Giáo án tổng hợp

giáo án Toán học 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 301       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
hs3u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 9:19:23 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.49 M
Lần xem
1
Lần tải
301
File đã kiểm duyệt an toàn

TUẦN 2 Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2016 Tập đọc - Kể chuyện Tiết 9+ 10 : AI CÓ LỖI ? I. Mục tiêu : * Tập đọc: - Đọc trôi chảy cả bài, đọc đúng: khuỷu tay, nguệch ra, nắn nót, nổi giận, đến nỗi, lát nữ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án tổng hợp, Giáo Án Toán Học 3 , Giáo án điện tử Giáo án tổng hợp, doc, 1 trang, 0.49 M, Toán học 3 chia sẽ bởi Vinh V Thi Thuy đã có 301 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-tong-hop.doc[0.49 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TUẦN 2
Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2016
Tập đọc - Kể chuyện
Tiết 9+ 10 : AI CÓ LỖI ?
I. Mục tiêu :
* Tập đọc: - Đọc trôi chảy cả bài, đọc đúng: khuỷu tay, nguệch ra, nắn nót, nổi giận, đến nỗi, lát nữa, ...Các từ phiên âm tên nước ngoài : Cô - rét - ti, En - ri - cô.
- Biết nghỉ hơi hợp lý, phân biệt lời người kể và lời các nhân vật.
* Hiểu : - Từ : kiêu căng, hối hận, can đảm.
- ND : phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư sử không tốt với bạn
* Kể chuyện:- Dựa vào trí nhớ và tranh, biết kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời của mình, biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt. Thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung.
- Theo dõi bạn kể, nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn.
* Giáo dục học sinh vận dụng bài học vào thực tế( Biết nhận lỗi và sửa lỗi)
* KNS: - Biết giao tiếp ứng xử văn hoá ,cảm thông, kiểm soát cảm xúc.
II. Đồ dùng :
- GV : Tranh minh hoạ bài đọc và truyện kể trong SGK
GAĐT
- HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

1.Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Đọc thuộc lòng bài Hai bàn tay em
- Hai bàn tay được so sánh với gì?
3. Bài mới: * Giới thiệu bài.
* Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài
+ HD HS luyện đọc,
- Đọc từng câu
- Từ dễ sai : nắn nót, nổi giận, đến nỗi, lát nữa, Cô - rét - ti, En - ri - cô ...
- Đọc từng đoạn trước lớp, kết hợp giải nghĩa từ
- Đọc từng đoạn trong nhóm
- Thi đọc giữa các nhóm
- Cả lớp đồng thanh ( đoạn 1, 2 )
* Hoạt động 2 .Tìm hiểu bài
- Hai bạn nhỏ trong truyện tên là gì ?
- Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau ?
- Vì sao En - ri - cô hối hận, muốn xin lỗi Cô - rét - ti ?
- Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao ?
- Em đoán Cô - rét - ti nghĩ gì khi chủ động làm lành với bạn ? Hãy nói 1, 2 câu ý nghĩ của Cô - rét – ti.
- Bố đã trách mắng En - ri - cô như thế nào
- Lời trách mắng của bố có đúng không ? Vì sao ? Theo em mỗi bạn có điểm gì đáng khen ?
* Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
- HD HS cách ngắt nghỉ một số câu
- Cả lớp và GV nhận xét.
* Hoạt động 4 : Kể chuyện
1. GV nêu nhiệm vụ của tiết học
2. HD kể.
- GV nhận xét, đánh giá.
*KNS: - Biết giao tiếp ứng xử văn hoá ,thể hiện sự cảm thông , kiểm soát cảm xúc
4. Hoạt động nối tiếp:
- Em học được điều gì qua câu chuyện này ?
- GV nhận xét tiết học, khuyến khích HS kể lại chuyện cho người thân nghe.

- 2 HS đọc bài
- Nhận xét bạn
- Theo dõi, đọc thầm
- HS theo dõi SGK
- HS đọc nối tiếp câu trong bài
- HS luyện đọc từ khó
- HS đọc nối tiếp đoạn trong bài
- HS đọc từ chú giải cuối bài
- HS đọc theo nhóm đôi
- Đại diện nhóm thi đọc
- Cả lớp đọc
* HS đọc thầm và trả lời câu hỏi
- En - ri - cô và Cô - rét - ti
- Cô - rét - ti vô ý chạm khuỷu tay vào En - ri - cô ... hết trang viết của Cô - rét - ti.
- Sau cơn giận, En - ri - cô bình tĩnh lại, nghĩ là Cô - rét - ti không cố ý chạm vào khuỷu tay mình.... không đủ can đảm.
- Tan học, thấy Cô - rét - ti đi theo mình, En - ri - cô nghĩ là bạn định đánh mình .... rồi vui mừng ôm chầm lấy bạn vì cậu rất muốn làm lành với

 


TUẦN 2

Thứ  hai  ngày 12  tháng 9  năm 2016

Tập đọc - Kể chuyện

Tiết 9+ 10 : AI CÓ LỖI ?

I. Mục tiêu :     

* Tập đọc: - Đọc trôi chảy cả bài, đọc đúng: khuỷu tay, nguệch ra, nắn nót, nổi giận, đến nỗi, lát nữa, ...Các từ phiên âm tên nư­ớc ngoài : Cô - rét - ti, En - ri - cô.

- Biết nghỉ hơi hợp lý, phân biệt lời ng­ười kể và lời các nhân vật.

* Hiểu : - Từ : kiêu căng, hối hận, can đảm.

- ND : phải biết như­ờng nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư­ sử không tốt với bạn

* Kể chuyện:-  Dựa vào trí nhớ và tranh, biết kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời của mình, biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt. Thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung.

- Theo dõi bạn kể, nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn.

* Gi¸o dôc häc sinh vËn dông bµi häc vµo thùc tÕ( BiÕt nhËn lçi vµ söa lçi)

* KNS: - Biết giao tiếp ứng xử văn hoá ,cảm thông, kiểm soát cảm xúc.

II. Đồ dùng :  

- GV : Tranh minh hoạ bài đọc và truyện kể trong SGK

            GAĐT

- HS : SGK

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò:

- Đọc thuộc lòng bài Hai bàn tay em

- Hai bàn tay được so sánh với gì?

3. Bµi míi: * Giới thiệu bài.

* Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc.

- GV ®äc mÉu toµn bµi

+ HD HS luyÖn ®äc,

-  §äc tõng c©u

- Tõ dÔ sai : nắn nót, nổi giận, đến nỗi, lát nữa, Cô - rét - ti, En - ri - cô ...

- §äc tõng ®o¹n tr­íc líp, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ

 

- §äc tõng ®o¹n trong nhãm

- Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm

- C¶ líp ®ång thanh ( ®o¹n 1, 2 )

* Ho¹t ®éng 2 .T×m hiÓu bµi

- Hai bạn nhỏ trong truyện tên là gì ?

- Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau ?

 

- Vì sao En - ri - cô hối hận, muốn xin lỗi Cô - rét - ti ?

 

- Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao ?

 

 

 

- 2 HS đọc bài

- Nhận xét bạn

 

 

 

- Theo dõi, đọc thầm

- HS theo dâi SGK

- HS ®äc nèi tiÕp c©u trong bµi

- HS luyÖn ®äc tõ khã

 

- HS  ®äc  nèi tiÕp ®o¹n trong bµi

- HS ®äc tõ chó gi¶i cuèi bµi

- HS ®äc theo nhãm ®«i

- §¹i diÖn nhãm thi ®äc

- C¶ líp ®äc

* HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái

- En - ri - cô và Cô - rét - ti

- Cô - rét - ti vô ý chạm khuỷu tay vào En - ri - cô ...  hết trang viết của Cô - rét - ti.

- Sau cơn giận, En - ri - cô bình tĩnh lại, nghĩ là Cô - rét - ti không cố ý chạm vào khuỷu tay mình.... không đủ can đảm.

- Tan học, thấy Cô - rét - ti đi theo mình, En - ri - cô nghĩ là bạn định đánh mình .... rồi vui mừng ôm chầm lấy bạn vì cậu rất muốn làm lành với bạn.


 

- Em đoán Cô - rét - ti nghĩ gì khi chủ động làm lành với bạn ? Hãy nói 1, 2 câu ý nghĩ của Cô - rét – ti.

- Bố đã trách mắng En - ri - cô nh­ư thế nào

 

 

- Lời trách mắng của bố có đúng không ? Vì sao ?  Theo em mỗi bạn có điểm gì đáng khen ?

* Ho¹t ®éng 3 : Luyện đọc lại

-  HD HS cách ngắt nghỉ một số câu

- Cả lớp và GV nhận xét.

* Ho¹t ®éng 4 : Kể chuyện

1. GV nêu nhiệm vụ của tiết học

2. HD kể.

 

 

- GV nhận xét, đánh giá.

*KNS: - Biết giao tiếp ứng xử văn hoá ,thể hiện sự cảm thông , kiểm soát cảm xúc

4. Hoạt động nối tiếp:  

- Em học đ­ược điều gì qua câu chuyện này ?

- GV nhận xét tiết học, khuyến khích HS kể lại chuyện cho ng­ười thân nghe.

- Nhiều  HS phát biểu

 

 

- Lời trách mắng của bố rất đúng vì ng­ười có lỗi phải xin lỗi tr­ớc. En - ri - cô đã không đủ can đảm để xin lỗi bạn

- Thảo luận, trả lời

 

 

+ Luyện đọc phân vai

 

 

- Đọc thầm và quan sát 5 tranh minh hoạ

- Từng HS tập kể cho nhau nghe

- 5 HS tiếp nối nhau thi kể 5 đoạn

- Cả lớp bình chọn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Toán

Tiết 6: TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CÓ BA CHỮ SỐ(Có nhớ một lần)

I. Mục tiêu: Giúp HS

  - Biết cách tính trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần ở hàng chục hoặc hàng trăm)

  - Vận dụng vào giải toán có lời văn về phép trừ.

  - HS yêu thích môn học , tính toán nhanh, chính xác.

II. Đồ dùng dạy học:     

                            - GV : Bảng phụ, GAĐT

                  - HS : bảng con.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò:

- Tính     83        100 

         -  27       -  94

3. Bµi míi: * Giới thiệu bài.

a. HĐ1:  Giới thiệu phép trừ 432 - 215

- Nêu phép tính: 432 - 215

* L­ưu ý: phép trừ này có nhớ ở hàngchục..

 

 

b. HĐ 2: Giới thiệu phép trừ 627 - 143

( Tiến hành nh­ư trên )

L­ưu ý: phép trừ này có nhớ ở hàng trăm.

 

c . HĐ 3: Thực hành.

* Bài 1, 2: Tính

- Phép trừ ở bài tập 1 và bài tập 2 khác nhau ở điểm gì?

Bài 3: Giải toán

                              335 tem

                   

HD:                                               

                 128 tem              ? tem

 

 

* Bµi 4: Gi¶i to¸n:

- Yêu cầu H đọc tóm t¾t .

- Đặt đề toán theo tóm tắt rồi giải vở?

 

 

- ChÊm bµi, nhËn xÐt

4. Hoạt động nối tiếp:

- Trò chơi: Đúng hay sai

     381           736             756

  - 135         - 238           - 284

    256( S )    518 (Đ )      572 ( S )    

- GV nhận xét giờ học

 

 

- 2HS làm bảng – Nhận xét

 

 

 

- §Æt tÝnh råi tÝnh vµo b¶ng con

- 1H lªn b¶ng tÝnh- Líp NX

                                   432                                 

                                   215

                                  217

- 1HS nªu c¸ch tÝnh phÐp trõ

                                  627                

                                  143

                                  484

Bµi 1,2: - HS lµm phiÕu HT

             - §æi phiÕu kiÓm tra bµi b¹n .

             - Chữa bảng trên bảng.

- Bài tập 1 là phép trừ có nhớ ở hàng chục còn phép trừ ở bài 2 có nhớ ở hàng trăm.

Bài 3:- Lµm vµo vë- §æi vë KT

 Bµi gi¶i

          B¹n Hoa s­u tÇm ®­ược sè tem lµ:

               335 - 128 = 207( con tem)

                             §¸p sè: 207 con tem

- Gi¶i bµi vµo vë:

Bµi gi¶i

              §o¹n d©y cßn l¹i dµi lµ:

                     243 - 27 = 216(cm)

                              § ¸p sè: 216 cm

- HS ch÷a bµi, nhËn xÐt


Đạo đức

Tiết 2: KÍNH YÊU BÁC HỒ (T2)

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS biết:

- Bác Hồ là vị lãnh tụ có công lao to lớn đối với đất nước, với dân tộc.

- Tình cảm của thiếu nhi với Bác.Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ.

- HS biết tự đánh giá việc thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy và phương hướng phấn đấu

- Giáo dục HS có tình cảm và lòng kính yêu Bác Hồ.

II. Đồ dùng dạy học:

  - Vở bài tập Đạo Đức

- Các bài thơ, bài hát, tranh, truyện về Bác Hồ

III. Các hoạt động dạy học:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Tæ chøc:

2. Kiểm tra bài cũ:

- Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng biết ơn Bác Hồ?

3. Bµi míi: * Giới thiệu bài.

* Khởi động: Hát 1 bài hát về Bác Hồ

a. Hoạt động 1: Tự liên hệ

-  Em đã thực hiện tốt những điều nào trong 5 điều Bác Hồ dạy? Thực hiện như thế nào? Còn điều nào thực hiện chưa tốt? Vì sao?

-  Em dự định làm gì trong thời gian tới?

* GV bổ sung(nếu cần)

b. Hoạt động 2: Giới thiệu tranh, ảnh, truyện, thơ, .... về Bác Hồ

 

- Khen nhóm, cá nhân sưu tầm tốt

- Giới thiệu thêm một số tư liệu về Bác

c. Hoạt động 3: Trò chơi “ Phóng viên”

- Hướng dẫn cách chơi: Từng HS lần lượt đóng vai hỏi, đáp những hiểu biết về Bác Hồ.

KL: Bác có công lao to lớn đối với đất nước, với dân tộc ta

* Liên hệ: Em ®· lµm g× ®Ó tá lßng kÝnh yªu B¸c Hå?

- Giáo dc HS kính yêu và ghi nh công ơn ca Bác 4. Hoạt động nối tiếp:

- Nhận xét giờ học

- Nhắc nhở HS thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

 

 

- HS trả lời

 

 

 

- Liên hệ theo từng cặp

 

 

- 1 số HS trả lời trước lớp

 

 

- Trình bày và giới thiệu theo nhóm

- Nhận xét về kết quả sưu tầm của các nhóm

 

 

 

- Thực hành chơi

 

- Đọc đồng thanh:

      Tháp Mười đẹp nhất bông sen

  Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

 

 

 

 

 

 

 


Tự nhiên và xã hội

Tiết 3: VỆ SINH HÔ HẤP

I. Mục tiêu:

- Biết ích lợi của việc tập thở buổi sáng

- Kể ra những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp

- Giữ sạch mũi họng.

*GDKNS : kỹ năng tư duy phê phán , làm chủ bản thân và giao tiếp.

*BVMT : Biết một số hoạt động của con người gây ô nhiễm bầu không khí và có hại cho cơ quan hô hấp. Biết một số việc làm có lợi và có hại cho sức khoẻ.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV : Hình vẽ trong SGKtrang 8, 9                             - HS  : SGK

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Tæ chøc:

2. Kiểm tra bài cũ:

- Thở không khí trong lành có lợi gì ?

- Thở không khí có nhiều khói bụi có hại gì? 3. Bµi míi: * Giới thiệu bài.

a. HĐ1 : Thảo luận nhóm

+ Bư­ớc 1 : Làm việc theo nhóm

- Tập thở sâu vào buổi sáng có lợi gì ?

- Hằng ngày chúng ta nên  làm gì để giữ sạch mũi họng.

+ B­ước 2 : Làm việc cả lớp

- Hằng ngày cần lau sạch mũi và súc miệng bằng

n­ước muối để tránh bị nhiễm trùng các bộ phận  của cơ quan hô hấp trên

- Nhắc nhở HS nên có thói quen tập thể dục buổi sáng và có ý thức giữ vệ sinh mũi họng

b. HĐ2 : Thảo luận theo cặp

+ B­ước 1 : Làm việc theo cặp

- Chỉ và nói tên các việc nên và không nên làm để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô hấp?

+ Bư­ớc 2 : Làm việc cả lớp . Liên hệ thực tế

* GVKL : Không nên ở trong phòng có ng­ười hút thuốc lá, thuốc lào (vì trong khói thuốc lá, thuốc lào có nhiều chất độc) và chơi đùa ở nơi có nhiều khói, bụi. . Khi quét dọn, làm vệ sinh lớp học, nhà ở cần phải đeo khẩu trang. Luôn quét dọn và lau sạch đồ đạc cũng như sàn nhà để đảm bảo không khí trong nhà luôn trong sạch không có nhiều bụi. Tham gia tổng vệ sinh đường đi ngõ xóm, không vứt rác, khạc nhổ bừa bãi,...

4. Hoạt động nối tiếp:

- Em cần làm gì để giữ gìn vệ sinh hô hấp?

* Dặn dò: Cần thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh hô hấp.

 

 

- 2 HS trả lời

- Nhận xét bạn

 

 

- HS QS H1, 2, 3 trang 8 thảo luận nhóm

- Trả lời câu hỏi

 

 

- Đại diện  nhóm lên trả lời một câu hỏi

 

 

 

 

 

 

- QS H9 theo nhóm đôi trả lời câu hỏi

 

- Trình bày, mỗi HS phân tích 1 tranh

 

 

 

 

 

- Lắng nghe


Tiếng Việt+

TiÕt 3: LUYỆN VIẾT: AI CÓ LỖI?

I. Môc tiªu:

+ RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶ :

- Nghe - viÕt chÝnh x¸c ®o¹n 3 cña bµi Ai cã lçi ? Chó ý viÕt ®óng tªn riªng ng­êi n­íc ngoµi

 - T×m ®óng c¸c tõ chøa tiÕng cã vÇn uªch, vÇn uyu. Nh c¸ch viÕt nh÷ng tiÕng cã ©m, vÇn dÔ lÉn do ph­¬ng ng÷ : s / x,

+ GD HS ý thc viết đúng chính tả.

II. §å dïng:   

-         GV: SGK.                                                          - HS: Vë CT

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Tæ chøc:

2. KT bµi cò:

- GV ®äc : ngät ngµo, ngao ng¸n, hiÒn lµnh, ch×m næi, c¸i liÒm

3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi

a. HD nghe - viÕt

* HD HS chuÈn bÞ

- GV ®äc 1 lÇn ®o¹n v¨n cÇn viÕt

 

- §o¹n v¨n nãi ®iÒu g× ?

 

 

- T×m tªn riªng trong bµi chÝnh t¶ ?

- NhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt tªn riªng nãi trªn

 

+ LuyÖn viÕt : C« - rÐt - ti, khuûu tay, søt chØ, ....

* §äc cho HS viÕt bµi

- GV theo dâi, uèn n¾n t­ thÕ ngåi vµ ch÷ viÕt cho HS.

* ChÊm, ch÷a bµi

- GV chÊm 5, 7 bµi

- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.

b. Hoạt động 2: Luyện tập.

- Đọc bảng chữ cái.

- Viết các chữ cái theo thứ tự

- GV giúp đỡ HS(nếu cần)

4 . Ho¹t ®éng nèi tiÕp:

   -NhËn xÐt giê häc

   - DÆn dß: Ch÷a l¹i lçi viÕt sai.

 

 

- 2 HS lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt b¶ng con

 

 

 

 

- HS nghe

- 2, 3 HS ®äc l¹i

- En - ri - c« ©n hËn khi b×nh tÜnh l¹i. Nh×n vai ¸o b¹n søt chØ, cËu muèn xin lçi b¹n nh­ng kh«ng ®ñ can ®¶m.

- C« - rÐt - ti

- ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tiªn, ®Æt dÊu g¹ch nèi gi÷a c¸c ch÷

- HS viÕt b¶ng con

 

 

- HS viÕt bµi vµo vë

 

- HS tù ch÷a lçi ra cuèi bµi chÝnh t¶

 

 

 

- Nhiều HS đọc.

- 4 HS viết bảng +  Nháp

- HS nhận xét, đánh giá.

 

 

 

 

 

 

 


Thứ ba  ngày 13  tháng 9 năm 2016

Toán

Tiết 7: LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu:    

  - Rèn kỹ năng tính cộng, trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần hoặc không có nhớ)

  - Vận dụng vào giải toán có lời văn về phép cộng, phép trừ.

  - Giáo dục ý thức cẩn thận trong tính toán.

II. Đồ dùng dạy học: 

                         - GV: Bảng phụ

                    - HS : bảng con, SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Tổ chức

2. Kiểm tra: Đặt tính rồi tính    

756 – 238            526 -  143

3. Bài mới:* Giới thiệu bài

Bài 1: Tính

- Yêu cầu H tính và ghi lại kq vào nháp

Bài  2: Đặt tính rồi tính

- Nêu cách đặt tính? Thứ tự thực hiện phép tính?

 

- Chữa bài

 

Bài 3:

- BT yêu cầu gì?

- Muốn điền đ­ược số ở cột 2 ta làm ntn?

- Muốn tìm SBT ta làm ntn?

( Tương tự cho các phần khác )

 

Bài 4: Giải toán

* HSNK yêu cầu đặt đề theo tóm tắt rồi giải.

- Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ?

 

 

- GV chấm bài , nhận xét

i 5: (HD tư­¬ng tù bµi 4)

 

- Bài toán cho biết gì ? hỏi gì?

- Yêu cầu H tóm tắt và giải vở.

 

 

4. Hoạt động nối tiếp:

- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính với số có 3 chữ số?

- Nhận xét giờ

 

- 2 HS làm bảng- nháp.

- HS nhận xét, chữa bài.

 

 

- HS làm bảng  + nháp

542          660            727

-             -                 -

318          251             272

 

224          409            455

- §iÒn sè

- T×m sè bÞ trõ

- Ta lÊy sè trõ céng hiÖu

- VËy sè cÇn ®iÒn lµ:

246 + 125 = 371.

Sè bÞ trõ

752

752

621

950

Sè trõ

426

426

390

215

HiÖu

125

125

231

635

- Lµm phiÕu HT

- HS làm bảng + nháp

Bµi gi¶i

C¶ hai ngµy b¸n được là

415 + 325 = 740( kg)

                       §¸p sè: 740 kg

 

- Lµm vµo vë-  1HS lªn b¶ng

Bµi gi¶i

Sè häc sinh nam lµ:

165 - 84 = 81( häc sinh)

                    §¸p sè: 81 häc sinh


TiÕng viÖt+

TiÕt 4. LuyÖn ®äc :  CẬU BÉ THÔNG MINH- AI CÓ LỖI.

I.  Môc tiªu

- Đọc theo vai bài: Cậu bé thông minh – Ai có lỗi..

- Rèn kỹ năng ®äc ph©n biÖt lêi kÓ chuyÖn vµ lêi nh©n vËt.

* Giáo dục học sinh có kỹ năng nhận lỗi và sửa lỗi.

II. §å dïng d¹y häc :- GV : Tranh minh ho¹ bµi ®äc

                                  - HS : SGK

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

1. Tổ chức

2. KiÓm tra bµi cò

3.  Bµi míi:  Giíi thiÖu bµi

a. Hoạt động 1: Luyện đọc bài: Cậu bé thông minh * §äc tõng ®o¹n tr­íc líp

* §äc tõng ®o¹n trong nhãm

* Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm

* Tìm hiểu bài :

? Nhµ vua nghÜ ra kÕ g× ®Ó t×m ng­­êi tµi ?

? V× sao d©n chóng lo sî khi nghe lÖnh cña nhµ vua?

?Trong cuéc thö tµi lÇn sau cËu bÐ yªu cÇu ®iÒu g×?

 

? V× sao cËu bÐ yªu cÇu nh­­ vËy ?

 

 

? C©u chuyÖn nµy nãi lªn ®iÒu g× ?

b. Hoạt động 2 : Luyện đọc bài: Ai có lỗi

*  GV HD  HS ®äc theo vai.

- GV h­íng dÉn ®äc diÔn c¶m

- GV nhËn xÐt nhãm HS ®äc tèt, khen.

* Tìm hiểu bài :

- Vì sao En - ri - cô hối hận, muốn xin lỗi Cô - rét - ti ?

 

- Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao ?

 

 

 

 

 

- Em đoán Cô - rét - ti nghĩ gì khi chủ động làm lành với bạn ? Hãy nói 1, 2 câu ý nghĩ của Cô-rét-ti.

- Bố đã trách mắng En - ri - cô nh­ư thế nào

 

 

4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp

? Em thÝch nh©n vËt nµo trong chuyÖn ? V× sao ?

- Đọc lại bài.

- HS h¸t

 

 

 

- HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n trong bµi

 

- HS ®äc theo yªu cÇu

+ HS ®äc thÇm ®o¹n và TLCH

- LÖnh cho mçi lµng trong vïng ph¶i nép mét con gµ trèng biÕt ®Î trøng

- CËu nãi mét chuyÖn khiÕn vua cho lµ v« lÝ ( bè ®Î em bÐ )

- Yªu cÇu sø gi¶ vÒ t©u §øc Vua rÌn chiÕc kim thµnh mét con dao thËt s¾c ®Ó sÎ thÞt chim

- Ca ngîi tµi chÝ cña cËu bÐ

 

- HS đäc theo vai

- HS ®äc trong nhãm, trước lớp.

- NhËn xÐt.

 

- Sau cơn giận, En - ri - cô bình tĩnh lại, nghĩ là Cô - rét - ti không cố ý chạm vào khuỷu tay mình.... không đủ can đảm.

- Tan học, thấy Cô - rét - ti đi theo mình, En - ri - cô nghĩ là bạn định đánh mình .... rồi vui mừng ôm chầm lấy bạn vì cậu rất muốn làm lành với bạn.

- Nhiều  HS phát biểu

 

- Lời trách mắng của bố rất đúng vì ng­ười có lỗi phải xin lỗi tr­ớc. En - ri - cô đã không đủ can đảm để xin lỗi bạn

- Thảo luận, trả lời

 


Thứ  tư  ngày 14 tháng 9 năm 2016

Toán

Tiết 8: ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN

I. Mục tiêu:

- Củng cố các bảng nhân đã học (Bảng nhân 2, 3, 4, 5).

- Biết nhân nhẩm với số tròn trăm.

- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức, tính chu vi hình tam giác và giải toán.

II- Đồ dùng dạy học:  

- Vở bài tập toán.

- Phiếu bài tập – bảng phụ.

III- Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. n ®Þnh

2. KiÓm tra:

- §äc b¶ng nh©n 2, 3, 4, 5

3. Bµi míi:* Giới thiệu bài.

 Bµi 1: TÝnh nhÈm

 

( Cho HS ch¬i trß ch¬i: TruyÒn ®iÖn, ®Ó cñng cè c¸c b¶ng nh©n 2, 3, 4, 5 )

 

Bµi 2: TÝnh (Theo mÉu )

- Nªu thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh?

 

- ChÊm bµi, nhËn xÐt

 

Bµi 3:  Gi¶i to¸n

- §äc ®Ò? Tìm hiu đề bài

- Yêu cầu HS tóm tắt và giải vở.

 

 

- Ch÷a bµi, nhËn xÐt

 

Bµi 4: Gi¶i to¸n

- Nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c ?

- Cã thÓ tÝnh b»ng mÊy c¸ch?

 

* HS NK giải được bằng 2 cách.

 

 - ChÊm bµi, nhËn xÐt.

 

 

 

 

4. Các hoạt động nối tiếp

                     - Đọc lại bảng nhân 2, 3, 4, 5

                     - Nhận xét giờ học.

 

 

 

- 4 HS ®äc bảng nhân đã học

 

 

- Lµm miÖng

+ Học sinh 1: 2 x 1 = 2

+ Học sinh 2: 2 x 2 = 4

..........

 

- HS nªu- Lµm phiÕu HT

4 x 3 + 10   = 12 + 10

                     =  22

- Đọc đề bài

- Tự tóm tắt và giải vở

- Chữa bảng

Bµi gi¶i

Sè ghÕ trong phßng ¨n lµ:

4 x 8 = 32( c¸i ghÕ)

             §¸p sè: 32 c¸i ghÕ

 

- Muốn tính chu vi hình tam giác ta lấy độ dài các cạnh cộng với nhau.

- Có thể tính bằng 2 cách.

- Lµm nháp và nªu ming

- Lp nhn xét, ch÷a bµi

Bµi gi¶i

Chu vi h×nh tam gi¸c ABC lµ:

100 + 100 + 100 = 300(cm)

(HoÆc: 100 x 3 = 300(cm))

                                 §¸p sè: 300cm.

 

-


Chính tả ( Nghe - viết )

Tiết 11: AI CÓ LỖI?

I. Mục tiêu: 

- Nghe - viết chính xác đoạn 3 của bài Ai có lỗi ? Chú ý viết đúng tên riêng người nư­ớc ngoài.

- Tìm đúng các từ chứa tiếng có vần uêch, vần uyu. Nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn do ph­ương ngữ : s / x.

- Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở .

II. Đồ dùng dạy học:   GV : Bảng phụ viết ND BT 3

                             HS : VBT

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Viết : ngọt ngào, ngao ngán, hiền lành, chìm nổi, cái liềm

3. Bài mới:* Giới thiệu bài.

a. Hoạt động 1. HD nghe - viết

* HD HS chuẩn bị

- Đọc 1 lần đoạn văn cần viết

- Đoạn văn nói điều gì ?

 

 

- Tìm tên riêng trong bài chính tả ?

- Nhận xét về cách viết tên riêng nói trên

 

+ Luyện viết : Cô - rét - ti, khuỷu tay, sứt

* GV đọc cho HS viết bài

- Theo dõi, uốn nắn cho HS.

* Chấm, chữa bài

- Chấm 5, 7 bài

- Nhận xét bài viết của HS

b. Hoạt động 2: HD HS làm BT chính tả

* Bài tập 2 (trang 14)

- Đọc yêu cầu BT

- Chia bảng lớp thành 3 cột

- Nhận xét

 

* Bài tập 3 ( lựa chọn )

- Treo bảng phụ

- Đọc yêu cầu BT

- Theo dõi, nhận xét bài làm của HS

 

 

 

4 . Hoạt động nối tiếp:

- GV nhận xét tiết học. Khen ngợi những HS có tiến bộ về chữ viết.

 

- 2 HS viết bảng+ nháp.

- HS nhận xét.

 

 

- Lắng nghe

 

- 2, 3 HS đọc lại

- En - ri - cô ân hận khi bình tĩnh lại. Nhìn vai áo bạn sứt chỉ, cậu muốn xin lỗi bạn nhưng không đủ can đảm.

- Cô - rét - ti

- Viết hoa chữ cái đầu tiên, đặt dấu gạch nối giữa các chữ

- Viết bảng con

 

- Viết bài vào vở

 

- Tự chữa lỗi ra cuối bài chính tả

 

 

 

+ Tìm từ ngữ chứa tiếng có vần uêch, uyu

- 3 nhóm lên chơi trò chơi tiếp sức

- Cả lớp làm bài vào VBT

+ nguệch ngoạc, rỗng tuếch, bộc tuệch, tuệch toạc, khuếch khoác,

+khuỷu tay, khuỷu chân, ngã khuỵu, khúc khuỷu, ....

+ Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

- 2 em lên bảng làm, cả lớp làm vào VBT .

- Đổi vở nhận xét bài làm của bạn


ThÓ dôc

Tiết 3: ÔN ĐI ĐỀU- TRÒ CHƠI: KẾT BẠN.

I. Môc tiªu

- ¤n tËp ®i ®Òu theo 1 - 4 hµng däc theo nhÞp ( NhÞp 1  b­íc ch©n tr¸i, nhÞp 2 b­íc ch©n ph¶i ) biÕt dãng hµng cho th¼ng trong khi ®i..

Ch¬i trß ch¬i " kÕt b¹n ". Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc c¸c trß ch¬i.

- Kü n¨ng nghe, ®i , tËp luyÖn.

- GD häc sinh tÝch cùc tham gia H§TDTT

II. ChuÈn bÞ

 - §Þa ®iÓm : trªn s©n tr­êng vÖ sinh s¹ch sÏ

 - Ph­¬ng tiÖn : chuÈn bÞ cßi, kÎ s©n ch¬i trß ch¬i " KÕt b¹n "

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu

 

Thời lượng

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

 

4 - 5 '

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 - 25 '

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 '

 

1. PhÇn më ®Çu

+ NhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc

- GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp

- Ch¹y nhÑ nhµng theo hang däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

- Ch¬i trß ch¬i " lµm theo hiÖu lÖnh "

 

 

 

 

2. PhÇn c¬ b¶n

+ TËp ®i ®Òu theo 1- 4 hµng däc

 

- Nh¾c HS chó ý ®éng t¸c phèi hîp gi÷a ch©n vµ tay

+ ¤n ®éng t¸c ®i kiÔng gãt hai tay chèng h«ng ( dang ngang )

- Nªu tªn ®éng t¸c, lµm mÉu

- ChØ dÉn uèn n¾n ®ng t¸c cho c¸c em

 

* Chơi trò chơi: Kết bạn. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi

- Lần 1: Chơi thử

- Lần 2: Chơi chính thức

 

 

 

3. PhÇn kÕt thóc

+ GV cïng HS hÖ thèng bµi

- VÒ nhµ «n ®éng t¸c ®i ®Òu vµ ®i kiÔng gãt hai tay chèng h«ng.

 

- Líp tr­ëng tËp hîp líp b¸o c¸o

   

- GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp

- Ch¹y nhÑ nhµng theo hang däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

- Ch¬i trß ch¬i " lµm theo hiÖu lÖnh "

 

- §i th­êng theo nhÞp

 

   

- §i ®Òu theo nhÞp h« 1-2, 1- 2

-TËp theo

- Ch¬i trß ch¬i kÕt b¹n

+ §i chËm xung quanh vßng trßn vç tay vµ h¸t

  

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án tổng hợp
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN