®øc, lèi sèng, giao tiÕp, trang phôc, nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn kh¸c cña ®êi sèng v¨n ho¸…
- Vai trß, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh víi viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn.
- §Þnh h­íng néi dung ho¹t ®éng, h­íng dÉn häc sinh s­u tÇm, t×m ®äc c¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o vÒ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc; Ngoµi ra cÇn t×m ®äc thªm c¸c ®iÒu 13, 17, 30, 31 trong C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em.
- Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng néi dung cÇn ph¸t biÓu ý kÕin vµ trao ®æi trong diÔn ®µn gióp häc sinh khai th¸c, më réng néi dung ho¹t ®éng nh»m cñng cè vµ kh¾c s©u nhËn thøc cho c¸c em. VÝ dô:
+ B¹n hiÓu b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc lµ g× ?
+ B¹n h·y nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.
+ T¹i sao ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ?
+ Nh÷ng biÓu hiÖn cña ®¹o ®øc, lèi sèng tr¸i ng­îc víi b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ?
+ HËu qu¶ cña viÖc kh«ng gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc lµ g× ?
+ Tuæi trÎ chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ?
+ §iÒu 13 trong C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em cã néi dung g× ? B¹n vËn dông §iÒu 13 ®ã nh­ thÕ nµo trong cuéc sèng ?
+ H·y tr×nh bµy néi dung chÝnh cña §iÒu 31 C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em vÌ liªn hÖ thùc tÕ mµ b¹n biÕt.
- ChuÈn bÞ ®¸p ¸n cho nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra, cung cÊp ®¸p ¸n cho ng­êi ®iÒu khiÓn ®Ó ng­êi ®ã cã thÓ tæng kÕt l¹i nh÷ng ý kiÕn ph¸t biÓu trong diÔn ®µn.
- Lµm cè vÊn, gióp häc sinh gi¶i ®¸p nh÷ng t×nh huèng, nh÷ng vÊn ®Ò mµ c¸c em cßn lóng tóng…
- Giao cho c¸n bé líp vµ BCH Chi ®oµn chuÈn bÞ vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña líp.
2. Häc sinh.
C¸n bé líp vµ BCH Chi ®oµn lµ ng­êi tæ chøc diÔn ®µn, chñ ®éng bµn b¹c ®Ó chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­:
- Yªu cÇu mçi tæ chän tõ mét ®Õn hai ng­êi chuÈn bÞ ý kiÕn tham luËn t¹i diÔn ®µn. Nªu c¸c vÊn ®Ò cô thÓ cho tõng tæ ®Ó häc sinh chuÈn bÞ tr­íc.
- Thèng nhÊt ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ cö ng­êi ®iÒu khiÓn.
- Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm lµm cè vÊn cho ho¹t ®éng.
- ChuÈn bÞ mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ.
- Ph©n c«ng trang tró, kª bµn ghÕ…
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng.
Ch­¬ng tr×nh diÔn ®µn cã thÓ tiÕn hµnh nh­ sau:
- Ng­êi ®iÒu khiÓn nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña diÔn ®µn, nhÊn m¹nh ý nghÜa (trong C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em) vÒ QuyÒn cña hcä sinh ®­îc biÓu ®¹t ý kiÕn cña m×nh trong mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn b¶n s¾c v¨n ho¸ vµ gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc lµm cho diÔn ®µn s«i næi h¬n. TiÕp theo, ng­êi ®iÒu khiÓn giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu c¸c thÇy, c« gi¸o cè vÊn.
- LÇn l­ît mêi ®¹i diÖn c¸c tæ ®· ®­îc chuÈn bÞ lªn diÔn ®µn ph¸t biÓu ý kiÕn, nªu quan ®iÓm cña m×nh vÒ mét vÊn ®Ò ®Æt ra.
- Sau mçi ý kiÕn trªn diÔn ®µn, ng­êi ®iÒu khiÓn cho líp th¶o luËn, tranh luËn ®Ó lµm s¸ng tá, kh¸c s©u vÊn ®Ò. §ång th­ßi, ng­êi ®iÒu khiÓn cã thÓ nªu ra c¸c c©u hái liªn quan tíi vÊn ®Ò ®Ó c¶ líp cïng trao ®æi. Cã thÓ hái ý kiÕn cè vÊn vÒ vÊn ®Ò mµ häc sinh c¶m thÊy ch­a tho¶ ®¸ng.
- Qu¸ tr×nh diÔn ®µn nªn xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.
- Cuèi cïng, ng­êi ®iÒu khiÓn tãm t¾t l¹i vµ kÕt luËn. Cã thÓ mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm gióp ®ì ®Ó häc sinh cã nh÷ng kÕt luËn tho¶ ®¸ng sau diÔn ®µn.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 2
Thanh niªn víi lÝ t­ëng c¸ch m¹ng
 
A. Môc tiªu gi¸o dôc
Sau chñ ®Ò nµy, häc sinh cÇn:
- NhËn thøc ®óng ®¾n vÒ lÝ t­ëng c¸ch m¹ng cña §¶ng, cña d©n téc, ®ã lµ: §éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi CNXH, phÊn ®Êu v× môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh, x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n nh»m gãp phÇn thùuc hiÖn lÝ t­ëng c¸ch m¹ng ®ã.
- Cã hoµi b·o, ­íc m¬ cho t­¬ng lai cña b¶n th©n, biÕt x©y dùng kÕ ho¹ch vµ quyÕt t©m phÊn ®Êu ®Ó thùc hiÖn ­íc m¬, hoµi b·o ®ã.
- TÝch cùc, chñ ®éng trong häc tËp vµ rÌn luyÖn, ph¸t triÓn n¨ng lùc tù kh¼ng ®Þnh, tù hoµn thiÖn b¶n th©n.
B. Néi dung ho¹t ®éng
- Th¶o luËn chuyªn ®Ò “LÝ t­ëng vµ ­íc m¬ cña thanh niªn”.
- Thi tr×nh bµy “ LÝ t­ëng cña thanh niªn ngµy nay”.
- BiÓu diÔn v¨n nghÖ “Mõng §¶ng, mõng xu©n”.
C. Gîi ý thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.
 
Ho¹t ®éng 1
Th¶o luËn chuyªn ®Ò: “LÝ t­ëng vµ ­íc m¬ cña thanh niªn”
I. Môc tiªu ho¹t ®éng.
Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu ®­îc lÝ t­ëng lµ môc tiªu cao ®Ñp, lµ lÏ sèng, lµ kh¸t väng cña tuæi trÎ. HiÓu häc sinh cã quyÒn bµy tá quan ®iÓm cña m×nh vÒ lÝ t­ëng cña ng­êi thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay.
- Cã thÓ tr×nh bµy ­íc m¬, hoµi b¶o cña b¶n th©n tr­íc tËp thÓ. BiÕt x©y dùng kÕ ho¹ch hµnh ®éng vµ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn ­íc m¬ lÝ t­ëng ®ã.
- T«n träng nh÷ng hoµi b·o, ­íc m¬ cña b¶n th©n vµ b¹n bÌ; tÝch cùc häc tËp rÌn luyÖn vµ phÊn ®Êu ®Ó thùc hiÖn ­íc m¬, lÝ t­ëng cao ®Ñp ®ã.
II. Néi dung ho¹t ®éng.
- Tæ chøc th¶o luËn ®Ó häc sinh cã c¬ héi thÓ hiÖn quyÒn ®­îc bµy tá kh¸t väng, ­íc m¬, lÝ t­ëng cña thanh niªn trong thêi ®¹i ngµy nay.
- Gîi ý tËp trung vµo 4 vÊn ®Ò c¬ b¶n sau:
+ Kh¸t väng vÒ ®éc lËp d©n téc: Mong muèn ®Êt n­íc ph¸t triÓn trong hoµ b×nh vµ æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi. TÝch cùc héi nhËp vµ hîp t¸c quèc tÕ mét c¸ch toµn diÖn vµ ®a ph­¬ng nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®­îc quyÒn tù quyÕt vµ tÝnh ®éc lËp tù chñ, gi÷ v÷ng ®­îc b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ®Ó hoµ nhËp mµ kh«ng bÞ hoµ tan, ®ång thêi cã hoµi b·o vµ ý chÝ v­¬n lªn, quyÕt kh«ng cam chÞu “nghÌo - hÌn”, s¸nh vai víi c¸c c­êng quèc n¨m ch©u. MÆt kh¸c kh«ng ®Ó thanh niªn bÞ “n« lÖ vÒ mÆt tinh thÇn, t­ t­ëng”, gi¶i tho¸t cho thÕ hÑ trÎ khái t©m lÝ väng ngo¹i, chuéng ngo¹i vµ sïng ngo¹i qu¸ møc. §Æc biÖt, b¶n th©n ph¶i biÕt tù “®Ò kh¸ng” ®Ó kh«ng sa vµo c¹m bÉy cña “©m m­u diÔn biÕn hoµ b×nh” vµ c¸c tÖ n¹n x· héi v.v…
+ §¶m b¶o cho thanh niªn häc sinh mét m«i tr­êng th©n thiÖn ®Ó häc tËp vµ rÌn luyÖn, nh»m gióp häc sinh rÌn luyÖn kh¶ n¨ng tù chñ vµ biÕt ®¸nh gi¸ ®óng gi¸ trÞ søc lao ®éng cña m×nh; t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em ®­îc häc tËp, ®µo t¹o, lùa chän nghÒ nghiÖp, viÖc lµm võa ®óng víi n¨ng lùc, së tr­êng cña m×nh, võa mang l¹i lîi Ých cho b¶n th©n, ®ång th­ßi gióp Ých cho x· héi vµ lµm giµu cho ®Êt n­íc.
+ Kh¸t väng ®­îc sèng vµ häc tËp trong mét x· héi c«ng b»ng vµ b×nh ®¼ng: §ã lµ sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, b×nh ®¼ng gi÷a phôn÷ vµ nam gi­ãi, gi÷a trÎ em vµ trÎ em g¸i vÒ thô h­ëng thµnh qu¶ cña c«ng cuéc ph¸t triÓn. Sù c«ng b»ng vÒ c¬ héi häc tËp, vÒ h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ, ch¨m sãc søc khoÎ; Thô h­ëng c¸c thµnh tùu vÒ v¨n ho¸; c¬ héi cã viÖc lµm, tùu t¹o viÖc lµm phï hîp víi n¨ng lùc, së tr­êng cña tõng ng­êi.
+ ¦íc m¬ v­¬n tíi mét lèi sèng toµn diÖn: ch©n - thÖin - mÜ. Cã hoµi b·o, s¸ng t¹o; lu«n cã nhu cÇu n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm häc tËp ®Ó tiÕp thu kiªn thøc, kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp; cã t×nh b¹n, t×nh yªu ch©n chÝnh, tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong tËp thÓ vµ trong x· héi. BiÕt tiªu dïng hîp lÝ c¸c s¶n phÈm cña x· héi.
- §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng kh¸t väng, ­íc m¬ trªn, thanh niªn häc sinh líp 11 ph¶i lµm g×? B»ng biÖn ph¸p nµo ?
- §­a ra cam kÕt hµnh ®éng, quyÕt t©m thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p trªn ®Ó tù hoµn thiÖn b¶n th©n nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng lÝ t­ëng, ­íc m¬ cao ®Ñp trong cuéc sèng.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn.
- Cïng häc sinh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chuÈn bÞ ho¹t ®éng.
- H­íng dÉn häc sinh t×m ®äc s¸ch §iÒu 12, 13 trong C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em.
- Gîi ý mét sè c©u hái ®Ó häc sinh chuÈn bÞ ý kiÕn vµ chñ ®éng tham gia th¶o luËn. VÝ dô:
+ Theo b¹n, lÝ t­ëng cña thanh niªn trong thêi ®¹i ngµy nay lµ g× ?
+ ý nghÜa cña viÖc x¸c ®Þnh ®­îc lÝ t­ëng sèng ®çi víi cuéc ®êi cña mçi con ng­êi nh­ thÕ nµo ?
+ Mçi ng­êi cã quyÒn bµy tá suy nghÜ cña m×nh vÒ lÝ t­ëng sèng hay lÝ t­ëng c¸ch m¹ng cña §¶ng kh«ng ? NÕu suy nghÜ ®ã kh«ng ®ång quan ®iÓm víi sè ®«ng trong tËp thÓ th× theo b¹n, ng­êi ®ã ph¶i lµm g× ?
+ Chóng ta cã quyÒn yªu cÇu Nhµ n­íc, c¸c ®oµn thÓ x· héi, nhµ tr­êng vµ gia ®×nh t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gióp thanh niªn häc sinh thùc hiÖn ­íc m¬, lÝ t­ëng kh«ng ? NÕu cã, theo b¹n, ®ã lµ nh÷ng yªu cÇu g× ?
+ §Ó thùc hiÖn ®­îc ­íc m¬, lÝ t­ëng cña m×nh, theo b¹n, tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thanh niªn häc sinh lµ g× ?
+ v.v…
- Häp c¸n bé líp vµ BCH Chi ®oµn ®Ó thèng nhÊt néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc th¶o luËn chuyªn ®Ò. §Ò cö ng­êi chñ tr×.
- So¹n th¶o c©u hái s¸t víi c¸c néi dung c¬ b¶n ®· gîi ý ë môc néi dung ho¹t ®éng ®Ó giao cho häc sinh chuÈn bÞ ý kiÕn th¶o luËn
- Gîi ý cho c¸n bé líp vÒ c¸ch tæ chøc th¶o luËn vµ giao nhiÖm vô cô thÓ cho c¸n bé líp phô tr¸ch tõng phÇn viÖc.
- H­íng dÉn ng­êi chñ tr× thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh th¶o luËn.
- KiÓm tra c«ng viÖc chuÈn bÞ cña häc sinh.
2. Häc sinh.
- C¸n bé líp phæ biÕn néi dung th¶o luËn chuyªn ®Ò, ph©n c«ng mét sè b¹n chuÈn bÞ ý kiÕn ®Ó th¶o luËn theo c©u hái gîi ý cña gi¸o viªn.
- Giao cho c¸c tæ  chuÈn bÞ th¶o luËn ë tæ. Cö th­ kÝ ghi biªn b¶n.
- Mçi häc sinh ®Òu ph¶i chuÈn bÞ ý kiÕn ®Ó tr×nh bµy nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ chñ ®Ò th¶o luËn.
- Yªu cÇu c¸c tæ s­u tÇm nh÷ng mÈu chuyÖn, nh÷ng tÊm g­¬ng tiªu biÓu trong s¸ch b¸o hoÆc ë ®Þa ph­¬ng, ë trong tr­êng hoÆc ë líp ®· v­ît qua mäi khã kh¨n thö th¸ch ®Ó sèng cã lÝ t­ëng.
- ChuÈn bÞ mét sè bµi h¸t, bµi th¬, tranh vÏ hoÆc h×nh ¶nh minh ho¹ vÒ  nh÷ng kh¸t väng, ­íc m¬, lÝ t­ëng cao ®Ñp cña tuæi trÎ.
- Trang trÝ líp yªu cÇu cña ho¹t ®éng, chuÈn bÞ 4 tê giÊy A0, 4 bót d¹ dÇu.
- Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm lµm cè vÊn.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
1. TiÕt 1: Th¶o luËn theo tæ
- Tæ chøc th¶o luËn chuyªn ®Ò theo tæ häc tËp do c¸c tæ tr­ëng chñ tr×.
- Th­ kÝ ghi biªn b¶n.
- Tæ tr­ëng nªu c©u hái ®· gîi ý ®Ó c¸c b¹n bµy tá sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n vÒ lÝ t­ëng vµ ­íc m¬ cña thanh niªn.
- Tæ tr­ëng mêi c¸c b¹n ph¸t biÓu vÒ ­íc m¬ cña b¶n th©n hiÖn nay vµ vÒ nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn ®­îc ­íc m¬ ®ã.
- Gîi ý ®Ó c¸c b¹n tranh luËn, trao ®æi víi nhau vÒ c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn ­íc m¬, lÝ t­ëng cña m×nh, kh«ng nªn m¬ ­íc viÓn v«ng, xa rêi thùc tÕ.
- KhuyÕn khÝch c¸c b¹n kÓ nh÷ng c©u chuyÖn vµ tÊm g­¬ng tiªu biÓu vÒ ý chÝ v­¬n lªn ®Ó ®¹t ®­îc ­íc m¬, lÝ t­ëng. Qua ®ã, mçi c¸ nh©n cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc ý chÝ quyÕt t©m häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó thùc hiÖn ­íc m¬, lÝ t­ëng cña b¶n th©n.
- Tæng kÕt l¹i c¸c ý kiÕn ph¸t biÓu, ®Ò nghÞ, c¸c b¹n suy nghÜ thªm ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt th¶o luËn tuÇn sau cña líp.
2. TiÕt 2: Th¶o luËn theo líp.
- Ng­êi chñ tr× ®iÒu khiÓn th¶o luËn:
+ Giíi thiÖu th­ kÝ ghi biªn b¶n.
+ LÇn l­ît mêi ®¹i biÓu c¸c tæ tr×nh bµy kh¸i qu¸t kÕt qu¶ th¶o luËn cña tæ m×nh vÒ néi dung cña chñ ®Ò th¶o luËn. Nªu th¾c m¾c hoÆc c¸c t×nh huèng mµ tæ ®Æt ra.
+ Nªu vÊn ®Ò ®Ó c¶ líp cïng th¶o luËn s©u h¬n nh÷ng néi dung mµ c¸c tæ ch­a ®Ò cËp tíi hoÆc th¶o luËn ch­a râ.
+ Gîi ý ®Ó c¸c b¹n biÕt liªn hÖ nh÷ng ­íc m¬ víi thùc tÕ cuéc sèng, tr¸nh m¬ ­íc viÓn v«ng, chung chung hoÆc gióp c¸c b¹n nh©n ra nh÷ng khã kh¨n c¶n trë viÖc thùc hiÖn ­íc m¬ ®ã ®Ó cã biÖn ph¸p v­ît qua.
+ V¨n nghÖ xen kÏ.
+ Yªu cÇu c¸c tæ cña ®¹i diÖn lªn liÖt kª trªn tê giÊy A0 nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt mµ mét thanh niªn häc sinh líp 11 cÇn lµm ®Ó biÕn ­íc m¬ trë thµnh hiÖn thùc (treo s½n giÊy A0 lªn b¶ng hoÆc trªn t­êng, c¸c tæ liÖt kª trong 5 phót).
+ Mêi c¸c b¹n bæ sung, cïng thèng nhÊt vÒ nh÷ng biÖn ph¸p võa nªu vµ tæng hîp l¹i, viÕt thµnh ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña c¶ líp.
+ Mêi ®¹i biÓu c¸c tæ kÝ cam kÕt thi ®ua cïng hµnh ®éng ®Ó biÕn ­íc m¬, lÝ t­ëng thµnh hÖin thùuc
- Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn.
- Th­ kÝ ®äc ý kiÕn tæng hîp kÕt qu¶ th¶o luËn.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng 2
Thi hïng biÖn “LÝ t­ëng cña thanh niªn ngµy nay”
 
I. Môc tiªu ho¹t ®éng:
Sau ho¹t ®éng nµy, chä sinh cÇn:
- HiÓu râ lÝ t­ëng c¸ch m¹ng cña thanh niªn ViÖt Nam ngµy nay kh«ng thÓ t¸ch rêi v­ãi lÝ t­ëng c¸ch m¹ng cña §¶ng, cña d©n téc, ®ã lµ ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi.
- BiÕt x©y dùng kÕ ho¹ch hµnh ®éng ®Ó thùc hiÖn lÝ t­ëng ®ã. §ång thßi, lu«n tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó kh«ng xa rêi lÝ t­ëng c¸ch m¹ng mµ §¶ng ta ®· lùa chän.
- Cã th¸i ®é tÝch cùc, chñ ®éng trong häc tËp vµ rÌn luyÖn v× lÝ t­ëng cao ®Ñp cña thanh niªn.
II. Néi dung ho¹t ®éng
LÝ t­ëng võa lµ môc tiªu cao c¶ mµ con ng­êi h­íng tíi, võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy con ng­êi hµnh ®éng. LÝ t­ëng c¸ch m¹ng cña thanh niªn ViÖt Nam ngµy nay lµ lÝ t­ëng c¸ch m¹ng cña §¶ng, cña d©n téc. §ã lµ: ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi, phÊn ®Êu v× môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ, v¨n minh.
Gîi ý tËp trung vµo 4 néi dung chÝnh sau ®Ó häc sinh cã c¬ héi tr×nh bµy quan ®iÓm cña m×nh vÒ lÝ t­ëng c¸ch m¹ng cña thanh niªn ViÖt Nam ngµy nay:
- LÝ t­ëng chÝnh trÞ: LÝ t­ëng chÝnh trÞ cña thanh niªn ViÖt Nam hiÖn nay lµ ®éc lËp d©n téc vµ CNXH, lµ ý thøc vÒ niÒm tù hµo d©n téc quyÕtt v­¬n lªn chiÕn th¾ng ®ãi nghÌo, l¹c hËu, gãp søc m×nh vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc v× d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ vµ v¨n minh; H¹nh phóc, v× t­¬ng lai t­¬i s¸ng cña tuæi trÎ. LÝ t­ëng chÝnh trÞ lµ vÊn ®Ò cèt lâi cña lÝ t­ëng c¸ch m¹ng.
- LÝ t­ëng ®¹o ®øc: LÝ t­ëng ®¹o ®øc lµ niÒm tin vµ ý thøc chÊp hµnh c¸c chuÈn mùc cña céng ®ång vµ x· héi, v­¬n tíi mét nh©n c¸ch hoµn thiÖn, sèng cã ®¹o ®øc, tr¸ch nhiÖm, thuû chung, trung thùc, nh©n ¸i, g¶in dÞ, lµnh m¹nh.
- LÝ t­ëng nghÒ nghiÖp: LÝ t­ëng nghÒ nghiÖp lµ h­íng tíi mét nghÒ nghiÖp, chuyªn m«n hîp víi n¨ng lùc, së tr­êng, cã lîi cho x· héi, gia ®×nh, b¶n th©n. Ngay tõ khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng, häc sinh cÇn ph¶i biÕt h­íng nghiÖp vµ chän nghÒ ®óng ®¾n, tr¸nh viÓn v«ng, ch¹y theo “mèt” nghÒ nghiÖp trong x· héi. LÝ t­ëng cña thanh niªn ViÖt Nam ngµy nay lµ tÝch cùc häc tËp vµ rÌn luyÖn chuyªn m«n, nghÒ nghiÖp ®Ó lµ mét ng­êi c«ng d©n cã Ých, biÕt phông sù Tæ quèc, phông sù nh©n d©n vµ tÝch cùc lËp th©n, lËp nghiÖp cho b¶n th©n vµ gia ®×nh.
- LÝ t­ëng thÈm mÜ: LÝ t­ëng thÈm mÜ chÝnh lµ c¸ch nh×n nhËn vµ xu h­íng v­¬n tíi sù hoµn thiÖn nh©n c¸ch vÒ c¸c mÆt: ch©n - thiÖn - mÜ; V­¬n tíi vÎ ®Ñp vÒ trÝ tuÖ, t©m hån vµ h×nh tÓh; ®Ñp trong cèng hiÕn, h­ëng thô vµ tr­ëng thµnh; ®Ñp trong ý nghÜ, lêi nãi vµ viÖc lµm; biÕt kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a trÝ tuÖ cña th­ßi ®¹i; søuc m¹nh cña truyÒn thèng vµ b¶n s¾c cña d©n téc… nh»m x©y dùng c¸i ®Ñp b¶n chÊt trong cuéc sèng cña c¸ nh©n còng nh­ céng ®ång x· héi.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn.
- Cïng häc sinh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chuÈn bÞ ho¹t ®éng.
- Häp víi c¸n bé líp vµ BCH Chi ®oµn ®Ó thèng nhÊt néi dung vµ c¸ch thøc tæ chøc thi hïng biÖn.
- §Ò cö ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh.
- Chän 2 trong4 chñ ®Ò chÝnh ë phÇn néi dung ho¹t ®éng phï hîp v­ãi häc sinh líp 11 ®Ó gi¸o cho c¸c tæ chuÈn bÞ bµi hïng biÖn (mçi tæ ph¶i chuÈn bÞ 2 bµi vÒ chñ ®Ò mµ gi¸o viªn ®· lùa chän).
- Gîi ý vÒ c¸ch tæ chøc cuéc thi cho Ban tæ chøc vµ giao nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c em.
- H­íng dÉn, gãp ý söa bµi hïng biÖn cña c¸c tæ.
- KiÓm tra c«ng viÖc chuÈn bÞ cña häc sinh.
2. Häc sinh.
- C¸n bé líp phæ biÕn néi dung cuéc thi hïng biªn, giao cho c¸c tæ chuÈn bÞ viÕt bµi theo chñ ®Ò gi¸o viªn ®· lùa chän.
- C¸c tæ cö ng­êi viÕt bµi dù thi hïng biÖn, lÊy ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn, tËp hïng biªn tr­íc tæ.
- Yªu cÇu c¸c b¹n chuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ phï hîp v­ãi chñ ®Ò cuéc thi.
- §Ò cö Ban gi¸m kh¶o vµ th­ kÝ.
- ChuÈn bÞ thÓ lÖ cuéc thi vµ b¶ng ®iÓm theo thang ®iÓm 10.
- Trang trÝ líp theo yªu cÇu ho¹t ®éng.
- Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm lµm cè vÊn.
- ChuÈn bÞ phÇn th­ëng (nÕu cã).
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng.
Gîi ý ch­¬ng tr×nh tæ chøc thi hïng biÖn “LÝ t­ëng cña thanh niªn ngµy nay” nh­ sau:
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn cuéc thi:
+ Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu (nÕu cã).
+ Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh.
+ Mêi Ban gi¸m kh¶o c«ng bè thÓ lÖ cuéc thi, tiªu chuÈn vµ biÓu ®iÓm chÊm thi hïng biÖn (néi dung, kÜ n¨ng tr×nh bµy, kh¶ n¨ng truyÒn c¶m, l«i cuèn, h×nh thøc thÓ hiÖn v.v…), thêi gian tr×nh bµy, c¸ch cho ®iÓm.
+ Mêi ®¹i diÖn c¸c tæ lªn bèc th¨m thø tù tr×nh bµy.
+ Mêi ®¹i diÖn c¸c tæ dù thi hïng biÖn ra m¾t chµo ®¹i biÓu vµ c¸c b¹n.
+ B¾t ®Çu cuéc thi (h×nh thøc lo¹i trùc tiÕp).
Nªu chñ ®Ò thø nhÊt:
+ Giíi thiÖu ®¹i diÖn c¸c tæ lªn tr×nh bµy theo thø tù ®· bèc th¨m.
+ Ban gi¸m kh¶o c«ng bè ®iÓm cho tõng tæ. Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ®äc ®iÓm cña c¸c thµnh viªn ban gi¸m kh¶o.
+ Th­ kÝ tæng hîp kÐt qu¶.
+ Xen kÏ v¨n nghÖ.
Nªu chñ ®Ò thø hai:
+ Giíi thiÖu lÇn l­ît c¸c tæ lªn tr×nh bµy.
+ Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm.
+ Th­ kÝ tæng hîp kÕt qu¶.
+ BiÓu diÔn xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ
Mêi Ban gi¸m kh¶o c«ng bè ®iÓm vµ xÕp lo¹i cho c¸c tæ sau 2 lÇn thi.
Trao phÇn th­ëng cho tæ ®¹t gi¶i nhÊt vµ mét vµi gi¶i ®Æc biÖt (nÕu cã).
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng 3
BiÓu diÔn v¨n nghÖ: mõng ®¶ng, mõng xu©n
 
I. Môc tiªu ho¹t ®éng.
Sau ho¹t ®éng nµy, häc sinh cÇn:
- Cñng cè, t¨ng thªm nhiÒm tin vµo §¶ng, niÒm tù  hµo vÒ quª h­¬ng, ®Êt n­íc, vÒ mïa xu©n cña d©n téc.
- BiÕt ph¸t huy kh¶ n¨ng v¨n nghÖ, rÌn luyÖn kü n¨ng cïng tham gia tæ chøc ho¹t ®éng.
- Cã th¸i ®é phÊn khëi, l¹c quan, yªu ®êi; TÝch cùc häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt h¬n ®Ó lËp thµnh tÝch mõng §¶ng, mõng xu©n.
II. Néi dung ho¹t ®éng.
1. Ca ngîi c«ng lao to lín cña §¶ng ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng  vÜ ®¹i cña d©n téc ta. Ca ngîi quª h­¬ng ®Êt n­íc, ca ngîi vÎ ®Ñp cña mïa xu©n.
Cã rÊt nhiÒu bµi h¸t, bµi th¬, ®iÖu móa ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung trªn. Do vËy, yªu cÇu häc sinh s­u tÇm hoÆc s¸ng t¸c nh÷ng bµi h¸t ca ngîi §¶ng, quª h­¬ng, ®Êt n­íc vµ mïa xu©n cña d©n téc. §©y còng lµ dÞp gi¸o dôc truyÒn thèng “uèng n­íc nhí nguån” ®Ó thanh niªn häc sinh lu«n nhí vÒ céi nguån, h­íng vÒ kh¸t väng “®éc lËp, tùu do”, “d©n giµu, n­íc m¹nh”.
2. T×nh c¶m, tr¸ch nhiÖm cña tuæi trÎ ®èi víi §¶ng, víi quª h­¬ng, ®Êt n­íc.
Th«ng qua biÓu diÔn v¨n nghÖ “Mõng ®¶ng, mõng xu©n”, thanh niªn häc sinh cã dÞp bµy tá t×nh c¶m, th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc giµu m¹nh.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn.
- Cïng häc sinh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chuÈn bÞ ho¹t ®éng
- Häp víi c¸n bé vµ BCH Chi ®oµn, nªu yªu cÇu ho¹t ®éng, kÕ ho¹ch vµ thêi gian tiÕn hµnh. H­íng dÉn häc sinh s­u tÇm hoÆc s¸ng t¸c c¸c bµi h¸t, bµi th¬, ®iÖu móa vÒ §¶ng, vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc vµ mïa xu©n.
- Gîi ý vµ cïng häc sinh th¶o luËn lùa chän h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng (cã thÓ lùa chän h×nh thøc võa biÓu diÔn v¨n nghÖ, võa h¸i hoa d©n chñ, hoÆc thi v¨n nghÖ, hoÆc tæ chøc d­íi d¹ng trß ch¬i ©m nh¹c v.v..)
- Cïng häc sinh ®Ò cö ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh.
- KiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ cña c¸c em vµ s½n sµng t­ vÊn khi cÇn thiÕt.
2. Häc sinh.
- C¸n bé líp phæ biÕn néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng, ph¸t ®éng ®ît thi ®ua t×m hiÓu vÒ §¶ng, ®Êt n­íc, mïa xu©n cña d©n téc qua viÖc s­u tÇm vµ s¸ng t¸c bµi h¸t, bµi th¬, c¸c ®iÖu móa… cho häc sinh cïng c¸c tæ chuÈn bÞ vµ luyÖn tËp.
- ChuÈn bÞ c¸c c©u hái ®Ó h¸i hoa d©n chñ hoÆc thi v¨n nghÖ.
- Giao cho mçi tæ chuÈn bÞ tõ 3 ®Õn 4 tiÕt môc gåm c¸c thÓ lo¹i kh¸c nhau: h¸t, th¬, kÓ chuyÖn, móa, nh¹c kh«ng lêi…
- Gîi ý mét sè bµi h¸t sau ®Ó häc sinh s­u tÇm vµ Ban tæ chøc cã thÓ lµm c¬ së ®Ó chuÈn bÞ c©u hái:
+ Chµo mõng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (Nh¹c vµ lêi: §ç Minh).
+ §¶ng cho ta c¶ mét mïa xu©n (Nh¹c vµ lêi: Ph¹m Tuyªn).
+ §¶ng lµ cuéc sèng cña t«i (Nh¹c vµ lêi:  NguyÔn §øc Toµn).
+ Mµu cê t«i yªu (Nh¹c vµ lêi: Ph¹m Tuyªn).
+ ViÖt Nam ¬i ! Mïa xu©n ®Õn råi (Nh¹c vµ lêi: Huy Du).
+ L¸ cê §¶ng (Nh¹c vµ lêi: V¨n An).
+ ViÖt Nam quª h­¬ng t«i (Nh¹c vµ lêi: §ç NhuËn).
+ Mïa xu©n trªn Thµnh phè Hå ChÝ Minh (Nh¹c vµ lêi: Xu©n Hång).
+ H¸t vÒ c©y lóa h«m nay (Nh¹c vµ lêi: Hoµng V©n).
+ Mét tho¸ng quª h­¬ng (Nh¹c vµ lêi: Thanh Tïng - Tõ Huy)
+ §Êt n­íc lêi ru (Nh¹c vµ lêi: V¨n Thµnh Nho).
+ §­êng chóng ta ®i (Nh¹c vµ lêi: Huy Du)
+ Kh¸t väng tuæi trÎ (Nh¹c vµ lêi: Vò Hoµng).
+ Bµi ca thanh niªn t×nh nguyÖn (Nh¹c vµ lêi: L­u Kh­¬ng Ninh).

- Cö Ban gi¸m kh¶o vµ th­ kÝ.
- ChuÈn bÞ b¨ng c¸t - sÐt cã c¸c bµi h¸t cÇn thiÕt (nÕu tæ chøc d­íi h×nh thøc h¸i hoa d©n chñ hoÆc trß ch¬i ©m nh¹c).
- ChuÈn bÞ biÓu ®iÓm chÊm theo thang ®iÓm 10 hoÆc 20: néi dung ®óng chñ ®Ò; tiÕt môc cã chÊt l­îng (hay, ®Òu, râ rµng); trang phôc ®Ñp, phï hîp; sè l­îng ng­êi tham gia; ®¶m b¶o thêi gian theo quy ®Þnh; céng thªm ®iÓm nÕu lµ tiÕt môc tù biªn, tù diÔn. ChuÈn bÞ b¶ng ghi ®iÓm.
- C¸c tæ ®¨ng kÝ tiÕt môc, duyÖt ch­¬ng tr×nh, sau ®ã lùa chän kho¶ng 4 - 5 tiÕt môc ®¹t yªu cÇu biÓu diÔn.
- ChuÈn bÞ b¶ng ®iÓm.
- ChuÈn bÞ phÇn th­ëng vµ mêi ®¹i biÓu (nÕu cã).
- Trang trÝ líp häc theo yªu cÇu ho¹t ®éng hoÆc t¹i mét ®Þa ®iÓm d· ngo¹i nÕu phï hîp.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
Gîi ý ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn v¨n nghÖ mõng §¶ng, mõng xu©n víi h×nh thøc võa biÓu diÔn, võa h¸i hoa d©n chñ nh­ sau:
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng:
+ Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu (nÕu cã).
+ Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn v¨n nghÖ mõng §¶ng, mõng xu©n.
+ Giíi thiÖu Ban gi¸m kh¶o vµ th­ kÝ lªn lµm viÖc.
+ Giíi thiÖu c¸ch cho ®iÓm cña Ban gi¸m kh¶o (biÓu ®iÓm vµ ghi ®iÓm lªn b¶ng sau mçi tiÕt môc).
+ Mêi c¸c ®éi v¨n nghÖ ®¹i diÖn cho c¸c tæ ra m¾t víi h×nh thøc dÝ dám, ®éc ®¸o mµ vÉn gi÷ ®­îc tÝnh nghiªm trang cña chñ ®Ò.
+ Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng theo 2 h×nh thøc ho¹t ®éng sau:
Ho¹t ®éng thø nhÊt: BiÓu diÔn v¨n nghÖ.
+ LÇn l­ît giíi thiÖu c¸c ®éi lªn biÓu diÔn tiÕt môc nh­ ch­¬ng tr×nh ®· thiÕt kÕ.
+ Sau khi c¸c ®éi biÓu diÔn xong, Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm trùc tiÕp, th­ kÝ tæng hîp.
Ho¹t ®éng thø hai: H¸i hoa d©n chñ
(Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh nªu c¸ch ch¬i: Trªn c©y hoa cã rÊt nhiÒu lo¹i hoa víi c¸c yªu cÇu kh¸c nhau, vÝ dô:
+ Tr×nh bµy mét ®o¹n bµi h¸t cã tõ “mïa xu©n”, “§¶ng”, “quª h­¬ng”, “®Êt n­íc”. “tuæi trΔ v.v…
+ §äc mét ®o¹n th¬ cã c¸c tõ trªn.
+ Nghe mét c©u h¸t ®o¸n tªn bµi h¸t
+ Nghe tªn bµi h¸t ®o¸n tªn t¸c gi¶.
+ ý nghÜa cña mét bµi h¸t hoÆc ®o¹n th¬ nµo ®ã.
+ H¸t liªn khóc nh÷ng bµi h¸t cã tõ “mïa xu©n”, “§¶ng”, ®éi nµo t×m ®­îc nhiÒu bµi, ®éi ®ã sÏ th¾ng.
Mçi tæ cö 1 ®éi (2 - 3 ng­êi) lªn tham gia thi.
+ Ng­êi h¸i hoa sÏ ®äc to néi dung yªu cÇu ghi trong b«ng hoa, c¸c ®éi dù thi sÏ giµnh quyÒn tr¶ lêi tr­íc b»ng c¸ch gi¬ tay hoÆc rung chu«ng. Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh lµm träng tµi vµ Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm cho tõng ®éi.
+ KÕt thóc ch­¬ng tr×nh h¸i hoa, ®éi nµo giµnh ®­îc nhiÒu ®iÓm nhÊt, ®éi ®ã sÏ th¾ng.
- KÕt thóc ho¹t ®éng, cã thÓ céng ®iÓm c¶ 2 ho¹t ®éng vµ trao gi¶i cho tæ ®¹t ®iÓm cao nhÊt. Còng cã thÓ trao gi¶i cho 2 ho¹t ®éng riªng lÎ.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 3
Thanh niªn víi vÊn ®Ò lËp nghiÖp
 
A. Môc tiªu gi¸o dôc
Sau chñ ®Ò nµy, häc sinh cÇn:
- HiÓu ®­îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò lËp nghiÖp ®èi víi b¶n th©n nãi riªng vµ ®èi víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc nãi chung
- Cã kh¶ n¨ng lùa chän nghÒ nghiÖp phï hîp víi n¨ng lùc cña b¶n th©n.
- Cã th¸i ®é râ rµng trong viÖc h­íng nghiÖp, chän nghÒ cho b¶n th©n.
 
B. Néi dung ho¹t ®éng
- Th¶o luËn chuyªn ®Ò “T­¬ng lai lµ ë b¹n”.
- Thi hïng biÖn “Thanh niªn víi vÊn ®Ò lËp nghiÖp”.
- Ho¹t ®éng t­ vÊn nghÒ nghiÖp.
C. Gîi ý thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.
 
 
 
Ho¹t ®éng 1
Th¶o luËn chuyªn ®Ò: “B¹n hiÓu g× vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ? “
 
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu sù lùa chän ®óng nghÒ nghiÖp cña b¶n th©n trong t­¬ng lai phô thuéc vµo viÖc x¸c ®Þnh ý thøc, th¸i ®é häc tËp vµ rÌn luyÖn cña häc sinh ngµy h«m nay.
- BiÕt g¾n nhiÖm vô häc tËp víi x©y dùng kÕ ho¹ch rÌn luyÖn h­íng vÒ mét nghÒ phï hîp víi kh¶ n¨ng, së tr­êng cña b¶n th©n vµ yªu cÇu cña x· héi.
- TÝch cùc häc tËp, rÌn luyÖn theo kÕ ho¹ch. S½n sµng trao ®æi, chia sÎ víi b¹n bÌ, thÇy, c« gi¸o, anh chÞ, bè mÑ ®Ó biÕt ®Þnh h­íng ®óng ®¾n cho viÖc lùa chän nghÒ nghiÖp t­¬ng lai cho b¶n th©n; Tr¸nh viÖc x¸c ®Þnh kh«ng ®óng dÉn ®Õn cã th¸i ®é sai lÇm, lÖch l¹c trong häc tËp vµ rÌn luyÖn.
II. Néi dung ho¹t ®éng.
§Ó thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng nµy, häc sinh cÇn ph¶i hiÓu nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ viÖc d¹y nghÒ, h­íng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ sù hç trî lµ sù hç trî, t­ vÊn cña ng­êi lín ®Ó gióp c¸c em tù ®Þnh h­íng vµ biÕt lùa chän nghÒ nghiÖp ®óng ®¾n cho t­¬ng lai. Cã thÓ gîi ý mét sè néi dung chñ yÕu sau:
1. BiÕt ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cho b¶n th©n.
- ChuÈn bÞ b­íc vµo ng­ìng cöa cña cuéc ®êi, thanh niªn häc sinh líp 11 cÇn ph¶i biÕt x¸c ®Þnh h­íng lùa chän nghÒ nghiÖp trong t­¬ng lai thÝch hîp víi kh¶ n¨ng, së tr­êng cña m×nh, víi yªu cÇu cña x· héi.
- Häc sinh cã quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn cña m×nh vÒ lùa chän nghÒ nghiÖp, ®ång thêi cã quyÒn ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ c¸c lo¹i h×nh nghÒ nghiÖp trong x· héi.
- C¸c em cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng trao ®æi víi b¹n bÌ, thÇy, c« gi¸o, cha mÑ, ®Æc biÖt lµ líp anh chÞ ®i tr­íc ®Ó lùa chän cho m×nh mét nghÒ nghiÖp ®óng ®¾n.
- C¸c bËc cha mÑ, thÇy, c« gi¸o cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin vµ gióp häc sinh ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp phï hîp víi n¨ng lùc së tr­êng cña c¸c em; chó ý kh«ng nªn cã ®Þnh kiÕn vÒ nghÒ nghiÖp do ph©n biÖt vÒ giíi tÝnh.
- Thanh niªn häc sinh cÇn ph¶i tÝch cùc, chñ ®éng t×m hiÓu c¸c chuyªn môc giíi thiÖu vÒ ngµnh nghÒ trong c¸c tiÕt ngo¹i kho¸, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch tham kh¶o vÒ c«ng t¸c h­íng nghiÖp, s¸ch gi­ãi thiÖu vÒ nghÒ nghiÖp trong x· héi chuyªn môc giíi thiÖu vÒ ngµnh nghÒ, c¸c tÊm g­¬ng tiªu biÓu vÒ lao ®éng giái trong c¸c ngµnh nghÒ cña x· héi trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.
2. Thi ®ua häc tËp, tÝch cùc thùc hµnh h­íng nghiÖp ®Ó n©ng cao n¨ng lùc ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cña b¶n th©n.
- §­îc häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó cã mét nghÒ nghiÖp tèt lµ quyÒn vµ nhu cÇu chÝnh ®¸ng cho mäi thanh niªn. §ã còng lµ môc ®Ých cña qu¸ tr×nh rÌn luyÖn vµ häc tËp cña häc sinh trong nhµ tr­êng. Do vËy, viÖc tù ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cña b¶n th©n ph¶i lu«n lu«n g¾n víi viÖc x¸c ®Þnh ®­îc ®éng c¬, th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n, häc ®Ó lµm g×, häc nh­ thÕ nµo … ?
- Kh¬i dËy tinh thÇn häc tËp trong thanh niªn häc sinh víi ph­¬ng ch©m “ë n¬i nµo còng ph¶i häc tËp, lµm viÖc g× còng ph¶i häc”; “häc v¨n ho¸, chÝnh trÞ, häc nghÒ nghiÖp”, kh«ng chØ v× môc ®Ých lµm cho d©n giµu n­íc m¹nh, mµ cßn ph¶i v× lîi Ých tèt nhÊt, v× sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña thanh niªn häc sinh, nh»m chuÈn bÞ tèt hµnh trang vµo ®êi cho mçi em.
- Thanh niªn häc sinh ph¶i hiÓu r»ng muèn lµm chñ t­¬ng lai cña m×nh c¸c em cÇn ph¶i cã lßng say mª nghÒ nghiÖp, ham tiÕn bé, ham hcä hái;  biÕt chñ ®éng vµ tù gi¸c häc nghÒ vµ h­íng nghiÖp ngay tõ h«m nay. Kh«ng cã kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp th× kh«ng thÓ hiÖn thùc, kh«ng thÓ cã viÖc lµm xøng ®¸ng víi n¨ng lùc cña m×nh, cµng khã cã thÓ chñ ®éng lËp th©n, lËp nghiÖp, dÔ bÞ hôt hÉng khi b­íc vµo ®êi.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn.
- Cïng häc sinh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chuÈn bÞ ho¹t ®éng.
- Gi¸o viªn ®Þnh h­íng c¸c néi dung ho¹t ®éng cho c¸c em, nªn g¾n chñ ®Ò th¶o luËn víi phong trµo “Thi ®ua häc tËp v× ngµy mai lËp nghiÖp” cña §oµn thanh niªn. ChuÈn bÞ mét sè c©u hái s¸t víi c¸c vÊn ®Ò gîi ý ë phÇn néi dung ho¹t ®éng ®Ó ®Þnh h­íng cho c¸c em th¶o luËn.
- H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu vµ ®äc c¸c §iÒu 3, 12, 13, 17 trong C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em ®Ó chuÈn bÞ c¸c ý kiÕn tham gia th¶o luËn.
- Häp c¸n bé líp vµ BCH chi ®oµn ®Ó trao ®æi, thèng nhÊt néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng.
- KhuyÕn khÝch häc sinh nªu c¸c s¸ng kiÕn cÒ h×nh thøc tæ chøc th¶o luËn ë tæ vµ ë líp.
- Cã thÓ mêi thªm BCH §oµn tr­êng hoÆc ®¹i diÖn Héi cha mÑ häc sinh cïng tham dù.
2. Häc sinh.
- C¸n bé líp phæ biÕn néi dung th¶o luËn, tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p vµ c¸ch thøc tæ chøc th¶o luËn.
- Yªu cÇu c¸c tæ tr­ëng chuÈn bÞ ®Ó tiÕn hµnh th¶o luËn ë tæ, ghi biªn b¶n tæng hîp. Sau ®ã cö 2 - 3 b¹n chuÈn bÞ ý kiÕn ®Ó tham gia th¶o luËn chung ë líp.
- Yªu cÇu c¸c b¹n s­u tÇm nh÷ng tÊm g­¬ng tiªu biÓu trong tr­êng, ë ®Þa ph­¬ng hoÆc trªn s¸ch b¸o cã nh÷ng thµnh tÝch xuÊt s¾c trong häc tËp, rÌn luyÖn vµ thµnh ®¹t trong nghÒ nghiÖp.
- Cã thÓ mêi mét sè häc sinh cò cña tr­êng ®· thµnh ®¹t trong nghÒ nghiÖp vÒ giao l­u vµ chia sÎ kinh nghiÖm.
- ChuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt vµ trang trÝ phï hîp víi ho¹t ®éng.
- ChuÈn bÞ giÊy mêi vµ quµ tÆng (nÕu cã).
- Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm, gi¸o viªn bé m«n cã liªn quan lµm cè vÊn.
- ChuÈn bÞ bµi h¸t, bai fth¬ g¾n víi chñ ®Ò th¶o luËn.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
1. TiÕt 1: Tæ chøc th¶o luËn theo tæ.
Gîi ý c¸ch tiÕn hµnh nh­ sau:
- Tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn th¶o luËn “T­¬ng lai lµ ë b¹n” theo c¸c c©u hái mµ gi¸o viªn ®· gîi ý.
VÝ dô:
+ B¹n ®· lùa chän ngµnh, nghÒ t­¬ng lai cho m×nh ch­a ? V× sao b¹n chän ngµnh nghÒ ®ã ?
+ Cã ng­êi khuyªn b¹n h·y chän ngµnh vµ tr­êng §¹i häc mµ sau nµy ra tr­êng cã thu nhËp cao h¬n lµ ngµnh vµ tr­êng mµ m×nh yªu thÝch, b¹n so suy nghÜ g× vÒ lêi khuªyn nµy ?
+ B¹n hiÓu g× vÒ phong trµo “thi ®ua häc tËp v× ngµy mai lËp nghiÖp” trong thanh niªn häc sinh? Phong trµo ®ã cã gióp Ých g× cho b¹n kh«ng ?
+ Theo b¹n, chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó chuÈn bÞ hµnh trang nghÒ nghiÖp vµo ®êi.
+ B¹n cÇn ai hç trî vµ cÇn biÕt nh÷ng th«ng tin g× ®Ó gióp m×nh ®Þnh h­íng vµ lùa chän nghÒ nghiÖp ®óng ?
+ NÕu b¹n cã n¨ng khiÕu v¨n häc vµ rÊt thÝch theo nghÒ S­ ph¹m nh÷ng bè mÑ b¹n l¹i ®Þnh h­íng cho b¹n häc c¸c m«n tù nhiªn ®Ó sau nµy thi khèi A (häc kinh tÕ, ®Ó bè mÑ dÔ xin ®­îc viÖc lµm cho b¹n), b¹n sÏ quyÕt ®Þnh nh­ thÕ nµo ?
- Cö th­ kÝ ghi biªn b¶n.
- Nªu tõng c©u hái theo tr×nh tù c¸c néi dung ho¹t ®éng, khuyÕn khÝch c¸c b¹n ph¸t biÓu, t«n träng tÊt c¶ c¸c ý kiÕn tranh luËn cña c¸c b¹n, tæng kÕt c¸c ý kiÕn.
- TËp hîp ý kÕin cña tæ thµnh c¸c vÊn ®Ò, cö 2 - 3 b¹n ®¹i diÖn ®Ó tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò ®ã t¹i cuéc th¶o luËn chung ë líp. Göi biªn b¶n th¶o luËn tæ vÒ cho Ban c¸n sù líp.
2. TiÕt 2: Th¶o luËn chung c¶ líp.
- Ng­êi chñ tr× ®iÒu khiÓn th¶o luËn:
+ Giíi thiÖu líp tr­ëng ®äc b¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ th¶o luËn cña c¸c tæ, nhÊn m¹nh nh÷ng th«ng tin häc sinh cÇn biÕt ®Ó chän ®óng nghÒ nghiÖp, c¸c vÊn ®Ò mµ c¸c tæ ch­a ®Ò cËp ®Õn hoÆc cßn nhiÒu ý kiÕn tranh luËn liªn quan ®Õn chñ ®Ò ®Ó c¶ líp tËp trung th¶o luËn thªm.
+ Nªu tõng vÊn ®Ò vµ mêi c¸c tæ còng nh­ tÊt c¶ häc sinh tham gia th¶o luËn.
+ KhuyÕn khÝch c¸c b¹n ph¸t biÓu vµ cïng tranh luËn.
+ Xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.
+ Mêi häc sinh cò cïng giao l­u chia sÏ kinh nghiÖm (nÕu cã).
- Mêi th­ kÝ lªn th«ng qua th«ng ®iÖp “Häc tËp v× ngµy mai lËp nghiÖp” (tãm t¾t néi dung c¬ b¶n cña chuyªn ®Ò vµ nªu quyÕt t©m hµnh ®éng cña c¸ nh©n vµ tËp thÓ líp).
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
Ho¹t ®éng 2
Thi hïng biÖn ”Thanh niªn víi vÊn ®Ò lËp nghiÖp”.
 
I. Môc tiªu ho¹t ®éng.
Sau ho¹t ®éng nµy, häc sinh cÇn:
- HiÓu râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña thanh niªn häc sinh trong viÖc tÝch cùc häc v¨n hãa, chÝnh trÞ vµ thùc hµnh kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp ®Ó lËp th©n, lËp nghiÖp, lµm giÇu cho b¶n th©n , gia ®×nh vµ x· héi.
- Cã kh¶ n¨ng tr×nh bµy quan ®iÓm cña m×nh vÒ nghÒ nghiÖp; biÕt lùa chän ngµnh nghÒ phï hîp víi së thÝch c¸ nh©n, n¨ng lùc b¶n th©n vµ nhu cÇu x· héi.
- Cã th¸i ®é quyÕt t©m häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó thùc hiÖn nh÷ng ­íc m¬, hoµi b·o vÒ nghÒ nghiÖp.
II. Néi dung ho¹t ®éng
Tæ chøc cuéc thi ®Ó häc sinh cã c¬ héi tr×nh bµy quan ®iÓm cña m×nh vÒ vÊn ®Ò lËp nghiÖp. Cã thÓ gîi ý mét sè néi dung sau:
- Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh ®èi víi vÊn ®Ò lËp nghiÖp.
+ T×m hiÓu c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®èi víi vÊn ®Ò lËp nghiÖp, ®Æc biÖt lµ vai trß cña ngµnh gi¸o dôc trong viÖc chuÈn bÞ nguån nh©n lùc cho sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc.
+ Tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trong häc tËp, rÌn luyÖn vµ lùa chän nghÒ nghiÖp.
+ Tr¸ch nhiÖm tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng h­íng nghiÖp d¹y nghÒ cña nhµ tr­êng, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ vµ céng ®ång.
+ Tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp cho phong trµo cña thanh niªn nhµ tr­êng “Thi ®ua häc tËp, rÌn luyÖn v× ngµy mai lËp nghiÖp”.
- Cã tr¸ch nhiÖm tù thay ®æi nhËn thøc vµ th¸i ®é ®óng ®¾n ®èi víi nghÒ nghiÖp trong nÒn kinh tÕ tri thøc; tÝch cùc tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh vµ céng ®ång cïng thay ®æi nh÷ng nhËn thøc cßn lÖch l¹c vÒ nghÒ nghiÖp.
- Nªu quyÕt t©m hµnh ®éng cña ng­êi thanh niªn häc sinh ®Ó chuÈn bÞ hµnh trang tèt nhÊt cho ngµy mai lËp nghiÖp.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn.
- ChuÈn bÞ mét sè chñ ®Ò nh­ gîi ý ë phÇn néi dung ho¹t ®éng ®Ó häc sinh chuÈn bÞ thi hïng biÖn:
+ Häc sinh víi vÊn ®Ò lùa chän nghÒ nghiÖp.
+ Thanh niªn víi hµnh trang vµo ®êi.
+ Thanh niªn häc sinh t×nh nguyÖn x©y dùng “x· héi häc tËp”.
+ Thanh niªn häc sinh víi sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc.
+ Nhµ tr­êng - gia ®×nh - céng ®ång víi vÊn ®Ò h­íng nghiÖp cho häc sinh.
- Ngoµi ra cÇn nªu mét sè t×nh huèng ®Ó häc sinh chuÈn bÞ vµ tr×nh bµy c¸ch gi¶i quyÕt cña m×nh khi ng­êi ®iÒu khiÓn yªu cÇu:
+ B¹n thÊy n¨ng lùc häc tËp cña m×nh cã h¹n nªn sau khi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng sÏ xin ®i häc nghÒ, nh­ng bè mÑ th× kiªn quyÕt Ðp b¹n thi §¹i häc, theo b¹n ®iÒu ®ã cã ®óng kh«ng? B¹n xö lÝ t×nh huèng nµy nh­ thÕ nµo ?
+ Cã b¹n nãi r»ng, chóng ta míi häc xong 11 ®· véi g× bµn ®Õn chuyÖn lËp nghiÖp, viÖc ®ã ®Ó tèt nghiÖp THPT xong h·y bµn. B¹n cã ®ång ý v­ãi ý kiÕn ®ã kh«ng ? T¹i sao ?
+ Cã ý kiÕn cho r»ng, chóng ta cßn ®ang sèng phô thuéc vµo bè mÑ nªn häc nghÒ g×, thi vµo tr­êng nµo lµ do bè mÑ lùa chän. B¹n cã ®ång ý víi c¸ch suy nghÜ nµy kh«ng? T¹o sao ?
- Häp c¸n bé líp thèng nhÊt néi dung vµ c¸ch thøc tæ chøc thi hïng biÖn.
- §Ò xuÊt Ban gi¸m kh¶o, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh.
- KiÓm tra c«ng viÖc chuÈn bÞ, gãp ý kiÕn vµ söa nh÷ng bµi hïng biÖn cña häc sinh.
2. Häc sinh.
- C¸n bé líp phæ biÕn néi dung chuÈn bÞ, thêi gian vµ c¸ch thøc tham gia thi hïng biªn.
Yªu cÇu c¸c tæ lùa chän 2 -3  b¹n tham gia hïng biÖn, giao cho c¸c tæ gióp c¸c b¹n chuÈn bÞ viÕt bµi hïng biÖn.
- TÊt c¶ häc sinh cïng chuÈn bÞ ý kiÕn vµ hç trî c¸c b¹n trùc tiÕp tham gia thi.
- ChuÈn bÞ bµi h¸t, bµi th¬ liªn quan ®Õn chñ ®Ò thanh niªn t×nh nguyÖn, lËp nghiÖp.
- ChuÈn bÞ thÓ lÖ cuéc thi vµ b¶ng ®iÓm.
- Cö Ban gi¸m kh¶o, th­ kÝ vµ ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh
- ChuÈn bÞ c¸c c©u hái phô vÒ øng xö c¸c t×nh huèng liªn quan ®Õn  h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ.
- ChuÈn bÞ c¬ së vËt  chÊt vµ trang trÝ líp theo yªu cÇu cña ho¹t ®éng.
- ChuÈn bÞ giÊy mêi vµ tÆng phÈm (nÕu cã).
- Yªu cÇu c¸c tæ ®¨ng kÝ chñ ®Ò vµ tªn ng­êi tham gia hïng biÖn.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
Gîi ý ch­¬ng tr×nh thi hïng biÖn “Thanh niªn víi vÊn ®Ò lËp nghiÖp” nh­ sau:
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng:
+ Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm khai m¹c cuéc thi vµ ®Þnh h­íng néi dung cho c¸c thÝ sinh tham gia hïng biÖn.
+ Giíi thiÖu Ban gi¸m kh¶o vµ Th­ kÝ lªn lµm viÖc.
+ Ban gi¸m kh¶o c«ng bè c¸ch chÊm ®iÓm (vÒ néi dung cã s¸t chñ ®Ò hay kh«ng; vÒ tÝnh ng¾n gän, sóc tÝch; vÒ sùu tr×nh bµy hÊp dÉn, l«i cuèn; vÒ trang phôc phï hîp, g©y Ên t­îng v.v…)
+ Giíi thiÖu c¸c thÝ sinh tham gia hïng biÖn ra m¾t chµo kh¸n gi¶.
+ LÇn l­ît giíi thiÖu c¸c thÝ sinh lªn tr×nh bµy theo ch­¬ng tr×nh ®· thiÕt kÕ dùa trªn c¬ së c¸c chñ ®Ò mµ c¸c tæ ®· ®¨ng kÝ.
L­u ý: Sau mçi bµi tr×nh bµy, cã thÓ ®Æt c©u hái phô phï hîp v­ãi chñ ®Ò tr×nh bµy cho thÝ sinh hoÆc nªu vÊn ®Ò gîi ý cho c¶ líp cïng tranh luËn thªm.
+ Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm sau mçi bµi tr×nh bµy, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ®äc ®iÓm vµ th­ kÝ tæng hîp.
+ Xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.
+ Tæ chøc trß ch¬i khi kÕt thóc c¸c phÇn tr×nh bµy.
+ Ban gi¸m kh¶o c«ng bè ®iÓm vµ giao cho c¸c tæ vµ c¸ nh©n xuÊt s¾c.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng
 
Ho¹t ®éng 3
Ho¹t ®éng t­ vÊn nghÒ nghiÖp.
 
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy, häc sinh cÇn:
- HiÓu s©u s¾c ý nghÜa cña vÊn ®Ò lùa chän ®óng nghÒ nghiÖp quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi.
- BiÕt trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng vµ biÖn ph¸p ®Ó theo ®uæi mét nghÒ phï hîp víi n¨ng lùc vµ së tr­êng mµ m×nh yªu thÝch.
- S½n sµng trao ®æi vµ thùc sù cÇu thÞ, cëi më khi ®­îc t­ vÊn vÒ nghÒ nghiÖp.
II. Néi dung ho¹t ®éng.
Tæ chøc t­u vÊn ®Ó häc sinh cã c¬ héi bµy tá nhu cÇu, mong muèn vÒ nghÒ nghiÖp, ®­îc th¶o luËn vµ t­ vÊn ®Ó lµm s¸ng tá nh­òng vvÊn ®Ò mµ c¸c em quan t©m vÒ nghÒ nghiÖp.
Cã thÓ gîi ý mét sè néi dung chñ yÕu sau;
1. T­ vÊn lµm râ nhu cÇu vµ mèi quan t©m cña häc sinh vÒ nghÒ nghiÖp
- Tuæi trÎ lu«n khao kh¸t ®­îc cèng hiÕn vµ tr­ëng thµnh, chóng em rÊt lo l¾ng, b¨n kho¨n khi thÊy c¸c anh chÞ sinh viªn ®· tèt nghiÖp §¹i häc råi mµ kh«ng xin ®­îc viÖc lµm. Chóng em ph¶i lµm g× ?
- HiÖn nay tr­êng d¹y nghÒ cßn rÊt Ýt, trong khi c¸c tr­êng §¹i häc còng chØ tuyÓn sinh mét tû lÖ rÊt nhá. VËy tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng xong chóng em sÏ lµm nghÒ g× ®Ó kiÕm sèng ?
- Chóng em muèn t×m hiÓu vÒ ngµnh nghÒ vµ ph­¬ng thøc tuyÓn sinh cña c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng, d¹y nghÒ th× t×m ë ®©u ?
- Em lµ n÷, nÕu em muèn trë thµnh thuyÒn tr­ëng tµu viÔn d­¬ng th× em cã thÓ häc nghÒ nµy ®­îc kh«ng? Häc ë tr­êng nµo ?
- Dùa vµo nh÷ng tiªu chÝ nµo ®Ó biÕt m×nh ®· lùa chän ®óng nghÒ nghiÖp khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng phæ th«ng?
2. T­ vÊn ®Ó lµm râ vai trß, tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc, céng ®ång, gia ®×nh vµ nhµ tr­êng ®èi víi vÊn ®Ò nghÒ nghiÖp cña häc sinh.
- Chóng em muèn biÕt quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cñas häc sinh trong vÊn ®Ò lùa chän nghÒ nghiÖp nh­ thÕ nµo ?
- Anh thi em thi §¹i häc 2 lÇn råi nh­ng kh«ng ®ç. Anh vÉn muèn thi l¹i lÇn n÷a chø kh«ng chÞu ®i häc nghÒ, bè mÑ em còng ñng hé mÆc dï kinh tÕ nhµ em rÊt khã kh¨n. §iÒu ®ã cã nªn kh«ng ? Em ph¶i khuyªn anh trai em nh­ thÕ nµo ?
- Em thÊy trong gi¸o dôc h­íng nghiÖp vµ d¹y nghÒ ë bËc Trung häc hiÖn nay ë mét sè m¬i vÉn cßn t×nh tr¹ng nhµ tr­êng h­íng cho nam sinh häc c¸c nghÒ thî x©y, thî tiÖn, ®iÖn, c¬ khÝ v.v…. cßn n÷ sinh th× häc may, thªu, ren, th­ kÝ v¨n phßng v.v… Nh­ vËy cã ®óng kh«ng? t¹i sao l¹i cã sù ph©n biÖt ®ã ?
- N÷ sinh cã nªn chän c¸c ngµnh kÜ thËut, c«ng nghÖ cao kh«ng? NÕu chän nh÷ng ngµnh nµy th× gÆp khã kh¨n g× ?
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn.
- ChuÈn bÞ kÜ c¸c néi dung cÇn t­ vÊn, l­êng tr­íc c¸c c©u hái, c¸c t×nh huèng cña häc sinh, chuÈn bÞ kÜ ®¸p ¸n vµ c¸ch gi¶i quyÕt ®Ó t­ vÊn.
- Cã thÓ mêi c¸c chuyªn gia (Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh, mét sè häc sinh ®· tèt nghiÖp kho¸ tr­íc…) hoÆc gi¸o viªn bé m«n cã kinh nghiÖm ®Ó t­ vÊn nghÒ nghiÖp cho c¸c em.
- Mêi ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh cïng tham dù ®Ó l¾ng nghe t©m t­ vµ nhu cÇu cña c¸c em.
- Häp c¸n bé líp vµ BCH Chi ®oµn ®Ó thèng nhÊt môc ®Ých vµ yªu cÇu cña ho¹t ®éng.
2. Häc sinh.
- Líp tr­ëng phæ biÕn néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng ®Ó häc sinh chuÈn bÞ c©u hái, t×nh huèng, nh÷ng th¾c m¾c vµ mèi quan t©m cña b¶n th©n vÒ chñ ®Ò cÇn t­ vÊn.
- Trang trÝ kª dän phßng häc theo yªu cÇu cña ho¹t ®éng.
- ViÕt giÊy mêi ®¹i biÓu (nÕu cã).
- ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
- æn ®Þnh tæ chøc, sinh ho¹t v¨n nghÖ, trß ch¬i.
- Líp tr­ëng hoÆc BÝ th­ Chi ®oµn lµm c«ng t¸c tæ chøc.
+ Tuyªn bè lÝ do
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu.
+ Giíi thiÖu gi¸o viªn chñ nhiÖm hoÆc ®¹i biÓu mêi lªn chñ tr× t­ vÊn
- Ng­êi t­ vÊn chñ tr× ho¹t ®éng.
+ Ng­êi t­ vÊn nªu chñ ®Ò cÇn t­ vÊn
+ Nªu lÇn l­ît tõng vÊn ®Ò.
+ Gîi ý, khuyÕn khÝch ®Ó häc sinh nªu nh÷ng c©u hái (t×nh huèng, th¾c m¾c) vÒ chñ ®Ò.
+ KhuyÕn khÝch häc sinh cïng trao ®æi, tranh luËn ®Ó t×m c©u tr¶ lêi.
+ Nhµ t­ vÊn l¾ng nghe, chän läc c¸c ý kiÕn th¶o luËn cña häc sinh, tæng hîp, nhËn xÐt, ®­a ra lêi b×nh vµ kÕt luËn.
- Trong qu¸ tr×nh t­ vÊn, nÕu cã nhiÒu th¾c m¾c cña häc sinh v­ît ra ngoµi hiÓu biÕt cña c¸c em th× nhµ t­ vÊn cã thÓ tr¶ lêi trùc tiÕp mµ kh«ng cÇn th¶o luËn lµm mÊt thêi gian.
- Trong qu¸ tr×nh th¶o luËn, nªn xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ, trß ch¬i ®Ó kh«ng khÝ buæi ho¹t ®éng thªm vui vÎ, sinh ®éng.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 4
Thanh niªn víi hoµ b×nh, h÷u nghÞ vµ hîp t¸c
 
A. Môc tiªu gi¸o dôc
Sau chñ ®Ò nµy, häc sinh cÇn:
- NhËn thøc ®óng ®¾n ý nghÜa cña hoµ b×nh, h÷u nghÞ vµ hîp t¸c, hiÓu biÕt vÒ c¸c c¬ quan cña Liªn hîp quèc vµ vai trß quan träng cña Liªn hîp quèc ®èi víi hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi.
- BiÕt tham gia c¸c ho¹t ®éng gãp phÇn b¶o vÖ hoµ b×nh. RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng hîp t¸c tÝch cùc trong cuéc sèng h»ng ngµy.
- Cã th¸i ®é t«n träng vµ ñng hé xu thÕ hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ trªn thÕ giíi, c¨m ghÐt chiÕn tranh, xung ®ét vµ khñng bè .
B. Néi dung ho¹t ®éng.
- Th¶o luËn chuyªn ®Ò “Thanh niªn gãp phÇn b¶o vÖ hoµ b×nh”.
- §ãng tiÓu phÈm vÒ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc.
- Thi t×m hiÓu vÒ Liªn hîp quèc.
C. Gîi ý thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.
 
Ho¹t ®éng 1
Th¶o luËn chuyªn ®Ò: “thanh niªn gãp phÇn b¶o vÖ hoµ b×nh “
 
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu ý nghÜa cña hoµ b×nh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i cã hoµ b×nh cho mçi ng­êi, mçi gai ®×nh, mçi nhµ tr­êng, mçi céng ®ång, mçi d©n téc vµ c¶ nh©n lo¹i; hiÓu häc sinh cã quyÒn tù do suy nghÜ, bµy tá quan ®iÓm vÒ vÊn ®Ò hoµ b×nh.
- Tham gia c¸c ho¹t ®éng gãp phÇn gi÷ g×n, b¶o vÖ hoµ b×nh. BiÕt sèng hîp t¸c, hoµ nhËp vµ ®oµn kÕt.
- Cã th¸i ®é yªu quý hoµ b×nh, ghÐt chiªn tranh, ñng hé c¸i thiÖn, ph¶n ®èi c¸i ¸c, phÈn b¶o lùc.
II. Néi dung ho¹t ®éng.
§Ó thùuc hiÖn ho¹t ®éng, häc sinh ph¶i hiÓu nh÷ng néi dung chñ yÕu nhÊt vÒ hoµ b×nh; vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i gi÷ g×n, b¶o vÖ hoµ b×nh; vÒ vai trß, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña hcä sinh trong viÖc gãp phÇn gi÷ g×n vµ b¶o vÖ hoµ b×nh.
- Hoµ b×nh lµ sù t«n träng, hîp t¸c, th©n thiÖn, gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé, cïng ph¸t triÓn. Hoµ b×nh cho mäi ng­êi; chiÕn tranh, xung ®ét, khñng bè lµ bÊt h¹nh lµ chÕt chãc, lµ sù ph¸ ho¹i cuéc sèng cña víi chiÕn tranh, tr¸i víi xung ®ét, tr¸i víi khñng bè. Hoµ b×nh mang l¹i h¹nh phóc con ng­êi.
- Hoµ b×nh lµ ®iÒu kiÖn, lµ m«i tr­êng thuËn lîi cho mçi ng­êi ®­îc ph¸t triÓn vµ gãp phÇn x©y dùng mét x· héi v¨n minh, h¹nh phóc.
- Ng­êi ViÖt Nam thÊm thÝa ý nghÜa cña hoµ b×nh v× ph¶i ®Êu tranh b»ng x­¬ng m¸u suèt mÊy chôc n¨m chèng l¹i chiÕn tranh x©m l­îc ®Ó cã hoµ b×nh, ®éc lËp, tù do vµ nh­ vËy míi cã c¬ héi ®Ó thùc hiÖn môc tiªu: d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh.
V× vËy hoµ b×nh ph¶i ®­îc gi÷ g×n, b¶o vÖ b»ng mäi gi¸ lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi, cña c¶ d©n téc. ThÕ hÖ trÎ lµ lùc l­îng hïng hËu lµ søc m¹nh cña ®Êt n­íc, do ®ã häc sinh cÇn ph¶i ph¸t huy truyÒn thèng cha «ng, gãp phÇn b¶o vÖ, g×n gi÷ hoµ b×nh.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn.
- Nªu môc ®Ých, yªu cÇu ho¹t ®éng cho c¶ líp nh»m gióp häc sinh ®Þnh h­íng ®óng vµ s½n sµng tham gia.
- Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc chñ yÕu vÒ néi dung vµ ý nghÜa cña hoµ b×nh c¶ vÒ nghÜa réng vµ nghÜa hÑp. H­íng dÉn häc sinh t×m ®äc thªm s¸ch b¸o, thu nhËp thªm th«ng tin qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c ®Ó më réng sù hiÓu biÕt. §ång thêi yªu cÇu häc sinh liªn hÖ trong cuéc sèng h»ng ngµy ë nhµ tr­êng, ë gia ®×nh vµ céng ®ång vÒ c¸c quan hÖ øng xö liªn quan ®Õn sù hîp t¸c, th©n thiÖn, ®Õn xung ®ét, mÉu thuÉn vµ c¸ch gi¶i quyÕt….
- H­íng dÉn häc sinh t×m ®äc c¸c §iÒu 12, 13, 15 trong C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em ®Ó tham gia ho¹t ®éng th¶o luËn.
- Gîi ý mét sè c©u hái hoÆc vÊn ®Ò th¶o luËn, vÝ dô:
+ ý nghÜa cña hoµ b×nh ®èi víi d©n téc ViÖt Nam nãi riªng vµ ®èi víi thÕ giãi nãi chung.
+ ý nghÜa cña hoµ b×nh trong cuéc sèng h»ng ngµy.
+ T¹i sao ph¶i gi÷ g×n, b¶o vÖ hoµ b×nh ?
+ NhiÖm vô, vai trß, tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ trÎ vµ thanh niªn häc sinh trong viÖc gãp phÇn b¶o vÖ hoµ b×nh.
- Giao cho c¸n bé líp tæ chøc ho¹t ®éng vµ tiÕp tôc bæ sung thªm c¸c c©u hái th¶o luËn.
- Liªn hÖ mêi gi¸o viªn m«n GDCD phèi hîp cïng GVCN lµm cè vÊn cho ho¹t ®éng cña häc sinh.
2. Häc sinh.
- C¸n bé líp vµ BCH Chi ®oµn héi ý bµn b¹c c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng.
- Hoµn thiÖn hÖ thèng c©u hái th¶o luËn
- Cö ng­êi ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh th¶o luËn
- ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.
- Cö ng­êi trang trÝ.
IV Tæ chøc ho¹t ®éng.
- Ng­êi ®iÒu khiÓn nªu lÝ do, môc ®Ých yªu cÇu cña ho¹t ®éng, nhÊn m¹nh ý nghÜa vÒ quyÒn cña häc sinh ®­îc biÓu ®¹t ý kiÕn, ®­îc tù do suy nghÜ trong mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hoµ b×nh vµ viÖc gi÷ g×n, b¶o vÖ hoµ b×nh, trong ®ã häc sinh cã thÓ ph¸t huy c¸c quyÒn ph¸t biÓu ý kiÕn, ®Ò ®¹t nguyÖn väng cña m×nh, lµm cho ho¹t ®éng th¶o luËn thªm s«i næi. Sau ®ã, ng­êi ®iÒu khiÓn giíi thiÖu Ban cè vÊn vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng.
- LÇn l­ît nªu c¸c c©u hái hoÆc vÊn ®Ò vµ yªu cÇu, c¶ líp tù gi¸c xung phong ph¸t biÓu ý kiÕn. Mçi c©u hái ®Æt ra ph¶i ®­îc th¶o luËn vµ tranh luËn nh»m cñng cè vµ kh¾c s©u  nhËn thøc cña c¶ líp vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan (kh¸i niÖm hoµ b×nh; ý  nghÜa cña hoµ b×nh; vai trß tr¸ch nhiÖm gãp phÇn b¶o vÖ hoµ b×nh cña thanh niªn häc sinh hiÖn nay…)
- Ban cè vÊn gióp häc sinh gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò, c¸c c©u hái khã hoÆc tæng kÕt tãm t¾t c¸c vÊn ®Ò c¸c em võa trao ®æi, th¶o luËn.
- Trong qóa tr×nh häc sinh th¶o luËn, nªn cã mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ t¹o kh«ng khÝ s«i næi.
V. KÕt thøc ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng 2
TiÓu phÈm vÒ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc
 
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy, häc sinh sÇn:
- Cã sù hiÓu biÕt vÒ: nh÷ng vÊn ®Ò c¸c d©n téc cïng quan t©m, nh÷ng nÐt riªng cña mçi d©n téc còng nh­ con ng­êi, cuéc sèng, phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸, sù ph¸t triÓn chung… Tõ ®ã cã nhËn thøuc ®óng ®¾n vÒ t×nh h÷u nghÞ, hîp t¸c lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc, c¸c quèc gia trªn thÕ giíi.
- BiÕt thÓ hiÖn hµnh vi giao tiÕp, øng xö lÞch sù, cã v¨n ho¸ víi mäi ng­êi trong cuéc sèng h»ng ngµy, ®Æc biÖt ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi ®ang c«ng t¸c, häc tËp t¹i ViÖt Nam.
- Cã th¸i ®é c¶m th«ng, chia sÎ vµ ñng hé t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc.
II. Néi dung ho¹t ®éng:
TiÓu phÈm vÒ t×nh h÷u nghÞ, hîp t¸c gi÷a c¸c d©n téc liªn quan ®Õn c¸c néi dung nh­ sau:
1. Nh÷ng vÊn ®Ò mµ toµn thÓ nh©n lo¹i ®Òu quan t©m, cïng hîp t¸c gi¶i quyÕt nh­:
- Sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc vµ quyÒn con ng­êi; QuyÒn con ng­êi ph¶i ®­îc t«n träng, cÇn xo¸ bá tÖ ph©n biÖt chñng téc vµ c¸c mèi ®e däc kh¸c ®èi v­ãi con ng­êi.
- Sù duy tr× nÒn hoµ b×nh: Hoµ b×nh lµ xu h­íng tÝch cùc, kh«ng thÓ chsÊp nhËn viÖc lÊy b¸o lùc lµm gi¶i ph¸p cho c¸c cuéc xung ®ét. ViÖc duy tr× hoµ b×nh cã tÇm quan träng lín lao trong c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ, v¨n ho¸, chÝnh trÞ gi÷a c¸c n­íc còng nh­ ph¸p luËt quèc tÕ.
- Sù ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi v× lîi Ých cña con ng­êi, cña mçi d©n téc lµ xu thÕ tÊt yÕu ®Ó kh¾c phôc sù ®ãi nghÌo vµ bÊt c«ng x· héi.
- VÊn ®Ò m«i tr­êng: Sù c©n b»ng sinh th¸i lµ hËu qu¶ cña viÖc ph¸ ho¹i m«i tr­êng lµm ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ vµ ®êi sèng con ng­êi. Do ®ã, nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ vµo baoe vÖ m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña mçi quèc gia lµ vÊn ®Ò quan träng cÇn ®Æc biÖt quan t©m.
- Di s¶n v¨n ho¸ nh©n lo¹i: ý nghÜa cña di s¶n v¨n ho¸ rÊt quan träng ®èi víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng, gãp phÇn vµo sù hîp t¸c vµ hoµ b×nh thÕ giíi.
- Tæ chøc LHQ: LHQ cã vai trß quan träng trong viÖc gi÷ g×n hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc.
2. Sù hiÓu biÕt cña c¸c d©n téc vÒ mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, ®êi sèng, phong tôc tËp qu¸n… cña mçi n­íc. Tõ ®ã cã sù c¶m th«ng, chia sÎ, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn:
- Nªu môc ®Ých yªu cÇu vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho c¶ líp.
- Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng néi dung cÇn thiÕt cã thÓ lùa chän ®Ó x©y dùng tiÓu phÈm. H­íng dÉn häc sinh ®äc thªm c¸c tµi liÖu, t­ liÖu, s¸ch b¸o ®Ó chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng thªm phong phó.
- Giao cho c¸n bé líp, BCH Chi ®oµn tæ chøc ho¹t ®éng, lùa chän néi dung, h×nh thøuc ho¹t ®éng thÝch hîp. C¶ líp cã thÓ x©y dùng mét tiÓu phÈm hoÆc mét tæ x©y dùng mét tiÓu phÈm theo chñ ®Ò vµ néi dung ho¹t ®éng. Mçi tiÓu phÈm cã thêi l­îng tèi thiÓu lµ 10 phót vµ tèi ®a kh«ng qu¸ 1 tiÕt.
2. Häc sinh:
C¸n bé líp vµ BCH Chi ®oµn héi ý ®Ó chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng:
- X©y dùng tiÓu phÈm cã hai ph­¬ng ¸n:
+ Yªu cÇu mçi tæ chuÈn bÞ mét tiÓu phÈm, c¸c tæ tù chän néi dung vµ t×nh huèng ®Ó thiÕt kÕ kÞch b¶n cña m×nh (kÞch b¶n kh«ng qu¸ 10 phót).
+ C¶ líp x©y dùng mét kÞch b¶n (kh«ng qu¸ 1 tiÕt)
Gîi ý:
* KÞch b¶n “Cuéc gÆp gì h÷u nghÞ” víi t×nh huèng: Liªn hoan häc sinh - sinh viªn thÕ giíi ®­îc tæ chøc t¹i ViÖt Nam. §oµn ViÖt Nam cã cuéc gÆp gì h÷u nghÞ víi ®¹i diÖn häc sinh - sinh viªn mét sè n­íc trong khu vùc. Cuéc gÆp gì diÔn ra víi h×nh thøc giao l­u h÷u nghÞ, hiÓu biÕt lÉn nhau nh»m th¾t chÆt t×nh ®oµn kÕt, hîp t¸c, cïng tiÕn bé …
* KÞch b¶n: Mét  nhãm nh÷ng ng­êi n­íc ngoµi ®Õn du lÞch th¾ng c¶nh ë ®Þa ph­¬ng b¹n. Hä gÆp khã kh¨n nªn rÊt cÇn sù gióp ®ì. B¹n sÏ lµm g× ®Ó gióp ®ì hä ? …
KÞch b¶n ph¶i ®­îc chuÈn bÞ chu ®¸o tõ kh©u ph©n vai, luyÖn tËp, øng xö trong c¸c t×nh huèng … vµ ®Òu ph¶i hÕt søc tù nhiªn th× ho¹t ®éng míi cã hiÖu qu¶.
- Cö ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh.
- ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ phï hîp.
- Dù kiÕn mêi ®¹i biÓu dù.
- Ph©n c«ng trang trÝ, kª bµn ghÕ h×nh ch÷ U.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng.
Nªn lùa chän mét tiÓu phÈm chung ®Ó c¶ líp cïng tham gia. Ho¹t ®éng nµy cã thÓ diÔn ra nh­ sau:
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh nªu néi dung, môc ®Ých ho¹t ®éng; giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng; giíi thiÖu ®¹i biÓu vµ tuyªn bè “Cuéc gÆp gì h÷u nghÞ” b¾t ®Çu.
- C¸c ®oµn ®¹i biÓu c¸c n­íc lÇn l­ît b­íc vµo, ®i vßng trßn chµo c¸c b¹n ViÖt Nam (tÊt c¶ häc sinh cßn l¹i cña líp ®ãng vai ®oµn ViÖt Nam). Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu c¸c ®oµn b»ng lêi ®äc ®· ®­îc chuÈn bÞ s½n.
- Ho¹t ®éng giao l­u trong “Cuéc gÆp gì h÷u nghÞ” víi néi dung vµ h×nh thøc phong phó, ®a d¹ng nh­: trao ®æi nh÷ng vÊn ®Ò cïng quan t©m, giíi thiÖu vÒ ®Êt n­íc m×nh; cïng tham gia ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ, ca h¸t, nh¶y móa … víi nÐt riªng ®éc ®¸o cña mçi n­íc.
Chó ý:
NÕu cã ®iÒu kiÖn nªn tæ chøc phôc trang, ho¸ trang m« pháng theo nh÷ng nÐt riªng cña tõng d©n téc, ho¹t ®éng sÏ hÊp dÉn h¬n.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 3
T×m hiÓu vÒ liªn hîp quèc
(1 tiÕt)
I. Môc tiªu ho¹t ®éng:
Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ vai trß cña Liªn hîp quèc ®èi víi hoµ b×nh, ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i, ®èi víi quyÒn con ng­êi nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ quyÒn cña trÎ em nãi riªng.
- RÌn luyÖn n¨ng lùc tiÕp cËn vÊn ®Ò b»ng t­ duy phª ph¸n vµ th¸i ®é cëi më, cã n¨ng lùc hiÓu ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ cña hÖ thèng Liªn hîp quèc víi nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cña nã tíi c¸c quèc gia trªn thÕ giíi.
- Cã th¸i ®é ®ång t×nh víi Liªn hîp quèc trong viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cña thÕ giíi. TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn C«ng ­íc LHQ vÒ quyÒn trÎ em ë ViÖt Nam.
II. Néi dung ho¹t ®éng:
1. C¬ cÊu tæ chøc cña Liªn hîp quèc:
Bé m¸y tæ chøc cña Liªn hîp quèc gåm nh÷ng c¬ quan nh­ sau:
- §¹i héi ®ång: Gåm tÊt c¶ c¸c n­íc thµnh viªn (tÝnh ®Õn th¸ng 4 n¨m 2007), Liªn hîp quèc cã 192 quèc gia thµnh viªn).
§¹i héi ®ång cã 7 uû ban ®Ó thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò cô thÓ, ®ã lµ:
+ Uû ban 1 phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò chÝnh trÞ vµ an ninh.
+ Uû ban 2 phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ vµ tµi chÝnh.
+ Uû ban 3 phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò x· héi, nh©n ®¹o vµ v¨n ho¸.
+ Uû ban 4 phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò qu¶n lý c¸c l·nh thæ n»m d­íi sù b¶o trî cña LHQ.
+ Uû ban 5 phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò hµnh chÝnh vµ ng©n s¸ch.
+ Uû ban 6 phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò ph¸t luËt.
+ Uû ban 7 phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò chÝnh trÞ ®Æc biÖt.
- Héi ®ång b¶o an Liªn hîp quèc: Lµ c¬ quan gi÷ vai trß träng yÕu hµng ®Çu trong viÖc duy tr× hoµ b×nh vµ an ninh thÕ giíi. Héi ®ång b¶o an gåm 15 n­íc, trong ®ã cã 5 n­íc lµ Uû viªn th­êng trùc.
- Héi ®ång Kinh tÕ vµ x· héi: Cã nhiÖm vô nghiªn cøu, b¸o c¸o vµ xóc tiÕn viÖc hîp t¸c quèc tÕ vÒ c¸c mÆt kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ … nh»m n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc.
- Héi ®ång qu¶n th¸c: Cã nhiÖm vô kiÓm so¸t chÕ ®é qu¶n th¸c ë c¸c l·nh thæ mµ LHQ uû quyÒn cho mét sè n­íc thùc hiÖn.
- Toµ ¸n quèc tÕ: Lµ c¬ quan tµi ph¸n cña LHQ cã nhiÖm vô gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a c¸c n­íc trªn c¬ së ph¸p luËt quèc tÕ.
- Ban th­ ký: Lµ c¬ quan hµnh chÝnh - tæ chøc cña LHQ, ®øng ®Çu lµ Tæng th­ ký, ®Æc biÖt cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc dù th¶o vµ hoµn thµnh nh÷ng nghÞ quyÕt mµ LHQ ®· th«ng qua …
2. Vai trß cña Liªn hîp quèc:
- LHQ lµ mét c¬ quan hîp t¸c quèc tÕ nh»m duy tr× hoµ b×nh vµ an ninh thÕ giíi, thóc ®Èy vµ gióp ®ì nh÷ng tiÕn bé vµ ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ, x· héi cña c¸c d©n téc.
- Trô së cña LHQ ®Æt t¹i Niu Oãc, MÜ.
- Trong ®êi sèng chÝnh trÞ thÕ giíi, LHQ ®· vµ ®ang gi÷ mét vÞ trÝ næi bËt, mét vai trß quan träng hµng ®©ï. §©y lµ tæ chøc quèc tÕ lín nhÊt hµnh tinh bao gåm hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi.
- LHQ ®· trë thµnh mét diÔn ®µn ®Êu tranh vµ hîp t¸c trong ®iÒu kiÖn chung sèng hoµ b×nh gi÷a c¸c quèc gia cã chÕ ®é chÝnh trÞ - x· héi kh¸c nhau.
3. Mét vµi sè liÖu:
- LHQ ®­îc thµnh lËp chÝnh thøc ngµy 24/10/1945.
- TÝnh ®Õn th¸ng 4 n¨m 2007, §¹i héi ®ång LHQ ®· cã 192 thµnh viªn (toµn thÕ giíi cã h¬n 200 quèc gia vµ 30 vïng l·nh thæ).
- 18 giê 30 phót ngµy 20/9/1977 ViÖt Nam trë thµnh viªn LHQ.
- Ngµy 20/11/1989 C«ng ­íc Liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em ®­îc §¹i héi ®ång Liªn hîp quèc th«ng qua.
- Ngµy 02 - 9 - C«ng ­íc Liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em b¾t ®Çu cã hiÖu lùc. ViÖt Nam lµ n­íc ®Çu tiªn ë Ch©u ¸ vµ n­íc thø hai trªn thÕ gíi phª chuÈn C«ng ­íc nµy (ngµy 20 - 2-1990).
 - TÝnh ®Õn ngµy 01-3-2000, ®· cã 191 quèc gia ®· phª chuÈn tham gia C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn:
- §Þnh h­íng néi dung ho¹t ®éng cho häc sinh, h­íng dÉn cho c¸c em s­u tÇm, t×m hiÓu c¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o vÒ tæ chøc Liªn hîp quèc, vÒ bèn nhãm trong quyÒn trong C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em, t×m hiÓu kü néi dung ®iÒu 12,13 vÌ quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn, quyÒn ®­îc thu thËp th«ng tin cña trÎ em.
- Gîi ý mét sè c©u hái vµ ®¸p ¸n cho ho¹t ®éng thi t×m hiÓu cña häc sinh, vÝ dô:
+ Liªn hîp quèc ®­îc thµnh lËp ngµy, th¸ng, n¨m nµo?
+ C¬ cÊu tæ chøc LHQ nh­ thÕ nµo?
+ H·y nªu tãm t¾t vai trß cña LHQ?
+ Nh÷ng ng­êi lÝnh cña LHQ cã tr¸ch nhiÖm duy tr× hµo b×nh thÕ gíi d­îc gäi lµ g×?
+ ViÖt Nam gia nhËp LHQ n¨m nµo?
+ Trô së LHQ ®Æt ë ®©u?
+ WHO lµ tæ chøc nµo cña LHQ?
+ UNICÌ lµ tæ chøc nµo cña LHQ?
+ UNESCO lµ tæ chøc nµo cña LLQ?
+ Liªn hiÖp quèc th«ng qua C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em vµo thêi gian nµo?
+ ViÖt Nam phª chuÈn C«ng ­íc trªn vµo thêi gian nµo?
+ C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em cã ý nghÜa g× ®èi víi häc sinh chóng ta?...
- Giao cho c¸n bé líp vµ BCH chi ®oµn tæ chøc ho¹t ®éng.
2. Häc sinh:
C¸n bé líp vµ BCH chi ®oµn ®éi héi ý c¸c c«ng viÖc ph¶i chuÈn bÞ:
- Cö c¸c ®éi dù thi.
- Cö mét ban gi¸m kh¶o.
- Cö ng­êi d·n ch­¬ng tr×nh.
- ChuÈn bÞ mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ.
- Ph©n c«ng trang trÝ, kª bµn ghÕ.
- Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ gi¸o viªn m«n GDCDlµm cè vÊn.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng.
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh nªu lý do ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban cè vÊn, ban gi¸m kh¶o.
- C¸c ®éi dù thi tù giíi thiÖu vÒ m×nh.
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh lÇn l­ît nªu c¸c c©u hái . C¸c ®éi dù thi gi¬ tay hoÆc ra tÝn hiÖu xin tr¶ lêi. §éi nµo cã tÝn hiÖu tr­íc sÏ tr¶ lêi tr­íc.
- Ban gi¸m kh¶o c«ng bè ®iÓm cho tõng c©u tr¶ lêi cña c¸c ®éi.
- C©u nµo ®éi thi kh«ng tr¶ lêi ®­îc hoÆc tr¶ lêi sai,c¸c ®éi kh¸c còng lóng tóng th× ban cè v¸n gióp dì.
- Bam gi¸m kh¶o nhËn xÐt kÕt qu¶ thi vµ c«ng bè ®iÓm cña c¸c ®éi. Cã thÓ trao th­ëng cho c¸c ®éi (nÕu cã).
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
 
 
 
 
 
 
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 5.
Thanh niªn víi víi b¸c hå.
 
A. Môc tiªu gi¸o dôc.
Sau chñ ®Ò nµy, häc sinh cÇn:
- HiÓu nh÷ng cèng hiÕn to lín cña B¸c Hå ®èi víi §¶ng, d©n téc vµ nh©n lo¹i. Kh¾c s©u nhËn thøc cña häc sinh vÒ sù hi sinh to lín cña B¸c Hå trong c«ng cuéc c¸ch m¹ng cña d©n téc; hiÓu s©u s¾c vÌ cuéc ®êi ho¹t ®éng cña B¸c.
- TÝch cùc, chñ ®éng häc tËp, rÌn luyÖn theo g­¬ng B¸c Hå kÝnh yªu, chuÈn bÞ hµnh trang vµo ®êi.
- kÝnh träng, biÕt ¬n b¸c Hå vµ rÌn luyÖn theo g­¬ng B¸c Hå kÝnh yªu, chuÈn bÞ hµnh trang vµo ®êi.
- kÝnh träng, biÕt ¬n b¸c Hå vµ thÕ hÖ cha anh ®· hi sinh cho ®éc lËp tù do cña d©n téc; thÓ hiÖn b»ng nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ trong häc tËp vµ rÌn luyÖn h»ng nguú.
B. Néi dung ho¹t ®éng.
- ViÕt thu ho¹ch t×m hiÓu vÒ cuéc ®êi ho¹t ®éng cña B¸c Hå.
- V¨n nghÖ “Th¸ng 5 víi B¸c Hå”
- Thi viÕt bµi, s¸ng t¸c th¬ vÒ B¸c.
c. Gîi ý thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.
 
Ho¹t ®éng 4
ViÕt thu ho¹ch t×m hiÓu vÒ
Cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña b¸c hå.
(2 tiÕt)
1. Môc tiªu ho¹t ®éng.
Sau ho¹t ®«ng nµy, häc sinh cÇn:
- HiÓu s©u s¾c vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña B¸c Hå còng nh­ sù quan t©m vµ t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi thÕ hÖ trÎ, ®Æc biÖt trong viÖc b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em.
- Tù hµo, kÝnh träng vµ biÕt ¬n c«ng lao cña B¸c ®èi víi d©n téc.
- TÝch cùc häc tËp, rÌn luyÖn theo tÊm g­¬ng B¸c Hå.
II. Néi dung ho¹t ®éng:
Tæ chøc cho häc sinh t×m hiÓu c¸c néi dung sau:
- Nguyªn nh©n nµo ®· th«i thóc NguyÔn ¸i Quèc ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc? B¸c ®· ®i nh÷ng ®©u? T×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò g×?
- B¸c tham gia c¸c tæ chøc nµo, më líp huÊn luyÖn chÝnh trÞ, ®µo t¹o c¸n bé ë ®©u?
- B¸c Hå ®· chñ tr× hîp nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n trong n­íc vµ s¸ng lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vµo ngµy, th¸ng, n¨m nµo?
- C¸c v¨n kiÖn ®­îc B¸c trùc tiÕp th¶o ra gåm nh÷ng v¨n kiÖn nµo?
- NghÞ ®Þnh Héi nghÞ Trung ­¬ng th¸ng 11 - 1939 kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×?
- ChØ thÞ thµnh lËp §éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n ®­îc B¸c viÕt vµo th¸ng mÊy? N¨m nµo?
- QuyÕt ®Þnh Tæng khëi nghÜa vµ thµnh lËp Uû ban d©n téc gi¶i phãng ViÖt Nam do Quèc d©n ®¹i biÓu ®¹i héi quyÕt ®Þnh ®· häp ë ®©u? Th¸ng mÊy? N¨m nµo? Uû ban do ai ®øng ®Çu?
- C©u th¬:       “Trªn v× n­íc, d­íi v× nhµ
    Êy lµ sù nghiÖp Êy lµ c«ng danh”
®­îc B¸c viÕt trong bµi th¬ nµo? N¨m nµo? Em hiÓu c©u th¬ ®ã nh­ thÕ nµo?
- Bµi th¬:   “Kh«ng rau, kh«ng muèi, canh kh«ng cã
    Mçi b÷a l­ng c¬m ®á gäi lµ
    Cã kÎ ®em c¬m cßn ch¾c d¹
    Kh«ng ng­êi lo b÷a ®ãi kªu cha”
®­îc B¸c viÕt trong hoµn c¶nh nµo? In trong tËp th¬ nµo? Tªn bµi th¬ lµ lµ?
- Bµi th¬:   “S¸ng ra bê suèi tèi vµo hang
    Ch¸o bÑ rau m¨ng vÉn s½n sµng
    B¸n ®¸ ch«ng chªnh lÞch sö §¶ng.
    Cuéc ®êi c¸ch m¹ng th©t lµ sang”
Cã tªn lµ g×? §­îc B¸c viÕt vµo th¸ng mÊy, n¨m nµo? Thêi gian ®ã B¸c ®ang ho¹t ®éng ë ®©u?
- Nªu mét sè vÝ dô vÒ sù chØ ®¹o cña B¸c trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, gi¶i phãng §iÖn Biªn Phñ.
- Nh÷ng mèc son lÞch sö nãi lªn c«ng lao cña B¸c cïng Trung ­¬ng §¶ng l·nh ®¹o C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c vµ C¸ch m¹ng d©n téc d©n téc nh©n d©n ë MiÒn Nam lµ g×?
- Em hiÓu c©u nãi: “Kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp, tù do? Cña B¸c nh­ thÕ nµo?
- T¹i sao B¸c nãi : “Båi d­ìng thÕ hÖ c¸ch m¹ng cho ®êi sau lµ mét viÖc rÊt quan träng vµ rÊt cÇn thiÕt?
(Xem gîi ý ®¸p ¸n c¸c c©u hái trªn ®©y ë phÇn T­ liÖu tham kh¶o).
- Nh÷ng lêi d¹y cña B¸c Hå víi thanh niªn, thiÕu niªn vµ häc sinh.
- Liªn hÖ nh÷ng lêi d¹y cña B¸c víi viÖc thùc hiÖn c«ng ­íc LHQ vÒ quyÒn trÎ em ë ®Êt n­íc ta.
- Nªu mét sè vÝ dô cô thÓ vÒ nh÷ng t×nh c¶m th©n th­¬ng nhÊt B¸c dµnh cho thanh - thiÕu niªn, vÒ nh÷ng lêi ®éng viªn toµn x· héi ch¨m sãc, b¶o vÖ thiÕu nhi ®Ó c¸c em khoÎ m¹nh, vui ch¬i vµ ph¸t triÓn phï hîp víi løa tuæi.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:
§Ó gióp häc sinh hiÓu ®­îc c«ng lao cña B¸c ®èi víi d©n téc ViÖt Nam, gi¸o viªn gîi ý cho häc sinh chuÈn bÞ ®Ò c­¬ng vµ chuÈn bÞ c¸c tµi liÖu vÒ:
+ Bèi c¶nh x· héi ViÖt Nam cuèi thÕ kû XIX, ®Çu thÕ kû XX d­íi chÕ ®é n« dÞch cña thùc d©n Ph¸p.
+ C¸c phong trµo vµ con ®­êng cøu n­íc cña c¸c sÜ phu yªu n­íc thêi ®iÓm ®ã nh­: Phan Béi Ch©u, Phan Ch©u Trinh (®Ó ph©n tÝch tÝnh tÝch cùc vµ nh÷ng h¹n chÕ vÒ con ®­êng cøu n­íc nh­: dùa vµo NhËt ®Ó ®¸nh Ph¸p, phong trµo §«ng Du …) tõ ®ã lµm næi bËt con ®­êng cøu n­íc ®óng ®¾n cña B¸c Hå.
+ §Ó lùa chän con ®­êng cøu n­íc, ph¶i hiÓu ®­îc t×nh h×nh chÝnh trÞ vµ phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n còng nh­ nh©n d©n c¸c n­íc thuéc ®Þa trªn thÕ giíi. V× vËy B¸c Hå ®· ph¶i b«n ba ®Õn nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. Gi¸o viªn gîi ý: B¸c Hå ®Õn c¸c n­íc ®ã ®Ó lµm g×?
+ ý nghÜa cña cuéc Tæng khëi nghÜa th¸ng 8 n¨m 1945 vµ chiÕn dÞch lÞch sö §iÖn Biªn phñ lµ g×?
+ B¸c Hå cïng Trung ­¬ng §¶ng l·nh ®¹o C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë MiÒn B¾c vµ c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn Nam nh­ thÕ nµo?
+ Gîi ý häc sinh t×m hiÓu, s­u tÇm nh÷ng bµi viÕt, bµi th¬ cña B¸c Hå dµnh cho thanh - thiÕu niªn vµ nh÷ng tranh ¶nh B¸c Hå víi thanh - thiÕu niªn.
+ H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu c¸c ®iÒu 6, 12. 13. 31 cña C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em.
- Thêi gian viÕt b¸o c¸o thu ho¹ch: 90 phót.
- Nªn thèng nhÊt khæ giÊy cña b¸o c¸o.
2. Häc sinh:
- Líp tr­ëng hoÆc BÝ th­ Chi ®oµn thèng nhÊt chia líp thµnh c¸c nhãm nhá ®Ó ph©n c«ng c¸c b¹n trong nhãm s­u tÇm tµi liÖu, c¸c lo¹i t­ liÖu, tranh ¶nh phôc vô cho b¸o c¸o thu ho¹ch.
- Th¶o luËn vµ thèng nhÊt ®Ò c­¬ng phôc vô cho môc tiªu cña ho¹t ®éng, nh¾c l¹i nh÷ng träng t©m cÇn nªu trong b¸o c¸o.
- GÆp gì c¸c nhãm tr­ëng ®Ó gi¶i ®¸p th¾c m¾c hoÆc mêi gi¸o viªn d¹y m«n LÞch sö, Ng÷ v¨n, gi¸o dôc c«ng d©n … cung cÊp thªm kiÕn thøc vµ trao ®æi vÒ néi dung.
- Thèng nhÊt thêi gian viÕt b¸o c¸o (nªn viÕt tËp trung trªn líp) vµ mçi b¹n tr×nh bµy b¸o c¸o theo nhËn thøc riªng cña m×nh.
- Thu b¸o c¸o theo quy ®Þnh vµ nép l¹i cho gi¸o viªn chñ nhiÖm.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng:
1. TuÇn ®Çu th¸ng 5 tæ chøc ph¸t ®éng ®ît thi t×m hiÓu vÒ cuéc ®êi ho¹t ®éng cña B¸c Hå, ®Ò ra nh÷ng yªu cÇu vµ néi dung cô thÓ.
2. Líp tr­ëng, BÝ th­ Chi ®oµn thèng nhÊt chØ ®¹o, x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng riªng cña líp vµ th«ng qua ch­¬ng tr×nh vµ néi dung chi tiÕt.
3. Tæ chøc viÕt thu ho¹ch:
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh cho c¸c b¹n h¸t mét sè bµi h¸t tËp thÓ vÒ B¸c Hå.
- BÝ th­ Chi ®oµn hoÆc líp tr­ëng nãi râ lý do cña ho¹t ®éng.
- Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn ®éng viªn c¸c b¹n.
- Thèng nhÊt vµ th«ng b¸o thêi gian viÕt vµ tr×nh bµy b¸o c¸o (Cã thÓ minh ho¹ trong b¸o c¸o hÖ thèng tranh ¶nh, c¸c sè liÖu ®­îc chuÈn bÞ s½n ®Ó lµm t¨ng thªm chÊt l­îng vµ h×nh thøc b¸o c¸o).
- Thu b¸o c¸o thu ho¹ch.
- Nép l¹i b¸o c¸o cho gi¸o viªn chñ nhiÖm.
4. Gi¸o viªn chñ nhiÖm phèi hîp víi c¸c céng t¸c viªn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña c¸c b¸o c¸o vµ tËp hîp x©y dùng mét tËp san cña líp.
 
Ho¹t ®éng 2
ViÕt thu ho¹ch t×m hiÓu vÒ
Cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña b¸c hå.
(1 tiÕt)
1. Môc tiªu ho¹t ®éng.
Sau ho¹t ®«ng nµy, häc sinh cÇn:
- Kh¾c s©u t×nh c¶m, lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n ®èi víi B¸c Hå cña thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam.
- RÌn luyÖn kü n¨ng, trau dåi ®øc tÝnh tù tin vµ ý thøc tÝch cùc s½n sµng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ cña líp, cña tr­êng.
- T¨ng thªm lßng tù hµo ®­îc sèng trong thêi ®¹i Hå ChÝ Minh.
II. Néi dung ho¹t ®éng:
1. Ca ngîi c«ng lao cña §¶ng, cña B¸c Hå ®èi víi d©n téc, víi sù nghiÖp vÎ vang cña ®Êt n­íc.
Lùa chän nh÷ng bµi h¸t, bµi th¬ cña nhiÒu t¸c gi¶ ngîi ca c«ng lao cña §¶ng vµ B¸c Hå ®èi víi d©n téc ViÖt Nam. Th«ng qua c¸c bµi th¬, bµi h¸t ®ã, thÕ hÖ trÎ thÓ hiÖn lßng t«n kÝnh ®èi víi l·nh tô vÜ ®¹i, ng­êi anh hïng d©n téc, danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi lµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh.
2. T×nh c¶m cña B¸c dµnh cho thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam.
- Chän nh÷ng bµi h¸t, bµi th¬ thÓ hiÖn t×nh c¶m cña B¸c Hå ®èi víi thÕ hÖ trÎ, thÓ hiÖn niÒm tin cña thÕ hÖ trÎ ®èi víi t­ t­ëng cña Ng­êi.
- Ho¹t ®éng v¨n nghÖ: H¸t c¸c bµi B¸c ®ang cïng chóng ch¸u hµnh qu©n, H¸t m·i khóc qu©n hµnh, Låi ca d©ng B¸c … ®Ó c¶m nhËn t×nh th­¬ng yªu bao la cña B¸c ®èi víi tuæi trÎ ViÖt Nam vµ qua ®ã thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n, th¸i ®é kÝnh träng ®èi víi B¸c Hå.
3. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng “Th¸ng 5 nhí B¸c” th«ng qua c¸c h×nh thøc d©ng hoa lªn t­îng B¸c, lÔ b¸o c«ng d©ng B¸c, xem phim vÒ cuéc ®êi ho¹t ®éng cña B¸c Hå, nghe lêi d¹y cña B¸c, sinh ho¹t truyÒn thèng ®Ó thÓ hiÖn quyÕt t©m cña tuæi trÎ ViÖt Nam, sèng, chiÕn ®Êu, lao ®éng vµ häc tËp theo g­¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:
- §Þnh h­íng néi dung ho¹t ®éng cho häc sinh: ca ngîi §¶ng, B¸c Hå,
- Nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ “mõng sinh nhËt B¸c Hå” ®Ó häc sinh cã ý thøc chuÈn bÞ.
- Giao nhiÖm vô cho c¸n bé, c¸n bé §oµn thiÕt kÕ néi dung ch­¬ng tr×nh, lùa chän ph­¬ng ¸n thÝch hîp, cã tÝnh kh¶ thi cao.
2. Häc sinh:
- C¸n bä líp, c¸n bé §oµn häp ®Ó ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c viÖc cô thÓ.
- QuyÕt ®Þnh vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm, sè l­îng tiÕt môc, thÓ lo¹i c¸c tiÕt môc vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng.
- Mçi tæ chuÈn bÞ 4-5 tiÕt môc v¨n nghÖ víi c¸c thÓ lo¹i kh¸c nhau: h¸t, ®äc th¬, ng©m th¬, kÓ chuyÖn, móa, ho¹t c¶nh truyÒn thèng …
- Thµnh lËp ban gi¸m kh¶o: Gåm nh÷ng b¹n cã n¨ng khiÕu hoÆc hiÓu biÕt vÒ nghÖ thuËt, biÕt c¶m thô nghÖ thuËt, sè l­îng nªn tõ 3 ®Õn 5 ng­êi.
- Thèng nhÊt mét sè tiÕt môc chung cho c¶ líp: Lùa chän mét sè b¹n tËp “phót sinh ho¹t truyÒn thèng” tr­íc khi vµo buæi diÔn, «n l¹i c¸c bµi h¸t Quèc ca, L·nh tô ca vµ D©ng hoa lªn t­îng B¸c.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng:
Sinh ho¹t v¨n nghÖ ®­îc tiÕn hµnh theo ®¬n vÞ líp víi thêi gian lµ 1 tiÕt. Theo ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®· ®­îc chuÈn bÞ, tæ chøc ho¹t ®éng sao cho phï hîp víi thêi gian, ®iÒu kiÖn cña líp, cña tr­êng. Sau ®©y lµ nh÷ng gîi ý vÒ ch­¬ng tr×nh sinh ho¹t v¨n nghÖ “B¸c ®ang cïng chóng ch¸u hµnh qu©n”.
1. Ho¹t ®éng thø nhÊt: Phót t­ëng niÖm truyÒn thèng
- Phót t­ëng niÖm truyÒn thèng (d©n hoa lªn t­îng B¸c, më b¨ng ph¸t lêi nãi cña B¸c Hå …) Khi mäi ng­êi ®øng yªn lÆng cã thÓ ®äc c©u : “Trong giê phót thiªng liªng vµ xóc ®éng nµy, toµn thÓ c¸c b¹n häc sinh líp 11 … xin høa víi B¸c sÏ ra søc häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng ®iÒu B¸c d¹y …”
2. Ho¹t ®éng thø hai: Khai m¹c héi diÔn.
- BÝ th­ chi ®oµn tuyªn bè khai m¹c héi diÔn.
- §äc danh s¸ch ban gi¸m kh¶o vµ mêi ban gi¸m kh¶o vµo vÞ trÝ cña m×nh. Mét ®¹i diÖn ban gi¸m kh¶o nªu yªu cÇu vµ tiªu chuÈn chÊm ®iÓm (do líp x©y dùng tr­íc ®ã vµ c«ng khai víi c¸c tæ).
- Cã thÓ chÊm theo thang ®iÓm kh¸c nhau . Sau ®©y lµ mét gîi ý:
 
 
 
STT
§¬n vÞ (c¸ nh©n)
Chñ ®Ò (2 ®iÓm)
Néi dung (3 ®iÓm)
Kü thuËt biÓu diÔn (3 ®iÓm)
Tù biªn (2 ®iÓm )
Céng
 
 
 
 
 
 
 
ChÊm ®iÓm xong cã thÓ xÕp lo¹i A, B,C.
3. Ho¹t ®éng thø ba: BiÓu diÔn v¨n nghÖ.
Theo thø tù bèc th¨m, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh mêi c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ lªn tr×nh bµy tiÕt môc cña m×nh. Yªu cÇu mçi tiÕt môc kh«ng qu¸ 3 phót. §¶m b¶o tÝnh liªn tôc trong qu¸ tr×nh biÓu diÔn.
- Sau mçi tiÕt môc, ban gi¸m kh¶o nªn cho ®iÓm c«ng khai. Th­ ký ghi chÐp ®Ó c«ng bè ®iÓm cña c¸c tæ vµo phÇn bÕ m¹c.
- C¸c ®¬n bÞ vµ c¸ nh©n tr×nh bµy xong, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh cã thÓ tæ chøc mét trß ch¬i tËp thÓ ®Ó thay ®æi kh«ng khÝ cña buæi diÔn.
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh c«ng bè kÕt qu¶ xÕp lo¹i. Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm lªn trao gi¶i th­ëng cho tËp thÓ tæ vµ c¸ nh©n theo tø tù tõ gi¶i ba, gi¶i nh×, gi¶i nhÊt.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng 3
Thi viÕt bµi, s¸ng t¸c th¬ ca vÒ B¸c Hå
(1 tiÕt)
 
I. Môc tiªu ho¹t ®éng:
Sau ho¹t ®éng nµy, häc sinh cÇn:
- NhËn thøc râ c«ng lao to lín cña B¸c Hå, thÓ hiÖn t×nh c¶m vµ bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®èi víi l·nh tô kÝnh yªu cña d©n téc, kh¾c s©u trong tr¸i tim m×nh h×nh ¶nh vÞ anh hïng d©n téc vµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi.
- ThÓ hiÖn lßng tù hµo, kÝnh träng vµ biÕt ¬n B¸c Hå qua c¸c t¸c phÈm, bµi viÕt cña m×nh.
- TÝch cùc häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ng­êi c«ng d©n cã Ých cho x· héi.
II. Néi dung ho¹t ®éng:
1. ViÕt bµi ca ngîi c«ng lao to lín cña B¸c Hå.
- Yªu cÇu c©u v¨n diÔn ®¹t trong s¸ng, râ rµng, thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m s©u s¾c vµ lßng biÕt ¬n cña thanh niªn häc sinh ®èi víi B¸c Hå.
- Th«ng qua bµi viÕt, c¸c em thÓ hiÖn sù hiÓu biÕt vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña B¸c Hå, tù do tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n (nh­ tinh thÇn c¸c §iÒu 12, 13 trong C«ng ­ícc LHQ vÒ quyÒn trÎ em ®· nªu: TrÎ em cã quyÒn ®­îc tiÕp nhËn th«ng tin tõ nhiÒu nguån, ®­îc t¹o c¬ héi ®Ó tù do bµy tá quan ®iÓm cña m×nh).
- Ph©n tÝch nh©n c¸ch lín Hå ChÝ Minh th«ng qua nh÷ng c©u chuyÖn c¶m ®éng vÒ sù øng xö tinh tÕ, v¨n ho¸, lÞch l·m cña B¸c trong quan hÖ ®èi ngo¹i còng nh­ nh÷ng cö chØ ©n cÇn, chu ®¸o cña B¸c ®ãi víi ®ång bµo vµ thanh - thiÕu niªn.
- Ghi nhí nh÷ng lêi c¨n dÆn cña B¸c ®èi víi tuæi trÎ ViÖt Nam, nh÷ng lêi ®· thÊm vµo m¸u thÞt nhiÒu thÕ hÖ cha anh,  gãp phÇn dÉn d¾t, ®Þnh h­íng ý nghÜa cuéc sèng cho thanh niªn, ®ã lµ x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam XHCN.
2. S¸ng t¸c th¬ ca nãi lªn t×nh c¶m, sù yªu th­¬ng, kÝnh träng ®èi víi B¸c Hå.
Th¬, c¸c s¸ng t¸c, bµi viÕt vÒ B¸c Hå cÇn ®­îc diÔn ®¹t b»ng nh÷ng tõ ng÷ trong s¸ng, râ rµng, thÓ hiÖn ®­îc sù ng­ìng mé, t«n kÝnh, lßng biÕt ¬n vµ t×nh c¶m ch©n thµnh cña thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam ®èi víi L·nh tô kÝnh yªu cña nh©n d©n ta - ng­êi ®· ®­a d©n téc ViÖt Nam tho¸t khái ¸ch thèng trÞ tµn b¹o cña ®Õ quèc thùc d©n, më ra mét kû nguyªn míi trong lÞch sö d©n téc: ®ã lµ kØ nguyªn cña ®éc lËp, d©n chñ vµ tiÕn lªn CNXH.
3. ThÓ lo¹i bµi ca:
Yªu cÇu ca tõ ph¶i hµm t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi B¸c Hå, ®ång thêi thÓ hiÖn sù t«n kÝnh, sù biÕt ¬n, c«ng lao cña Ng­êi ®èi víi d©n téc vµ mçi ng­êi d©n ViÖt Nam.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:
- Häp cïng víi BCH Chi ®oµn, c¸n bé líp thèng nhÊt ph¸t ®éng cuéc thi viÕt bµi, s¸ng t¸c th¬ ca vÒ B¸c Hå tuÇn ®Çu th¸ng 5.
- Gîi ý h×nh thøc, thÓ lo¹i, yªu cÇu néi dung vµ gi¶i phãng.
- Cung cÊp cho häc sinh mét sè s¸ng t¸c cña thanh - thiÕu niªn vÒ B¸c Hå.
2. Häc sinh:
- BCH Chi ®oµn chñ tr× cïng c¸n bé líp ra th«ng b¸o vÒ cuéc thi (®· th«ng qua ý kiÕn gi¸o viªn chñ nhiÖm líp).
- §éng viªn tÊt c¶ c¸c b¹n cïng tham gia viÕt bµi hay s¸ng t¸c th¬, ca tuú theo kh¶ n¨ng cña c¸ nh©n.
- Mêi gi¸o viªn vµ mét sè b¹n cña líp cã kh¶ n¨ng ®äc, ®¸nh gi¸ c¸c bµi viÕt ®Ó chuÈn bÞ cho ngµy ho¹t ®éng.
- NÕu cã bµi tù s¸ng t¸c, nªn nhê ng­êi phæ nhac, gãp ý thªm vÒ bµi h¸t vµ cã sù tËp d­ît cho tËp thÓ ®Ó thÓ hiÖn trong buæi ho¹t ®éng cuèi th¸ng.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng:
- Ng­êi ®iÒu khiÓn nªu môc ®Ých, ý nghÜa cña ho¹t ®éng, nªu râ ®©y lµ nh÷ng viÖc lµm cã ý nghÜa thiÕt thùc, thÓ hiÖn t×nh c¶m cña mçi häc sinh ®èi víi B¸c Hå.
- Mêi gi¸o viªn c¸c m«n Ng÷ v¨n, ¢m nh¹c, Gi¸o dôc c«ng d©n vµ mét sè b¹n trong líp lµm ban gi¸m kh¶o.
- Tõng c¸ nh©n cã tiÕt môc ®­îc mêi giíi thiÖu vµ thÓ hiÖn t¸c phÈm cña m×nh.
- Ban gi¸m kh¶o hoÆc ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh cã thÓ pháng vÊn, hái thªm c¸c b¹n vÒ ý nghÜa, xuÊt xø, néi dung t¸c phÈm.
- Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ vµ trao nh÷ng phÇn th­ëng cña líp cho c¸c b¹n cã t¸c phÈm tèt nhÊt vÒ B¸c Hå kÝnh yªu.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng hÌ
Mïa hÌ t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång
 
1. Môc tiªu ho¹t ®éng.
Sau ho¹t ®«ng nµy, häc sinh cÇn:
- HiÓu sù hoµ nhËp vµo cuéc sèng céng ®ång vµ tiÕp cËn víi x· héi ®ang ®æi míi võa lµ quyÒn, võa lµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh.
- H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ý thøc céng ®ång, cã tr¸ch nhiÖm víi x· héi, rÌn luyÖn lµm viÖc theo tinh thÇn: hîp t¸c, tin t­ëng vµ gióp ®ì lÉn nhau.
- N©ng cao ý thøc c«ng d©n, vai trß, tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ trÎ ®èi víi céng ®ång x· héi, ph¸t huy truyÒn thèng “l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch”; “BÇu ¬i th­¬ng lÊy bÝ cïng” cña d©n téc ViÖt Nam.
- Ph¸t huy tinh thÇn xung kÝch cña tuæi trÎ.
II. Néi dung ho¹t ®éng:
- Ho¹t ®éng nh©n ngµy Quèc tÕ thiÕu nhi 1-6
- Ho¹t ®éng x· héi t¹i ®Þa ph­¬ng nh­: tham gia tuyªn truyÒn, ph¸t thanh cæ vò, nªu g­¬ng “¤ng bµ, cha mÑ mÉu mùc, con ch¸u th¶o hiÒn” nh©n ngµy gia ®×nh ViÖt Nam 28-6.
- To¹ ®µm vÒ vai trß cña gia ®×nh ®èi víi sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña ®Þa ph­¬ng, vai trß cña gia ®×nh ®èi víi t­¬ng lai cña thÕ hÖ trÎ.
- Ngµy t×nh nguyÖn v× søc khoÎ céng ®ång, søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn.
- Thanh thiÕu niªn víi viÖc vun ®¾p h¹nh phóc gia ®×nh vµ céng ®ång.
- Ho¹t ®éng t×nh nguyÖn nh©n ngµy Th­¬ng binh liÖt sÜ 27/7.
§Ó lµm tèt c«ng t¸c ho¹t ®éng hÌ cÇn:
- Thµnh lËp ban chØ ®¹o ho¹t ®éng hÌ ë ®Þa ph­¬ng, nh»m ®¶m b¶o tèt sù phèi kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng hÌ gi÷a nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng vµ c¸c lùc l­îng gi¸o dôc kh¸c.
- Nhµ tr­êng phèi hîp víi ban chØ ®¹o hÌ ë ®Þa ph­¬ng (QuËn - HuyÖn - Ph­êng - x·) ®Ó tæ chøc ®­a häc sinh tham gia ho¹t ®éng hÌ.
- Ban chØ ®¹o ho¹t ®éng hÌ cã nhiÖm vô chØ ®¹o, tæ chøc ho¹t ®éng, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng hÌ ë ®Þa ph­¬ng, nhËn xÐt vµo phiÕu sinh ho¹t hÌ cña häc sinh.
C. Gîi ý thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ:
 
Ho¹t ®éng 1
Mïa hÌ t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång
 
1. Môc tiªu ho¹t ®éng.
Sau ho¹t ®«ng nµy, häc sinh cÇn:
- H×nh thµnh ý thøc, th¸i ®é cña ng­êi ®oµn viªn, häc sinh tr­êng THPT ®èi víi c¸c em thiÕu niªn - nhi ®ång.
-Th«ng qua ngµy Quèc tÕ thiÕu nhi 1-6, gióp häc sinh rÌn luyÖn kü n¨ng thu hót, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng phï hîp víi ®èi t­îng, t¨ng thªm t×nh c¶m gi÷a c¸c thÕ hÖ häc sinh, ph¸t huy tinh thÇn xung kÝch cña ng­êi ®oµn viªn thanh niªn.
- BiÕt sö dông thêi gian hÌ vµo c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc cã hiÖu qu¶, tr¸nh nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi häc sinh THPT vµ c¸c em thiÕu niªn - nhi ®ång.
II. Néi dung ho¹t ®éng:
1. LÔ kû niÖm  ngµy quèc tÕ thiÕu nhi 1-6 vµ khai m¹c c¸c ho¹t ®éng hÌ.
- Nªu bËt ý nghÜa vÒ ngµy Quèc tÕ thiÕu nhi 1-6.
- ThÓ hiÖn sù quan t©m cña c¸c chñ thÓ x· héi ®èi víi c¸c em thiÕu niªn -nhi ®ång, thùc hiÖn luËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em.
- Ph¶n ®èi chiÕn tranh, ñng hé vµ b¶o vÖ hoµ b×nh.
- TÆng quµ cho c¸c ch¸u ngoan, häc giái, con em gia ®×nh th­¬ng binh, liÖt sÜ nh÷ng em thiÕu nhi nghÌo v­ît khã.
2. Tæ chøc cho thiÕu nhi tham gia gi÷ g×n vÒ sinh m«i tr­êng.
- Tæ chøc dän vÖ sinh ®­êng phè, ngâ xãm, kh¬i th«ng dßng ch¶y, cèng r·nh, ao tï, vËn ®éng nh©n d©n gi÷ g×n m«i tr­êng xanh, s¹ch ®Ñp .
3. Tæ chøc tu söa nghÜa trang liÖt sÜ vµo dÞp kû niÖm ngµy th­¬ng binh liÖt sÜ 27/7.
Trång c©y t¹i c¸c nghÜa trang liÖt sÜ, quÐt v«i, nhæ cá, lµm vÖ sinh xung quanh nghÜa trang.
4. Tham gia gi÷ g×n trËt tù, an toµn giao th«ng.
Tæ chøc ph¸t thanh tuyªn truyÒn vÒ an toµn giao th«ng, ph¸t tê r¬i vÒ nh÷ng quy ®Þnh ®i ®­êng, nh­êng ®­êng, ký hiÖu giao th«ng trªn ®­êng.
5. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, vui ch¬i gi¶i trÝ.
Vui ch¬i, gi¶i trÝ , tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ lµ quyÒn cña thanh - thiÕu niªn ®­îc ghi trong C«ng ­íc LHQ vÒ quyÒn trÎ em vµ luËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em cña Nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Do ®ã , cÇn tæ chøc thËt tèt ho¹t ®éng trªn cho c¸c em nh©n ngµy Quèc tÕ thiÕu nhi 1-6 vµ c¶ trong dÞp hÌ.
Chó ý: Chän cö ®oµn viªn, thanh niªn cã kh¶ n¨ng tËp hîp thiÕu nhi vµ n¨ng khiÕu v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao ®Ó thùc hiÖn néi dung nµy.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
- §Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng néi dung trªn cÇn ph¶i cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o, ph©n c«ng cô thÓ râ rµng tõng thµnh viªn ®¶m ®­¬ng tõng m¶ng viÖc.
- Thêigian tæ chøc: Vµo ngµy 1-6,  ngµy ®Çu cña dÞp nghØ hÌ.
- KÕt  hîp tèt víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, §oµn thanh niªn trªn ®Þa bµn, vËn ®éng c¸c lùc l­îng x· héi cïng tham gia nh­ tæ d© phè, giµ lµng, tr­ëng b¶n, mét sè céng t¸c viªn cã trªn ®Þa bµn.
1. Gi¸o viªn (hoÆc ng­êi tæ chøc)
- Gîi ý ®Ó häc sinh n¾m b¾t ý t­ëng vµ c¸ch thøc tæ chøc ngµy Quèc tÕ thiÕu nhi 1-6.
- Gióp häc sinh t×m hiÓu ý nghÜa cña ngµy Quèc tÕ thiÕu nhi 1-6 qua mét sè tµi liÖu.
- Th«ng b¸o cho häc sinh vÒ t×nh h×nh chung cña ®Þa ph­¬ng vµ gîi ý mét sè ph­¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng cho thiÕu niªn nhi ®ång.
2. Häc sinh:
- BCH chi ®oµn (n¨m häc võa qua) chñ tr× cïng phèi hîp víi c¸c lùc l­îng gi¸o dôc lªn kÕ ho¹ch vµ chuÈn bÞ c¸c néi dung ho¹t ®éng.
- Ph©n c«ng c¸c tæ chuÈn bÞ c¸c néi dung ho¹t ®éng, c¸c ®iÒu kiÖn vµ ph­¬ng tiÖn phôc vô cho tõng ho¹t ®éng cô thÓ.
- TËp c¸c nghi lÔ chµo cê, sinh ho¹t truyÒn thèng, mét sè bµi h¸t, ®iÖu móa theo quy ®Þnh.
- Lùa chän ®Þa ®iÓm phï hîp cho c¸c ho¹t ®éng, x¸c ®Þnh râ thêi gian nh÷ng ho¹t ®éng chung vµ ho¹t ®éng riªng cña tõng nhãm.
- Tham gia víi ®Þa ph­¬ng chuÈn bÞ quµ tÆng cho c¸c em ngoan, häc giái trong n¨m häc, con em gia ®×nh th­¬ng binh, liÖt sÜ, nh÷ng thiÕu nhi nghÌo v­ît khã, nh÷ng em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng:
- Ho¹t ®éng chung ®­îc tæ chøc t¹i ®Þa ®iÓm réng r·i, tho¸ng m¸t bao gåm:
+ Khai m¹c buæi lÔ: Nghi lÔ chµo cê, sinh ho¹t truyÒn thèng.
+ Nªu ý nghÜa cña ngµy 1-6, kªu gäi c¸c lùc l­îng x· héi ñng hé, t¹o m«i tr­êng tèt nhÊt ®Ó ch¨m sãc, gi¸o dôc thiÕu niªn, nhi ®ång (nªn mêi mét ®ång chÝ ®¹i diÖn cho cÊp uû hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa  ph­¬ng ph¸t biÓu).
+ §¹i diÖn cña líp vµ chi ®oµn (n¨m häc võa qua) ph¸t biÓu víi t­ c¸ch lµ ng­êi ®¹i diÖn cho ®oµn thanh niªn ®­îc giao nhiÖm vô ch¨m lo, d×u d¾t, gióp ®ì thiÕu niªn nhi ®ång thùc hiÖn mét sè ho¹t  ®éng cô thÓ trong ngµy 1- 6 vµ trong suèt dÞp nghØ hÌ cña c¸c em.
+TÆng qïa, trao phÇn th­ëng ®éng viªn c¸c ®èi t­îng nªu trong môc II
- Ho¹t ®éng cña c¸c tæ theo néi dung, bao gåm:
+ Gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng.
+ Tu söa nghÜa trang liÖt sÜ.
+ Tham gia gi÷ g×n trËt tù an toµn giao th«ng.
+ Tæ chøc ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao.
Chó ý: Do cïng mét lóc diÔn ra nhiÒu ho¹t ®éng nªn ph¶i cö häc sinh theo dâi tiÕn ®é c¸c ho¹t ®éng, kÞp thêi ®éng viªn c¸c nhãm, tæ häc sinh vµ c¸c em thiÕu niªn - nhi ®ång cã s¸ng kiÕn ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. §iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi ®Þa ph­¬ng trong viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nµy.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng
 
 
Ho¹t ®éng 2
X©y dùng nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸
(3 tiÕt)
 
1. Môc tiªu ho¹t ®éng.
Sau ho¹t ®«ng nµy, häc sinh cÇn:
- NhËn thøc râ h¬n vÒ vai trß cña gia ®×nh trong viÖc gi¸o dôc con em vµ x©y dùng nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸ míi ë ®Þa ph­¬ng.
- X©y dùng th¸i ®é, ý thøc tr¸ch nhiÖm cña thanh - thiÕu niªn, c¸c thµnh viªn kh¸c trong céng ®ång, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi ë ®Þa ph­¬ng ®èi víi viÖc vun ®¾p h¹nh phóc gia ®×nh, x©y dùng nÕp sèng v¨n minh.
- BiÕt gãp phÇn b¶o vÖ cuéc sèng h¹nh phóc cña gia ®×nh.
II. Néi dung ho¹t ®éng:
- T×m hiÓu chøc n¨ng, vai trß cña gia ®×nh, nªu bËt ®­îc nÐt v¨n ho¸ v¨n minh trong giao tiÕp, øng xö cña thanh - thiÕu niªn trong gia ®×nh vµ céng ®ång d©n c­ .
- Ph¸t huy vai trß cña thanh thiÕu niªn trong viÖc xay dùng nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸, gi÷ g×n m«i tr­êng x· héi æn ®Þnh, lµnh m¹nh trªn ®Þa bµn d©n c­.
- T×m hiÓu vai trß cña gia ®×nh, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi vµ nhµ tr­êng trong viÖc truyÒn d¹y c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng tèt ®Ñp ®Ó thÕ hÖ trÎ häc tËp kÕ thõa vµ ph¸t huy.
- Huy ®éng c¸c lùc l­îng x· héi tham gia x©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
Gia ®×nh lu«n lµ tÕ bµo quan träng trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn x· héi. Tr­íc ®©y, sù g¾n bã v÷ng ch¾c gi÷a c¸c mèi quan hÖ trong gia ®×nh vµ céng ®ång ®· t¹o nªn søc m¹nh ®Ó d©n téc ViÖt Nam tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ngµy nay, trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, vai trß cña gia ®×nh l¹i cµng trë nªn quan träng h¬n bao giê hÕt trong viÖc gi÷ g×n c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ vµ æn ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn x· héi. NhËn thøc ®­îc vai trß quan träng ®ã, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· chän ngµy 28 -6 hµng n¨m lµ ngµy gia ®×nh ViÖt Nam. ChÝnh v× vËy, viÖc chuÈn bÞ néi dung ho¹t ®éng trong ngµy 28/6 ®Ó thanh - thiÕu niªn gia ®×nh vµ céng ®ång cïng h­íng tíi viÖc x©y dùng vµ ph¸t huy nÕp sèng v¨n ho¸, gia ®×nh v¨n ho¸ ë ®Þa ph­¬ng lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa quan träng.
ChuÈn bÞ 1: ¸p phÝch, khÈu hiÖu ®Ó tuyªn truyÒn cho ngµy gia ®×nh ViÖt Nam 28/6 ë ®Þa ph­¬ng.
- Gi¸o viªn (hoÆc ng­êi tæ chøc): Phèi hîp víi §¶ng uû, chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi t¹i ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt lµ §oµn thanh niªn, Héi phô n÷ … x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ph­¬ng thøc tuyªn truyÒn “NÕp sèng v¨n minh - gia ®×nh v¨n ho¸” t¹i ®Þa ph­¬ng nh©n ngµy 28/6. Cã thÓ chuÈn bÞ mét sè ¸p phÝch, b¨ng r«n, khÈu hiÖu, b¶n tin vÒ ngµy Gia ®×nh ViÖt Nam 28/6 víi néi dung phï hîp ph¸t trªn ®µi ph¸t thanh cña x·, ph­êng tr­íc, trong vµ sau ngµy 28/6.
- Häc sinh: Nªn chia nhãm häc sinh ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung nh­ nhãm tham gia tuyªn truyÒn cæ ®éng; nhãm v¨n nghÖ, nhãm chuÈn bÞ trang trÝ c¸c khÈu hiÖu, b¨ng r«n t¹i nh÷ng n¬i c«ng céng tËp trung nhiÒu d©n c­ sinh sèng t¹i ®Þa ph­¬ng.
ChuÈn bÞ 2: Tæ chøc to¹ ®µm t¹i trô së UBND x·, ph­êng hoÆc nhµ v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng vÒ “NÕp sèng v¨n ho¸ - gia ®×nh v¨n ho¸” nh©n ngµy 28/6.
- Gi¸o viªn (hoÆc ng­êi tæ chøc): Phèi hîp víi §¶ng uû, chÝnh quyÒn c¸c tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi t¹i ®Þa ph­¬ng, §oµn thanh niªn, Héi phô n÷, Héi ng­êi cao tuæi, Héi cùu chiÕn binh, th­¬ng, bÖnh binh, th©n nh©n gia ®×nh liÖt sÜ … trao ®æi ®Ó thèng nhÊt néi dung to¹ ®µm.
- Häc sinh: Chia thµnh nhiÒu nhãm, mçi nhãm chuÈn bÞ mét néi dung nh­: ChuÈn bÞ héi tr­êng, tiÕp ®ãn ®¹i biÓu, tËp h¸t nh÷ng bµi h¸t ca ngîi gia ®×nh, bè mÑ, thÇy, c« gi¸o h¸t vÒ ng­êi mÑ ViÖt Nam, ca ngîi nh÷ng tÊm g­¬ng anh hïng liÖt sÜ chiÕn ®Êu quªn m×nh v× ®éc lËp, tù do cña Tæ quèc …
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng:
1. Gi¸o viªn (hoÆc ng­êi tæ chøc):
- Cïng mét sè ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng chñ tr× buæi to¹ ®µm.
- Nªu ý nghÜa vµ vai trß cña viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn “nÕp sèng v¨n minh - gia ®×nh v¨n ho¸” t¹i ®Þa ph­¬ng.
- Nªu nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷ sau ®©y ®Ó mäi ng­êi cïng trao ®æi vÒ viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn “nÕp sèng v¨n minh - gia ®×nh v¨n ho¸”
+ Uèng n­íc nhí nguån
+ C«ng cha nh­ nói Th¸i S¬n.
NghÜa mÑ nh­ n­íc trong nguån ch¶y ra
+ChÞ ng· em n©ng
+ Mét con ngùa ®au, c¶ tµu kh«ng ¨n cá
+ M«i hë r¨ng l¹nh
+ Trªn kÝnh d­íi nh­êng
- Nªu nh÷ng vÝ dô vÒ øng xö v¨n ho¸ trong cuéc sèng, nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng tèt ®Ñp mµ c¸c thÕ hÖ ®i tr­íc truyÒn d¹y cho thanh - thiÕu niªn. Nªu nh÷ng nÐt øng xö v¨n ho¸ trong c¸c mèi quan hÖ: cha mÑ víi con c¸i. vî víi chång, anh chÞ em víi nhau, øng xö bÌ b¹n …
 
 
 
T­ liÖu tham kh¶o
I. VÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸:
1. Kh¸i niÖm:
C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ (CNH, H§H) lµ mét giai ®o¹n cña qóa tr×nh ph¸t triÓn: lµ mét sù biÕn ®æi c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ thñ c«ng sang nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, CNH, H§H lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn ®­îc ®¸nh dÊu b»ng sù thay ®æi c¬ b¶n vÒ tÝnh hiÖu qu¶, tÝnh c«ng nghiÖp vµ tÝnh bÒn v÷ng cña sù ph¸t triÓn.
T¹i §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh tõ nay ®Õn n¨m 2020 ra søc phÊn ®Êu ®­a n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp. §èi víi ®Êt n­íc ta, CNH, H§H lµ mét qu¸ tr×nh biÕn ®æi toµn diÖn, tõ t­ duy ph¸t triÓn, ®Õn viÖc biÕn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu x· héi, tõ kÕt cÊu h¹ tÇng ®Õn kiÕn tróc th­îng tÇng.
§Æc ®iÓm chung quan träng nhÊt vµ quyÕt ®Þnh nhÊt cña CNH lµ sù thay thÕ kü thuËt thñ c«ng b»ng m¸y mãc trªn quy m« toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n; ®Èy m¹nh sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ s¶n xuÊt hµng hoa, t¹o ra b­íc ngoÆt trong viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, biÕn ®æi mét x· héi n«ng nghiÖp l¹c hËu thµnh mét x· héi c«ng nghiÖp tiªn tiÕn. Thùc chÊt cña H§H lµ sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ, lµ qu¸ tr×nh chuyÓn nÒn s¶n xuÊt x· héi (C¶ n«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, dÞch vô) tõ tr×nh ®é thÊp lªn tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i.
CNH, H§H ®Êt n­íc lµ mét qóa tr×nh ph¸t triÓn tõ tr×nh ®é thÊp lªn tr×nh ®é cao cña toµn x· héi víi 3 yÕu tè quan träng nhÊt lµ:
- V¨n ho¸ (Bao gåm b¶n s¾c d©n téc; lÞch sö dùng n­íc vµ ph¸t triÓn; hÖ thèng c¸c phong tôc, tËp qu¸n x· héi; truyÒn thèng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh …).
- M«i tr­êng  cho sù ph¸t triÓn (Bao gåm niÒm tin cña nh©n d©n; tr×nh ®é d©n trÝ; hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng x· héi; hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ).
- YÕu tè tri thøc (bao gåm chÊt l­îng ®éi ngò nh÷ng ng­êi lao ®éng trÝ ãc, s¸ng t¹o trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ - x· héi; c¬ së vËt chÊt vÒ kho tµng tri thøc vµ th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ; hiÖu qu¶ lao ®éng s¸ng t¹o ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi hay hµm l­îng tri thøc, hµm l­îng khoa häc, c«ng nghÖ trong tõng s¶n phÈm x· héi).
§èi víi n­íc ta, ngoµi ®Æc ®iÓm trªn ®©y, cßn mét ®Æc ®iÓm rÊt quan träng cña CNH, H§H ë n­íc ta lµ qu¸ tr×nh CNH, H§H g¾n bã h÷u c¬ vµ phô thuéc vµo qu¸ tr×nh CNH, H§H n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. BÖn c¹nh ®ã, trong ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ tri thøc ph¸t triÓn nhanh chãng vµ s©u réng nh­ hiÖn nay th× kinh tÕ tri thøc trë thµnh vËn héi lín ®Ó chóng ta ®Èy nhanh qu¸ tr×nh CNH, H§H. Víi kho¶ng 75% d©n sè n­íc ta sèng ë n«ng th«n vµ lµm nghÒ n«ng th× tÊt c¶ mäi chÝnh s¸ch, mäi chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc ®Òu ph¶i h­íng tíi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cña n«ng th«n, ®ã lµ:
- Quan hÖ s¶n xuÊt (quyÒn së h÷u ®Êt ®ai, giao ®Êt, giao rõng…)
- §iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n.
- N©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ ë n«ng th«n.
- C¶i t¹o nÕp sèng vÖ sinh, ¨n ë, m«i tr­êng vµ chÊt l­îng cuéc sèng n«ng th«n.
- §Èy m¹nh viÖc thiÕt lËp m¹ng l­íi th«ng tin; x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng hiÖn ®¹i vµ kh«ng ngõng më réng hÖ thèng dÞch vô.
2. Môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
Môc tiªu cña CNH, H§H lµ x©y dùng n­íc ta thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt - kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cao, quèc phßng - an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ vµ v¨n minh.
3.Néi dung cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc:
N«ng nghiÖp, n«ng th«n; c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n vµ hµng tiªu dïng mét sè ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng; ph¸t triÓn du lÞch; ph¸t triÓn hîp lÝ c¸c vïng l·nh thæ; s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu.
4. Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®ang ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu g×?
- CNH, H§H ®Æt ra yªu cÇu ngµy cµng cao trong viÖc ®µo t¹o, tuyÓn chän vµ träng dông nh©n tµi, CNH, H§H trong ®iÒu kiÖn cña  nÒn kinh tÕ tri thøc sÏ lµ hiÖn thùc nhanh chãng ®èi víi d©n téc nµo cã nhiÒu nhµ khoa häc vµ c«ng nghÖ; cã c¸c nhµ l·nh ®¹o s¸ng suèt vµ quyÕt ®o¸n; cã nhiÒu nhµ doanh nghiÖp giµu tÝnh s¸ng t¹o, d¸m m¹o hiÓm vµ cã tinh thÇn tù c­êng d©n téc.
- Yªu cÇu ngµy cµng cao trong viÖc chÊn h­ng nÒn gi¸o dôc quèc d©n víi môc tiªu lµ n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi phï hîp víi yªu cÇu míi, néi dung míi vµ ph­¬ng ph¸p míi ®Ó thÝch øng víi qu¸ tr×nh CNH, H§H trong xu thÕ tri thøc ho¸ ngµy cµng cao.
- Yªu cÇu ngµy cµng cao trong viÖc x©y dùng tiÒm lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ cñng cè vµ x©y dùng c¸c c¬ së nghiªn cøu vµ triÓn khai ®ñ kh¶ n¨ng n¾m b¾t vµ lµm chñ c¸c c«ng nghÖ nÒn (c¬ së) míi vµ cao, lµm chç dùa cho sù ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®æi míi mÆt hµng.
5. Yªu cÇu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®èi víi thanh niªn.
- Thanh niªn ph¶i cã hoµi b·o lín, ®ã lµ tÝnh c¸ch ®iÓn h×nh cña thanh niªn.
- Thanh niªn ph¶i cã trÞ thøc vÒ mäi mÆt, cã n¨ng lùc tiÕp thu vµ s¸ng t¹o vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ, cã tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é nghiÖp vô cao, trë thµnh nh÷ng ng­êi lao ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc giái, nh÷ng nhµ khoa häc cã tµi n¨ng nh÷ng nhµ qu¶n lý vµ kinh doanh thµnh th¹o vµ giµu kinh nghiÖm, trë thµnh lùc l­îng ®i ®Çu trong c«ng cuéc ®æi míi s©u s¾c vµ toµn diÖn cña ®Êt n­íc.
- Thanh niªn ph¶i cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng: Mçi thanh niªn ph¶i hµnh ®éng vµ øng xö víi ®Çy ®ñ ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n, t«n träng ph¸p luËt, sèng cã trËt tù, kû c­¬ng, gi÷ g×n mäi mèi quan hÖ lµnh m¹nh, tèt ®Ñp, nh©n ¸i, trung thùc trong gia ®×nh vµ x· héi.
- Thanh niªn ph¶i lu«n ý thøc s©u s¾c r»ng chÝnh hä chø kh«ng ph¶i ai kh¸c lµ lùc l­îng xung kÝch trong sù nghiÖp b¶o vÖ Tæ quèc, x©y dùng vµ cñng cè nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n. Thanh niªn ph¶i lµ lùc l­îng xung kÝch trong phßng, chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, chèng tham nhòng, tham gia b¶o vÖ trËt tù trÞ an vµ an toµn x· héi.
 
V. VÎ ®Ñp cña t×nh b¹n, t×nh yªu:
1, T×nh b¹n:
- T×nh b¹n lµ mét lo¹i t×nh c¶m g¾n bã hai hoÆc nhiÒu ng­êi víi nhau trªn c¬ së hîp nhau vÒ t×nh t×nh, gièng nhau vÒ së thÝch, cã sù phï hîp vÒ xu h­íng (thÕ giíi quan, lý t­îng, niÒm tin …) vµ mét sè nÐt nh©n c¸ch kh¸c mµ qua ®ã mçi ng­êi ®Òu t×m thÊy ë b¹n m×nh mét c¸i “t«i” thø hai Ýt nhiÒu cã tÝnh chÊt lý t­ëng.
- T×nh b¹n cã vai trß to lín trong ®êi sèng cña mçi ng­êi, ®¨c biÖt lµ ®èi víi thanh thiÕu niªn.
- Mét t×nh b¹n tèt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:
+ Cã sù phï hîp vÒ xu h­íng.
+ Cã sù b×nh ®¼ng, t«n träng lÉn nhau.
+ Cã sù ch©n thµnh, tin cËy vµ cã tr¸ch nhiÖm cao víi nhau.
+ Cã sù ®ång c¶m, c¶m th«ng s©u s¾c víi nhau.
+ Cã thÓ tån t¹i nhiÒu mèi quan hÖ t×nh b¹n cïng mét lóc mµ vÉn gi÷ ®­îc ®é mÆn nång th¾m thiÕt.
- T×nh b¹n kh¸c giíi cã nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña t×nh b¹n cïng giíi, tuy nhiªn nã còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng.
+ T×nh b¹n kh¸c giíi lµm cho mçi ng­êi tù hoµn thiÖn m×nh, lµm t«n vÎ ®Ñp cña m«i giíi. T×nh b¹n kh¸c giíi cã thÓ chuyÓn thµnh t×nh yªu. Song, kh«ng nhÊt thiÕt mäi t×nh b¹n kh¸c giíi ®Òu chuyÓn thµnh t×nh yªu.
+ Trong quan hÖ b¹n bÌ kh¸c giíi cÇn tr¸nh:
- Ngé nhËn t×nh b¹n kh¸c giíi lµ t×nh yªu.
- G©y cho b¹n kh¸c giíi hiÓu nhÇm lµ t×nh yªu.
+ T×nh b¹n kh¸c víi t×nh yªu lµ kh«ng cã sù say mÖ thÓ x¸c, kh«ng ghen tu«ng khi b¹n kh¸c giíi cã ng­êi yªu.
2. T×nh yªu:
- T×nh yªu lµ mét lo¹i t×nh c¶m ®Æc biÖt, mét biÓu hiÖn cao ®Ñp cña t×nh ng­êi (lßng nh©n ¸i). T×nh yªu lµm con ng­êi trë nªn thanh cao h¬n, nh©n ¸i h¬n vµ giµu søc s¸ng t¹o h¬n.
- T×nh yªu nam n÷ (®«i løa) lµ t×nh c¶m ®Æc biÖt thóc ®Èy hai ng­êi kh¸c giíi ®i ®Õn hoµ nhËp víi nhau vÒ t×nh c¶m, t©m hån vµ thÓ x¸c.
- Tõ “Mèi t×nh ®Çu” th­êng gîi lªn cho c¸c b¹n trÎ s¾p b­íc vµo cuéc sèng yªu ®­¬ng mét sù h¸o høc chê mong. NhiÒu mèi t×nh ®Çu ®· ph¸t triÓn thµnh t×nh yªu s©u s¾c vµ ®i ®Õn h«n nh©n h¹nh phóc.
Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm tuæi trÎ cßn bång bét, ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong cuéc sèng l¹i qu¸ lý t­ëng ho¸ t×nh yªu nªn mèi t×nh ®Çu th­êng bÞ tan vì, ®Ó l¹i nh÷ng th­¬ng tæn vÒ t×nh c¶m, mÊt m¸t trong yªu ®­¬ng, dÔ lµm cho nhiÒu nam n÷ sèng bu«ng th¶.
- T×nh yªu bÒn v÷ng phô thuéc vµo nç lùc th­êng xuyªn cña c¶ hai ng­êi nh»m duy tr× t×nh yªu chÝn ch¾n, tèt ®Ñp vµ lµnh m¹nh ®Ó ®i ®Õn h«n nh©n.
3. VÎ ®Ñp trong t×nh b¹n, t×nh yªu.
- VÎ ®Ñp trong t×nh b¹n, t×nh yªu chÝnh lµ sù t«n träng lÉn nhau, chung thuû, yªu th­¬ng, lu«n ®em l¹i h¹nh phóc cho nhau.
- VÎ ®Ñp trong t×nh b¹n, t×nh yªu lµ sù tin t­ëng, s½n sµng chia sÎ niÒm vui còng nh­ nçi buån, chia sÎ tr¸ch nhiÖm trong t×nh yªu vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi t­¬ng lai cña nhau.
- Lu«n lu«n biÕt tù träng vµ t«n träng chÝnh b¶n th©n m×nh.
4. Mét sè c©u ca dao vÒ t×nh b¹n, t×nh yªu:
  - ThuyÒn vÒ cã nhí bÕn ch¨ng
  BÕn th× mét d¹ kh¨ng kh¨ng ®îi thuyÒn
  - Bu«n cã b¹n, b¸n cã ph­êng.
  - ThuËn bÌ, thuËn b¹n t¸t c¹n biÓn ®«ng
  - ë chän n¬i, ch¬i chän b¹n
  - Thøc l©u míi biÕt ®ªm dµi
  ë l©u míi biÕt lßng ng­êi cã nh©n
  - Khi vui th× vç tay vµo
  §Õn khi ho¹n n¹n th× nµo thÊy ai
  - Ng­êi sao mét hÑn th× nªn
  Ng­êi sao chÝn hÑn th× quªn c¶ m­êi
  - Yªu nhau yªu c¶ ®­êng ®i
  GhÐt nhau ghÐt c¶ t«ng chi hä hµng
  - Yªu nhau qu¸ ®çi nªn mª
  TØnh ra míi biÕt kÎ chª ng­êi c­êi
  - Yªu nhau th× nÐm b· trÇu
  GhÐt nhau, nÐm ®¸ vì ®Çu nhau ra
  - Tay b­ng b¸t muèi, ®Üa gõng
  Gõng cay muèi mÆn xin ®õng quªn nhau
VI. Giíi vµ b×nh ®¼ng giíi:
1. Giíi vµ giíi tÝnh:
- Giíi tÝnh lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt sinh häc gi÷a nam giíi vµ n÷ giíi, chñ yÕu liªn quan ®Õn chøc n¨ng sinh s¶n.
VD: N÷ giíi cã buång trøng, cã chøc n¨ng mang thai vµ sinh con, cßn nam giíi cã tinh trïng ®Ó thô thai. §Æc ®iÓm cña giíi tÝnh lµ tù nhiªn, bÈm sinh, ®ång nhÊt vµ kh«ng thay ®æi theo thêi gian. Do vËy, n÷ giíi ë mäi n¬i trªn thÕ giíi ®Òu cã thiªn chøc gièng nhau lµ mang thai, sinh con vµ cho con bó. Nam giíi cã thÓ s¶n xuÊt tinh trïng ®Ó duy tr× nßi gièng. §Æc ®iÓm giíi tÝnh nµy tõ x­a ®Õn nay ch­a hÒ thay ®æi.
- Giíi lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt x· héi gi÷a n÷ giíi vµ nam giíi. X· héi cã nh÷ng quan niÖm vµ mong ®¬Þ kh¸c nhau ®èi víi n÷ giíi vµ nam giíi, h×nh thµnh nªn kh¸c biÖt x· héi gi÷a hai giíi vÒ vai trß, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vµ hµnh vi øng xö trong gia ®×nh vµ ngoµi x· héi.
Sù kh¸c biÖt x· héi gi÷a n÷ giíi vµ nam giíi lµ do x· héi vµ con ng­êi t¹o nªn, nã ch­a hÒ cã lóc bÐ trai hay g¸i míi sinh ra. §Æc ®iÓm vÒ giíi rÊt kh¸c nhau vµ ®a d¹ng trong vµ gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸. VÝ dô: ë mét sè n­íc, nam giíi lµm trong c¸c x­ëng dÖt, cßn ë ViÖt Nam th× chñ yÕu n÷ giíi lµm trong c¸c x­ëng dÖt; ë c¸c n­íc theo ®¹o Håi, nam giíi ®­îc lÊy nhiÒu vî, cßn c¸c n­íc kh¸c th× thùc hiÖn nguyªn t¾c 1 vî 1 chång, ë mét vµi vïng d©n téc cña ViÖt Nam con trai lÊy vî ph¶i ë rÓ …
§Æc ®iÓm Giíi cã thÓ thay ®æi theo thêi gian. VÝ dô: Tr­íc ®©y n÷ giíi kh«ng ®­îc ®i häc, kh«ng ®­îc tham gia l·nh ®¹o, qu¶n lý x· héi, cßn ngµy nay, phô n÷ ®­îc ®i häc vµ cã thÓ lµm tæng thèng, thñ t­íng. Ng­îc l¹i, tr­íc ®©y nam giíi kh«ng bao giê lµm néi trî th× ngµy nay, nam giíi cã thÓ lµm néi trî vµ chia sÎ ngµy cµng nhiÒu h¬n c«ng viÖc ch¨m sãc con c¸i víi n÷ giíi.
- Nam vµ n÷, mçi ng­êi ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau vÒ mÆt sinh häc vµ x· héi, V× vËy, c¶ hai giíi cÇn ph¶i t«n träng, chia sÎ, hç trî lÉn nhau ®Ó cïng cã mét cuéc sèng tèt ®Ñp h¬n.
2. B×nh ®¼ng giíi:
- B×nh ®¼ng giíi lµ n÷ giíi vµ nam giíi kh«ng bÞ ph©n biÖt ®èi xö, cã ®­îc vÞ thÕ x· héi nh­ nhau, cã c¬ héi nh­ nhau ®Ó ®­îc häc tËp, ho¹t ®éng vµ cèng hiÕn cho sù ph¸t triÓn, ®ång thêi ®­îc thô h­ëng sù b×nh ®¼ng vµ c«ng b»ng do nh÷ng lîi Ých cña sù ph¸t triÓn ®ã mang l¹i.
- V¨n minh ngµy cµng ph¸t triÓn, ng­êi ta cµng c«ng nhËn vai trß cña phô n÷ vµ c«ng nhËn quyÒn b×nh ®¼ng cña hai giíi trong x· héi.
- Cã nh÷ng b¹n nam cã thÓ lµm ®­îc viÖc mµ tr­íc ®©y ng­êi ta coi ®ã lµ viÖc cña b¹n n÷ vµ ng­îc l¹i, cã nh÷ng b¹n n÷ còng lµm ®­îc viÖc mµ tr­íc ®©y ng­êi ta coi ®ã lµ viÖc cña b¹n nam. Do vËy mµ chóng ta kh«ng nªn cã sù ph©n biÖt, quyÕt ®Þnh ®©u lµ vai trß, tr¸ch nhiÖm cña nam vµ n÷. Mçi chóng ta ®Òu cã mét cuéc sèng kh¸c nhau nh­ng Ýt nhiÒu ®Òu bÞ ¶nh h­ëng bëi c¸c ®Þnh kiÕn cña x· héi vÒ nam vµ n÷. VËy th× chóng ra ph¶i cïng nhau cëi bá nh÷ng ®Þnh kiÕn cò vµ x©y dùng mét cuéc sèng tèt ®Ñp h¬n b»ng c¸ch t«n träng yªu th­¬ng, chia sÎ cïng nhau.
- B×nh ®¼ng giíi trong ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn lµ:
+ Thu hót sù tham gia cña c¶ nam, n÷ vÞ thµnh niªn (®Æc biÖt lµ c¸c em nam trong ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n. Cïng trao ®æi, chia sÎ th«ng tin, kiÕn thøc, kü n¨ng, cïng ra quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn lÜnh vùc nµy nhÊt lµ cã tr¸ch nhiÖm sö dông c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai an toµn. §©y lµ yÕu tè quan träng ®¶m b¶o gãp phÇn thùc hiÖn b×nh ®¼ng giíi, tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi.
+ Ch¨m sãc vµ nu«i d¹y trÎ em trai vµ trÎ em g¸i nh­ nhau.
+ Chèng mäi h×nh thøc b¹o hµnh ®èi víi vÞ thµnh niªn, ®Æc biÖt lµ b¹o hµnh t×nh dôc ®èi víi c¸c em g¸i./.

Nguồn:Linh Trần Xuân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án Ngoài giờ lên lớp 11
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGDNGLL11_Cuc_hay.doc[0.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
c4vj0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-03-28 18:09:56
Loại file
doc
Dung lượng
0.32 M
Trang
1
Lần tải
11
Lần xem
7
giáo án điện tử Giáo án Ngoài giờ lên lớp 11

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án ngoài giờ lên lớp
  Tư liệu
  Giáo án ngoài giờ lên lớp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2013

  Xem: 0

 • GIAO AN NGOAI GIO LEN LOP
  Giáo dục Công dân
  GIAO AN NGOAI GIO LEN LOP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Công dân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2008

  Xem: 239

 • Giáo án ngoài giờ lên lớp
  Giáo án
  Giáo án ngoài giờ lên lớp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2009

  Xem: 8

 • Giáo án ngoài giờ lên lớp
  Sinh học 6
  Giáo án ngoài giờ lên lớp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2014

  Xem: 8

 • Giáo án ngoài giờ lên lớp
  Toán học
  Giáo án ngoài giờ lên lớp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2008

  Xem: 18

 • giao an ngoai gio len lop
  Ngữ văn 7
  giao an ngoai gio len lop

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2012

  Xem: 5

 • Giao án ngoài giờ lên lớp
  Ngữ văn 9
  Giao án ngoài giờ lên lớp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2012

  Xem: 4

 • Giáo án ngoài giờ lên lớp
  Vật lý 10
  Giáo án ngoài giờ lên lớp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2010

  Xem: 2

 • GIÁO ÁN NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.
  GIÁO ÁN HĐNG LÊN LỚP
  GIÁO ÁN NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GIÁO ÁN HĐNG LÊN LỚP

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2011

  Xem: 0

 • giao an ngoai gio len lop
  Lịch sử
  giao an ngoai gio len lop

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2013

  Xem: 0