Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc


 

 

 

TuÇn 29

TiÕt 29                    Bµi 24: N­íc Ch¨m-pa tõ thÕ kØ II-X.

A. Môc tiªu cÇn ®¹t.

1. VÒ kiÕn thøc:           GV gióp HS n¾m ®­îc:

  - N¾m ®­îc qu¸ tr×nh thµnh qu¸ tr×nh vµ  n­íc Cham-pa tõ n­íc L©m Êp ë huyÖn T­îng L©m ®Õn 1 quèc gia lín m¹nh sau nµy Ch¨m-pa (mét bé phËn cña ®Êt n­íc ViÖt Nam ngµy nay).

  - HS thÊy ®­îc nh÷ng thµnh tùu næi bËt vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ cña Ch¨m-pa II-X.

2. T­ t­ëng, t×nh c¶m.

  HS nhËn thøc s©u s¾c r»ng: Ng­êi Ch¨m-pa lµ 1 thµnh viªn cña ®¹i gia ®×nh c¸c d©n téc ViÖt Nam ®Êt n­íc thèng nhÊt tõ Nam chØ B¾c.

3. KÜ n¨ng:    Theo dâi l­îc ®å, ®äc b¶n ®å, ph©n tÝch so s¸nh nhËn xÐt.  

      ChuÈn bÞ: L­îc ®å ¢u L¹c, Ch¨m-pa II-X (l­îc ®å Giao Ch©u + Ch¨m-pa)

                       Kªnh h×nh SGK. S­u tÇm tranh, phong tôc cña Ch¨m-pa.

B. Néi dung tiÕn hµnh.

1. KiÓm tra.

? N­íc ta d­íi thêi §­êng cã g× thay ®æi?

? DiÔn biÕn khëi nghÜa Mai Thóc Loan 722? Phïng H­ng 776- 791? ý nghÜa lÞch sö?

* Bµi míi:

1. N­íc Ch¨m-pa ®éc lËp ra ®êi?

GV dïng l­îc ®å Giao Ch©u vµ Ch¨m-pa II-X (phãng to) giíi thiÖu cho HS biÕt vÞ trÝ cña Ch¨m-pa, phÝa Nam cña Giao Ch©u.

? Nh×n, quan s¸t trªn l­îc ®å em cã nhËn xÐt g× vÒ l·nh ®Þa vµ vÞ trÝ cña Ch¨m-pa?

GV: Thêi H¸n sau khi chiÕm Giao ChØ vµ Cöu Ch©n hä më réng xuèng phÝa Nam chiÕm ®Êt ng­êi Ch¨m cæ s¸t nhËp vµo l·nh ®Þa cña quËn NhËt Nam.

 

 

? Sau khi bÞ nhµ H¸n ®« hé, nh©n d©n T­îng L©m ®· lµm g×?

GV: 192-193 nh©n d©n T­îng L©m d­íi sù l·nh ®¹o cña Khu Liªn ®· næi dËy giµnh ®éc lËp. Khu Liªn tù x­ng vua, ®Æt tªn n­íc lµ L©m Êp.

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ më réng n­íc Ch¨m-pa?

GV: Sau khi n­íc L©m Êp thµnh lËp , tèc ®é ph¸t triÓn kh¸ nhanh chãng.

-N­íc Ch¨m -pa cæ n»m trong quËn NhËt Nam cña Giao Ch©u ( H S¬n- Qu¶ng Nam)

HuyÖn T­îng L©m lµ huyÖn xa nhÊt cña quËn NhËt Nam( §Ìo H¶i V©n- §Ìo §¹i L·nh) lµ ®Þa bµn sinh sèng cña bé l¹c

( Ng­êi Ch¨m cæ) thuéc nÒn v¨n ho¸ ®ång thau Sa Huúnh kh¸ ph¸t triÓn.

- Vµo thÕ kØ II, nh©n d©n Giao Ch©u nhiÒu lÇn næi dËy. Nhµ H¸n tá ra bÊt lùc, nhÊt lµ ®èi víi c¸c quËn xa.

 

 

 

- §ã lµ mét qu¸ tr×nh ®Êu tranh giµnh l¹i ®éc lËp hÕt søc anh dòng kiªn c­êng + søc m¹nh qu©n sù.

1

 


 

Cã qu©n ®éi m¹nh tõ 4 ®Õn 5 v¹n qu©n th­êng trùc.

 

GV chØ trªn l­îc ®å ¢u L¹c- Ch¨m pa thÕ kØ II- X

- C¸c vua n­íc L©m Êp ®· hîp nhÊt hai bé l¹c Dõa vµ Cau ( phÝa nam) råi tÊn c«ng c¸c n­íc l¸ng giÒng phÝa b¾c, më réng l·nh thæ ®Õn tËn Hoµnh S¬n ( huyÖn T©y QuyÓn) phÝa nam ®Õn Phan Rang.

- §æi tªn n­íc thµnh Ch¨m- pa ®ãng ®« ë Sinhapevra ( Trµ KiÖu- Qu¶ng Nam)

 2. T×nh h×nh kinh tÕ v¨n ho¸ Ch¨m -pa tõ thÕ kØ II- X

* Kinh tÕ: Sane xuÊt n«ng nghiÖp trång lóa n­íc:

- N«ng nghiÖp : CÊy lóa hai vô, lµm ruéng bËc thang s­ên ®åi, sö dông c«ng cô lao ®éng b»ng s¾t, dïng søc kÐo tr©u bß.S¸ng t¹o ra xe ®¹p n­íc tõ s«ng, suèi, ruéng thÊp lªn ruéng cao. Trång c¶ c©y ¨n qu¶.

- Thñ c«ng nghiÖp: Khai th¸c l©m thæ s¶n, ®¸nh c¸, lµm gèm, dÖt v¶i.

- Th­¬ng nghiÖp: Giao l­u bu«n b¸n ph¸t triÓn ( nghÒ c­íp biÓn)

? Em cã ®¸nh gi¸ thÕ nµo vÒ t×nh h×nh kinh tÕ cña nh©n d©n ®Êt n­íc Ch¨m -pa?

 

GV: h­íng dÉn HD quan s¸t H 52: Khu Kh¸nh ®Þa MÜ S¬n. H 53: Th¸p Ch¨m ë Phan Rang (kÕt hîp giíi thiÖu vµ miªu t¶)

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tèc ®é ph¸t triÓn v¨n ho¸ cña nh©n d©n ®Êt n­íc Ch¨m pa cæ tõ thÕ kØ II- X?

 

GV: V¨n ho¸ Ch¨m pa chÞu ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu cña v¨n ho¸ Ên §é. KiÕn tróc cã nhiÒu d¸ng vÎ kiÕn tróc ( Ên §é, Hin ®u)

- Kinh tÕ cã sù ph¸t triÓn c¶ n«ng nghiÖp, tiÓu c«ng nghiÖp, th­¬ng nghiÖp. nÒn kinh tÕ chñ yÕu lµ trång trät...

- §êi sèng nh©n d©n kh¸ æn ®Þnh.

HS l¾ng nghe vµ quan s¸t.

 

- V¨n ho¸: Quèc gia Ch¨m pa  cã nÒn v¨n ho¸ ph¸t triÓn rùc rì phong phó.

ThÕ kØ IV ng­êi Ch¨m ®· cã ch÷ viÕt riªng b¾t nguån tõ ch÷ Ph¹n (Ên §é ). Hä theo ®¹o bµ La M«n vµ ®¹o PhËt.

  - Ng­êi Ch¨m-pa t¹o ra mét (mµu) nÒn nghÖ thuËt ®Æc s¾c, tiªu biÓu lµ Th¸p Ch¨m, ®Òn, t­îng, c¸c bøc tr¹m vÏ næi.

  - Hä cã tôc ¨n trÇu, tôc ë nhµ sµn vµ ho¶ t¸ng ng­êi chÕt.

? Quan hÖ gi÷a ng­êi Ch¨m vµ ng­êi ViÖt nh­ thÕ nµo?

- Ng­êi Ch¨m cã mèi quan hÖ gÇn gòi g¾n bã l©u ®êi víi c­ d©n ViÖt.

- Nh©n d©n t­îng L©m, NhËt Nam ñng hé cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng, nh©n d©n Giao ChØ Cöu Ch©n ñng hé phong trµo ®Êu tranh cña nh©n d©n T­îng L©m

* Gi¸o viªn s¬ kÕt: §Êt n­íc Ch¨m -pa cæ lµ mét phÇn c¬ thÓ cña n­íc ViÖt Nam thèng nhÊt, c­ d©n Ch¨m-pa lµ mét bé phËn céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam. C­ d©n Ch¨m, ViÖt... cïng lµ c­ d©n cña ®¹i gia ®×nh c¸c d©n téc ViÖt Nam trªn mét l·nh thæ ch÷ S trän vÑn tõ Nam chÝ B¾c ®Êu tranh anh dòng kiªn c­êng suèt chiÒu dµi lich sö.

III. Cñng cè dÆn dß.

GV: Giíi thiÖu thªm vÒ khu th¸nh ®Þa MÜ S¬n ®­îc c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi. Nã lµ niÒm vui, tù hµo cña d©n téc ViÖt Nam ta tr­íc b¹n bÌ n¨m ch©u...

1

 


 

     (B¶ng phô). §iÒn §. S vµ « trèng kiÕn thøc lÞch sö bµi.

            T­îng L©m lµ ®Þa bµn sinh sèng cña bé l¹c Dõa tøc ng­êi Ch¨m cæ.

             Ng­êi Ch¨m cæ thuéc nÒn v¨n ho¸ Sa Huúnh.

            C¸c vua L©m Êp kh«ng tÊn c«ng c¸c n­íc l¸ng giÒng.

            C­ d©n Ch¨m cæ cã quan hÖ gÇn gòi th©n thiÖn víi c­ d©n ViÖt.

            Quan hÖ c­ d©n Ch¨m vµ ViÖt kh«ng mÊy gÇn gòi vµ ®oµn kÕt...

VN:  1) Häc vµ TL c©u hái cuèi SGK.

         2) S­u tÇm tranh ¶nh vÒ v¨n ho¸ Ch¨m-pa.

         3) ChuÈn bÞ tiÕt sau «n tËp ch­¬ng III. TL c©u hái «n tËp. Kh¸i qu¸t lÞch sö v/®.

TuÇn 30

TiÕt 30                           Bµi 25: ¤n tËp ch­¬ng III

A. Môc tiªu cÇn ®¹t.

  Th«ng qua bµi «n tËp n¾m kÜ, kh¾c s©u kiÕn thøc sau:

  - Tõ sau thÊt b¹i cña An D­¬ng V­¬ng ®Õn tr­íc 938 ®Êt n­íc ta bÞ c¸c triÒu ®¹i Ph­¬ng B¾c thèng trÞ gäi lµ thêi k× B¾c thuéc.

  - ChÝnh s¸ch cai trÞ tµn b¹o cña chÝnh quyÒn ®« hé. Nh©n d©n ta liªn tiÕp næi dËy ®Êu tranh giµnh l¹i ®éc lËp cho d©n téc.

  - Trpng thêi k× B¾c thuéc bÞ ¸p bøc bãc lét tµn nhËn nh­ng nh©n d©n ta vÉn cÇn cï, bÒn bØ, lao ®éng s¸ng t¹o ®Ó duy tr× cuéc sèng. Do vËy ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ n­íc nhµ cã b­íc ph¸t triÓn.

            ChuÈn bÞ: B¶ng phô ghi thèng kª.

  - Gi¸o dôc lßng yªu n­íc, nhËn thøc s©u s¾c vÒ tinh thÇn ®Êu tranh kh«ng mÖt mái cña nh©n d©n ta, ý thøc v­¬ng lªn b¶o vÖ Tæ quèc, nÒn v¨n ho¸ d©n téc.

B. Néi dung tiÕn hµnh.

1. KiÓm tra.

? N­íc Ch¨m-pa ®­îc thµnh lËp vµ ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo?
? Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu vÒ kinh tÕ - v¨n ho¸ cña Ch¨m-pa?

* Bµi míi:

1. ¸ch thèng trÞ cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Trung Quèc ®èi víi nh©n d©n ta nh­ thÕ nµo?

 

? T¹i sao sö gäi g®¹o lÞch sö n­íc ta tõ n¨m 179 TCN - X lµ thêi kú B¾c thuéc?

 

? Thêi B¾c thuéc, ®Êt n­íc ta bÞ mÊt tªn, bÞ chia ra, nhËp vµo víi quËn, huyÖn cña Trung Quèc víi nh÷ng tªn gäi kh¸c nhau nh­ thÕ nµo?

   (Thèng kª tõng giai ®o¹n)

GV: ChÝnh s¸ch cai trÞ cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Trung Quèc ®èi víi nh©n d©n ta trong thêi B¾c thuéc nh­ thÕ nµo?

* Thêi kú nµy n­íc ta liªn tiÕp bÞ c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Ph­¬ng B¾c ®« hé, thèng trÞ, nªn sö cò gäi lµ thêi kú B¾c thuéc.

 

* Tªn gäi c¶u n­íc ta qua giai ®o¹n cña thêi kú B¾c thuéc:

- Nhµ H¸n ®« hé: Ch©u Giao

- Nhµ Ng«: t¸ch Ch©u Giao thµnh QuËn Ch©u (Trung Quèc) vµ Giao Ch©u (¢u L¹c cò).

- Nhµ L­¬ng: Giao Ch©u.

1

 


 

 

? ChÝnh s¸ch th©m ®éc nhÊt cña chóng trong viÖc cai trÞ ®Êt n­íc ta lµ g×?

1) ChÝnh trÞ: Chóng thùc hiÖn ¸p bøc d©n téc. Ng­êi H¸n trùc tiÕp n¾m chÝnh quyÒn cai trÞ ®Õn c¸c quËn. Nhµ §­êng n¾m quyÒn cai trÞ ®Õn c¸c huyÖn.

- D­íi huyÖn, x·  lµ ng­êi ViÖt n¾m quyÒn qu¶n lý, nh­ng d­íi sù chØ ®¹o cña ng­êi H¸n.

- Nhµ §­êng: An Nam ®« hé phñ.

 

* ChÝnh s¸ch cai trÞ cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Ph­¬ng B¾c ®èi víi nh©n d©n ta rÊt tµn b¹o, th©m ®éc, ®Èy nh©n d©n ta vµo c¶nh cïng quÉn vÒ mäi mÆt.

- ChÝnh s¸ch th©m hiÓm nhÊt lµ muèn ®ång ho¸ d©n ta (nguy c¬ mÊt d©n téc).

2) Kinh tÕ: Chóng bãc lét thuÕ mµ nÆng nÒ, ®ñ c¸c lo¹i thuÕ.

  - Hµng n¨m pahØ cèng nËp sõng tª, ngµ voi, vµng b¹c, ch©u b¸u.

  - ChÕ ®é lao dÞch nÆng nÒ.

3) Qu©n sù:  Chóng liªn tiÕp ®em qu©n x©m l­îc n­íc ta.

 

4) V¨n ho¸: Chóng b¾t d©n ta häc ch÷ H¸n, tiÕng H¸n, sèng theo phong tôc tËp qu¸n cña ng­êi H¸n, ®­a ng­êi H¸n sang n­íc ta sinh sèng b¾t phô n÷ n­íc ta lÊy chèng ng­êi H¸n...

? ¢m m­u cña giÆc Ph­¬ng B¾c lµ g×?

- Chóng muèn ®ång ho¸ d©n téc ta, biÕn n­íc ta thµnh quËn, huyÖn cña Trung Quèc.

2. Cuéc ®Êu tranh trong thêi k× B¾c thuéc.

 

GV lËp s½n khung b¶ng thèng kª c¸c cuéc khëi nghÜa.

HS tr×nh bµy: tªn c¸c cuéc khëi nghÜa, ng­êi lao ®éng, diÔn biÕn chÝnh

  (§èi chiÕu trªn b¶ng kinh tÕ).

 

STT

Thêi gian

Tªn khëi nghÜa

Ng­êi l·nh ®¹o

Tãm t¾t diÔn biÕn

ý nghÜa

1

N¨m 40

Hai Bµ Tr­ng

Tr­ng Tr¾c, Tr­ng NhÞ

Mïa xu©n 40, Hai Bµ Tr­ng phÊt cê khëi nghÜa ë H¸t M«n (Hµ T©y)    Mª Linh nhanh chãng chiÕm toµn Ch©u Giao.

- ThÓ hiÖn truyÒn thèng yªu n­íc bÊt khuÊt cña d©n téc.

 

- ý chÝ quyÕt t©m giµnh ®éc lËp chñ quyÒn cña Tæ quèc.

 

 

 

- ViÕt lªn nh÷ng trang sö vÎ vang, ghi nh÷ng mèc son chãi läi thÓ hiÖn khÝ ph¸ch anh hïng d©n téc.

2

N¨m 248

Bµ TriÖu

TriÖu ThÞ Trinh

N¨m 248, khëi nghÜa bïng næ ë Phó §iÒn (HËu Léc - Thanh Ho¸) rßi lan ra kh¾p Giao Ch©u.

3

N¨m 542-602

LÝ BÝ

LÝ BÝ (LÝ B«n)

N¨m 542, LÝ BÝ phÊt cê khëi nghÜa ch­a ®Çy 3 th¸ng chiÕm hÕt c¸c quËn huyÖn. Mïa xu©n 544 LÝ BÝ lªn ng«i hoµng ®Õ ®Æt tªn n­íc lµ V¹n Xu©n.

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Giáo án tổng hợp

Đăng ngày 7/27/2017 10:42:00 PM | Thể loại: Lịch sử 6 | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Giáo án tổng hợp, Lịch sử 6. . nslide.com chia sẽ tới đọc giả thư viện Giáo án tổng hợp .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , giáo án Giáo án tổng hợp trong chuyên mục Lịch sử 6 được chia sẽ bởi user tấn nguyễn văn đến thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Lịch sử 6 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Lịch sử Lịch sử 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Tuần 29 Tiết 29 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II-X,còn cho biết thêm A, nói thêm là Mục tiêu cần đạt, kế tiếp là 1, bên cạnh đó Về kiến thức: GV giúp HS nắm được: - Nắm được quá trình thành quá trình và nước Cham-pa từ nước Lâm ở huyện Tượng Lâm tới 1 nhà nước vững mạnh sau này Chăm-pa (một bộ phận của đất nước Việt Nam ngày nay), bên cạnh đó - HS thấy được các thành quả vượt trội về kinh tế, văn hoá của Chăm-pa II-X,còn cho biết thêm 2, ngoài ra Tư tưởng, tình cảm, bên cạnh đó

https://nslide.com/giao-an/giao-an-tong-hop.hgzu0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Lịch sử 6

Tuần 29
Tiết 29 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II-X.
A. Mục tiêu cần đạt.
1. Về kiến thức: GV giúp HS nắm được:
- Nắm được quá trình thành quá trình và nước Cham-pa từ nước Lâm ở huyện Tượng Lâm đến 1 quốc gia lớn mạnh sau này Chăm-pa (một bộ phận của đất nước Việt Nam ngày nay).
- HS thấy được những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hoá của Chăm-pa II-X.
2. Tư tưởng, tình cảm.
HS nhận thức sâu sắc rằng: Người Chăm-pa là 1 thành viên của đại gia đình các dân tộc Việt Nam đất nước thống nhất từ Nam chỉ Bắc.
3. Kĩ năng: Theo dõi lược đồ, đọc bản đồ, phân tích so sánh nhận xét.
Chuẩn bị: Lược đồ Âu Lạc, Chăm-pa II-X (lược đồ Giao Châu + Chăm-pa)
Kênh hình SGK. Sưu tầm tranh, phong tục của Chăm-pa.
B. Nội dung tiến hành.
1. Kiểm tra.
? Nước ta dưới thời Đường có gì thay đổi?
? Diễn biến khởi nghĩa Mai Thúc Loan 722? Phùng Hưng 776- 791? ý nghĩa lịch sử?
* Bài mới:
1. Nước Chăm-pa độc lập ra đời?
GV dùng lược đồ Giao Châu và Chăm-pa II-X (phóng to) giới thiệu cho HS biết vị trí của Chăm-pa, phía Nam của Giao Châu.
? Nhìn, quan sát trên lược đồ em có nhận xét gì về lãnh địa và vị trí của Chăm-pa?
GV: Thời Hán sau khi chiếm Giao Chỉ và Cửu Chân họ mở rộng xuống phía Nam chiếm đất người Chăm cổ sát nhập vào lãnh địa của quận Nhật Nam.


? Sau khi bị nhà Hán đô hộ, nhân dân Tượng Lâm đã làm gì?
GV: 192-193 nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập. Khu Liên tự xưng vua, đặt tên nước là Lâm .
? Em có nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Chăm-pa?
GV: Sau khi nước Lâm thành lập , tốc độ phát triển khá nhanh chóng. Có quân đội mạnh từ 4 đến 5 vạn quân thường trực.

GV chỉ trên lược đồ Âu Lạc- Chăm pa thế kỉ II- X
-Nước Chăm -pa cổ nằm trong quận Nhật Nam của Giao Châu ( H Sơn- Quảng Nam)
Huyện Tượng Lâm là huyện xa nhất của quận Nhật Nam( Đèo Hải Vân- Đèo Đại Lãnh) là địa bàn sinh sống của bộ lạc
( Người Chăm cổ) thuộc nền văn hoá đồng thau Sa Huỳnh khá phát triển.
- Vào thế kỉ II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy. Nhà Hán tỏ ra bất lực, nhất là đối với các quận xa.- Đó là một quá trình đấu tranh giành lại độc lập hết sức anh dũng kiên cường + sức mạnh quân sự.
- Các vua nước Lâm ấp đã hợp nhất hai bộ lạc Dừa và Cau ( phía nam) rồi tấn công các nước láng giềng phía bắc, mở rộng lãnh thổ đến tận Hoành Sơn ( huyện Tây Quyển) phía nam đ

Sponsor Documents