Trường TH Lê Văn Tám                                                                                  GV: Trân Anh Nam

K HOCH BÀI HC

Tun 10

Tiết 19

Ngày dạy 26 tháng 10 năm 2010

KIM TRA BÀI TH DC PHÁT TRIỂN CHUNG

I/ MC TIÊU:

- Kim tra bài thể dục phát triển chung. Yêu cu thuộc bài. Thực  hin đúng các động tác của bài thểdục phát triển chung.

II/ ĐỊA ĐIM, PHƯƠNG TIN:

Địa đim : Trên sân trường. V sinh an toàn nơi kiểm tra.

Phương tin : Chun b mt còi, s theo dõi HS.

III/ NI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LP:

 

NI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP T CHC

1/ Phn m đầu:

- GV nhn lp, ph biến ni dung, yêu cu gi kiểm tra.

- Đi đều theo nhp

- Oân bài thể dục một lần.

 

 

 

 

 

2/ Phn cơ bn:

- Kim tra bài thể dục: Ni dung học sinh thc hin toàn b bài

- T chc và phương pháp kim tra: Mi ln thc hin  4 - 5 học sinh

- Cách đánh giá: Hoàn thành

                  Chưa hoàn thành

- Đi đều theo nhp 1 - 2

 

 

 

3/ Phn kết thúc:

-  Cúi người th lng:Nhy th lng:

- Giáo viên cùng học sinh h thng kiểm tra.

-Giaó viên nhn xét gi hc và giaobài tp v nhà.

5 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 phút

2 ln, mi động tác 2 x 8 nhp

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phút

 

 

Tp hp lp thành 4 hàng dc, sau đó chuyn thành đội hình hàng ngang :

 

                

 

 

Tp theo đội hình 4 hàng ngang, 4 - 5 học sinh  kim tra

 

 

 

 

 

 

 

 

Tp theo đội hình 4 hàng dc:

 

 

 

 

Tng hàng v lp.

K HOCH BÀI HC Tun 10  Tiết 20

 

               Ngày  dạy 28 tháng 10 năm 2010

ĐIM S 1 – 2 THEO VÒNG TRÒN, TRÒ CHƠI

I/ MC TIÊU:


Trường TH Lê Văn Tám                                                                                  GV: Trân Anh Nam

- Hc đim s 1-2, 1 – 2  theo đội hình vòng tròn. Yêu cu biết cách điểm  số 1 – 2, 1 – 2 theo đội hình vòng tròn.

- Trò chơi: “B khăn”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

II/ ĐỊA ĐIM, PHƯƠNG TIN:

Địa đim : Trên sân trường. V sinh an toàn nơi tp.

Phương tin : Chun b mt còi, khăn.

III/ NI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LP:

 

NI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP T CHC

1/ Phn m đầu:

- GV nhn lp, ph biến ni dung, yêu cu gi hc:

- Xoay các khp c chân, gi, hông:

- Oân bài TD

 

 

 

 

 

2/ Phn cơ bn:

Đim s 1-2 theo vòng tròn (Theo chiu kim đồng h

GV hô khu lnh “Theo 1-2, 1-2 đến hết …đim s

- Oân  Trò chơi: “B khăn

- Oân Đim s 1 – 2 theo ngang dc

Gv nêu tên trò chơi và vừa giai thích vừa đóng vai người bỏ khăn bằng cách đi chậm. chọn một học sinh bỏ khăn và giải thích các tình huống của trò chơi.

 

 

3/ Phaàn keát thuùc:

-  Cuùi ngöôøi thaû loûng:Nhaûy thaû loûng:

- GV cuøng HS heä thoáng baøi:

- GV nhaän xeùt giôø hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø.

 

5 phuùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 phuùt

 

4 - 5 laàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phuùt

 

 

Taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng doïc, sau ñoù chuyeån thaønh ñoäi hình haøng ngang

 

               

 

 

 

Đội hình một vòng tròn:

 

 

 

      X    x       x      

  X                       x

x       GV               X

x                           x

   x                        x

         x    x    x   x

 

 

Lớp tập hợp 4 hàng dọc rồi chuyển thành 4 hàng ngang:

 

 

 

 

 

                

Töøng haøng veà lôùp


Trường TH Lê Văn Tám                                                                                  GV: Trân Anh Nam

 

 

 

 

Ghi nhn lưu ý:……………………………………………………………………………………………………………...................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K HOCH BÀI HC

Tun 11  

Tiết 21

Ngày 02 tháng 11 năm 2010

TRÒ CHƠI - GIM CHÂN TI CH- ĐI ĐỀU

I/ MC TIÊU:

- Đi đều thay bằng đi thường theo nhịp. yêu câu thực hiện đi thường theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải).

- Trò chơi: “B khăn”. Biết cách chơi và thăm gia được  trò chơi


Trường TH Lê Văn Tám                                                                                  GV: Trân Anh Nam

II/ ĐỊA ĐIM, PHƯƠNG TIN:

Địa đim : Trên sân trường. V sinh an toàn nơi tp.

Phương tin : Chun b mt còi, khăn.

III/ NI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LP:

 

NI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP T CHC

1/ Phn m đầu:

- GV nhn lp, ph biến ni dung, yêu cu gi hc :

- Xoay các khp c chân, gi, hông:

- Trò chơi: “Có chúng em”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Phn cơ bn:

Đi đều:

Khi đi HS phi chnh đội hình cho đều dưới s điu khin ca GV và cán s lp, tng t thi đấu

 

 

 

 

 

Đim s 1-2 theo vòng tròn (Theo chiu kim đồng h

GV hô khu lnh “Theo 1-2, 1-2 đến hết… đim s

 

- Oân Đim s 1 – 2 theo ngang dc

- Oân  Trò chơi: “B khăn

 

3/ Phn kết thúc:

-  Cúi người th lng:Nhy th lng:

- GV cùng HS h thng bài:

- GV nhn xét gi hc và giao bài tp v nhà.

 

5 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 phút

 

4 - 5 ln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phút

 

 

 

Tp hp lp thành 4 hàng dc, sau đó chuyn thành đội hình hàng ngang :

 

 

                 

 

 

 

 

 

Đội hình 4 hàng dc:

     

 

 

 

 

 

Lớp Xếp thành đội hình  vòng tròn.

 

 

 

 

 

 

Lớp tập hợp thành 4 hàng ngang:

 

                      

Từng hàng về lớp.


Trường TH Lê Văn Tám                                                                                  GV: Trân Anh Nam

 

 

 

 

 

Ghi nhn lưu ý:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K HOCH BÀI HC

Tun 11  

Tiết 22

Ngày dạy 04 tháng 11  năm 2010

 

ĐI ĐỀU -  TRÒ CHƠI “B KHĂN”

I/ MC TIÊU:

- Ôn đi đều thay bằng đi thường theo nhịp. Yêu cầu bước đầu thực hiện được đi thường theo nhịp(nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải). Biết cách điểm số 1 – 2, 1 – 2 theo đội hình vòng tròn.

- Trò chơi: “B khăn”. Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

II/ ĐỊA ĐIM, PHƯƠNG TIN:

Địa đim : Trên sân trường. V sinh an toàn nơi tp.

Phương tin : Chun b mt còi, khăn.


Trường TH Lê Văn Tám                                                                                  GV: Trân Anh Nam

III/ NI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LP:

 

NI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP T CHC

1/ Phn m đầu:

- GV nhn lp, ph biến ni dung, yêu cu gi hc:

- Xoay các khp c chân, gi, hông:

- Trò chơi: “Có chúng em”

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Phn cơ bn:

- Oân Đim s 1 – 2 theo ngang dc

GV hô khu lnh “Theo 1-2, 1-2 đến hết… đim s

-Đi đều: Khi đi HS phi chnh đội hình cho đều dưới s điu khin ca GV và cán s lp, tng t thi đấu

 

 

 

 

- Oân  Trò chơi: “B khăn

- GV nêu tên tr chơi, cho học sinh chơi thử một lần sau đĩ cho chơi chính thức.

 

 

 

 

 

 

3/ Phn kết thúc:

- Cúi người th lng: Nhy th lng:

- GV cùng HS h thng bài:

- GV nhn xét gi hc và giao bài tp v nhà: về nhà tập giậm chân tại chổ, tập đi đều.

 

5 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 phút

4 – 5 ln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phút

 

 

 

Tp hp lp thành 4 hàng dc, sau đó chuyn thành đội hình hàng ngang :

 

                

 

 

 

 

 

Đội hình điểm số:

      

 

 

 

 

 

 

 

Đội hình1 vòng tròn

 

     X    x     x

X                   x

X          GV      x

    X              x

              x

 

 

Lớp tập hợp 4 hàng dọc:

     

 

 

Tng hàng v lp

 


Trường TH Lê Văn Tám                                                                                  GV: Trân Anh Nam

 

Ghi nhn lưu ý:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K HOCH BÀI HC

Tun 12  

Tiết 23

Ngày dạy    09 tháng 11  năm

 

ĐI ĐỀU -  TRÒ CHƠI “NHÓM 3  NHÓM 7”

I/ MC TIÊU:

- Đi đều thay bằng đi thường theo nhịp. Yêu cầu bước đầu thực hiện được đi thường theo nhịp ( nhịp 1 bước chân trái , nhịp 2 bước chân phải).

- Trò chơi: “Nhóm 3 nhóm 7”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

II/ ĐỊA ĐIM, PHƯƠNG TIN:

Địa đim : Trên sân trường. V sinh an toàn nơi tp.

Phương tin : Chun b mt còi.

III/ NI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LP:

 

NI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP T CHC

1/ Phn m đầu:

- GV nhn lp, ph biến ni dung, yêu cu gi hc:

- Xoay các khp c chân, gi, hông:

5 phút

 

 

 

Tp hp lp thành 4 hàng dc, sau đó chuyn thành đội hình hàng ngang :


Trường TH Lê Văn Tám                                                                                  GV: Trân Anh Nam

- Oân bài TD

 

 

 

 

 

 

2/ Phn cơ bn:

- Trò chơi: “Nhóm 3 nhóm 7

GV hướng dn cách chơi và cho HS chơi theo nhóm 3 nhóm 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Đi đều: Khi đi HS phi chnh đội hình cho đều dưới s điu khin ca GV và cán s lp, tng t thi đấu

- Thi đi đều theo t.

 

 

 

3/ Phn kết thúc:

- Cúi người th lng: Nhy th lng:

- GV cùng HS h thng bài:

- GV nhn xét gi hc và giao bài tp v nhà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 phút

6 - 7 ln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phút

 

 

 

                   

 

 

 

 

Đội hình một 1 vòng tròn

 

             x        X      x

         x                          x

     X                            

   X             GV                x

   X

     X                              x

        X

         X                       x

               X    x  x  x

 

 

 

Đội hình đi đều:

 

                

 

 

Tập hợp 4 hàng dc :

     

Tng hàng v lp

 

 

Ghi nhn lưu ý:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 


Trường TH Lê Văn Tám                                                                                  GV: Trân Anh Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K HOCH BÀI HC

Tun 12  

Tiết 24

Ngày 12  tháng 11   năm 2010

KIM TRA ĐI ĐỀU

I/ MC TIÊU:

- Kim tra đi đều. Yêu cu đầu thực hiện được đi thường theo nhịp ( nhịp 1 bước chân trái , nhịp 2 bước chân phải).

II/ ĐỊA ĐIM, PHƯƠNG TIN:

Địa đim : Trên sân trường. V sinh an toàn nơi KT.

Phương tin : Chun b mt còi, s theo dõi HS.

III/ NI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LP:

 

NI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP T CHC

1/ Phn m đầu:

- GV nhn lp, ph biến ni dung, yêu cu gi KT:

- Xoay các khp

- Oân Đi đều theo nhp

 

 

 

 

 

 

5 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tp hp lp thành 4 hàng dc, sau đó chuyn thành đội hình hàng ngang:

 

                

 

 

 


Trường TH Lê Văn Tám                                                                                  GV: Trân Anh Nam

2/ Phn cơ bn:

- Kim tra đi đều: Ni dung HS thc hin đi đều và đứng li

- T chc và phương pháp kim tra: Mi ln thc hin  4 - 5 HS

- Cách đánh giá: Hoàn thành

                  Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

3/ Phn kết thúc:

- Cúi người th lng: Nhy th lng:

- GV cùng HS h thng KT:

- GV nhn xét gi hc và giao bài tp v nhà.

 

 

25 phút

2 ln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phút

 

 

Tp theo đội hình 4 hàng ngang, 4-5 HS kim tra.

 

 

                  

 

 

 

 

Lớp tập hợp 4 hàng dọc chuyển thành 4 hàng ngang:

 

                                                               

Tng hàng v lp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trường TH Lê Văn Tám                                                                                  GV: Trân Anh Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K HOCH BÀI HC

Tun 13  

Tiết 25

Ngày 16 tháng 11  năm 2010

 

TRÒ CHƠI

I/ MC TIÊU:

- Oân 2 trò chơi: “B khăn” và “Nhóm 3 nhóm 7”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ độg.

II/ ĐỊA ĐIM, PHƯƠNG TIN:

Địa đim : Trên sân trường. V sinh an toàn nơi chơi.

Phương tin : Chun b mt còi và khăn.

III/ NI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LP:

 

NI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP T CHC

1/ Phn m đầu:

- GV nhn lp, ph biến ni dung, yêu cu gi hc :

- Chy nh nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên quanh sân tâp

- Oân bài TD

 

 

 

 

 

 

 

2/ Phn cơ bn:

- Trò chơi: “B khăn”

                   “Nhóm 3 nhóm 7”

GV nêu tên trò chơi, nhc li cách chơi và hướng dn cho HS chơi

7 phút

 

 

 

 

2lần x 8 nhịp

 

 

 

 

 

 

 

23 phút

 

 

 

 

Tp hp lp thành 4 hàng dc, sau đó chuyn thành đội hình hàng ngang:

 

              

 

 

 

 

 

Đội hình vòng tròn

                 x     x

           x               x

     x                          x

    x                            x

 

nguon VI OLET