Giáo án tổng hợp

giáo án Lịch sử 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
hgzu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
7/27/2017 10:42:00 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.15 M
Lần xem
0
Lần tải
4
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 29 Tiết 29 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II-X. A. Mục tiêu cần đạt. 1. Về kiến thức: GV giúp HS nắm được: - Nắm được quá trình thành quá trình và nước Cham-pa từ nước Lâm ở huyện Tượng Lâm đến 1,xem chi tiết và tải về giáo án Giáo án tổng hợp, Giáo Án Lịch Sử 6 , Giáo án điện tử Giáo án tổng hợp, doc, 1 trang, 0.15 M, Lịch sử 6 chia sẽ bởi tấn nguyễn văn đã có 4 download

LINK DOWNLOAD

Giao-an-tong-hop.doc[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%Tuần 29
Tiết 29 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II-X.
A. Mục tiêu cần đạt.
1. Về kiến thức: GV giúp HS nắm được:
- Nắm được quá trình thành quá trình và nước Cham-pa từ nước Lâm ở huyện Tượng Lâm đến 1 quốc gia lớn mạnh sau này Chăm-pa (một bộ phận của đất nước Việt Nam ngày nay).
- HS thấy được những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hoá của Chăm-pa II-X.
2. Tư tưởng, tình cảm.
HS nhận thức sâu sắc rằng: Người Chăm-pa là 1 thành viên của đại gia đình các dân tộc Việt Nam đất nước thống nhất từ Nam chỉ Bắc.
3. Kĩ năng: Theo dõi lược đồ, đọc bản đồ, phân tích so sánh nhận xét.
Chuẩn bị: Lược đồ Âu Lạc, Chăm-pa II-X (lược đồ Giao Châu + Chăm-pa)
Kênh hình SGK. Sưu tầm tranh, phong tục của Chăm-pa.
B. Nội dung tiến hành.
1. Kiểm tra.
? Nước ta dưới thời Đường có gì thay đổi?
? Diễn biến khởi nghĩa Mai Thúc Loan 722? Phùng Hưng 776- 791? ý nghĩa lịch sử?
* Bài mới:
1. Nước Chăm-pa độc lập ra đời?
GV dùng lược đồ Giao Châu và Chăm-pa II-X (phóng to) giới thiệu cho HS biết vị trí của Chăm-pa, phía Nam của Giao Châu.
? Nhìn, quan sát trên lược đồ em có nhận xét gì về lãnh địa và vị trí của Chăm-pa?
GV: Thời Hán sau khi chiếm Giao Chỉ và Cửu Chân họ mở rộng xuống phía Nam chiếm đất người Chăm cổ sát nhập vào lãnh địa của quận Nhật Nam.

? Sau khi bị nhà Hán đô hộ, nhân dân Tượng Lâm đã làm gì?
GV: 192-193 nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập. Khu Liên tự xưng vua, đặt tên nước là Lâm .
? Em có nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Chăm-pa?
GV: Sau khi nước Lâm thành lập , tốc độ phát triển khá nhanh chóng. Có quân đội mạnh từ 4 đến 5 vạn quân thường trực.

GV chỉ trên lược đồ Âu Lạc- Chăm pa thế kỉ II- X
-Nước Chăm -pa cổ nằm trong quận Nhật Nam của Giao Châu ( H Sơn- Quảng Nam)
Huyện Tượng Lâm là huyện xa nhất của quận Nhật Nam( Đèo Hải Vân- Đèo Đại Lãnh) là địa bàn sinh sống của bộ lạc
( Người Chăm cổ) thuộc nền văn hoá đồng thau Sa Huỳnh khá phát triển.
- Vào thế kỉ II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy. Nhà Hán tỏ ra bất lực, nhất là đối với các quận xa.
- Đó là một quá trình đấu tranh giành lại độc lập hết sức anh dũng kiên cường + sức mạnh quân sự.
- Các vua nước Lâm ấp đã hợp nhất hai bộ lạc Dừa và Cau ( phía nam) rồi tấn công các nước láng giềng phía bắc, mở rộng lãnh thổ đến tận Hoành Sơn ( huyện Tây Quyển) phía nam đ

 


 

 

 

TuÇn 29

TiÕt 29                    Bµi 24: N­íc Ch¨m-pa tõ thÕ kØ II-X.

A. Môc tiªu cÇn ®¹t.

1. VÒ kiÕn thøc:           GV gióp HS n¾m ®­îc:

  - N¾m ®­îc qu¸ tr×nh thµnh qu¸ tr×nh vµ  n­íc Cham-pa tõ n­íc L©m Êp ë huyÖn T­îng L©m ®Õn 1 quèc gia lín m¹nh sau nµy Ch¨m-pa (mét bé phËn cña ®Êt n­íc ViÖt Nam ngµy nay).

  - HS thÊy ®­îc nh÷ng thµnh tùu næi bËt vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ cña Ch¨m-pa II-X.

2. T­ t­ëng, t×nh c¶m.

  HS nhËn thøc s©u s¾c r»ng: Ng­êi Ch¨m-pa lµ 1 thµnh viªn cña ®¹i gia ®×nh c¸c d©n téc ViÖt Nam ®Êt n­íc thèng nhÊt tõ Nam chØ B¾c.

3. KÜ n¨ng:    Theo dâi l­îc ®å, ®äc b¶n ®å, ph©n tÝch so s¸nh nhËn xÐt.  

      ChuÈn bÞ: L­îc ®å ¢u L¹c, Ch¨m-pa II-X (l­îc ®å Giao Ch©u + Ch¨m-pa)

                       Kªnh h×nh SGK. S­u tÇm tranh, phong tôc cña Ch¨m-pa.

B. Néi dung tiÕn hµnh.

1. KiÓm tra.

? N­íc ta d­íi thêi §­êng cã g× thay ®æi?

? DiÔn biÕn khëi nghÜa Mai Thóc Loan 722? Phïng H­ng 776- 791? ý nghÜa lÞch sö?

* Bµi míi:

1. N­íc Ch¨m-pa ®éc lËp ra ®êi?

GV dïng l­îc ®å Giao Ch©u vµ Ch¨m-pa II-X (phãng to) giíi thiÖu cho HS biÕt vÞ trÝ cña Ch¨m-pa, phÝa Nam cña Giao Ch©u.

? Nh×n, quan s¸t trªn l­îc ®å em cã nhËn xÐt g× vÒ l·nh ®Þa vµ vÞ trÝ cña Ch¨m-pa?

GV: Thêi H¸n sau khi chiÕm Giao ChØ vµ Cöu Ch©n hä më réng xuèng phÝa Nam chiÕm ®Êt ng­êi Ch¨m cæ s¸t nhËp vµo l·nh ®Þa cña quËn NhËt Nam.

 

 

? Sau khi bÞ nhµ H¸n ®« hé, nh©n d©n T­îng L©m ®· lµm g×?

GV: 192-193 nh©n d©n T­îng L©m d­íi sù l·nh ®¹o cña Khu Liªn ®· næi dËy giµnh ®éc lËp. Khu Liªn tù x­ng vua, ®Æt tªn n­íc lµ L©m Êp.

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ më réng n­íc Ch¨m-pa?

GV: Sau khi n­íc L©m Êp thµnh lËp , tèc ®é ph¸t triÓn kh¸ nhanh chãng.

-N­íc Ch¨m -pa cæ n»m trong quËn NhËt Nam cña Giao Ch©u ( H S¬n- Qu¶ng Nam)

HuyÖn T­îng L©m lµ huyÖn xa nhÊt cña quËn NhËt Nam( §Ìo H¶i V©n- §Ìo §¹i L·nh) lµ ®Þa bµn sinh sèng cña bé l¹c

( Ng­êi Ch¨m cæ) thuéc nÒn v¨n ho¸ ®ång thau Sa Huúnh kh¸ ph¸t triÓn.

- Vµo thÕ kØ II, nh©n d©n Giao Ch©u nhiÒu lÇn næi dËy. Nhµ H¸n tá ra bÊt lùc, nhÊt lµ ®èi víi c¸c quËn xa.

 

 

 

- §ã lµ mét qu¸ tr×nh ®Êu tranh giµnh l¹i ®éc lËp hÕt søc anh dòng kiªn c­êng + søc m¹nh qu©n sù.

- C¸c vua n­íc L©m Êp ®· hîp nhÊt hai bé l¹c

1

 


 

Cã qu©n ®éi m¹nh tõ 4 ®Õn 5 v¹n qu©n th­êng trùc.

 

GV chØ trªn l­îc ®å ¢u L¹c- Ch¨m pa thÕ kØ II- X

Dõa vµ Cau ( phÝa nam) råi tÊn c«ng c¸c n­íc l¸ng giÒng phÝa b¾c, më réng l·nh thæ ®Õn tËn Hoµnh S¬n ( huyÖn T©y QuyÓn) phÝa nam ®Õn Phan Rang.

- §æi tªn n­íc thµnh Ch¨m- pa ®ãng ®« ë Sinhapevra ( Trµ KiÖu- Qu¶ng Nam)

 2. T×nh h×nh kinh tÕ v¨n ho¸ Ch¨m -pa tõ thÕ kØ II- X

* Kinh tÕ: Sane xuÊt n«ng nghiÖp trång lóa n­íc:

- N«ng nghiÖp : CÊy lóa hai vô, lµm ruéng bËc thang s­ên ®åi, sö dông c«ng cô lao ®éng b»ng s¾t, dïng søc kÐo tr©u bß.S¸ng t¹o ra xe ®¹p n­íc tõ s«ng, suèi, ruéng thÊp lªn ruéng cao. Trång c¶ c©y ¨n qu¶.

- Thñ c«ng nghiÖp: Khai th¸c l©m thæ s¶n, ®¸nh c¸, lµm gèm, dÖt v¶i.

- Th­¬ng nghiÖp: Giao l­u bu«n b¸n ph¸t triÓn ( nghÒ c­íp biÓn)

? Em cã ®¸nh gi¸ thÕ nµo vÒ t×nh h×nh kinh tÕ cña nh©n d©n ®Êt n­íc Ch¨m -pa?

 

GV: h­íng dÉn HD quan s¸t H 52: Khu Kh¸nh ®Þa MÜ S¬n. H 53: Th¸p Ch¨m ë Phan Rang (kÕt hîp giíi thiÖu vµ miªu t¶)

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tèc ®é ph¸t triÓn v¨n ho¸ cña nh©n d©n ®Êt n­íc Ch¨m pa cæ tõ thÕ kØ II- X?

 

GV: V¨n ho¸ Ch¨m pa chÞu ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu cña v¨n ho¸ Ên §é. KiÕn tróc cã nhiÒu d¸ng vÎ kiÕn tróc ( Ên §é, Hin ®u)

- Kinh tÕ cã sù ph¸t triÓn c¶ n«ng nghiÖp, tiÓu c«ng nghiÖp, th­¬ng nghiÖp. nÒn kinh tÕ chñ yÕu lµ trång trät...

- §êi sèng nh©n d©n kh¸ æn ®Þnh.

HS l¾ng nghe vµ quan s¸t.

 

- V¨n ho¸: Quèc gia Ch¨m pa  cã nÒn v¨n ho¸ ph¸t triÓn rùc rì phong phó.

ThÕ kØ IV ng­êi Ch¨m ®· cã ch÷ viÕt riªng b¾t nguån tõ ch÷ Ph¹n (Ên §é ). Hä theo ®¹o bµ La M«n vµ ®¹o PhËt.

  - Ng­êi Ch¨m-pa t¹o ra mét (mµu) nÒn nghÖ thuËt ®Æc s¾c, tiªu biÓu lµ Th¸p Ch¨m, ®Òn, t­îng, c¸c bøc tr¹m vÏ næi.

  - Hä cã tôc ¨n trÇu, tôc ë nhµ sµn vµ ho¶ t¸ng ng­êi chÕt.

? Quan hÖ gi÷a ng­êi Ch¨m vµ ng­êi ViÖt nh­ thÕ nµo?

- Ng­êi Ch¨m cã mèi quan hÖ gÇn gòi g¾n bã l©u ®êi víi c­ d©n ViÖt.

- Nh©n d©n t­îng L©m, NhËt Nam ñng hé cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng, nh©n d©n Giao ChØ Cöu Ch©n ñng hé phong trµo ®Êu tranh cña nh©n d©n T­îng L©m

* Gi¸o viªn s¬ kÕt: §Êt n­íc Ch¨m -pa cæ lµ mét phÇn c¬ thÓ cña n­íc ViÖt Nam thèng nhÊt, c­ d©n Ch¨m-pa lµ mét bé phËn céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam. C­ d©n Ch¨m, ViÖt... cïng lµ c­ d©n cña ®¹i gia ®×nh c¸c d©n téc ViÖt Nam trªn mét l·nh thæ ch÷ S trän vÑn tõ Nam chÝ B¾c ®Êu tranh anh dòng kiªn c­êng suèt chiÒu dµi lich sö.

III. Cñng cè dÆn dß.

GV: Giíi thiÖu thªm vÒ khu th¸nh ®Þa MÜ S¬n ®­îc c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi. Nã lµ niÒm vui, tù hµo cña d©n téc ViÖt Nam ta tr­íc b¹n bÌ n¨m ch©u...

     (B¶ng phô). §iÒn §. S vµ « trèng kiÕn thøc lÞch sö bµi.

1

 


 

            T­îng L©m lµ ®Þa bµn sinh sèng cña bé l¹c Dõa tøc ng­êi Ch¨m cæ.

             Ng­êi Ch¨m cæ thuéc nÒn v¨n ho¸ Sa Huúnh.

            C¸c vua L©m Êp kh«ng tÊn c«ng c¸c n­íc l¸ng giÒng.

            C­ d©n Ch¨m cæ cã quan hÖ gÇn gòi th©n thiÖn víi c­ d©n ViÖt.

            Quan hÖ c­ d©n Ch¨m vµ ViÖt kh«ng mÊy gÇn gòi vµ ®oµn kÕt...

VN:  1) Häc vµ TL c©u hái cuèi SGK.

         2) S­u tÇm tranh ¶nh vÒ v¨n ho¸ Ch¨m-pa.

         3) ChuÈn bÞ tiÕt sau «n tËp ch­¬ng III. TL c©u hái «n tËp. Kh¸i qu¸t lÞch sö v/®.

TuÇn 30

TiÕt 30                           Bµi 25: ¤n tËp ch­¬ng III

A. Môc tiªu cÇn ®¹t.

  Th«ng qua bµi «n tËp n¾m kÜ, kh¾c s©u kiÕn thøc sau:

  - Tõ sau thÊt b¹i cña An D­¬ng V­¬ng ®Õn tr­íc 938 ®Êt n­íc ta bÞ c¸c triÒu ®¹i Ph­¬ng B¾c thèng trÞ gäi lµ thêi k× B¾c thuéc.

  - ChÝnh s¸ch cai trÞ tµn b¹o cña chÝnh quyÒn ®« hé. Nh©n d©n ta liªn tiÕp næi dËy ®Êu tranh giµnh l¹i ®éc lËp cho d©n téc.

  - Trpng thêi k× B¾c thuéc bÞ ¸p bøc bãc lét tµn nhËn nh­ng nh©n d©n ta vÉn cÇn cï, bÒn bØ, lao ®éng s¸ng t¹o ®Ó duy tr× cuéc sèng. Do vËy ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ n­íc nhµ cã b­íc ph¸t triÓn.

            ChuÈn bÞ: B¶ng phô ghi thèng kª.

  - Gi¸o dôc lßng yªu n­íc, nhËn thøc s©u s¾c vÒ tinh thÇn ®Êu tranh kh«ng mÖt mái cña nh©n d©n ta, ý thøc v­¬ng lªn b¶o vÖ Tæ quèc, nÒn v¨n ho¸ d©n téc.

B. Néi dung tiÕn hµnh.

1. KiÓm tra.

? N­íc Ch¨m-pa ®­îc thµnh lËp vµ ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo?
? Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu vÒ kinh tÕ - v¨n ho¸ cña Ch¨m-pa?

* Bµi míi:

1. ¸ch thèng trÞ cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Trung Quèc ®èi víi nh©n d©n ta nh­ thÕ nµo?

 

? T¹i sao sö gäi g®¹o lÞch sö n­íc ta tõ n¨m 179 TCN - X lµ thêi kú B¾c thuéc?

 

? Thêi B¾c thuéc, ®Êt n­íc ta bÞ mÊt tªn, bÞ chia ra, nhËp vµo víi quËn, huyÖn cña Trung Quèc víi nh÷ng tªn gäi kh¸c nhau nh­ thÕ nµo?

   (Thèng kª tõng giai ®o¹n)

GV: ChÝnh s¸ch cai trÞ cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Trung Quèc ®èi víi nh©n d©n ta trong thêi B¾c thuéc nh­ thÕ nµo?

 

* Thêi kú nµy n­íc ta liªn tiÕp bÞ c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Ph­¬ng B¾c ®« hé, thèng trÞ, nªn sö cò gäi lµ thêi kú B¾c thuéc.

 

* Tªn gäi c¶u n­íc ta qua giai ®o¹n cña thêi kú B¾c thuéc:

- Nhµ H¸n ®« hé: Ch©u Giao

- Nhµ Ng«: t¸ch Ch©u Giao thµnh QuËn Ch©u (Trung Quèc) vµ Giao Ch©u (¢u L¹c cò).

- Nhµ L­¬ng: Giao Ch©u.

- Nhµ §­êng: An Nam ®« hé phñ.

1

 


 

? ChÝnh s¸ch th©m ®éc nhÊt cña chóng trong viÖc cai trÞ ®Êt n­íc ta lµ g×?

1) ChÝnh trÞ: Chóng thùc hiÖn ¸p bøc d©n téc. Ng­êi H¸n trùc tiÕp n¾m chÝnh quyÒn cai trÞ ®Õn c¸c quËn. Nhµ §­êng n¾m quyÒn cai trÞ ®Õn c¸c huyÖn.

- D­íi huyÖn, x·  lµ ng­êi ViÖt n¾m quyÒn qu¶n lý, nh­ng d­íi sù chØ ®¹o cña ng­êi H¸n.

 

* ChÝnh s¸ch cai trÞ cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Ph­¬ng B¾c ®èi víi nh©n d©n ta rÊt tµn b¹o, th©m ®éc, ®Èy nh©n d©n ta vµo c¶nh cïng quÉn vÒ mäi mÆt.

- ChÝnh s¸ch th©m hiÓm nhÊt lµ muèn ®ång ho¸ d©n ta (nguy c¬ mÊt d©n téc).

2) Kinh tÕ: Chóng bãc lét thuÕ mµ nÆng nÒ, ®ñ c¸c lo¹i thuÕ.

  - Hµng n¨m pahØ cèng nËp sõng tª, ngµ voi, vµng b¹c, ch©u b¸u.

  - ChÕ ®é lao dÞch nÆng nÒ.

3) Qu©n sù:  Chóng liªn tiÕp ®em qu©n x©m l­îc n­íc ta.

 

4) V¨n ho¸: Chóng b¾t d©n ta häc ch÷ H¸n, tiÕng H¸n, sèng theo phong tôc tËp qu¸n cña ng­êi H¸n, ®­a ng­êi H¸n sang n­íc ta sinh sèng b¾t phô n÷ n­íc ta lÊy chèng ng­êi H¸n...

? ¢m m­u cña giÆc Ph­¬ng B¾c lµ g×?

- Chóng muèn ®ång ho¸ d©n téc ta, biÕn n­íc ta thµnh quËn, huyÖn cña Trung Quèc.

2. Cuéc ®Êu tranh trong thêi k× B¾c thuéc.

 

GV lËp s½n khung b¶ng thèng kª c¸c cuéc khëi nghÜa.

HS tr×nh bµy: tªn c¸c cuéc khëi nghÜa, ng­êi lao ®éng, diÔn biÕn chÝnh

  (§èi chiÕu trªn b¶ng kinh tÕ).

 

STT

Thêi gian

Tªn khëi nghÜa

Ng­êi l·nh ®¹o

Tãm t¾t diÔn biÕn

ý nghÜa

1

N¨m 40

Hai Bµ Tr­ng

Tr­ng Tr¾c, Tr­ng NhÞ

Mïa xu©n 40, Hai Bµ Tr­ng phÊt cê khëi nghÜa ë H¸t M«n (Hµ T©y)    Mª Linh nhanh chãng chiÕm toµn Ch©u Giao.

- ThÓ hiÖn truyÒn thèng yªu n­íc bÊt khuÊt cña d©n téc.

 

- ý chÝ quyÕt t©m giµnh ®éc lËp chñ quyÒn cña Tæ quèc.

 

 

 

- ViÕt lªn nh÷ng trang sö vÎ vang, ghi nh÷ng mèc son chãi läi thÓ hiÖn khÝ ph¸ch anh hïng d©n téc.

2

N¨m 248

Bµ TriÖu

TriÖu ThÞ Trinh

N¨m 248, khëi nghÜa bïng næ ë Phó §iÒn (HËu Léc - Thanh Ho¸) rßi lan ra kh¾p Giao Ch©u.

3

N¨m 542-602

LÝ BÝ

LÝ BÝ (LÝ B«n)

N¨m 542, LÝ BÝ phÊt cê khëi nghÜa ch­a ®Çy 3 th¸ng chiÕm hÕt c¸c quËn huyÖn. Mïa xu©n 544 LÝ BÝ lªn ng«i hoµng ®Õ ®Æt tªn n­íc lµ V¹n Xu©n.

4

N¨m 772 (§Çu thÕ kØ VIII)

Mai Thóc Loan

Mai Thóc Loan

Mai Thóc Loan kªu gäi nh©n d©n khëi nghÜa. NghÜa qu©n nhanh chãng chiÕm Hoan Ch©u. ¤ng liªn kÕt víi nh©n d©n kh¾p Giao Ch©u, Ch¨m-pa, chiÕm ®­îc thµnh Tèng B×nh. Lªn ng«i hoµng ®Õ Mai H¾c §Õ (vua §en).

1

 


 

5

Kho¶ng 776-791

Phïng H­ng

Phïng H­ng

Kho¶ng n¨m 776 Phïng H­ng cïng em lµ Phïng H¶i ph¶n ®éng khëi nghÜa ë §­êng L©m.NghÜa qu©n nhanh chãng chiÕm ®­îc Tèng B×nh.

 

3. Sù chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, xh xña n­íc ta thêi kú B¾c thuéc nh­ thÕ nµo?

    * Kinh tÕ: - N«ng nghiÖp trång lóa n­íc ph¸t triÓn (n«ng nghiÖp dïng tr©u bß, kÐo cµy)

   + Trång lóa n­íc 2 vô. BiÕt lµm thuû lîi. C«ng cô s¾t ph¸t triÓn.

  - Thñ c«ng nghiÖp: c¸c nghÒ cæ truyÒn vÉn duy tr× ph¸t triÓn: Gèm dÖt giao l­u bu«n b¸n trong vµ ngoµi n­íc.

? MÆc dï bÞ bãc lét b»ng tr¨m ph­¬ng, nghiÌn kÕ nh­ng kinh tÕ n­íc ta vÉn ph¸t triÓn. Nã chøng tá ®iÒu g×?

* V¨n ho¸: Ch÷ H¸n ®­îc truyÒn vµo n­íc ta. Bªn c¹nh ®ã nh©n d©n ta vÉn cã tiÕng nãi riªng, nÕp sèng riªng víi nh÷ng phong tôc cæ truyÒn.

? Phong kiÕn Ph­¬ng B¾c t×m mäi c¸ch ®ång ho¸ d©n ta, nh­ng cã lóc qu¸ tr×nh ®ã lµm ¶nh h­ëng ng­îc l¹i?

- Tinh thÇn lao ®éng cÇn cï s¸ng t¹o, cè g¾ng...v­ît lªn mu«n ngµn khã kh¨n ®Ó gi÷ lµng, gi÷ n­íc.

 

 

 

 

- D©n téc ta tiÕp nhËn v¨n ho¸ nh­ng vÉn gi÷ g×n vµ b¶o tån b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.

  * GV kÎ b¶ng: Ph©n ho¸ x· héi n­íc ta.

                                                     

                                                    Quan l¹i ®« hé

 

 

  bÞ chÌn Ðp        Hµo tr­ëng ViÖt                       §Þa chñ H¸n         ra søc bãc lét

 

                                                

                                                  N«ng d©n c«ng x·

                                                 

                                                

                                                 N«ng d©n lÖ thuéc

 

                                                      

1

 


 

                                                           N« t×         ThÊp hÌn, khæ cùc nhÊt

? Theo em sau h¬n 1000 n¨m bÞ ®« hé, tæ tiªn chóng ta vÉn gi÷ ®­îc phong tôc tËp qu¸n g×? ý nghÜa cña ®iÒu nµy?

  - Sau h¬n 1000 n¨m B¾c thuéc, tæ tiªn ta vÉn gi÷ ®­îc nh÷ng phong tôc tËp qu¸n x¨m m×nh, nhuém r¨ng, ¨n trÇu, lµm b¸nh ch­ng bµnh giÇy...

       Chøng tá r»ng søc sèng m·nh liÖt, tiÕng nãi phong tôc tËp qu¸n, nÕp sèng cña d©n téc ta kh«ng cã g× tiªu diÖt ®­îc.

GV: NhÊn m¹nh ®Ó HS ghi nhí phÇn ®ãng khung SGK

            (VN ghi vµ häc thuéc lßng)

  * H¬n 1000 n¨m ®Êu tranh giµnh ®éc lËp, tæ tiªn ta ®· ®Ó l¹icho chóng ta:

       - Lßng yªu n­íc.

       - Tinh thÇn ®Êu tranh bÒn bØ v× ®éc lËp cña ®Êt n­íc.

       - ý thøc v­¬n lªn b¶o vÖ nÒn v¨n ho¸ d©n téc.

GV: Trong thêi gian B¾c thuéc phong kiÕn Ph­¬ng B¾c ®· t×m mäi c¸ch ®ång ho¸ d©n ta. Chóng ta kiªn quyÕt chèng l¹i, b¶o vÖ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.

III. LuyÖn tËp, cñng cè.

? V× sao qu©n H¸n më tr­êng d¹y häc ch÷ H¸n...mµ d©n téc ta vÉn gi÷ g×n ®­îc tiÕng nãi, phong tôc...cña d©n téc m×nh?

         A. Vèn nã ng«n ng÷, phong tôc cña d©n téc.

         B. Môc tiªu, tiÕng nãi trë thµnh nÐt ®Ñp trong t©m hån cña nh©n d©n ta...

         C. Nã chÝnh lµ 1 biÓu hiÖn cña lßng yªu n­íc.

         D. C¸c ý B, C ®Òu ®óng.

? VN lËp b¶ng khëi nghÜa trong thêi kú B¾c thuéc. Häc thuéc?

 

TuÇn 31

Ch­¬ng IV: B­íc ngoÆt lÞch sö ®Çu thÕ kØ XX.

TiÕt 31          Bµi 26: Cuéc ®Êu tranh giµnh quyÒn tù chñ cña

          hä Khóc vµ hä D­¬ng

A. Môc tiªu cÇn ®¹t

1. VÒ kiÕn thøc:    Gióp HS n¾m ®­îc:

  - Cuèi IX nhµ §­êng suy yÕu. Nh©n c¬ héi ®ã Khóc Thõa Dô giµnh quyÒn tù chñ. §©y lµ sù kiÖn më ®Çu thêi k× ®éc lËp hoµn toµn, nh÷ng c¶i c¸ch cña (hä) Khóc H¹o ®· tiÕp tôc cñng cè quúen tù chñ cña ta.

  - Bän phong kiÕn Ph­¬ng B¾c kh«ng tõ bá ý ®å x©m l­îc. D­¬ng §×nh NghÖ ®¸nh b¹i qu©n Nam H¸n lÇn thøc nhÊt.

2. T­ t­ëng, t×nh c¶m.

   Gi¸o dôc lßng biÐt ¬n tæ tiªn nh÷ng ng­êi giµnh quyÒn ®éc lËp, b¶o vÖ biªn c­¬ng cña Tæ quèc ta mu«n ®êi.

3. KÜ n¨ng:     TiÕp tôc rÌn kÝ n¨ng theo dâi, chØ, ®äc b¶n ®å. So s¸nh, ph©n tÝch lÞch sö.

               ChuÈn bÞ: L­îc ®å khëi nghÜa cña hä Khóc, ®¸nh qu©n Nam Han cña hä D­¬ng.

B. Néi dung tiÕn hµnh.

1

 


 

1. KiÓm tra

? H¬n mét ngµn n¨m ®Êu tranh giµnh ®éc lËp, tæ tiªn ®· ®Ó l¹i cho chóng ta nh÷ng g×?

       (Lßng yªu n­íc, tinh thÇn ®Êu tranh anh dòng kiªn c­êng...bÒn bØ, ý thøc v­¬ng lªn b¶o vÖ nÒn v¨n ho¸ d©n téc)

* Bµi míi:

Vµo bµi: Tõ 179 TCN     791 hµng lo¹t c¸c cuéc khëi nghÜa bïng næ chèng l¹i giÆc Ph­¬ng B¾c ®« hé cã nh÷ng chiÕn th¾ng song n­íc ta vÉn r¬i vµo ¸ch thèng trÞ cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Trung Quèc. Sang nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kØ X c¸c cuéc ®Êu tranh lín t¹o ra b­íc ngoÆt lÞch sö nh­ thÕ nµo. TiÕt häc h«m nay b­íc ®Çu gióp chóng ta gi¶i quyÕt th¾c m¾c Êy!

1. Khóc Thõa Dô dùng nÒn tù chñ trong hoµn c¶nh nµo?

GV: Cuèi IX Trung Quèc, nhiÒu cuéc khëi nghÜa n«ng d©n bïng næ (khëi nghÜa Hoµng Sµo lµ cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu nhÊt). Nhµ §­êng suy yÕu.

  - Nh©n c¬ héi Êy Khóc Thõa Dô næi dËy giµnh quúªn tù chñ.

? Giíi thiÖu nÐt næi bËt vÒ Khóc Thõa Dô? GV treo l­îc ®å khëi nghÜa t­êng thuËt. HS l¾ng nghe vµ ghi nhí kiÕn thøc.

 

GV: TiÕt ®ä sø lµ 1 chøc quan cña phong kiÕn Trung Quèc nh­ng ë ®©y bän chóng giao cho ng­êi H¸n chØ ng­êi H¸n míi cã quyÒn lùc lín toµn bé Ch©u Giao...

 

 

? Theo em viÖc vua §­êng phong chøc tiÕt ®é sø cho Khóc Thõa Dô cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo? (thÓ hiÖn am m­u nµo cña giÆc Ph­¬ng B¾c?)

 

 

 

? Sau khi Khóc Thõa Dô mÊt, Khóc H¹o ®· lµm gfi?

 

GV treo b¶ng phô ghi c¸c viÖc lín:

 

 

 

 

? Nh÷ng viÖc lµm cña Khóc H¹o nh»m môc ®Ých g×? Cã phï hîp vµ cÇn thiÕt víi t×nh h×nh ®Êt n­íc ta lóc ®ã kh«ng?

GV: Chøng tá ®Êt n­íc ta ®· giµnh ®­îc quyÒn tù chñ. §ã lµ b­íc ®Çu giai ®o¹n chuyÓn tiÕp sang thêi ®¹i ®éc lËp hoµn toµn.

* HS gi¶i thÝch (dùa vµi SGK)

- Gi÷a n¨m 905, tiÕt ®ä sø §éc Cæ T«n bÞ gi¸ng chøc. Khóc Thõa Dô ®­îc nh©n d©n ñng hé ®· ®em qu©n ®¸nh chiÕm Tèng B×nh råi tù x­ng tiÕt ®é sø x©y dùng quyÒn tù chñ.

- ¤ng tù x­ng tiÕt ®é sø (mét chøc quan cña phong kiÕn Trung Quèc) nh­ng tæ chøc chÝnh quyÒn ®éc lËp tù chñ cña An Nam

* 906 vua §­êng phong Khóc Thõa Dô lµ tiÕt ®é sø An Nam ®« hé phñ.

   ThÓ hiÖn quyÒn tù chñ cña Khóc Thõa Dô ®­îc thõa nhËn song viÖc tæ chøc... chøng tá ©m m­u thèng trÞ cña nhµ §­êng, An Nam vÉn thuéc nhµ §­êng - ©m m­u hßng tiÕp tôc th«n tÝnh n­íc ta.

* Khóc H¹o quyÕt ®Þnh x©y dùng ®­êng lèi tù chñ cèt sao d©n chóng ®­îc yªu vui, no Êm.

- Chia l¹i khu vùc hµnh chÝnh

- Cö ng­êi tr«ng coi mäi vÞªc ®Õn tËn x·

- §Þnh l¹i møc thuÕ. B·i bá lao dÞch thêi B¾c thuéc.

- LËp l¹i sæ hé khÈu.

* Môc ®Ých: X©y dùng, cñng cè nÒn ®éc lËp, gi¶m bít phÇn ®ãng gãp cña nh©n d©n lµm cho cuéc sèng  cña nh©n d©n bít khæ cùc h¬n.

- §ã lµ viÖc lµm tiÕn bé, hîp lßng d©n phôc vô cho lîi Ých d©n téc.

1

 


 

2. D­¬ng §×nh NghÖ chèng qu©n x©m l­îc Nam H¸n (930-931)

GV dÉn d¾t: Kho¶ng ®Çu X, L­u Èn tiÕt ®é sø Qu¶ng Ch©u ®· chiÕm ®Êt Hoa Nam, liªn kÕt víi Nam ChiÕu. 917 L­u Nham tù x­ng hoµng ®Õ lËp n­íc Nam H¸n (L­îc ®å: vÞ trÝ Nam H¸n)

? Nam H¸n cã ©m m­u g×?

 

? Khóc H¹o ®· ®èi phã thÕ nµo?

 

? V× sao Khóc H¹o göi con m×nh sang nhµ H¸n lµm con tin?

- Nhµ Nam H¸n cã ý ®Þnh x©m l­îc n­íc ta.

- Khóc H¹o ®· göi con trai m×nh lµ Khóc Thõa MÜ sang lµm con tin.

- Lóc nµy nÒn tù chñ cña n­íc ta võa míi ®­îc x©y dùng thùc lùc cßn non yÕu cho nªn ®Ó ®èi phã víi qu©n Nam H¸n. Khóc H¹o muèn cã thêi gian hoµ ho·n chuÈn bÞ lùc l­îng...®Ó kh¸ng chiÕn l©u dµi chèng qu©n Nam H¸n.

  GV tr×nh bµy diÔn biÕn trªn l­îc ®å:

  - Mïa thu n¨m 930 qu©n Nam H¸n b¾t ®Çu ®¸nh n­íc ta. Khóc Thõa MÜ chèng cù kh«ng næi bÞ b¾t vÒ Trung Quèc, nh©n c¬ héi ®ã nhµ H¸n cö Lý TiÕn sang lµm thø sö Giao Ch©u, ®Æt c¬ quan ®« hé cho phñ Tèng B×nh.

  - 931 D­¬ng §×nh NghÖ (t­íng cò cña Khóc H¹o) ®em qu©n tõ Thanh Ho¸ ra B¾c bao vËy tÊn c«ng thµnh Tèng B×nh. (D­¬ng §×nh NghÖ cã tµi vµ cã t©m, nu«i 3000 con nu«i ®Ó chuÈn bÞ lùc l­îng)

? Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ D­¬ng §×nh NghÖ?

 

? Sau khi chiÕm ®­îc Tèng B×nh, viÖn binh qu©n Nam H¸n sang D­¬ng §×nh NghÖ ®· tæ chøc chiÕn ®Êu vµ chiÕn th¾ng nh­ thÕ nµo?

GV: D­¬ng §×nh NghÖ tù x­ng tiÕt ®é xø tiÕp tôc x©y dùng nÒn tù chñ.

? Em h·y ®iÒn kÝ hiÖu thÝch hîp lªn l­îc ®å thÓ hiÖn cuéc tiÕn qu©n cña D­¬ng §×nh NghÖ?

GV: ViÖc giµnh l¹i, b¶o vÖ vµ x©y dùng nÒn tù chñ cña hä Khóc vµ hä D­¬ng lµ c¬ së nÒn mãng cho nh©n d©n ta tiÕp tôc tiÕn lªn giµnh ®éc lËp hoµn toµn.

? V× sao cuéc khëi nghÜa cña D­¬ng §×nh NghÖ chèng qu©n Nam H¸n nhanh chãng giµnh th¾ng lîi?

 

? Th¾ng lîi chèng qu©n Nam H¸n lÇn thøc nhÊt nµy cã ý nghÜa lÞch sö nh­ thÕ nµo?

- Ng­êi lµng Rµng (D­¬ng X¸-§«ng S¬n-Thanh Ho¸) ng­êi yªu n­íc, th­¬ng d©n, kiªn quyÕt giµnh ®éc lËp cho d©n téc.

- Sau khi lÊy ®­îc Tèng B×nh, viÖn binh cña nhµ H¸n sang, D­¬ng §×nh NghÖ chñ ®éng ®¸nh ®Þch, chóng bÞ ®¸nh tan t¸c, t­íng chØ huy giÆc tö trËn.

 

 

- L­u ý bdÝnh ng«i sao ®á, mòi tªn ®á...kÝ hiÖu ®iÓm tÊn c«ng, mòi tªn qu©n x©m l­îc cña ta.

 

 

 

 

- Sù chiÕn ®Êu dòng c¶m ®oµn kÕt cña nh©n d©n, sù l·nh ®¹o t×a t×nh s¸ng t¹o cña D­¬ng §×nh NghÖ (chñ ®éng v©y h·m, tÊn c«ng m¹nh)

* ThÓ hiÖn ý chÝ quËt c­êng, truyÒn thèng yªu n­íc c¨m thï...

1

 


 

 

- Giµnh quyÒn tù chñ, ®Æt nÒn mãng chñ quyÒn toµn vÑn l·nh thæ.

III. Cñng cè, luyÖn tËp.

Bµi 1: Nãi cét I sang II sao cho ®óng.

     Niªn ®¹i                                        Sù kiÖn lÞch sö

        905                              Khóc H¹o mÊt

        906                             D­¬ng §×nh NghÖ ®em qu©n tõ Thanh Ho¸ ra B¾c.

        917                             Khóc Thõa Dô qua ®êi, trao quyÒn cho con trai Khóc H¹o.

        907                             §éc C« Tæn bÞ gi¸ng chøc

        931                             Vua §¦êng phong Khóc Thõa Dô lµ tiÕt ®é sø.

  Bµi 2: §iÒn §. S vµo « trèng kiÕn thøc lÞch sö:

          Khóc Thõa Dô quª ë Thanh Ho¸

          Khóc H¹o ®­îc vua §­êng phong cho chøa tiÕt ®é sö

          Khóc Thõa MÜ ®­îc vua §­êng phong cho chøc tiÕt ®é sø

          Khóc H¹o ®Æt l¹i khu vùc hµnh chÝnh.

          D­¬ng §×nh NghÖ tù x­ng lµ tiÕt ®é sø.

  VN: 1) Hoµn thµnh bµi tËp trong VBT.

          2) ChuÈn bÞ Ng« QuyÒn - ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng 938./

 

TuÇn 32

TiÕt 32        Bµi 27: Ng« QuyÒn vµ chiÕn th¾ng B¹ch §»ng 938

A. Môc tiªu cÇn ®¹t

1. VÒ kiÕn thøc:        Gióp HS n¾m ®­îc kiÕn thøc:

  - Bèi c¶nh qu©n Nam H¸n x©m l­îc nø¬c ta lÇn thø hai. C«ng cuéc chuÈn bÞ chèng giÆc Ng« QuyÒn vµ nh©n d©n ta.

  - ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng lµ trËn thuû chiÕn ®Çu tiªn trong lÞch sö chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc, th¾ng lîi cuèi cïng ®· thuéc vÒ d©n téc ta. Tæ tiªn ta ®· tËn dông c¶ 3 yÕu tè "Thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hoµ" t¹o nªn søc m¹nh chiÕn th¾ng.

2. T­ t­ëng, t×nh c¶m.

  - Suy t« chiÕn th¾ng lÞch sö vÜ ®¹i trong lÞch sö dùng n­íc, gi÷ n­íc cña d©n téc.

  - Ta thÕ hÖ trÎ cã quyÒn tù hµo vµ kh©m phôc chÝ nghÞ lùc...kÝnh yªu Ng« QuyÒn, biÕt ¬n ng­êi anh hïng d©n téc.

3. KÜ n¨ng

  RÌn ph­¬ng ph¸p m« t¶ sù kiÖn, sö dông b¶n ®å khëi nghÜa, rót ra bµi häc kinh nghiÖm.

               ChuÈn bÞ: B¶n ®å kh¸ng chiÕn lÇn thø hai chèng Nam H¸n 938.

B. Néi dung tiÕn hµnh.

1. KiÓm tra.

? Khóc Thõa Dô giµnh quyÒn tù chñ nh­ thÕ nµo? Nh÷ng viÖc lµm cña Khóc H¹o...? T¸c dông?

? ThuËt nh¾n gän chiÕn th¾ng qu©n Nam H¸n lÇn thøc nhÊt cña D­¬ng §×nh NghÖ?

* Bµi míi:

1

 


 

Vµo bµi: Qu©n Nam H¸n lÇn thøc nhÊt thÊt b¹i song chóng tiÕp tôc x©m l­îc n­íc ta.

               Ng« quyÒn ®· lµm g× ®Ó ®¸nh b¹i qu©n x©m l­îc Nam H¸n lÇn thø hai nh­ thÕ nµo?

1. Ng« QuyÒn chuÈn bÞ ®¸nh qu©n x©m l­îc Nam H¸n nh­ thÕ nµo?

 

? Giíi thiÖu vÒ Ng« QuyÒn b»ng sù hiÓu biÕt cña em?

GV: ChØ n¬i Ng« QuyÒn trÊn gi÷.

GV: 937 D­¬ng §×nh NghÖ bÞ KiÒu C«ng TiÔn giÕt h¹i ®o¹t chøc tiÕt ®é sø. Hay tin ®ã Ng« QuyÒn kÐo qu©n ra B¾c.

? Theo em, Ng« QuyÒn kÐo qu©n ra B¾c lµm g×?

? §­îc tin Khóc Thõa Dô ®· lµm g×?

GV: Ng« QuyÒn ®em qu©n ra B¾c.

 

? V× sao KiÒu C«ng TiÔn l¹i cÇu cøu nhµ H¸n. Hµnh ®éng ®ã cho em h¾n lµ kÎ nh­ thÕ nµo?

GV: 938, vua Nam H¸n sai con lµ L­u Hoµng Th¸o chØ huy ®¹o qu©n thñy sang x©m l­îc n­íc ta (B¶n ®å). Vua Nam H¸n ®ãng qu©n ë H¶i M«n s½n sµng tiÕp øng. KÕ ho¹ch rÊt thËn träng, chu ®¸o.

? Nghe tin qu©n Nam H¸n s¾p x©m l­îc Ng« QuyÒn chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn ra sao?

 

 

 

 

 

? V× sao Ng« QuyÒn l¹i chän cöa s«ng B¹ch §»ng lµm n¬i quyÕt chiÕn?

 

 

§¸p ¸n:      A, B

 

GV; dïng l­îc ®å ph©n tÝch kÕ ho¹ch ®éc ®¸o chiÕn th¾ng: TrËn ®¸nh chØ chãp diÔn ra trong 1 ngµy (dùa vµo nhËt triÒu) cho nen ph¶i tÝnh to¸n khoa häc. B·i cäc ngÇm bè trÝ, nhö ®Þch khi triÒu d©ng, ®¸nh khi rót n­íc, n­íc s«ng ch¶y xiÕt thuyÒn ®Þch lín kh«ng thÓ l¸i tranh b·i cäc ®­îc

- Ng« QuyÒn (898-944) ng­êi §­êng L©m Hµ T©y, cã chÝ lín m­u cao mÑo giãi. Lµ t­íng tµi giái ®­îc D­¬ng §×nh NghÖ träng dông yªu quÝ g¶ con g¸i cho. gi÷ chøc thø sö trÊn gi÷ ¸i Ch©u (Thanh Ho¸)

- GiÕt KiÒu C«ng TiÔn, trõ hËu häa, b¶o vÖ nÒn tù chñ ®ang ®­îc x©y dùng.

- KiÒu C«ng TiÔn véi vµng cÇu cøu Nam H¸n. Qu©n Nam H¸n nh©n c¬ héi ®ã x©m l­îc n­íc ta lÇn thø hai.

- KiÒu C«ng TiÔn muèn dïng thÕ lùc nhµ Nam h¸n t­íc ®o¹t b»ng ®­îc chøc tiÕt ®é sø (§©y lµ 1 hµnh ®éng ph¶n phóc...®¸ng nguyÒn rña)

 

 

 

 

 

- Ng« QuyÒn nhanh chãng tiÕn c«ng giÆc phãng §¹i La (TB) giÕt KiÒu C«ng TiÔn chuÈn bÞ ®¸nh giÆc. Dù ®o¸n qu©n Nam H¸n theo con ®­êng s«ng sang n­íc ta nªn Ng« QuyÒn chän B¹ch §»ng lµm n¬i tiªu diÖt giÆc.

- Quan s¸t trªn l­íc ®å chiÕn th¾ng B¹ch §»ng 938.

A. S«ng cã vÞ trÝ chiÕn l­îc quan träng, ®Þa h×nh cã lîi thÕ chiÕn th¾ng.

B. S«ng B¹ch §»ng cã h¶i l­u thÊp, rõng rËm.

C. N¬i nµy hiÓm yÕu ®Þch kh«ng thô«c ®Þa h×nh dÔ bÞ ®¸nh bÊt ngê.

 

 

                         Nghe

 

 

1

 


 

? Ng« QuyÒn sö dông chiÕn thuËt nµo?

 

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ kh¸ng chiÕn cña Ng« QuyÒn?

* Ngt: ®ãng cäc ngÇm nhän s¾t h×nh ch÷ chi trong lßng s«ng B¹ch §»ng...

* Chu ®¸o, tµi giái, d©n tin ñng hé...

2. ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng 938

GV: dïng l­îc ®å chiÕn th¾ng thuËt khëi nghÜa. Gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu trªn l­îc ®å.

* Ghi bµi: Cuèi n¨m 938 ®oµn qu©n cña L­u Hoµng Th¸o ®· kÐo qu©n vµo n­íc ta vµo cöa biÓn (B¾c Bé). Ng« QuyÒn ®· cho NguyÔn TÊt Tè (ng­êi rÊt giái s«ng n­íc) vµ 1 to¸n nghÜa qu©n dïng thuyÒn nhá, nhÑ ra khiÕu chiÕn nhö ®Þch vµo s©u lät qua b·i cäc ngÇm (khi thuû triÒu d©ng) qu©n Nam H¸n kh«ng hÒ hay biÕt.

  - Khi n­íc triÒu rót, Ng« QuyÒn dèc toµn lùc ®¸nh quËt trë l¹i (lùc l­îng qu©n ta mai phôv s½n 2 bªn t¶ ngän s«ng. Qu©n ta ®¸nh rÊt m¹nh ë th­îng ngÇm quËt xuèng, 2 bªn s­ên t¹t ngang lµm cho qu©n Nam H¸n thuyÒn x« vµo nhau vì ®¾m, bÞ tiªu diÖt. L­u Hoµng Th¸o bá m¹ng.

* KÕt qu¶: Qu©n Nam H¸n thua to. Vua Nam H¸n sai ng­êi ra lÖnh thu qu©n. B¹ch §»ng hoµn toµn th¾ng lîi.

? V× sao cã chiÕn th¾ng B¹ch §»ng lÉy lõng nh­ vËy?

 

 

? ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng 938 cã ý nghÜa lín nh­ thÕ nµo?

* Sù l·nh ®¹o th«ng minh s¸ng t¹o, c¸ch ®¸nh tµi ba cña Ng« QuyÒn.

- Sù chiÕn ®Êu anh dòng cña qu©n d©n ta. §­îc sù ñng hé cña nh©n d©n.

* ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng 938 chÊm døt 1000 n¨m B¾c thuéc më ra thêi k× ®éc lËp l©u dµi cho ®Êt n­íc.

- ViÕt lªn trang sö, mèc son chãi läi cña truyÒn thèng yªu n­íc, ý chÝ quËt khëi. Mét chiÕn th¾ng vÜ ®¹i trong lÞch sö d©n téc.

III. Cñng cè, luyÖn tËp.

? §äc vµ ph©n tÝch lêi nhËn xÐt cña tr­ëng s­ Lª V¨n H­u? (Th¶o luËn)

  * Kh¼ng ®Þnh: §Êt n­íc ta bÞ phong kiÕn Ph­¬ng B¾c ®« hé, Ng« QuyÒn míi tËp hîp  ®­îc ng­êi d©n hä ch­a biÕt qu©n sù nh­ng víi lßng yªu n­íc c¨m thï giÆc cao ®é, hä ®· ®¸nh tan ®­îc tr¨m v¹n qu©n x©m l­îc hiÕu chiÕn. Tõ ®©y cã thÓ rót ra bµi häc lÞch sö: mét d©n téc dï nhá, yÕu nh­ng quyÕt t©m ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc th× cã thÓ ®¸nh b¹i ®­îc kÎ thï m¹nh h¬n gÊp nhiÒu lÇn.

Bµi 2: Khi Ng« QuyÒn chØ huy x©y dùng xong b·i cäc, ®Ó ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ vµo viÖc tiªu diÖt ®oµn thuyÒn cña giÆc, viÖc cèt yÕu nhÊt ph¶i lµm g×? Em chän c¸ch nµo sau ®©y?

   A. Cø kiªn tr× chê ®îi khi nµo thuû triÒu xuång, cäc nh« lªn th× ®em qu©n ra ®¸nh nhÊt ®Þnh ta sÏ th¾ng, ®Þch sÏ thua.

   B. Cø ®Ó cho thuyÒn cña qu©n ®Þch ®i vµo lóc nµo còng ®­îc, cäc cña ta nhän s¾c, thÕ nµo chóng còng sÏ v­íng (cña thuyÒn) vµo cäc, bÞ ®©m thñng - bÞ háng.

   C. Khi n­íc triÒu d©ng lªn cao, lót hÕt vµo cäc. §¸nh nhö, cÇm cù, cho qu©n ®Þch ®uæi theo vµo s©u trong b·i cäc. Gi»ng co chê cho n­íc thuû triÒu xuèng, b·i cäc b¾t ®Çu nh« lªn th× dèc toµn lùc ph¶n c«ng ®Ó phÝa qu©n ®Þch ho¶ng sù bá ch¹y, thuyÒn cña chóng sÏ l¹o vµo b·i cäc bÞ ®am thñng vµ bÞ ®¾m.

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án tổng hợp
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • Giáo án tổng hợp
  Tiếng Việt

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Tiếng Việt

  TUẦN 1 Tập đọc - Kể chuyện CẬU BÉ THÔNG MINH (2 Tiết) I. Mục tiêu. A. Tập đọc 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: +HS đọc trôi chảy cả bài. Đọc đúng: Hạ lệnh, vùng nọ, nộp, lo sợ, lấy làm lạ. + HS biết ngắt nghỉ đúng sau dấu chấm, phẩy, giữa các cụm từ. + Đọc phân biệt lời người kể, các nhân vật. 2. Đọc..

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 8

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Sinh học 8

  Tuần: 14 Tiết:27 Ngày soạn: 18/11/2015  Bài 25: TIÊU HÓA Ở KHOANG MIỆNG I. MỤC TIÊU Sau khi học xong bài học, học sinh cần đạt: 1. Kiến thức: - Trình bày được sự biến đổ của thức ăn trong ống tiêu hóa về mặt cơ học (miệng) và sự biến đổi hóa học nhờ các dịch tiêu hóa do các tuyến tiêu hóa..

 • Giáo án tổng hợp
  Âm nhạc

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Âm nhạc

 • Giáo án tổng hợp
  Âm nhạc

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Âm nhạc

 • Giáo án tổng hợp
  Âm nhạc

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Âm nhạc

 • Giáo án tổng hợp
  Âm nhạc

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Âm nhạc

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 7

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Sinh học 7

  Tuần 7, Tiết 13, GIUN ĐŨA Lớp dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiến độ thực hiện Lý do   Nhanh Đúng Chậm  7A 26/9 1/10 x  7B 26/9 1/10 x   A. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức - Học sinh nắm được đặc điểm cơ bản về cấu tạo di chuyển và dinh dưỡng, sinh sản của giun đũa thích nghi..

 • Giáo án tổng hợp
  Âm nhạc

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Âm nhạc

 • Giáo án tổng hợp
  Âm nhạc

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Âm nhạc

 • Giáo án tổng hợp
  Tiếng Việt

  Giáo án tổng hợp

  Giáo án điện tử Tiếng Việt

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU