Tháng 8:
Tuần 1 : Bầu cán bộ lớp
Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh :
Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học mới, cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này.
Lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động, sáng tạo, phát huy truyền thống nhà trường, lớp
Tự giác tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi lĩnh vực
Nội dung và hình thức hoạt động
1 – Nội dung
Tổng kết hoạt động của cán bộ lớp, của lớp trong năm học lớp 8,
Phương hướng hoạt động trong năm lớp 9
Bầu cán bộ lớp
2 – Hình thức hoạt động
Báo cáo và thảo luận
Bầu cán bộ lớp bằng cách bỏ phiếu kín
Chuẩn bị hoạt động
Phân công chuẩn bị cụ thể như sau:
STT
Nộị dung công việc
 Người thực hiện
Phương tiện
Ghi chú

1
2
3
4
5
6
Bản tổng kết năm học
Bản phương hướng hoạt động
Phiếu bầu
Trang trí
Văn nghệ
Dẫn chương trình


Sổ điểm lớp
Giấy bút
Giấy, kéo
Phấn màu
Bài hát, bài thơ
Bản nội dung chương trìnhTiến hành hoạt động
1, Khởi động
Hát tập thể
2, Diễn biến hoạt động
- Lớp trưởng đọc báo cáo tổng kết năm học 2005 – 2006
- Thảo luận những mặt đã thực hiện tốt, những mặt còn chưa thực hiện được trong năm học vừa qua đồng thời đưa ra phương hướng cho năm học sắp tới
- Bầu cán bộ lớp
+ Người dẫn chương trìh nhắc lại những tiêu chuẩn của những người cán bộ lớp, đề nghị các bạn tự ứng cử, hoặc đề cử
+ Bầu ban kiểm phiếu
Trưởng ban kiểm phiếu lên tuyên bố thể lệ bỏ phiếu và tién hành bỏ phiếu
+ Văn nghệ liên hoan trong khi ban kiểm phiếu làm việc
- Công bố kết quả kiểm phiếu
đội ngũ cán bộ lớp mới lên ra mắt và nhận nhiệm vụ
+ Gvcn giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp mới và dặn dò cả lớp
Kết thúc hoạt động
Gvcn nhận xét quá trình chuẩn bị của lớp và quá trình thực hiện
Chuẩn bị cho hoạt động sau
Gvcn yêu cầu học sinh tìm hiểu về nhiệm vụ của học sinhvà xem điều 13, 28, 29, 31, công ước liên hiệp quốc về quyền trẻ em


Chủ điểm tháng 9
Truyền thống nhà trường

Tuần 1 : Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh
cuối cấp thcs

I - Yêu cầu giáo dục
* Giúp học sinh
Hiểu được nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp thcs
Tự xác định dược trách nhiện của bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó
Biết sử dụng các biện pháp hựp lý, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học cuối cấp thcs
Nội dung và hình thức hoạt động
1, Nội dung
Nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp thcs
Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó
2, Hình thức hoạt động
Trao đổi, thảo luận
II - Chuẩn bị hoạt động
1, Về tổ chức

TT
Nội dung công việc
Người thực hiện
Phương tiện

1
2
nguon VI OLET