Giáo án thể dục 7 tiết 66,67

giáo án điện tử Thể dục
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2018-05-15 16:17:28 Tác giả Hùng Trần Mạnh loại .doc kích thước 0.09 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tröôøng THCS Liêng Trang Giáo Án TD 7 Giaùo aùn soá : 66 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát theo ppct :66 Bật Nhảy : Kiểm tra 1 tiết. NS :06/04/2017 Noäi dung : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MỞ ĐẦU 1.Nhaän lôùp 2.Giôùi thieäu NDYC 3.Kieåm tra baøi cuõ 4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân… - Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp - Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø kieåm tra - Xoay caùc khôùp, e

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tröôøng THCS Liêng Trang                                                                                                           Giáo Án TD 7  
                                          

Giaùo aùn soá      : 66     NOÄI DUNG BAØI DAÏY
Tieát theo ppct :66               Bật Nhảy : Kiểm tra 1 tiết.
NS :06/04/2017                     Noäi dung : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
 
 
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MỞ ĐẦU
1.Nhaän lôùp
2.Giôùi thieäu NDYC
3.Kieåm tra baøi cuõ
 
4. Khôûi ñoäng : Chung          Chuyeân moân…
 
- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp
- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø kieåm tra
 
 
- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang.
- Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.
CÔ BAÛN
 
1. Bật nhảy
Kieåm tra : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
 
* Thang ñieåm kieåm tra
 
- Ñieåm “Đạt” :  Thöïc hieän ñuùng  kó thuaät  ñoäng tác hoặc thöïc hieän töông ñoái ñuùng  kó  thuaät caû 2 lần nhảy.
 
- Ñieåm “Chưa đạt” :  Caû 2 laàn nhảy đều không thực hiện được kĩ thuật
                                     động tác.
 
- Gv có thể kiểm tra các câu hỏi phụ về lý thuyết để nâng thành tích với
những học sinh chưa đạt.
 
KẾT THUÙC
Củng cố
Thả lỏng
Nhận xeùt
Daên doø
 
 
- Ruõ tay, thaû loûng toaøn thaân, phôi caù, ñaám löng nheï
- Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát kieåm tra
- Kiểm tra chaïy beàn  
 
 
Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
 
 
 
 
 
 
Gv: TRẦN MẠNH HÙNG
 


Tröôøng THCS Liêng Trang                                                                                                           Giáo Án TD 7  
                                          

MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU                                                                                                 Tieát theo ppct : 66                                                                        
-Bieát caùch thöïc hiện kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng                NS: 06/04/2018
qua xà.                                                                                                                                     ND: 10/04/2018
- Thöïc hieän cô baûn ñuùng kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.                                   
* Địa điểm-Phương tiện :Sâaân trường, vệ sinh nôi kieåm tra , GA, SÑCN, coät doïc, xà ngang, nệm.
 
ĐLVĐ
PHÖÔNG PHAÙP  VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
6-8’
1-3’
2lx8n
 
1x2l
 
Đội hình 4 haøng ngang cự li hẹp
Gv nhận lớp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp                x    x     x     x     x    x                         
Đội hình 4 haøng ngang cöï li roäng                                   x     x     x     x     x    x
dưới sự điều khiển của ban caùn söï lớp                                 x     x     x    x     x    x
Đội hình 4 haøng ngang cöï li hẹp.                                    x     x      x    x     x    x
                                                                                                            GV.
 
32-34’
 
 
1hs
1x2l
TRÖÏC QUAN
 
? Bật nhảy:
Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi
thẳng qua xà.  
Gv neâu nhöõng yeâu caàu khi kieåm tra                                                         
Gv goïi 1 hs leân thöïc hieän hs khaùc chuaån bò                                           
 
- Caùc nhoùm khaùc chuaån bò
- Kieåm tra laàn 2 khoâng đánh giá tối đa.                                        
                                                                                                                            Gv
 
 
                               
                               
                               
                                                                               
 
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
 
Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li heïp                                            
Ñoäi hình 4haøng ngang cöï li roäng                                                
Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li heïp                                            
                                                                                            
                                                                                                            
 
 
 
 
Gv: TRẦN MẠNH HÙNG
 


Tröôøng THCS Liêng Trang                                                                                                           Giáo Án TD 7  
                                          

Giaùo aùn soá       :67     NOÄI DUNG BAØI DAÏY
Tieát theo ppct  :67                Chạy bền : Kiểm tra một tiết.
NS :10/04/2018                     Nội dung : Chạy bền 500m không tính thời gian.
 
 
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MỞ ĐẦU
1.Nhaän lôùp
2.Giôùi thieäu NDYC
3.Kieåm tra baøi cuõ
4. Khôûi ñoäng : Chung          Chuyeân moân…
 
- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp
- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø kieåm tra
 
- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang.
- CBN – NCÑ - GCM.
CÔ BAÛN
 
1. Chạy bền:
Kieåm tra :
Chạy bền 500m không tính thời
gian.
 
 
* Thang ñieåm kieåm tra
 
- Ñieåm “Đạt” :  Chạy hết cự li không tính thời gian.
 
- Ñieåm “Chưa đạt” :  Không thực hiện nội dung kiểm tra theo yêu cầu
                                    khi không có lý do.
 
- Gv coù theå kieåm tra caùc caâu hoûi veà lý thuyết để kiểm tra những học
sinh có lý do về sức khỏe.
 
KẾT THUÙC
Củng cố
Thả lỏng
Nhận xeùt
Daên doø
 
 
- Ruõ tay, thaû loûng toaøn thaân, phôi caù, ñaám löng nheï
- Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát kieåm tra
- Ôn tập bài thể dục chuẩn bị kiểm tra học kì 2.  
 
 
Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
 
 
 
 
 
 
 
 
Gv: TRẦN MẠNH HÙNG
 


Tröôøng THCS Liêng Trang                                                                                                           Giáo Án TD 7  
                                          

MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU                                                                                                  Tieát theo ppct : 67                                                                       
- Bieát caùch thöïc hiện kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên                                             NS: 10/04/2018
- Thöïc hieän cô baûn ñuùng kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy hết cự li                 ND: 16/04/2018
* Địa điểm-Phương tiện :Sâaân trường, vệ sinh nôi kieåm tra, GA, SÑCN, đường chạy, dụng cụ y tế.
 
ĐLVĐ
PHÖÔNG PHAÙP  VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
6-8’
1-3’
2lx8n
 
1x2l
 
Đội hình 4 haøng ngang cự li hẹp                     
Gv nhận lớp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp                                                       
Đội hình 4 haøng ngang cöï li roäng                      
dưới sự điều khiển của ban caùn söï lớp                                          
Đội hình 4 haøng ngang cöï li hẹp.                                                * GV
 
32-34’
 
 
 
500m
5-7hs
1x1l
TRÖÏC QUAN
 
? Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên cự li 500m không tính thời gian
Gv neâu nhöõng yeâu caàu khi kieåm tra                                                         
Gv goïi từng tốp 5 - 7 hs leân thöïc hieän.
                                                    
- Caùc nhoùm khaùc chuaån bò  
- Kieåm tra đảm bảo an toàn và sức khỏe của hs.
 
 
 
 
                                                                         
            
                                                                                      
                                                
                               
                                                  Gv                                                                                            
                                                               
 
 
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
 
Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li heïp                                            
Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li roäng                                              
Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li heïp                                            
                                                                                            
                                                                                                            
 
 
Gv: TRẦN MẠNH HÙNG
 


Nguồn:Hùng Trần Mạnh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án thể dục 7 tiết 66,67
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao_an_TD7_tiet_6667.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
y7m00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-15 16:17:28
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
giáo án điện tử Giáo án thể dục 7 tiết 66,67

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án thể dục 7 tiết 66,67
  Thể dục
  Giáo án thể dục 7 tiết 66,67

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án thể dục 7 tiết 66,67
  Trần Mạnh Hùng
  Giáo án thể dục 7 tiết 66,67

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trần Mạnh Hùng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án TD7 tiết 66,67
  Thể dục
  Giáo án TD7 tiết 66,67

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0

 • giáo án thể dục tiết 67
  Trần Mạnh Hùng
  giáo án thể dục tiết 67

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trần Mạnh Hùng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2013

  Xem: 0

 • Giáo án TD7 tiết 66,67
  Liêng Jrang Ha Dim
  Giáo án TD7 tiết 66,67

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Liêng Jrang Ha Dim

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2017

  Xem: 0

 • giáo án thể dục tiết 67
  Thể dục
  giáo án thể dục tiết 67

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2013

  Xem: 9

 • giáo án thể dục tiết 67
  Thể dục
  giáo án thể dục tiết 67

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2013

  Xem: 0

 • giáo án thể dục tiết 66
  Trần Mạnh Hùng
  giáo án thể dục tiết 66

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trần Mạnh Hùng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2013

  Xem: 0

 • giáo án thể dục tiết 66
  Trần Mạnh Hùng
  giáo án thể dục tiết 66

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trần Mạnh Hùng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2013

  Xem: 0

 • giáo án thể dục tiết 66
  Thể dục
  giáo án thể dục tiết 66

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2013

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU