giáo án thể dục 11 trọn bộ

giáo án điện tử Thể dục Thể dục 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       13      0
Ngày đăng 2018-05-21 15:46:50 Tác giả Sinh Nguyễn Xuân loại .doc kích thước 0.67 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

+ TIEÁT :1 GIÔÙI THIEÄU MUÏC TIEÂU NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH THEÅ DUÏC LÔÙP 11. Baøi : THEÅ DUÏC NAM ,NÖÕ I/.Nhieäm vuï: - Giôùi thieäu noäi dung muïc tieâu noäi dung chöông trình theå duïc lôùp 11. - Hoïc baøi theå duïc 1-6(nam),1-2 (nöõ). II/ Muïc tieâu: - Naém ñöôïc noäi dung muïc tieâu vaø chöông trình. - Naém ñöôïc k/t ñ/t môùi. - Nghieâm tuùc töï giaùc tích cöïc trong giôø hoïc. - Đảm bảo an toàn trong tập luyện III/ Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Saân tröôøng : IV/ Tieán trình leân lôùp: Noäi dun

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
+
TIEÁT :1
GIÔÙI THIEÄU MUÏC TIEÂU NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH THEÅ DUÏC LÔÙP  11.
                                                          Baøi : THEÅ DUÏC NAM ,NÖÕ
I/.Nhieäm vuï:
               - Giôùi thieäu noäi dung muïc tieâu noäi dung chöông trình theå duïc lôùp 11.
               - Hoïc baøi theå duïc 1-6(nam),1-2 (nöõ).
II/ Muïc tieâu:
              - Naém ñöôïc noäi dung muïc tieâu vaø chöông trình.
              - Naém ñöôïc k/t ñ/t môùi.
              - Nghieâm tuùc töï giaùc tích cöïc trong giôø hoïc.
  - Đảm bảo an toàn trong tập luyện
III/ Ñòa ñieåm, phöông tieän:
              -Saân tröôøng :
IV/ Tieán trình leân lôùp:
 
Noäi dung
Thôøi gian vaø ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc.
I/Môû ñaàu:
-Nhaän lôùp.
-Phoå bieán y/c&n/v
 
 
 
 
-Khôûi ñoäng.
8’
 
 
 
 
 
 
6’
 
-Caùn söï ñieåm danh baùo caùo.
-Ngaén goïn chính xaùc.
-Nhaän lôùp.




 

-(h1)caùch 1 caùnh tay.
-Laøm theo g/v hoaëc caùn söï.
II/Cô baûn:
-Giôùi thieäu noäi dung muïc tieâu noäi dung chöông trình theå duïc 11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32’
4’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Coù söï taêng tieán veà theå löïc ñaëc bieät laø söùc maïnh,söùc beàn,vaø ñaït tieâu chuaån reøn luyeän thaân theå theo löùa tuoåi.vaø coù ñöôïc 1 soá kieán thöùc ,kó naêng cô baûn veà TDTT ñeå reøn luyeän söùc khoeû naâng cao theå löïc.reøn luyeän thoùi quen taäp luyeän TDTT thöôøng xuyeân,giöõ veä sinh taùc phong nhanh nheïn,neáp soáng laønh maïnh ,kæ luaät,tinh taàn taäp theå vaø phoøng traùnh teä naïn nhö nghieän röôïu,thuoác laù ma tuyù.vaø goùp phaàn phaùt hieän boài döôõng nhöõng h/s coù naêng khieáu vaø höôùng nghieäp cho nhöõng h/s coù nguîeân voïng vaøo caùc tröôøng TDTT.Bieát vaän duïng kieán thöùc ,kó naêng ñaõ hoïc vaøo thöïc tieãn ñôøi soáng.
+Noäi dung chöông trình:
*Nguyeân taéc vöøa söùc vaø nguyeân taéc heä thoáng trong taäp luyeän TDTT.

1

Giaùo aùn GDTC khoái 11                                                        Giaùo vieân: Hoaøng Vaên Tuaán


 
 
 
 
 
 
-Hoïc ñ/t 1-6 TD tay khoâng baøi nam
+Ñoäng taùc 1:
 
 
+Ñoäng taùc 2:
 
 
+Ñoäng taùc 3:
 
 
+Ñoäng taùc 4:
+Ñoäng taùc 5 & 6:
 
 
 
-TDNÑ (nöõ)
+Hoïc ñoäng taùc:1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+Ñoäng taùc 2:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6L
 
 
4-6L
 
 
4-6L
 
 
4-6L
4-6L
 
 
 
 
2-4L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-4L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Baøi TD phaùt trieån chung
*Chaïy tieáp söùc
*Chaïy beàn
*Nhaûy xa
*Ñaù caàu
*Caàu loâng
*Boùng chuyeàn
*Boùng ñaù
-G/v thò phaïm 2 -3 laàn 6 ñ/t nam(h1) vaø taäp (h1)caùch 1 caùnh tay.
+ Kieång chaân 2 tay vung thaúng töø döôùi –sang ngang –leân cao,baøn tay chaïm nhau(voã tay 1 laàn)thaân ngöôøi caêng maét nhìn thaúng.
+ Hai tay ñöa thaúng töø treân cao-sang- ngang-xuoáng döôùi,haï goùt chaân veà tö theá ñöùng nghieâm.
+ Kieång chaân 2 tay vung thaúng töø döôùi –qua ngang –leân cao,baøn tay chaïm nhau(voã tay 2 laàn)thaät nhanh thaân ngöôøi caêng maét nhìn thaúng.
+ Nhö ñoäng taùc 2.
+Hai tay laêng thaúng saùt thaân töø döôùi – leân cao,ñan cheùo tröôùc thaân thöïc hieän 2 nhòp lieân tuïc,keát thuùc ñoäng taùc ôû tö theá ñöùng kheùp chaân,hai tay cheách cao maét nhìn thaúng.
- G/v thò phaïm2 laàn ñ/t nöõ cho h/s naém(h1)
+TTCB:Ñöùng hai chaân roäng baèng vai,caêng ngöïc maét nhìn thaúng.
*Nhòp 1 & 2:Ñaåy hoâng sang traùi 2 nhòp,hai tay ñöa sang traùi maét nhìn sang traùi.
*Nhòp 3 & 4: Ñaåy hoâng sang phaûi 2 nhòp,hai tay ñöa sang phaûi maét nhìn sang phaûi.
*Nhòp 5:Nhö nhòp 1,2.
*Nhòp 6:Nhö nhòp 3,4.
*Nhòp 7:Nhö  nhòp 1,2.
*Nhòp 8:Nhö nhòp 3,4.
Keát thuùc nhòp 8 laàn hai thu chaân traùi veà tö theá nghieâm.
+TTCB:*Nhòp 1:Giaäm chaân traùi vaø ñöa tay traùi ra tröôùc.
*Nhòp 2:Giaäm chaân phaûi vaø ñöa tay phaûi ra tröôùc.
*Nhòp 3: Giaäm chaân traùi vaø ñöa tay traùi leân cao.
*Nhòp 4:Giaäm chaân phaûi vaø ñöa tay phaûi leân cao.
*Nhòp 5:Giaäm chaân traùi vaø tay traùi haï ngang vai.

1

Giaùo aùn GDTC khoái 11                                                        Giaùo vieân: Hoaøng Vaên Tuaán


 
 
 
-Cuûng coá.
-Thaû loûng.
 
*Nhòp 6:Giaäm chaân phaûi vaø tay phaûi haï ngang vai.
*Nhòp 7:Giaäm chaân traùi vaø haïtay traùi veà TTCB.
*Nhòp 8:Giaäm chaân phaûi vaø haï tay phaûi veà TTCB.
-Thöïc hieän laïi 6 ñ/t (nam)ø 2 ñ/t (nöõ).
-Taïi choã.
III/Keát thuùc:
-Nhaän xeùt.
-Phoå bieán g/a sau.
-Xuoáng lôùp.
5’
 
 
 
 
 
 
 
-Tinh thaàn giôø hoïc.
-OÂn ñ/t 1-6,hoïc 7-15 (nam),ñ/t 1-2,hoïc 3(nöõ),chaïy tieáp söùc.
-G/v giaûi taùn h/s khoeû.

                                                                                                                      
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEÁT :2
1

Giaùo aùn GDTC khoái 11                                                        Giaùo vieân: Hoaøng Vaên Tuaán


Baøi : THEÅ DUÏC NAM ,NÖÕ – CHAÏY TIEÁP SÖÙC
I/.Nhieäm vuï:
               -OÂn ñ/t 1-6 (nam),1-2(nöõ).
   -Hoïc ñ/t 7-15 (nam),ñ/t 3 (nöõ).     
               -Chaïy tieáp söùc:Hoïc caùch trao nhaän gaäy.
II/ Muïc tieâu:
             -Nhôù kieán thöùc cuû.
              -Naém ñöôïc k/t ñ/t môùi.
              -Nghieâm tuùc töï giaùc tích cöïc trong giôø hoïc.
  - Đảm bảo an toàn trong tập luyện
 III/ Ñòa ñieåm, phöông tieän:
              -Saân tröôøng vaø tín gaäy:
Noäi dung
Thôøi gian vaø ñònh löôïng
                      Phöông phaùp toå chöùc.
I/Môû ñaàu:
-Nhaän lôùp.
-Phoå bieán y/c&n/v
 
 
 
 
-Khôûi ñoäng.
-Kieåm tra baøi cuû:
8’
 
 
 
 
 
 
4’
2’
-Caùn söï ñieåm danh baùo caùo.
-Ngaén goïn chính xaùc.
-Nhaän lôùp.




 

-h1)caùch 1 caùnh tay.
-(h1)
- Laøm theo g/v hoaëc caùn söï.
- Thöïc hieän laïi 6 ñ/t (nam)ø 2 ñ/t (nöõ).
 
II/Cô baûn:
-Theå duïc
+OÂn ñ/t 1-6 (nam),1-2 (nöõ)
+Hoïc ñ/t 7-15 nam
+Ñoäng taùc 7:
 
 
 
+Ñoäng taùc 8:
 
 
+Ñoäng taùc 9:
+Ñoäng taùc 10:
 
 
 
+Ñoäng taùc 11:
 
 
32’
 
4-6L
 
 
2-4L
 
 
 
2-4L
 
 
2-4L
2-4L
 
 
 
2-4L
 
 
 
-G/v theo doõi vaø söõa sai cho h/s.
 
 
+G/v thò phaïm 2-3 laàn cho h/s naém vaø taäp(h1)
+ Xoay loøng baøn tay höôùng ra phía ngoøai,haï 2 tay sang beân,ñoàng thôøi caêng thaân vaø ngöûa ñaàu ra sau,2 chaân kheùp duoãi thaúng maét nhìn leân cao.
+Ngaõ ngöôøi veà tröôùc thaønh tö theá ñöùng kheùp chaâ,thaân ngöôøi thaúng hai tay cheách cao maét nhìn theo tay.
+Nhö ñoäng taùc 7.
+Chaân trai böôùc sang traùi moät böôùc roäng,gaäp thaân veà tröôùc thaønh tö theá ñöùng gaäp thaân,chaân giang roäng vaø duoãi thaúng 2 tay dang ngang baøn tay saáp,ñaàu ngöûa caêng thaân maét nhìn thaúng.
+Quay ngöôøi sang traùi tay phaûi laêng thaúng xuoáng döôùi,baøn tay phaûi chaïm mu baøn chaân traùi,tay traùi laêng thaúng leân treân baøn tay duoãi thaúng.
1

Giaùo aùn GDTC khoái 11                                                        Giaùo vieân: Hoaøng Vaên Tuaán


 
+Ñoäng taùc 12:
 
 
 
+Ñoäng taùc 13:
+Ñoäng taùc 14:
+Ñoäng taùc 15:
 
 
-Theå duïc nöõ:
+Hoïc doäng taùc 3:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Chaïy tieáp söùc:
+Hoïc caùch trao nhaän tín gaäy:
*Coù 2 caùch trao nhaän tín gaäy:
+Trao töø döôùi leân:
 
 
 
 
 
 
+Trao töø treân xuoáng:
 
 
 
 
 
 
-Cuûng coá.
-Thaû loûng.
 
2-4L
 
 
 
2-4L
2-4L
2-4L
 
 
 
2-4L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12’
 
 
 
 
4’
 
 
 
 
 
 
4’
+ Quay ngöôøi sang phaûi tay traùi laêng thaúng xuoáng döôùi,baøn tay traùi chaïm mu baøn chaân phaûi,tay phaûi laêng thaúng leân treân baøn tay duoãi thaúng.
+Nhö ñoäng taùc 11.
+Nhö ñoäng taùc 12
+Thu chaân traùi veà vôùi chaân phaûi thaønh tö theá ngoài thaáp treân nöûa tröôùc baøn chaân,hai tay choáng ñaát.
-G/v thò phaïm 2-3L cho h/s naém & taäp (h1)
+TTCB:*Nhòp 1:Böôùc chaân traùi leân 1 böôùc troïng taâm doàn vaøo chaân traùi,2 caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay.
*Nhòp 2: Böôùc chaân phaûi leân 1 böôùc troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi,2 caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay.
*Nhòp 3:Nhö nhòp 1.
*Nhòp 4:khuîu goái traùi chaân phaûi ñöa thaúng tröôùc,tì baèng goùt chaân 2 caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay.
*Nhòp 5,6,7,8:Nhö nhòp 1,2,3,4 nhöng böôùc chaân luøi veà vaø tì goùt chaân traùi.
+G/v thò phaïm 2 caùch trao nhaän gaäy 2-3 laàn cho h/s naém (h1),vaø cho h/s taäp caùch trao gaäy töø döôùi leân.
+Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döùôi leân
vaøo giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn toû cuûa tay nhaän gaäy,ngöôøi nhaän gaäy khi ñöa tay veà sau caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh baøn tay xoeø caùc ngoùn con höôùng cheách ra ngoaøi-xuoáng döôùi,ngoùn caùi höôùng cheách vaøo trong,loøng baøn tay höôùng veà sau –cheách xuoáng döôùi.
+Tín  gaäy ñöa töø treân xuoáng ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi ñeå loøng baøn tay ngöûa ngöôïc vôùi caùch trao töø döôùi leân.
-Thöïc hieän laïi ñ/t 7-15 (nam)ø   ñ/t 3 (nöõ)caùch trao nhaän gaäy.
-Taïi choã.
III/Keát thuùc:
-Nhaän xeùt.
-Phoå bieán g/a sau.
-Xuoáng lôùp.
5’
 
 
 
 
-Tinh thaàn giôø hoïc.
-OÂn ñ/t 1-15 (nam)vaø 3 ñ/t(nöõ)chaïy tieáp söùc.
-G/v giaûi taùn h/s khoeû.
TIEÁT :3
1

Giaùo aùn GDTC khoái 11                                                        Giaùo vieân: Hoaøng Vaên Tuaán


Baøi : THEÅ DUÏC NAM ,NÖÕ – CHAÏY TIEÁP SÖÙC
I/.Nhieäm vuï:
               -OÂn ñ/t 1-15 (nam),ñ/t 1-3 (nöõ).     
               -Chaïy tieáp söùc:Hoïc baøi taäp 1 vaø 2,moät soá ñ/t boå trôï giaùo vieân choïn.
II/ Muïc tieâu:
             -Nhôù kieán thöùc cuû.
              -Naém ñöôïc k/t ñ/t môùi.
              -Nghieâm tuùc töï giaùc tích cöïc trong giôø hoïc.
  - Đảm bảo an toàn trong tập luyện
 III/ Ñòa ñieåm, phöông tieän:
              -Saân tröôøng vaø tín gaäy:
Noäi dung
Thôøi gian vaø ñònh löôïng
   Phöông phaùp toå chöùc.
I/Môû ñaàu:
-Nhaän lôùp.
-Phoå bieán y/c&n/v
 
 
 
 
-Khôûi ñoäng.
-Kieåm tra baøi cuõ:
8’
 
 
 
 
 
 
4’
2’
 
-Caùn söï ñieåm danh baùo caùo.
-Ngaén goïn chính xaùc.
-Nhaän lôùp.




 

-(h1)caùch 1 caùnh tay.
- Laøm theo g/v hoaëc caùn söï.
- Thöïc hieän laïi 15ñ/t (nam), 3 ñ/t (nöõ).
II/Cô baûn:
-Theå duïc
+OÂn ñ/t 1-15 nam vaø ñ/t 1-3 nöõ.
-Chaïy tieáp söùc:
+Hoïc baøi taäp 1&2
*Taïi choã taäp ñoäng taùc trao tín gaäy.   
 
 
 
 
 
*Taïi choã taäp ñ/t tay khoâng nhaän tín gaäy:
 
 
+Moät soá ñ/t boå trôï:
*Chaïy böôùc nhoû
 
 
 
*Chaïy naâng cao ñuøi:
 
 
32’
 
4-6L
 
12’
 
4’
 
 
 
 
 
 
4’
 
 
 
 
 
2x30m
 
 
 
 
-G/v theo doõi vaø söõa sai cho h/s.
-(h1) caùch 1 caùnh tay
+G/v thò phaïm 2-3 laàn cho h/s naém.
-Taäp(h1)caùch 1 caùnh tay.
* TTCB:Ñöùng chaân tröôùc chaân sau,chaân cuøng beân vôùi tay caàm gaäy ôû phía sau,(tuøy theo ñoïan chaïy caàm gaäy tay phaûi hoaëc tay traùi)
* Ñ/T:Ñaùnh tay nhòp nhaøng khi coù tín gaäy veà tröôùc thì hoâ haáp(theo kieåu quy ñònh).
*TTCB:Ñöùng chaân tröôùc chaân sau khoâng caàm tín gaäy.
* Ñ/T:Thöïc hieän theo leänh cuûa giaùo vieân.HS ñaùnh tay töï nhieân khi GV hoâ haáp thì tay nhaän tín gaäy ñaùnh ra tröôùc vaø khi ñaùnh ra sau phaûi duoãi thaúng vaø ñöa saùt thaân ñeå nhaän tín gaäy(theo kieåu quy ñònh).
+G/v thò phaïm cho h/s naém sau ñoù taäp(h2)
x                          x  
x                          x               
x                     x
1

Giaùo aùn GDTC khoái 11                                                        Giaùo vieân: Hoaøng Vaên Tuaán


*Chaïy ñaïp sau;
 
 
*Chaïy goùt chaïm moâng:
*Chaïy taêng toác:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cuûng coá.
-Thaû loûng.
2x30m
 
 
 
2x30m
 
 
x30m
 
2x30m
x        (h2)           x           
G/v
* Moät chaân laøm truï chaân kia co goái ñöa baøn chaân veà tröôùc chaïm ñaát baèng ½ muõi baøn chaân treân ñieåm chaïm ñaát caùch baøn chaân truï 0,10m thaân thaû loûng chaân linh hoaït
*Naâng goái cao ngang hoâng caúng chaân thaû loûng chaïm ñaát baèng ½ chaân tröôùc ñieåm chaïm ñaát caùch baøn chaân truï 0,25-0,40m thaân thaû loûng ngöôøi khoâng nhaûy,
*Goái cao ngang hoâng caúng chaân vaø ñuoài vuoâng goùc chaân sau duoãi thaúng thaân ngöôøi ngaõ ra sau.
*Thaân ngöôøi thaúng chaïy baèng ½ baøn chaân tröôùc .
-Thöïc hieän laïi baøi taäp 1&2
-Taïi choã.
III/Keát thuùc:
-Nhaän xeùt.
-Phoå bieán g/a sau.
-Xuoáng lôùp.
5’
 
 
-Tinh thaàn giôø hoïc.
-OÂn ñ/t 1-15,hoïc 16-20(nam)
ñ/t 1-3,hoïc 4(nöõ),chaïy tieáp söùc.
-G/v giaûi taùn h/s khoeû.
                                                                                                                                 
 
                                       
 
 
 
1

Giaùo aùn GDTC khoái 11                                                        Giaùo vieân: Hoaøng Vaên Tuaán


TIEÁT :4
Baøi : THEÅ DUÏC NAM ,NÖÕ – CHAÏY TIEÁP SÖÙC
I/.Nhieäm vuï:
               -OÂn ñ/t 1-15 (nam),ñ/t 1-3 (nöõ).     
               -Hoïc ñ/t 16-20(nam),ñ/t 4 (nöõ).
               -Chaïy tieáp söùc:OÂn baøi taäp 1 vaø 2,moät soá ñ/t boå trôï giaùo vieân choïn.
II/ Muïc tieâu:
             -Nhôù kieán thöùc cuû.
              -Naém ñöôïc k/t ñ/t môùi.
              -Nghieâm tuùc töï giaùc tích cöïc trong giôø hoïc.
  - Đảm bảo an toàn trong tập luyện
 III/ Ñòa ñieåm, phöông tieän:
              -Saân tröôøng vaø tín gaäy:
Noäi dung
Thôøi gian vaø ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc.
I/Môû ñaàu:
-Nhaän lôùp.
-Phoå bieán y/c&n/v
 
 
 
 
-Khôûi ñoäng.
-Kieåm tra baøi cuû:
8’
 
 
 
 
 
 
4’
2’
 
-Caùn söï ñieåm danh baùo caùo.
-Ngaén goïn chính xaùc.
-Nhaän lôùp.




 

-(h1)caùch 1 caùnh tay.
-(h1)
-Laøm theo g/v hoaëc caùn söï.
- Thöïc hieän laïi 15 ñ/t (nam), 3 ñ/t (nöõ).
II/Cô baûn:
-Theå duïc
+OÂn ñ/t 1-15 nam vaø ñ/t 1-3 nöõ.
*Hoïc ñoäng taùc : 16-20 (nam):
+Ñoäng taùc 16:
 
 
+Ñoäng taùc 17:
+Ñoäng taùc 18:
 
 
+Ñoäng taùc 19:
+Ñoäng taùc 20:
 
*Hoïc ñoäng taùc 4 (nöõ)
 
-Chaïy tieáp söùc:
+OÂn baøi taäp 1&2,
+Baøi taäp boå trôï.
32’
 
4-6L
 
 
 
2-4L
 
 
2-4L
2-4L
 
 
2-4L
2-4L
 
2-4L
 
 
12’
 
-(h1) caùch 1 caùnh tay.
-G/v theo doõi vaø söõa sai cho h/s.
+G/v thò phaïm 2-3 laàn cho h/s naém & taäp(h1).
 
+Tung chaân ra sau thaønh tö theá naèm saáp choáng thaúng tay,muõi baøn chaân choáng ñaát,thaân ngöôøi thaúng.
+Co tay haï thaân vaø giöõ  thaêng baèng.
+Duoãi tay thaân ngöôøi thaønh tö theá naèm saáp choáng thaúng taymuõi baøn chaân choáng ñaát,thaân ngöôøi thaúng.
+Nhö ñoäng taùc 17
+Thu chaân thaønh tö theá ngoài xoåm,tì treân muõi baøn chaân hai tay choáng ñaát.
+TTCB:*Nhòp 1 baät nhaûy ñoàng thôøi gaäp caúng chaân traùi ra sau tay traùi ñöa ra tröôùc leân cao loøng baøn tay höôùng ra ngoaøi tay phaûi ñaùnh ra sau caêng thaân maét nhìn sang phaûi ra sau.
1

Giaùo aùn GDTC khoái 11                                                        Giaùo vieân: Hoaøng Vaên Tuaán


*Chaïy böôùc nhoû:
*Chaïy ñaïp sau:
*Chaïy naâng cao ñuøi:
*Chaïy goùt chaïm moâng;
*Chaïy taêng toác:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cuûng coá.
-Thaû loûng.
 
 
2x30m
2x30m
2x30m
 
2x30m
 
2x30m
*Nhòp 2:Baät nhaûy vaø haï tay veà TTCB
*Nhòp 3:Nhö nhòp 1 nhöng ñoåi beân sang phaûi.
*Nhòp 4:Nhö nhòp 2.
*Nhòp 5,6,7,8:Co goái traùi tay traùi tì vaøo goái traùi vaø baät nhaûy theo nhòp hoâ vaø quay thaân 360­­­­­ ñoä veà beân traùi.
 
-G/v theo doõi vaø söõa sai cho h/s.
-Taäp (h2)
x                          x  
x                          x               
x                     x
x        (h2)           x           
G/v
-2 h/s Thöïc hieän ñ/t 16-20(nam),ñ/t 4(nöõ).
-Taïi choã.
III/Keát thuùc:
-Nhaän xeùt.
-Phoå bieán g/a sau.
-Xuoáng lôùp.
5’
 
 
-Tinh thaàn giôø hoïc.
-OÂn ñ/t 1-20,(nam)ñ/t 1- 4(nöõ) chaïy tieáp söùc.
-G/v giaûi taùn h/s khoeû.
                                                                                                                                 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEÁT :5
1

Giaùo aùn GDTC khoái 11                                                        Giaùo vieân: Hoaøng Vaên Tuaán


Baøi : THEÅ DUÏC NAM ,NÖÕ – CHAÏY TIEÁP SÖÙC
I/.Nhieäm vuï:
               -OÂn ñ/t 1-20 (nam),ñ/t 1-4 (nöõ).     
               -Chaïy tieáp söùc:Hoïc xuaát phaùt ngöôøi soá 1 (baøi taäp 3 vaø 4),Xuaát phaùt cuûa ngöôøi nhaän tín gaäy 2-    .               3-4.
II/ Muïc tieâu:
             -Nhôù kieán thöùc cuû.
              -Naém ñöôïc k/t ñ/t môùi.
              -Nghieâm tuùc töï giaùc tích cöïc trong giôø hoïc.
  - Đảm bảo an toàn trong tập luyện
 III/ Ñòa ñieåm, phöông tieän:
              -Saân tröôøng vaø tín gaäy:
Noäi dung
Thôøi gian vaø ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc.
I/Môû ñaàu:
-Nhaän lôùp.
-Phoå bieán y/c&n/v
 
 
 
 
-Khôûi ñoäng.
-Kieåm tra baøi cuû:
8’
 
 
 
 
 
 
4’
2’
 
-Caùn söï ñieåm danh baùo caùo.
-Ngaén goïn chính xaùc.
-Nhaän lôùp.




 

-(h1)caùch 1 caùnh tay.
-(h1)
-Laøm theo g/v hoaëc caùn söï.
-Thöïc hieän laïi ñ/t 1-20(nam), 1-3 ñ/t (nöõ).
 
II/Cô baûn:
-Theå duïc
+OÂn ñ/t 1-20nam vaø ñ/t 1-4 nöõ.
-Chaïy tieáp söùc:
+Hoïc k/t x/p cuûa ngöôøi soá 1(baøi taäp 3 vaø 4):
 
 
 
+Hoïc k/t nhaän tín gaäy cuûa ngöôøi 2,3,4
 
 
 
 
 
 
 
32’
 
4-6L
 
12’
4’
 
 
 
 
 
4’
 
-G/v theo doõi vaø söõa sai cho h/s.
-(h1) caùch 1 caùnh tay.
 
-G/v thò phaïm 2-3 laàn cho h/s naém (h1)
+X/p thaáp vôùi baøn ñaïp vaø caàm gaäy ôû tay phaûi khi tay choáng ñaát ngoùn vaø ngoùn toû taùch nhö ño gan choáng saùt phía sau vaïch x/p naém tín gaäy baèng caùc ngoùn coøn laïi ,baøn ñaïp ñoùng leäch sang beân phaûi oâ chaïy.k/t x/p theo caùc leänh “Vaøo choã-saün saøng-chaïy”
* TTCB:Töøng ñoâi soá 1 vaø 3 caàm tín gaäy vaø ñöùng sau soá 2 & 4 ñöùng chaân tröôùc chaân sau,thaân treân hôi ngaõ veà tröôùc,ngöôøi nhaän ñöùng leäch sang beân sau cho tay nhaän tín gaäy thaúng haøng vôùi tay trao tín gaäy cuûa ngöôøi phía sau.
* Ñ/t:khi g/v hoâ baét ñaàu taát caû ñaùnh tay nhòp nhaøng,khi thaáy ñ/t oån ñònh thì ngöôøi tröôùc phaùt tín hieäu ñeå trao vaø nhaän gaäy theo kieåu ñaõ choïn.        
1

Giaùo aùn GDTC khoái 11                                                        Giaùo vieân: Hoaøng Vaên Tuaán


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cuûng coá.
-Thaû loûng.
 
*Taäp nhö baøi taäp 3 nhöng di chuyeån (h2) 
+Taäp (h2)
      
       
                            
        C.S  (h2) 
xxxxx
xxxxx
-2 h/s nhaéc laïi k/t xuaát phaùt ngöôøi soá 2-3-4.
-Taïi choã.                                            
III/Keát thuùc:
-Nhaän xeùt.
-Phoå bieán g/a sau.
-Xuoáng lôùp.
5’
 
 
-Tinh thaàn giôø hoïc.
-OÂn ñ/t 1-20,hoïc 21-30(nam),ñ/t 1- 4,hoïc 5-6(nöõ) ,chaïy tieáp söùc.
-G/v giaûi taùn h/s khoeû.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEÁT :6
1

Giaùo aùn GDTC khoái 11                                                        Giaùo vieân: Hoaøng Vaên Tuaán


Nguồn:Sinh Nguyễn Xuân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử giáo án thể dục 11 trọn bộ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao_an_11_ky_1.doc[0.67 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
z1q00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-21 15:46:50
Loại file
doc
Dung lượng
0.67 M
Trang
1
Lần tải
2
Lần xem
13
giáo án điện tử giáo án thể dục 11 trọn bộ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • giao an the duc tron bo
  Thể dục
  giao an the duc tron bo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2008

  Xem: 40

 • giao an the duc tron bo
  Ngữ văn
  giao an the duc tron bo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2012

  Xem: 0

 • giao an the duc tron bo
  Ngữ văn
  giao an the duc tron bo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2009

  Xem: 34

 • Giáo án Thể dục 11 - Trọn bộ
  Thể dục 10
  Giáo án Thể dục 11 - Trọn bộ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2013

  Xem: 1

 • giao an the duc 11 tron bo nam 013
  Thể dục
  giao an the duc 11 tron bo nam 013

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2013

  Xem: 0

 • giáo án thể dục khối 11.trọn bộ
  Thể dục 8
  giáo án thể dục khối 11.trọn bộ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2011

  Xem: 11

 • giáo án thể dục 11 trọn bộ new.
  Thể dục 12
  giáo án thể dục 11 trọn bộ new.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 508

 • Giáo an Thể dục 11 trọn bộ
  Thể dục 11
  Giáo an Thể dục 11 trọn bộ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2013

  Xem: 6

 • giáo án thể dục 11 trọn bộ
  Thể dục 11
  giáo án thể dục 11 trọn bộ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 2

 • thể dục 11 trọn bộ
  Thể dục 11
  thể dục 11 trọn bộ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2009

  Xem: 1508

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU