Giáo án thể dục 7 tiết 70

giáo án Thể dục
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
37m00q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/15/2018 4:28:42 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án số : 70 DUNG BÀI DẠY theo ppct: 70tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể NS : 16/04/2018  VÀ DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT   1.Nhận lớp 2.Giới thiệu ND YC 3.Kiểm tra bài cũ 4. Khởi động :,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án thể dục 7 tiết 70, Giáo Án Thể Dục , Giáo án điện tử Giáo án thể dục 7 tiết 70, doc, 1 trang, 0.07 M, Thể dục chia sẽ bởi Hùng Trần Mạnh đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-the-duc-7-tiet-70.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Giáo án số : 70 DUNG BÀI DẠY
theo ppct: 70 tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
NS : 16/04/2018

VÀ DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT


1.Nhận lớp
2.Giới thiệu ND YC
3.Kiểm tra bài cũ
4. Khởi động : Chung Chuyên môn…

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp
- Gv : Bật nhảy - chạy bền
- Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, …. ép dọc – Ngang,
- Chạy bước nhỏ, bật nhảy tại chỗ. xuất phát thấp – chạy lao 15m.


1. Bật xa:
- chỗ bật xa bằng hai chân.
2. nhanh:
- Chạy nhanh 60m

(Thang điểm kiểm tra tiêu chuẩn RLTT bật xa:
Mức
Nội dung
Thành tích nam
Thành tích nữ
Ghi chú

Đạt
Bật xa (cm)
170
155
Tuổi 13

khá

180
165


Giỏi

195
175- Chưa đạt yêu cầu: Thành tích chưa đạt mức rèn luyện thân thể.
(Thang điểm kiểm tra tiêu chuẩn RLTT chạy 60m:
Mức
Nội dung
Thành tích nam
Thành tích nữ
Ghi chú

Đạt
60m (s)
11
11.9
Tuổi 13

khá

10.2
11.2


Giỏi

9.5
10.4- Chưa đạt yêu cầu: Thành tích chưa đạt mức rèn luyện thân thể.
*Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn chạy ngắn đạt mức thành tích RLTT..

KẾT THÚC
Củng cố
Thả lỏng
Nhận xét
Dặn dò:

- Cách điều hòa khí thở khi chạy và kĩ thuật huy động sức bật.
- Chân – tay – toàn thân, động tác điều hòa.
- Gv nhận xét tình hình học tập của học sinh qua giờ học.
- Ôn các nội dung đã học, luyện tập chạy bền vào buổi sáng.


Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………………………
TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 70
Biết cách, thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn chạy ngắn, NS: 16/04/2018
- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật bật xa. ND: /04/2018
Thành tích đạt mức RLTT trở lên..
* -:Sâân , sinh nơi tập luyện, Giáo án, sổ điểm, đường chạy đúng cự li và an toàn, sân bật xa, đồng hồ bấm giờ.

gian
PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

 6 - 8’
1-3’
1x1l
2lx8n

hình 4 hàng ngang li
Gv – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp
hình vòng tròn cự li rộng,
an cán sự
hình 4 hàng ngang cự li ,

30-34’
10 – 15p
1x1l
15 – 20p
60m
1x1l
4-5hs
TRỰC QUAN – LÀM MẪU- GIẢNG GIẢI- SỮA SAI – PHÂN NHÓM
Bật nhảy
- GV đọc thang điểm, cách thức phương pháp kiểm tra theo giới tính.

* GV
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x xx x x xx
nhanh: GV đọc thang điểm, cách thức – phương pháp kiểm tra theo nhóm sức khỏe.
XXXX

CB XP 60m Đích Giảm tốc

Gv gọi tên lần lượt theo nhóm nam kiểm tra trước, nữ kiểm tra sau.

 3-5p
1-2l

3 hàng ngang li ( ( ( ( ( (
hình 3 hàng so le li ( ( ( ( ( (
hình 3 hàng ngang li ( ( ( ( ( (
(Gv 


Tröôøng THCS Liêng Trang                                                                                                            Giáo án TD 7

 

Giaùo aùn soá :    70               NI DUNG BAØI DAÏY

Tiết theo ppct: 70  Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể

NS : 16/04/2018                                

PHN VAØ NI DUNG

YEÂU CAÀU VAØ  PHAÂN TÍCH  KÓ THUAÄT

M ĐẦU

1.Nhaän lôùp

2.Giôùi thieäu ND YC

3.Kieåm tra baøi cuõ

4. Khôûi ñoäng : Chung          Chuyeân moân

 

- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp

- Gv nhn lp gii thiu : Baät nhaûy - chaïy beàn

 

- Xoay caùc khôùp,coå tay, coå chaân, hoâng, …. eùp doïc – Ngang,

- Chaïy böôùc nhoû, baät nhaûy taïi choã. xuất phát thấp – chạy lao 15m.

CƠ BN

1. Baät xa:

- Tại chỗ bật xa bằng hai chân.

 

 

 

 

 

2. Chạy nhanh:

- Chạy nhanh 60m

 

Thang điểm kiểm tra tiêu chuẩn RLTT bật xa:

 

Mức

Nội dung

Thành tích nam

Thành tích nữ

Ghi chú

Đạt

Bật xa (cm)

170

155

Tuổi 13

khá

180

165

Giỏi

195

175

 

- Chưa đạt yêu cầu: Thành tích chưa đạt mức rèn luyện thân thể.

 

Thang điểm kiểm tra tiêu chuẩn RLTT chạy 60m:

 

Mức

Nội dung

Thành tích nam

Thành tích nữ

Ghi chú

Đạt

60m (s)

11

11.9

Tuổi 13

khá

10.2

11.2

Giỏi

9.5

10.4

 

- Chưa đạt yêu cầu: Thành tích chưa đạt mức rèn luyện thân thể.

 

*Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn chạy ngắn đạt mức thành tích RLTT..

 

KẾT THÚC

Củng cố

Thả lỏng

Nhận xét

Dặn dò:

 

- Cách điều hòa khí thở khi chạy và kĩ thuật huy động sức bật.

- Chân – tay – toàn thân, động tác điều hòa.

- Gv nhận xét tình hình học tập của học sinh qua giờ học.

- Ôn các nội dung đã học, luyện tập chạy bền vào buổi sáng.

 

 

Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………………………

GV: TRẦN MẠNH HÙNG

 


Tröôøng THCS Liêng Trang                                                                                                            Giáo án TD 7

MC TIEÂU – YEÂU CAÀU                                                                                     Tieát theo ppct : 70                                                                     

-         Biết cách, thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn chạy ngắn,                         NS: 16/04/2018                                                                        

Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật bật xa.                      ND:      /04/2018

-         Thành tích đạt mức RLTT trở lên..

* Địa đim-Phương tin :Sâaân trường, v sinh nôi taäp luyeän, Giaùo aùn, soå ñieåm, đường chạy đúng cự li và an toàn, sân bật xa, đồng hồ bấm giờ.

Thi gian

PHƯƠNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI

 6 - 8

1-3’

1x1l

2lx8n

 

 

Đội hình 4 haøng ngang c li hp

Gv nhn lp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp                                         

Đội hình voøng troøn cöï li roäng,

dưới s điu khin ca ban caùn söï lp

Đội hình 4 haøng ngang cöï  li hp,

 

30-34’

10 – 15p

 

1x1l

 

 

 

 

 

 

 

15 – 20p

 

60m

1x1l

4-5hs

TRỰC QUAN – LÀM MẪU- GIẢNG GIẢI- SỮA SAI – PHÂN NHÓM

  1. Baät  nhaûy

- GV đọc thang điểm, cách thức phương pháp kiểm tra theo giới tính.

  

 * GV

  x x x x x x x  x              

                  x x x x x x x x       

                  x x x xx x x xx

 

  1. Chạy nhanh: GV đọc thang điểm, cách thức – phương pháp kiểm tra theo nhóm sức khỏe.

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

                 CB    XP                           60m                                 Đích     Giảm tốc

 

-         Gv gọi tên lần lượt theo nhóm nam kiểm tra trước, nữ kiểm tra sau.

 

         3-5p

 

1-2l

 

Độihình 3 haøng ngang c li hp                                             

Đội hình 3 hàng so le c li rng                                        

Đội hình 3 haøng  ngang c li hp                                            

                                                                                                     Gv     

 

 

GV: TRẦN MẠNH HÙNG

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án thể dục 7 tiết 70
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU