Giáo án thể dục 7 tiết 66,67

giáo án Trần Mạnh Hùng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
y7m00q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/15/2018 4:17:28 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án số : 66 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct :66 Bật Nhảy : Kiểm tra 1 tiết. NS :06/04/2017 Nội dung : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.  PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án thể dục 7 tiết 66,67, Giáo Án Trần Mạnh Hùng , Giáo án điện tử Giáo án thể dục 7 tiết 66,67, doc, 1 trang, 0.09 M, Trần Mạnh Hùng chia sẽ bởi Hùng Trần Mạnh đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-the-duc-7-tiet-66A67.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Giáo án số : 66 NỘI DUNG BÀI DẠY
Tiết theo ppct :66 Bật Nhảy : Kiểm tra 1 tiết.
NS :06/04/2017 Nội dung : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT


1.Nhận lớp
2.Giới thiệu NDYC
3.Kiểm tra bài cũ

4. Khởi động : Chung Chuyên môn…

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ kiểm tra
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang.
- Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.

CƠ BẢN
1. Bật nhảy
Kiểm tra : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

* Thang điểm kiểm tra
- Điểm “Đạt” : Thực hiện đúng kĩ thuật động tác hoặc thực hiện tương đối đúng kĩ thuật cả 2 lần nhảy.
- Điểm “Chưa đạt” : Cả 2 lần nhảy đều không thực hiện được kĩ thuật
động tác.
- Gv có thể kiểm tra các câu hỏi phụ về lý thuyết để nâng thành tích với
những học sinh chưa đạt.


THÚC
xét
Dăn dò


- Rũ tay, thả lỏng toàn thân, phơi cá, đấm lưng nhẹ
- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết kiểm tra
- tra chạy bền


Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 66
-Biết cách thực hiện kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng NS: 06/04/2018
qua xà. ND: 10/04/2018
- Thực hiện cơ bản đúng thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
* -:Sâân , sinh nơi kiểm tra , GA, SĐCN, cột dọc, xà ngang, nệm.

ĐLVĐ
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

6-8’
1-3’
2lx8n
1x2l

hình 4 hàng ngang li
Gv – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp x x x x x x
hình 4 hàng ngang cự li rộng x x x x x x
an cán sự x x x x x x
hình 4 hàng ngang cự li . x x x x x x
GV.

32-34’
1hs
1x2l
TRỰC QUAN
? Bật nhảy:
Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi
thẳng qua xà.
Gv nêu những yêu cầu khi kiểm tra
Gv gọi 1 hs lên thực hiện hs khác chuẩn bị

- Các nhóm khác chuẩn bị
- Kiểm tra lần 2 không đánh giá tối đa.
(Gv

( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( (

3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l

Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp ( ( ( ( ( (
Đội hình 4hàng ngang cự li rộng ( ( ( ( ( (
Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( (
(


Giáo án số :67 NỘI DUNG BÀI DẠY
Tiết theo ppct :67 Chạy bền : Kiểm tra một tiết.
NS :10/04/2018 Nội dung : Chạy bền 500m không tính thời gian.

PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT


1.Nhận lớp
2.Giới thiệu NDYC
3.Kiểm tra bài cũ
4. Khởi động : Chung Chuyên môn…

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ kiểm tra
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang.
- CBN – NCĐ - GCM.

CƠ BẢN
1. Chạy bền:
Kiểm tra :
Chạy bền 500m không tính thời
gian.

* Thang điểm kiểm tra
- Điểm “Đạt” : Chạy hết cự li không tính thời gian.
- Điểm “Chưa đạt” : Không thực hiện nội dung kiểm tra theo yêu cầu
khi không có lý do.
- Gv có thể kiểm tra các câu hỏi về lý thuyết để kiểm tra những học
sinh có lý do về sức khỏe.


THÚC

 


Tröôøng THCS Liêng Trang                                                                                                           Giáo Án TD 7  

                                          

Giaùo aùn soá      : 66     NOÄI DUNG BAØI DAÏY

Tieát theo ppct :66               Bật Nhảy : Kiểm tra 1 tiết.

NS :06/04/2017                     Noäi dung : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

 

 

PHAÀN VAØ NOÄI DUNG

YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT

M ĐẦU

1.Nhaän lôùp

2.Giôùi thieäu NDYC

3.Kieåm tra baøi cuõ

 

4. Khôûi ñoäng : Chung          Chuyeân moân

 

- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp

- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø kieåm tra

 

 

- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang.

- Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.

CÔ BAÛN

 

1. Bật nhảy

Kieåm tra : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

 

* Thang ñieåm kieåm tra

 

- ÑieåmĐạt”Thöïc hieän ñuùng  kó thuaät  ñoäng tác hoặc thöïc hieän töông ñoái ñuùng  kó  thuaät caû 2 lần nhảy.

 

- Ñieåm “Chưa đạt” :  Caû 2 laàn nhảy đều không thực hiện được kĩ thuật

                                     động tác.

 

- Gv có thể kiểm tra các câu hỏi phụ về lý thuyết để nâng thành tích với

những học sinh chưa đạt.

 

KT THUÙC

Cng c

Th lng

Nhn xeùt

Daên doø

 

 

- Ruõ tay, thaû loûng toaøn thaân, phôi caù, ñaám löng nheï

- Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát kieåm tra

- Kiểm tra chaïy beàn  

 

 

Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

 

Gv: TRẦN MẠNH HÙNG

 


Tröôøng THCS Liêng Trang                                                                                                           Giáo Án TD 7  

                                          

MC TIEÂU – YEÂU CAÀU                                                                                                 Tieát theo ppct : 66                                                                        

-Bieát caùch thöïc hiện kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng                NS: 06/04/2018

qua xà.                                                                                                                                     ND: 10/04/2018

- Thöïc hieän cô baûn ñuùng kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.                                   

* Địa đim-Phương tin :aân trường, v sinh nôi kieåm tra , GA, SÑCN, coät doïc, xà ngang, nệm.

 

ĐLVĐ

PHÖÔNG PHAÙP  VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI

6-8’

1-3’

2lx8n

 

1x2l

 

Đội hình 4 haøng ngang c li hp

Gv nhn lp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp                x    x     x     x     x    x                         

Đội hình 4 haøng ngang cöï li roäng                                   x     x     x     x     x    x

dưới s điu khin ca ban caùn söï lp                                 x     x     x    x     x    x

Đội hình 4 haøng ngang cöï li hp.                                    x     x      x    x     x    x

                                                                                                            GV.

 

32-34’

 

 

1hs

1x2l

TRÖÏC QUAN

 

? Bật nhảy:

Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi

thẳng qua xà.  

Gv neâu nhöõng yeâu caàu khi kieåm tra                                                         

Gv goïi 1 hs leân thöïc hieän hs khaùc chuaån bò                                           

 

- Caùc nhoùm khaùc chuaån bò

- Kieåm tra laàn 2 khoâng đánh giá tối đa.                                        

                                                                                                                            Gv

 

 

                              

                              

                              

                                                                              

 

3-5’

1x1l

2lx8n

1x1l

 

Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li heïp                                           

Ñoäi hình 4haøng ngang cöï li roäng                                               

Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li heïp                                           

                                                                                           

                                                                                                            

 

 

 

 

Gv: TRẦN MẠNH HÙNG

 


Tröôøng THCS Liêng Trang                                                                                                           Giáo Án TD 7  

                                          

Giaùo aùn soá       :67     NOÄI DUNG BAØI DAÏY

Tieát theo ppct  :67                Chạy bền : Kiểm tra một tiết.

NS :10/04/2018                     Nội dung : Chạy bền 500m không tính thời gian.

 

 

PHAÀN VAØ NOÄI DUNG

YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT

M ĐẦU

1.Nhaän lôùp

2.Giôùi thieäu NDYC

3.Kieåm tra baøi cuõ

4. Khôûi ñoäng : Chung          Chuyeân moân

 

- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp

- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø kieåm tra

 

- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang.

- CBN – NCÑ - GCM.

CÔ BAÛN

 

1. Chạy bền:

Kieåm tra :

Chạy bền 500m không tính thời

gian.

 

 

* Thang ñieåm kieåm tra

 

- ÑieåmĐạt”Chạy hết cự li không tính thời gian.

 

- Ñieåm “Chưa đạt” :  Không thực hiện nội dung kiểm tra theo yêu cầu

                                    khi không có lý do.

 

- Gv coù theå kieåm tra caùc caâu hoûi veà lý thuyết để kiểm tra những học

sinh có lý do về sức khỏe.

 

KT THUÙC

Cng c

Th lng

Nhn xeùt

Daên doø

 

 

- Ruõ tay, thaû loûng toaøn thaân, phôi caù, ñaám löng nheï

- Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát kieåm tra

- Ôn tập bài thể dục chuẩn bị kiểm tra học kì 2.  

 

 

Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv: TRẦN MẠNH HÙNG

 


Tröôøng THCS Liêng Trang                                                                                                           Giáo Án TD 7  

                                          

MC TIEÂU – YEÂU CAÀU                                                                                                  Tieát theo ppct : 67                                                                       

- Bieát caùch thöïc hiện kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên                                             NS: 10/04/2018

- Thöïc hieän cô baûn ñuùng kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy hết cự li                 ND: 16/04/2018

* Địa đim-Phương tin :aân trường, v sinh nôi kieåm tra, GA, SÑCN, đường chạy, dụng cụ y tế.

 

ĐLVĐ

PHÖÔNG PHAÙP  VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI

6-8’

1-3’

2lx8n

 

1x2l

 

Đội hình 4 haøng ngang c li hp                    

Gv nhn lp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp                                                       

Đội hình 4 haøng ngang cöï li roäng                     

dưới s điu khin ca ban caùn söï lp                                         

Đội hình 4 haøng ngang cöï li hp.                                                * GV

 

32-34’

 

 

 

500m

5-7hs

1x1l

TRÖÏC QUAN

 

? Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên cự li 500m không tính thời gian

Gv neâu nhöõng yeâu caàu khi kieåm tra                                                         

Gv goïi từng tốp 5 - 7 hs leân thöïc hieän.

                                                    

- Caùc nhoùm khaùc chuaån bò  

- Kieåm tra đảm bảo an toàn và sức khỏe của hs.

 

 

 

 

                                                                         

            

                                                                                     

                                                

                              

                                                  Gv                                                                                            

                                                               

 

 

3-5’

1x1l

2lx8n

1x1l

 

Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li heïp                                           

Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li roäng                                             

Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li heïp                                           

                                                                                           

                                                                                                            

 

 

Gv: TRẦN MẠNH HÙNG

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án thể dục 7 tiết 66,67
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU