GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 TUẦN 34

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Ngày đăng 2018-04-15 22:24:06 Tác giả Luyến Mai Thị loại .doc kích thước 0.24 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tröôøng THCS Thạnh Đông Kế hoạch bài học Ngữ văn 9 Tuaàn: 34 Tieát: 163 Ngaøy daïy: /05/2018 TOÅNG KEÁT TAÄP LAØM VAÊN 1. Muïc tieâu: 1.1:Kieán thöùc :  Hoaït ñoäng 1: - HS bieát: Naém laïi kieán thö

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tröôøng THCS Thạnh Đông                                      Kế hoạch bài học Ngữ văn 9

Tuaàn: 34
Tieát: 163
Ngaøy daïy:       /05/2018
 
TOÅNG KEÁT TAÄP LAØM VAÊN
1. Muïc tieâu:
  1.1:Kieán thöùc :
 Hoaït ñoäng 1:
- HS bieát: Naém laïi kieán thöùc caên baûn caùc kieåu vaên baûn ñaõ hoïc töø 6 ñeán 9.
- HS hieåu: Các kiểu văn bản đã học.
 Hoaït ñoäng 2:
- HS hieåu: Phaàn Taäp laøm vaên trong chöông trình Ngöõ vaên THCS.
 Hoaït ñoäng 3:
- HS bieát: Caùc kieåu vaên baûn troïng taâm.
- HS bieát: Phaân bieät ñöôïc caùc kieåu vaên baûn vaø nhaän bieát söï caàn thieát phaûi phoái hôïp chuùng trong thöïc teá, trong baøi laøm. 
1.2:Kó naêng:
- HS thöïc hieän ñöôïc: Nắm được đặc trưng của từng kiểu văn bản và phương thức biểu đạt đã học.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: Kó naêng phaân bieät caùc kieåu vaên baûn vaø caùch vieát caùc kieåu vaên baûn ñaõ hoïc.
  1.3:Thaùi ñoä: 
- HS coù thoùi quen: Thận trọng trong việc nhận dạng và làm các thể loại văn đã học .
- HS coù tính caùch:  Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích hoïc boä moân vaø giaù trò cuûa noù trong cuoäc soáng.
2. Noäi dung hoïc taäp:
- Noäi dung 1: Các kiểu văn bản đã học trong  chương trình Ngữ văn THCS.
- Noäi dung 2: Phaàn Taäp laøm vaên trong chöông trình Ngöõ vaên THCS.
- Noäi dung 3: Caùc kieåu vaên baûn troïng taâm.
3. Chuaån bò:
  3.1: Giaùo vieân: SGK Ngữ văn 6,7,8,9 . SGV 6,7,8,9.
  3.2: Hoïc sinh: Ôn taäp caùc kieåu baøi TLV ñaõ hoïc trong chöông trình Ngöõ vaên baäc THCS.
4. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp:
4.1:OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: ( 1 phuùt)                    
9A1:                                                         9A2:  9A3:
   4.2:Kieåm tra mieäng: ( 5 phuùt)
 Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ: Không kiểm.
 Caâu hoûi kieåm tra noäi dung töï hoïc:
    Em ñaõ chuaån bò nhöõng gì cho baøi hoïc hoâm nay?
 Ôn lại caùc kieåu baøi Taäp laøm vaên ñaõ hoïc trong chöông trình Ngöõ vaên lớp 6,7,8,9.
4.3:Tieán trình baøi hoïc:
 GV : Mai Thị Luyến Trang1


Tröôøng THCS Thạnh Đông                                      Kế hoạch bài học Ngữ văn 9

 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
Noäi dung baøi hoïc
 Vào bài:  Để giúp các em nắm vững kiến thức về Tập làm văn đã học trong chöông trình Ngöõ vaên baäc THCS, tiết này, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập phần Tập làm văn. (1’)
 Hoạt đông 1: Giaùo vieân hướng dẫn HS ôn tập muïc I - Saùch giaùo khoa trang 169. (30’)
 Giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm, hoïc sinh trình baøy, hoïc sinh nhaän xeùt. Giaùo vieân nhaän xeùt vaø choát yù.
  Caâu 1: So saùnh caùc kieåu vaên baûn?
 Töï söï: Keå dieãn bieán söï vieäc.
 Mieâu taû: Taùi hieän söï vaät, hieän töôïng.
 Bieåu caûm: Baøy toû tình caûm, caûm xuùc cuûa mình ñoái vôùi söï vaät, hieän töôïng.
 Thuyeát minh: Trình baøy, giôùi thieäu, giaûi thích ñoái töôïng.
 Nghò luaän: Trình baøy, tö töôûng, quan ñieåm, nhaän xeùt, ñaùnh giaù, ñoái vôùi töï nhieân, xaõ hoäi, con ngöôøi.
 Ñieàu haønh: Coù quan heä ñeán cô quan nhaø nöôùc.
 Giaùo duïc hoïc sinh ham thích boä moân vaø giaù trò cuûa noù trong cuoäc soáng.
 Caâu 2: Caùc kieåu vaên baûn treân có theå thay theá cho nhau. Vì sao?
 Töï söï: Keå moät chuyeän.
 Mieâu taû: Laøm cho ngöôøi ta “thaáy”.
 Nghò luaän: Thuyeát phuïc, tin töôûng.
 Neáu thay theá ñöôïc seõ khoâng caàn nhieàu kieåu vaên baûn.
 
 Caâu 3: Caùc phöông thöùc bieåu ñaït coù theå phoái hôïp vôùi nhau trong moät vaên baûn cuï theå được không? Vì sao?
 Ví duï: Vaên baûn “Thueá maùu” laø vaên baûn nghò luaän coù yeáu toá mieâu taû + bieåu caûm + töï söï.
 Vaên baûn “Laõo Haïc” laø vaên baûn töï söï coù yeáu toá bieåu caûm + nghò luaän + mieâu taû.
 
 
 
 
I/ Caùc kieåu vaên baûn ñaõ hoïc trong chöông trình ngöõ vaên THCS:
 
 
 
 
 
    1. Töï söï:
2. Mieâu taû :
 
3. Bieåu caûm:
4. Thuyeát minh:
 
5. Nghò luaän:
 
 
6. Ñieàu haønh:
 
 
 
II. Caùc kieåu vaên baûn treân khoâng theå thay theá cho nhau.
Vì moãi kieåu vaên baûn coøn coù muïc ñích vaø ñaëc tröng rieâng.
 Töï söï: Keå moät chuyeän.
 Mieâu taû: Laøm cho ngöôøi ta “thaáy”.
 Nghò luaän: Thuyeát phuïc, tin töôûng.
 Neáu thay theá ñöôïc seõ khoâng caàn nhieàu kieåu vaên baûn.
III. Caùc phöông thöùc bieåu ñaït coù theå phoái hôïp vôùi nhau trong moät vaên baûn cuï theå.
Vì chuùng coù quan heä maät thieát vôùi nhau.
 
 
 
 
 GV : Mai Thị Luyến Trang1


Tröôøng THCS Thạnh Đông                                      Kế hoạch bài học Ngữ văn 9

Vaên baûn “Thuyếât minh” coù yeáu toá mieâu taû + bieåu caûm + bieän phaùp ngheä thuaät.
  Phaân bieät kieåu vaên baûn vaø hình thöùc theå hieän, theå loaïi taùc phaåm vaên hoïc?
  Haõy keå teân caùc theå loaïi vaên hoïc ñaõ hoïc?
  Neâu phöông thöùc bieåu ñaït?
 Taùc phaåm thô, truyeän, kòch coù söû duïng yeáu toá nghò luaän.
 Ví duï: Truyeän “Laõo Haïc” coù nghò luaän nhöng laø yeáu toá phuï trôï.
  So saùnh kieåu vaên baûn töï söï vaø theå loaïi vaên hoïc töï söï.
 Kieåu vaên baûn töï söï bao haøm theå loaïi vaên hoïc töï söï.
Vaên baûn töï söï
Theå loaïi VH töï söï
- Duøng trong baûn tin (töôøng thuaät).
- VB haønh chính (töôøng trình).
- Vaên hoïc (T.ngaén)
- Trong lòch söû (Kí söï).
- Truyeän.
 
- T thuyeát.
 
- Kí.
 
 
 Tính ngheä thuaät trong taùc phaåm vaên hoïc töï söï theå hieän ôû nhöõng ñieåm coù yeáu toá bieåu caûm, hö caáu, töôûng töôïng.
  So saùnh kieåu vaên baûn bieåu caûm vaø theå loaïi vaên hoïc tröõ tình?
 Gioáng nhau: Boäc loä tình caûm, caûm xuùc   tröïc tieáp cuûa ngöôøi vieát.
 Khaùc nhau: Kieåu vaên baûn bieåu caûm roäng. Vaên baûn vaên hoïc heïp hôn.
 Ví duï: Baøi Con coø, Noùi vôùi con.
 Ñieän möøng, chia buoàn, …
 Taùc phaåm nghò luaän coù caàn caùc yeáu toá keát hôïp nhö: Thuyeát minh, mieâu taû, töï söï. Nhöng ôû möùc ñoä ít, ñan xen ñeå yeáu toá nghò luaän theâm thuyeát phuïc, haáp daãn, roõ raøng.
 
 
 
 
IV. Phaân bieät:
 
Theå loaïi vaên hoïc
P. thöùc bieåu ñaït
- Truyeän.
- Tieåu thuyeát.
- Hoài kí.
- Thô.
- Kòch.
- Cheøo.
- Töï söï.
- Töï söï.
- Töï söï.
Tröõ tình, bieåu caûm.
 
 
 
 GV : Mai Thị Luyến Trang1


Tröôøng THCS Thạnh Đông                                      Kế hoạch bài học Ngữ văn 9

4.4:Toâûng keát: ( 5 phuùt)
   Neâu söï vaø khaùc nhau cuûa caùc kieåu vaên baûn?
  Taïi sao khi trình baøy vaên baûn, caùc yeáu toá naøy phaûi ñan xen vaøo nhau?
    * Tìm các văn bản tự sự, miêu tả, nghị luận, thuyết minh, biểu cảm và văn bản hành chính …  rút ra những đặc điểm cơ bản của các thể loại đó ?
4.5:Höôùng daãn hoïc taäp: (3  phuùt)
 Ñoái vôùi baøi hoïc tieát naøy:
    + Hoïc thuoäc noäi dung baøi.
    +  Hoàn thành các nội dung ôn tập vào vở bài tập .
    + Laøm baøi tập.
  Ñoái vôùi baøi hoïc tieát sau:
Chuaån bò baøi môùi : Tổng kết tập làm văn (tt)
   + Traû lôøi caùc caâu hoûi theo saùch giaùo khoa.
   + Ôn kĩ các thể loại văn học .
   + Tìm một số đoạn văn có sử dụng các thể loại đã học .
5. Phuï luïc: Taøi lieäu: Thoâng tin phaûn hoài:
-Taøi lieäu:
  + SGK, SGV Ngöõ vaên 9.
  + Soå tay kieán thöùc Ngöõ vaên 9.
  + Hoïc vaø thöïc haønh theo chuaån kieán thöùc- kó naêng Ngöõ vaên 9.
  + Ngöõ vaên 9 naâng cao.
  + Moät soá kieán thöùc - kó naêng vaø baøi taäp naâng cao Ngöõ vaên 9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GV : Mai Thị Luyến Trang1


Tröôøng THCS Thạnh Đông                                      Kế hoạch bài học Ngữ văn 9

 
 
 
Tuaàn: 34
Tieát: 164
Ngaøy daïy:        /05/2018
TOÅNG KEÁT TAÄP LAØM VAÊN (tt)
 
 
1. Muïc tieâu:
2. Noäi dung hoïc taäp:
- Noäi dung 2: Phaàn Taäp laøm vaên trong chöông trình Ngöõ vaên THCS.
- Noäi dung 3: Caùc kieåu vaên baûn troïng taâm.
4. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp:
4.1:OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: ( 1 phuùt)                    
9A1:                                                         9A2:  9A3:
   4.2:Kieåm tra mieäng: ( 5 phuùt)
 Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ:
 Caâu hoûi kieåm tra noäi dung töï hoïc:
    Em ñaõ chuaån bò nhöõng gì cho baøi hoïc hoâm nay?
 Ôn lại các kiểu văn bản đã học.
4.3:Tieán trình baøi hoïc:
 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
Noäi dung baøi hoïc
           Vào bài:  Đểgiúp các em nắm vững kiến thức về Tập làm văn đã học trong chöông trình Ngöõ vaên baäc THCS, tiết này, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập phần Tập làm văn. (1’)
 Hoaït ñoäng 2:  Hướng dẫn HS tổng kết  phần TLV trong chương trình Ngữ văn THCS  ( 15’)
 Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc saùch giaùo khoa trang muïc II.
 Giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm, hoïc sinh trình baøy, hoïc sinh nhaän xeùt. Giaùo vieân nhaän xeùt vaø choát yù.
  Vaên vaø Taäp laøm vaên coù moái quan heä vôùi nhau nhö theá naøo?
 Hoïc taäp laøm vaên ñeå vieát, moâ phoûng theo taùc phaåm vaên hoïc.
  Tieáng Vieät, Vaên, Taäp laøm vaên coù moái quan heä vôùi nhau nhö theá naøo? 
 
 
 
 
 
II/ Phaàn Taäp laøm vaên trong chöông trình Ngöõ vaên THCS:
 
 
 
 
 
- Hoïc vaên ñeå reøn luyeän kó naêng ñoïc, phaân tích, caûm thuï taùc phaåm vaên hoïc. Bieát ñöôïc caùc phöông thöùc bieåu ñaït. Hoïc caùch dieãn ñaït, töø, caâu, ngheä thuaät…
- Hoïc Tieáng Vieät laø hoïc tieáng meï ñeû, hoïc ñeå hieåu tieáng, töø, caâu, ngöõ phaùp, yù nghóa cuûa Tieáng Vieät
 GV : Mai Thị Luyến Trang1


Tröôøng THCS Thạnh Đông                                      Kế hoạch bài học Ngữ văn 9

 Saùu phöông thöùc bieåu ñaït coù yù nghóa raát lôùn ñoái vôùi vieäc reøn luyeän kó naêng laøm vaên. Ñoïc caùc vaên baûn töï söï, mieâu taû giuùp cho hoïc sinh keå vaø mieâu taû toát.
 Hoaït ñoäng 3: Hướng dẫn HS cụ thể hơn các kiểu văn bản trọng tâm ( 15’)
  Vaên baûn thuyeát minh coù muïc ñích bieåu ñaït laø gì?
 Caàn chuaån bò nhöõng gì khi laøm vaên baûn thuyeát minh.
  Phaûi hieåu bieát veà ñaëc ñieåm, tính chaát  cuûa ñoái töôïng.
  Coù phöông phaùp thuyeát minh cuï theå.
  Khi thuyeát minh ta thöôøng söû duïng caùc phöông phaùp naøo?
  Ñònh nghóa, giaûi thích.
  Phaân tích, phaân loaïi.
  Neâu ví duï.
  Soá lieäu.
  Ngoân ngöõ trong vaên baûn thuyeát minh phaûi nhö theá naøo?
  Chính xaùc, khaùch quan.
 
  Ñích bieåu ñaït cuûa vaên baûn töï söï laø gì?
  Caùc yeáu toá naøo taïo thaønh vaên baûn töï söï?
  Vaên baûn töï söï thöôøng coù mieâu taû, nghò luaän, bieåu caûm ñeå laøm cho vaên baûn coù söï haáp daãn, roõ raøng, tính trieát lí saâu saéc.
  Ngoân ngöõ trong vaên baûn töï söï nhö theá naøo?
  Ña daïng, phong phuù, gôïi hình, gôïi caûm.
  Vaên baûn nghò luaâïn coù ñích bieåu ñaït laø gì?
  Vaên baûn nghò luaän do yeáu toá naøo taïo thaønh?
  Luaän ñieåm, luaän cöù, luaän chöùng, laäp luaän, ngoân töø.
  Yeâu caàu cuûa vaên baûn nghò luaän phaûi nhö theá naøo?
 Giuùp ñoïc, hieåu, vieát toát, cho moân Vaên, Taäp laøm vaên.
 
 
III/ Caùc kieåu vaên baûn troïng taâm:
 
1. Vaên baûn thuyeát minh:
  - Ñích bieåu ñaït: Giuùp ngöôøi ñoïc coù tri thöùc veà ñoái töôïng vaø coù thaùi ñoä ñuùng ñaén ñoái vôùi ñoái töôïng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vaên baûn töï söï:
- Ñích bieåu ñaït: Keå moät vieäc, moät chuyeän veà con ngöôøi, ñôøi soáng, baøy toû tình caûm, thaùi ñoä cuûa con ngöôøi ñoái vôùi nhaân vaät.
- Caùc yeáu toá:
+ Nhaân vaät.
+ Tình huoáng, dieãn bieán.
+ Haønh ñoäng, lôøi keå, keát cuïc.
+ Ngoân töø.
 
 
3. Vaên baûn nghò luaän:
- Ñích bieåu ñaït: Thuyeát phuïc moïi ngöôøi tin theo caùi ñuùng, caùi toát, töø boû caùi sai, caùi xaáu.
 
 GV : Mai Thị Luyến Trang1


Tröôøng THCS Thạnh Đông                                      Kế hoạch bài học Ngữ văn 9

  Luaän ñieåm xaùc thöïc.
  Luaän cöù phuø hôïp luaän ñieåm.
  Laäp luaän chaët cheõ, saùng toû.
  Daøn baøi veà nghò luaän moät söï vieäc, hieän töôïng ñôøi soáng hoaëc moät vaán ñeà töôûng töôïng, ñaïo lí.
  Môû baøi: Giôùi thieäu daãn daét vaán ñeà, trích ñeà.
  Thaân baøi:
-    Giaûi thích nghóa ñen, nghóa boùng.
-    Nghò luaän veà vaán ñeà ñaõ ñöïôïc ñöa ra. 
  Keát baøi:
-    Khaúng ñònh laïi vaán ñeà.
-    YÙ nghóa cuûa vaán ñeà.
  Daøn baøi nghò luaän taùc phaåm truyeän, baøi thô, ñoaïn thô.
 Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích hoïc boä moân vaø giaù trò cuûa noù trong cuoäc soáng.
 
 
4.4:Toâûng keát: ( 5 phuùt)
 Gv cho hoïc sinh nhaéc laïi ñaëc ñieåm cuûa caùc kieåu vaên baûn ñaõ hoïc.
 GV cho HS làm một số đề bài thuộc các thể loại vừa ôn.
 So sánh thể loại nghị luận và biểu cảm ? Thuyết minh và tự sự ?
4.5:Höôùng daãn hoïc taäp: (3  phuùt)
 Ñoái vôùi baøi hoïc tieát naøy:
        + Hoïc thuoäc noäi dung baøi, laøm baøi taäp.
   + Hoàn thành các nội dung ôn tập vào vở bài tập.
   + Làm một số bài văn nghị luận mà GV cho đề .
 Ñoái vôùi baøi hoïc tieát sau:
Chuaån bò baøi môùi: Bắc Sơn.
     + Đọc kĩ văn bản., nắm nội dung chính của văn bản.
      + Traû lôøi caùc caâu hoûi theo saùch giaùo khoa.
      + Tìm hiểu kĩ về thể loại kịch .
5. Phuï luïc: Taøi lieäu: Thoâng tin phaûn hoài:
-Taøi lieäu:
  + SGK, SGV Ngöõ vaên 9.
  + Soå tay kieán thöùc Ngöõ vaên 9.
  + Hoïc vaø thöïc haønh theo chuaån kieán thöùc- kó naêng Ngöõ vaên 9.
  + Ngöõ vaên 9 naâng cao.
  + Moät soá kieán thöùc - kó naêng vaø baøi taäp naâng cao Ngöõ vaên 9.
 
 GV : Mai Thị Luyến Trang1


Tröôøng THCS Thạnh Đông                                      Kế hoạch bài học Ngữ văn 9

 
 
 
 
 
Tuaàn: 34
Tieát: 165,166
Ngaøy daïy:        /05/2018
 
BAÉC SÔN
(Nguyeãn Huy Töôûng)
1. Muïc tieâu:
  1.1:Kieán thöùc :
 Hoaït ñoäng 1:
- HS bieát: Nét chính về tác giả, tác phẩm.
- HS hieåu: Nghĩa của một số từ khó.
 Hoaït ñoäng 2:
- HS bieát: Ngheä thuaät vieát kòch cuûa taùc giaû taïo döïng tình huoáng, toå chöùc ñoái thoaïi vaø haønh ñoäng, boäc loä ñöôïc noäi taâm vaø tính caùch nhaân vaät.
- HS hieåu: Noäi dung vaø yù nghóa cuûa ñoaïn trích veà hoài boán vôû kòch Baéc Sôn: Xung ñoät cô baûn cuûa vôû kòch ñöôïc boäc loä gay gaét vaø taùc ñoäng ñeán taâm lí cuûa nhaân vaät Thôm, khieán coâ ñöùng haún veà phía caùch maïng, ngay trong hoaøn caûnh cuûa cuoäc khôûi nghóa ñang bò keû thuø ñaøn aùp khoác lieät.   
 Hoaït ñoäng 3:
- HS bieát: Tổng kết nội dung bài học.
- HS hieåu: YÙ nghóa vaø ngheä thuaät cuûa ñoaïn trích.
1.2:Kó naêng:
- HS thöïc hieän ñöôïc: Kó naêng theå hieän tính caùch nhaân vaät qua lôøi noùi vaø haønh ñoäng.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: Đọc - hiểu một văn bản kịch.
   1.3:Thaùi ñoä: 
- HS coù thoùi quen: Trân trọng  những lựa chon đúng đắn của bản thân .
- HS coù tính caùch: Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu thích loaïi hình ngheä thuaät kòch.
2. Noäi dung hoïc taäp:
- Noäi dung 1: Ñoïc hieåu vaên baûn.
- Noäi dung 2: Phaân tích vaên baûn.
- Noäi dung 3: Toång keát.
  3.Chuaån bò:
    3.1. Giaùo vieân: Moät số tư liệu khác của vở kịch .
      - Saùch giaùo khoa, giaùo aùn, tranh, baûng phuï. Phân vai HS ñoïc.
    3.2. Hoïc sinh: Ñoïc phaân vai. Tìm hieåu noäi dung, ngheä thuaät cuûa ñoaïn trích.
4. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp:
 GV : Mai Thị Luyến Trang1


Tröôøng THCS Thạnh Đông                                      Kế hoạch bài học Ngữ văn 9

4.1:OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: ( 1 phuùt)                    
9A1:                                                         9A2:  9A3:
   4.2:Kieåm tra mieäng: ( 5 phuùt)
 Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ:
 Caâu hoûi kieåm tra noäi dung töï hoïc:
    Em ñaõ chuaån bò nhöõng gì cho baøi hoïc hoâm nay?
 Ñoïc vaên baûn, tìm hieåu chuù thích, tìm hieåu phaàân Ñoïc- hieåu vaên baûn.
4.3:Tieán trình baøi hoïc:
 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
Noäi dung baøi hoïc
 Vào bài: Ñeå giuùp caùc em laøm quen vôùi theå loaïi kòch noùi hieän ñaïi, trong tieát hoïc naøy, coâ seõ höôùng daãn caùc em tìm hieåu vôû kòch Baéc Sôn. (1’)
 Hoạt động 1: Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh ñoïc vaø tìm hieåu chuù thích. ( 15’)
   GV hướng dẫn đọc phân vai .
   Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc.
   Giaùo vieân nhaän xeùt.
    Döïa vaøo chuù thích em haõy neâu sô löôïc veà taùc giaû vaø taùc phaåm.?
    GV gọi HS nêu đôi nét về tác giả, tác phẩm .
    GV gọi HS nhận xét .
    GV chốt ý .
 
    Kòch thuoäc loaïi hình vaên hoïc ngheä thaät naøo?
      Loaïi hình saân khaáu.
    Ngoân ngöõ trong taùc phaåm kòch nhö theá naøo?
      Ngoân ngöõ tröïc tieáp (ñoái thoaïi, ñoäc thoaïi) vaø haønh ñoäng cuûa nhaân vaät maø khoâng thoâng qua ngöôøi keå.
      Theå hieän qua haønh ñoäng, lôøi noùi cuûa nhaân vaät.
    Theå loaïi cuûa noù nhö theá naøo?
      Ca kòch, kòch thô, kòch noùi, haøi kòch, bi kòch, chính kòch, kòch ngaén, kòch daøi.
    Caáu truùc cuûa taùc phaåm kòch nhö theá naøo.
      Vôû kòch coù hoài, lôùp (caûnh) thôøi gian, khoâng gian cuûa vôû kòch.
 
 
 
 
I/ Ñoïc- hiểu văn bản :
 
 
  1. Ñoïc:
 
 
2. Tìm hieåu chuù thích:
a. Taùc giaû: Nguyeãn Huy Töôûng
b. Taùc phaåm: Kòch noùi hieän ñaïi veà caùch maïng sau caùch maïng thaùng 8 naêm 1945, ñaàu naêm 1946.
c. Từ khó :
  3. Giôùi thieäu theå loaïi kòch:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GV : Mai Thị Luyến Trang1


Tröôøng THCS Thạnh Đông                                      Kế hoạch bài học Ngữ văn 9

 Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh phaân tích văn bản .(`15’)
    Dieãn bieán cuûa vôû kòch treân nhö theá naøo?
      Lôùp 2: Thôm, Thaùi, Cöûu.
      Lôùp 3: Thôm, Ngoïc.
 
   Em haõy neâu tình huoáng kòch, tình huoáng ñoù coù taùc duïng nhö theá naøo trong vieäc theå hieän xung ñoät vaø phaùt trieån haønh ñoäng kòch?
   Ngoïc ñuoåi baét Thaùi vaø Cöûu. Hai chieán só caùch maïng laïi chaïy vaøo nhaø Ngoïc, buoäc Thôm phaûi coù söï choïn löïa.
   - Xung ñoät kòch boäc loä qua tình huoáng caêng thaúng baát ngôø.
 
Tieát 2: Höôùng daãn hoÏc sinh phaân tích vaên baûn (tt):      (25’)
   Phaân tích dieãn bieán taâm traïng vaø haønh ñoäng cuûa nhaân vaät Thôm?
   Neâu hoaøn caûnh cuûa Thôm?
   Taâm traïng cuûa Thôm, thaùi ñoä ñoái vôùi choàng?
    Coù thaùi ñoä döùt khoaùt, cöùu hai chieán só boä ñoäi khi Ngoïc bò truy luøng. Baûn chaát löông thieän vaø trung thöïc cuûa Thôm quí meán Thaùi, söï hoái haän  Quyeát ñònh nghieâng haún veà caùch maïng.
     - Che maét Ngoïc ñeå cho hai chieán só caùch maïng troán thoaùt.
     - Tuy ñaõ bò ñaøn aùp, caùch maïng vaãn khoâng bò tieâu dieät maø coøn laøm cho quaàn chuùng nhaân daân thöùc tænh.
  Giaùo duïc hoïc sinh veà yù thöùc giaùc ngoä caùch maïng.
 
 Phaân tích nhaân vaät Ngoïc, baûn chaát cuûa y nhö theá naøo?
  Laø ngöôøi xaáu, theo giaëc phaûn caùch maïng.
+ Daãn quaân Phaùp veà ñaùnh phaù caên cöù caùch maïng.
II/ Phaân tích vaên baûn:
 
1. Dieãn bieán söï vieäc, haønh ñoäng trong caùc lôùp kòch:
- Lôùp 2: Ba nhaân vaät Thôm, Thaùi, Cöûu ñoái thoaïi.
- Lôùp 3: Cuoäc ñoái thoaïi giöõa Thôm, Ngoïc.
- Tình huoáng baát ngôø:
+ Thaùi, Cöûu: Hai chieán só caùch maïng vaøo nhaø Thôm, buoäc Thôm phaûi löïa choïn döùt khoaùt. Cuoái cuøng, Thôm che giaáu hai chiến sĩ vaø ñöùng veà phía caùch maïng.
+ Boäc loä roõ boä maët phaûn ñoäng cuûa Ngoïc.
+ Xung ñoät kòch: Ta vaø keû thuø.
 
 
2. Taâm traïng vaø haønh ñoäng caûu nhaân vaät Thôm.
- Hoaøn caûnh cuûa Thôm:
+ Laø vôï Ngoïc, moät nho laïi, tay sai cho Phaùp. Cuoäc soáng sung söôùng.
+ Cha vaø em trai hy sinh cho caùch maïng.
+ Cha vaø em trai hy sinh, meï boû ñi.
+ Ngoïc daàn daàn loä roõ boä maët Vieät gian.
+ Ngoïc ñaùp öùng nhu caàu aên dieän cuûa Thôm.
- Taâm traïng:
+ Luoân aân haän khi cha vaø em hy sinh, meï ñieân daïi.
+ Nghi ngôø Ngoïc caøng taêng. Coá hy voïng, khoâng deã daøng töø boû cuoäc soáng nhaøn nhaõ.
- Haønh ñoäng:
+ Cöùu Thaùi vaø Cöûu, löïa choïn döùt khoaùt nghieâng veà caùch maïng.
 
3. Nhaän vaät Ngoïc, Thaùi, Cöûu:- Ngoïc: Laø anh nho laïi, ñòa vò thaáp keùm, ham muoán ñòa vò, quyeàn löïc, tieàn baïc.
+ Daãn quaân Phaùp veà ñaùnh phaù caên cöù caùch maïng.
+ Truy luøng nhöõng ngöôøi caùch maïng nhö: Thaùi vaø Cöûu.
 GV : Mai Thị Luyến Trang1


Tröôøng THCS Thạnh Đông                                      Kế hoạch bài học Ngữ văn 9

+ Truy luøng nhöõng ngöôøi caùch maïng nhö: Thaùi vaø Cöûu.
+ Y che giaáu baûn chaát cuûa mình baèng caùch chiều chuoäng vôï.
 
 
  Thaùi laø ngöôøi nhö theá naøo? Thaùi ñoä ñoái vôùi Thôm ra sao?
+ Laø nhaân vaät phuï, bò Ngoïc truy ñuoåi chaïy nhaàm vaøo chính nhaø Ngoïc.
+ Thaùi bình tónh, tin töôûng Thôm.
   Cöûu coù tin Thôm khoâng, anh haønh ñoäng ra sao?
 Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn hoïc sinh toång keát văn bản .(` 5’)
 Caùch xaây döïng tình huoáng nhö theá naøo?
  Ngoân ngöõ ñoái thoaïi, taâm lí, tính caùch nhaân vaät ñöôïc boäc loä nhö theá naøo?
 
 
 
 Neâu yù nghóa cuûa vaên baûn?
 Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu thích loaïi hình ngheä thuaät kòch.
   Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc ghi nhôù.
   Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc phaân vai.
   Xaùc ñònh theå loaïi.
 
+ Y che giaáu baûn chaát cuûa mình baèng caùch chìeàu chuoäng vôï.
+ Ghen töùc vôùi thaèng Toán, thaèng Só naøo đấy…
  Nhaân vaät phaûn dieän, phaûn caùch maïng.
- Thaùi vaø Cöûu:
+ Laø nhaân vaät phuï, bò Ngoïc truy ñuoåi chaïy nhaàm vaøo chính nhaø Ngoïc.
+ Thaùi bình tónh, tin töôûng Thôm.    
 
+ Cöûu thieáu chín chaén, nghi ngôø Thôm  Ñònh baén, khi Thơm cöùu môiù tin töôûng Thôm.
 
III. Toång keát:
1. Ngheä thuaät:
- Xung đột kòch gay gaét, ñænh ñieåm.
- Tình huoáng baát ngôø, eùo le, haønh ñoäng kòch phaùt trieån.
- Sáng tạo nên ngôn ngữ đối thoại giữa các nhân vật phuø hôïp taâm lí tình huoáng boäc loä noäi taâm, tính caùch nhaân vaät.
2. Ý nghĩa văn bản :
- Văn bản là sự khẳng định sức thuyết phục của chính nghĩa.
 
 
4.4:Toâûng keát: ( 5 phuùt)
          Caâu 1: Neâu moät soá theå loaïi kòch maø em bieát? Vôû kòch thuoäc giai ñoaïn lòch söû naøo?
         a. Nhöõng naêm ba möôi cuûa theá kæ 20.
             b. Nhöõng naêm boán möôi cuûa theá kæ 20.
        c. Sau naêm 1945.
        d. Sau naêm 1954.
 Ñaùp aùn: b
      Caâu 2: Tình huoáng cuûa ñoaïn trích:
       a. Nhöõng ngöôøi caùch maïng baát ngôø chaïm traùn vôùi teân chæ ñieåm.
       b. Nhöõng ngöôøi caùch maïng chaïy troán nhaèm vaøo nhaø teân chæ ñieåm.
       c. Vôï teân chæ ñieåm baát ngôø nhaän ra boä maët thaät cuûa choàng.
      d. Teân chæ ñieåm baát ngôø gheù veà nhaø baét gaëp nhöõng ngöôøi caùch maïng.
 Ñaùp aùn: b
 GV : Mai Thị Luyến Trang1


Nguồn:Luyến Mai Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 TUẦN 34
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTUAN_34.doc[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
iv4z0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-15 22:24:06
Loại file
doc
Dung lượng
0.24 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
6
giáo án điện tử GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 TUẦN 34

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 TUẦN 34
  Mỹ thuật 9
  GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 TUẦN 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Ngữ Văn 9 Tuần 34
  Ngữ văn 9
  Giáo án Ngữ Văn 9 Tuần 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2011

  Xem: 0

 • Giáo án Ngữ văn 9 tuần 34
  Ngữ văn 9
  Giáo án Ngữ văn 9 tuần 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2013

  Xem: 0

 • GIAO AN NGỮ VĂN 9 TUẦN 34
  Ngữ văn 9
  GIAO AN NGỮ VĂN 9 TUẦN 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 3

 • GIÁO ÁN VĂN 9 TUẦN 34
  GD hướng nghiệp 9
  GIÁO ÁN VĂN 9 TUẦN 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2010

  Xem: 5

 • Ngư văn 9 tuần 34
  Ngữ văn 7
  Ngư văn 9 tuần 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2013

  Xem: 0

 • NGỮ VĂN 9 - TUẦN 34
  Ngữ văn 9
  NGỮ VĂN 9 - TUẦN 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2011

  Xem: 3

 • tuần 34 ngữ văn 9
  Ngữ văn
  tuần 34 ngữ văn 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2011

  Xem: 0

 • Ngữ văn 9 tuần 34
  Ngữ văn 9
  Ngữ văn 9 tuần 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2009

  Xem: 73

 • NGỮ VĂN 9 TUẦN 34
  Ngữ văn 9
  NGỮ VĂN 9 TUẦN 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2010

  Xem: 281

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU