Giáo án nhà trẻ 24-36 tháng

Đăng ngày 12/20/2010 10:41:18 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Tú Nguyễn Thanh | Lần tải: 4852 | Lần xem: 18 | Page: 1 | Kích thước: 0.32 M | Loại file: doc

                                                         KÕ ho¹ch ho¹t ®éng chñ ®Ò:

                                            Gia ®×nh th©n yªu cña bÐ

                                         TuÇn 1: Thêi gian thùc hiÖn: Tõ ngµy (13/9 ®Õn 17/9)

 I. Môc tiªu cÇn ®¹t

1. KiÕn thøc:

- TrÎ biÕt gäi tªn c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh: ¤ng bµ, bè mÑ, anh chÞ,em

- TrÎ biÕt ®­îc c¸c c«ng viÖc cña tõng thµnh viªn trong gia ®×nh

- BiÕt mét sè ng­êi trong hä hµng cña m×nh: C«, g×, chó , b¸c.........

2. Kü n¨ng:

- RÌn cho trÎ gäi ®óng tªn c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh: ¤ng, ba, bè, mÑ, anh, chÞ, em vµ mét sè thµnh viªn lµ ng­êi th©n cña gia ®×nh: C«, g×, chó, b¸c....

- Ph¸t triÓn trÝ nhí, ng«n ng÷, xóc c¶m, t×nh c¶m gia ®×nh cho trÎ.

- H×nh thµnh vµ rÌn luyÖn sù quan t©m, chia sÎ cña trÎ ®«i víi nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh.

3. Th¸i ®é:

- TrÎ høng thó tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cïng c« vµ c¸c b¹n.

- TrÎ cè g¾ng quan s¸t vµ diÔn ®¹t b»ng ng«n ng÷ nh÷ng g× trÎ tr«ng thÊy vµ ®· ®­îc t×m hiÓu.

-  TrÎ m¹nh d¹n, tù tin tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng

- TrÎ ngoan ngo·n, lÔ  phÐp, biÕt kÝnh trªn nh­êng d­êng d­íi vµ v©ng lêi ng­êi lín.

- BiÕt tù lµm mét sè c«ng viÖc tù phôc vô mÆc qu»n ¸o, röa tay, di dÐp.

- BiÕt c¸ch thÓ hiÖn t×nh c¶mvãi nh÷ng ng­êi th¨n trong gia ®×nh tÆng hoa, tù phôc vô c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n.

 

     II. Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò.

- C« b¾t nhÞp ®Ó trÎ cïng h¸t bµi: ''C¶ nhµ th­¬ng nhau".

- C« ®Æt mét sè c©u hái gîi më chñ ®Ò .

- C¸c con võa h¸t bµi g×? bµi h¸t nãi vÒ ai? Nãi vÒ c¸i g×?

- C« gäi mét sè trÎ vµ hái tªn c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh trÎ.

+ Bè con tªn g×?, MÑ tªn g×?, Bè mÑ cã th­¬ng con kh«ng? V× sao?, Gi¸o dôc trÎ t×nh c¶m gia ®×nh.

-   C« hÖ thèng l¹i c¸c c©u hái tr¶ lêi, dÉn d¾t giíi thiÖu chñ ®Ò:''Gia ®×nh th©n yªu cña bÐ".

 

 

 

 

                                     KÕ ho¹ch ch¨m sãc søc khoÎ vÖ sinh dinh d­ìng

             Chñ ®Ò: BÐ Gia ®×nh vµ tr­êng mÇm non

   Néi Dung

 Môc §Ých Yªu cÇu

     Tæ Chøc H§

    KÕt Qu¶

I. Nu«i D­ìng:

1. ¡n Uèng:

-TrÎ ®­îc ¨n ®Çy ®ñ 4 lo¹i thùc phÈm .

- TrÎ lµm quen víi 1 sè mãn ¨n do nhµ tr­êng chÕ biÕn.

- Cã 1 sè hµnh vi v¨n minh trong ¨n uèng(kh«ng nãi chuyÖn khi ¨n, kh«ng bèc thøc ¨n, biÕt lau tay vµo kh¨n khi nhÆt thøc ¨n ®æ vµo ®Üa...)

2. CS giÊc ngñ:

- TrÎ ®­îc ngñ

®óng giê, ®ñ giÊc.

- Bè trÝ chç ngñ ®¶m b¶o m¸t cho trÎ trong mïa hÌ, gi¶m ¸nh s¸ng trong phßng ngñ.

- C« cho trÎ ®i vÖ sinh tr­íc khi ®i ngñ.

- ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn( Ph¶n, chiÕu , gèi...) tr­íc khi trÎ ngñ.

II. VÖ Sinh:

1.VÖ sinh c¸ nh©n

- TrÎ ®­îc c« ch¨m sãc

sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ ®óng quy tr×nh.

 

2. VÖ sinh m«i tr­êng.

- TrÎ kh«ng ®¸i ra nÒn nhµ, kh«ng quÑt mòi lªn t­êng.

- D¹y trÎ kh«ng ®i ch©n bÈn lªn chiÕu

3. VS ®å dïng ®å ch¬i.

- TrÎ biÕt tham gia xÕp ®å dïng khi c« v/s lau chïi.

III. CS søc khoÎ:

- C©n ®o vµo biÓu ®å ®ît 1, 2,3.

- Kh¸m søc khoÎ ®¬t 1

+ Phßng bÖnh

- DÞch ®au m¾t ®á

IV: An Toµn.

- §¶m b¶o äª sinh an toµn thùc phÈm.

- Kh«ng cho trÎ ch¬i nh÷ng n¬i nguy hiÓm, kh«ng ch¬i víi ®å ch¬i kh«ng ®¶m b¶o an toµn.

V. CS trÎ khuyÕt                        tËt,HIV.

- T¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ tham gia ho¹t ®éng cïng víi c¸c b¹n.

 

-100% trÎ ¨n hÕt suÊt cña m×nh vµ thÝch ¨n c¸c mãn ¨n do c¸c c« chÕ biÕn.

- 100% trÎ thùc hiÖn tèt c¸c hµnh vi v¨n minh trong ¨n uèng.

-D¹y trÎ ¨n uèng s¹ch sÏ, biÕt xóc c¬m b»ng tay ph¶i.

- D¹y trÎ cã thãi quen lau mÆt, röa tay tr­íc, sau khi ¨n, ¨n xong biÕt uèng n­íc.

- C« giíi thiÖu tªn thùc phÈm.

- 100% trÎ ®­îc ®¶m b¶o giÊc ngñ theo y/c cña tõng ®é tuæi.

- 100% nhãm líp cã ®ñ qu¹t vÒ mïa hÌ, phßng ngñ tho¸ng m¸t, kh«ng cã ¸nh s¸ng däi vµo.

- RÌn nÒ nÕp cho trÎ ngñ ®ñ giÊc buæi tr­a.

 

 

 

 

 

 

- 100% trÎ ®­îc c« thùc hiÖn tèt c¸c thao t¸c vÖ sinh.

 

- D¹y trÎ cã thãi quen ®i ®¹i tiÓu tiÖn ®óng giê.

- TrÎ cã tói ®ùng ®å c¸ nh©n cña m×nh.

- TrÎ ®­îc c« röa mÆt, ch©n tay s¹ch sÏ.

- D¹y trÎ cã mòi biÕt lÊy kh¨n lau.

- 100% trÎ cã ý thøc giò g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng

- Phßng líp lu«n s¹ch sÏ, kh« r¸o, lau nhµ sau b÷a ¨n vµ giê tr¶ trÎ

- TËp cho trÎ tù lÊy ®å ch¬i ra ch¬i vµ biÕt cÊt ®å ch¬i vµo gãc sau khi ch¬i.

- D¹y trÎ kh«ng xÐ bãc c¸c lo¹i tranh trang trÝ trong líp.

-100% trÎ biÕt cïng c« xÕp ®å ch¬i gän gµng lªn gi¸. .

-100% trÎ ®­îc c©n ®o tÝnh biÓu ®å.

- 100% trÎ ®­îc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú lÇn 1.

- 100% trÎ ®­îc phßng vµ ®­a ®Õn trung t©m y tÕ khi ph¸t hiÖn bÖnh .

- 100% trÎ ®­îc ®¶m b¶o an toµn khi ®Õn tr­êng mÇm non.

- Th­êng xuyªn quan t©m ®Õn trÎ tõ vui ch¬i ®Ðn häc hµnh, ®Õn chÕ ®é ¨n ngñ.

 

- Tæ chøc cho trÎ ¨n s¸ng, ¨n tr­a, ¨n chiÒu.

- Tr­íc khi cho trÎ vµo bµn ngåi ¨n, c« gi¸o d¹y cho trÎ biÕt tay ph¶i, tay tr¸i, nh¾c trÎ cÇm th×a tay ph¶i xóc c¬m ¨n gän gµng.

- C« chó ý tíi nh÷ng trÎ ¨n ch­a gän ®Ó h­íng dÉn trÎ c¸ch cÇm th×a.

- C« chuÈn bÞ ®å dïng c¸ nh©n trÎ, kh¨n mÆt , n­íc uèng...

- C« thùc hiÖn ®óng lÞch ®Ó tËp cho trÎ cã thãi quen v/s lau mÆt, röa tay tr­íc vµ sau khi

¨n, ¨n xong uèng n­íc.

- Tr­íc khi vµo gê ¨n, c« giíi thiÖu tªn thùc phÈm, ®Ó kÝch thÝch trÎ ¨n ngon miÖng.

- Tr­íc khi ®i ngñ c« cho trÎ ®i v/s, ®Ó ®¶m b¶o giÊc ngñ cho trÎ.C« kª ph¶n, tr¶i chiÕu, gèi cho trÎ ngñ.

- C«  cho trÎ ngñ ®óng giê, ®ñ giÊc.

- Tr­íc khi ®i ngñ c« ®ãng phßng kÝn ®¸o.

- C« ©u yÕm giç dµnh trÎ ngñ.

- C« gi¸o thùc ®óng lÞch sinh ho¹t hµng ngµy, ®Ó tËp cho trÎ cã thãi quen ®i v/s ®óng giê.

- C«v/s cho trÎ tr­íc vµ sau  giê ¨n, sau khi ®i ®¹i tiÓu tiÖn.

- Hµng ngµy  c« quÐt dän, s¾p xÕp phßng líp s¹ch sÏ, gän gµng, lau sµn nhµ tr­íc vµ sau giê ¨n vµ giê tr¶ trÎ.

- C« nh¾c trÎ biÕt gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i , tranh ¶nh trong líp(chó ý tíi nh÷ng trÎ c¸c biÖt.

- Vµo chiÒu thø 6 hµng tuÇn c« dän v/s, lau chïi dd, ® ch¬i , cho trÎ ®­a lªn gi¸ gän gµng.

 

-Tæ chøc t¹i c¸c nhãm líp vµo ngµy 1 th¸ng 9, 10,11.

- C« phèi h¬p víi tr¹m y tÕ tæ chøc kk¸m ®Þnh kú cho trÎ vµo ngµy 15/9.

- Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn th«ng qua hÖ thèng truyÒn thanh cña tr­êng vµ tê r¬i. 

 

- Th­êng xuyªn cã kÕ ho¹ch söa ch÷a ®å

dïng ®å ch¬i h­ háng.

 

Ph©n lo¹i trÎ ®Ó cã biÖn ph¸p ch¨m sãc gi¸o dôc phï hîp.

- 100% trÎ biÕt cÇm th×a b»ng tay ph¶i xóc c¬m ¨n gän gµng.

 

- 100% trÎ biÕt ®Ó c« röa tay, lau mÆt tr­íc vµ sau khi ¨n, ¨n xong biÕt uèng n­íc.

- §a sè trÎ biÕt tªn thùc phÈm.

- 100% trÎ cã thãi quen ngñ ngon giÊc.

 

95% trÎ thùc hiÖn tèt, cßn  3->5 trÎ cßn d¹i.

 

- TrÎ cã thãi quen cã mòi lÊy kh¨n lau.

 

100% trΠ biÕt gi÷ g×n líp s¹ch sÏ, kh«ng xÐ tranh ¶nh.

- §a sè trÎ biÕt ch¬i vµ cÊt ®å ch¬i gän gµng.

- 100% trÎ ®­îc c©n ®o, tÝnh biÓu ®å.

- 100% trÎ ®­îc kh¸m søc khoÎ.

- 100% ®­îc phßng bÖnh

- 100% trÎ ®­îc an toµn trong khi ch¬i vµ häc.

 

- TrÎ ®­îc ch¬i cïng c¸c b¹n            

   

                                                        

                                                              KÕ ho¹ch ho¹t ®éng gã

                                   Chñ ®Ò nh¸nh: Gia ®×nh th©n yªu cña bÐ

 

    Néi Dung

      Yªu cÇu

   ChuÈn bÞ

             TiÕn Hµnh

I.Gãc thao t¸c vai:

- Ch¬i víi bóp bª

- Cho em ¨n.

- Ru em ngñ.

- T¾m cho em.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Gãc Ho¹t ®éng víi ®å vËt:

- X©u h¹t vßng mµu ®á

 

 

- XÕp nhµ.

- XÕp h×nh cña bÐ

 

 

 

 

 

III. Gãc S¸ch:

- Xem tranh ¶nh vÒ gia ®×nh.

Tr­êng mÇm non

B¹n bÌ trong líp

§äc th¬.

 

 

IV. Gãc VËn §éng:

- Ch¬i víi bãng,

Vßng.

- T/c MÌo vµ chim sÎ.

- T/c TËp tÇm v«ng

- TrÎ biÕt h×nh thµnh vai ch¬i .

- B­íc ®Çu trÎ biÕt bÕ em, ch¬i víi em, biÕt b¾c nåi lªn bÕp nÊu bét, ch¸o cho em, biÕt bÕ em cÇm th×a ®ót tõng th×a lªn miÖng em.

- Khi em ngñ biÕt bÕ em l¾c l­ ng­êi em vµ ru.

- TrÎ thÓ hiÖn t×nh c¶m, gÇn gòi, tËn t×nh ®èi víi em bÐ.

 

 

- TrÎ biÕt x©u c¸c h¹t mµu ®á thµnh vßng vµ gäi ®­îc tªn s¶n phÈm.

- TrÎ biÕt c¸ch xÕp chång, xÕp s¸t c¹nh c¸c khèi gç l¹i víi nhau t¹o thµnh s¶n phÈm, trÎ ph©n biÖt ®­îc mµu cña c¸c khèi.

 

- H×nh thµnh vµ cñng cè kü n¨ng quan s¸t, hiÓu ®­îc ý nghÜa cña nh÷ng h×nh ¶nh cã trong tranh.

- Ph¸t triÓn ãc quan s¸t, tu duy,trÝ nhí, t­ëng t­îng, ng«n ng÷ cho trÎ.

- GD trÎ t×nh c¶m g®, ph¸t triÓn c¶m xóc, t/c gia ®×nh cho trÎ

- TrÎ ®­îc c« h­íng dÉn ®äc th¬.

 

 

- TrÎ høng thó ch¬i, biÕt c¸ch ch¬i, luËt ch¬i.

- ThÓ hiÖn ®­îc c¶m xóc, t×nh c¶m trong qu¸ tr×nh ch¬i vµ biÕt liªn kÕt b¹n bÌ trongkhi ch¬i.

- Bé ®å ch¬i “em bД.

- §å dïng ®Ó nÊu ¨n, ®Ó ¨n. ®Ó uèng,

- ChËu,kh¨n,bóp bª.

- Gi­êng,gèi...

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¸c khèi vu«ng, ch÷ nhËt, tam gi¸c mµu xanh, ®æ,vµng

- Hét h¹t mµu xanh, ®á, vµng.

 

 

 

 

- Mét sè tranh ¶nh vÒ gia ®×nh vµ t/c gia ®×nh nh­: MÑ t¾m cho bÐ, bÐ tÆng hoa cho mÑ, bè tÆng quµ cho bÐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bãng, vßng

Mò mÌo, chim

Hét h¹t ®Ó trÎ ch¬i.

1.Trß chuyÖn tr­íc khi ch¬i.

- C« cïng trÎ ngåi qu©y quÇn bªn nhau. Cho trÎ h¸t bµi: Lêi chµo buæi s¸ng”

- Hái trÎ: Lóc s¸ng ai ®­a con ®i häc, c¸ con chµo ai?(Chµo bè, mÑ....)

- ThÕ trong gia ®×nh c¸c con cã nh÷ng ai nµo?( cho 1 trÎ ®øng dËy tr¶ lêi) cã «ng, bµ, bè mÑ....

- ThÕ ë gia ®×nh b¹n nµo ®· cã em bÐ råi. Th­êng ngµy mÑ nÊu g× cho em ¨n? ( Bét, ch¸o)

MÑ th­êng nÊu b»ng g×? ( nåi)

ë gãc ch¬i (em bÐ) h«m nay c« sÏ cho chóng m×nh tËp lµm chÞ, lµm mÑ nÊu cho em bÐ ¨n, t¾m cho em bÐ vµ ru em ngñ....

- Khi ch¬i chóng m×nh ph¶i biÕt bÕ em cÈn thËn...., l¾c l­ ng­êi  ru em ngñ...

- Chóng m×nh thÊy em bÐ cã ®¸ng yªu kh«ng? ngoµi nÊu cho em ¨n,chóng m×nh cßn lµm g× ®Ó tÆng em nh©n ngµy sinh nhËt(quµ)

+ ë gãc H§V§V: c¸c con h·y thi nhau x©u nh÷ng chuçi vßng thËt ®Ñp, cã h¹t mµu ®á.XÕp nh÷ng ng«i nhµ thËt ®Ñp ®Ó tÆng bÐ vµ tÆng nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh m×nh.

+ ë gãc s¸ch:  c« d· chuÈn bÞ nh÷ng quyÓn s¸ch cã h×nh ¶nh trong gia ®×nh m×nh nh­ «ng, bµ, bè mÑ....Chóng m×nh h·y lËt xem vµ chØ cho c¸c b¹n biÕt vÒ mäi ng­êi trong tranh vµ mäi ng­êi trong gia ®×nh m×nh nhÐ.

+ ë gãc vËn ®éng: c« ®· chuÈn bÞ bãng, vßng vµ mò .

- C« gîi ý ®Ó trÎ chän vai ch¬i, gîi ý h­íng dÉn trÎ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c ®å dïng ®å ch¬i trong gãc.

- C« cïng ch¬i víi trÎ ®Ó lµm t¨ng thªm høng thó cho trÎ

                                                III. ThÓ dôc s¸ng.

 TËp thÓ dôc s¸ng kÕt hîp víi bµi: " å sao bÐ kh«ng l¾c"

1. Khëi ®éng:

            - Cho trÎ nèi ®u«i nhau ®i thµnh vßng trßn, kÕt h¬p c¸c kiÓu ®i..

2. Träng ®éng:

+ §éng t¸c  H« hÊp " Ngöi hoa"

           - §­a 2 tay lªn mòi hÝt thËt s©u ®Ó " ngöi hoa"råi thë m¹nh ra 2-3 lÇn    

+ §éng t¸c tay:

          - TTCB: §øng tù nhiªn, ch©n réng b»ng vai, tay th¶ xu«i, ®Çu kh«ng   

                cói

          - N1: Hai tay ®­a vÒ phÝa tr­íc, lßng bµn tay ngöa.

          - N2: Hai tay ®­a lªn cÇm  2 tai kÐo sang tr¸i , sang ph¶i

+ §éng t¸c bông:

            - TTCB: Hai tay chèng h«ng, ch©n ®øng réng b»ng vai

            - N1: Quay ng­êi sang tr¸i 90o

            - N2: VÒ TTCB -> Sau ®ã ®æi bªn

+ §éng t¸c ch©n:

            - TTCB: Hai tay th¶ xu«i, ch©n réng b»ng vai, ®Çu kh«ng cói.

            - N1: Hai tay th¶ xu«i xu«ng, «m 2 ®Çu gèi, ng­êi cói xuèng

                    M¾t nh×n th¼ng, xoay ®Çu gèi bªn tr¸i.

            - N2:  VÒ TTCB vµ sau ®ã xoay ®Çu gèi ®æi bªn.

3. Håi tÜnh: C« vµ trÎ ®i nhÑ nhµng quanh  s©n tËp ( 1- 2 p)                                                                                                                                                                                                                                          Thø 2 ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2010

                                           §ãn trÎ

 - C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh bÐ cã ¤ng, bµ, bè mÑ, anh, chÞ......

 -TrÎ biÕt ®­îc c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh

- ë nhµ, mÑ c¸c con th­êng ph¶i lµm g×? Bè lµm g×?

- Ngµy nghØ bè mÑ th­êng ®­a c¸c con ®i ch¬i ë ®©u

- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn mét sè b¹n trong líp, ®Æt mét sè c©u hái gîi më chñ ®Ò cña ho¹t ®éng ch¬i tËp cã chñ ®Ých.

- Hµng ngµy ®Õn líp c¸c con lµm nh÷ng g×?

- Khi ch¬i c¸c con ch¬i víi ai? NhiÒu b¹n ch¬i cã thÝch kh«ng?

                                        Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

Ph¸t triÓn thÓ chÊt

                             V§CB: "®i theo ®­êng ngo»n nghÌo"

             TCV§: MÌo vµ chim sÎ

             BTPTC: Chim sÎ.

I.Yªu cÇu:

+ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt ®i trong ®­êng ngo»n nghÌo theo h­íng dÉn cña c«. 

  - TrÎ m¹nh d¹n ®i trong ®­êng ngo»n nghÌo, ®i ®óng t­ thÕ, ®i kh«ng ch¹m vµo v¹ch, ch©n ®øng s¸t v¹ch chuÈn   theo yªu cÇu cña c«.

- TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i:" MÌo vµ chim sÎ"

+ Kü n¨ng: - H×nh thµnh cho trÎ kü n¨ng vËn ®éng ®i trong ®­êng ngo»n ngoÌo, ®i th¼ng ng­êi ®Çu kh«ng cói, kh«ng dÉm lªn hay b­íc qua v¹ch giíi h¹n, m¾t nh×n th¼ng theo h­íng ®i.

- Ph¸t triÓn c¸c nhãm c¬ ch©n cho trÎ.

- Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ®Þnh h­íng trong kh«ng gian vµ kh¶ n¨ng phèi hîp gi÷a tri gi¸c víi vËn ®éng.  

- RÌn luyÖn cho trÎ tÝnh khÐo lÐo,kiªn tr×, m¹nh d¹n vµ cã nÒ nÕp thãi quen trong c¸c ho¹t ®éng.

+ Th¸i ®é: - TrÎ tÝch cùc, hµo h­íng tËp theo h­íng dÉn cña c«

- Cã ý thóc tæ chøc kû luËt

II. ChuÈn bÞ:

 -Phßng tËp réng r·i , s¹ch sÏ, c« vµ trÎ ¨n mÆc gän gµng , dÔ vËn ®éng.

- X¾c x«, vËt ®Þnh h­íng, v¹ch chuÈn bÞ, ®­êng ngo»n ngoÌo

 - M« h×nh c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®ang ch¬i. 

III. TiÕn hµnh:

 

Ho¹t ®éng cña c«                                            

 Ho¹t ®éng1:

 Khëi ®éng: C« cïng trÎ lµm ®oµn tµu ®i vßng trßn kÕt hîp c¸c kiÓu ®i. Sau ®ã cho trÎ ®óng thµnh vßng trßn.

* Ho¹t ®éng 2:

Träng ®éng: BTPTC: TËp v¬i bµi:" Chim SÎ"

+ §T1: Thæi l«ng chim

- TTCB: §øng th¼ng, hai tay th¶ xu«i.

- Ch©n tr¸i ®­a ra, hai tay ®­a lªn miÖng, thæi h¬i ra

- VÒ TTCB.

+ §T 2: Chim vÉy c¸nh.

- TTCB: §øng th¼ng, hai tay th¶ xu«i

- Ch©n ®­a ra, hai tay dang ngang vÉy.

- VÒ TTCB

+ §T 3: Chim mæ thãc

- TTCB: §øng th¼ng, hai tay th¶ xu«i.

- Ch©n ®­a ra cói ng­êi xuèng, tay ®­a xuèng sµn nhµ mæ tèc ,tèc ...

- VÒ TTCB.

+ §T4: Chim bay.

- §i vßng trßn,hai tay dang ngang vÉy

Håi tÜnh: Chim mÑ chim con d¹o ch¬i quanh phßng tËp 1-2 phót.

* Ho¹t ®éng 3:

V§CB: " §i theo ®­êng ngo»n ngoÌo"

+ Giíi thiÖu: - C« chØ vµo m« h×nh c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®ang ch¬i hái trÎ.

- C« gi¸o vµ c¸c b¹n ®ang lµm g×?

- C¸c con cã thÝch ®Õn ch¬i cïng c¸c b¹n kh«ng?

- §Ó ®Õn ch¬i ®­îc cïng c¸c b¹n c¸c con ph¶i ®i qua con ®­êng ngo»n ngoÌo nµy, c¸c con xem c« lµm tr­íc nhÐ

+ C« lµm mÉu:

- C« lµm mÉu lÇn 1 chÝnh x¸c, ph©n tÝch râ rµng.

- C« lµm lÇn 2 võa thùc hiÖn võa gîi hái trÎ

- LÇn 3 c« cho 1 trÎ kh¸ lªn lµm cho c¶ líp cïng xem.

+ TrÎ thùc hiÖn:

- LÇn l­ît cho tõng c¸ nh©n trÎ lªn thùc hiÖn . C« quan s¸t ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ m¹nh d¹n tham gia.

- C« hái trÎ: C¸c con võa ®i trong ®­êng nh­ thÕ nµo?

- C¶ líp cã thÝch ®i n÷a kh«ng?

- C« cho c¶ líp ®i l¹i 1 lÇn n÷a.

* Ho¹t ®éng 4:

TCV§: " MÌo vµ chim sÎ"

- C« nãi râ c¸ch ch¬i: Mét b¹n lµm mÌo c¸c con lµm  chim sÎ.

Chim sÎ sµ xuèng kiÕm måi , mÌo nh×n thÊy vµ ®uæi b¾t chim.

LuËt ch¬i: NÕu b¹n nµo bÞ b¾t ph¶i ra ngoµi 1 lÇn ch¬i.

- Cho c¶ líp cïng ch¬i 3- 4 lÇn( c« bao qu¸t vµ cïng ch¬i víi trÎ.

* Ho¹t ®éng 5:

Håi tÜnh: C« cïng trÎ ®i nhÑ nhµng quanh phßng tËp 1 - 2 phót.       

Ho¹t ®éng trÎ

 

TrÎ ®i c¸c kiÓu ®i theo hiÖu lÖnh cña c«.

 

 

 

TrÎ tËp theo c« mçi ®éng t¸c 3- 4 lÇn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ang ch¬i

Cã ¹

 

 

 

TrÎ quan s¸t vµ xem c« lµm mÉu.

 

 

 

TrÎ lÇn l­ît thùc hiÖn

TrÎ l¾ng nghe

 

 

 

 

 

C¶ líp cïng ch¬i

 

 

 

TrÎ ®i nhÑ nhµng 1-2p

                                                                    Ho¹t ®éng ngoµi trêi

          * TCV§:  " B¾t b­ím"

*H§M§: "Quan s¸t tr­êng mÇm non"

                    * CTD:       Ch¬i víi ®å ch¬i.

                      C« quan s¸t trÎ ch¬i

 

Ho¹t ®éng chiÒu.

 

H­íng dÉn trß ch¬i míi: "Chi chi chµnh chµnh"

a) Môc ®Ých:

- LuyÖn ph¶n x¹ nhanh nhÑn vµ sù khÐo lÐo

- Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ

b) LuËt ch¬i:

- Khi nµo c« vµ c¸c b¹n ®äc ®Ðn tõ "Ëp" th× ng­êi lµm c¸i n¾m tay vµo b¾t ngãn tay cña b¹n.

c) C¸ch ch¬i:

- Kho¶ng 4-5 trÎ mét nhãm. Mét trÎ lµm "c¸i" xoÌ bµn tay ra. C¸c trÎ kh¸c ®Æt ngãn tay vµo lßng bµn tay trÎ lµm "c¸i". TrÎ lam "c¸i" võa gâ ngãn tay v­a ®äc theo lêi bµi h¸t:  Chi chi chµnh chµnh

    C¸i ®anh thæi löa

    Con ngùa ®øt ®u«i

    Ba v­¬ng ngò ®Õ

    B¾t dÕ ®i t×m

    ï µ ï Ëp.

§Õn tõ "Ëp" , trÎ lµm "c¸i" n¾m tay vµo ®Ó b¾t c¸c ngãn tay cña c¸c b¹n. C¸c b¹n rót nhanh ngãn tay ra khái bµn tay cña trÎ lµm "c¸i". Ai bÞ "c¸i" b¾t ngãn tay th× xoÌ bµn tay ra cho c¸c b¹n ch¬i tiÕp.

* ch¬i tù chän - Tr¶ trÎ.

§¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng trong ngµy cña trÎ

HÇu hÕt trÎ ®Òu høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng, tuy nhiªn trÎ dÇu n¨m cßn nhót nh¸t ch­a m¹nh d¹n trong c¸c ho¹t ®éng, cã mét sè trÎ tá ra rÊt tiÕn bé luyÖn tËp vµ thÓ hiÖn ®­îc n¨ng lùc cña m×nh qua c¸c ho¹t ®éng.

 

                                                            ---------------------------------------------------------------------

                                                                        Thø 3 ngµy14 th¸ng 9 n¨m 2010.

 

                             Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

Ph¸t triÓn ng«n ng÷

                                          * ChuyÖn : Ch¸u chµo «ng ¹.

I. Yªu cÇu:

+ KiÕn thøc: - TRÎ nhí ®­îc tªn chuyÖn " Ch¸u chµo «ng ¹" vµ tªn c¸c nh©n vËt trong chuyÖn

  - TrÎ n¾m ®­îc phÇn nµo néi dung c©u chuyÖn

+ KÜ n¨ng: -  RÌn cho trÎ kÜ n¨ng tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ tªn chuyÖn,tªn c¸c nh©n vËt trong chuyÖn

  -  Ph¸t triÓn ãc quan s¸t,ng«n ng÷,trÝ nhí,chó ý cã chñ dÞnh,t­ duy cho trÎ.

+Th¸i ®é:     - Gi¸o dôc trÎ biÕt lÔ phÐp,vÒ nhµ chµo «ng bµ,bè mÑ,anh chÞ.

     Ra ®­êng gÆp ng­êi lín tuæicòng biÕt chµo

   - H×nh thµnh vµ rÌn luyÖn cho trÎ lèi sèng v¨n minh,cã v¨n ho¸

II. ChuÈn bÞ:

+ §å dïng cña c«:

    - C¸c h×nh ¶nh minh ho¹ chuyÖn:''ch¸u chµo «ng ¹''.

   - Phßng häc s¹ch sÏ,tho¸ng m¸t,®ñ ¸nh s¸ng.

+ §å dïng cña trÎ:

   -VÞ tÝ ngåi hîp lý,thuËn lîi cho viÖc quan s¸t.

   - GhÕ ®ñ cho tÊt c¶ trÎ ngåi.

III. C¸ch tæ chøc:

Ho¹t ®éng cña c«                                     

* Ho¹t ®éng 1

- æn ®Þnh tæ chøc, giíi thiÖu bµi

- C« cho trÎ ngåi h×nh vßng cung tr­íc h×nh ¶nh minh ho¹, c¾t d¸n trªn t­êng.

- T¹o t×nh huèng høng thó cña trÎ vµo quan s¸t c¸c h×nh ¶nh ®· chuÈn bÞ

- Gîi ý ®Ó trÎ m« t¶ c¸c h×nh ¶nh ®ang quan s¸t. DÉn d¾t giíi thiÖu chuyÖn" Ch¸u chµo «ng ¹"

* Ho¹t ®éng 2:

KÓ chuyÖn theo tranh

- C« kÓ 2 - 3 lÇn diÔn c¶m c©u chuyÖn, minh ho¹ b»ng th­íc chØ

- Chó ý nhÊn m¹nh vµo c¸c tõ :" ¤ng, Gµ con, Cãc vµng, Chim " vµ côm tõ " Ch¸u chµo «ng ¹ , ngoan qu¸"

* Ho¹t ®éng 3:

TrÝch dÉn, ®µm tho¹i lµm râ ý

- C« hái trÎ vÒ tªn chuyÖn vµ mét sè h×nh ¶nh, néi dung liªn quan ®Õn c©u chuyÖn.

+ Trong chuyÖn c« kÓ cã nh÷ng ai?

+ ¤ng ®ang ®i ë ®©u g¨p ai?

+ Gµ con, cãc vµng, chim, thÊy «ng ®· lµm g×? chµo nh­ thÕ nµo?

+ ¤ng khen gµ con, cãc vµng, chim sao nhØ?

* Gi¸o dôc trÎ biÕt chµo hái khi gÆp ng­êi lín trªn ®­êng

- NÕu trÎ ch­a tr¶ lêi ®­îc, c« gîi ý, gióp trÎ tr¶ lêi

* Ho¹t ®éng 4:

KÓ l¹i chuyÖn theo tranh

- C« kÓ vµ dïng th­íc chØ minh ho¹ chuyÖn, khuyÕn khÝch trÎ kÓ theo c« vµ hµo høng tÝch cùc kÓ cïng c« b»ng c¸ch liªn tôc, dõng l¹i ë c¸c t×nh tiÕt, diiÔn biÕn ®Ó trÎ kÓ theo vµ chó ý.

*Ho¹t ®éng 5:

Chëi trß ch¬i " Trêi n¾ng, trêi m­a"

Ho¹t ®éng trÎ

 

TrÎ ngåi theo yªu cÇu cña c«.

 

 

TrÎ chó ý quan s¸t theo c« gîi ý

 

TrÎ m« t¶ mét sè h×nh ¶nh trÎ quan s¸t ®­îc

 

TrÎ chó ý quan s¸t vµ l¾ng nghe c« kÓ chuyÖn

 

 

TrÎ tr¶ lêi 1 sè c©u hái c« ®­a ra

Cã thÓ th¾c m¾c 1 sè ph¸t hiÖn míi l¹

Ngoµi c¸c n«Þ dung c« gîi ý.

TrÎ chó ý l¾ng nghe c« kÓ chuyÖn vµ kÓ cïng c« c©u chuyÖn " Ch¸u chµo «ng ¹".

 

 

 

TrÎ ch¬i trß ch¬i cïng c«.

 

  

                                            Ho¹t ®éng ngoµi trêi

H§CM§:    Quan s¸t tranh vÒ gia ®×nh .

    TCV§:       Dung d¨ng dung dÎ.

  Ch¬i tù do

                      C« bao qu¸t trÎ ch¬i

Ho¹t ®éng gãc.

Ho¹t ®éng chiÒu.

                                          ¤n LuyÖn

                                      VÖ sinh - tr¶ trÎ

 

§¸nh gi¸ c¸c H§ trong ngµy cña trÎ.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                       ---------------------------------------------------------------------                                                                    

 

                                                                                                            Thø 4 ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2010

 

                            Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

               * Ph¸t triÓn nhËn thøc

                                          Trß chuyÖn vÒ gia ®×nh cña bÐ.

I. Yªu cÇu:

+) KiÕn thøc: - TrÎ nhí ®­îc tªn c¸c thµnh viªn  trong gia ®×nh cña m×nh.

                       - TrÎ biÕt ®­îc c«ng viÖc hµng ngµy cña tõng thµnh viªn.

                       - TrÎ biÕt mét sè hµnh ®éng thÓ hiÖn t×nh c¶m gia ®×nh nh­

                          TÆng hoa cho mÑ, ®­îc bè tÆng quµ.

+) Kü n¨ng:

                      - RÌn cho trÎ ãc quan s¸t vµ c¸ch diÔn ®¹t néi dung tranh

                      - Ph¸t triÓn ãc quan s¸t, ng«n ng÷, t­ duy, trÝ nhí, chó ý cã chñ ®Þnh cho trÎ

+) Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ 1 sè biÓu hiÖn t×nh c¶m gia ®×nh

                   - BiÕt lµm mét sè c«ng viÖc tù phôc vô ®¬n gi¶n nh­ xÕp ghÕ, gèi , röa mÆt, röa tay.

II. ChuÈn bÞ:

      - Tranh vÒ 1 sè cö chØ, hµnh ®éng thÓ hiÖn  t×nh c¶m gia ®×nh nh­: MÑ t¾m cho bÐ, bÐ tÆng hoa cho mÑ, bè tÆng quµ cho bÐ.

III. TiÕn hµnh

 

 

Ho¹t ®éng cña c«                                           

* Ho¹t ®éng 1:

- æn ®Þnh tæ chøc:

C« b¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t bµi:"Em bóp bª"

Trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn vµ néi dung bµi h¸t-> dÉn d¾t vµ giíi thiÖu ho¹t ®éng ch¬i tËp cã chñ ®Ých.

* Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t ®µm tho¹i

- C« ®­a 1 sè tranh ®Ó trÎ quan s¸t v¸ ®µm tho¹i víi trÎ vÒ n/d c¸c bøc tranh

- Tranh vÏ ai ? Bè mÑ, em bÐ ®ang lµm g× ?

- ë nhµ c¸c con cã nh÷ng ai? Lµm viÖc g×?

- Khi ë nhµ  c¸c con ®· lµm ®­îc nh÷ng g× cho bè mÑ.

- C¸c con cã yªu gia ®×nh cña m×nh kh«ng? vËy m×nh ph¶i lµm thÕ nµo?

- C« gîi ý gióp trÎ diÔn ®¹t c¸c c©u tr¶ lêi vµ chÝnh x¸c ho¸ l¹i c¸c c©u tr¶ lêi Êy cho trÎ.

- Gi¸o dôc trÎ 1 sè t×nh c¶m gia ®×nh: kÝnh träng «ng,bµ, bè mÑ, yªu th­¬ng anh chÞ,em cña m×nh.

* Ho¹t ®éng 3:  LuyÖn tËp

- C« cho trÎ ®i tham quan 1 sè bøc tranh vÏ vÒ t×nh c¶m gia ®×nh quanh líp häc.

- Gîi ý ®Ó diÔn ®¹t, kham ph¸, tù t×m hiÓu høng thó néi dung bøc tranh

+ tranh vÏ g×? ai ®©y? ®ang lµm g×? ë ®©u?

- Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: " Trêi n¾ng, trêi m­a"

- C« tuyªn d­¬ng trÎ.

 

   Dù kiÕn H§ cña trÎ

 

 

TrÎ h¸t

TrÎ tr¶ lêi 1 sè c©u hái cña c«.

 

 

TrÎ chó ý quan s¸t tranh

 

Tr¶ lêi 1 sè c©u hái c« ®­a ra.

 

 

 

 

TrÎ h­ëng øng lêi c«.

 

 

TrÎ ®i tham quan cïng c«

 

DiÔn ®¹t 1 sè néi dung tranh cña trÎ quan s¸t thÊy vµ hiÓu ®­îc ý nghÜa cña nã

TrÎ ch¬i tù chän.

 

 

                                              Ho¹t ®éng ngoµi trêi

               * H§CM§: Tæ chøc cho trÎ nhÆt l¸ rông.

                  * TCV§:" B¾t b­ím".

                  * Ch¬i tù do:

                              - C« bao qu¸t trÎ ch¬i

                                             Ho¹t ®éng gãc

 

 

                                                          * Ho¹t ®éng chiÒu:

                    Lµm quen bµi míi

- C« cho trΠ lµm quen bµi h¸t:" Lêi chµo buæi s¸ng"

- C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t

- H¸t cho trÎ nghe 2- 3 lÇn

- khuyÕn khÝch trÎ h¸t vµ vç tay cïng c«.

* Ch¬i tù do:

- C« gîi ý ®Ó trÎ lùa chän ®å ch¬i vµ trß ch¬i mµ trÎ thÝch ®Ó ch¬i

- §éng viªn, khuyÕn khÝch, gióp ®ì trÎ khi cÇn thiÕt.

 

                               VÖ sinh - tr¶ trÎ.

 

             §¸nh gi¸ ho¹t ®éng trong ngµy cña trÎ

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                           ---------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                        Thø 5 ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2010

 

                                                    * Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

Ph¸t triÓn t×nh c¶m- x· héi

                            ¢m nh¹c:

                                        DH: Lêi chµo buæi s¸ng

                                        NH: MÑ yªu kh«ng nµo

                                       V§TH: TËp tÇm v«ng

I. Yªu cÇu:

+) KiÕn thøc: - TrÎ nhí ®­îc tªn bµi h¸t vµ høng thó h¸t, h¸t thuéc lêi bµi h¸t “ Lêi chµo buæi s¸ng”

                      - N¾m ®­îc phÇn nµo n/d cña bµi h¸t" Lêi chµo buæi s¸ng, “ MÑ yªu kh«ng nµo”

                      - TrÎ hµo høng nghe c« h¸t vµ c¶m nhËn ®­îc giai ®iÖu quen thuéc cña ba× h¸t “ MÑ yªu kh«ng nµo”

                      - TrÎ vËn ®éng vµ nhÞp nhµng theo giai ®iÖu cña bµi h¸t: “TËp tÇm v«ng

+) kü n¨ng:      -TrÎ h¸t ®óng,h¸t thuéc, hatd tù nhiªn,h¸t nhÑ nhµng lêi bµi h¸t " Lêi chµo buæi s¸ng"

- TrÎ chó ý l¾ng nghe, nghe trän vÑn t¸c phÈm vµ thÓ hiÖn c¶m xóc khi nghe bµi h¸t " MÑ yªu kh«ng nµo".

- TrÎ thÓ hiÖn ®éng t¸c móa ®óng, nhÞp nhµng theo giai ®iÖu bµi h¸t

- Ph¸t triÓn tai nghe, trÝ nhí, tri gi¸c ©m nh¹c, kh¶ n¨ng c¶m thô ©m nh¹c cho trÎ.

- H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng phèi hîp gi÷a c¸c vËn ®éng ©m nh¹c.

+) Th¸i ®é: - TrÎ ngåi ®óng t­ thÕ khi h¸t

                   - TrÎ hµo høng tÝch cùc, ch¨m chó h¸t, nghe h¸t vµ V§TH.

                   - Giaã dôc trÎ 1 sè t×nh c¶m gia ®×nh.

II. ChuÈn bÞ: - Mét sè nh¹c cô, ph¸ch tre, x¾c x«.....

                     - Líp häc s¹ch sÏ , réng tho¸ng, ®ñ ¸nh s¸ng.

                     - GhÕ chiÕu cho trÎ ngåi.

III. TiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

* Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh tæ chøc

- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ 1 sè hµnh ®éng, viÖc lµm cña trÎ khi ®i häc

+ §i häc ë nhµ c¸c con chµo ai?

+ §Õn líp c¸c con chµo ai ?

- C« cho c¶ líp vµ 1 sè trÎ tr¶ lêi vµ khen ngîi trÎ, dÉn d¾t, giíi thiÖu bµi h¸t" Lêi chµo buæi s¸ng".

* Ho¹t ®éng 2:

1) D¹y h¸t: "Lêi chµo buæi s¸ng"

- C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t

- C« h¸t cho trÎ nghe1- 2 lÇn vµ ®µm tho¹i víi trÎ vÒ tªn vµ 1 sè n/d bµi h¸t.

- C« võa h¸t c¸c con nghe bµi g× ?

- KÕt hîp gi¸o dôc trÎ lÔ phÐp khi ë nhµ vµ ®Õn tr­êng.

- C« h¸t cho c¶ líp h¸t theo 2- 3 lÇn

- Cho trÎ h¸t theo h×nh thøc nhãm, tæ, c¸ nh©n.

- Cho c¶ líp h¸t l¹i 1- 2 lÇn

- C« chó ý quan s¸t, söa sai, ®éng viªn, khuyÕn khÝch trÎ h¸t vµ biÕt thÓ hiÖn c¶m xóc khi h¸t.

*Ho¹t ®éng3:

2 . Nghe h¸t: " MÑ yªu kh«ng nµo"

- C« dÉn d¾t giíi thiÖu tªn bµi h¸t

- C« h¸t L1, hái trÎ tªn bµi h¸t

- C« h¸t L2, lµm ®iÖu bé minh ho¹

- Hái trÎ 1 sè néi dung cña bµi h¸t

+ Bµi h¸t nãi vÒ ai ?

+ Em bÐ ®· chµo ai khi ®i häc, khi vÒ nhµ

- C« h¸t L3, ®éng viªn trÎ h­ëng øng cïng c«

* Ho¹t ®éng 4:

3.V§TN: "TËp tÇm v«ng"

- C« t¹o t×nh huèng , chuyÓn høng thó cña trÎ sang ho¹t ®éng V§TN

- C« cho trÎ ®øng thµnh ®éi h×nh vßng trßn

- Cho trÎ vËn ®éng lµm 1 sè ®éng t¸c nhÞp nhµng theo nh¹c 2- 3 lÇn cïng c«

- C« quan s¸t, ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ hµo høng, tÝch cùc vËn ®éng

- C« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng c¶ líp

Dù kiÕn H§ cña trÎ

 

- TrÎ l¾ng nghe vµ tr¶ lêi 1 sè c©u hái 

cña c«

 

 

 

 

 

 

 

TrÎ chó ý l¾ng nghe c« h¸t, nãi tªn vµ 1 sè c©u hái c« ®­a ra vÒ néi dung bµi h¸t.

 

 

TrÎ h¸t cïng c«

TrÎ h¸t theo nhãm, tæ, c¸ nh©n.

 

C¶ líp h¸t cïng c«

 

 

TrÎ chó ý nghe c« h¸t vµ tr¶ lêi tªn bµi h¸t, c©u hái cña c«.

BiÕt thÓ hiÖn c¶m xóc khi nghe c« h¸t.(vÉy tay, vç tay, l¾c m×nh)

 

 

TrÎ h¸t theo c« vµ thÓ hiÖn c¶m xóc.

 

 

 

 

TrÎ chó ý lªn c«

TrÎ chuyÓn thµnh ®éi n×nh vßng trßn

 

 

TrÎ vËn ®éng cïng c«.

 

 

                     Ho¹t ®éng ngoµi trêi

                          H§CM§:  "Quan s¸t bÇu trêi mïa thu"

                          TCV§:           Nu na nu nèng

                                             *Ch¬i tù do:

          * Ho¹t ®éng gãc

  * Ho¹t ®éng chiÒu

                                        Xem tranh ¶nh chñ ®Ò

1. Yªu cÇu:

  - TrÎ chØ ®óng tõng ng­êi vµ biÕt ®­îc hµnh ®éng c«ng viªc cña tõng ng­êi trong tranh.

  - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý,lÔ phÐp mäi ng­êi th©n trong gia ®×nh .

2. ChuÈn bÞ:

  - Tranh vÏ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh hoÆc ¶nh chôp víi ng­êi th©n trong gia ®×nh(nÕu cã)

3. TiÕn hµnh:

  - C« trß chuyÖn víi trÎ,hái trÎ trong gia ®×nh m×nh cã nh­ng ai?bµ cña con th­êng lµm g×?

  - C« cã tranh vÏ vÒ c¶nh sinh ho¹t gia ®×nh,hái trÎ tõng ng­êi,ai ®©y?bµ ®ang lµm g×?

  - T­¬ng tù: cho trÎ xem tranh kh¸c vµ hái trÎ?

  - Gi¸o dôc: gi¸o dôc trÎ biÕt ngoan ngo·n lÔ phÐp víi mäi ng­êi lín tuæi,ng­êi th©n tronh gia ®×nh m×nh.

  - KÕt thóc: c« vµ trÎ h¸t bµi"C¶ nhµ th­¬ng nhau"

* Ch¬i tù do

                    C« bao qu¸t trÎ ch¬i.

                                                                            VÖ sinh - tr¶ trÎ.

 

§¸nh gi¸ c¸c H§ trong ngµy cña trÎ.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                      ----------------------------------------------------------------

 

                                                 Thø 6 ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2010

 

                         * Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh

  Ph¸t triÓn t×nh c¶m - x· héi:

                                 X©u vßng tÆng mÑ

 

I. Yªu cÇu:

+ KiÕn thøc: -TrÎ biÕt thao t¸c x©u d©y vµo lç h¹t thµnh vßng

                     - TrÎ ph©n biÖt d­îc mµu xanh, mµu ®á

+ Kü n¨ng: -  RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn sù khÐo lÐo cña ®«i tay, trÎ biÕt x©u

                     h¹t thµnh vßng.

                   - LuyÖn nhËn biÕt, ph©n biÖt mµu xanh, mµu ®á

                   - Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ, d¹y trÎ ph¸t ©m tèt c¸c tõ : x©u vßng, h¹t,d©y, mµu ®á, mµu xanh.

+ Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ quan t©m , yªu quý ng­êi th©n trong gia ®×nh

II. ChuÈn bÞ:

              - Vßng mÉu cña c«

              - Em bóp bª

              - D©y cã th¾t nót, h¹t cã lç

III. TiÕn hµnh:

 

 

            Ho¹t ®éng cña c«

* H§1: æn ®Þnh, giíi thiÖu bµi

- C« vµ trÎ ®äc bµi th¬ " Yªu MÑ"

Hái trÎ : Võa ®äc bµi th¬ g× ?

- C¸c con cã th­¬ng mÑ kh«ng ? c« còng rÊt yªu mÑ. H«m nay nh©n ngµy 20/10 ngµy thµnh lËp héi phô n÷ , c« ®· chuÈn bÞ 1 mãn quµ tÆng mÑ, chóng m×nh muèn biÕt ®ã lµ quµ g× kh«ng?

* H§2: Cho trÎ quan s¸t vËt mÉu

- C« ®­a vßng mÉu ra vµ hái trÎ

- Chuçi vßng cã mµu g×

- C« x©u vßng ®Ó tÆng ai ?

- Chóng m×nh cã thÝch x©u vßng ®Ó tÆng Bµ, MÑ kh«ng ?

* H§3: C« lµm mÉu

- C« lµm mÉu 1 lÇn võa lµm võa gi¶i thÝch: Tay ph¶i c« cÇm d©y, tay tr¸i c« cÇm h¹t, khi cÇm ®Ó hë c¸i lç cña h¹t cho d©y chui qua.....C« x©u h¹t tiÕp theo.... x©u xong c« dïng 2 ®Çu d©y buéc l¹i thµnh vßng.

- C« x©u ®­îc c¸i g× ®©y? cho trÎ nh¾c l¹i.

* H§4: TrÎ thùc hiÖn

- Qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« quan s¸t vµ h­íng dÉn gióp ®ì trÎ.

Hái trÎ: Con ®ang lµm g× ®©y? x©u vßng mµu g×? ®Ó tÆng ai ?

- §éng viªn , khuyÕn khÝch trÎ thùc hiÖn

* NhËn xÐt s¶n phÈm vµ tuyªn d­¬ng trÎ

* H§5: KÕt thóc:

- C« vµ trÎ h¸t bµi" Bµn tay mÑ".

     Dù kiÕn H§ cña trÎ

 

TrÎ ®äc th¬" Yªu MÑ"

Yªu MÑ

Cã ¹

 

 

 

 

Mµu xanh, ®á....

TÆng mÑ

Cã ¹

 

TrÎ quan s¸t c« lµm mÉu.

 

 

C¸i Vßng

 

TrÎ c¶ líp thùc hiÖn

X©u vßng, mµu xanh,®á vµng...

TÆng bµ, mÑ

TrÎ tr­ng bµy s¶n phÈm

 

TrÎ h¸t cïng c«.

 

 

 

                  Ho¹t ®éng ngoµi trêi

      H§CM§: "quan s¸t nh÷ngh×nh ¶nh ®Ñp xung quanh bÐ"

    TCV§:       " KÐo c­a lõa xÎ"

   Ch¬i tù do:

                          C« bao qu¸t trÎ cïng ch¬i.

                                                     * Ho¹t ®éng gãc

                           Ho¹t ®éng chiÒu

                            VÖ sinh- nªu g­¬ng cuèi tuÇn

1.Yªu cÇu:

                     - TrÎ høng thó biÓu diÔn v¨n nghÖ

                      - TrÎ phÊn khëi khi ®­îc nhËn phiÕu bÐ ngoan

                     - VÖ sinh s¹ch sÏ tr­íc lóc ra vÒ

2. Chu©n bÞ:

                     - §µn, x¾c x«, mò móa

                     - PhiÕu bÐ ngoan

3. TiÕn hµnh:

* Vui v¨n nghÖ: C« dÉn ch­¬ng tr×nh

- C¶ líp h¸t bµi" §i nhµ trÎ"

- Tæ, nhãm, c¸ nh©n biÓu diÔn

- C« h¸t cho c¶ líp nghe bµi:"ChiÕc kh¨n tay"

* Nªu g­¬ng cuèi tuÇn

- C« nhËn xÐt chung trong tuÇn . Trong tuÇn ai ngoan, kh«ng khãc nhÌ, biÕt chµo c«, chµo bè mÑ, khi ¨n biÕt mêi, biÕt tù xóc ¨n.....

- C« nh¾c nhë nh÷ng trÎ ch­a ngoan, ®Ó lÇn sau ngoan h¬n.

                             * VÖ sinh - Tr¶ trÎ.

* §¸nh gi¸ c¸c H§ tronh ngµy cña trÎ.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                    ...............................................................

                              KÕ ho¹ch gi¸o dôc chñ ®Ò: Trung thu cña bÐ

      TuÇn 2   (Tõ ngµy 20/9 ®Õn ngµy 24/9)                                        

                                                                        Thø 2 ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2010

                    §ãn trÎ

   - C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ c«ng viÖc cña 1 sè thµnh viªn trong gia ®×nh trÎ ngµy chñ nhËt.

- Ngµy chñ nhËt ë nhµ ai ®i chî, nÊu c¬m cho c¸c con ¨n

- Bè c¸c con lµm g× ? Anh , chÞ lµm g×?

- C¸c con lµm g× ®Ó gióp ®ì bè mÑ? C¸c con cã ngoan kh«ng? Cã v©ng lêi «ng, bµ, bè mÑ kh«ng?

 

                               ThÓ dôc s¸ng

                     TËp víi bµi: å sao bÐ kh«ng l¾c

                                  ( tËp nh­ TuÇn 1)

                         Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

                              * Ph¸t triÓn thÓ chÊt

             V§CB : bß trong ®­êng hÑp            

             TCV§: MÌo vµ chim sÎ

            BTPTC: Chim sÎ vµ « t«

I. Yªu cÇu:

- KiÕn thøc: - TrÎ biÕt bß trong ®­êng hÑp (35- 40cm) dµi 3m.

  - Kü n¨ng:    - Bß khÐo lÐo kh«ng ch¹m v¹ch bß b»ng 2 tay c¼ng ch©n.   

  - Gi¸o dôc:   - TrÎ m¹nh d¹n.

  II. ChuÈn bÞ:

     - 2 d©y dµi 3m.

          - M« h×nh nhµ bóp bª, bãng, mò, dÐp, «t«.

III. TiÕn hµnh:

 

 

Ho¹t ®éng cña c« gi¸o

* H§1:    Khëi ®éng

- C« vµ trÎ võa ®i võa h¸t bµi: “§i nhµ trΔ.

* H§2:   Träng ®«ng

a/ BTTPTC: å sao bÐ kh«ng l¾c”

+ §éng t¸c tay:

          - TTCB: §øng tù nhiªn, ch©n réng b»ng vai, tay th¶ xu«i, ®Çu kh«ng   

                cói

          - N1: Hai tay ®­a vÒ phÝa tr­íc, lßng bµn tay ngöa.

          - N2: Hai tay ®­a lªn cÇm  2 tai kÐo sang tr¸i , sang ph¶i

+ §éng t¸c bông:

            - TTCB: Hai tay chèng h«ng, ch©n ®øng réng b»ng vai

            - N1: Quay ng­êi sang tr¸i 90o

            - N2: VÒ TTCB -> Sau ®ã ®æi bªn

+ §éng t¸c ch©n:

            - TTCB: Hai tay th¶ xu«i, ch©n réng b»ng vai, ®Çu kh«ng cói.

            - N1: Hai tay th¶ xu«i xu«ng, «m 2 ®Çu gèi, ng­êi cói xuèng

                     M¾t nh×n th¼ng, xoay ®Çu gèi bªn tr¸i.

            - N2:  VÒ TTCB vµ sau ®ã xoay ®Çu gèi ®æi bªn.

b/ V§CB: Bß trong ®­êng hÑp.

- C« lµm mÉu 1-2 lÇn kÕt hîp víi gi¶ng gi¶i cho trÎ biÕt: ®Çu tiªn c« cói xuèng qïi ®Çu gèi, lßng bµn tay ®Æt s¸t nÒn nhµ.C« bß ch©n nä tay kia bß hÕt ®­êng c« ®øng lªn lÊy ®å ch¬i ch¹y vÒ tÆng bóp bª.

- Mêi 1 trÎ kh¸ lªn ch¬i tr­íc

- TrÎ thùc hiÖn: Cho tõng tèp 2-3 trÎ lªn ch¬i.

C« nh¾c trÎ bß kh«ng cói ®Çu, l­ng th¼ng kh«ng x« ®Èy nhau, kh«ng ch¹m vµo d©y, c« ®éng viªn khÝch lÖ trÎ m¹nh d¹n

c/ TCV§:  Nu na nu nèng

- C« nãi c¸ch ch¬i sau ®ã cho trÎ ch¬i cïng c«.

* H§3:  Håi tÜnh

- C« vµ trÎ ®i nhÑ nhµng 1 phót.

Ho¹t ®éng cña trÎ

 

- TrÎ ®i theo yªu cÇu cña c«.

 

 

 

 

 

- TËp theo c« tõng ®éng t¸c, mçi ®éng t¸c tËp 3 lÇn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ xem c« lµm mÉu.

 

- C¶ líp xem b¹n ch¬i.

- TrÎ ch¬i theo tèp mçi trÎ

ch¬i 2 lÇn.

 

 

 

- Ch¬i 3 lÇn

 

- TrÎ ®i nhÑ nhµng

 

                                                                      Ho¹t ®éng ngoµi trêi

          * H§CM§: Quan s¸t “ C©y Ph­îng”

           * TCV§:    B¾t b­ím

          * Ch¬i tù do

                              C« bao qu¸t trÎ ch¬i.

                                                                 Ho¹t ®éng gãc:

  Ho¹t ®éng chiÒu:

    H­íng dÉn trß ch¬i míi: Lén cÇu vång.

1. Môc ®Ých:

           - Ph¸t triÓn ng«n ng÷ vµ nhÞp ®iÖu.

2. LuËt ch¬i:

           - §äc ®Õn c©u th¬ cuèi cïng, hai trÎ lén nöa vßng quay l­ng vµo nhau

              (hoÆc ®èi mÆt nhau).

3. C¸ch ch¬i:

           - Tõng ®«i mét ®øng cÇm tay nhau võa ®äc lêi th¬ võa vung tay sang hai bªn theo nhÞp. Cø døt mçi tiÕng,trÎ l¹i vung tay sang ngang 1 bªn.

           - Lén cÇu vång .                                 – Cã chÞ m­êi ba.

              N­íc trong n­íc ch¶y.                       Hai chÞ em ta.

             Cã c« m­êi b¶y.                                  Ra lén cÇu vång.

-         §äc ®Õn tiÕng cuèi cïng th× c¶ hai cïng chui qua tay vÒ mét phÝa, quay l­ng vµo nhau, tay vÉn n¾m chÆt råi h¹ xuèng d­íi, tiÕp tôc võa ®äc võa vung tay. §Õn tiÕng cuèi cïng, trÎ l¹i chui qua tay lén trë vÒ t­ thÕ ban ®Çu.

*   Ch¬i tù do víi ®å ch¬i: C« bao qu¸t trÎ ch¬i.

VÖ sinh- tr¶ trÎ

§¸nh gi¸ c¸c H§ trong ngµy cña trÎ.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                      -------------------------------------------------------------------

                                                                                                       Thø 3 ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2010

                                                        Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

             Ph¸t triÓn ng«n ng÷

                            §äc th¬ cho trÎ nghe :              Tr¨ng

  I. Môc ®Ých yªu cÇu:

- KiÕn thøc: - TrÎ l¾ng nghe c« ®äc bµi th¬ “Tr¨ng” c¶m nhËn ®­­îc vÇn ®iÖu cña bµi th¬. §äc th¬ cïng c«.

- Kü n¨ng:    - Nghe cã chñ ®Þnh

- Gi¸o dôc:   - TrÎ béc lé vui s­­íng khi ®äc bµi th¬ cïng c«.

 II.  ChuÈn bÞ:

-  Tranh vÏ bÐ ng¾m tr¨ng, cã, ®Ìn «ng sao...

      -  §µn ghi bµi h¸t: “¸nh tr¨ng hoµ b×nh”.

III. TiÕn hµnh:

                         Ho¹t ®éng cña c«

  Ho¹t ®éng cña trÎ

* Ho¹t ®éng 1:

C« h¸t cho trÎ nghe bµi “¸nh tr¨ng hoµ b×nh” hái trÎ:

+/ C¸c con ®· thÊy tr¨ng ch­­a?

+/ C« ®­­a bøc tranh bÐ ng¾m tr¨ng ra cho trÎ xem vµ hái:

  Ai ®©y? §ang lµm g×? Tr¨ng nh­­ thÕ nµo?(C« nãi cho trÎ biÕt tr¨ng trßn).

* Ho¹t ®éng 2:

 C« ®äc th¬ cho trÎ nghe

+/ C« ®äc diÔn c¶m toµn bé bµi th¬ 2-3 lÇn hái trÎ tªn bµi th¬.

+/ C« ®äc chËm râ lêi khuyÕn khÝch trÎ ®äc theo.

+/ Mêi 2 tæ thi ®ua nhau ®äc cïng c«.

KÕt thóc: Cho trÎ ch¬i r­­íc ®Ìn.

 

 

-Trß chuyÖn cïng c«

TrÎ tr¶ lêi

- TrÎ xem tranh: BÐ...,

Tr¨ng trßn

 

- Nghe c« ®äc th¬

- TrÎ ®äc th¬ theo c«

- Tõng tæ ®äc theo c«

- C¶ líp ch¬i

 

                           Ho¹t ®éng ngoµi trêi.

                   H§CM§: Quan s¸t thêi tiÕt

                    TCV§: “Nu na nu nèng

                       * Ch¬i tù do: C« bao qu¸t trÎ ch¬i.

                                                      Ho¹t ®éng gãc

   Ho¹t ®éng chiÒu

 

                                         ¤n luyÖn.

                                                           Cho trÎ x©u vßng tÆng mÑ.

                                                                       VÖ sinh – tr¶ trÎ

                                                       §¸nh gi¸ c¸c H§ cuèi ngµy cña trÎ.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                       ------------------------------------------------------------

                                                                                                               Thø 4 ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2010

                                                                      Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

                   Ph¸t triÓn nhËn thøc

                              Trß chuyÖn vÒ tÕt trung thu:

  I: Yªu cÇu:

    1. KiÕn thøc:

      - Gióp trÎ hiÓu h¬n ý nghÜa cña ngµy tÕt trung thu, tÕt dµnh cho c¸c bÐ, tÕt cã chÞ  H»ng, chó Cuéi, cã quµ b¸nh trung thu.

        - KhuyÕn khÝch tinh thÇn mong muèn h¸o høc ®ãn tÕt trung thu cña bÐ

        - TrÎ biÕt ®­îc ®ªm tÕt trung thu cã m©m cç, cã móa s­ tö,cã ®Ìn lång,r­íc ®Ìn «ng sao vµ høng thó h¸t cïng c«

         - Qua tranh trÎ biªt gäi tªn vµ hµnh ®éng cña mäi ng­êi trong tranh.

         - Ph¸t triÓn trÝ nhí, ng«n ng÷, t­ëng t­îng cho trÎ

    2. KÜ n¨ng:

         - TrÎ nãi râ rµng trän c©u 5-6 tõ.

         - TrÎ biÕt b¾t ch­íc mét vµi hµnh ®éng cña ng­êi trong tranh.

   3. Th¸i ®é:

         - Gi¸o dôc trÎ cã t×nh yªu thiªn nhiªn,yªu quª h­¬ng.

         - Gi¸o dôc trÎ biÕt ngoan ngo·n v©ng lêi mäi ng­êi.

II: ChuÈn bÞ:

    - Tranh vÏ c¶nh tÕt trung thu.

    - §µn ghi bµi h¸t r­íc ®Ìn.

    - S©n b·i s¹ch sÏ, an toµn cho trÎ

    - VÞ trÝ s©n ch¬i hîp lý, thuËn lîi cho viÖc trß chuyÖn vÌ ngµy tÕt trung thu. 

III: TiÕn hµnh:

 

                                      Ho¹t ®éng cña c«

          Dù kiÕn H§ cña trÎ

* Ho¹t ®éng1: æn ®Þnh – giíi thiÖu bµi

- C« thu hót, dÉn trÎ ®i tham quan vµ giíi thiÖu  tranh  vÒ ngµy tÕt trung thu.

- C« trß chuyÖn víi trΠ 1 sè h×nh ¶nh trong tranh,

DÉn d¾t vµo néi dung chÝnh: “Trß chuyÖn vÒ ngµy tÕt trung thu”.

- C« hái trÎ 1 sè c©u hái vµ ®éng viªn , gióp ®ì trÎ tr¶ lêi.

- §è c¸c con s¾p ®Õn ngµy tÕt g× mµ cã chÞ h»ng, chó cuéi xuèng ch¬i.
- Ngµy tÕt trung thu sÏ cã nh÷ng g×?( b¸nh trung thu, ®Ìn «ng sao, ®Ìn lång).

- Bè mÑ ®· mua g× cho c¸c con?

- C¸c con cã thÝch tÕt trung thu kh«ng? v× sao?

- C« cho trÎ h¸t bµi “R­íc ®Ìn d­íi tr¨ng” cïng c«.

* Häat ®éng 2 : Cho trÎ ch¬i trß ch¬i.

    Móa s­ tö vµ h¸t nh÷ng bµi h¸t cã néi dung vÒ ngµy tÕt trung thu.

 

 

- TrÎ ®i tham quan .

 

- TrÎ quan s¸t vµ biÕt ®­îc 1 sè h×nh ¶nh trong tranh theo gîi ý cña c«.

- TrÎ chó ý l¾ng nghe c« giíi thiÖu.

- TrÎ tr¶ lêi 1 sè c©u hái c« ®­a ra

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ ch¬i trß ch¬i.

                                                          Ho¹t ®éng ngoµi trêi

H§CM§:  “ Quan s¸t c©y xoµi”

         TCV§:            Gieo h¹t      

        * Ch¬i tù do:  C« bao qu¸t trÎ ch¬i.

                    Ho¹t ®éng gãc

Ho¹t ®éng chiÒu.

                Cho trÎ lµm quen bµi : “R­íc §Ìn”

1. Yªu cÇu:

             - TrÎ høng thó h¸t theo c«., biÕt ®­îc tªn bµi h¸t.

2. ChuÈn bÞ:

            - C« h¸t thuéc bµi h¸t, h¸t diÔn c¶m

            - §µn ghi bµi h¸t

3. ChuÈn bÞ:

- C« cho trÎ xem chiÕc ®Ìn «ng sao

- Hái trÎ: C¸i g× ®©y?

- C¸c con cã bݪt s¾p ®Õn ngµy g× kh«ng?§ã lµ ngµy g×?

- Vµo ®ªm r»m trung thu bè mÑ th­êng mua g× cho c¸c con.

- §ã còng lµ n«in dung bµi h¸t: “R­íc ®Ìn”mµ h«m nay c« cho c¸c con lµm quen ®Êy, c¸c con cã thÝch kh«ng?

-  C« h¸t trÎ nghe 2 lÇn

- Cho c¶ líp h¸t theo c« nhiÒu lÇn.

- Qu¸ tr×nh trÎ h¸t c« ®éng viªn  khuyÕn khÝch trÎ h¸t to, h¸t râ lêi.

- C¸c con võa h¸t bµi g×?

- Cho c¶ líp h¸t l¹i lÇn cuèi.

* KÕt thóc: Cho trÎ ch¬i T/c: “Lén cÇu vång”

                                                                   VÖ sinh- tr¶ trÎ

 

                                                 §¸nh gi¸ c¸c H§ cuèi ngµy cña trÎ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                            Thø  5 ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2010

                     Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

Ph¸t triÓn t×nh c¶m – x· héi

                ¢m nh¹c:        DH: “R­íc §Ìn”

                                              NH: R­íc ®Ìn d­íi tr¨ng

                                             Ch¬i: R­íc ®Ìn.

I. Yªu cÇu:

1. KiÕn thøc: - TrÎ høng thó nghe c« h¸t, nhí tªn bµi h¸t vµ thÝch h­ëng øng cïng c«.

                      - TrÎ h¸t ®­îc theo c« bµi “R­íc §Ìn” høng thó h¸t.

2.Kü n¨ng:   - TrÎ biÕt kü n¨ng vËn ®éng nhÞp nhµng theo nhÞp lêi bµi h¸t (1 tay duçi th¼ng ,1 tay cong nhÊc lªn nhÊc xuèng gièng r­íc ®Ìn «ng sao , ch©n dËm ®Òu.

3. Gi¸o dôc: - Gi¸o dôc trÎ, cã t×nh yªu quª h­¬ng ngoan ngo·n v©ng lêi c« gi¸o, ng­êi lín tuæi.

II. ChuÈn bÞ:

                     - §µn ghi c¸c bµi h¸t

                     - §Ìn «ng sao

                     - C« vËn ®éng tèt bµi: “R­íc ®Ìn”

III. TiÕn hµnh:

 

           Ho¹t ®éng cña c«

           Dù kiÕn H§ cña trÎ.

* H§1: VËn ®éng: Bµi “R­íc ®Ìn

- C« ®­a ®Ìn «ng sao ra giíi thiÖu víi trÎ.

- C« cã g× ®©y?

- §Ìn «ng sao cã ®Ñp kh«ng?

- §Ìn cã mµu g×?

- ThÕ chóng m×nh cã biÕt ®Ìn «ng sao ®Ó r­íc vµo ngµy g× kh«ng?

- Vµo ngµy 15 /8 ( ©m lÞch) hµng n¨m lµ ngµy tÕt trung thu, ban ®em tr¨ng rÊt s¸ng, c¸c b¹n ®Òu cã ®Ìn «ng sao, ®Ìn lång ®­îc bè mÑ ®­a ®i ®Õn ®Ó r­íc ®Ìn. ThÕ c¸c con cã thÝch r­íc ®Ìn trong ®ªm trung thu kh«ng?

- H«m nay c« sÏ d¹y c¸c con c¸ch vËn ®éng bµi: “R­íc ®Ìn” ®Ó ®em trung thu s¾p tíi c¸c con r­íc ®Ìn thËt giái nhí ch­a nµo?

* C« vËn ®éng mÉu cho trÎ xem: 2 lÇn

L2: Cã ph©n tÝch c¸ch vËn ®éng râ rµng.

- Ch©n c« ®øng tù nhiªn, 1 tay th¼ng, 1 tay cong khuûu tay, ch©n dËm ®Òu kÕt hîp lêi bµi h¸t, ®ång thêi tay ®­a lªn, ®­a xuèng.

* Cho trÎ vËn ®éng theo c«

- C« cho c¶ líp vËn ®éng cïng c« nhiÒu lÇn.

- Cho tæ , nhãm , c¸ nh©n vËn ®éng cïng c«

- Qu¸ tr×nh trÎ vËn ®éng, c« ®éng viªn vµ söa sai cho trÎ

* C¸c con võa vËn ®éng bµi g× ?

- Gi¸o dôc trÎ biÕt phèi hîp cïng b¹n vËn ®éng kh«ng x« ®Èy

* H§2 : Nghe h¸t : “R­íc ®Ìn d­íi ¸nh tr¨ng

- C« hái trÎ : §è c¸c b¹n ®Ìn «ng sao cã mÊy c¸nh . TrÎ kh«ng nãi ®Ó c« ®Õm cho trÎ nãi theo vµ c« còng cã bµi h¸t r­íc ®Ìn d­íi ¸nh tr¨ng , giê c« sÏ h¸t tÆng c¸c con ...

- C« h¸t lÇn 1, kh«ng ming ho¹

- H¸t lÇn 2-3 , minh ho¹ theo ®éng t¸c, khuyÕn khÝch trÎ h­ëng øng cïng c«

KÕt thóc : Cho trÎ vËn ®éng ®i ra ngoµi

 

 

 

§Ìn «ng sao

Cã ¹

Mµu ®á, xanh...

§ªm trung thu

 

 

Cã ¹

 

 

 

TrÎ chó ý xem c« vËn ®éng.

 

 

 

 

C¶ líp vËn ®éng cïng c«.

 

 

Bµi r­íc ®Ìn.

 

 

5 c¸nh

 

Chó ý nghe c« h¸t

 

 

 

 

          Ho¹t ®éng ngoµi trêi.

                       H§CM§:Quan s¸t ®å ch¬i cã mµu xanh

                       TCV§   : Dung d¨ng dung dÎ

                       CTD      : C« bao qu¸t trÎ ch¬i

Ho¹t ®éng gãc

            Ho¹t ®éng chiÒu

* Cho trÎ xem tranh vÒ gia chñ ®Ò

-         C« trß chuyÖn víi trÎ, hái trÎ trong gia ®inh m×nh cã nh÷ng ai.

-         ThÕ hµng ngµy «ng th­êng lµm g×?

-         Bµ cña con lµm g×?

-         C« cã tranh vÏ vÒ c¶nh sinh ho¹t gia ®×nh c¸c con xem ®©y lµ ai?

-         BÐ ®ang lµm g×?

-         LÇn l­ît cho trÎ xem tranh c« ®· chuÈn bÞ

-         §µm tho¹i cïng trÎ

-         Gi¸o dôc trÎ biÕt ngoan ngo·n, lÔ phÐp víi mäi ng­êi lín tuæi, ng­êi th©n trong gia ®×nh.

-         KÕt thóc : C« vµ trÎ h¸t bµi “C¶ nhµ th­¬ng nhau”

* Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ( C« bao qu¸t trÎ ch¬i)

                                VÖ sinh – Tr¶ trÎ.

§¸nh gi¸ c¸c H§ trong ngµy cña trÎ.                                                                                                                                                                          

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                              --------------------------------------------------------------------

                                                                                                         Thø 6 ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2010

                                                   Ho¹t ®éng cã môc ®Ých

    Ph¸t triÓn t×nh c¶m – X· héi.

                                   X©u vßng tÆng chÞ H»ng

  I. Môc ®Ých yªu cÇu:

- KiÕn thøc: TrÎ biÕt tay ph¶i cÇm d©y, tay tr¸i cÇm h¹t, ®Ó x©u c¸c h¹t vµo d©y thµnh vßng tÆng chÞ H»ng.

- Kü n¨ng LuyÖn kü n¨ng x©u

- Gi¸o dôc:  TrÎ thÝch ®­îc ch¬i x©u vßng

II. ChuÈn bÞ:

     - Mçi trÎ 1 ræ, 1-2 d©y, h¹t c¸c mµu

- N¬i bµy s¶n phÈm cã tranh chÞ H»ng

III. TiÕn hµnh:

 

                                          Ho¹t ®éng cña c«

              Ho¹t ®éng cña trÎ

* Ho¹t ®éng 1:

- Trß chuyÖn víi trÎ: S¾p ®Õn ngµy trung thu, ngµy tÕt trung thu cã ai? C¸c con cã muèn x©u vßng tÆng chÞ H»ng kh«ng?

* Ho¹t ®éng 1: X©u vßng

-  C« lµm mÉu 1 lÇn cho trÎ quan s¸t vµ ®µm tho¹i c¸c c©u hái.

- Muèn x©u vßng cÇn cã nh÷ng g×?

- Tay ph¶i cÇm g×?

- Tay tr¸i cÇm g× ? h¹t mµu g×?

- Khi x©u vßng c« lµm g×?

- Vßng nµy ®Ó tÆng ai?

-  Cho 1 trÎ lªn x©u tr­­íc.

-  TrÎ thùc hiÖn

-  Cho c¶ líp cïng ch¬i, c« quan s¸t h­­íng dÉn trÎ ch¬i, kÕt hîp hái trÎ c©u hái: Con ch¬i g× ®©y? Con x©u vßng tÆng ai?

TrÎ x©u vßng c« gióp trÎ buéc l¹i thµnh vßng. KhuyÕn khÝch trÎ x©u nhanh, x©u ®­­îc nhiÒu vßng.

* Ho¹t ®éng 3NhËn xÐt s¶n phÈm

KÕt thóc cho trÎ ®­­a vßng lªn tÆng ChÞ H»ng

 

 

-TrÎ kÓ tªn

- Cã ¹!

- TrÎ xem c« x©u vµ ®µm tho¹i theo c©u hái cña c«.

- D©y, h¹t

- CÇm d©y

- CÇm h¹t...

- C« buéc d©y l¹i

- TÆng chÞ H»ng ¹!

 

- 1 trÎ lªn x©u tr­íc

- TrÎ ch¬i x©u vßng.

- X©u Vßng

- TÆng chÞ H»ng

 

 

- TrÎ ®­­a vßng lªn tÆng chÞ H»ng

 

 

                                                                Ho¹t ®éng ngoµi trêi

               H§CM§:    Quan s¸t tranh vÒ tÕt trung thu

               TCV§:               Dung d¨ng dung dÎ

               Ch¬i tù do :     C« bao qu¸t trÎ ch¬i

                                                            Ho¹t ®éng gãc

    Ho¹t ®éng chiÒu:

                                      Vui tÕt trung thu. 

                                      vÖ sinh  - tr¶ trÎ

                                         §¸nh gi¸ c¸c H§ trong ngµy cña trÎ.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                       --------------------------------------------------------------------

                           KÕ ho¹ch gi¸o dôc chñ ®Ò: gia ®×nh th©n yªu cña bР                                                                              

                  TuÇn 3: (Tõ ngµy 27/9 ®Õn ngµy 1/10)

                                                                                    Thø 2 ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2010

 

                                                                     §ãn trÎ

 - C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh bÐ cã ¤ng, bµ, bè mÑ, anh, chÞ......

 -TrÎ biÕt ®­îc c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh

- ë nhµ, mÑ c¸c con th­êng ph¶i lµm g×? Bè lµm g×?

- Ngµy nghØ bè mÑ th­êng ®­a c¸c con ®i ch¬i ë ®©u

- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn mét sè b¹n trong líp, ®Æt mét sè c©u hái gîi më chñ ®Ò cña ho¹t ®éng ch¬i tËp cã chñ ®Ých.

- Hµng ngµy ®Õn líp c¸c con lµm nh÷ng g×?

- Khi ch¬i c¸c con ch¬i víi ai? NhiÒu b¹n ch¬i cã thÝch kh«ng?

 

                                                    ThÓ dôc s¸ng:

                       TËp víi bµi: å sao bÐ kh«ng l¾c”

1. Khëi ®éng:

            - Cho trÎ nèi ®u«i nhau ®i thµnh vßng trßn, kÕt h¬p c¸c kiÓu ®i..

2. Träng ®éng:

+ §éng t¸c  H« hÊp " Ngöi hoa"

           - §­a 2 tay lªn mòi hÝt thËt s©u ®Ó " ngöi hoa"råi thë m¹nh ra 2-3 lÇn    

+ §éng t¸c tay:

          - TTCB: §øng tù nhiªn, ch©n réng b»ng vai, tay th¶ xu«i, ®Çu kh«ng   

                cói

          - N1: Hai tay ®­a vÒ phÝa tr­íc, lßng bµn tay ngöa.

          - N2: Hai tay ®­a lªn cÇm  2 tai kÐo sang tr¸i , sang ph¶i

+ §éng t¸c bông:

            - TTCB: Hai tay chèng h«ng, ch©n ®øng réng b»ng vai

            - N1: Quay ng­êi sang tr¸i 90o

            - N2: VÒ TTCB -> Sau ®ã ®æi bªn

+ §éng t¸c ch©n:

            - TTCB: Hai tay th¶ xu«i, ch©n réng b»ng vai, ®Çu kh«ng cói.

            - N1: Hai tay th¶ xu«i xu«ng, «m 2 ®Çu gèi, ng­êi cói xuèng

                     M¾t nh×n th¼ng, xoay ®Çu gèi bªn tr¸i.

            - N2:  VÒ TTCB vµ sau ®ã xoay ®Çu gèi ®æi bªn.

3. Håi tÜnh: C« vµ trÎ ®i nhÑ nhµng quanh  s©n tËp ( 1- 2 p)                                            

                                                  * Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých.

   Ph¸t triÓn thÓ chÊt.          

                         V§CB :  §i theo ®­êng ngo»n ngoÌo (L2)

                         TCV§:   MÌo vµ chim sÎ

I. Yªu cÇu:

+) KiÕn thøc:- TrÎ tËp thµnh th¹o BTPTC cïng c«

 - TrÎ m¹nh d¹n ®i trong ®­êng ngo»n ngoÌo, ®i ®óng t­ thÕ, ®i kh«ng ch¹m v¹ch, ch©n ®øng s¸t v¹ch chuÈn theo yªu cÇu cña c«.

   - TrÎ høng thó ch¬i trß ch¬i: "MÌo vµ chim sÎ"

+) Kü n¨ng: - RÌn luyÖn cho trÎ tÝnh khÐo lÐo,kiªn tr×, m¹nh d¹n vµ cã nÒ nÕp thãi quen trong c¸c ho¹t ®éng

  - Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ®Þnh h­íng trong kh«ng gian vµ kh¶ n¨ng phèi hîp gi÷a tri gi¸c víi vËn ®éng.

+) Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ kh«ng x« ®Èy b¹n khi ch¬i, biÕt nh­êng nhÞn ,gióp ®ì b¹n.

  - TrÎ tÝch cùc, hµo høng tËp theo h­íng dÉn cña c«

  - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt.

II. ChuÈn bÞ:

  - KÎ 2 v¹ch lµm ®­êng ngo»n ngoÌo dµi tõ 1,5 -2m, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 v¹ch tõ 30 - 35cm.

  - V¹ch lµm chuÈn, ®å ch¬i , m« h×nh c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®ang ch¬i . T©m thÕ trÎ tho¶i m¸i, khoÎ m¹nh

  - Phßng tËp s¹ch sÏ tho¸ng m¸t.

III. TiÕn hµnh:

                   Ho¹t ®éng cña c«

* Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng: C« cïng trÎ lµm ®oµn tµu ®i vßng trßn kÕt hîp c¸c kiÓu ®i. Sau ®ã cho trÎ ®óng thµnh vßng trßn.

* Ho¹t ®éng 2:

Träng ®éng: BTPTC: TËp v¬i bµi:" Chim SÎ"

+ §T1: Thæi l«ng chim

- TTCB: §øng th¼ng, hai tay th¶ xu«i.

- Ch©n tr¸i ®­a ra, hai tay ®­a lªn miÖng, thæi h¬i ra

- VÒ TTCB.

+ §T 2: Chim vÉy c¸nh.

- TTCB: §øng th¼ng, hai tay th¶ xu«i

- Ch©n ®­a ra, hai tay dang ngang vÉy.

- VÒ TTCB

+ §T3: Chim mæ thãc.

- TTCB: §øng th¼ng, hai tay th¶ xu«i.

- Ch©n ®­a ra cói ng­êi xuèng, tay ®­a xuèng sµn nhµ mæ tèc ,tèc ...

- VÒ TTCB.

+ §T4: Chim bay.

- §i vßng trßn,hai tay dang ngang vÉy

* Häat ®éng3: V§CB" §i trong ®­êng ngo»n ngoÌo"

- C« cho trÎ chuyÓn ®éi h×nh 2 hµng ngang.

- §è c¸c con ®©y lµ ®­êng ®Õn nhµ ai?

- Muèn ®Õn ®­îc nhµ GÊu ph¶i ®i qua con ®­êng nh­ thÕ nµo?

- C« nh¾c l¹i.

+ Cho trÎ thùc hiÖn:

- Cho 1 trÎ kh¸ lªn thùc hiÖn.

- C« võa quan s¸t võa ®éng viªn trÎ

- LÇn l­ît cho 2 trÎ 2 tæ lªn thi ®ua nhau

- Cho c¸ nh©n thi ®ua.

- Qu¸ ttr×nh trÎ thùc hiÖn c« quan s¸t vµ ®éng viªn trÎ.

- C¸c con võa ®Õn nhµ ai?

- §Õn nhµ GÊu ph¶i ®i qua con ®­êng nh­ thÕ nµo?

- C« nhËn xÐt qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn

- §éng viªn trÎ kÞp thêi

* TCV§:MÌo vµ chim sÎ

- C« nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i

- Cho trÎ ch¬i 2- 3 lÇn.

    Dù kiÕn H§ cña trÎ

 

TrÎ thùc hiÖn

 

 

TrÎ tËp BTPTC.

Mçi ®éng t¸c tËp 3 – 4 lÇn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhµ GÊu mi sa

- §­êng ngo»n ngoÌo

 

 

1 trÎ thùc hiÖn

 

TrÎ c¶ líp thùc hiÖn

 

 

 

GÊu mi sa

- §­êng ngo»n ngoÌo

 

 

 

TrÎ ch¬i trß ch¬i

 

                                                    

                                                           Ho¹t ®éng ngoµi trêi

           * H§CM§:    Quan s¸t “ C©y Ph­îng”

                * TCV§:   “MÌo vµ chim sΔ

          * Ch¬i tù do:  C« bao qu¸t trÎ ch¬i.

                                                            Ho¹t ®éng gãc:

  Ho¹t ®éng chiÒu:

                           H­íng dÉn trß ch¬i míi : Lén cÇu vång.

1. Môc ®Ých:

           - Ph¸t triÓn ng«n ng÷ vµ nhÞp ®iÖu.

2. LuËt ch¬i:

           - §äc ®Õn c©u th¬ cuèi cïng, hai trÎ lén nöa vßng quay l­ng vµo nhau

              (hoÆc ®èi mÆt nhau).

3. C¸ch ch¬i:

           - Tõng ®«i mét ®øng cÇm tay nhau võa ®äc lêi th¬ võa vung tay sang hai bªn theo nhÞp. Cø døt mçi tiÕng,trÎ l¹i vung tay sang ngang 1 bªn.

           - Lén cÇu vång .                                 – Cã chÞ m­êi ba.

              N­íc trong n­íc ch¶y.                       Hai chÞ em ta.

             Cã c« m­êi b¶y.                                  Ra lén cÇu vång.

-         §äc ®Õn tiÕng cuèi cïng th× c¶ hai cïng chui qua tay vÒ mét phÝa, quay l­ng vµo nhau, tay vÉn n¾m chÆt råi h¹ xuèng d­íi, tiÕp tôc võa ®äc võa vung tay. §Õn tiÕng cuèi cïng, trÎ l¹i chui qua tay lén trë vÒ t­ thÕ ban ®Çu.

*   Ch¬i tù do víi ®å ch¬i: C« bao qu¸t trÎ ch¬i.

                                                                VÖ sinh- tr¶ trÎ

                                                 §¸nh gi¸ c¸c H§ trong ngµy cña trÎ.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                     ------------------------------------------------------------

                                                                                                          Thø 3 ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2010

                                                   Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

Ph¸t triÓn ng«n ng÷

                           ChuyÖn Ch¸u chµo «ng ¹ (l2)

I. Yªu cÇu:

1. KiÕn thøc:- TrÎ nhí ®­îc tªn chuyÖn, tªn c¸c nh©n vËt trong chuyÖn:“Ch¸u chµo «ng ¹”

  -TrÎ nhí ®­îc phÇn nµo néi dung c©u chuyÖn

  -TrÎ kÓ ®­îc theo c« mét sè t×nh tiÕt chuyÖn theo tranh

2. Kü n¨ng:  - RÌn cho trÎ kü n¨ng tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ tªn chuyÖn, tªn c¸c nh©n vËt trong chuyÖn

      - Ph¸t triÓn ãc quan s¸t,trÝ nhí,ng«n ng÷,chó ý,t­ duy cho trÎ.

  -H×nh thµnh vµ rÌn kü n¨ng biÕt kÓ chuyÖn diÔn c¶m theo c«.

      3. Th¸i ®é:- Gi¸o dôc trÎ biÕt lÔ phÐp,biÕt v©ng lêi «ng bµ,bè mÑ,®i hái vÒ chµo,ra ®­êng gÆp ng­êi lín tuæi còng ph¶i biÕt chµo.

-RÌn cho trÎ thãi quen vµ nÕp sèng v¨n minh cã v¨n ho¸

II. ChuÈn bÞ:             

  1. §å dïng cña c«:

                  - Tranh minh ho¹ chuyÖn ch¸u chµo «ng ¹

                  - Phßng häc s¹ch sÏ,®ñ ¸nh s¸ng.

     2. §å dïng cña trÎ:

                - VÞ trÝ ngåi hîp lý,thuËn lîi vµ ®¶m b¶o tÊt c¶ trÎ ®Òu ®­îc quan s¸t

               - GhÕ ®ñ cho tÊt c¶ trÎ ngåi.

III. C¸ch tæ chøc.

 

               Ho¹t ®éng cña c«

    Dù kiÕn H§ cña trÎ

* Ho¹t ®éng1:æn ®Þnh tæ chøc,giíi thiÖu bµi

- C« cho trÎ tËp trung trø¬c m¶ng h×nh ¶nh minh ho¹ chuyÖn: “Ch¸u chµo «ng ¹”

- Gîi ý trÎ m« t¶ c¸c chi tiÕt h×nh ¶nh ®ã -> vÊn t¾t giíi thiÖu chuyÖn Ch¸u chµo «ng ¹” -> cho trÎ vÒ ghÕ ngåi

* Ho¹t ®éng2: KÓ chuyÖn theo tranh.

- C« hái trÎ 1 sè h×nh ¶nh ( con cãc vµng,chim b¹c m¸, gµ con, «ng) cã trong tranh

- C« kÓ diÔn c¶m c©u chuyÖn 1-2 lÇn ( minh ho¹ b»ng th­íc chØ)

- chó ý nhÊn m¹nh vµo c¸c tõ “gµ con,cim b¹c m¸,cãc vµng” vµ côm tõ “ Ch¸u chµo «ng ¹”, ngoan qu¸.

* Ho¹t ®éng3: TrÝch dÉn ®µm tho¹i lµm râ ý.

- C¸c con võa ®­îc nghe c©u chuyÖn g×?

- Trong c©u chuyÖn cã nh÷ng ai?

- ¤ng ®ang ®i ë ®©u? «ng gÆp ai ®Çu tiªn? sau ®ã «ng gÆp nh÷ng ai?

- C¸c b¹n gµ con, chim b¹c m¸,cãc vµng thÊy «ng ®· lµm g×?

- C¸c b¹n Êy ®· chµo «ng nh­ thÕ nµo? Vµ ®­îc «ng khen sao?

- C« hÖ thèng l¹i c©u tr¶ lêi cña trÎ-> kÕt hîp gi¸o dôc trÎ lÔ phÐp, biÕt chµo hái, v©ng lêi ng­êi lín.

- C« gîi ý, ®éng viªn trÎ tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái c« ®­a ra. NÕu trÎ kh«ng tr¶ lêi ®­îc c« gióp trÎ tr¶ lêi vµ cho trÎ nh¾c l¹i nhiÒu lÇn.

* Ho¹t ®éng4: KÓ chuyÖn theo tranh.

- C« kÓ vµ dïng th­íc chØ minh ho¹ chuyÖn , khuyÕn khÝch trÎ tÝch cùc kÓ theo.

* Ho¹t ®éng 5: Ch¬i trß ch¬i: “Dung d¨ng dung dΔ

- C« gîi ý ®Ó trÎ ch¬i trß ch¬i 3- 4 lÇn.

- C« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng

 

- TrÎ tËp trung ë vÞ trÝ c« yªu cÇu.

- TrÎ chó ý quan s¸t vµ m« t¶.

 

 

 

- Mét sè trÎ tr¶ lêi.

 

- TrÎ chó ý l¾ng nghe c« kÓ chuyÖn.

 

 

 

- TrÎ tr¶ lêi 1 sè c©u hái c« ®­a ra.

- C¶ líp tr¶ lêi

- 1,2 ,3 trÎ tr¶ lêi

 

 

 

 

- TrÎ chó ý vµ h­ëng øng lêi c«.

 

- TrÎ yÕu,trung b×nh nh¾c l¹i c©u tr¶ lêi.

 

 

- C¶ líp kÓ chuyÖn theo tranh cïng c«.

- TrÎ ch¬i trß ch¬i.

 

                                                                     Ho¹t ®éng ngoµi trêi.

         * H§CM§: Quan s¸t thêi tiÕt”

         * TCV§:     Dung d¨ng dung dÎ

          * Ch¬i tù do:  C« bao qu¸t trÎ ch¬i.

                                                    Ho¹t ®éng gãc

    Ho¹t ®éng chiÒu.

                                                                                ¤n luyÖn.

                                                               Cho trÎ x©u vßng tÆng mÑ.

                                                                        VÖ sinh – tr¶ trÎ

                                                      §¸nh gi¸ c¸c H§ cuèi ngµy cña trÎ.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                Thø 4 ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2010

                                                     Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

 Ph¸t triÓn nhËn thøc

                                           Trß chuyÖn vÒ gia ®×nh cña bÐ.

I. Yªu cÇu:

1. KiÕn thøc: - TrÎ nhËn biÕt, gäi tªn vµ c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

                 - TrÎ kÓ ®­îc vÒ gia ®×nh m×nh(kÓ tªn tõng ng­êi)

                 - TrÎ hiÓu ®­îc nh­ng ng­êi trong gia ®×nh lµ nh÷ng ng­êi th©n cña bÐ.

2. Kü n¨ng:   - TrÎ ph¸t ©m ®óng,tr¶ lêi râ rµng trän c©u.

                      - Ph¸t triÓn ë trÎ chó ý cã chñ ®Þnh(biÕt khÐo lÐo khi ch¬i trß ch¬i g¾n h×nh)

                - BiÕt h¸t vµ ®äc th¬ cïng c«.

3. Gi¸o dôc:  - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý gia ®×nh m×nh(kÝnh träng lÔ phÐp víi ng­êi lín tuæi)

II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c vµ lêi bµi c¶ nhµ th­¬ng nhau.

                - Tranh vÏ mçi ng­êi vµ c«ng viÖc cña mçi ng­êi trong gia ®×nh bÐ.

                - Tranh l« t« g¨n h×nh.

                - B¶ng d¸n ng«i nhµ

III. TiÕn hµnh:

 

Ho¹t ®éng cña c«

   Dù kiÕn H§ cña trÎ

* H§1: æn ®Þnh vµ giíi thiÖu bµi.

- C« cïng trÎ ®äc bµi th¬ “ Yªu mÑ”

- Chóng m×nh võa ®äc bµi th¬ g×?

- Chóng m×nh cã yªu mÑ kh«ng?

- ë nhµ ngoµi mÑ ra  cã ai n÷a?

- Bè mÑ lµ nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh nªn chóng m×nh ph¶i ngoan vµ lÔ phÐp nhí ch­a nµo.... vµ c« còng rÊt yªu gia ®×nh m×nh v× vËy c« ®· vÏ 1 bøc tranh rÊt ®Ñp vÒ gia ®×nh nµo c« mêi chóng m×nh cïng xem tranh.

* H§2: Cho trÎ q/s vµ ®µm tho¹i.

- Tranh vÏ g× ®©y? gia ®×nh bÐ? Trong gia ®×nh bÐ cã ai ®©y? «ng ®ang lµm g×?

- Trong gia ®×nh cßn cã ai ®©y n÷a?

- C« lÇn l­ît cho trΠ xem tranh vµ ®µm tho¹i tiÕp mäi ng­êi trong gia ®×nh

- GD trÎ trong gia ®×nh ai còng cã «ng, bµ, bè mÑ, chÞ ,anh... mäi ng­êi rÊt yªu th­¬ng nhau v× vËy chóng m×nh ph¶i ngoan ngo·n lÔ phÐp ®Ó ®­îc mäi ng­êi th­¬ng....

* H§3: Trß ch¬i: Mòi c»m tai

- Cho trÎ ®øng dËy ch¬i t/c “Mòi c»m tai”

- Ch¬i t/c: G¾n tranh

+ chän c¸c thµnh viªn vÒ ®óng phßng.

* H§4: KÕt thóc:

- C« vµ trÎ h¸t bµi “ c¶ nhµ th­¬ng nhau”.

 

 

- Bµi th¬ “Yªu mÑ”

Cã ¹

Bè.....

 

 

 

 

 

 

- Gia ®×nh bÐ, ¤ng

¤ng ®äc b¸o

Bµ......

LÇn l­ît cho tõng trÎ tr¶ lêi

TrÎ ch¬i t/c 2- 3 lÇn

 

 

 

 

 

C¶ líp h¸t.

 

 

                                                                     Ho¹t ®éng ngoµi trêi

H§CM§:  “ Quan s¸t c©y xoµi”

        * TCV§:      Nu na nu nèng

      * Ch¬i tù do:  C« bao qu¸t trÎ ch¬i.

                        Ho¹t ®éng gãc

Ho¹t ®éng chiÒu.

                                    * Cho tre xem tranh vÒ gia ®×nh

-         C« trß chuyÖn víi trÎ, hái trÎ trong gia ®inh m×nh cã nh÷ng ai.

-         ThÕ hµng ngµy «ng th­êng lµm g×?

-         Bµ cña con lµm g×?

-         C« cã tranh vÏ vÒ c¶nh sinh ho¹t gia ®×nh c¸c con xem ®©y lµ ai?

-         BÐ ®ang lµm g×?

-         LÇn l­ît cho trÎ xem tranh c« ®· chuÈn bÞ

-         §µm tho¹i cïng trÎ

-         GD trÎ biÕt ngoan ngo·n, lÔ phÐp víi mäi ng­êi lín tuæi, ng­êi th©n trong gia ®×nh.

-         KÕt thóc : C« vµ trÎ h¸t bµi “C¶ nhµ th­¬ng nhau”

* Ch¬i tù do:   C« bao qu¸t trÎ ch¬i

                                                                  VÖ sinh- tr¶ trÎ

                                               §¸nh gi¸ c¸c H§ cuèi ngµy cña trÎ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                     Thø  5 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2010

                Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

Ph¸t triÓn t×nh c¶m – x· héi

¢m nh¹c:

                       NH: MÑ yªu kh«ng nµo

                       DH: Lêi chµo buæi s¸ng

                            V§TN: TËp tÇm v«ng    (L2)

I. Yªu cÇu:

1. KiÕn thøc: - TrÎ nhí tªn bµi h¸t,h¸t thuéc bµi h¸t “ Lêi chµo buæi s¸ng”

                      - TrÎ høng thó l¾ng nghe c« h¸t vµ h­ëng øng cïng c«

                      - TrÎ biÕt c¸ch vËn ®éng vµ vËn ®éng høng thó cïng c«

2 .Kü n¨ng:    - TrÎ biÕt h¸t trän c©u, râ lêi,kh«ng h¸t ngäng.

                      - TrÎ biÕt tïng ®éng t¸c vËn ®éng cïng c«.

3. Gi¸o dôc:  - GD trÎ yªu quý gia ®×nh m×nh, kÝnh träng, lÔ phÐp.

                      - Nh¾c trÎ chus ý vËn ®éng cho ng­êi khoÎ m¹nh.

II. ChuÈn bÞ:

-         Nh¹c vµ lêi bµi h¸t “ TËp tÇm v«ng”, bµi “ Lêi chµo buæi

s¸ng”

     -   §éi h×nh vËn ®éi vßng trßn         

III. TiÕn hµnh:

                                                Ho¹t ®éng cña c«

                   Dù kiÕn H§ cña trÎ

* Ho¹t ®éng1: æn ®Þnh , giíi thiÖu bµi.

* Ho¹t ®éng2: D¹y h¸t: “Lêi chµo buæi s¸ng

- C« bËt nh¹c bµi h¸t.

- Hái trÎ: Nh¹c bµi g×?

- C« h¸t cho trÎ nghe 2 lÇn

  L1 : H¸t kh«ng ®µn

  L2: KÕt hîp nh¹c.

- Hái trÎ: C« võa h¸t bµi g×

 

 

 

“Lêi chµo buæi s¸ng”

TrÎ l¾ng nghe.

 

 

“Lêi...............s¸ng”

+ Gi¶ng néi dung bµi h¸t.

- Bµi h¸t nãi lªn c¸c b¹n nhá, tuy nhá tuæi nh­ng rÊt ngoan, biÕt lÔ phÐp khi ®i häc, khi ®i häc vÒ.....

- Cho c¶ líp h¸t cïng c« 2 lÇn.

- Hái trÎ: Trong bµi h¸t ai chµo bè

                Con chµo ai n÷a?

- Cho 1 – 2 nhãm h¸t cïng c«

- C« khuyÕn khÝch trÎ h¸t to – vç tay ®Òu.

- C¸c con võa h¸t bµi g×?

Em bÐ ngoan nªn gia ®×nh rÊt vui khi ®i em hái, khi vÒ em chµo ®ã còng lµ néi dung bµi h¸t “MÑ yªu kh«ng nµo” h«m nay c« sÏ h¸t tÆng c¸c con.

* Ho¹t ®éng3 : Nghe h¸t: “MÑ yªu kh«ng nµo

- C« h¸t L1 kh«ng ®µn

- Hái trÎ c« võa h¸t bµi g×?

- C« h¸t 1 – 2 lÇn n÷a kÕt hîp ®µn khuyÕn khÝch trÎ ®øng dËy h­ëng øng cïng c«.

* Ho¹t ®éng4:V§TN: “TËp tÇm v«ng

- C« bËt nh¹c hái trÎ nh¹c bµi g×

- C« cïng chóng m×nh vËn ®éng bµi “TËp tÇm v«ng” nhÐ.

- C« cïng trÎ vËn ®éng 2 lÇn.

- Cho 1 – 2 nhãm vËn ®éng cïng c«.

- C¸c con võa vËn ®éng bµi g×?

- Cho trÎ vËn ®éng cïng c« ®i ra ngoµi.

 

 

TrÎ l¾ng nghe

TrÎ c¶ líp h¸t

Con chµo bè

Con chµo mÑ yªu

Nhãm h¸t cïng c«

 

 

 

 

 

TrÎ l¾ng nghe

L¾ng nghe c« h¸t

 

 

TrÎ h­ëng øng cïng c«

“TËp tÇm v«ng”

 

 

TrÎ vËn ®éng cïng c«

Nhãm vËn ®éng

“TËp .....v«ng”

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi.

                H§CM§: “Quan s¸t ®å ch¬i cã mµu xanh

                TCV§:       MÌo vµ chim sÎ

                Ch¬i tù do: C« bao qu¸t trÎ ch¬i

                                                            Ho¹t ®éng gãc

Ho¹t ®éng chiÒu

Tæ chøc cho trÎ kÓ vÒ gia ®×nh trÎ

1.Yªu cÇu:

                 - TrÎ nhí tªn tõng ng­êi vµ c«ng viÖc tõng ng­êi trong gia ®×nh

                 - LuyÖn cho trÎ nãi trän c©u, ®óng tõ.

                 - TrÎ cã t×nh th­¬ng víi mäi ng­êi trong gia ®×nh vµ biÕt kÝnh  träng lÔ phÐp víi ng­êi lín tuæi.

2. ChuÈn bÞ:

                - T©m thÕ trÎ tho¶i m¸i

                - S©n b·i tho¸ng b»ng ph¼ng.

3. TiÕn hµnh:

- C« dÉn trÎ ra s©n ngåi vßng trßn.

- Hái trÎ: Chóng m×nh võa xem tranh g×?

- Gia ®×nh b¹n nµo cã «ng, bµ......

- Giê c¸c con h·y kÓ vÒ gia ®×nh cña m×nh nhÐ.

* Cho trÎ kÓ vÒ gia ®×nh m×nh

- LÇn l­ît cho tõng trÎ kÓ tiÕp vÒ mäi ng­êi trong gia ®×nh trÎ.

- GD trÎ ngoan, v©ng lêi mäi ng­êi....

* Ch¬i vËn ®éng: TËp tÇm v«ng

  - C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i

  - TrÎ nãi tªn trß ch¬i.

- Cho trÎ ch¬i 3 – 4 lÇn.

* Ch¬i tù do:   C« bao qu¸t trÎ ch¬i

                                                        VÖ sinh – Tr¶ trÎ.

               §¸nh gi¸ c¸c H§trong ngµy cña trÎ.                                                                                                                                                                          

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                Thø 6 ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2010

                                            Ho¹t ®éng cã môc ®Ých

Ph¸t triÓn t×nh c¶m – X· héi.

       X©u vßng ®á tÆng bµ

I. Yªu cÇu:

1. KiÕn thøc: - TrÎ gäi ®óng mµu hét h¹t x©u vßng mµu ®á

                      -  TrÎ biÕt x©u thµnh vßng tõ c¸c hét h¹t mµu ®á

2. Kü n¨ng: - RÌn cho trÎ kü n¨ng x©u vßng ®óng thao t¸c vµ tiÕn tr×nh x©u .

                    - Ph¸t triÓn sù khÐo lÐo, kh¶ n¨ng phèi hîp nhÞp nhµng vËn ®éng cña ®«i bµn tay vµ c¸c ngãn tay.

                    - Ph¸t triÓn ng«n ng÷, gäi ®óng tªn vµ mµu c¸c hét h¹t, nãi c¸ch x©u vµ ý ®Þnh x©u

3. Th¸i ®é:  - TrÎ tÝch cùc ,cè g¾ng lµm ra s¶n phÈm

                   - Kh«ng tranh dµnh ®å ch¬i cña b¹n.

II. ChuÈn bÞ:

-         Líp häc s¹ch sÏ,gän gµng, ®ñ ¸nh s¸ng

-         Mçi trÎ 1 sîi d©y ( 1 ®Çu cøng vµ 1 ®Çu th¾t nót lç h¹t)

-         C¸c hét h¹t mµu ®á ®Ó trÎ x©u, ræ ®ùng h¹t.

III. TiÕn hµnh:

 

Ho¹t ®éng cña c«

Dù kiÕn H§ cña trÎ

* Ho¹t ®éng1: æn ®Þnh tæ chøc, giíi thiÖu bµi

- C« cho c¶ líp ngåi thµnh h×nh ch÷ u.

- Cho trÎ h¸t bµi “ Mõng ngµy sinh nhËt” t¹o t×nh huèng giíi thiÖu ho¹t ®éng.

* Ho¹t ®éng2: C« lµm mÉu

- C« võa x©u võa gi¶i thÝch thao t¸c mÉu chËm, râ rµng,cô thÓ,m«t tay cÇm hét mµu ®á,mét tay cÇm s¸t mét ®Çu d©y,tay cÇm hét ®Ó hë lç x©u vµ x©u d©y qua lç,tiÕp tôc lÊy mét hét mµu ®á kh¸c x©u,cø nh­ vËy sÏ ®­îc mét vßng mµu ®á xinh x¾n ®Ó tÆng mÌo vµng.

- Hái trÎ vÒ tªn gäi vµ mµu s¾c hét h¹t dïng ®Ó x©u vßng.

*Ho¹t ®éng3: TrÎ thùc hiÖn.

- C« ph¸t cho mçi trÎ 1 ræ ®ùng 3-4 hét mµu ®á vµ d©y x©u.

- Gîi ý vµ h­íng dÉn trÎ x©u c¸c hét h¹t vµo d©y ®Ó t¹o thµnh vßng.Trong khi trÎ thùc hiÖn c« khuyÕn khÝch trÎ tr¶ lêi mét sè c©u hái,c¸c con ®ang lµm g×?h¹t vßnh mµu g×?x©u vßng tÆng ai?

* Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt s¶n phÈm.

- C« gióp trÎ buéc hai ®Çu d©y l¹i thµnh vßng mang lªn tÆng mÌo vµng.

- Chän 1 s¶n phÈm ®Ñp ®Ó nhËn xÐt vµ tuyªn d­¬ng chung c¶ líp.

 

 

- TrÎ ngåi ®èi h×nh theo yªu cÇu cña c«.

- TrÎ h¸t vµ chó ý lªn c«.

 

 

- TrÎ quan s¸t c« lµm mÉu vµ chó ý l¾ng nghe c« gi¶i thÝch thao t¸c mÉu

 

 

 

- Tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« vÒ ®å dïng vµ mµu s¾c hét h¹t dïng ®Ó x©u vßng.

- TrÎ nhËn ræ ®å dïng.

 

- TrÎ x©u vßng mµu ®á tÆng mÌo vµng.

- Tr¶ lêi mét sè c©u hái c« ®­a ra

- TrÎ mang vßng lªn tÆng mÌo vµng.                                                                                                                           

                                           Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

                      H§CM§:    D¹o ch¬i s©n tr­êng

                       TCV§:       B¾t b­ím  

                *. Ch¬i tù do: C« bao qu¸t trÎ ch¬i

                                            Ho¹t ®éng gãc

   Ho¹t ®éng chiÒu:

                                                          VÖ sinh -  nªu g­¬ng cuèi tuÇn.

§¸nh gi¸ c¸c H§ trong ngµy cña trÎ.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                -----------------------------------------------------------------

                  KÕ ho¹ch gi¸o dôc chñ ®Ò: Tr­êng mÇm non th©n yªu cña bÐ

                           TuÇn 4: Thùc hiÖn tõ ngµy 4/10 ®Õn 8/10

                                                                                                            Thø 2 ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2010

 

                                         * §ãn trÎ

- C« gi¸o ®ãn tre víi th¸i ®é ©u yÕm nhÑ nhµng, gÇn gòi ©n cÇn víi trÎ , h­íng dÉn phô huynh cÊt ®å dïng trÎ ®óng n¬i quy ®Þnh.

- Trao ®æi víi gia ®×nh vÒ t×nh h×nh søc khoÎ, ®Æc ®iÓm riªng cña trÎ.

- ChuÈn bÞ ®å ch¬i cho trÎ ch¬i.

- DÆn dß víi phô huynh vÒ 1 sè quy ®Þnh cña líp

                                            * Trß chuyÖn:

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ tr­êng mÇm non

- Hái trÎ vÒ tªn tr­êng, tªn líp mµ trÎ ®ang häc.

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ®å dïng gÇn gòi víi trÎ ®Ó gióp trÎ hiÓu biÕt nhiÒu thø.

 

                                        *ThÓ dôc s¸ng:

                 TËp víi bµi: “å sao bÐ kh«ng l¾c

                              ( TËp nh­ tuÇn 3)

                                                      Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

Ph¸t triÓn thÓ chÊt

                             V§CB: Bß trong ®­êng hÑp (L2)

                            TCV§:   Chim sÎ vµ « t«

                             BTPTC: å sao bÐ kh«ng l¾c

I. Yªu cÇu:

1 KiÕn thøc:

- TrÎ biÕt bß trong ®­êng hÑp ®ung kü thuËt.

- BiÕt tËp c¸c ®éng t¸c kÕt hîp øng víi lêi ca (BTPTC).

- TrÎ nhí tªn trß ch¬i, biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i høng thó.

2. Kü n¨ng:

-TrÎ cã kü n¨ng bß, khom l­ng, ®Çu gèi khuþ vµ chèng 2 tay, kÕt hîp m¾t  nh×n th¼ng kh«ng ch¹m vµo v¹ch.

- BiÕt ®­a 2 tay ra tËp nhÞp nhµng øng víi lêi ca.

- LuyÖn cho trÎ chó ý cã chñ ®Þnh.

3 Th¸i ®é: 

- Gi¸o dôc trÎ chó ý tËp trung khi tËp, kh«ng x« ®Èy b¹n, kh«ng ch¹y lung tung

II. Chu¶n bÞ:

                     - VÏ con ®­êng hÑp réng kho¶ng 30cm, dµi 1,5m – 2m.

                     - H×nh ¶nh ®Î d¸n lµm  sè nhµ bµ.

                     - Nh¹c vµ lêi bµi “Bµ cßng ®i chî”

III. TiÕn hµnh:

                                              Ho¹t ®éng cña c«

               Dù kiÕn H§ cña trÎ

* Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng:

- Cho trÎ ®i vßng trßn lµm bµ cßng ®i chî, kÕt hîp lêi bµi h¸t, c¸c kiÓu ®i, sau ®ã ®øng l¹i thµnh vßng trßn.

* Ho¹t ®éng2: Träng ®éng:

* BTPTC: “å sao bÐ kh«ng l¾c”

                                (TËp nh­ TDS)

* Ho¹t ®éng3: VËn ®éng c¬ b¶n.

         “Bß trong ®­êng hÑp”

- C¸c con ¹ ! Bµ ®i chî nay ®· vÒ nhµ råi. ThÕ c¸c con cã thÝch ®Õn nhµ bµ kh«ng? §­êng ®Õn nhµ bµ khã ®i, ph¶i bß qua 1 ®o¹n ®­êng rÊt hÑp míi qua ®­îc.

* C« lµm mÉu: Lµm mÉu 1 lÇn cã ph©n tÝch

- Muèn bß trong ®­êng hÑp, tr­íc hÕt c« ph¶i khom ng­êi xuèng 2 bµn tay chèng xuèng ®ång thêi 2 ®Çu gèi chèng xuèng sµn nhµ m¾t nh×n th¼ng, chØ bß trong con ®­êng hÑp.

* TrÎ thùc hiÖn:

- Cho 1 trÎ kh¸ lªn thùc hiÖn tr­íc.

- LÇn l­ît cho 2 trÎ 1 lªn thùc hiÖn-> hÕt líp.

- Cho 2 tæ thi ®ua nhau(Tæ b¹n trai, tæ b¹n g¸i).

- Qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« quan s¸t h­íng dÉn söa sai cho trÎ.

- §éng viªn tÊt c¶ trÎ cïng tham gia.

- Hái trÎ : Chóng m×nh ®ang ®Õn nhµ ai?

                 §Õn nhµ Bµ bß trªn con ®­êng g×?

- Võa råi chóng m×nh bß tren con ®­êng hÑp ®Õn nhµ bµ, nh­ng ch­a vÒ ®óng nhµ bµ. B©y giê chóng m×nh h·y thi ®ua vÒ ®óng nhµ bµ nhÐ.

* Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i vËn ®éng: “VÒ ®óng nhµ”

- C« cïng trÎ ch¬i “Trêi n¾ng, trêi m­a”, kÕt hîp lêi bµi h¸t -> m­a to råi ch¹y nhanh vÒ nhµ th«i -> Cho trÎ ch¹y vÒ chç c« d¸n ¶nh nhµ bµ.

TrÎ võa ®i võa h¸t theo c«

 

 

 

TrÎ tËp theo c«.

 

 

 

 

Cã ¹

 

 

 

TrÎ chó ý quan s¸t xem c« bß.

 

 

 

1 trÎ lªn thùc hiÖn tr­íc.

 

2 tæ 2 b¹n thi ®ua

 

 

Nhµ bµ

Con ®­êng hÑp

 

 

 

 

TrÎ høng thó ch¬i cïng c«.

 

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

* H§CM§:  “Quan s¸t tr­êng MÇm non”

* TCV§:      “¤ t« vµ chim sΔ

* Ch¬i tù do:  C« bao qu¸t trÎ

                                                                 Ho¹t ®éng gãc

Ho¹t ®éng chiÒu

                                 Lµm quen bµi th¬ : “B¹n míi”

- C« cho trΠ lµm quen bµi th¬:" B¹n míi"

- C« giíi thiÖu tªn bµi th¬

- C« ®äc cho trÎ nghe 2- 3 lÇn

- khuyÕn khÝch trÎ ®äc cïng c«.

- Hái trÎ : C« vµ c¸c con võa ®äc bµi th¬ g×?

- B¹n míi ®Õn tr­êng nh­ thÕ nµo? Cã khãc nhÌ kh«ng?

* Ch¬i tù do:

- C« gîi ý ®Ó trÎ lùa chän ®å ch¬i vµ trß ch¬i mµ trÎ thÝch ®Ó ch¬i

- §éng viªn, khuyÕn khÝch, gióp ®ì trÎ khi cÇn thiÕt.

 

                                                                       VÖ sinh – Tr¶ trÎ.

                                         §¸nh gi¸ c¸c H§ trong ngµy cña trÎ.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                       

                                                   ---------------------------------------------------------          

                                                                                                               Thø 3 ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2010

                                                         Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

* Ph¸t triÓn ng«n ng÷:

                                       Th¬: “B¹n Míi”

I. Yªu cÇu:

1. KiÕn thøc: - TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, t©m tr¹ng cña b¹n míi vµ ®oµn kÕt gióp ®ì b¹n.

2. Kü n¨ng: - LuyÖn trÎ ®äc th¬ râ rµng, biÕt ng¾t nghØ ®óng chç, luyÖn ph¸t ©m.

3. Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý, gióp ®ì, nh­êng nhÞn b¹n bÌ vµ cã tinh thÇn ®oµn kÕt .

II. ChuÈn bÞ:

                   - Tranh minh ho¹ bµi th¬.

                   - C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬.

III. TiÕn hµnh:

                                       Ho¹t ®éng cña c«

               Dù kiÕn H§ cña trÎ.

* Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn giíi thiÖu.

- Cho trÎ h¸t bµi “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”

-C¸c con ®Õn líp cã nh÷ng ai?.

- Ai ch¬i cïng c¸c con.

- Ch¬i víi b¹n cã vui, cã thÝch kh«ng?

- Cã 1 bµi th¬ nãi vÒ t×nh b¹n mµ h«m nay c« sÏ cho c¸c con lµm quen ®ã lµ bµi th¬ “B¹n Míi”

* Ho¹t ®éng 2: C« ®äc th¬ cho trÎ nghe

- C« ®äc th¬ cho trÎ nghe 2 lÇn kÕt hîp xem tranh.

* TrÝch dÉn kÕt hîp ®µm tho¹i:

- C¸c con võa ®­îc nghe bµi th¬ ®äc vÒ ai?

- B¹n míi ®Õn tr­êng nh­ thÐ nµo? Cã rôt rÌ kh«ng?

- V× sao l¹i rôt rÌ nhót nh¸t.

- ThÕ chóng m×nh h·y lµm g× ®Ó gióp b¹n khái nhót nh¸t.

- Gióp ®ì b¹n c« gi¸o thÊy thÕ cã vui kh«ng?

* Ho¹t ®éng 3: D¹y trÎ ®äc th¬.

- C« d¹y trÎ ®äc th¬ 2 – 3 lÇn.

- Lu©n phiªn theo tæ, nhãm, c¸ nh©n.

- Hái trÎ tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶.

- Cho c¶ líp ®äc l¹i bµi th¬ .

* Ho¹t ®éng 4: Cho trÎ biÓu diÔn

- Gi¸o dôc nh¾c nhë trÎ ph¶i ®oµn kÕt, gióp ®ì b¹n bÌ, kh«ng x« ®Èy b¹n.......

* KÕt thóc: Cho trÎ vËn ®éng bµi: “T×m b¹n th©n”.

 

TrÎ h¸t cïng c«

C« gi¸o c¸c b¹n

C¸c b¹n

Cã ¹

 

 

 

TrÎ l¾ng nghe c« ®äc th¬

 

B¹n

Nhót nh¸t,rôt rÌ.

V× b¹n míi ®i häc

Cïng ch¬i víi b¹n, rñ b¹n h¸t

 

C« thÊy.........®oµn kÕt

 

TrÎ ®äc th¬ cïng c«.

Tæ,nhãm, c¸ nh©n ®äc th¬.

B¹n míi....

C¶ líp ®äc l¹i lÇn cuèi

 

 

TrÎ cïng vËn ®éng

                                                     Ho¹t ®éng ngoµi  trêi

         * H§CM§:   Quan s¸t ®ß ch¬i trong s©n tr­êng’’

         * TCV§:       “Bãn trßn to”

         * Ch¬i tù do: C« bao qu¸t trÎ ch¬i.

                                                      Ho¹t ®éng gãc.

   Ho¹t ®éng chiÒu.

               Cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc.

1. Yªu cÇu:

- TrÎ høng thó ch¬i – ch¬i ngoan.

-TrÎ biªt x©u h¹t thµnh vßng, biÕt xÕp c¸c ng«i nhµ....

- TrÎ biÕt gië s¸ch.

2. ChuÈn bÞ:

- §å ch¬i ë c¸c gãc ®Çy ®ñ cho trÎ ch¬i.

3. TiÕn hµnh:

- C« cïng trÎ h¸t bµi “C¶ nhµ th­¬ng nhau”

- C« giíi thiÖu buæi ch¬i ë c¸c gãc.

(ë gãc H§V§Vc¸c con ch¬i x©u vßng tÆng em bóp bª – xÕp nhµ - xÕp bµn ghÕ ®Ó ngåi häc )

- Gãc s¸ch chuyÖn: c¸c con xem tr­êng mÇm non vµ tÕt trung thu. Gãc vËn ®éng c¸c con ch¬i ®Èy xe, kÐo xe chë bµn ghÕ ®Õn tr­êng mÇm non.

- C« cho trΠ vÒ gãc ch¬i theo ý thÝch.

 - C« ®Õn tõng nhãm ®Ó ®éng viªn trÎ ch¬i, h­íng dÉn trÎ ch¬i vµ ®Æt c©u hái ®Ó hái trÎ.

- Sau khi hÕt giê ch¬i, c« ®Õn tõng nhãm ®Ó nhËn xÐt buæi ch¬i.

                                                               VÖ sinh – tr¶ trÎ.

                                         §¸nh gi¸ c¸c H§ trong ngµy cña trÎ.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                   Thø 4 ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2010             

                                                     Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých          

 Ph¸t triÓn nhËn thøc

                                            Trß chuyÖn vÒ líp mÇm non cña bÐ.

I. Yªu cÇu:

1. KiÕn thøc:

- TrÎ nhËn biÕt vµ gäi ®­îc tªn tr­êng mÇm non, biÕt trong tr­êng cã nhiÒu nhãm líp, cã c« gi¸o, cã c¸c b¹n vµ cã ®å ch¬i.

- TrÎ biÕt ®­îc tr­êng mÇm non lµ ®Ó ch¨m sãc vµ gi¸o dôc c¸c ch¸u nhá.

2. Kü n¨ng:

- RÌn cho trÎ kü n¨ng ph¸t ©m, ph¸t triÓn lêi nãi, t­ duy cho trÎ.

3 Th¸i ®é:  

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu tr­êng líp, c« gi¸o vµ c¸c b¹n.

II . ChuÈn bÞ:

- M« h×nh tr­êng mÇm non.

- Tranh tr­êng mÇm non(cã bè mÑ, c« gi¸o,c¸c b¹n, trong tr­êng cã nhiÒu ®å ch¬i.

III. TiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Dù kiÕn H§ cña trÎ.

* Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh - trß chuyÖn- giíi thiÖu bµi

- Cho trÎ xem m« h×nh tr­êng mÇm non, trÎ võa ®i võa h¸t bµi: “Tr­êng chóng ........mÇm non” t¬Ý m« h×nh c« hái: §©y lµ g×?

- C« nãi: §©y lµ tr­êng mÇm non

- ThÕ tr­êng mÇm non cã nh÷ng g×? §Ó lµm g× v..v..?

- §Ó biÕt ®­îc tr­êng mÇm non cã nh÷ng g×, cã nh÷ng ai? H«m nay c« ch¸u m×nh cïng trß chuyÖn vÒ tr­êng mÇm non nhÐ.

* Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ ®µm tho¹i.

- C« cho trÎ xem bøc tranh vÏ vÒ tr­êng mÇm non vµ hái trÎ.

- Bøc tranh nµy vÏ g× ®©y?

- Cho tËp thÓ , c¸ nh©n trÎ nh¾c l¹i

- Tr­êng mÇm non nhµ nh­ thÕ nµo? Trong tr­êng cã ai ®©y? C« chØ vµo tranh ®Ó trÎ tr¶ lêi ®óng.

* Ho¹t ®éng 3 :Cñng cè

- C¸c con ¹ , trong tr­êng mÇm non cã nhiÒu líp häc,cã c« gi¸o vµ c¸c b¹n, tr­êng mÇm non cã rÊt nhiÒu ®å ch¬i, ®Ó c¸c ch¸u ch¬i, vµ tr­êng cßn cã c¸ b¸c cÊp d­ìng ®Ó nÊu c¬m, ch¸o cho c¸c con ¨n n÷a ®Êy.

- ThÕ c¸c con cã biÕt tr­êng mÇm non ®Ó lµm g× kh«ng?

- ThÕ c¸c con cã thÝch ®Õn tr­êng kh«ng?

- C¸c con cã yªu tr­êng kh«ng?

*Gi¸o dôc hµng ngµy c¸c con ®Õn tr­êng ph¶i ngoan, kh«ng khãc nhÌ, ®i häc chuyªn cÇn, v©ng lêi c« gi¸o.

Cho trÎ h¸t bµi “Lêi chµo buæi s¸ng”

 

TrÎ xem m« h×nh vµ h¸t bµi: “Tr­êng....mÇm non.

 

 

 

 

 

 

Tr­êng mÇm non.

 

§å ch¬i   ( §Ó ch¬i)

TrÎ tr¶ lêi

 

TrÎ l¾ng nghe.

 

 

§Ó d¹y vµ ch¨m sãc c¸c ch¸u nhá

Cã ¹

 

 

 

TrÎ h¸t cïng c«.

                                                      Ho¹t ®éng ngoµi trêi

               H§CM§: “Quan s¸t l¸ r¬i

               TCV§:       Lén cÇu vång

               Ch¬i tù do: C« bao qu¸t trÎ ch¬i

                                                   Ho¹t ®éng gãc.

Ho¹t ®éng chiÒu

                        Cho trÎ «n bµi th¬ “ B¹n Míi”

- C« ®äc 1- 2 c©u ®Êu vµ hái trÎ bµi th¬ g×.

- C« ®äc 1 – 2 lÇn cho trÎ nghe

- Cho trÎ c¶ líp ®äc , tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc.

Hái trÎ: C¸c con võa ®äc bµi th¬ g×?

            Trong bµi th¬ cã nh÷ng ai?

            B¹n míi ®Õn nh­ thÕ nµo?

Cho c¶ líp ®äc l¹i lÇn cuèi.

* Ch¬i tù do: C« bao qu¸t trÎ ch¬i

                                                     VÖ sinh – Tr¶ trÎ.

                                        §¸nh gi¸ c¸c H§ trong ngµy cña trÎ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                             Thø 5 ngµy 7 th¸ng10 n¨m 2010

                                                   Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

   Ph¸t triÓn t×nh c¶m – X· héi

                 ¢m nh¹c:             DH :   C« vµ mÑ

                                               NH :    C« gi¸o

                                              TC   :   TËp tÇm v«ng

I. Yªu cÇu:

1. KiÕn thøc: - TrÎ l¾n nghe c« h¸t,nhí tªn bµi h¸t, biÕt h­ëng øng cïng c«.

                      - TrÎ biÕt h¸t cïng c« bµi : “C« vµ mÑ”

2. Kü n¨ng: - RÌn cho trÎ kü n¨ng nghe h¸t , kü n¨ng h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c

                    - TrÎ thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh khi ®­îc ho¹t ®éng.

3. Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý tr­êng mÇm non, thÝch ®i häc.

                  - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý «ng bµ, bè mÑ....

II. ChuÈn bÞ:

                   - §µn ghi c¸c bµi h¸t

                   - Tranh c« vµ mÑ

NDKH:       - NhËn biÕt tr­êng mÇm non

    M«i tr­êng: - Gi¸o dôc trÎ ®Õn tr­êng ¨n mÆc ®Ñp, kh«ng mang quµ tíi líp, kh«ng vøt r¸c ra s©n tr­êng.

III. TiÕn hµnh:

 

Ho¹t ®éng cña c«

Dù kiÕn H§ cña trÎ

* Ho¹t ®éng1: Nghe h¸t: C« gi¸o

+) æn ®Þnh- trß chuyÖn- giíi thiÖu bµi

- Cho trÎ ®äc bµi th¬: “Bµn tay c« gi¸o”

- C¸c con võa ®äc bµi th¬ nãi vÒ ai?

- C« cã bøc tranh vÏ ai ai ®©y?

- C« gi¸o ®ang lµm g×?

- Cßn ai ®©y n÷a?

+) C¸c con ¹ ! cã bµi h¸t còng nãi lªn t×nh c¶m cña c« gi¸o nh­ mÑ hiÒn b©y giê c« sÏ h¸t c¸c con nghe c¸c con thÝch kh«ng nµo?

- C« h¸t trÎ nghe 2 -3 lÇn cho trÎ nghe

- L1 c« h¸t kÕt hîp ®µn cho trÎ nghe

- Giíi thiÖu tªn bµi h¸t.

- L2 c« h¸t kÕt hîp ®µn vµ lµm ®iÖu bé minh ho¹.

- C« h¸t lÇn3 kÕt hîp ®µn vµ ®iÖu bé, khuyÕn khÝch trÎ lµm ®iÖu bé cïng c«.

- C¸c con võa nghe c« h¸t bµi g×?

- C¸c con cã yªu c« gi¸o kh«ng?

- Yªu c« gi¸o c¸c con ph¶i lµm g×?

* Gi¸o dôc trÎ ®Õn tr­êng ph¶i ngoan ngo·n, v©ng lêi c« gi¸o,bè mÑ, «ng bµ vµ nh÷ng ng­êi lín tuæi...

* Ho¹t ®éng 2: D¹y h¸t: C« vµ mÑ

- ë nhµ ai th­êng cho c¸c con ¨n, ai t¨m cho c¸c con...

- Cßn ®Õn tr­êng th× ai ch¨m sãc c¸c con...

- §ã lµ néi dung cña bµi h¸t “C« vµ mÑ” h«m nay c« sÏ d¹y c¸c con h¸t , c¸c con cã thÝch kh«ng?

- C« h¸t mÉu cho trÎ nghe 1 – 2 lÇn

- L1 h¸t kh«ng ®µn

- L2 h¸t kÕt hîp ®µn

- Hái trÎ : C« võa h¸t bµi g×?

- Cho c¶ líp h¸t cïng c« 2- 3 lÇn.

- Cho tæ , nhãm, c¸ nh©n thi nhau h¸t.

- Khi trÎ h¸t c« chó ý söa sai, ®éng viªn trÎ h¸t.

- C¸c con võa h¸t bµi g×?

+) Bµi h¸t nãi lªn t×nh c¶m cña ai?

- Cho c¶ líp h¸t l¹i lÇn n÷a.

* Ho¹t ®éng 3 : VËn ®éng theo nh¹c: “TËp tÇm v«ng”

- C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t. C« vËn ®éng cho trÎ xem 1-2 lÇn

- Cho trÎ c¶ líp vËn ®éng cïng c«.

- Cho tæ, nhãm , c¸ nh©n vËn ®éng.

- Hái trÎ: c¸c con võa vËn ®éng bµi g×?

* KÕt thóc: - Cho c¶ líp vËn ®éng l¹i lÇn cuèi.

 

 

TrÎ ®äc th¬ cïng c«

C« gi¸o

C«......

TÕt tãc

 

TrÎ l¾ng nghe

 

TrÎ l¨ng nghe c« h¸t

 

 

 

TrÎ l¾ng nghe vµ h­ëng øng cïng c«.

C« gi¸o

Cã ¹

Ngoan ngo·n.....

 

 

 

 

Cã ¹

TrÎ l¨ng nghe

 

 

C« vµ mÑ

TrÎ h¸t cïng c«

Tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t

 

C« vµ mÑ

C« gi¸o

TrÎ c¶ líp h¸t

 

C¶ líp xem c« vËn ®éng

TrÎ vËn ®éng cïng c«

Tæ, nhãm,c¸ nh©n vËn ®éng

TËp tÇm v«ng

C¶ líp vËn ®éng l¹i.

                                                          Ho¹t ®éng ngoµi trêi

                * H§CM§: “Quan s¸t v­ên tr­êng

                * TCV§: “B¾t b­ím”

             * Ch¬i tù do: C« bao quat trÎ ch¬i.

                                                          Ho¹t ®éng gãc

  Ho¹t ®éng chiÒu:

         Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: “MÌo ®­æi chuét

a) Môc ®Ých:

- LuyÖn cho trÎ ph¶n x¹ nhanh, khÐo lÐo.

b) LuËt ch¬i:

- MÌo ph¶i chui theo lç chuét ®· chui, nÕu chui nhÇm ph¶i ra ngoµi mét lÇn ch¬i.

c) C¸ch ch¬i:

- C« xÕp trÎ ®øng thµnh vßng trßn. TrÎ n¾m tay nhaugi¬ cao lªn ®Çu. C« chän 2 trÎ cã søc kháe t­¬ng ®­¬ng nhau: Mét trÎ ®ãng vai “MÌo”, mét trÎ ®ãng vai “Chuét”. Hai trÎ ®øng dùa l­ng vµo nhau ë gi÷a vßng trßn. Khi c« cã hiÖu lÖnh b¾t ®Çu, th× “Chuét” ch¹y vµ “MÌo ” ®uæi “Chuét”. Chuét chui vµo “Lç ”nµo th× “MÌo ” ph¶i chui vµo “Lç ”Êy. “MÌo ” b¾t ®­îc “Chuét” coi nh­ “MÌo” th¾ng cuéc, nÕu kh«ng b¾t ®­îc “Chuét” th× coi nh­ “MÌo” thua. Mçi lÇn ch¬i, c« kh«ng nªn ®Ó trÎ ch¹y qu¸ 1 phót , sau ®ã ®æi vai ch¬i.

* Ch¬i tù do víi ®å ch¬i: C« bao qu¸t trÎ ch¬i

                                                                   VÖ sinh – Tr¶ trÎ

                                                 §¸nh gi¸ c¸c H§ trong ngµy cña trÎ

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                          Thø 6 ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2010                  

                                                                     Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

Ph¸t triÓn t×nh c¶m – X· héi

                                          XÕp ®­êng ®Õn tr­êng

I. Yªu cÇu:

1. KiÕn thøc:- TrÎ høng thó xÕp, trÎ biÕt dóng c¸c khèi gç xÕp nèi ®u«i nhau thµnh ®­êng

                          ®i vµ biÕt gäi tªn cho s¶n phÈm cña m×nh.

2. Kü n¨ng: - RÌn cho trÎ kü n¨ng xÕp c¹nh, xÕp nèi ®u«i nhau 1 c¸ch thµnh th¹o.

3. Th¸i ®é:  - Gi¸o dôc trÎ cã ý thøc trong häc tËp.

II. ChuÈn bÞ:

                    - M« h×nh tr­êng mÇm non vµ ®­êng ®i ®Õn tr­êng

                   - H×nh mÉu ®­êng ®i, khèi ®ñ cho trÎ

* NDKH: ¢m nh¹c: “§­êng em ®i”

                 NhËn thøc: Cho trÎ nhËn biÕt con ®­êng

                                    NhËn biÕt, ph©n biÖt mµu s¾c

III. TiÕn hµnh:

                                          Ho¹t ®éng cña c«

             Dù kiÕn H§ cña trÎ

* Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh- trß chuyÖn- giíi thiÖu bµi.

- C« vµ trÎ h¸t bµi: “§­êng em ®i”

- C« hái : §©y lµ g×?

- C« cïng trÎ quan s¸t tr­êng mÇm non.

- C« hái tr­êng mÇm non nh­ thÕ nµo?

- Tr­êng cã g× ®©y? Cã ai ®©y n÷a? Cßn ®©y lµ g×?

- §©y lµ con ®­êng ®i ®Õn tr­êng b»ng ph¼ng vµ rÊt ®Ñp...

- C¸c con cã thÝch xÕp ®­êng ®i ®Õn tr­êng kh«ng?

- C« cho trÎ vÒ chç ngåi.

* Ho¹t ®éng 2: D¹y trÎ xÕp

- Cho trÎ quan s¸t con ®­êng mÉu

- C« hái: C« xÕp ®­îc g× ®©y? §­êng nµy mµu g×?

- §©y lµ con ®­êng mµu xanh, c« xÕp b»ng c¸c khèi gç s¸t vµo nhau rÊt th¼ng ®Ñp thµnh con ®­êng cho c¸c b¹n ®i ®Õn tr­êng, c¸c con cã thÝch xÕp ®­êng gièng c« kh«ng?

* Ho¹t ®éng3: C« xÕp mÉu:

- C« gíi thiÖu víi trÎ c¸c khèi gç vµ mµu s¾c.

- C« xÕp ( võa xÕp võa nãi c¸ch xÕp cho trÎ biÕt)

- XÕp xong c« hái ®­êng nµy mµu g×?

* Ho¹t ®éng 4: TrÎ thùc hiÖn.

- Cho 1 trÎ kh¸ lªn thùc hiÖn cho c¶ líp xem.

- Cho c¶ líp cïng xÕp.( Khi trÎ xÕp c« q/s ®éng viªn trÎ xÕp)

Hái trÎ : Con xÕp ®­îc c¸i g×? XÕp ®­êng ®Ó lµm g×?

* Ho¹t ®éng 5: NhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ

- KÕt thóc: Cho trÎ h¸t bµi: “Tr­êng chóng........mÇm non

 

TrÎ h¸t cïng c«

Tr­êng mÇm non

 

Cã nhµ, c©y, ®­êng ®Ðn tr­êng

TrÎ tr¶ lêi

 

 

Cã ¹

 

 

TrÎ quan s¸t c« xÕp mÉu

§­êng ®i, mµu xanh

Cã ¹

 

 

TrÎ quan s¸t c« xÕp mÉu

 

 

 

Mét trÎ lªn thùc hiÖn

C¶ líp cïng thùc hiÖn

§­êng ®i, §i ®Õn tr­êng.

 

TrÎ h¸t cïng c«.

 

                                                         Ho¹t ®éng ngoµi trêi

                     * H§CM§ : “Quan s¸t v­ên tr­êng”

                    * TCV§: “Lén cÇu vång”

                    * Ch¬i tù do : C« bao qu¸t trÎ ch¬i.

                                                                 Ho¹t ®éng gãc

     Ho¹t ®éng ciÒu:

                                          Tæ chøc lao ®éng – Vui v¨n nghÖ – Nªu g­¬ng cuèi tuÇn

1. Yªu cÇu:

- Líp ®­îc s¾p xÕp gän gµng theo ®óng chñ ®Ò.

- Sµn nhµ ®­îc lau röa b»ng n­íc tÈy s¹ch sÏ.

- TrÎ høng thó biÓu diÔn v¨n nghÖ, phÊn khëi khi ®­îc phiÕu bÐ ngoan.

2. ChuÈn bÞ:

- §µn, x¾c x«, trèng, mò móa.

- PhiÕu bÐ ngoan

- Kh¨n lau, t¶i n­íc, chæi, xµ phßng...

3 TiÕn hµnh:

* Vui v¨n nghÖ:    C« dÉn ch­¬ng tr×nh

- C¶ líp h¸t bµi: “Lêi chµo buæi s¸ng.C¶ nhµ th­¬ng nhau,C« vµ mÑ...”

- Nhãm b¹n trai, b¹n g¸i lªn biÓu diÔn.

- C« h¸t cho c¶ líp nghe bµi: “C« gi¸o”

* Nªu g­¬ng cuèi tuÇn:

- C« nhËn xÐt chung trong tuÇn, trong tuÇn ai ngoan,®i häc cã khãc nhÌ kh«ng?

- §Õn líp biÕt chµo c«, bè mÑ ,chµo mäi ng­êi, kh«ng mang quµ tíi líp...

- C« nh¾c nhë nh÷ng trÎ ch­a ngoan ®Ó lÇn sau ngoan h¬n.

* VÖ sinh:

- C« lau chïi c¸c gi¸, s¾p xÕp ®å dïng ®å ch¬i gän gµng

- QuÐt dän, lau sµn nhµ s¹ch sÏ...

                                                                                 * Tr¶ trÎ:

                                                        §¸nh gi¸ c¸c H§ trong ngµy cña trÎ

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giáo án nhà trẻ 24-36 tháng, Giáo án khác. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn giáo án Giáo án nhà trẻ 24-36 tháng .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , giáo án Giáo án nhà trẻ 24-36 tháng trong chuyên mục Giáo án khác được giới thiệu bởi bạn Tú Nguyễn Thanh đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Giáo án khác , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Khác ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Kế hoạch hoạt động chủ đề: Gia đình thân thương của bé Tuần 1: Thời gian thực hiện: Từ ngày (13/9 tới 17/9) I, ngoài ra Mục tiêu cần đạt 1, bên cạnh đó Kiến thức: - Trẻ biết gọi tên những thành viên trong gia đình: Ông bà, cha mẹ, anh chị,em - Trẻ biết được những công việc của từng thành viên trong gia đình - Biết một số người trong họ hàng của mình: Cô, gì, chú , bác, bên cạnh đó 2, bên cạnh đó Kỹ năng: - Rèn cho trẻ gọi đúng https://nslide.com/giao-an/giao-an-nha-tre-24-36-thang.jtvqwq.html