Tuần 31
Thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2019
Toán
Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số
I. Mục tiêu:
1- Kiến thức- Giúp HS biết cách nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ không quá 2 lần và nhớ không liên tiếp)
2- Kĩ năng:
- Nhân được số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.
p dụng để giải bài toán có liên quan.
3- Giáo dục: Có ý thức thực hiện phép nhân đúng quy trình.
II.Đồ dùng dạy học:
-Phấn màu.Ti vi, máy tính
III. Các hđ dạy - học:
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS

1. KTBC:
X x 3 =7254 X x 7 = 4256
2. Bài mới:
*HĐ1: Giới thiệu bài
-Gọi HS làm
- NX

- Giới thiệu bài - ghi bảng
- 2 HS
-NX, bổ sung

*HĐ2: HD thực hiện phép nhân:
14273 x 3 = ?
14273 *3nhân3 bằng 9 viết 9
x 3 *3 nhân7bằng 21viết 1 nhớ 2
42719 *3 nhân2 bằng6,thêm 2bằng8
viết 8
*3 nhân 4 bằng12 viết 2nhớ1
*3nhân1 bằng3,thêm1bằng4
viết 4
14273 x 3 = 42719
*GV ghi phép tính
- Y/c HS đặt tính
+ Khi đặt tính cần chú ý điều gì ?
- Y/c HS tính, nêu cách tính
+ Khi nhân đến phần nhớ cần lưu ý điều gì ?

- HS đặt tính
- HS tính
- HS nêu


-Nhân rồi mới cộng phần nhớ

*HĐ3: Luyện tập (Ti vi)
* Y/c HS đọc đề
-HS đọc

Bài 1: Tính
21526 40729 17092 15180
x 3 x 2 x 4 x 5
64578 81458 68368 75900
- Y/c HS làm bài ,chữa

+ Nêu cách tính
- HS làm bài
- 4 HS lên bảng
-Đổi vở KT chéo
- NX

Bài 2: Số?
Thừa số
19091
13070
10709

Thừa số
5
6
7

Tích
95455
78420
74963


* Y/c HS đọc đề
- Y/c HS làm bài,chữa - NX
+ Tại sao con lại điền được như vậy?
- 3 lên bảng điền
-Đổi vở KT chéo
- Đọc bài
- NX

Bài 3:
Lần đầu : 27150 kg thóc
Lần sau: Gấp đôi lần đầu
Cả hai lần:...kg?
Giải: Lần sau chuyển số kg thóc là:
* Y/c HS đọc đề
+ Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
+ Muốn tìm cả 2 lần ta
- HS đọc
- HS làm bài
-Lên bảng làm ,
-Đổi vở KT chéo
đọc bài

27150x2=54300(kg)
Cả hai lần chuyển số kg thóc là:
27150+54300=81450(kg)
3. Củng cố Dặn dò:
làm như thế nào ?
- HS làm bài,chữa- NX, đánh giá
- NX giờ học
- NX


Rút kinh nghiệm - bổ sung:


Tập đọc- kể chuyện
Bác sĩ Y - éc - xanh
I. Mục tiêu:
A. Tập đọc:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Chú ý đọc đúng : Y- éc - xanh, nghiên cứu ,là ủi, im lặng ..
- Biết thay đổi giọng đọc với lời nhân vật ,người dẫn chuyện
2.Rèn kĩ năng đọc hiểu :
- Hiểu nghĩa: ngưỡng mộ, dịch hạch, nơi góc biển chân trời