Giáo án tổng hợp

giáo án Toán học 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 207       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
es3u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 9:17:38 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.69 M
Lần xem
1
Lần tải
207
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 1. ba 6 tháng 9 2016 Tập đọc - Kể chuyện: Tiết 1+2: Cậu bé thông minh I. Mục tiêu: * Tập đọc : 1. Đọc : - Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ,phân biệt lời người kể với lời các nhân vật ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án tổng hợp, Giáo Án Toán Học 3 , Giáo án điện tử Giáo án tổng hợp, doc, 1 trang, 0.69 M, Toán học 3 chia sẽ bởi Vinh V Thi Thuy đã có 207 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-tong-hop.doc[0.69 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 1. ba 6 tháng 9 2016
Tập đọc - Kể chuyện:
Tiết 1+2: Cậu bé thông minh
I. Mục tiêu:
* Tập đọc : 1. Đọc :
- Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ,phân biệt lời người kể với lời các nhân vật
- Đọc đúng các từ ngữ : hạ lệnh, làng, vùng nọ, nộp, lo sợ.....
2. Hiểu : - Từ ngữ khó được chú giải cuối bài
- ND và ý nghĩa của câu chuyện :Ca ngợi sự thông minh, tài chí của cậu bé.
* Kể chuyện: - Dựa vào trí nhớ và tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện.
- Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, thay đổi giọng kể cho phù hợp với ND.
- Theo dõi bạn kể chuyện, nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
* GD HS yêu thích học bộ môn.
II. Đồ dùng : - GV : BGĐT
- HS : SGK
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

1.Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV SGK Tiếng Việt 3- T1
- GV kết hợp giải thích từng chủ điểm
3. Bài mới: Giới thiệu bằng tranh minh hoạ .
* Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài
+ HD HS luyện đọc,
- Đọc từng câu
- Từ dễ sai : hạ lệnh, làng, vùng nọ, nộp, lo sợ.....
- Đọc từng đoạn trước lớp, kết hợp giải nghĩa từ
- Đọc từng đoạn trong nhóm
- Thi đọc giữa các nhóm
- Cả lớp đồng thanh ( đoạn 1, 2 )
* Hoạt động 2 .Tìm hiểu bài
? Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài ?
? Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua ?
? Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí ?
? Trong cuộc thử tài lần sau cậu bé yêu cầu điều gì ?
? Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy ?
? Câu chuyện này nói lên điều gì ?
*Hoạt động 3. Luyện đọc lại
- GV đọc mẫu một đoạn trong bài
- HD HS đọc lại toàn bài
- GV nhận xét, bình chọn cá nhân và nhóm đọc tốt
* Hoạt động 4: Kể chuyện
1. GV nêu nhiệm vụ
- QS 3 tranh minh hoạ 3 đoạn truyện, tập kể lại từng đoạn của câu chuyện
2.HD kể từng đoạn câu chuyện theo tranh
- GV treo tranh minh hoạ và đặt câu hỏi gợi ý:
? Quân lính đang làm gì ?
? Thái độ của dân làng ra sao khi nghe lệnh này?
? Trước mặt vua cậu bé đang làm gì ?
? Thái độ của nhà vua như thế nào ?
? Cậu bé yêu cầu sứ giả điều gì ?
? Thái độ của nhà vua thay đổi ra sao ?
- GV nhận xét, đánh giá.
4 . Hoạt động nối tiếp:
*Củng cố: ? Trong câu chuyện em thích nhân vật nào ? Vì sao ?
* GV động viên, khen những em học tốt
*Dặn dò: Về nhà kể lại chuyện cho người thân.

- Cả lớp mở mục lục SGK
- HS đọc tên 8 chủ điểm
- HS quan sát tranh
- HS theo dõi SGK
- HS đọc nối tiếp câu trong bài
- HS luyện đọc từ khó
- HS đọc nối tiếp đoạn trong bài
- HS đọc từ chú gi

 


TuÇn 1.                             Th ba ngày 6 tháng 9 năm 2016

TËp ®äc - KÓ chuyÖn:

TiÕt 1+2: CËu bÐ th«ng minh

I. Môc tiªu:

* TËp ®äc : 1. §äc :

 - §äc tr«i ch¶y toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®óng ,ph©n biÖt lêi ng­­êi kÓ víi lêi c¸c nh©n vËt

          - §äc ®óng c¸c tõ ng÷ : h¹ lÖnh, lµng, vïng nä, nép, lo sî.....

2. HiÓu : - Tõ ng÷ khã ®­­îc chó gi¶i cuèi bµi

     -  ND vµ ý nghÜa cña c©u chuyÖn :Ca ngîi sù th«ng minh, tµi chÝ cña cËu bÐ.

* KÓ chuyÖn: - Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh, kÓ l¹i ®­­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn.

 - BiÕt phèi hîp lêi kÓ víi ®iÖu bé, nÐt mÆt, thay ®æi giäng kÓ cho phï hîp víi ND.

 - Theo dâi b¹n kÓ chuyÖn, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n, kÓ tiÕp ®­­îc lêi kÓ cña b¹n

* GD HS yªu thÝch häc bé m«n.

II. §å dïng- GV : BGĐT

                      - HS : SGK

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò:

- GV SGK TiÕng ViÖt 3- T1

- GV kÕt hîp gi¶i thÝch tõng chñ ®iÓm

3. Bµi míi: Giíi thiÖu b»ng  tranh minh ho¹ .

* Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc.

- GV ®äc mÉu toµn bµi

+ HD HS luyÖn ®äc,

-  §äc tõng c©u

- Tõ dÔ sai : h¹ lÖnh, lµng, vïng nä, nép, lo sî.....

- §äc tõng ®o¹n tr­íc líp, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ

 

- §äc tõng ®o¹n trong nhãm

- Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm

- C¶ líp ®ång thanh ( ®o¹n 1, 2 )

* Ho¹t ®éng 2 .T×m hiÓu bµi

? Nhµ vua nghÜ ra kÕ g× ®Ó t×m ng­­êi tµi ?

 

? V× sao d©n chóng lo sî khi nghe lÖnh cña nhµ vua ?

? CËu bÐ ®· lµm c¸ch nµo ®Ó vua thÊy lÖnh cña ngµi lµ v« lÝ ?

? Trong cuéc thö tµi lÇn sau cËu bÐ yªu cÇu ®iÒu g× ?

 

? V× sao cËu bÐ yªu cÇu nh­­ vËy ?

 

? C©u chuyÖn nµy nãi lªn ®iÒu g× ?

 

 

- C¶ líp më môc lôc SGK

- HS ®äc tªn 8 chñ ®iÓm

-  HS quan s¸t tranh

 

- HS theo dâi SGK

 

- HS ®äc nèi tiÕp c©u trong bµi

- HS luyÖn ®äc tõ khã

- HS  ®äc  nèi tiÕp ®o¹n trong bµi

- HS ®äc tõ chó gi¶i cuèi bµi

- HS ®äc theo nhãm ®«i

- §¹i diÖn nhãm thi ®äc

- C¶ líp ®äc

* HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái

- LÖnh cho mçi lµng trong vïng ph¶i nép mét con gµ trèng biÕt ®Î trøng

- V× gµ trèng kh«ng ®Î trøng ®­­îc

 

- CËu nãi mét chuyÖn khiÕn vua cho lµ v« lÝ ( bè ®Î em bÐ )

- Yªu cÇu sø gi¶ vÒ t©u §øc Vua rÌn chiÕc kim thµnh mét con dao thËt s¾c ®Ó sÎ thÞt chim

- Mét viÖc vua kh«ng lµm næi ®Ó khái ph¶i thùc hiÖn lÖnh cña vua

- Ca ngîi tµi chÝ cña cËu bÐ


*Ho¹t ®éng 3. LuyÖn ®äc l¹i

- GV ®äc mÉu mét ®o¹n trong bµi

- HD HS ®äc l¹i toµn bµi

 

 

- GV nhËn xÐt, b×nh chän c¸ nh©n vµ nhãm ®äc tèt

* Ho¹t ®éng 4: KÓ chuyÖn

1. GV nªu nhiÖm vô

- QS 3 tranh minh ho¹ 3 ®o¹n truyÖn, tËp kÓ l¹i tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn

2.HD kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh

- GV treo tranh minh ho¹ vµ ®Æt c©u hái gîi ý:

? Qu©n lÝnh ®ang lµm g× ?

? Th¸i ®é cña d©n lµng ra sao khi nghe lÖnh nµy?

? Tr­­íc mÆt vua cËu bÐ ®ang lµm g× ?

? Th¸i ®é cña nhµ vua nh­­ thÕ nµo ?

? CËu bÐ yªu cÇu sø gi¶ ®iÒu g× ?

?  Th¸i ®é cña nhµ vua thay ®æi ra sao ?

-  GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

4 . Ho¹t ®éng nèi tiÕp:

*Cñng cè: ? Trong c©u chuyÖn em thÝch nh©n vËt nµo ? V× sao ?

* GV ®éng viªn, khen nh÷ng em häc tèt

*DÆn dß: VÒ nhµ kÓ l¹i chuyÖn cho ng­­êi th©n.

 

 

-  HS ®äc nhãm tù ph©n vai : ng­­êi dÉn chuyÖn, cËu bÐ, vua )

- Tæ chøc thi ®äc chuyÖn theo vai.

- HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan s¸t tranh, nhÈm chuyÖn.

- HS kÓ chuyÖn trong nhãm

- 3 HS kÓ nèi tiÕp chuyÖn.

- NhiÒu HS kÓ chuyÖn tr­íc líp.

- HS nhËn xÐt, kÓ tiÕp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Toán:

TiÕt 1 : §äc, viÕt , so s¸nh c¸c sè cã ba ch÷ sè

I. Môc tiªu:

 - Giúp HS «n tËp cñng cè c¸ch ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè cã ba ch÷ sè

 - RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt c¸c sè cã ba ch÷ sè

          - GD HS yªu thÝch häc to¸n

II. §å dïng:

 - GV : BGĐT

          -  HS : vë, nh¸p.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

 1. Tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò:

3. Bµi míi :* Giíi thiÖu bµi.

* H§1 : §äc, viÕt c¸c sè cã ba ch÷ sè

1. Bµi 1( 3): ViÕt ( theo mÉu )

- GV treo b¶ng phô

- GV ph¸t phiÕu BT

 

2. Bµi 2( 3):ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng

- GV treo b¶ng phô

- PhÇn a c¸c sè ®­îc viÕt theo thø tù nµo?

- PhÇn b c¸c sè ®ư­îc viÕt theo thø tù nµo?

a) 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319. C¸c sè t¨ng liªn tiÕp tõ 310- 319.

b) 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391.- C¸c sè gi¶m liªn tiÕp tõ 400- 391.

* H§2 : So s¸nh c¸c sè cã ba ch÷ sè

3. Bµi 3(3):

- GV HD HS víi trư­êng hîp 30 + 100 .. 131

- GV chÊm bµi ,nhËn xÐt bµi:

303 < 330                     30 + 100 < 131

615 > 516                     410 - 10 < 400 + 1

199 < 200                     243 = 200 + 40 + 3

4. Bµi 4, 5(3): T×m sè lín nhÊt, sè bÐ nhÊt trong c¸c sè

? V× sao em chän sè ®ã lµ sè lín nhÊt ?

? V× sao em chän sè ®ã lµ sè bÐ nhÊt ?

a)162, 241, 425, 519, 537, 830.

b) 830, 537, 519, 425, 241, 162.

4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:

          * Cñng cè : Tæng kÕt bµi

 * GV nhËn xÐt tiÕt häc : Khen nh÷ng em cã ý thøc häc, lµm bµi tèt.

 

- HS h¸t

- KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS

 

-  HS ®äc yªu cÇu BT

- HS lµm b¶ng, phiÕu

- §æi phiÕu, nhËn xÐt bµi.

- HS ®äc kÕt qu¶- nhËn xÐt ch÷a bµi

- HS ®äc yªu cÇu BT

- HS  lµm  b¶ng + vë

- NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n

 

 

 

 

 

 

- HS ®äc yªu cÇu BT

- HS lµm vë, b¶ng líp.

- HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.

 

 

 

- HS ®äc yªu cÇu BT

- HS tù lµm bµi vµo vë

- HS ®æi vë, nhËn xÐt bµi.

 


§¹o ®øc:

TiÕt 1: KÝnh yªu B¸c Hå

I.Môc tiªu:

- HS biÕt: B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i, cã c«ng lao to lín ®èi víi ®Êt n­íc,víi d©n téc.

                T×nh c¶m gi÷a thiÕu nhi víi B¸c Hå.

                 ThiÕu nhi cÇn lµm g× ®Ó tá lßng kÝnh yªu B¸c Hå.

- HS hiÓu, ghi nhí vµ lµm theo N¨m ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.

        - GD tình cảm kính yêu và nhớ ơn Bác Hồ. HS ghi nhớ và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

II.§å dïng:

- GV: BGĐT- C¸c bµi th¬, bµi h¸t, truyÖn, tranh ¶nh vÒ B¸c, vÒ t×nh c¶m gi÷a B¸c Hå víi thiÕu nhi.                      - HS: Vë BT§ ®øc

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc chñ yÕu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Tæ chøc:

2.KiÓm tra bµi cò:

3.Bµi míi: GVgiíi thiÖu bµi

 

*H§1: Th¶o luËn nhãm

-GV chia HS thµnh 4 nhãm- Giao n/v cho c¸c nhãm QS c¸c bøc ¶nh, t×m hiÓu ND vµ ®Æt tªn cho tõng ¶nh

-Yªu cÇu tõng nhãm tr×nh bµy

N1: ¶nh 1                    N3: ¶nh 3

N2: ¶nh 2                    N4: ¶nh 4

-Th¶o luËn líp: Em cßn biÕt thªm g× vÒ B¸c Hå?

- GV nhËn xÐt, bæ sung, kÕt luËn.

*H§2: KÓ chuyÖn C¸c ch¸u vµo ®©y víi B¸c

-GV kÓ chuyÖn

- HD HS Th¶o luËn:

? Qua c©u chuyÖn, em thÊy t/c¶m gi÷a B¸c Hå vµ c¸c ch¸u thiÕu nhi ntn?

? ThiÕu nhi cÇn lµm g× ®Ó tá lßng kÝnh yªu B¸c Hå?

- GVkÕt luËn

*H§3: T×m hiÓu vÒ N¨m ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.

-YC mçi HS ®äc 1®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång

-GVchia HS thµnh 5 nhãm.

 

-GV cñng cè l¹i ND N¨m ®iÒu B¸c Hå d¹y....

4.Ho¹t ®éng nèi tiÕp:

- Nhận xét giờ học 

- Học thuộc, thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.

- S­ưu tầm bài thơ, bài hát về Bác.

 

 

- HS h¸t bµi Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn, nhi ®ång.

* Ho¹t ®éng nhãm.

 

- C¸c nhãm th¶o luËn

-§¹i diÖn nhãm lªn giãi thiÖu vÒ 1

¶nh cña nhãm m×nh.

- HS nhËn xÐt, bæ sung.

 

 

 

* Ho¹t ®éng chung

- HS nghe

 

- NhiÒu HS nãi.

 

- HS nhËn xÐt, bæ sung.

 

* Ho¹t ®éng nhãm.

- HS ®äc

- Mçi nhãm t×m 1 sè biÓu hiÖn cô thÓ cña 1 trong 5 ®iÒu.

-§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy

-Líp trao ®æi bæ sung.

- 2 HS ®äc l¹i.


Tự nhiên và xã hội

Tiết 1 : HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP

 I. Mục tiêu:

- Nêu được tên các bộ phận và chức năng của cơ quan hô hấp trên sơ đồ

- Chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan hô hấp trên tranh vẽ KNS:

- Có ý thức giữ gìn cơ quan hô hấp luôn khoẻ.

* KNS:  Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.Phân tích đối chiếu.

II. Đồ dùng dạy học:              

 + GV : BGĐT 

+ HS : SGK

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Tæ chøc:

2.KiÓm tra bµi cò: Giới thiệu môn học

3.Bµi míi: GVgiíi thiÖu bµi

a. HĐ1 : Thực hành cách thở sâu

* Cách tiến hành

B­ước 1 : Trò chơi

- Em có cảm giác như­ thế nào sau khi nín thở lâu ?

­ớc 2 :

- Nhận xét sự thay đổi của lồng ngực

- So sánh lồng ngực khi hít vào và thở ra bình

th­ường và khi thở sâu

- Nêu ích lợi của việc thở sâu

* GVKL : Khi ta thở, lồng ngực phồng lên, xẹp xuống đều đặn đó là cử động hô hấp. Cử động hô hấp gồm hai động tác : hít vào và thở ra. Khi hít vào thật sâu thì thổi phồng lên để nhận nhiều không khí, lồng ngực sẽ nở to ra. Khi thở ra hết sức, lồng ngực xẹp xuống, đẩy không khí từ phổi ra ngoài

b. HĐ2 : Làm việc với SGK

B­ước 1 : Làm việc theo cặp

­ớc 2 : Làm việc cả lớp

- Giúp HS hiểu cơ quan hô hấp  và chức năng từng bộ phận của cơ quan hô hấp

*GVKL : Cơ quan hô hấp là cơ quan thực hiện sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi tr­ường bên ngoài. Cơ quan hô hấp gồm : mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi. Mũi, khí quản và phế quản là đư­ờng dẫn khí. Hai lá phổi có chức năng trao đổi khí.

4. Hoạt động nối tiếp:                 

- Nhận xét tiết học. 

- Điều gì xảy ra khi có vật làm tắc đường thở?

- Yêu cầu HS liên hệ.

 

 

 

 

 

- Bịt mũi nín thở

- Thở gấp hơn sâu hơn lúc bình th­ường

- 1 HS thực hiện động tác thở sâu

- Cả lớp thực hiện động tác hít vào thật sâu và thở ra hết sức

- HS nhận xét

- HS nêu.

 

 

 

 

 

 

 

-  QS hình vẽ trong SGK

- 1 em  hỏi 1 em trả lời

- 1 số cặp HS lên bảng hỏi đáp xét


TiÕng viÖt+

TiÕt 1: LuyÖn viÕt : CËu bÐ th«ng minh

I. Môc tiªu:

 - ViÕt ®óng ®o¹n 1 ca bài : CËu bÐ th«ng minh

- RÌn kü n¨ng  viÕt vµ c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt.

- Gi¸o dôc ý thøc häc tËp tèt.

II. §å dïng:

 - GV : SGK                                                                   

          - HS : vë

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò:

- §äc bµi : CËu bÐ th«ng minh

3. Bµi míi:

a. H§ 1 : ChuÈn bÞ

- GV ®äc ®o¹n viÕt

 

- §o¹n viÕt cã mÊy c©u ?

- Cã nh÷ng dÊu g× ?

- §Çu c©u viÕt nh­­ thÕ nµo ?

b. H§ 2 : ViÕt bµi

- GV ®äc bµi

- GV ®äc l¹i bµi viÕt

c. H§3 : ChÊm

- GV chÊm 5, 7 bµi

- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.

4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:

          * Cñng cè : Tæng kÕt bµi

 * GV nhËn xÐt tiÕt häc : Khen nh÷ng em cã ý thøc häc, lµm bµi tèt.

 

 

 

- 1 HS ®äc bµi

 

 

- HS ®äc thÇm

- 2 HS ®äc l¹i

- §o¹n viÕt cã 7 c©u

- Cã dÊu chÊm,dÊu hai chÊm,dÊu g¹ch ®Çu dßng

- ViÕt hoa

 

+ HS viÕt bµi vµo vë

- HS so¸t lçi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thø tư ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2016

To¸n:

TiÕt 2 : Céng, trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè (kh«ng nhí)

I. Môc tiªu:

 - ¤n tËp, cñng cè, c¸ch tÝnh céng, trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè

 - RÌn kü n¨ng gi¶i bµi to¸n ( cã lêi v¨n ) vÒ nhiÒu h¬n, Ýt h¬n.

          - GD HS tÝnh cÈn thËn, c/x¸c.

II. §å dïng:   - GV : BGĐT.               - HS : Vë

III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò:

- §iÒn dÊu >, <, = vµo chç chÊm

      452 ......425                376 ........763

3. Bµi míi: *Giíi thiÖu bµi.

a. Bµi 1( 4): TÝnh nhÈm

- HD HS lµm miÖng

400 + 300 = 700          500 + 40 = 540

- GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS

b. Bµi 2 (4): §Æt tÝnh råi tÝnh

- HD HS lµm b¶ng:

   352              732              418            395

+ 416            - 511           +201          -  44          

                     

- GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS

* Bµi 3( 4):

? Bµi to¸n cho biÕt g× ?

? Bµi to¸n hái g× ?

Tãm t¾t

    Khèi mét : 245 HS

    Khèi hai Ýt h¬n khèi mét : 32 HS

    Khèi líp hai cã ....... HS ?

- HD HS tù gi¶i bµi to¸n vµo vë

Bµi gi¶i

     Khèi líp hai cã sè HS lµ :

              245 - 32 = 213 ( HS )

                            §¸p sè : 213  HS

- GV theo dâi, nhËn xÐt bµi lµm cña HS.

* Bµi 5( 4):

- GV cho HS tù lËp ®Ò to¸n mµ phÐp tÝnh gi¶i lµ mét trong 4 phÐp tÝnh ®ã.

4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:

 * Cñng cè : Tæng kÕt bµi.

          * GV nhËn xÐt tiÕt häc - Khen nh÷ng em cã ý thøc häc tèt.

- HS h¸t

 

-  HS  lµm b¶ng – NhËn xÐt.

 

 

- HS ®äc yªu cÇu BT

- HS lµm miÖng nèi tiÕp.

- HS nhËn xÐt,  ch÷a bµi.

 

 

- HS ®äc yªu cÇu BT

- HS lµm b¶ng+ nh¸p

- HS nhËn xÐt ch÷a bµi.

 

 

- HS ®äc l¹i, c¶ líp theo dâi SGK

- Bµi to¸n cho biÕt khèi líp 1 cã 245 HS, khèi líp hai Ýt h¬n khèi líp mét 32 HS

- Khèi líp hai cã bao nhiªu HS

- HS lµm b¶ng+ nh¸p                        

- HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.                        

 

 

 

 

 

 

 

- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp

- HS tù lËp c¸c phÐp tÝnh ®óng

- HS tËp lËp ®Ò to¸n


ChÝnh t¶ ( nghe – viết ):

TiÕt 3: CËu bÐ th«ng minh

I Môc tiªu:

- Nghe – viết l¹i chÝnh x¸c ®o¹n v¨n 53 ch÷ trong bµi:  CËu bÐ th«ng minh.

- RÌn kü n¨ng viÕt nh÷ng tiÕng cã ©m, vÇn dÔ lÉn do ¶nh h­­ëng cña ph­¬ng ng÷ : l / n vµ ®iÒn ®óng 10 ch÷ vµ tªn cña 10 ch÷ ®ã vµo « trèng; thuéc lßng tªn 10 ch÷ ®Çu trong b¶ng.

- GD HS tÝnh cÈn thËn.

II. §å dïng:   -  GV : BGĐT.

              -  HS : Vë chÝnh t¶

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò:

- GV nh¾c l¹i mét sè yªu cÇu cña giê häc ChÝnh t¶, chuÈn bÞ ®å dïng cho giê häc

3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi

a.Ho¹t ®éng 1:  HD HS nghe viết:

* HD HS chuÈn bÞ

- GV ®äc mẫu ®o¹n viết

- GV HD HS nhËn xÐt:

? §o¹n nµy chÐp tõ bµi nµo ?

? Tªn bµi viÕt ë vÞ trÝ nµo ?

? §o¹n chÐp cã mÊy c©u ?

? Cuèi mçi c©u cã dÊu g× ?

 

? Ch÷ ®Çu c©u viÕt nh­­ thÕ nµo ?

- HD HS viÕt: chim sÎ, kim kh©u, s¾c, xÎ thÞt

* GV đọc bài cho HS viết

- GV theo dâi, uèn n¾n

*  GV chÊm bµi , nhËn xÐt bµi viÕt cña HS.

b.Ho¹t ®éng 2 HD HS lµm BT chÝnh t¶

* Bµi  2( 6): ( lùa chän )

- HD HS lµm miÖng

- GV HS nhËn xÐt

* Bµi  3( 6): §iÒn vµo chç trèng l / n

- GV treo b¶ng phô

- GV xo¸ ch÷ ®· viÕt ë cét ch÷, 1 sè HS nãi hoÆc viÕt l¹i

- GV xo¸ tªn ch÷ ë cét tªn ch÷, 1 sè HS nãi hoÆc viÕt l¹i

- GV xo¸ hÕt b¶ng,vµi HS HTL 10 tªn ch÷.

 

4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:

* Cñng cè : Thi ®äc tªn c¸c ch÷ c¸i võa häc.

* GV nhËn xÐt tiÕt häc.

 

- HS nghe

 

 

 

 

 

- 3 HS ®äc.

 

+ CËu bÐ th«ng minh

+ ViÕt gi÷a trang vë

+ 3 c©u

+ Cuèi c©u 1 vµ c©u 3 cã dÊu chÊm. Cuèi c©u 2 cã dÊu hai chÊm

+ ViÕt hoa

- HS viÕt b¶ng , nh¸p.

- HS viết bài vào vở.

- HS  ch÷a lçi b»ng bót ch× .

 

 

- HS ®äc yªu cÇu BT2a

- HS lµm miÖng nèi tiÕp.

- HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.

- HS ®äc yªu cÇu BT2a

- HS lµm bµi vµo b¶ng, ®äc tr­­íc líp.

- HS viÕt lêi gi¶i ®óng vµo vë

- 1 HS lªn b¶ng + b¶ng con

- NhiÒu HS  ®äc 10 ch÷ vµ tªn ch÷

- HS häc thuéc thø tù cña 10 ch÷ vµ tªn ch÷ t¹i líp

- C¶ líp viÕt l¹i vµo vë 10 ch÷ vµ tªn ch÷ theo ®óng thø tù.


ThÓ dôc

Tiết 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH. TRÒ CHƠI : « NHANH LÊN BẠN ƠI ».

I. Môc tiªu

- BiÕt ®­îc nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña ch­¬ng tr×nh  vµ mét sè néi quy tËp luyÖn trong giê thÓ

dôc líp 3.

Ch¬i trß ch¬i " nhanh lªn b¹n ¬i ". Yªu cÇu HS biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ®­îc trß ch¬i.

- Kü n¨ng nghe, ®i , tËp luyÖn.

- GD häc sinh tÝch cùc tham gia H§TDTT.

*THTD cña viÖc luyÖn tËp thÓ dôc , thÓ thao: Häc sinh biÕt ®­îc lîi Ých cña viÖc thÓ dôc thÓ thao trong cuéc sèng hµng ngµy. Tõ ®ã cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao ®Ó n©ng cao søc kháe.

II. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn

+ §Þa ®iÓm : s©n b»ng ph¼ng, vÖ sinh s¹ch sẽ.

+ Ph­¬ng tiÖn : chuÈn bÞ cßi, kÎ s©n cho trß ch¬i " Nhanh lªn b¹n ¬i.”

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :

 

Thêi l­îng

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

 

 

 

4 - 5 '

 

 

 

23 - 25 '

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -  4 '

 

1. PhÇn më ®Çu

+ TËp trung líp theo hµng däc cho HS quay ph¶i quay tr¸i

- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc

 

2. PhÇn c¬ b¶n

 

+ Chia líp lµm 3 tæ

- Nh¾c l¹i néi quy tËp luyÖn, phæ biÕn néi quy yªu cÇu m«n häc

- ChØnh ®èn trang phôc, vÖ sinh tËp luyÖn

 

- Tæ chøc ch¬i trß ch¬i nhanh lªn b¹n ¬i

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PhÇn kÕt thóc

+ §i th­êng theo nhÞp 1 - 2, 1 - 2 vµ h¸t

- GV vµ HS cïng hÖ thèng l¹i bµi

- NhËn xÐt giê häc

- Kết thúc bài học bằng cách hô “giải tán”, HS đồng thanh hô “khỏe”

 

 

- Thùc hiÖn

 

- Lắng nghe

- GiËm ch©n t¹i chç, vç tay h¸t

- TËp bµi TD ph¸t triÓn chung cña líp 2

- Söa l¹i trang phôc, ®Ó gän quÇn ¸o, giÇy dÐp vµo ®óng n¬i quy ®Þnh

- HS chơi trò chơi

- ¤n l¹i mét sè ®éng t¸c §H§N nh­ tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, quay ph¶i, tr¸i, ®øng nghiªm, nghØ, dµn hµng, dån hµng, ....

+ Thùc hiÖn

 

- H« " khoÎ "


TËp ®äc:

TiÕt 4: Hai bµn tay em

I Môc tiªu:  1.§äc:

 - §äc tr«i ch¶y c¶ bµi. - BiÕt nghØ h¬i ®óng sau mçi dßng th¬ vµ gi÷a c¸c khæ th¬.

          - §äc ®óng : n»m ngñ, c¹nh lßng. C¸c tõ míi : siªng n¨ng, gi¨ng gi¨ng, thñ thØ, ....

          - HTL bµi th¬

2. HiÓu: -  Tõ míi ®­­îc gi¶i nghÜa ë sau bµi ®äc

              - ND tõng c©u th¬ vµ ý nghÜa cña bµi th¬(hai bµn tay rÊt ®Ñp,rÊt cã Ých vµ ®¸ng yªu )

3. GD HS yªu quý hai bµn tay .

II §å dïng :    - GV : BGĐT..               -  HS : SGK

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò:

? KÓ l¹i chuyÖn: CËu bÐ th«ng minh.

- C©u chuyÖn nµy nãi lªn ®iÒu g× ?

3. Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi

* Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc.

- GV ®äc mÉu toµn bµi th¬.

- HD HS ®äc tõng c©u

+ Tõ dÔ sai : .....

- §äc tõng ®o¹n tr­íc líp, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ

- §äc tõng ®o¹n trong nhãm

- Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm

- §äc ®ång thanh .

* Ho¹t ®éng 2 :T×m hiÓu bµi

? Hai bµn tay cña bÐ ®­­îc so s¸nh víi g× ?

 

? Hai bµn tay th©n thiÕt víi bÐ nh­ thÕ nµo ?

 

 

 

 

 

 

? Em thÝch nhÊt khæ th¬ nµo ? V× sao ?

c. Ho¹t ®éng 3:  HTL bµi th¬

- GV treo b¶ng phô viÕt s½n 2 khæ th¬

- GV xo¸ dÇn vµ HD HS ®äc HTL

 

- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:

* Cñng cè : ? Bµi th¬ khuyªn chóng ta ®iÒu g× ?

* GV nhËn xÐt tiÕt häc.

 

 

- 3 HS kÓ nèi tiÕp - NhËn xÐt b¹n

 

 

 

- HS nghe

- HS ®äc nèi tiÕp hai dßng th¬

- NhiÒu HS ®äc.

- HS ®äc nèi tiÕp khæ th¬.

- HS ®äc theo nhãm ®«i

- NhËn xÐt b¹n ®äc cïng nhãm

- HS ®äc ®ång thanh.

* HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái

- §­îc so s¸nh víi nh÷ng nô hoa hång, ngãn tay xinh nh­ nh÷ng c¸nh hoa

- Buæi tèi hoa ngñ cïng bÐ,hoa kÒ bªn m¸, hoa Êp c¹nh lßng

- Buæi s¸ng,tay gióp bÐ ®¸nh r¨ng,ch¶i tãc

- Khi bÐ häc, bµn tay siªng n¨ng lµm cho nh÷ng hµng ch÷ në hoa trªn giÊy

- Nh÷ng khi mét m×nh, bÐ thñ thØ t©m sù víi ®«i bµn tay nh­­ víi b¹n

- HS ph¸t biÓu

 

- HS ®äc ®ång thanh

- HS thi häc thuéc lßng .

- 3 HS thi ®äc thuéc c¶ bµi th¬.

- HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.


LuyÖn tõ vµ c©u

TiÕt 5: ¤n vÒ tõ chØ sù vËt. So s¸nh

I. Môc tiªu:

       - ¤n vÒ c¸c tõ chØ sù vËt.- B­­íc ®Çu lµm quen víi biÖn ph¸p tu tõ: so s¸nh.

       - RÌn kü n¨ng ph©n biÖt vµ dïng c¸c tõ so s¸nh ®Ó chØ sù vËt.

       - Gi÷ g×n sù trong s¸ng cña TiÕng ViÖt.

II. §å dïng :   

- GV : BGĐT.

-  HS : VBT, SGK

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò:

- GV nãi vÒ t¸c dông cña tiÕt LT $ C

3. Bµi míi:* Giíi thiÖu bµi ( GV giíi thiÖu )

a.Ho¹t ®éng 1:  HD lµm bµi tËp

* Bµi tËp 1(8): T×m c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt trong khæ th¬

- §äc ®o¹n th¬

- HD HS lµm miÖng:

- GV g¹ch ch©n c¸c tõ chØ sù vËt

                     Tay em ®¸nh r¨ng

                    R¨ng tr¾ng hoa nhµi

                    Tay em ch¶i tãc

                    Tãc ngêi ¸nh mai

- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.

* Bµi tËp 2(8): T×m tõ chØ sù vËt ®­­îc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u th¬, c©u v¨n

+ GV kÕt hîp ®Æt c©u hái ®Ó HS hiÓu:

? V× sao hai bµn tay em ®­îc so s¸nh víi hoa ®Çu cµnh?

? V× sao nãi mÆt biÓn nh­­ mét tÊm th¶m khæng lå ?

? MÆt biÓn vµ tÊm th¶m cã g× gièng nhau ?

? V× sao c¸nh diÒu ®­îc so s¸nh víi dÊu ¸ ?

? V× sao dÊu hái ®­­îc so s¸nh víi vµnh tai nhá?

* Bµi tËp 3(8): T×m nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh ë BT2, Em thÝch h×nh ¶nh nµo ? V× sao ?

- GV nhËn xÐt, bæ sung.

4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:

     * Cñng cè : ? H·y nãi mét c©u cã tõ so s¸nh ?

     * GV nhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng nh÷ng HS häc tèt

     * DÆn dß : - VÒ nhµ QS nh÷ng vËt xung quanh xem cã thÓ so s¸nh chóng víi nh÷ng g× .

 

 

 

 

 

 

- §äc yªu cÇu cña bµi .

- 2 HS ®äc

- NhiÒu HS nãi.

- HS nhËn xÐt , bæ sung

 

 

 

 

 

- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp

- 1 HS lµm mÉu

- C¶ líp lµm bµi

- 3 HS lªn b¶ng g¹ch d­­íi nh÷ng sù vËt ®­îc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u th¬ c©u v¨n

 

 

 

 

- HS ®äc yªu cÇu BT.

- NhiÒu HS nãi.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án tổng hợp
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN