Giáo án tổng hợp

giáo án Thể dục 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 15       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ee2v0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/12/2017 4:57:30 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.76 M
Lần xem
1
Lần tải
15
File đã kiểm duyệt an toàn

TUẦN: 1 Bài: 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI : “ NHANH LÊN BẠN ƠI ” I./ Mục tiêu : -Phổ biến một số quy định khi luyện tập. Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng. -Giới thiệu chương trình môn học,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án tổng hợp, Giáo Án Thể Dục 3 , Giáo án điện tử Giáo án tổng hợp, doc, 1 trang, 0.76 M, Thể dục 3 chia sẽ bởi Lâm Nguyễn Chinh đã có 15 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-tong-hop.doc[0.76 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TUẦN: 1
Bài: 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
TRÒ CHƠI : “ NHANH LÊN BẠN ƠI ”
I./ Mục tiêu :
-Phổ biến một số quy định khi luyện tập. Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng.
-Giới thiệu chương trình môn học. Yêu cầu học sinh biết được điểm cơ bản của chương trình, thái độ đúng và tinh thần luyện tập tích cực.
-Chơi trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động.
II./ Địa điểm phương tiện :
-Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
-Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
Đ- LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 1) Phần mở đầu :
-Tập hợp lớp phổ biến ND – YC giờ học .
Nhắc nhở những quy định khi tập luyện .
-Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp. Hát.
-Tập bài thể dục phát triển chung lớp 2(2 x 8 nhịp )
2) Phần cơ bản :
-Phân công tổ nhóm tập luyện, chọn cán sự môn học. - Phổ biến nội quy tập luyện :
+Đến giờ học lớp trưởng phải tập trung lớp nhanh chóng. Các thành viên phải vào tổ nhanh chóng và trật tự , điều chỉnh hàng ngay ngắn.
+Trong giờ học muốn ra vào lớp phải xin phép, được phép thầy mới ra vào lớp …..
-Biên chế tập luyện, chọn cán sự
-Trò chơi : “Nhanh lên bạn ơi” GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi.
* Ôn một số động tác ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải(trái), nghỉ(nghiêm), dàn hàng, dồn hàng.
3) Phần kết thúc:
-Đi thường hát .
-GV hệ thống bài
-Nhận xét tiết học .


2 - 3 phút
1 - 2 phút
2 - 3 phút
5 - 7 phút
6 - 7 phút
1 - 2 phút

(
((((((((
(((((((
(((((((
(
((((((((
(((((((
(((((((


Bài 2 : ÔN MỘT SỐ KĨ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI : “ NHÓM BA NHÓM BẢY ”
I./ Mục tiêu :
-Ôn một số kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1,2. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng trật tự , theo đúng đội hình luyện tập.
-Chơi trò chơi “ Nhóm ba nhóm bảy”. Các em đã học ở lớp 2 . Yêu cầu học sinh biết cách chơi và cùng tham gia chơi đúng luật .
II./ Địa điểm phương tiện :
-Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
-Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”.
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
Đ- LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1)Phần mở đầu :
-Chỉ dẫn lớp trưởng tập hợp báo cáo. Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .
Nhắc nhở những quy định khi tập luyện .
-Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp. Hát.
-Chạy quanh sân tập khởi động.
-Chơi trò chơi làm theo hiệu lệnh.
2) Phần cơ bản :
Ôn một số động tác ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải(trái), nghỉ(nghiêm), dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp.
Gv nêu tên động tác, sau đó làm mẫu vừa nhắc lại động tác để học sinh nắm. Cho lớp tập theo và chia tổ tập luyện .

- Trò chơi : “Nhóm ba nhóm bảy”. GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi.
3) Phần kết thúc:
-Đi thường hát .
-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .
-Về nhà :Ôn động tác đi hai tay chóng hông ( dang ngang) .

2 - 3 phút
1 phút
1 phút
2 - 3 phút
8 - 10phút
6 - 8 phút
1 - 2 phút
2 phút

(
((((((((
(((((((
(((((((
(
((((((((
(((((((
(((((((
(
((((((((

 


Th …… Ngày ….. tháng ….. năm 20….                                                                  Giáo án lớp 3      

TUAÀN: 1

Baøi: 1                  GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH

TROØ CHÔI : “ NHANH LEÂN BAÏN ÔI ”

I./ Muïc tieâu :

-Phoå bieán moät soá quy ñònh khi luyeän  taäp. Yeâu caàu hoïc sinh hieåu vaø thöïc hieän ñuùng.

-Giôùi thieäu chöông trình moân hoïc. Yeâu caàu hoïc sinh bieát ñöôïc ñieåm cô baûn cuûa chöông trình, thaùi ñoä ñuùng vaø tinh thaàn luyeän taäp tích cöïc.

-Chôi troø chôi “ Nhanh leân baïn ôi”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø tham gia troø chôi töông ñoái chuû ñoäng.

II./ Ñòa ñieåm phöông tieän :

-Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän .

-Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Nhanh leân baïn ôi”.

III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp :

NOÄI DUNG

Ñ- LÖÔÏNG

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

 1) Phaàn môû ñaàu :

-Taäp hôïp lôùp phoå bieán ND – YC giôø hoïc .

Nhaéc nhôû nhöõng quy ñònh khi taäp luyeän .

-Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp. Haùt.

-Taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung lôùp 2(2 x 8 nhòp )

2) Phaàn cô baûn :

-Phaân coâng toå nhoùm taäp luyeän, choïn caùn söï moân hoïc.                                                                           - Phoå bieán noäi quy taäp luyeän :

+Ñeán giôø hoïc lôùp tröôûng phaûi taäp trung lôùp nhanh choùng. Caùc thaønh vieân phaûi vaøo toå nhanh choùng vaø traät töï , ñieàu chænh haøng ngay ngaén.

+Trong giôø hoïc muoán ra vaøo lôùp phaûi xin pheùp, ñöôïc pheùp thaày môùi ra vaøo lôùp …..

-Bieân cheá taäp luyeän, choïn caùn söï

-Troø chôi : “Nhanh leân baïn ôi” GV neâu teân troø chôi, caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi.

* OÂn moät soá ñoäng taùc ÑHÑN: Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá, quay phaûi(traùi), nghæ(nghieâm), daøn haøng, doàn haøng.

3) Phaàn keát thuùc:

-Ñi thöôøng  haùt .

-GV heä thoáng baøi

-Nhaän xeùt tieát hoïc .

 

 

2   -  3  phuùt

 

1   -  2  phuùt

 

 

 

2  -  3  phuùt

 

5   -  7  phuùt

 

 

 

 

 

6  -  7  phuùt

 

 

 

1   -  2  phuùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1


Th …… Ngày ….. tháng ….. năm 20….                                                                  Giáo án lớp 3      

Baøi 2 :   OÂN MOÄT SOÁ KÓ NAÊNG ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ 

TROØ CHÔI : “ NHOÙM BA NHOÙM BAÛY ”

I./ Muïc tieâu :

-OÂn moät soá kyõ naêng ÑHÑN ñaõ hoïc ôû lôùp 1,2. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc nhanh choùng traät töï , theo ñuùng ñoäi hình luyeän taäp.

-Chôi troø chôi “ Nhoùm ba nhoùm baûy”. Caùc em ñaõ hoïc ôû lôùp 2 . Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø cuøng  tham gia  chôi ñuùng luaät .

II./ Ñòa ñieåm phöông tieän :

-Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän .

-Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Nhoùm ba nhoùm baûy”.

III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp :

NOÄI DUNG

Ñ- LÖÔÏNG

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

1)Phaàn môû ñaàu :

-Chæ daãn lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc .

Nhaéc nhôû nhöõng quy ñònh khi taäp luyeän .

-Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp. Haùt.

-Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng.

-Chôi troø chôi laøm theo hieäu leänh.

2) Phaàn cô baûn :

OÂn moät soá ñoäng taùc ÑHÑN: Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá, quay phaûi(traùi), nghæ(nghieâm), daøn haøng, doàn haøng, caùch chaøo baùo caùo, xin pheùp ra vaøo lôùp.

            Gv neâu  teân ñoäng taùc, sau ñoù laøm maãu vöøa nhaéc laïi ñoäng taùc ñeå hoïc sinh naém. Cho lôùp taäp theo vaø chia toå taäp luyeän .

 

 

 

      -  Troø chôi : “Nhoùm ba nhoùm baûy”. GV neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi.

 

 

 

3) Phaàn keát thuùc:

-Ñi thöôøng  haùt .

-GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc .

-Veà nhaø :OÂn ñoäng taùc ñi hai tay choùng hoâng ( dang ngang) .                                                                                                                                                                                                

 

 

2   -  3  phuùt

 

 

1     phuùt

1     phuùt

2  -  3  phuùt

 

8   -  10phuùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  -  8  phuùt

 

 

 

 

 

 

1   -  2  phuùt

2    phuùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1


Th …… Ngày ….. tháng ….. năm 20….                                                                  Giáo án lớp 3      

 

TUAÀN:2

Baøi 3:                                 ÑI ÑEÀU

TROØ CHÔI : “ KEÁT BAÏN ”

I./ Muïc tieâu :

-Taäp ñi ñeàu theo 1-4 haøng doïc . Böôùc ñaàu bieát caùch ñi 1 – 4 haøng doïc theo nhòp ( nhòp 1 chaân traùi , nhòp 2 chaân phaûi),bieát doùng haøng  cho thaúng trong khi ñi.

-Chôi troø chôi “ Keát baïn”. Caùc em ñaõ hoïc ôû lôùp 2 . Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø cuøng  tham gia  moät caùch chuû ñoäng .

II./ Ñòa ñieåm phöông tieän :

-Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän .

-Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Keát baïn”.

III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp :

NOÄI DUNG

Ñ- LÖÔÏNG

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

1)Phaàn môû ñaàu :

-Lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. GV nhaän lôùp phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc .

Nhaéc nhôû nhöõng quy ñònh khi taäp luyeän .

-Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp. Haùt.

-Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng.

-Chôi troø chôi “Laøm theo hieäu leänh”.

2)Phaàn cô baûn :

-Taäp ñi ñeàu theo 1-4 haøng doïc : GV cho lôùp taäp ñi thöôøng theo nhòp, roài ñi ñeàu theo nhòp hoâ 1-2,1-2…

 

+Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh .

 

+Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt – GV nhaän xeùt tuyeân döông.

 

 

-Troø chôi : “Keát baïn”. GV neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi.

3) Phaàn keát thuùc:

-Cho hoïc sinh thaû loûng .

-GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc .

-Veà nhaø :OÂn ñoäng taùc ñi ñeàu.

 

4   -  8 phuùt

2   -  3  phuùt

 

 

1     phuùt

1     phuùt

 

19  - 25phuùt

6  -  8  phuùt

 

 

4 – 5 phuùt

 

 

 

3 - 4 phuùt

 

 

 

6  -  8  phuùt

 

 

 

3   -  4  phuùt

1   -  2  phuùt

2    phuùt

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

1

1


Th …… Ngày ….. tháng ….. năm 20….                                                                  Giáo án lớp 3      

 

 

 

Baøi 4 :     OÂN BAØI TAÄP REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAÛN 

TROØ CHÔI : “ TÌM NGÖÔØI CHÆ HUY ”

I./ Muïc tieâu :

-OÂn taäp ñi ñeàu theo 1-4 haøng doïc, ñi kieång goùt hai tay choáng hoâng, dang ngang, ñi theo vaïch keû thaúng, ñi nhanh chuyeån sang chaïy. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc.

-Hoïc  troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy”.  Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi böôùc ñaàu bieát tham vaøo troø chôi.

II./ Ñòa ñieåm phöông tieän :

-Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän .

-Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Tìm ngöôøi chæ huy”.

III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp :

NOÄI DUNG

Ñ- LÖÔÏNG

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

1) Phaàn môû ñaàu :

-Lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. GV nhaän lôùp phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc .

Nhaéc nhôû nhöõng quy ñònh khi taäp luyeän .

Khi đng.

2)  Phaàn cô baûn :

-OÂn ñi ñeàu theo 1-4 haøng doïc : GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp ñieàu khieån  giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh .

+Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh .

+Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt – GV nhaän xeùt tuyeân döông.

-OÂn phoái hôïp ñi theo vaïch keû thaúng, ñi nhanh chuyeån sang chaïy. Cho lôùp taäp theo ñoäi hình 2-4 haøng doïc .

-Hoïc troø chôi : “Tìm ngöôøi chæ huy”. GV neâu teân troø chôi, giaûi thích caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi.

* Troø chôi “ Chaïy tieáp söùc”. Chia lôùp thaønh 2 ñoäi, höôùng daãn laïi caùch chôi vaø luaät chôi, cho lôùp chôi thöû . Lôùp thi ñua chaïy giöõa 2 ñoäi.

- Nhaän xeùt tuyeân döông.

3) Phaàn keát thuùc:

-Cho hoïc sinh thaû loûng .

-GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc .

-Veà nhaø :OÂn ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc.

 

4   -  6 phuùt

1   -  2  phuùt

 

1     phuùt

1     phuùt

19  -25phuùt

5  - 7 phuùt

 

 

4 –5 phuùt

 

 

 

 

 

 

6  -  8  phuùt

 

 

2  -  5  phuùt

 

 

 

3   -  4 phuùt

1   -  2  phuùt

2    phuùt

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1


Th …… Ngày ….. tháng ….. năm 20….                                                                  Giáo án lớp 3      

 

TUAÀN: 3

Baøi 5 :        TAÄP HÔÏP HAØNG NGANG, DOÙNG HAØNG, ÑIEÅM SOÁ

I./ Muïc tieâu :

-OÂn taäp hôïp ñoäi hình haøng doïc, doùng haøng,  quay phaûi, quay traùi. Yeâu caàu hoïc sinh  thöïc hieän thuaàn thuïc nhöõng kyõ naêng naøy ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng.

-Hoïc taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng.

-Chôi  troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy”.  Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø bieát tham vaøo troø chôi.

II./ Ñòa ñieåm phöông tieän :

-Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän .

-Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Tìm ngöôøi chæ huy”.

III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp :

NOÄI DUNG

Ñ- LÖÔÏNG

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

1) Phaàn môû ñaàu :

-Lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. GV nhaän lôùp phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc .

-Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp. Haùt.

-Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng.

2)  Phaàn cô baûn :

-OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, quay phaûi, quay traùi : GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp ñieàu khieån  giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh .

 

 

+Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh .

  +Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt – GV nhaän xeùt tuyeân döông.

 

-Hoïc taäp hôïp haøng nagng, doùng haøng ñieåm soá                                                        :   Giaùo vieân giôùi thieäu, laøm maãu moät laàn . Cho hoïc sinh taäp theo ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân.

 

 

+Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh .

+ Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt – GV nhaän xeùt tuyeân döông.

 

 

 

- Troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy”. GV neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi.

4   -  6 phuùt

1   -  2  phuùt

 

1     phuùt

1     phuùt

19-25phuùt

3  - 4 phuùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – 10 phuùt

 

 

 

2  -  3  phuùt

 

 

 

 

 

 

6  -  8  phuùt

 

 

       

       

 

 

       

       

 

 

 

 

 

1

1


Th …… Ngày ….. tháng ….. năm 20….                                                                  Giáo án lớp 3      

Nhaän xeùt tuyeân döôn

 

 

3) Phaàn keát thuùc:

-Cho hoïc sinh thaû loûng .

-GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc .

-Veà nhaø :OÂn ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc.                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

3   -  4 phuùt

1   -  2  phuùt

2    phuùt

 

 

 

 

 

Baøi 6 :                                   OÂN ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ

I./ Muïc tieâu :

-OÂn taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang, doùng haøng,  ñieåm soá . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng.

-OÂn ñoäng taùc ñi ñeàu töø  1 – 4 haøng doïc, ñi theo vaïch keû thaúng . Yeâu caàu bieát caùch ñi thöôøng 1 -4 haøng doïc theo nhòp.

-Chôi  troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy”.  Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø bieát tham vaøo troø chôi chuû ñoäng.

II./ Ñòa ñieåm phöông tieän :

-Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän .

-Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Tìm ngöôøi chæ huy”.

III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp :

NOÄI DUNG

Ñ- LÖÔÏNG

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

1) Phaàn môû ñaàu :

-Lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. GV nhaän lôùp phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc .

-Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp. Haùt.

-Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng.

2)  Phaàn cô baûn :

-OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá : GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp ñieàu khieån  giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh .

 

-Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh .

+Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt – GV nhaän xeùt tuyeân döông.

 

 

-OÂn ñi ñeàu 1 – 4 haøng doïc theo vaïch keû thaúng:

-GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp ñieàu khieån  giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh .

4   -  6 phuùt

1   -  2  phuùt

 

1     phuùt

1     phuùt

19 - 25phuùt

8  - 10 phuùt

1 – 2 laàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 8 phuùt

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

       

1

1


Th …… Ngày ….. tháng ….. năm 20….                                                                  Giáo án lớp 3      

+Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt – GV nhaän xeùt tuyeân döông.

 

 

- Troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy”. GV neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi, luaät chôi. Cho HS chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi.

-Nhaän xeùt tuyeân döông

 

3) Phaàn keát thuùc:

-Cho hoïc sinh thaû loûng .

-GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc .

-Veà nhaø :OÂn ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc.

 

 

5  -  7  phuùt

 

 

 

 

 

3   -  4 phuùt

1   -  2  phuùt

2    phuùt

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1


Th …… Ngày ….. tháng ….. năm 20….                                                                  Giáo án lớp 3      

 

 

 

TUAÀN: 4

Baøi 7 :                                    OÂN ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ

TROØ CHÔI THI XEÁP HAØNG

I./ Muïc tieâu :

-OÂn taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang, doùng haøng,  ñieåm soá, quay phaûi, quay traùi . Yeâu caàu bieát caùch bieát caùh taäp hôïp haøng ngang , doùng thaúng haøng ngang ,ñieåm soá ,quay phaûi quay traùi.

-Hoïc  troø chôi “ Thi xeáp haøng”.  Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø chôi  töông ñoái chuû ñoäng.

II./ Ñòa ñieåm phöông tieän :

-Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän .

-Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Thi xeáp haøng”.

III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp :

NOÄI DUNG

Ñ- LÖÔÏNG

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

1) Phaàn môû ñaàu :

-Lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. GV nhaän lôùp phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc .

-Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp. Haùt.

-Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng.

2)  Phaàn cô baûn :

-OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá , quay phaûi, quay traùi : GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp ñieàu khieån  giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh .

 

 

 

-Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh .

+Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt.

+GV nhaän xeùt tuyeân döông.

 

-Troø chôi “ Thi xeáp haøng ”.

-Cho hoïc sinh ñoïc vaàn ñieäu vaø ñieåm soá :

              “ Xeáp haøng thöù töï

                 Xin nhôù ñöøng queân

                 Naøo baïn nhanh leân

                 Ñöùng vaøo ñuùng choã”

-GV neâu teân troø chôi, neâu caùch chôi, luaät chôi.

-Cho HS chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi.

-Nhaän xeùt tuyeân döông.

4   -  6  phuùt

1   -  2  phuùt

 

1     phuùt

1     phuùt

18 -  24 phuùt

10  - 12 phuùt

1 – 2 laàn

 

 

 

 

 

2 -3 laàn

 

1 laàn

 

 

10 – 12 phuùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

1

1


Th …… Ngày ….. tháng ….. năm 20….                                                                  Giáo án lớp 3      

3) Phaàn keát thuùc:

-Cho hoïc sinh thaû loûng .

-GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc .

-Veà nhaø :OÂn ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc.            

3   -  4  phuùt

1   -  2  phuùt

2    phuùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1


Th …… Ngày ….. tháng ….. năm 20….                                                                  Giáo án lớp 3      

 

Baøi 8 :                         ÑI VÖÔÏT CHÖÔÙNG NGAÏI VAÄT 

TROØ CHÔI “THI XEÁP HAØNG”

I./ Muïc tieâu :

-OÂn taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang, doùng haøng,  ñieåm soá. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc.

-Hoïc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät (thaáp) . Yeâu caàu bieát caùch thöïc hieän vaø thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc ôû möùc cô baûn ñuùng.

-Chôi  troø chôi “ Thi xeáp haøng”.  Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø chôi  töông ñoái chuû ñoäng.

II./ Ñòa ñieåm phöông tieän :

-Ñòa ñieåm : Saân tröôøng veä sinh an toaøn taäp luyeän .

-Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Keû saân cho troø chôi “Thi xeáp haøng”.

III./ Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp :

NOÄI DUNG

Ñ- LÖÔÏNG

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

1) Phaàn môû ñaàu :

-Lôùp tröôûng taäp hôïp baùo caùo. GV nhaän lôùp phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc .

-Giaäm chaân taïi choã ñeám theo theo nhòp. Haùt.

-Chaïy quanh saân taäp khôûi ñoäng.

2)  Phaàn cô baûn :

-OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá: GV hoâ khaåu leänh cho lôùp taäp . Cho caùn söï lôùp ñieàu khieån  giaùo vieân söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh .

 

 

 

+Chia toå taäp luyeän . GV theo doõi söûa ñoäng taùc sai cho hoïc sinh . Cho caùc toå trình dieãn . Lôùp nhaän xeùt.

+GV nhaän xeùt tuyeân döông.

 

 

 

 

-Hoïc ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp: Giaùo vieân neâu teân ñoäng taùc, vöøa laøm maãu vöøa giaûi thích ñoäng taùc vaø cho hoïc sinh taäp baét chöôùc. Giaùo vieân chæ daãn caùch ñi caùch baät nhaûy ñeå vöôït qua chöôùng ngaïi vaät. Cho lôùp taäp theo haøng ngang sau khi thaønh thuïc ñoäng taùc cho hoïc sinh taäp theo haøng doïc .

 

-Troø chôi “ Thi xeáp haøng ”.

+Cho hoïc sinh ñoïc vaàn ñieäu vaø ñieåm soá :

+GV neâu teân troø chôi, neâu caùch chôi, luaät chôi.

+Cho HS chôi thöû, sau ñoù cho caû lôùp chôi.

4   -  6 phuùt

1   -  2  phuùt

 

1     phuùt

1     phuùt

18 - 24phuùt

4  - 6 phuùt

1 – 2 laàn

 

 

 

 

 

2 -3 laàn

1 laàn

 

 

 

 

 

10 – 12phuùt

 

 

 

 

 

 

 

4 – 6 phuùt

3- 4 laàn

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

1

1


Th …… Ngày ….. tháng ….. năm 20….                                                                  Giáo án lớp 3      

+Nhaän xeùt tuyeân döông.

3) Phaàn keát thuùc:

-Cho hoïc sinh thaû loûng .

-GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc .

*Veà nhaø:OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät .

 

3   -  4 phuùt

1   -  2  phuùt

2    phuùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án tổng hợp
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN