Giáo án thể dục 9 tiết 57,58

giáo án Thể dục
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
c8m00q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/15/2018 4:31:01 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.14 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

GIÁO ÁN SỐ: 57 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo PPCT: 57 TTTC (BC19): Phát bóng thấp tay chính diện nữ. NS: 08/ 03/ 2018 phát bóng cao tay chính diện, đập bóng nam, đấu tập. Đá cầu: Ôn di chuyển bước đơn ra,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án thể dục 9 tiết 57,58, Giáo Án Thể Dục , Giáo án điện tử Giáo án thể dục 9 tiết 57,58, doc, 1 trang, 0.14 M, Thể dục chia sẽ bởi Hùng Trần Mạnh đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-the-duc-9-tiet-57A58.doc[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

GIÁO ÁN SỐ: 57 NỘI DUNG BÀI DẠY
Tiết theo PPCT: 57 TTTC (BC19): Phát bóng thấp tay chính diện nữ.
NS: 08/ 03/ 2018 phát bóng cao tay chính diện, đập bóng nam, đấu tập.
Đá cầu: Ôn di chuyển bước đơn ra trước, chếch trái, phải, tâng cầu. . bằng đùi, mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân.


PHẦN NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. thiệu NDYC
3. Kiểm tra bài cũ
4. Khởi động: chung chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp.
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học.
- Xoay các khớp, ép dọc –ngang.
- Bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.

CƠ BẢN
1. TTTC (Bóng chuyền)
? Phát bóng thấp tay nghiêng mình, chính diện.
? Đấu tập.
2. Đá cầu:
? Di chuyển bước đơn ra trước, chếch trái, phải,
? tâng cầu bằng đùi,
? mu bàn chân,
? chuyền cầu bằng mu bàn chân

Yêu cầu: - Thực hiện phát bóng tương đối tốt phát bóng, đập bóng và đấu tập.
- Thực hiện tương đối tốt các kĩ thuật phát bóng thấp tay chính diện, nghiêng mình.
- Bóng qua lưới lên cao theo hình vòng cung.
- Phối kết hợp toàn thân nhịp nhàng, đồng thời tung bóng khi phát.
+ Mỗi đội 3 hs chia đều 4 tổ.
+ Thi đấu loại trực tiếp.
+ Các hs còn lại làm trọng tài.
Yêu cầu: - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ, tâng cầu.
- Chân thuận đặt sau, chân thăng đặt trước, tay buộng tự nhiên,mắt hướng trước, khuỵu gối.
- Dùng lực của chân thuận và kết hợp với chân lăng đạp mạnh xuống đất theo hướng chếch trái, phải, trước.
- Động tác lặp lại nhiều lần.
- Chân thuận nâng cao đùi, điểm tiếp xúc cầu bằng đùi,mắt luôn nhìn theo cầu, tâng cầu nhiều lần kết hợp với di chuyển để tâng cầu.
- Tương tự như tâng cầu bằng đùi nhưng điểm tiếp xúc cần bằng mu bàn chân.
- Thực hiện theo nhóm, hạn chế để cầu rơi kết hợp các bước trượt.

KẾT THÚC
1. Củng cố
2. Thả lỏng
3. Nhận xét
4. dò

- Tâng cầu bằng đùi.
- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ.
- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học.
- Ôn một số động tác bổ trợ Bóng chuyền – đá cầu.


IV. RÚT KINH NGHIỆM:……………………………………………................................................
MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT: 57
- Biết cách thực hiện phát bóng, đập bống và dấu tập. NS: 08/ 03/ 2018
- Thực hiện được phát bóng, đập bống và dấu tập. ND: 13 / 03/ 2018
- Biết cách thực hiên các bài tập bổ trợ, tâng cầu bằng đùi,mu bàn chân, chuyền cầu theo nhóm.
- Thực hiện được các bài tập bổ trợ, tâng cầu bằng đùi,mu bàn chân, chuyền cầu theo nhóm.
- : Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, SĐ 6-8 quả bóng chuyền, cầu đá.

ĐLVĐ
PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

8-10’
1-3’
1x1l
2lx8n
1x2l


(((((( (( Đội hình nhận lớp ( ( ( ( ( ( ( (
(((((( (( ( ( ( ( ( ( ( (
(((((( (( ( ( ( ( ( ( ( (
( ((((( ((( ( ( ( ( ( ( ( (
( Đội hình khởi động (
Từ đội hình so le về đội hình nhận lớp.

30-34’
14-16’
1x5l
1x6l
1x4l
1x5l
14-16’
1x3l
1x3l
TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM - SỬA SAI – LÀM MẪU
- Nhóm 1 : Đá cầu - Nhóm 2 : Bóng chuyền
+ Ôn các bước di chuyển. + Phát bóng thấp tay chính diện.
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
(
+ Tâng cầu bằng đùi. - tập.

A B


(


 


GIAÙO AÙN SOÁ: 57              NOÄI DUNG BAØI DAÏY

Tieát theo PPCT: 57            TTTC (BC19): Phaùt boùng thaáp tay chính dieän nöõ.

 NS: 08/ 03/ 2018                                           phaùt boùng cao tay chính dieän, ñaäp boùng nam, đấu tập.

                                              Ñaù caàu: OÂn di chuyeån böôùc ñôn ra tröôùc, cheách traùi, phaûi, taâng caàu.                  .                                                             baèng ñuøi, mu baøn chaân, chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân.                                      

 

 

PHAÀN NOÄI DUNG

YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT

MÔÛ ÑAÀU

1. Nhận lớp

2. Giới thiệu NDYC

3. Kieåm tra baøi cuõ

 

4. Khôûi ñoäng: chung chuyên môn

 

- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp.

- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø hoïc.

 

 

- Xoay caùc khôùp, eùp doïc –ngang.

- Böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng.

CÔ BAÛN

1. TTTC (Boùng chuyeàn)

? Phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình, chính dieän.

 

 

? Ñaáu taäp.

 

 

2. Ñaù caàu:  

? Di chuyeån böôùc ñôn ra tröôùc, cheách traùi, phaûi,

 

 

 

? taâng caàu baèng ñuøi,

 

? mu baøn chaân,

? chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân                                      

 

Yeâu caàu: - Thöïc hieän phaùt boùng töông ñoái toát phaùt boùng, ñaäp boùng vaø ñaáu taäp.

- Thöïc hieän töông ñoái toát caùc kó thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän, nghieâng mình.

- Boùng qua löôùi leân cao theo hình voøng cung.

- Phoái keát hôïp toaøn thaân nhòp nhaøng, ñoàng thôøi tung boùng khi phaùt.

+ Moãi ñoäi 3 hs chia ñeàu 4 toå.

+ Thi ñaáu loaïi tröïc tieáp.

+ Caùc hs coøn laïi laøm troïng taøi.

Yeâu caàu: - Thöïc hieän töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï, taâng caàu.

- Chaân thuaän ñaët sau, chaân thaêng ñaët tröôùc, tay buoäng töï nhieân,maét höôùng tröôùc, khuîu goái.

- Duøng löïc cuûa chaân thuaän vaø keát hôïp vôùi chaân laêng ñaïp maïnh xuoáng ñaát theo höôùng cheách traùi, phaûi, tröôùc.

- Ñoäng taùc laëp laïi nhieàu laàn.

- Chaân thuaän naâng cao ñuøi, ñieåm tieáp xuùc caàu baèng ñuøi,maét luoân nhìn theo caàu, taâng caàu nhieàu laàn keát hôïp vôùi di chuyeån ñeå taâng caàu.

- Töông töï nhö taâng caàu baèng ñuøi nhöng ñieåm tieáp xuùc caàn baèng mu baøn chaân.

- Thöïc hieän theo nhoùm, haïn cheá ñeå caàu rôi keát hôïp caùc böôùc tröôït.

KEÁT THUÙC

1. Cuûng coá

2. Thaû loûng

3. Nhaän xeùt

4. Dặn dò

 

- Taâng caàu baèng ñuøi.    

- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ. 

- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học.

- OÂn tp moät soá ñoäng taùc boå trôï Boùng chuyeàn – ñaù caàu.

 

IV. RÚT KINH NGHIỆM:……………………………………………................................................

 

MUÏC TIEÂUYÊU CẦU                                                                                       Tiết theo PPCT: 57

- Bieát caùch thöïc hieän phaùt boùng, ñaäp boáng vaø daáu taäp.                                         NS: 08/ 03/ 2018


- Thöïc hieän ñöôïc phaùt boùng, ñaäp boáng vaø daáu taäp.                                                ND: 13 / 03/ 2018

- Bieát caùch thöïc hieân caùc baøi taäp boå trôï, taâng caàu baèng ñuøi,mu baøn chaân, chuyeàn caàu theo nhoùm.

- Thöïc hieän ñöôïc caùc baøi taäp boå trôï, taâng caàu baèng ñuøi,mu baøn chaân, chuyeàn caàu theo nhoùm.

 Địa đim - Phương tin: Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, SĐ 6-8 quả bóng chuyền, caàu ñaù.

ĐLVĐ

PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI

8-10’

1-3’

1x1l

2lx8n

 

1x2l

 

 

              Ñoäi hình nhaän lôùp                           

                                                                          

                                                                     

                                                                                 

                                                              Ñoäi hình khôûi ñoäng                

Töø ñoäi hình so le veà ñoäi hình nhaän lôùp.

 

30-34’

14-16’

1x5l

 

 

 

 

1x6l

 

 

1x4l

 

1x5l

 

14-16’

1x3l

 

1x3l

 

TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM  - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU

- Nhoùm 1 : Ñaù caàu                                       - Nhoùm 2 : Boùng chuyeàn

+ OÂn caùc böôùc di chuyeån.                            + Phaùt boùng thaáp tay chính dieän.

 

                                                                    

                                              

                                                      

                                                                                    

                        

+ Taâng caàu baèng ñuøi.                                   - Đaáu taäp.

                                                                                          A                          B

                                                                                                           

 

                                                                                                    

                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                                         

Hoaùn ñoåi vò trí giöõa hai nhoùm

                                               Gv quan sat vaø söûa sai cho hoïc sinh

 

3-5’

1x1l

2lx8n

1x1l

      Đội hình củng cố, thả lỏng.                                        Đội hình NX Dặn dò

                                                                                                                                                           

                                                              

                                                               

                                                                                                           

                                                                                                        

………………………………………………………………………………………………………...

 

GIAÙO AÙN SOÁ: 58              NOÄI DUNG BAØI DAÏY

Tieát theo PPCT: 58            TTTC (BC20): Phaùt boùng thaáp tay chính dieän nöõ.

 NS: 12/ 03/ 2018                                            phaùt boùng cao tay chính dieän, đấu tập.

                                               Ñaù caàu: OÂn di chuyeån böôùc ñôn ra tröôùc, cheách traùi, phaûi, taâng caàu baèng


                                                            ñuøi, ñôõ caàu baèng ngöïc, ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn                                                                                                                                                 

                                                            chaân. Hoïc: Phaùt caàu cao chaân chính diện baèng mu baøn chaân.

 

PHAÀN NOÄI DUNG

YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT

MÔÛ ÑAÀU

1. Nhận lớp

2. Giới thiệu NDYC

3. Kieåm tra baøi cuõ

? Taâng caàu baèng ñuøi.

4. Khôûi ñoäng: chung chuyên môn

 

- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp.

- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø hoïc.

- Thöïc hieän töông ñoái toát taâng caàu baèng ñuøi.

- Gv nhaän xeùt vaø cho ñieåm.

- Xoay caùc khôùp, eùp doïc –ngang.

- Böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng.

CÔ BAÛN

1. TTTC (Boùng chuyeàn)

? Phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình, chính dieän.

? Ñaáu taäp.

2 . Ñaù caàu:  

? Di chuyeån böôùc ñôn ra tröôùc, cheách traùi, phaûi.

 

 

? Taâng caàu baèng ñuøi.

 

 

? Ñôõ caàu baêng ngöïc.

 

 

? Ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân.

Hoïc: Phaùt caàu cao chaân chính diện baèng mu baøn chaân.

 

Yeâu caàu: - Thöïc hieän phaùt boùng töông ñoái toát phaùt boùng, ñaáu taäp.

- Thöïc hieän töông ñoái toát phaùt boùng thaáp tay chính dieän, nghieâng mình

- Boùng qua löôùi leân cao theo hình voøng cung

- Phoái keát hôïp toaøn thaân nhòp nhaøng, ñoàng thôøi tung boùng khi phaùt

+Moãi ñoäi 3 hs chia ñeàu 4 toå thi ñaáu loaïi tröïc tieáp, caùc hs coøn laïi laøm tt.

Yeâu caàu: - Thöïc hieän töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï caùc böôùc tröôït

- Chaân thuaän ñaët sau, chaân laêng ñaët tröôùc , tay buoâng töï nhieân,maét höôùng tröôùc, khuîu goái.

- Duøng löïc cuûa chaân thuaän vaø keát hôïp vôùi chaân laêng ñaïp maïnh xuoáng ñaát theo höôùng cheách traùi, phaûi, tröôùc.

- Ñoäng taùc laëp laïi nhieàu laàn.

- Chaân thuaän naâng cao ñuøi, ñieåm tieáp xuùc caàu baèng ñuøi,maét luoân nhìn theo caàu, taâng caàu nhieàu laàn keát hôïp vôùi di chuyeån ñeå taâng caàu.

- Tung caàu khi phaùt caàu, ñieåm tieáp xuùc caàu baèng mu baøn chaân, tay phoái hôïp töï nhieân, maét luoân nhìn theo caàu

                

KEÁT THUÙC

1. Cuûng coá

2. Thaû loûng

3. Nhaän xeùt

4. Dặn dò

 

- Taâng caàu baèng ñuøi.    

- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ. 

- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học.

- OÂn tp moät soá ñoäng taùc boå trôï Boùng chuyeàn – ñaù caàu.

 

IV. RÚT KINH NGHIỆM:……………………………………………................................................

MUÏC TIEÂUYÊU CẦU                                                                                       Tiết theo PPCT: 58

-Bieát caùch thöïc hieän phaùt boùng vaø daáu taäp                                                             NS: 12/ 03/ 2018

- Thöïc hieän ñöôïc phaùt boùng vaø daáu taäp                                                                   ND: 15 / 03/ 2018

- Bieát caùch thöïc hieân caùc baøi taäp boå trôï, taâng caàu baèng ñuøi,ñôõ caàu baèng ngöïc, phaùt caàu …

- Thöïc hieän ñöôïc caùc baøi taäp boå trôï, taâng caàu baèng ñuøi,ñôõ caàu baèng ngöïc, phaùt caàu ….

 Địa đim - Phương tin: Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, SĐ 6-8 quả bóng chuyền, caàu ñaù.


ĐLVĐ

PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI

8-10’

1-3’

1x1l

2lx8n

 

1x2l

 

 

              Ñoäi hình nhaän lôùp                           

                                                                          

                                                                     

                                                                                 

                                                              Ñoäi hình khôûi ñoäng                

Töø ñoäi hình so le veà ñoäi hình nhaän lôùp.

 

30-34’

14-16’

1x5l

 

 

 

 

1x6l

 

 

1x4l

 

1x5l

 

14-16’

1x3l

 

1x3l

 

TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM  - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU

- Nhoùm 1 : Ñaù caàu                                       - Nhoùm 2 : Boùng chuyeàn

+ OÂn vaø hoïc môùi caùc böôùc di chuyeån          +Phaùt boùng thaáp tay chính dieän,

                                                                    

                                              

                                                      

                                                                                    

                        

+ Taâng caàu baèng ñuøi                                   - Ñaäp boùng – ñaáu taäp

                                                                                          A                          B

                                                                                                           

                                                                                                        

                                                                                                    

 

 

 

- Hoïc: Phaùt caàu cao chaân                                                                                                                                            

 

 

 

Hoaùn ñoåi vò trí giöõa hai nhoùm

Gv quan sat vaø söûa sai cho hoïc sinh

 

3-5’

1x1l

2lx8n

1x1l

      Đội hình củng cố, thả lỏng.                                        Đội hình NX Dặn dò

                                                                                                                                                           

                                                              

                                                               

                                                                                                           

                                                                                                        

………………………………………………………………………………………………………...

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án thể dục 9 tiết 57,58
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU