Giáo Án Mỹ Thuật 9:Giáo Án Tổng Hợp

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
cvzs0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-03-29 19:34:39
Loại file
doc
Dung lượng
0.32 M
Trang
1
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Giáo án mỹ thuật 9 Ngày soạn: 15/01/2017 Tuần 20-Tiết 1 Bài 1:THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN( 1802- 1945) Ngày giảng 19/ 01/ 2017 19/ 01/ 2017 Lớp 9/

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng                                                              Giáo án mỹ thuật 9
 


Ngày soạn: 15/01/2017
Tuần 20-Tiết 1                       Bài 1:THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT
        SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN( 1802- 1945)
   Ngày giảng
     19/ 01/ 2017
     19/ 01/ 2017
   Lớp
               9/2
            9/1
I. MỤC TIÊU:
 1/. Kieán thöùc: Học sinh tìm hiểu sơ lược về MT thời Nguyễn (1802-1945).
      2/. Kyõ naêng:  Học sinh có nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc: trân trọng và yêu quý các di tích lịch sử - văn hóa của quê hương.
  3/. Thaùi ñoä: Cã nhËn thøc ®óng ®¾n vµ thªm yªu thÝch mü thuËt truyÒn thèng d©n téc.
          4/ Định hướng năng lực cần đạt:
   - Năng lực chung: NL tư duy, NL ngôn ngữ, NL giải quyết vấn đề
   - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát và xử lý thông tin, Năng lực cảm thụ thẫm mỹ, Năng lực phân tích và tổng hợp.
II/. CHUAÅN BÒ:
 1/ Đồ dùng dạy học:
         Giaùo vieân: - §DDH MT 9, tranh, ¶nh vÒ mü thuËt thêi Nguyễn.
                            - Các câu hỏi thảo luận nhóm.
              Hoïc sinh:   - Söu taàm bìa lòch, chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp. 
          2/ Phương pháp dạy học:
        - Phương pháp trực quan.,đáp, gợi mở,thảo luận nhóm, thuyết trình.
III/ TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1:Ổn định ,kiểm tra ,giới thiệu bài mới
 
BAØI 1:TTMT
Sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn (1802- 1945)
 
-Ổn định : Kiểm tra sĩ số lớp
 
-Giới thiệu bài mới:M T thêi Lý TrÇn Lª qua ®i ®Ó l¹i cho nÒn MT ViÖt Nam nh÷ng c«ng tr×nh KiÕn tróc , ®iªu kh¾c v« cïng quý gi¸. TiÕp ®ã, MT thêi NguyÔn ®· më ra 1 ph­¬ng h­íng cho nÒn mÜ thuËt VN b»ng c¸ch tiÕp xóc víi nghÖ thuËt ch©u ¢u s¸ng t¹o ra mét nÒn nghÖ thuËt míi mang l¹i mét nÒn nghÖ thuËt míi.
-Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 2:Sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn
Sơ lược về MT thời Nguyễn:
 
 
+ChiÕn tranh TrÞnh - NguyÔn kÐo dµi mÊy chôc n¨m, NguyÔn ¸nh dÑp b¹o lo¹n lªn ng«i vua.
+ Chän HuÕ lµm kinh ®«, x©y dùng nÒn kinh tÕ v÷ng ch¾c.
+ Thi hµnh chÝnh s¸ch " BÕ quan to¶ c¶ng", Ýt giao thiÖp víi bªn ngoµi.
+ MT ph¸t triÓn nh­ng rÊt h¹n chÕ, ®Õn cuèi triÒu NguyÔn míi cã sù giao l­u víi MT thÕ giíi- ®Æc biÖt lµ MT ch©u ¢u.
 
- GV yªu cÇu HS xem SGK vµ giíi thiÖu.
- GV hỏi:
+ V× sao nhµ NguyÔn ra ®êi?
+ Sau khi thèng nhÊt, nhµ NguyÔn ®· lµm g×?
+ Nªu chÝnh s¸ch cña nhµ NguyÔn ®èi víi nÒn KT-XH ?
+ Trong giai ®o¹n ®ã, MT ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo?
- GV củng cố và cho HS ghi bảng.
 
 
 
 
 
- HS xem SGK.
- HS quan sát tranh.
- HS trả lời câu hỏi.
 
Hoạt động 3:Một số thành tựu về MT thời Nguyễn
II/. Một số thành tựu về MT thời Nguyễn:
 
 
 
a. Kiến trúc kinh đô Huế:
* Hoµng Thµnh, Tö cÊm thµnh, ®µn Nam Giao
* Cung ®iÖn : §iÖn Th¸i Hoµ, ®iÖn Kim Loan
* L¨ng TÈm : l¨ng Minh M¹ng, Gia Long, Tù §øc.
- N»m bªn bê s«ng H­¬ng, lµ 1 quÇn thÓ kiÕn tróc réng lín vµ ®Ñp nhÊt n­íc ta thêi ®ã.
- Thµnh cã 10 cöa chÝnh ®Ó ra vµo. Bªn trªn cöa thµnh x©y c¸c  g¸c cã m¸i uèn cong h×nh chim ph­îng.
- N»m gi÷a kinh thµnh HuÕ lµ Hoµng thµnh. Cöa chÝnh vµo Hoµng thµnh gäi lµ Ngä M«n. TiÕp ®Õn lµ hå Th¸i DÞch, ven hå cã hµng c©y ®¹i, cÇu Trung §¹o b¾c qua hå Th¸i DÞch dÉn ®Õn ®iÖn Th¸i Hoµ nguy nga tr¸ng lÖ.
- L¨ng tÈm: Lµ c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ nghÖ thuËt cao ®­îc XD theo së thÝch cña vua, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a kiÕn tróc vµ TN. Nh­ l¨ng Gia Long, Minh M¹ng, Tù §øc..
- KiÕn tróc cung ®×nh cã khuynh h­íng h­íng tíi nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« lín, th­êng sö dông h×nh mÉu trang trÝ mang tÝnh quy ph¹m g¾n víi t­ t­áng Nho gi¸o, c¸ch thÓ hiÖn nghiªm ngÆt, chÆt chÏ.
- Thiªn nhiªn vµ c¶nh quan ®­îc coi  träng trong KT cung ®×nh.
* Cè §« HuÕ ®­îc Unesco c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi n¨m 1993.
b. Điêu khắc:
- §K mang tÝnh t­îng tr­ng rÊt cao.
- T­îng con vËt, Nghª, Voi, S­ tö: m¾t mòi, ch©n mãng ®­îc diÔn t¶ rÊt kÜ, chÊt liÖu ®¸, ®ång.
- T­îng Ng­êi : c¸c quan hÇu, hoµng hËu, cung phi, c«ng chóa...diÔn t¶ khèi lµm râ nÐt mÆt , phong th¸i ung dung...
- §K PhËt gi¸o tiÕp tôc ph¸t huy truyÒn thèng cña khuynh h­íng d©n gian lµng x·. Tiªu biÓu lµ c¸c pho t­îng thê: la H¸n, Kim C­¬ng, Th¸nh mÉu...thanh tao vµ trang nh·, hiÒn hËu ®Çy vÎ uy nghiªm.
c. Đồ họa, hội họa:
- C¸c dßng tranh d©n gian ph¸t triÓn m¹nh, cã néi dung vµ h×nh thøc æn ®Þnh. kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu vÒ t©m linh vµ thÈm mÜ cña nh©n d©n lao ®éng mµ cßn Èn chøa nh÷ng ND vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc, nh©n c¸ch trong cuộc sống hµng ngµy.
- "B¸ch khoa  th­ v¨n ho¸ vËt chÊt cña ViÖt nam"h¬n 700 trang víi 4000 bøc vÏ miªu t¶ c¶nh sinh ho¹t h»ng ngµy , nh÷ng c«n cô ®å dïng cña ViÖt B¾c.
- Giai ®o¹n ®Çu ch­a cã thµnh tùu g× ®¸ng kÓ.
- VÒ sau khi tr­êng MT §éng D­¬ng thgµnh lËp (1925) MT VN ®· cã sù tiÕp xóc víi mÜ thuËt ch©u ¢u më ra mét h­íng míi cho sù ph¸t triÓn cña mÜ thuËt ViÖt nam. C¸c ho¹ sÜ VN võa biÕt tiÕp thu kiÕn thùc héi ho¹ ph­¬ng t©y, võa biÕt ch¾t läc, g¹t bá nh÷ng yÕu tè lai c¨ng, pha t¹p ®Ó t¹o nªn mét phong c¸ch héi ho¹ hiÖn ®¹i mang b¶n s¾c d©n téc.
 
- GV cho Hs th¶o luËn 6' ®Ó t×m hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm kiÕn tróc, ®iªu kh¾c,®å ho¹ vµ héi ho¹ cung ®×nh HuÕ:
+ KiÕn tróc kinh ®« HuÕ bao gåm nh÷ng lo¹i kiÕn tróc nµo?
 
 
+ Kinh ®« HuÕ cã g× ®Æc biÖt ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Tr×nh bµy nh÷ng ®iÓm tiªu biÓu cña nghÖ thuËt ®iªu kh¾c?
+ C¸c t­îng con vËt ®­îc miªu t¶ nh­ rhÕ nµo?
+ C¸c t­îng ng­êi vµ t­îng thê ®­îc tạc nh­ thÕ nµo ?
 
 
 
 
 
+ §å ho¹ ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo?
 
 
 
+ M« t¶ Néi dung cña B¸ch khoa th­ v¨n ho¸ vËt chÊt cña ng­êi ViÖt?
 
+ Tranh Héi ho¹ cho thÊy ®iÒu g× ?
 
 
 
 
 
- GV củng cố và cho HS ghi bảng.
 
 
 
 
 
- HS thảo luận nhóm và đại diện cho nhóm lên trình bày.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS thảo luận nhóm và đại diện cho nhóm lên trình bày.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS ghi bài.
Hoạt động 4:Đặc điểm mỹ thuật thời Nguyễn
III/Đặc điểm của mĩ thuật thời Nguyễn:
thuật thời Nguyễn:
- KiÕn tróc hµi hoµ víi thiªn nhiªn, lu«n kÕt hîp víi nghÖ thuËt trang trÝ vµ cã kÕt cÊu tæng thÓ chÆt chÏ.
- §iªu kh¾c vµ ®å ho¹ ph¸t triÓn ®a d¹ng, kÕ thõa truyÒn thèng d©n téc vµ b­íc ®Çu tiÕp thu nghÖ thuËt ch©u ¢u.
 
 
- GV yêu cầu HS thảo luận và nêu đặc điểm của MT thời Nguyễn thông qua một số hình ảnh tiêu biểu.
- GV củng cố và cho HS ghi bài.
 
 
 

1

GV:Nguyễn Thị Thùy Dung Năm học:2015-2016
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án tổng hợp
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pnggiao_an_my_thuat_9.doc[0.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án tổng hợp
  Toán học 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Thể dục 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Tự nhiên và xã hội 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

  Xem: 7

 • Giáo án tổng hợp
  Thể dục 9
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Vật lý 10
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tập đọc 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 9

 • Giáo án tổng hợp
  Hình học 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Số học 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tin học 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Mĩ thuật 2
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2016

  Xem: 7