Giáo Án Trần Mạnh Hùng:Giáo Án Thể Dục 9 Tiết 57,58

giáo án điện tử Thể dục
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
b8m00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-15 16:31:01
Loại file
doc
Dung lượng
0.14 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

GIAÙO AÙN SOÁ: 57 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát theo PPCT: 57 TTTC (BC19): Phaùt boùng thaáp tay chính dieän nöõ. NS: 08/ 03/ 2018 phaùt boùng cao tay chính dieän, ñaäp boùng nam, đấu tập. Ñaù caàu: OÂn d

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

GIAÙO AÙN SOÁ: 57              NOÄI DUNG BAØI DAÏY
Tieát theo PPCT: 57            TTTC (BC19): Phaùt boùng thaáp tay chính dieän nöõ.
 NS: 08/ 03/ 2018                                           phaùt boùng cao tay chính dieän, ñaäp boùng nam, đấu tập.
                                              Ñaù caàu: OÂn di chuyeån böôùc ñôn ra tröôùc, cheách traùi, phaûi, taâng caàu.                  .                                                             baèng ñuøi, mu baøn chaân, chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân.                                      
 
 
PHAÀN NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MÔÛ ÑAÀU
1. Nhận lớp
2. Giới thiệu NDYC
3. Kieåm tra baøi cuõ
 
4. Khôûi ñoäng: chung chuyên môn
 
- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp.
- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø hoïc.
 
 
- Xoay caùc khôùp, eùp doïc –ngang.
- Böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng.
CÔ BAÛN
1. TTTC (Boùng chuyeàn)
? Phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình, chính dieän.
 
 
? Ñaáu taäp.
 
 
2. Ñaù caàu:  
? Di chuyeån böôùc ñôn ra tröôùc, cheách traùi, phaûi,
 
 
 
? taâng caàu baèng ñuøi,
 
? mu baøn chaân,
? chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân                                      
 
Yeâu caàu: - Thöïc hieän phaùt boùng töông ñoái toát phaùt boùng, ñaäp boùng vaø ñaáu taäp.
- Thöïc hieän töông ñoái toát caùc kó thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän, nghieâng mình.
- Boùng qua löôùi leân cao theo hình voøng cung.
- Phoái keát hôïp toaøn thaân nhòp nhaøng, ñoàng thôøi tung boùng khi phaùt.
+ Moãi ñoäi 3 hs chia ñeàu 4 toå.
+ Thi ñaáu loaïi tröïc tieáp.
+ Caùc hs coøn laïi laøm troïng taøi.
Yeâu caàu: - Thöïc hieän töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï, taâng caàu.
- Chaân thuaän ñaët sau, chaân thaêng ñaët tröôùc, tay buoäng töï nhieân,maét höôùng tröôùc, khuîu goái.
- Duøng löïc cuûa chaân thuaän vaø keát hôïp vôùi chaân laêng ñaïp maïnh xuoáng ñaát theo höôùng cheách traùi, phaûi, tröôùc.
- Ñoäng taùc laëp laïi nhieàu laàn.
- Chaân thuaän naâng cao ñuøi, ñieåm tieáp xuùc caàu baèng ñuøi,maét luoân nhìn theo caàu, taâng caàu nhieàu laàn keát hôïp vôùi di chuyeån ñeå taâng caàu.
- Töông töï nhö taâng caàu baèng ñuøi nhöng ñieåm tieáp xuùc caàn baèng mu baøn chaân.
- Thöïc hieän theo nhoùm, haïn cheá ñeå caàu rôi keát hôïp caùc böôùc tröôït.
KEÁT THUÙC
1. Cuûng coá
2. Thaû loûng
3. Nhaän xeùt
4. Dặn dò
 
- Taâng caàu baèng ñuøi.    
- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ. 
- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học.
- OÂn tập moät soá ñoäng taùc boå trôï Boùng chuyeàn – ñaù caàu.
 
IV. RÚT KINH NGHIỆM:……………………………………………................................................
 
MUÏC TIEÂU – YÊU CẦU                                                                                       Tiết theo PPCT: 57
- Bieát caùch thöïc hieän phaùt boùng, ñaäp boáng vaø daáu taäp.                                         NS: 08/ 03/ 2018

- Thöïc hieän ñöôïc phaùt boùng, ñaäp boáng vaø daáu taäp.                                                ND: 13 / 03/ 2018
- Bieát caùch thöïc hieân caùc baøi taäp boå trôï, taâng caàu baèng ñuøi,mu baøn chaân, chuyeàn caàu theo nhoùm.
- Thöïc hieän ñöôïc caùc baøi taäp boå trôï, taâng caàu baèng ñuøi,mu baøn chaân, chuyeàn caàu theo nhoùm.
 Địa điểm - Phương tiện: Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, SĐ 6-8 quả bóng chuyền, caàu ñaù.
ĐLVĐ
PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
8-10’
1-3’
1x1l
2lx8n
 
1x2l
 
 
              Ñoäi hình nhaän lôùp                            
                                                                           
                                                                        
                                                                                   
                                                              Ñoäi hình khôûi ñoäng                
Töø ñoäi hình so le veà ñoäi hình nhaän lôùp.
 
30-34’
14-16’
1x5l
 
 
 
 
1x6l
 
 
1x4l
 
1x5l
 
14-16’
1x3l
 
1x3l
 
TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM  - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU
- Nhoùm 1 : Ñaù caàu                                       - Nhoùm 2 : Boùng chuyeàn
+ OÂn caùc böôùc di chuyeån.                            + Phaùt boùng thaáp tay chính dieän.
 
                                                                     
                                               
                                                      
                                                                                    
                        
+ Taâng caàu baèng ñuøi.                                   - Đaáu taäp.

                                                                                          A                          B
                                                                                                           
 
                                                                                                    
                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                                                                         
Hoaùn ñoåi vò trí giöõa hai nhoùm
                                               Gv quan sat vaø söûa sai cho hoïc sinh
 
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
      Đội hình củng cố, thả lỏng.                                        Đội hình NX – Dặn dò
                                                                                                                                                            
                                                               
                                                                
                                                                                                            
                                                                                                         
………………………………………………………………………………………………………...
 
GIAÙO AÙN SOÁ: 58              NOÄI DUNG BAØI DAÏY
Tieát theo PPCT: 58            TTTC (BC20): Phaùt boùng thaáp tay chính dieän nöõ.
 NS: 12/ 03/ 2018                                            phaùt boùng cao tay chính dieän, đấu tập.
                                               Ñaù caàu: OÂn di chuyeån böôùc ñôn ra tröôùc, cheách traùi, phaûi, taâng caàu baèng

                                                            ñuøi, ñôõ caàu baèng ngöïc, ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn                                                                                                                                                 
                                                            chaân. Hoïc: Phaùt caàu cao chaân chính diện baèng mu baøn chaân.
 
PHAÀN NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MÔÛ ÑAÀU
1. Nhận lớp
2. Giới thiệu NDYC
3. Kieåm tra baøi cuõ
? Taâng caàu baèng ñuøi.
4. Khôûi ñoäng: chung chuyên môn
 
- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp.
- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø hoïc.
- Thöïc hieän töông ñoái toát taâng caàu baèng ñuøi.
- Gv nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
- Xoay caùc khôùp, eùp doïc –ngang.
- Böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng.
CÔ BAÛN
1. TTTC (Boùng chuyeàn)
? Phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình, chính dieän.
? Ñaáu taäp.
2 . Ñaù caàu:  
? Di chuyeån böôùc ñôn ra tröôùc, cheách traùi, phaûi.
 
 
? Taâng caàu baèng ñuøi.
 
 
? Ñôõ caàu baêng ngöïc.
 
 
? Ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân.
Hoïc: Phaùt caàu cao chaân chính diện baèng mu baøn chaân.
 
Yeâu caàu: - Thöïc hieän phaùt boùng töông ñoái toát phaùt boùng, ñaáu taäp.
- Thöïc hieän töông ñoái toát phaùt boùng thaáp tay chính dieän, nghieâng mình
- Boùng qua löôùi leân cao theo hình voøng cung
- Phoái keát hôïp toaøn thaân nhòp nhaøng, ñoàng thôøi tung boùng khi phaùt
+Moãi ñoäi 3 hs chia ñeàu 4 toå thi ñaáu loaïi tröïc tieáp, caùc hs coøn laïi laøm tt.
Yeâu caàu: - Thöïc hieän töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï caùc böôùc tröôït
- Chaân thuaän ñaët sau, chaân laêng ñaët tröôùc , tay buoâng töï nhieân,maét höôùng tröôùc, khuîu goái.
- Duøng löïc cuûa chaân thuaän vaø keát hôïp vôùi chaân laêng ñaïp maïnh xuoáng ñaát theo höôùng cheách traùi, phaûi, tröôùc.
- Ñoäng taùc laëp laïi nhieàu laàn.
- Chaân thuaän naâng cao ñuøi, ñieåm tieáp xuùc caàu baèng ñuøi,maét luoân nhìn theo caàu, taâng caàu nhieàu laàn keát hôïp vôùi di chuyeån ñeå taâng caàu.

- Tung caàu khi phaùt caàu, ñieåm tieáp xuùc caàu baèng mu baøn chaân, tay phoái hôïp töï nhieân, maét luoân nhìn theo caàu
                
KEÁT THUÙC
1. Cuûng coá
2. Thaû loûng
3. Nhaän xeùt
4. Dặn dò
 
- Taâng caàu baèng ñuøi.    
- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ. 
- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học.
- OÂn tập moät soá ñoäng taùc boå trôï Boùng chuyeàn – ñaù caàu.
 
IV. RÚT KINH NGHIỆM:……………………………………………................................................
MUÏC TIEÂU – YÊU CẦU                                                                                       Tiết theo PPCT: 58
-Bieát caùch thöïc hieän phaùt boùng vaø daáu taäp                                                             NS: 12/ 03/ 2018
- Thöïc hieän ñöôïc phaùt boùng vaø daáu taäp                                                                   ND: 15 / 03/ 2018
- Bieát caùch thöïc hieân caùc baøi taäp boå trôï, taâng caàu baèng ñuøi,ñôõ caàu baèng ngöïc, phaùt caàu …
- Thöïc hieän ñöôïc caùc baøi taäp boå trôï, taâng caàu baèng ñuøi,ñôõ caàu baèng ngöïc, phaùt caàu ….
 Địa điểm - Phương tiện: Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, SĐ 6-8 quả bóng chuyền, caàu ñaù.

ĐLVĐ
PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
8-10’
1-3’
1x1l
2lx8n
 
1x2l
 
 
              Ñoäi hình nhaän lôùp                            
                                                                           
                                                                        
                                                                                   
                                                              Ñoäi hình khôûi ñoäng                
Töø ñoäi hình so le veà ñoäi hình nhaän lôùp.
 
30-34’
14-16’
1x5l
 
 
 
 
1x6l
 
 
1x4l
 
1x5l
 
14-16’
1x3l
 
1x3l
 
TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM  - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU
- Nhoùm 1 : Ñaù caàu                                       - Nhoùm 2 : Boùng chuyeàn
+ OÂn vaø hoïc môùi caùc böôùc di chuyeån          +Phaùt boùng thaáp tay chính dieän,
                                                                     
                                               
                                                      
                                                                                    
                        
+ Taâng caàu baèng ñuøi                                   - Ñaäp boùng – ñaáu taäp

                                                                                          A                          B
                                                                                                           
                                                                                                        
                                                                                                    
 
 
 
- Hoïc: Phaùt caàu cao chaân                                                                                                                                            
 
 
 
Hoaùn ñoåi vò trí giöõa hai nhoùm
Gv quan sat vaø söûa sai cho hoïc sinh
 
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
      Đội hình củng cố, thả lỏng.                                        Đội hình NX – Dặn dò
                                                                                                                                                            
                                                               
                                                                
                                                                                                            
                                                                                                         
………………………………………………………………………………………………………...

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án thể dục 9 tiết 57,58
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngtiet_5758.doc[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự