Giáo án tổng hợp

giáo án Mỹ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 28       9      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
cvzs0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/29/2017 7:34:39 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.32 M
Lần xem
9
Lần tải
28
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 15/01/2017 Tuần 20-Tiết 1 Bài 1:THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN( 1802- 1945) Ngày giảng 19/ 01/ 2017 19/ 01/ 2017  Lớp 9/2 9/1 I. MỤC TIÊU: 1/. Kiến thức:,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án tổng hợp, Giáo Án Mỹ Thuật 9 , Giáo án điện tử Giáo án tổng hợp, doc, 1 trang, 0.32 M, Mỹ thuật 9 chia sẽ bởi Dung Nguyễn Thị Thùy đã có 28 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-tong-hop.doc[0.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn: 15/01/2017
Tuần 20-Tiết 1 Bài 1:THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT
SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN( 1802- 1945)
Ngày giảng
 19/ 01/ 2017
 19/ 01/ 2017

 Lớp
 9/2
 9/1

I. MỤC TIÊU:
1/. Kiến thức: Học sinh tìm hiểu sơ lược về MT thời Nguyễn (1802-1945
2/. Kỹ năng: Học sinh có nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc: trân trọng và yêu quý các di tích lịch sử - văn hóa của quê hương.
3/. Thái độ: Có nhận thức đúng đắn và thêm yêu thích mỹ thuật truyền thống dân tộc.
4/ Định hướng năng lực cần đạt:
- Năng lực chung: NL tư duy, NL ngôn ngữ, NL giải quyết vấn đề
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát và xử lý thông tin, Năng lực cảm thụ thẫm mỹ, Năng lực phân tích và tổng hợp.
II/. CHUẨN BỊ:
1/ Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: - ĐDDH MT 9, tranh, ảnh về mỹ thuật thời Nguyễn.
- Các câu hỏi thảo luận nhóm.
Học sinh: - Sưu tầm bìa lịch, chì, tẩy, màu, vở bài tập.
2/ pháp dạy học:
- Phương pháp trực quan.,đáp, gợi mở,thảo luận nhóm, thuyết trình.
III/ TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
NỘI DUNG
ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1:Ổn định ,kiểm tra ,giới thiệu bài mới


BÀI 1:TTMT
lược về mỹ thuật thời Nguyễn (1802- 1945)
-Ổn định : Kiểm tra sĩ số lớp
-Giới thiệu bài mới:M T thời Lý Trần Lê qua đi để lại cho nền MT Việt Nam những công trình Kiến trúc , điêu khắc vô cùng quý giá. Tiếp đó, MT thời Nguyễn đã mở ra 1 phương hướng cho nền mĩ thuật VN bằng cách tiếp xúc với nghệ thuật châu Âu sáng tạo ra một nền nghệ thuật mới mang lại một nền nghệ thuật mới.
-Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS nghe

Hoạt động 2:Sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn

Sơ lược về MT thời Nguyễn:
+Chiến tranh Trịnh - Nguyễn kéo dài mấy chục năm, Nguyễn ánh dẹp bạo loạn lên ngôi vua.
+ Chọn Huế làm kinh đô, xây dựng nền kinh tế vững chắc.
+ Thi hành chính sách " Bế quan toả cảng", ít giao thiệp với bên ngoài.
+ MT phát triển nhưng rất hạn chế, đến cuối triều Nguyễn mới có sự giao lưu với MT thế giới- đặc biệt là MT châu Âu.

- GV yêu cầu HS xem SGK và giới thiệu.
- GV hỏi:
+ Vì sao nhà Nguyễn ra đời?
+ Sau khi thống nhất, nhà Nguyễn đã làm gì?
+ Nêu chính sách của nhà Nguyễn đối với nền KT-XH ?
+ Trong giai đoạn đó, MT phát triển như thế nào?
- GV củng cố và cho HS ghi bảng.

- HS xem SGK.
- HS quan sát tranh.
- HS trả lời câu hỏi.

Hoạt động 3:Một số thành tựu về MT thời Nguyễn

II/. Một số thành tựu về MT thời Nguyễn:
a. Kiến trúc kinh đô Huế:
* Hoàng Thành, Tử cấm thành, đàn Nam Giao
* Cung điện : Điện Thái Hoà, điện Kim Loan
* Lăng Tẩm : lăng Minh Mạng, Gia Long, Tự Đức.
- Nằm bên bờ sông Hương, là 1 quần thể kiến trúc rộng lớn và đẹp nhất nước ta thời đó.
- Thành có 10 cửa chính để ra vào. Bên trên cửa thành xây các gác có mái uốn cong hình chim phượng.
- Nằm giữa kinh thành Huế là Hoàng thành. Cửa chính vào Hoàng thành gọi là Ngọ Môn. Tiếp đến là hồ Thái Dịch, ven hồ có hàng cây đại,

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng                                                              Giáo án mỹ thuật 9

 

Ngày soạn: 15/01/2017

Tuần 20-Tiết 1                       Bài 1:THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT

        SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN( 1802- 1945)

   Ngày giảng

     19/ 01/ 2017

     19/ 01/ 2017

   Lớp

               9/2

            9/1

I. MỤC TIÊU:

 1/. Kieán thöùc: Học sinh tìm hiểu sơ lược về MT thời Nguyễn (1802-1945).

      2/. Kyõ naêng:  Học sinh có nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc: trân trọng và yêu quý các di tích lịch sử - văn hóa của quê hương.

  3/. Thaùi ñoä: Cã nhËn thøc ®óng ®¾n vµ thªm yªu thÝch mü thuËt truyÒn thèng d©n téc.

          4/ Định hướng năng lực cần đạt:

   - Năng lực chung: NL tư duy, NL ngôn ngữ, NL giải quyết vấn đề

   - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát và xử lý thông tin, Năng lực cảm thụ thẫm mỹ, Năng lực phân tích và tổng hợp.

II/. CHUAÅN BÒ:

 1/ Đồ dùng dạy học:

         Giaùo vieân: - §DDH MT 9, tranh, ¶nh vÒ mü thuËt thêi Nguyễn.

                            - Các câu hỏi thảo luận nhóm.

              Hoïc sinh:   - Söu taàm bìa lòch, chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp. 

          2/ Phương pháp dạy học:

        - Phương pháp trực quan.,đáp, gợi mở,thảo luận nhóm, thuyết trình.

III/ TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1:Ổn định ,kiểm tra ,giới thiệu bài mới

 

BAØI 1:TTMT

Sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn (1802- 1945)

 

-Ổn định : Kiểm tra sĩ số lớp

 

-Giới thiệu bài mới:M T thêi Lý TrÇn Lª qua ®i ®Ó l¹i cho nÒn MT ViÖt Nam nh÷ng c«ng tr×nh KiÕn tróc , ®iªu kh¾c v« cïng quý gi¸. TiÕp ®ã, MT thêi NguyÔn ®· më ra 1 ph­¬ng h­íng cho nÒn mÜ thuËt VN b»ng c¸ch tiÕp xóc víi nghÖ thuËt ch©u ¢u s¸ng t¹o ra mét nÒn nghÖ thuËt míi mang l¹i mét nÒn nghÖ thuËt míi.

-Lớp trưởng báo cáo sĩ số

- HS lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2:Sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn

 1. Sơ lược về MT thời Nguyễn:

 

 

+ChiÕn tranh TrÞnh - NguyÔn kÐo dµi mÊy chôc n¨m, NguyÔn ¸nh dÑp b¹o lo¹n lªn ng«i vua.

+ Chän HuÕ lµm kinh ®«, x©y dùng nÒn kinh tÕ v÷ng ch¾c.

+ Thi hµnh chÝnh s¸ch " BÕ quan to¶ c¶ng", Ýt giao thiÖp víi bªn ngoµi.

+ MT ph¸t triÓn nh­ng rÊt h¹n chÕ, ®Õn cuèi triÒu NguyÔn míi cã sù giao l­u víi MT thÕ giíi- ®Æc biÖt lµ MT ch©u ¢u.

 

- GV yªu cÇu HS xem SGK vµ giíi thiÖu.

- GV hỏi:

+ V× sao nhµ NguyÔn ra ®êi?

+ Sau khi thèng nhÊt, nhµ NguyÔn ®· lµm g×?

+ Nªu chÝnh s¸ch cña nhµ NguyÔn ®èi víi nÒn KT-XH ?

+ Trong giai ®o¹n ®ã, MT ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo?

- GV củng cố và cho HS ghi bảng.

 

 

 

 

 

- HS xem SGK.

- HS quan sát tranh.

- HS trả lời câu hỏi.

 

Hoạt động 3:Một số thành tựu về MT thời Nguyễn

II/. Một số thành tựu về MT thời Nguyễn:

 

 

 

a. Kiến trúc kinh đô Huế:

* Hoµng Thµnh, Tö cÊm thµnh, ®µn Nam Giao

* Cung ®iÖn : §iÖn Th¸i Hoµ, ®iÖn Kim Loan

* L¨ng TÈm : l¨ng Minh M¹ng, Gia Long, Tù §øc.

- N»m bªn bê s«ng H­¬ng, lµ 1 quÇn thÓ kiÕn tróc réng lín vµ ®Ñp nhÊt n­íc ta thêi ®ã.

- Thµnh cã 10 cöa chÝnh ®Ó ra vµo. Bªn trªn cöa thµnh x©y c¸c  g¸c cã m¸i uèn cong h×nh chim ph­îng.

- N»m gi÷a kinh thµnh HuÕ lµ Hoµng thµnh. Cöa chÝnh vµo Hoµng thµnh gäi lµ Ngä M«n. TiÕp ®Õn lµ hå Th¸i DÞch, ven hå cã hµng c©y ®¹i, cÇu Trung §¹o b¾c qua hå Th¸i DÞch dÉn ®Õn ®iÖn Th¸i Hoµ nguy nga tr¸ng lÖ.

- L¨ng tÈm: Lµ c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ nghÖ thuËt cao ®­îc XD theo së thÝch cña vua, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a kiÕn tróc vµ TN. Nh­ l¨ng Gia Long, Minh M¹ng, Tù §øc..

- KiÕn tróc cung ®×nh cã khuynh h­íng h­íng tíi nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« lín, th­êng sö dông h×nh mÉu trang trÝ mang tÝnh quy ph¹m g¾n víi t­ t­áng Nho gi¸o, c¸ch thÓ hiÖn nghiªm ngÆt, chÆt chÏ.

- Thiªn nhiªn vµ c¶nh quan ®­îc coi  träng trong KT cung ®×nh.

* Cè §« HuÕ ®­îc Unesco c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi n¨m 1993.

b. Điêu khắc:

- §K mang tÝnh t­îng tr­ng rÊt cao.

- T­îng con vËt, Nghª, Voi, S­ tö: m¾t mòi, ch©n mãng ®­îc diÔn t¶ rÊt kÜ, chÊt liÖu ®¸, ®ång.

- T­îng Ng­êi : c¸c quan hÇu, hoµng hËu, cung phi, c«ng chóa...diÔn t¶ khèi lµm râ nÐt mÆt , phong th¸i ung dung...

- §K PhËt gi¸o tiÕp tôc ph¸t huy truyÒn thèng cña khuynh h­íng d©n gian lµng x·. Tiªu biÓu lµ c¸c pho t­îng thê: la H¸n, Kim C­¬ng, Th¸nh mÉu...thanh tao vµ trang nh·, hiÒn hËu ®Çy vÎ uy nghiªm.

c. Đồ họa, hội họa:

- C¸c dßng tranh d©n gian ph¸t triÓn m¹nh, cã néi dung vµ h×nh thøc æn ®Þnh. kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu vÒ t©m linh vµ thÈm mÜ cña nh©n d©n lao ®éng mµ cßn Èn chøa nh÷ng ND vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc, nh©n c¸ch trong cuộc sống hµng ngµy.

- "B¸ch khoa  th­ v¨n ho¸ vËt chÊt cña ViÖt nam"h¬n 700 trang víi 4000 bøc vÏ miªu t¶ c¶nh sinh ho¹t h»ng ngµy , nh÷ng c«n cô ®å dïng cña ViÖt B¾c.

- Giai ®o¹n ®Çu ch­a cã thµnh tùu g× ®¸ng kÓ.

- VÒ sau khi tr­êng MT §éng D­¬ng thgµnh lËp (1925) MT VN ®· cã sù tiÕp xóc víi mÜ thuËt ch©u ¢u më ra mét h­íng míi cho sù ph¸t triÓn cña mÜ thuËt ViÖt nam. C¸c ho¹ sÜ VN võa biÕt tiÕp thu kiÕn thùc héi ho¹ ph­¬ng t©y, võa biÕt ch¾t läc, g¹t bá nh÷ng yÕu tè lai c¨ng, pha t¹p ®Ó t¹o nªn mét phong c¸ch héi ho¹ hiÖn ®¹i mang b¶n s¾c d©n téc.

 

- GV cho Hs th¶o luËn 6' ®Ó t×m hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm kiÕn tróc, ®iªu kh¾c,®å ho¹ vµ héi ho¹ cung ®×nh HuÕ:

+ KiÕn tróc kinh ®« HuÕ bao gåm nh÷ng lo¹i kiÕn tróc nµo?

 

 

+ Kinh ®« HuÕ cã g× ®Æc biÖt ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tr×nh bµy nh÷ng ®iÓm tiªu biÓu cña nghÖ thuËt ®iªu kh¾c?

+ C¸c t­îng con vËt ®­îc miªu t¶ nh­ rhÕ nµo?

+ C¸c t­îng ng­êi vµ t­îng thê ®­îc tạc nh­ thÕ nµo ?

 

 

 

 

 

+ §å ho¹ ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo?

 

 

 

+ M« t¶ Néi dung cña B¸ch khoa th­ v¨n ho¸ vËt chÊt cña ng­êi ViÖt?

 

+ Tranh Héi ho¹ cho thÊy ®iÒu g× ?

 

 

 

 

 

- GV củng cố và cho HS ghi bảng.

 

 

 

 

 

- HS thảo luận nhóm và đại diện cho nhóm lên trình bày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thảo luận nhóm và đại diện cho nhóm lên trình bày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS ghi bài.

Hoạt động 4:Đặc điểm mỹ thuật thời Nguyễn

III/Đặc điểm của mĩ thuật thời Nguyễn:

thuật thời Nguyễn:

- KiÕn tróc hµi hoµ víi thiªn nhiªn, lu«n kÕt hîp víi nghÖ thuËt trang trÝ vµ cã kÕt cÊu tæng thÓ chÆt chÏ.

- §iªu kh¾c vµ ®å ho¹ ph¸t triÓn ®a d¹ng, kÕ thõa truyÒn thèng d©n téc vµ b­íc ®Çu tiÕp thu nghÖ thuËt ch©u ¢u.

 

 

- GV yêu cầu HS thảo luận và nêu đặc điểm của MT thời Nguyễn thông qua một số hình ảnh tiêu biểu.

- GV củng cố và cho HS ghi bài.

 

 

 

1

GV:Nguyễn Thị Thùy Dung Năm học:2015-2016

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án tổng hợp
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • giao an tong hop
  Lớp 5

  giao an tong hop

  Giáo án điện tử Lớp 5

 • giáo án tổng hợp
  Tập đọc 3

  giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Tập đọc 3

 • Giáo án tổng hợp

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử

 • giao an tong hop
  Kỹ thuật 4

  giao an tong hop

  Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

 • GIAO AN TONG HOP
  Tiểu học

  GIAO AN TONG HOP

  Giáo án điện tử Tiểu học

 • Giáo án tổng hợp
  Hình học 7

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Hình học 7

  TUẦN 1 CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG TIẾT 1 - §1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu được thế nào là 2 góc đối đỉnh. - Nêu được tính chất: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. 2. Kỹ năng: - Học sinh vẽ được góc đối đỉnh với 1 góc cho trước. - Nhận biết các..

 • Giáo án tổng hợp
  Tiếng Anh 8

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

  UNIT 1 MY FRIENDS GETTING STARTED Describe these groups of friends and their favorite activities Play soccer play chess read play volleyball LISTEN AND READ Hoa: Hello, Lan. Lan: Hi, Hoa. You seem happy. Hoa: I am. I received a letter from my friend Nien today. Lan: Do I know her? Hoa: I don`t..

 • Giáo án tổng hợp
  Tiếng Anh 8

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

  UNIT 9 A FIRST-AID COURSE GETTING STARTED Work with a partner. What would you do in these situations which require first-aid? The pictures will help you. a girl has a burn on her arma girl has a nose bleed a boy has a bad cut on his lega boy has a bee sting LISTEN AND READ. Nurse:Bach Mai Hospital...

 • Giáo án tổng hợp
  Tự nhiên và xã hội 3

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  TUẦN 10 Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2016 Giáo dục tập thể TẬP TRUNG – CHÀO CỜ Thể dục ĐỘNG TÁC CHÂN, LƯỜN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG. I. MỤC TIÊU - Biết cách thực hiện động tác vươn thở và động tác tay của bài TD. - Bước đàu biết cách thực hiện động tác chân và động tác lườn của bài thể dục..

 • Giáo án tổng hợp
  Số học 6

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Số học 6

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU