ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM
---------------------------------------------------------------
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021 – 2022
---------------------------------------------------------
- Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Lan
- Lớp: 5/10

Căn cứ Thông tư 09/2021/TT- BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ giáo dục đào tạo về Thông tư qui định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 2323/SGDĐT-GDTH ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về một số hướng dẫn trong công tác tổ chức dạy học trên môi trường Internet trong giai đoạn học sinh tạm ngừng đến trường trong năm học 2021-2022;
Căn cứ công văn số 645/GDĐT-TH ngày 25/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về một số hướng dẫn trong công tác tổ chức dạy học trên môi trường Internet trong giai đoạn học sinh tạm ngừng đến trường trong năm học 2021-2022;
Căn cứ hướng dẫn số 306/HD-THPL ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Trường Tiểu học Phú Lâm về hướng dẫn một số nội dung trong công tác tổ chức dạy học trên môi trường Internet trong giai đoạn học sinh tạm ngừng đến trường năm học 2021-2022;
Căn cứ vào kế hoạch của tổ chuyên môn về Kế hoạch tổ chức dạy học trên môi trường Internet trong giai đoạn học sinh tạm ngừng đến trường năm học 2021-2022.
Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp: 5/10, giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh của lớp như sau:
MỤC ĐÍCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Giúp học sinh được học tập các nội dung trực tuyến để thay thế dạy học trực tiếp tại nhà trường trong thời gian nghỉ do phòng, chống dịch Covid-19.
Giúp học sinh trang bị đầy đủ kiến thức và yêu cầu cần đạt cho môn học, tạo điều kiện để học sinh được học ở mọi nơi, mọi lúc.
Giúp nhà trường nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục.
Giúp giáo viên và học sinh phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
II. NGUYÊN TẮC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Giáo viên lựa chọn nội dung dạy học trực tuyến đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.
Bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến.
Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN
Giáo viên chủ nhiệm và học sinh của lớp:
IV.NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Thực hiện nội dung giảng dạy theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 (đối với lớp 3, 4, 5) trong công văn 3969/ BGDĐT- GDTH.
Riêng đối với lớp 5: Thực hiện thêm những nội dung đã hướng dẫn tại phụ lục trong công văn 3799/ BGDĐT- GDTH, ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo và kế hoạch số 673/ GDĐT- TH, ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Phòng giáo dục và Đào tạo Quận 6 Về thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1.Tổ chức dạy học trực tuyến
Giáo viên hướng dẫn phụ huynh cài đặt phần mềm Zoom Meetings, Google Meet,…và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, điều kiện đảm bảo việc học tập trực tuyến cho học sinh.
Thông báo khung giờ học tập cho phụ huynh và học sinh.
Nhắc nhở học sinh tham gia học tập đầy đủ và đúng giờ theo thời khoá biểu; tự giác, tích cực thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập trước, trong và sau khi học các bài học; mạnh dạn phát biểu, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác; chủ động tham gia các hoạt động học tập do thầy cô tổ chức trong giờ học.
Giáo viên tập trung các hoạt động chính sau: tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và
nguon VI OLET