Giáo án theo Tuần (Lớp 3). Giáo án cả năm

giáo án Giáo án theo Tuần
  Đánh giá    Viết đánh giá
 27       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
83xz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/5/2018 6:39:32 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.46 M
Lần xem
1
Lần tải
27
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 27: Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017 TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: ÔN TẬP VÀ KỂM TRA GIỮA KÌ II (TIẾT 1,2) I/ Mục tiêu: HS đọc đúng, rõ ràng, rành mạch doạn văn,bài văn đã học.(độ khoảng 65 / phút,) HS t,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần (Lớp 3). Giáo án cả năm, Giáo Án Giáo Án Theo Tuần , Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần (Lớp 3). Giáo án cả năm, doc, 1 trang, 0.46 M, Giáo án theo Tuần chia sẽ bởi thúy lê thị cẩm đã có 27 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-theo-Tuan-Lop-3-.-Giao-an-ca-nam.doc[0.46 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 27: Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: ÔN TẬP VÀ KỂM TRA GIỮA KÌ II (TIẾT 1,2)
I/ Mục tiêu:
HS đọc đúng, rõ ràng, rành mạch doạn văn,bài văn đã học.(độ khoảng 65 / phút,)
HS trả lời được 1câu hỏi về nội dung đọc.
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện quả táo theo tranh (sgk) Biết dùng phép nhân hóa làm cho lời kể sinh động.
II/ Đồ dùng dạy học : Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
III/ Các hoạt động dạy học:
của thầy
của trò

1. tra bài cũ: 1 em đọc đoạn 2 bài “ Rước đèn ông sao” nêu ND bài.
GV n.xét - đánh giá
2. Bài mới: GTB: MĐYC tiết học
HĐ1: Kiểm tra tập đọc .
- GV ghi phiếu tên từng bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26 SGK và 6 tranh minh họa.
- GV y/c từng HS lên bốc thăm chọn bài đọc
- GV đặt1 câu hỏi cho đoạn vừa đọc- ghi điểm
ài 2: GV yêu cầu HS đọc đề bài
- GV y/c HS q/sát kĩ 6 tranh minh họa, đọc kĩ phần chữ trong tranh để hiểu ND truyện.
- GV y/c HS TL theo cặp: q/sát tranh, tập kể theo ND tranh, sử dụng phép nhân hóa trong lời kể.
-Y/c HS tiếp nối nhau thi kể theo từng tranh.
- GV mời 1 HS kể lại câu chuyện.
- GV nhận xét, chốt lại
HĐ3 (tiết 2) Kiểm tra tập đọc .
- GV thực hiện tương tự như tiết 1
HĐ4: Làm bài 2: y/c HS đọc đề bài
- GV y/c HS đọc bài thơ “ Em thương”.
- HS đọc thành tiếng câu hỏi a, b, c. Cả lớp theo dõi trong SGK.
- GV yêu cầu HS trao đổi theo cặp làm BT vào bảng nhóm.
- GV mời đại diện các cặp lên trình bày.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.
3. cố- dặn dò:2’
-yêu cầu nhắc lại nội dung bài học
- GV nhận xét tiết học
HS hiện theo y/c của GV – lớp n.xét
HS nghe
lên bốc thăm bài tập đọc.
HS đọc từng đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong . HS trả lời ND câu hỏi.
HS đọc yêu cầu của bài.
HS quan sát tranh.
HS trao đổi theo cặp.
HS thi kể chuyện.
Một HS kể lại toàn bộ câu chuyện -û lớp nhận xét.
HS lên bốc thăm bài tập đọc.
đọc từng đoạn hoặc cả bài theo y/c phiếu
Hai HS đọc lại bài thơ- TL làm BT theo cặp.
vật được nhân hóa
Các chỉ đặc điểm được dùng để nhân hóa
Các từ chỉ HĐ được dùng để nhân hóa

Làn gió
Mồ côi
Tìm, ngồi

nắng
Gầy
Run run, ngã


hiện y/c của GV
- Lắng nghe, thực hiện

TOÁN CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ.
I/ Mục tiêu:
- Biết các hàng: hàng chục , h.nghìn, h.trăm,h. chục, h.đơn vị.
- Biết viết và đọc các số có năm chữ số trong trường hợp đơn giản ( ko có chữ số 0 ở giữa)
BT cần làm : bài 1,2 ,3 .
II/ Đồ dùng dạy học : Bảng phụ, phấn màu.
III/ Các hoạt động dạy học:
HĐ của thầy
HĐ của trò

1. KTBài cũ: y/c 1 em 3 số có 4 chữ số
2. Bài mới:
GTB: Nêu MĐYC tiết học
: Giới thiệu số có năm chữ số.
1. Oân tập về các số trong phạm vi 10.000.
- GV viết lên bảng số 2316. Yêu cầu HS đọc số và cho biết số này gồm mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị.
2. Viết và đọc số có năm chữ số.
a) Giới thiệu số 10. 000.
- GV viết số 10.000 lên bảng, yêu cầu HS đọc.
- Cho biết 10.000 gồm mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?
) GV treo bảng có gắn các số 42316.
- GV yêu cầu HS cho biết:có bao nhiêu chục nghìn,nghìn,trăm,chục,

 


TuÇn 27:                                      Thöù  hai, ngaøy 20  tháng  3   năm 2017

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN:        ÔN TẬP VÀ KỂM TRA GIỮA KÌ II (TIEÁT 1,2) 

I/ Muïc tieâu: 

-         HS ñoïc đúng, rõ ràng, rành mạch doạn văn,bài văn đã học.(tốc độ khoảng 65 tiếng/ phuùt,)

-         HS traû lôøi ñöôïc 1caâu hoûi veà noäi dung đọc.

          - Keå lại được từng đoạn câu chuyeän quả táo theo tranh (sgk) Biết dùng phép nhân hóa laøm   cho lôøi keå thêm sinh ñoäng.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc : Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc. Baûng phuï vieát saün caâu vaên BT2.

 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

HĐ cuûa thaày

HĐ cuûa troø

1. Kiểm tra bài cuõ: 1 em đọc đoạn 2 bàiRước đèn ông sao” nêu ND bài.

GV n.xét -  đánh giá

2. Baøi môùi: GTB: Nêu MĐYC tiết học

HĐ1: Kieåm tra taäp ñoïc .

- GV ghi phieáu teân töøng baøi taäp ñoïc töø tuaàn 19 ñeán tuaàn 26 SGK vaø 6 tranh minh hoïa.

- GV y/c töøng HS leân boác thaêm choïn baøi ñoïc

- GV ñaët1 caâu hoûi cho ñoaïn vöøa ñoïc- ghi ñieåm

2Laøm baøi 2: GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi

-  GV y/c HS q/saùt kó 6 tranh minh hoïa, ñoïc kó phaàn chöõ trong tranh ñeå hieåu ND truyeän.

- GV y/c HS TL theo caëp: q/saùt tranh, taäp keå theo ND tranh, söû duïng pheùp nhaân hoùa trong lôøi keå.

-Y/c HS tieáp noái nhau thi keå theo töøng tranh.

- GV môøi 1 HS keå laïi caâu chuyeän.

- GV nhaän xeùt, choát laïi

  3   (tiết 2)      Kieåm tra taäp ñoïc .

- GV thöïc hieän töông töï nhö tieát 1

4: Laøm baøi 2: y/c HS ñoïc ñeà baøi

- GV  y/c HS ñoïc baøi thô “ Em thöông”.

-  HS ñoïc thaønh tieáng caâu hoûi a, b, c. Caû lôùp theo doõi trong SGK.

- GV yeâu caàu HS trao ñoåi theo caëp làm BT vào bảng nhóm.

- GV môøi ñaïi dieän caùc caëp leân trình baøy.

- GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû.

3. Củng cố- dặn dò:2’ 

-yêu cầu nhắc lại nội dung bài học

- GV nhaän xeùt tieát hoïc

HS thực hiện theo y/c của GV – lớp n.xét

 

 

HS lắng nghe

leân boác thaêm baøi taäp ñoïc.

 

 

HS ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi  theo chæ ñònh trong phieáu. HS traû lôøi ND câu hỏi.

HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.

HS quan saùt tranh.

 

HS trao ñoåi theo caëp.

 

 

HS thi keå chuyeän.

Moät HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän -û lôùp nhaän xeùt.

 

HS leân boác thaêm baøi taäp ñoïc.

ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi  theo y/c của phiếu

 

Hai HS ñoïc laïi baøi thô- TL làm BT theo cặp.

Các sự vật được nhân hóa

Các t chỉ đặc điểm được dùng để nhân hóa

Các từ chỉ HĐ được dùng để nhân hóa

Làn gió

Mồ côi

Tìm, ngồi

Si nắng

Gầy

Run   run, ngã

 

Thực hiện y/c của GV

- Lắng nghe, thực hiện

 


TOÁN                                            CAÙC SOÁ COÙ NAÊM CHÖÕ SOÁ.

I/ Muïc tieâu:

  - Biết caùc haøng: hàng chuïc nghìn, h.nghìn, h.traêm,h. chuïc, h.ñôn vò.

  - Bieát vieát vaø ñoïc caùc soá coù naêm chöõ soá trong tröôøng hôïp ñôn giaûn ( ko có chữ số 0 ở giữa)

BT cần làm : bài 1,2 ,3 .

II/ Ñoà duøng daïy hoïc :    Baûng phuï, phaán maøu.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

cuûa thaày

cuûa troø

1. KTBaøi cuõ: y/c 1 em viết 3 số có 4 chữ số

2. Baøi môùi:

GTB:  Nêu MĐYC tiết học

1: Giôùi thieäu soá  coù naêm chöõ soá.

1. Oân taäp veà caùc soá trong phaïm vi 10.000.

- GV vieát leân baûng soá 2316. Yeâu caàu HS ñoïc soá vaø cho bieát soá naøy goàm maáy nghìn, maáy traêm, maáy chuïc, maáy ñôn vò.

2. Vieát vaø ñoïc soá coù naêm chöõ soá.

a)  Giôùi thieäu soá 10. 000.

- GV vieát soá 10.000 leân baûng, yeâu caàu HS ñoïc.

- Cho bieát 10.000 goàm maáy chuïc nghìn, maáy nghìn, maáy traêm, maáy chuïc, maáy ñôn vò?

b) GV treo baûng coù gaén caùc soá 42316.

- GV yeâu caàu HS cho bieát:coù bao nhieâu chuïc nghìn,nghìn,traêm,chuïc,ñôn vò?

- GV yeâu caàu HS leân ñieàn vaøo oâ troáng (baèng caùch gaén caùc soá thích hôïp vaøo oâ troáng).

c) GV höôùng daãn HS caùch vieát soá, đọc số

  -    Vieát töø traùi sang phaûi: 42 316

- Đọc: Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáu.

2: Laøm baøi 1, 2.

Baøi 1:- GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:

- Yeâu caàu 2 HS leân baûng laøm.

- GV nhaän xeùt, choát laïi:

Baøi 2: GV goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

- GV môøi 4 HS leân thi laøm baøi.

- GV nhaän xeùt, choát laïi.

Bài 3: GV viêt số , y/c HS đọc số

 

Bài 4: Dành cho HS khá(giỏi)

GV n.xét

3.Củng cố dặn dò:

-N.xét tiết học- Dặn về học bài, xem lại BT đã làm

- HS theo dõi- n.xét

 

- HS lắng nghe

 

 

HS ñoïc vaø traû lôøi.

 

 

 

 

HS ñoïc: möôøi nghìn.

HS traû lôøi.

 

HS quan saùt baûngvaø traû lôøi

- Số 42316 gồm: 4 chục nghìn; 2 nghìn; 3 trăm; 1 chục; 6 đ. Vị.

- Thực hiện theo y/c của GV

 

 

- HS viết số vào bảng con

- HS luyện cách đọc số

 

Moät soá HS ñoïc laïi.

 HS luyện cách đọc soá.

 

HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.

2 –3  HS leân baûng vieát vaø ñoïc laïi soá 23.234.Û.

 

HS ñoïc y/c BT – HS tự làm BT

1 số HS tiếp nối đọc số- lớp n.xét

HS ñoïc y/c BT- HS khá(giỏi)lên bảng điền số thích hợp vào ô trống.

HS lắng nghe, thực hiện

 


                                                                             Thöù ba, ngaøy  21  tháng năm   2017

 

TOÁN                                                           LUYỆN TẬP                      

I Muïc tieâu: Giúp HS:

Biết đoïc, vieát caùc soá coù naêm chöõ soá (moãi chöõ soá ñeàu khaùc 0).

-Bieát thöù töï cuûa caùc soá coù naêm chöõ soá.Biết viết caùc soá troøn nghìn ( töø 10.000 ñeán 19.000) vào  dưới mỗi vạch của tia số. BT cần làm 1;2;3;4.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc :

     Bảng phụ

III/ Caùc hoaït ñoängdaïy hoïc :

cuûa thaày

cuûa troø

1.KTBaøi cuõ:  Y/c 1 HS đọc, viết số dòng 3,4 của BT 2 – GV đánh giá- ghi điểm

2. Baøi môùi:

1: GTB

2 : HD HS làm BT

Baøi 1: - GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi

Chia lớp thành nhóm 5 cho HS làm BT

- y/c trình bày k.quả

Baøi 2:-  Môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

T/c trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng

 

 

 

 

 

Baøi 3:-  Môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

- Boán HS leân thi laøm baøi tieáp söùc.

- GV nhaän xeùt, choát laïi:

 

Baøi 4:- GV môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi( bảng phụ)

- GV y/c lớp làm BT vào vở.

- GV nhaän xeùt, choát lại

3. Củng cố- Dặn dò:

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

- Chuaån bò baøi: Caùc soá coù naêm chöõ soá  (tieáp theo).

 

- Thực hiện y/c của GV

 

- HS lắng nghe

 

 

1 HS nêu y/c BT- lớp tự làm BT theo nhóm

Đại diện nhóm trình bày k.quả- lớp n.xét

VD: 45 913: Bốn mươi lăm nghìn chín trăm mười ba; ….

-  Thực hiện y/c của GV, Hs chia làm 2 đội chơi -  tiến hành chơi.

Viết số

Đọc số

97 145

Chín mươi bảy nhìn một trăm bốn mươi lăm

27 155

Hai mươi bảy nghìn một trăm năm mươi lăm

….

…..

HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi- lớp tự làm BT

HS thi làm bài tiếp sức- lớp nhaän xeùt.

  1. 36 520; 36 521; 36 522; 36 523; 36 524; 36 525; 36 526.

…..

- HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi- lớp tự làm BT

- HS tiếp nối lên điền số thích hợp dưới mỗi vạch trên tia số.

 

HS lắng nghe, thực hiện

 

 


CHÍNH TẢ:                     ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II  (TIEÁT 3)

I/ Muïc tieâu:

Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.

Báo cáo được 1 trong 3 ND nêu ở BT2( về học tập, hoặc về lao động, về công tác khác.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc :

Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

cuûa thaày

cuûa troø

1.KTBaøi cuõY/c 1 HS làm lại BT 1( tiết 2.tr 74)

2. Baøi môùi:

HĐ1: GTB: Nêu MĐYC tiết học

2: Kieåm tra taäp ñoïc.

- GV thöïc hieän töông töï caùc tieát tröôùc

3: HD HS làm BT

- GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi.

- GV  yeâu caàu HS ñoïc maãu baûng baùo caùo ñaõ hoïc ôû tuaàn 20, trang 20 SGK.

- GV hoûi: Yeâu caàu cuûa baûng baùo baùo naøy coù khaùc gì vôùi yeâu caàu cuûa baùo caùo ñaõ hoïc ôû tieát TLV tuaàn 20?

 

GV yeâu caàu caùc toå laøm vieäc theo caùc böôùc sau.

+ Thoáng nhaát keát quaû hoaït ñoäng cuûa chi ñoäi trong thaùng qua.

+ Laàn löôït caùc thaønh vieân trong toå ñoùng vai chi ñoäi tröôûng baùo caùo tröôùc caùc baïn keát quaû hoaït ñoäng cuûa chi ñoäi.

- GV môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy baùo caùo tröôùc lôùp.

- GV nhaän xeùt, choát laïi.

3.Củng cố- Dặn dò:

-  Nhaän xeùt baøi hoïc

Veà oân laïi caùc baøi hoïc thuoäc loøng.

-    Chuaån bò baøi: Tieát oân thöù 4.

HS thực hiện y/c của GV

 

 

HS lắng nghe

HS leân boác thaêm baøi taäp ñoïc.

HS ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi  theo chæ ñònh trong yeáu.

HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.

HS laøm baøi vaøo vôû.

Khác: Người báo cáo là chi đội trưởng

- Người nhận báo cáo là chị tổng phụ trách.

-ND thi đua: XD Đội vững mạnh.

ND báo cáo:  Về học tập, về lao động, thêm ND về công tác khác.

 

 

 

HS thöïc haønh baùo caùo keát quaû  hoaït ñoäng.

 

 

 

 

 

Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy baùo caùo tröôùc lôùp.

HS caû lôùp nhaän xeùt.

 

 

 

 

- HS lắng nghe, thực hiện.

 

 


                                                      Thứ  tư  ngày  22  tháng  3  năm  2017

                

TẬP ĐỌC                         ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II (tiết 4)

I/ Muïc tieâu:

 - Mức độ y/c về kĩ năng đọc như ở tiết 1.

-    Nghe – vieát ñuùng baøi chính tảKhoùi chieàu”( tốc độ khoảng 65 chữ / 15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày sạch sẽ, đúng bài thơ lục bát.(BT2)

- HS khá(giỏi) viết đúng và đẹp bài chính tả ( tốc độ khoảng 65 chữ / 15 phút).

II/ Ñoà duøng daïy hoïc

Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc.vieát saün caâu vaên BT2.

 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

cuûa thaày

cuûa troø

1.KT Baøi cuõ:

1 HS làm lại BT2 (sgk tr74)- GV n.xét

2. Baøi môùi:

  HĐ1: GTB: Nêu MĐYC tiết học

2:     Kieåm tra taäp ñoïc .

- GV thöïc hieän töông töï  caùc tieát tröôùc

3:   HD HS làm BT

 

- GV ñoïc maãu baøi thô vieát chính taû.

-y/c HS đọc lại bài chính tả.

- GV yêu caàu HS töï vieát ra nhaùp nhöõng töø deã vieát sai - GV yeâu caàu HS gaáp SGK.

- GV ñoïc thong thaû töøng cuïm töø, töøng caâu cho HS vieát baøi.

- GV chaám, chöõa töø 5 – 7 baøi. Vaø neâu nhaän xeùt.

- GV thu vôû cuûa nhöõng HS chöa coù ñieåm veà nhaø chaám.

*Củng cố dặn dò:

-nhắc lại nội dung bài học

-nhận xét tiết học

-hướng dẫn về nhà

 

- HS thực hiện y/c của GV

- HS lắng nghe

 

 

HS leân boác thaêm baøi taäp ñoïc.

HS ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi  theo chæ ñònh trong phieáu. HS traû lôøi.

- HS lắng nghe

2 –3 HS ñoïc laïi ñoaïn vieát.

HS vieát ra nhaùp nhöõng töø khoù.

 

HS nghe vaø vieát baøi vaøo vôû.

 

 

HS thực hiện y/c của GV.

-         HS lắng nghe

 

 

 


TOÁN:                                      CAÙC SOÁ COÙ NAÊM CHÖÕ SOÁ (Tiếp ).

I/ Muïc tieâu:

- Biết vieát và đọc caùc soá với trường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 0 và hiểu được chữ số 0 còn dùng để chỉ khoâng coù ñôn vò  naøo ôû haøng ñoù cuûa soá coù naêm chöõ soá.

- Biết thöù töï của caùc số coù naêm chöõ s và phép tính.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc : Bảng phụ

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :

cuûa thaày

cuûa troø

1. Baøi cuõ: 1 HS lên bảng làm lại BT 3 - GV n. xét

2. Baøi môùi:

  HĐ1: GTB: Nêu MĐYC tiết học

2: Giôùi thieäu soá coù naêm chöõ soá, caùc tröôøng hôïp coù chöõ soá 0.

- GV höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt baûng trong baøi hoïc roài töï vieát soá, ñoïc soá:

- GV goïi 1 HS  ñoïc soá ôû doøng ñaàu

- GV nhaän xeùt: “ Ta phaûi vieát soá goàm 3 chuïc nghìn 0 nghìn, 0 traêm, 0 chuïc, 0 ñôn vò”, roài vieát 30.000 vaø vieát ôû coät vieát soá roài ñoïc soá: ba möôi nghìn.

- Töông töï y/c 1 HS vieát vaø ñoïc soá ôû doøng thöù 2.

- y/c HS leân baûng tiếp nối vieát, ñoïc caùc soá coøn laïi.

- 3:   HD HS làm BT

Baøi 1: - GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

- y/c 1 HS leân baûng laøm maãu-y/c HS tiếp nối leân baûng laøm BT

-GV nhaän xeùt, choát laïi.

Baøi 2a,b: - (giảm tải bài 2c)

GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi

Chia lớp thành nhóm 5 cho HS làm BT

- y/c trình bày k.quả

Baøi 3a,b: - (giảm tải bài 2c)

GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi

y/c HS làm BT theo cặp - y/c đại diện 1 số cặp trình bày k.quả

Baøi 4:T/c trò chơi “ Thi xếp nhanh- xếp đúng”

GV phbiến luật chơi- tiến hành chơi

3.CỦNG CỐ -_ DẶN DÒ

- Nhaän xeùt baøi hoïc.

-Về nhà làm BT 2c, 3c

- HS thực hiện y/c của GV

 

- HS lắng nghe

 

 

 

HS quan saùt baûng trong baøi.

HS vieát: 30.000

HS ñoïc: ba mươi nghìn.

 

 

HS: Vieát: 32.000; Ñoïc: Ba möôi hai nghìn

HS vieát vaø ñoïc caùc soá.

HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi..

1HS leân baûng laøm maãu -lôùp laøm vaøo vở

HS tiếp nối leân baûng laøm- lớp n.xét

VD: 62 300: Sáu mươi hai nghìn ba trăm

……

1 HS nêu y/c BT- lớp tự làm BT theo nhóm

Đại diện nhóm trình bày k.quả- lớp n.xét

a.18 301; 18 302; 18 303; 18 304; 18 305; 18 306; 18 307.

….

1 HS nêu y/c BT- lớp tự làm BT theo cặp

Đại diện nhóm trình bày k.quả- lớp n.xét

A, 18000; 19000; 20000; 21000; 22000; 23000; 24000.

….

-         HS thực hiện theo y/c của GV

 

 

- HS lắng nghe, thực hiện

 


                                                                               

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:                        CHIM

I/ Muïc tieâu:

 - Nêu được ích lợp của chim đối với con người. Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được các bộ phận bên ngoài của chim.

HS khá(giỏi): Biết chim là ĐV có xương sống. Tất cả các loài chim đều có lông vũ, có mỏ, hai cánh và hai chân.

- Nêu n.xét cánh và chân của đại diện chim bay( đại bàng), chim cạy ( đà điểu)  

 -    Giaùo duïc HS bieát yeâu thích ñoäng vật

II/ Ñoà duøng daïy hoïc :

Hình trong SGK trang 102, 103 SGK.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.KTBaøi cuõ:+ Keå teân caùc loaïi caù soáng ôû nöôùc ngoït maø em bieát?

+ Neâu ích lôïi cuûa caù – GV n.xét - đánh giá

2. Baøi môùi :  GTB: Nêu MĐ YC tiết học

HĐ1 Laøm vieäc vôùi SGK.

- GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo caëp. HS quan saùt hình  trang 102, 103 SGK vaø TLCH:

+ Chæ vaø noùi teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa nhöõng con chim coù trong hình. Baïn coù n. xeùt gì veà ñoä lôùn cuûa chuùng. Loaøi naøo bieát bay, loaøi naøo bieát bôi, loaøi naøo chaïy nhanh hôn?

+ Beân ngoaøi cô theå cuûa chim thöôøng coù gì baûo veä? Beân trong cô cô theå cuûa chuùng coù xöông soáng khoâng?

+ Moû chim thöôøng coù ñaëc ñieåm gì chung? Chuùng duøng moû ñeå laøm gì?

2: Laøm vieäc vôùi caùc tranh aûnh.

- GV chia lớp thành 3 nhóm, y/c nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn phaân loaïi nhöõng tranh aûnh caùc loaøi chim söu taàm ñöôïc theo caùc tieâu chi do nhoùm töï ñaët ra. Ví duï nhö: Nhoùm bieát bay, nhoùm bieát bôi, nhoùm coù gioïng hoùt hay.

- Cuoái cuøng laø thaûo luaän caâu hoûi: Taïi sao chuùng ta khoâng neân saên baét, phaù toå chim?

- GV yeâu caàu caùc nhoùm giôùi thieäu boä söu taäp cuûa mình tröôùc lôùp vaø cöû baïn thuyeát minh veà nhöõng loaøi chim söu taàm ñöïôc.

3. Củng cố- Dặn dò:

- Nhaän xeùt baøi hoïc

- HS thực hiện y/c của GV

 

 

-         HS lắng nghe

 

HS laøm vieäc theo nhoùm.

HS quan saùt hình trong SGK.

 

HS thaûo luaän caùc caâu hoûi..

 

Moät soá HS leân trình baøy keát quaû thaûo luaän.

HS laéng nghe.

 

 

HS caû lôùp nhaän xeùt.

 

 

HS quan saùt caùc böùc tranh, aûnh.

HS laøm vieäc vôùi vaät thaät.

 

 

 

 

 

Caùc nhoùm giôùi thieäu boä söu taäp cuûa mình.

HS nhaän xeùt.

-  Lớp n.xeùt  nhoùm naøo söu taàm ñöôïc nhieàu, trình baøy ñuùng, ñeïp vaø nhanh.

HS lắng nghe, thực hiện.

 


Chiều thứ 4;

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II  . (tiết 5)

I/ Muïc tieâu:

 - Mức độ y/c về kĩ năng đọc như ở tiết 1.

-Dựa vào báo cáo miệng ở tiết 3, dựa theo mẫu(sgk), viết báo cáo về 1 trong 3 nội dung: về học tập, hoặc về lao động, về công tác khác.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc :

Phieáu vieát teân töøng baøi hoïc thuoäc loøng.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:      

cuûa thaày

cuûa troø

1.KT Baøi cuõ:

Kiểm tra sách, vở của HS

2. Baøi môùi:

  HĐ1: GTB: Nêu MĐYC tiết học

2:     Kieåm tra taäp ñoïc .

- GV thöïc hieän töông töï  caùc tieát tröôùc

3:   HD HS làm BT

- GV y/c HS ñoïc ñeà baøi cuûa baøi vaø maãu baùo caùo. 

- GV GV nhaéc caùc em vieát baùo caùo ñaày ñuû, vieát theo maãu, roõ raøng, trình baøy ñeïp.

- GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû.

- GV  yeâu caàu moät soá HS ñoïc baøi vieát cuûa mình.

- GV nhaän xeùt, choát laïi bình choïn baùo caùo vieát toát nhaát.

 

3.CỦNG CỐ -_ DẶN DÒ:

- N. xét tiết học

 -Veà xem laïi baøi.

 

- HS thực hiện y/c của GV

- HS lắng nghe

 

HS leân boác thaêm baøi tập đọc

 

 

 

HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.

HS vieát baøi vaøo vôû.

 

HS ñoïc baøi vieát.

HS laøm baøi vaøo vôû.

 

 

 

- HS lắng nghe, thực hiện

 


TẬP VIẾT:                         ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II (tiết 6) 

I. Muïc ñích yeâu caàu:

- Mức độ y/c về kĩ năng đọc như ở tiết 1.

- Vieát ñuùng caùc aâm, vaàn deã laãn trong ñoaïn vaên (BT2)

II. Ñoà duøng daïy hoïc:    *GV: -Phieáu vieát teân töøng baøi hoïc thuoäc loøng.

                                         -Baûng phuï vieát saün caâu vaên BT2.

II/ Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc:

HĐ daïy

hoïc

1.KT Baøi cuõ: Goïi 1 HS leân baûng đọc báo cáo k.quả tháng thi đua “ XD đội vững mạnh”.

– GV n.xét - đánh giá

2. Baøi môùi:

HĐ1: GTB: Nêu MĐYC tiết học

HĐ2:  Kieåm tra hoïc thuoäc loøng.

Giuùp Hs cuûng coá laïi caùc baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc ôû caùc tuaàn tröôùc.

Gv y/c töøng HS leân boác thaêm choïn baøi hoïc thuoäc loøng.

Gv y/c HS ñoïc thuoäc loøng baøi mình môùi boác thaêm trong phieáu.

Gv ñaët moät caâu hoûi cho baøi vöøa ñoïc.

- Thöïc hieän töông töï vôùi caùc tröôøng hôïp coøn laïi

-Giuùp Hs choïn töø ñuùng ñeå h/chænh ñoaïn vaên.

- Gv yeâu caàu Hs ñoïc ñeà baøi trên bảng phụ

- Gv yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo giaáy nhaùp.

- Gv daùn 3 tôø phieáu leân baûng lôùp,môøi 3 nhoùm Hs leân baûng thi tieáp söùc.

- Gv nhaän xeùt, choát laïi.

 

 

 

 

 

 

 

3/Cuûng coá – daën doø.

-Nhaän xeùt baøi hoïc

-Veà xem laïi baøi -Chuaån bò: Kieåm tra giöõa kì

 

 

 

 

 

 

-Hs leân boác thaêm baøi hoïc thuoäc loøng..

-Hs ñoïc thuoäc loøng caû baøi thô hoaëc khoå thô qui ñònh trong phieáu.

 

 

 

-Hs traû lôøi.

 

 

-Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.

-Hs laøm baøi vaøo giaáy nhaùp.

3 nhoùm Hs leân baûng thi tieáp söùc.

-Hs caû lôùp nhaän xeùt.

-Moät soá Hs ñoïc ñoaïn vaên ñaõ hoaøn chænh.

Toâi ñi qua ñình. Trôøi reùt ñaäm, reùt buoát. Nhìn thaáy caây neâu ngaát ngöôûng truïi laù tröôùc saân ñình, toâi tính thaàm : “ A coøn ba hoâm nöõa laïi Teát, Teát haï caây neâu !”. Nhaø naøo khaù giaû laïi goùi baùnh chöng. Nhaø toâi thì khoâng bieát Teát haï caây neâu laø caùi gì. Caùi toâi mong nhaát baây giôø laø ngaøy laøng vaøo ñaùm. Toâi baám ñoát tay: möôøi moät hoâm nöõa.

 

HS lắng nghe, thực hiện

 

 

CHÍNH TẢ                        

 


LuyÖn to¸n:                          CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ

I. Mục tiêu

  - Biết caùc haøng: hàng chuïc nghìn, h.nghìn, h.traêm, h. chuïc, h.ñôn vò.

  - Bieát vieát vaø ñoïc caùc soá coù naêm chöõ soá trong tröôøng hôïp ñôn giaûn

* HSK- G lµm thªm c¸c BT trong luyÖn gi¶i to¸n .

Lªn líp:

- HD hs lµm c¸c bµi tËp trong vë BT to¸n

- HS lÇn l­­­­ît lªn b¶ng ch÷a c¸c BT

- HS nhËn xÐt – söa ch÷a.

- GV chèt kiÕn thøc ®óng

* HSKG: §Ò 2 tuÇn 27

* DÆn dß.

N.xÐt tiÕt häc

DÆn vÒ xem l¹i c¸c BT ®· lµm.

 

 

                                                                       Thöù năm, ngaøy  23  tháng  3   năm 2017

 

TOÁN:

LUYEÄN TAÄP.

I/ Muïc tieâu:

  - Biết caùch ñoïc, vieát caùc soá coù naêm chöõ soá( trong năm chữ số đó có chữ số 0)

  - Bieát thöù töï cuûa caùc soá coù naêm chöõ soá. Làm tính với số tròn nghìn, tròn trăm.

( BT cần làm : 1,2,3,4)

II/ Ñoà duøng daïy hoïc :

  Bảng phụ, bảng nhóm

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1.KT Baøi cuõ: Goïi 1 HS leân baûng làm BT  2c ,3c.

– GV n.xét - đánh giá

2. Baøi môùi:

HĐ1: GTB: Nêu MĐYC tiết học

2: HD HS làm BT

Baøi 1:- GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:

- GV môøi 1 HS leân baûng laøm maãu.

- GV yeâu caàu caû lôùp laøm vaøo vở. HS noái tieáp ñöùng leân ñoïc caùc soá    - GV nhaän xeùt, choát laïi.

-         HS thực hiện y/c của GV

 

 

HS lắng nghe

 

HS ñoïc y/c  BT.1HS leân baûng laøm maãu.

HS laøm BT  vaøo vở. HS tieáp noái nhau ñoïc caùc soá.

16 500: Mười sáu nghìn năm trăm.;   ……

 


Baøi 2: - GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.

- GV môøi 1 HS leân baûng laøm maãu.

Thực hiện các bước tương tự BT1

 

 

Baøi 3: GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.

- GV moät HS leân laøm maãu.

- GV chia lớp thành 3 nhóm cho HS làm BT, 3  nhoùm HS  thi laøm baøi treân baûng lôùp.

- GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm chieán thaéng.

Baøi 4:- GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

- GV cho HS thaûo luaän nhoùm.

- Caû lôùp laøm baøi vaøo bảng nhóm- trình bày k.quả

- GV nhaän xeùt, choát laïi.

 

 

 

 

3.Củng cố-Dặn dò

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

Veà xem lại BT đã làm 

- Chuaån bò baøi: Soá 100.000 – Luyeän taäp.

HS ñoïc y/c  BT.1HS leân baûng laøm maãu.

HS laøm BT  vaøo vở. HS tieáp noái nhau lên bảng viết số .

VD: Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm: 87 105

…..

HS ñoïc y/c cuûa ñeà baøi. 1 HS laøm maãu.

HS làm BT theo nhóm. Đại diện 3 nhoùm leân baûng thi laøm baøi – n.xét thắng thua.

C- 12 000; D- 13 000; E – 14 000……

HS ñoïc y/c BT. HS thaûo luaän nhoùm.

Đại diện nhoùm leân baûng trình bày k.quản.xét thắng thua.

a. 4000 + 5000= 9 000

    6500 – 500 = 1 500

b. 4000 – ( 2000 – 1000)= 4000 – 1000

                                        = 3000

……

HS chöõa baøi ñuùng vaøo vở

 

HS lắng nghe, thực hiện

 

 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:    ÔN TẬP : TỪ NGỮ VỀ NGHỆ THUẬT. DẤU PHẨY

I. Mục tiêu:

    - Nêu được một số từ ngữ về nghệ thuật (bt1).

    - Biết đặt đúng dấu phẩy vào chổ thích hợp trong đoạn văn ngắn (bt2)

II. Chuẩn bị: 

III. Hoạt động dạy học: 

GV

HS

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Hướng dẫn học sinh làm bài tập:

Bài 1:

- Yêu cầu một em đọc nội dung bài tập 1, cả lớp đọc thầm theo.

- Dán lên bảng lớp 2 tờ giấy khổ to.

- Yêu cầu lớp chia thành 2 nhóm để chơi tiếp sức.

- Theo dõi nhận xét chốt lại lời giải đúng.

- Yêu cầu lớp đọc đồng thanh bảng từ đầy đủ.

 

- Lắng nghe.

 

 

 

- Một HS đọc yêu cầu bài tập, cả lớp đọc thầm.

 

- Hai nhóm lên bảng thi tiếp sức.

- Cả lớp nhận xét bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Cả lớp đọc đồng thanh và làm vào vở theo lời giải đúng:

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án theo Tuần (Lớp 3). Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN