Giáo án tổng hợp ( Tự chọn anh 9)

giáo án Tiếng Anh 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 102       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
dp3u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 4:36:27 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
1
Lần tải
102
File đã kiểm duyệt an toàn

 . Dạy thêm buổi 1. I.Thì quá khứ thường( Past simple). 1.Với động từ Tobe: * Form: (+) S + were/was + O. (-) S + were/was-not + O. (?) Were/was +S + O ? Yes, S + were/was. No, S + were/was-not. Chú ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án tổng hợp ( Tự chọn anh 9), Giáo Án Tiếng Anh 9 , Giáo án điện tử Giáo án tổng hợp ( Tự chọn anh 9), doc, 1 trang, 0.27 M, Tiếng Anh 9 chia sẽ bởi phương Nguyễn thị hoài đã có 102 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-tong-hop-Tu-chon-anh-9.doc[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


 .
Dạy thêm buổi 1.
I.Thì quá khứ thường( Past simple).
1.Với động từ Tobe:
* Form:
(+) S + were/was + O.
(-) S + were/was-not + O.
(?) Were/was +S + O ?
Yes, S + were/was.
No, S + were/was-not.
Chú ý: - Was : I/he/she/it/Lan.
Wasnot = wasn’t
- Were : you/we/they/Lan and Hoa.
Werenot = weren’t
Eg: He was absent from class yesterday.
Were they in hospital last month?
2.Với động từ thường:
Form: (+) S + V(ed/cột 2) + O.
(-) S+ did not + V(bare-inf) + O.
(?) Did + S + V(bare-inf) + O ?
Yes, S + did. / No, S + did not.
Chú ý: - Did được sử dụng với tất cả các ngôi, số ít hay số nhiều.
- Did : I/you/we/they/she/he/it
Lan/ Lan and Hoa.
- Did not = didn’t.
Eg: Tom went to Paris last summer.
He did not watch TV last night.

Did you go to HCM city ?
3.Adv
- Yesterday, ago, last month/ year/ …
- in 1990/….
4.Cách dùng :
- Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ
5.Used to:
- Diễn tả một thói quen trong quá khứ mà không còn xảy ra ở hiện tại.
Eg: Lan used to walk past the mosque on her way to primary school.
Structure:

II. Past simple with “ WISH ”.
Eg: + I wish I didn’t have to do this job = If only I didn’t have to do this job.
+ She wishes she were a doctor = If only she were a doctor.
1. Structure:
2. Usages: Diễn tả ước muốn một tình huống không có thật ở hiện tại , và tình huống này được diễn
đạt bằng thì quá khứ đơn. Lưu ý rằng thì quá khưa đơn ở đây không ám chỉ tình huống
xảy ra trong quá khứ, mà nó chỉ cho thấy rằng tình huống đó là không có thật.
III. Exercises:
Sách bài tập Tiếng Anh 9.
Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng Anh 9.
Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 9.

 .
Dạy thêm buổi 2.
I.Thì hiện tại hoàn thành ( Present perfect).
* Form: (+) S + has / have + PII (ed/cột 3) + O.
(-) S + has /have + not + PII (ed/cột 3) + O.
(?) Has / have + S + PII (ed/cột 3) + O ?
Yes, S + have/has.
No, S + have/has-not.
Chú ý: - Have: I/you/we/they/Lan and Hoa.
Havenot = haven’t.
- Has: he/she/it/Lan.
Hasnot = hasn’t.
Eg: I have just seen my sister in the park.
She has finished her homework recently.
Cách dùng:
- Diễn tả một hành động vừa mới xảy ra hay hành động xảy ra trong quá khứ mà không rõ thời gian .
Hành động xảy ra trong quá khứ và còn tiếp tục diễn ra ở hiện tại.
Hành động xảy ra trong quá khứ mà kết quả còn lưu đến hiện tại.
Adv: just, recently, ever, never, already, since, for, so far, yet, up to now.
II: Câu bị động ( The pasive voice)
Quan sát:
Câu chủ động: Mr Smith teaches English.
Câu bị động: English is taught by Mr Smith.
Qui tắc:
Tân ngữ chủ động -> chủ ngữ bị động.
Động từ bị động: Be + PII (ed/cột 3).
Chủ ngữ chủ động -> tân ngữ bị động (

 


NguyÔn V¨n HiÖp                                                                         Tr­êng THCS DiÔn L©m

 

                            .

D¹y thªm buæi 1.

I.Thì quá khứ thường( Past simple).

1.Với động từ Tobe:

* Form:

(+) S + were/was + O.

(-)  S + were/was-not + O.

(?) Were/was +S + O ?

Yes, S + were/was.

No, S + were/was-not.

 • Chó ý: - Was : I/he/she/it/Lan.

                    Wasnot = wasn’t

  - Were : you/we/they/Lan and Hoa.

      Werenot = weren’t

 • Eg: He was absent from class yesterday.

           Were they in hospital last month?

2.Với động từ thường:

 • Form:  (+) S  +  V(ed/cét 2)  + O.

               (-)  S+  did not  + V(bare-inf)  + O.     

               (?) Did  + S  + V(bare-inf) + O ?

Yes, S + did. / No, S + did not.

 • Chó ý: - Did ®­îc sö dông víi tÊt c¶ c¸c ng«i, sè  Ýt hay sè nhiÒu.

                  - Did : I/you/we/they/she/he/it

                              Lan/ Lan and Hoa.

                  - Did not = didn’t.  

 • Eg: Tom went to Paris last summer.

            He did not watch TV last night.

1

                                                                                                                                                                                        Gi¸o ¸n d¹y thªm


NguyÔn V¨n HiÖp                                                                         Tr­êng THCS DiÔn L©m

 

           Did you go to HCM city ?

3.Adv

     - Yesterday, ago, last month/ year/

     - in 1990/….

4.Cách dùng :

- Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ

 5.Used to:

   - DiÔn t¶ mét thãi quen trong qu¸ khø mµ kh«ng cßn x¶y ra ë hiÖn t¹i.

         Eg: Lan used to walk past the mosque on her way to primary school.

          Structure:

 

 

II. Past simple with “ WISH ”.

    Eg: + I wish I didn’t have to do this job = If only I didn’t have to do this job.

          + She wishes she were a doctor = If only she were a doctor.

1. Structure:

 

 

 

 

 

 

 

2. Usages: DiÔn t¶ ­íc muèn mét t×nh huèng kh«ng cã thËt ë hiÖn t¹i , vµ t×nh huèng nµy ®­îc diÔn

                  ®¹t b»ng th× qu¸ khø ®¬n. L­u ý r»ng th× qu¸ kh­a ®¬n ë ®©y kh«ng ¸m chØ t×nh huèng

                  x¶y ra trong qu¸ khø, mµ nã chØ cho thÊy r»ng t×nh huèng ®ã lµ kh«ng cã thËt.

III. Exercises:

-         S¸ch bµi tËp TiÕng Anh 9.

-         Bµi tËp bæ trî vµ n©ng cao TiÕng Anh 9.

-         ¤n tËp vµ kiÓm tra TiÕng Anh 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

                                                                                                                                                                                        Gi¸o ¸n d¹y thªm


NguyÔn V¨n HiÖp                                                                         Tr­êng THCS DiÔn L©m

 

 

                                                        .

                                 D¹y thªm buæi 2.

 

I.Thì hiện tại hoàn thành ( Present perfect).

* Form:    (+) S  + has / have + PII (ed/cét 3) + O.

                (-) S +  has /have  + not  + PII (ed/cét 3) + O.

                (?) Has / have + S + PII (ed/cét 3) + O ?

Yes, S + have/has.

No, S + have/has-not.

Chó ý: - Have: I/you/we/they/Lan and Hoa.

               Havenot = haven’t.

       - Has: he/she/it/Lan.

         Hasnot = hasn’t.

 • Eg: I have just seen my sister in the park.

            She has finished her homework recently.

 • Cách dùng:

-   Diễn tả một hành động vừa mới xảy ra hay hµnh ®éng x¶y ra trong qu¸ khø mµ kh«ng râ thêi gian .

-         Hành động xảy ra trong quá khứ và còn tiÕp tôc diÔn ra ë hiện tại.

-         Hµnh ®éng x¶y ra trong qu¸ khø mµ kÕt qu¶ cßn l­u ®Õn hiÖn t¹i.

 • Adv: just, recently, ever, never, already, since, for, so far, yet, up to now.

II: Câu bị động ( The pasive voice)

 • Quan sát:

-         Câu chủ động: Mr Smith teaches English.

-         Câu bị động:    English is taught by Mr Smith.

 • Qui tắc:

-         Tân ngữ chủ động -> chủ ngữ bị động.

-         Động từ động:       Be  +  PII (ed/cét 3).

1

                                                                                                                                                                                        Gi¸o ¸n d¹y thªm


NguyÔn V¨n HiÖp                                                                         Tr­êng THCS DiÔn L©m

 

-         Chủ ngữ chủ động -> tân ngữ bị động ( trước có giới từ  by).

 • Sơ đồ:                 S                          V                            O

 

 

 

                                S      +    be  + PII ( ed/cét 3 )  +    by  + O

 

* Bảng tóm tắt công thức các thì vµ ®éng tõ khuyÕt thiÕu trong câu bị động.

Present simple

S + am/ is/ are + PII ( ed/cét 3 ) + ( by + O ).

 

Past simple

S + was, were +  PII ( ed/cét 3 ) + ( by + O ).

 

Present progressive

S + am/is/ are + being + PII ( ed/ cét 3 ) + ( by + O ).

 

Past progressive

S + was/ were + being + PII ( ed/cét 3 ) + ( by + O ).

 

Present perfect

S + have/ has + been + PII ( ed/cét 3 ) + ( by + O ).

 

Past perfect

S + had + been + PII ( ed/cét 3 ) + ( by + O ).

 

Future simple

S + will + be + PII ( ed/cét ) + ( by + O ).

 

Be going to

S + am/is/are + going to + be + PII ( ed/cét 3 ) + ( by + O ).

 

 

MODEL VERBS

 

S +  can/could/would/should   + be + PII ( ed/cét 3 ) + (by+O ).

        must/have to/may/might

 

         

* Mét sè tr­êng hîp bÞ ®éng kh¸c:

a. BÞ ®éng víi “ have / get something done ”: H×nh thøc bÞ ®éng nµy ®­îc sö dông ®Ó nhÊn m¹nh r»ng hµnh ®éng cña chr thÓ ®­îc thùc hiÖn cña ng­êi kh¸c.

Eg: + Someone painted John’s flat yesterday.

          John had his flat p¹inted yesterday.

b. BÞ ®éng víi h×nh thøc nguyªn thÓ (infinitive) vµ danh ®éng tõ (gerund ).

Eg: + We dän’t want to be refused entry.

1

                                                                                                                                                                                        Gi¸o ¸n d¹y thªm


NguyÔn V¨n HiÖp                                                                         Tr­êng THCS DiÔn L©m

       + She hates being photographed.

 

c. BÞ  ®éng víi c¸c ®éng tõ chØ quan ®iÓm ( verbs of opinion ): believe, know, say, report, think,… H×nh thøc bÞ ®éng nµy th­êng ®­îc sö dông khi ng­êi nãi muèn tr¸nh ®Ò cËp tíi chñ thÓ thùc hiÖn hµnh ®éng.

It + to be + PII(ed/cét 3) + that + clause.

HoÆc:

S + to be + PII(ed/cét 3) + to-inf/to have + PII(ed/cét 3).

 

Eg: + People believe that David left New Zealand last week.

          It is believed that David left New Zealand last week.

          David is believed to have left New Zealand last week.     

* Chó ý : - Khi chñ ng÷ trong c©u chñ ®éng lµ c¸c ®¹i tõ nh©n x­ng nh­ I/you/we/they/she/he/it/ hoÆc c¸c phiÕm tõ nh­ people/someone/somebody..

chuyÓn sang c©u bÞ ®éng chóng  ta kh«ng cÇn dïng  by + O.

              - Khi chñ ng÷ trong c©u chñ ®éng lµ c¸c danh tõ tªn riªng hay c¸c danh tõ chØ gièng vµ danh  tõ cô thÓ chuyÓn sang c©u  bÞ ®éng  chóng ta ph¶i sö dông by + O.

III.Exrcises.

-         S¸ch bµi tËp TiÕng Anh 9.

-         S¸ch bæ trî vµ n©ng cao TiÕng Anh 9.

-         S¸ch «n tËp vµ kiÓm tra TiÕng Anh 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

                                                                                                                                                                                        Gi¸o ¸n d¹y thªm


NguyÔn V¨n HiÖp                                                                         Tr­êng THCS DiÔn L©m

 

D¹y thªm buæi 3

I. MÖnh ®Ò gi¶ ®Þnh “ Wish”.

-         Động từ Wish= If only ( ao ước) thường dùng để diễn tả những ước muốn, những điều không có thật hoặc rất khó thực hiện.

-         có 3 loại câu ước.

 1. Future wish:( ước muốn ở tương lai)

* Form(+) S  + wish  + S + would/ could + V(bare-inf) + O.

             (+) If only + S + would/ could + V(bare-inf) + O.

* Eg:- I wish I would be an astronaut in the future.

       - Tom wishes he could visit  Paris next summer.

        - If only I would take the trip with you next Sunday.

 1. Present wish( ước muốn ở hiện tại)

* Form:     S  + wish  + S +     V(ed/cét 2)     +  O.

                                                  Were           +  adj / n.

                                                 Could         +  V (inf).

* Eg:-  I wishI were rich  (but I am poor now)

 - I can’t swim. I wish I could swim.

            - If only Ben were here ( but Ben isn’t here. I wish he were here)

           - We wish that we didn’t have to go to class today( we have go

             to class)

 1. Past wish: ( ước muốn ở quá khứ)

* Form: S  + wish  + S  +    had  + PII(ed/cét 3)  + O.

                                             could have  + PII(ed/cét 3) + O.

* Eg :- I wish I hadn’t failed my exam last year.

( I failed my exam )

           - She wishes she had had enough money to buy the house.

1

                                                                                                                                                                                        Gi¸o ¸n d¹y thªm


NguyÔn V¨n HiÖp                                                                         Tr­êng THCS DiÔn L©m

              ( she didn’t have enough money to buy it )

            - If only I had met her yesterday.( I didn’t meet her )

            - She wishes she could have been there.( she couldn’t be there)

II. MÖnh ®Ò tr¹ng ng÷ chØ kÕt qu¶. ( Adverb clauses of result )

     MÖnh ®Ò tr¹ng ng÷ chØ kÕt qu¶ th­êng ®­îc b¾t ®Çu víi So (v× thÕ/v× vËy).

Eg:  - We arrived late, so we missed the beginning of the film.

-         There was fog, so the flight was delayed.

 

      Structure:    , So + result clause ( kÕt qu¶ / hËu qu¶ )

III. Prepositions of time ( Giíi tõ chØ thêi gian ).

1. In   + century ( in the eighteenth century )

          + decade ( in the 1990s )

  + season ( in the summer )

  + month ( in January )

  + parts of the day ( in the morning, in the affternoon....)

2. On  + days of the week ( on Wednesday,...)

  + dates ( on October 7,...)

  + that day

3. At  + time of day ( at 6 pm, 8 am.....)

  + night/ noon/ midday/ Christmas....

  + two or three days

  + meal time

4. For + duration of time ( for three days,..)

5. Since + point of time ( since March 20,...)

6. From....to: beginning time .... ending time...( from 8 am to 5 pm,...)

7. Between..........and: between 5pm and 7 pm

8. Till/ untill + point of time ( untill March, till Friday )   

IV. Exercises:

-         S¸ch bµi tËp TiÕng Anh 9.

-         S¸ch bæ trî vµ n©ng cao TiÕng Anh 9.

-         S¸ch «n tËp vµ kiÓm tra TiÕng Anh 9.

 

 

 

1

                                                                                                                                                                                        Gi¸o ¸n d¹y thªm


NguyÔn V¨n HiÖp                                                                         Tr­êng THCS DiÔn L©m

 

D¹y thªm buæi 4

Directed and reported speech

( Câu trực tiếp – Gián tiếp)

A.Lý thuyết.

- Lêi nãi gi¸n tiÕp lµ t­êng thuËt l¹i ý cña ng­êi nãi.

 • C¸ch ®æi c©u trùc tiÕp sang c©u gi¸n tiÕp:

1.Thay đæi thì của động từ.

Directed speech (Trực tiÕp)

Reported speech (Gián tiÕp)

 

 

 

 

 

 

 

 

Present simple

Past simple

Present progressive

Past progressive

Present perfect

Past perfect

Past simple

Past perfect

Past progressive

Past perfect progressive

Future simple

Would + V (bare-inf )

Am/is/are + going to

Were/was + going to

2.Thay ®æi cña c¸c ®«ng tõ khuyÕt thiÕu.

Directed speech

Reported speech

Can

Could

Shall

Should

Must

Had to

Have to / Has to

Had to

Should

Should

Ought to

Ought to

May

Might

3.Thay đæi chủ ngữ, tân ngữ, đại từ sở hữu.

1

                                                                                                                                                                                        Gi¸o ¸n d¹y thªm


NguyÔn V¨n HiÖp                                                                         Tr­êng THCS DiÔn L©m

§¹i tõ  nh©n x­ng

§¹i tõ së h÷u

I

He / She

My

His / Her

We

They

Our

Their

You

You / He / She

Your

His / Her / Their

They

They

Their

Their

He / She

He/ She

His / Her

His / Her

It

It

Its

Its

 

*Eg: - Jane said,I live in the suburbs”

      -> Jane said that she lived in the suburbs.

- Ngôi thứ hai ( You, your, yours ) được đổi theo ngôi của tân ngữ trong mệnh đề tường thuật.

*Eg: - He said to me,” You can take my book”

-> He said me that I could take his book.

- Ngôi thứ ba ( He, She, It, They, him, his, her ,them ,their) giữ nguyên (Kh«ng ®æi)

*Eg: - Mary says,” They come to help the pupils.”

      -> Mary said that they came to help the pupils.

4.Trạng từ chỉ thời gian .

 

Directed speech (Trực tiếp)

Reported speech (Gián tiếp)

now

then

ago

before

today

that day

tonight

that night

tomorrow

the next day / the following day

yesterday

the day before / the previous day

last week/month/year…

the previous week/month/year…

the week/month/year…before

next week/month/year…

the following week/month/year…

the next week/month/year…

 

 *Eg: - “I’m going now”. He said

1

                                                                                                                                                                                        Gi¸o ¸n d¹y thªm


NguyÔn V¨n HiÖp                                                                         Tr­êng THCS DiÔn L©m

           -> He said he was going then.

        - She said “ I was at Hue yesterday”.

         -> She said that she had been at Hue the day before.

5.Trạng từ chỉ nơi chốn vµ ®¹i tõ chØ ®Þnh.

 

Directed speech (Trực tiếp)

Reported speech (Gián tiếp)

here

there

there

there

this

that

these

those

*Eg:-  He said,”Put the books here

          -> He told me to put the books there.

        - Tom said to me,” I’ll meet you this Friday”

          -> He told me that he would meet me that Friday.

 

* C¸c lo¹i c©u gi¸n tiÕp:

I. C©u mÖnh lÖnh, yªu cÇu vµ lêi khuyªn.(Command, request and advice  ).

Trong lêi nãi gi¸n tiÕp lo¹i c©u nµy ®­îc b¾t ®Çu b»ng ®éng tõ: asked, told, ordered, advised,

Eg: -“ Hurry up, Lan”

-> He told Lan to hurry up.

- “ Shut the door”

-> He ordered them to shut the door.

- “ Don’t leave the room”.

-> He told them not to leave the room.

- “ You should stop chatting on the Internet, Mark,” Jane said.

-> Jane advised Mark to stop chatting on the Internet.

 

*  Structures (C«ng thøc):

1

                                                                                                                                                                                        Gi¸o ¸n d¹y thªm


NguyÔn V¨n HiÖp                                                                         Tr­êng THCS DiÔn L©m

S + V ( asked / told / advised ) + O + to ( not to ) + infinitive.

 

* Chó ý : Mét sè ®éng tõ kh¸c còng ®­îc sö dông theo  h×nh thøc trªn: persuade, remind, forbid, warn,….

  II. Câu nghi vấn(Interogative).

 1. Yes/ No – questions.

Trong lời nói gián tiếp loại câu hỏi này được mở đầu bằng các động từ  “ ask, wonder …” và theo sau có  “if/ whether”.

*Eg: - “ Have you seen that film?” he told her

             -> He asked if she had seen that film.

        - “ Will Tom be here tomorrow?.” She told

              -> She wondered whether Tom would be there the day after.

*Strutures ( Công thức):

 

S + asked / wanted to know + (O) + If / whether + clause ( lïi th× ).

 

2. Wh – questions ( who,what, where, why, when,how much/ many/ long” trong câu gián tiếp loại câu này được mở đầu bằng các động từ “ ask, require, wonder,..”

* Eg:  - “ What time does the film begin?.”

             -> He asked what time the film begun.

         -  “ What will you do tomorrow?

              -> She wondered what I would do the next day.

 

*Strutures (Công thức):

S + asked /  wanted to know + wh-qs + clause ( lïi th× )

 

 

 

   III. C©u ph¸t biÓu (Statements).

1

                                                                                                                                                                                        Gi¸o ¸n d¹y thªm

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án tổng hợp ( Tự chọn anh 9)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU