Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

 

GIÁO ÁN BUỔI 2- TUẦN

 

 

 

Ho¹t ®éng tËp thÓ

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

 

I.Môc tiªu:

- Häc sinh tæ chøc vui ch¬i d­­íi h×nh thøc ®è nhau ®Ó n¾m v÷ng ®­­îc néi quy cña nhµ tr­êng vµ nhiÖm vô cña häc sinh trong n¨m häc míi.

 

II.§å dïng d¹y häc:

 

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Thêi gian

Néi dung

c¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ph­­­¬ng ph¸p, h×nh thøc

tæ chøc d¹y häc t­­­¬ng øng

§D

DH

35’

 

1.æn ®Þnh tæ chøc:

 

 

 

2.Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tổ chức cho học sinh vui chơi các trò chơi dân gian

 

-Gäi 2 Hs nh¾c l¹i néi quy cña HS.

-Hs nhËn xÐt.

 

-Häc sinh xuèng s©n, ho¹t ®éng theo nhãm.

-Gv lµm th¨m theo c¸c c©u hái:

+H·y nªu néi quy cña Hs ?

+ Con ®· thùc hiÖn tèt nh÷ng ®iÒu nµo trong néi quy?

+Trong n¨m häc míi con cÇn lµm nh÷ng nhiÖm vô g× ®Ó xøng ®¸ng lµ ng­­êi con ngoan?

-Hs bèc th¨m tr¶ lêi.

-Hs, Gv nhËn xÐt, bæ sung.

 

 

 

- gv hd chơi, hsinh chơi

 

 

 

 


 

 

 

Ho¹t ®éng tËp thÓ

An toµn giao th«ng khi ®i trªn ®­êng phè

 

I.Môc tiªu:

- Hs hiÓu ®­­îc: trªn ®­­êng phè cã nhiÒu ng­­êi vµ xe cé ®i l¹i, ta ph¶i biÕt c¸ch ®i ®­­êng an toµn

II.§å dïng d¹y häc:

-Tranh ¶nh vÒ an toµn giao th«ng.

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Thêi gian

Néi dung

c¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ph­­¬ng ph¸p, h×nh thøc

tæ chøc d¹y häc t­­­¬ng øng

§D

DH

35’

1. §­­êng ®i an toµn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tham gia giao th«ng b»ng ph­¬ng tiÖn xe m¸y:

 

 

 

3. Tr¸nh nguy hiÓm trªn ®­­êng phè:

 

 

 

 

4. Ho¹t ®éng theo nhãm:

 

 

5. Cñng cè, dÆn dß:

-Gi¸o viªn ®­a c©u hái:

+Khi ®i trªn ®­êng phè, ng­­êi ®i bé ®­­îc phÐp ®i ë ®©u?

-Trªn vØa hÌ.

­­êng cã kÝ hiÖu dµnh cho ng­êi ®i bé.

+§èi víi trÎ em cÇn chó ý ®iÒu g×?

-§i cïng ng­­êi lín.

-Sang ®­­êng n¾m tay ng­­êi lín.

-Quan s¸t xe trªn ®­­êng v¾ng míi ®­­îc qua.

 

+Ngåi trªn xe m¸y ë nh÷ng ®­êng b¾t buéc ®éi mò b¶o hiÓm cÇn ph¶i lµm g×?

-ChÊp hµnh ®éi mò b¶o hiÓm.

 

+TrÎ em cÇn lµm g× ®Ó tr¸nh nguy hiÓm?

-Kh«ng ch¬i d­­íi lßng ®­êng.

-Kh«ng ®øng gÇn « t« xe m¸y.

 

-Hs thùc hµnh ch¬i theo néi dung ë phÇn 1, 2,3

 

-NhËn xÐt tiÕt häc.

 

 


 

Ho¹t ®éng tËp thÓ

HiÖu lÖnh cña c¶nh s¸t giao th«ng vµ biÓn b¸o giao th«ng ®­êng bé

 

I.Môc tiªu:

- Hs hiÓu ®­îc c¶nh s¸t giao th«ng lµ ng­êi chØ huy, ®iÒu khiÓn c¸c ph­¬ng tiÖn ®I l¹i trªn ®­êng phè vµ ph¶I tu©n thñ trËt tù an toµn giao th«ng.

 

II.§å dïng d¹y häc:

-Tranh vÏ c¸c chó c¶nh s¸t giao th«ng dang chØ huy giao th«ng.

 

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Thêi gian

Néi dung

c¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ph­­­¬ng ph¸p, h×nh thøc

tæ chøc d¹y häc t­­­¬ng øng

§D

DH

35’

 

1. HiÖu lÖnh cña c¶nh s¸t giao th«ng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BiÓn b¸o hiÖu giao th«ng ®­êng bé:

 

 

 

 

 

3.Trß ch¬i:

 

 

 

 

 

 

-Cho Hs quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt tõng ®éng t¸c chØ huy cña c¸c chó c¶nh s¸t giao th«ng.

-Gäi Hs lªn chØ vµ nãi râ ý nghÜa cña tõng ®éng t¸c:

+Dang 2 tay hoÆc 1 tay:ng­êi vµ xe phÝa tr­íc, sau dõng l¹i, ng­êi vµ xe hai bªn ®­îc ®i.

+Gi¬ tay th¼ng ®øng: tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn ph¶i dõng.

 

-Cho hs quan s¸t c¸c biÓn b¸o trªn tranh vÏ vµ nhËn xÐt:

+BiÓn ®­êng cÊm.

+BiÓn cÊm ng­êi ®i bé.

+BiÓn cÊm ®i ng­îc chiÒu.

 

-Hs ch¬i theo 2 nhãm:

+Nhãm 1: ch¬i néi dung 1.

+Nhãm 2: dïng biÓn b¸o ch¬i néi dung 2.

 

Tranh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tranh

 

 

 


Ho¹t ®éng tËp thÓ

Chñ ®Ò: Nhí ¬n thÇy gi¸o, c« gi¸o

 

I.Môc tiªu:

- Hs hiÓu ®­îc c«ng lao to lín cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o.

- Cã th¸i ®é kÝnh träng, biÕt ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o.

 

II.§å dïng d¹y häc:

-Tranh vÏ c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o víi häc sinh..

 

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Thêi gian

Néi dung

c¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ph­­­¬ng ph¸p, h×nh thøc

tæ chøc d¹y häc t­­¬ng øng

§D

DH

35’

1. Néi dung:

- Hs hiÓu ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña ®éi ngò Gv trong nhµ tr­êng.

 

- Hs ®¨ng kÝ thi ®ua häc tËp tèt, giµnh nhiÒu hoa ®iÓm 10 tÆng thÇy c«.

 

- Nh÷ng bµi ca, bµi h¸t, bµi th¬, c©u chuyÖn c¶m ®éng, c¸c c©u danh ng«n vÒ t×nh c¶m thµy trß vµ truyÒn thèng t«n s­, träng ®¹o.

 

- ý nghÜa ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 – 11

 

2. H×nh thøc ho¹t ®éng:

- Mçi tuÇn cho häc sinh ho¹t ®éng theo 1 néi dung + c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ vÒ t×nh thÇy c«.

 

- Gi¸o viªn giíi thiÖu ®Ó Hs hiÓu.

 

- C¸c tæ bµn b¹c, th¶o luËn, c¸ nh©n ®¨ng kÝ.

 

- Hs s­u tÇm ®Ó tr×nh bµy vµ« ngµy 20 – 11

 

 

 

- V¨n nghÖ chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam.

 

- S­u tÇm, t×m hiÓu c¸c c©u ca dao, tôc ng÷, c©u chuyÖn, bµI h¸t, bµi th¬ vÒ t×nh c¶m thÇy trß vµ tÊm g­¬ng nh÷ng thÇy gi¸o, c« gi¸o tiªu biÓu, nh÷ng kie niÖm s©u s¾c cña m×nh vÒ t×nh c¶m thÇy trß.

 

tranh

 

 

 

 

 

 


Ho¹t ®éng tËp thÓ

Chñ ®Ò: Chó bé ®éi

 

I.Môc tiªu:

- Hs hiÓu ®­îc ý nghÜa ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vµ ngµy Quèc phßng toµn d©n ( 22- 12).

- BiÕt ¬n c¸c thÕ hÖ cha anh ®· anh dòng chiÕn ®Êu, hi sinh v× quª h­¬ng ®Êt n­íc.

- Häc tËp vµ rÌn luyÖn cho xøng ®¸ng lµ líp ng­êi ®I sau.

 

II.§å dïng d¹y häc:

-Tranh vÏ c¸c chó bé ®éi.

 

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Thêi gian

Néi dung

c¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ph­­­¬ng ph¸p, h×nh thøc

tæ chøc d¹y häc t­­­¬ng øng

§D

DH

35’

1.Néi dung:

-H­íng dÉn Hs t×m hiÓu truyÒn thèng C¸ch m¹ng ë ®Þa ph­¬ng.Tæ chøc ho¹t ®éng héi vui häc tËp.

 

-Tæ chøc ho¹t ®éng nghe nãi chuyÖn vÒ ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vµ ngµy Quèc phßng toµn d©n ( 22- 12).

 

-Tæ chøc ho¹t ®éng v¨n nghÖ h¸t vÒ anh bé ®éi cô Hå.

 

-§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm.

 

2.H×nh thøc ho¹t ®éng:

-Mçi tuÇn cho Hs ho¹t ®éng theo mét néi dung.

 

-Cho Hs ®äc quyÓn s¸ch nãi vÒ truyÒn thèng  cña Ph­êng Qu¶ng An.

 

 

-Gv ®­a ra mét sè c©u hái, bµI to¸n vui cña tuÇn 13( SGK), bµI to¸n gi¶I b»ng nhiÒu c¸ch.

-Hs ho¹t ®éng nhãm.

 

- Dù buæi sinh ho¹t ngo¹i kho¸ chung cña Nhµ tr­êng.

 

-C¸c tæ chuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ, tr×nh diÔn tr­íc líp.

 

-Hs mang nh÷ng t­ liÖu s­u tÇm ®­îc vÒ truyÒn thèng C¸ch m¹ng ë ®Þa ph­¬ng.

 

-Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ h¸t móa nãi vÒ anh bé ®éi Cô Hå.

 

tranh

 

 

 

 


 

Ho¹t ®éng tËp thÓ

 

Chñ ®Ò: Yªu ®Êt n­íc

 

 

I.Môc tiªu:

- Gióp Hs hiÓu ®­îc nh÷ng phong tôc, tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña quª h­¬ng, cña d©n téc ngµy xu©n, ngµy TÕt.

 

II.§å dïng d¹y häc:

-Tranh vÏ phong c¶nh quª h­¬ng, ®Êt n­íc

 

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Thêi gian

Néi dung

c¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ph­­­¬ng ph¸p, h×nh thøc

tæ chøc d¹y häc t­­¬ng øng

§D

DH

35’

Néi dung ho¹t ®éng:

+ Ho¹t ®éng 1:

Ngµy xu©n vµ nÐt ®Ñp truyÒn thèng quª h­¬ng.

 

 

 

 

+ Ho¹t ®éng 2:

TruyÒn thèng C¸ch m¹ng, x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h­¬ng.

 

 

 

 

 

 

+ Ho¹t ®éng 3:

Chóng em ca h¸t mõng §¶ng, mõng xu©n.

 

+ Ho¹t ®éng 4:

 

-Gv h­íng dÉn Hs s­u tÇm nh÷ng bµI th¬, bµI h¸t, tranh ¶nh nãi vÒ nh÷ng phong tôc, truyÒn thèng tèt ®Ñp ngµy xu©n, ngµy TÕt cña quª h­¬ng ®Êt n­íc.

-Tæ chøc cho Hs h¸t móa n÷ng bµI ca ngîi quª h­¬ng, ®Êt n­íc.

 

-Hs s­u tÇm c¸c t­ kiÖu vÒ truyÒn thèng C¸ch m¹ng, truyÒn thèng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h­¬ng.

-Tæ chøc cho Hs h¸t móa nh÷ng bµI ca ngîi §¶ng, B¸c Hå.

Gv nãi ®Ó Hs hiÓu nh÷ng truyÒn thèng næi bËt ë quª h­¬ng.

 

-Hs s­u tÇm nh÷ng bµi h¸t ca ngîi §¶ng, ca ngîi quª h­¬ng.

-Hs biÓu diÔn tr­íc líp.

 

- Mçi tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc.

-C¸c tæ thi ®Ó chän ra tiÕt môc hay tham gia héi diÔn ë tr­êng.

 

tranh

 

 

 

 


Ngµy       th¸ng      n¨m 20

Ho¹t ®éng tËp thÓ

Th¸ng 3

Chñ ®Ò : Ngµy Quèc tÕ Phô n÷

 

 

I.Môc tiªu:

- Hs hiÓu ®­îc

 

II.§å dïng d¹y häc:

-Tranh vÏ vÒ bµ, mÑ, c« gi¸o, c¸c b¹n n÷.

 

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Thêi gian

Néi dung

c¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ph­­­¬ng ph¸p, h×nh thøc

tæ chøc d¹y häc t­­¬ng øng

§D

DH

35’

I.Néi dung ho¹t ®éng:

1.ý nghÜa ngµy 8-3:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.H×nh thøc ho¹t ®éng:

-Chóc møng, tÆng hoa c¸c c« gi¸o vµ c¸c b¹n n÷.

-H¸t, ®äc th¬, kÓ chuyÖn… vÒ bµ, mÑ, c« gi¸o,…

 

 

 

 

 

-V¨n nghÖ chµo mõng ngµy 8-3

 

 

II.KÕt thóc ho¹t ®éng:

-Gv nãi ý nghÜa ngµy 8-3: Lµ ngµy héi cña phô n÷ thÕ giíi nãi chung vµ phô n÷ ViÖt Nam nãi riªng, lµ ngµy vui cña bµ, mÑ, c« gi¸o, c¸c b¹n n÷,…

-Ca h¸t mõng mÑ, mõng c« lµ nh÷ng lêi göi g¾m t×nh c¶m, sù biÕt ¬n, lßng kÝnh träng víi bµ, víi mÑ.

 

-Mét b¹n nam nãi lêi chóc mõng.

-C¶ líp h¸t bµI:” Mõng ngµy 8-3”

-C¸c b¹n nam thay mÆt líp tÆng hoa c« gi¸o vµ c¸c b¹n n÷.

-Mét b¹n ®¹i diÖn häc sinh n÷ cã lêi ®¸p vµ c¶m ¬n c¸c b¹n Hs nam trong líp.

 

-C¸n bé v¨n nghÖ ®iÒu kiÓn ch­¬ng tr×nh.

 

-C« gi¸o chñ nhiÖm ph¸t biÓu.

-Líp tr­êng cã lêi kÕt thóc buæi lÔ.

 

tranh

 

 

 


Ngµy       th¸ng      n¨m 20

Ho¹t ®éng tËp thÓ

Th¸ng 4-5

Chñ ®Ò: B¸c Hå

 

 

I.Môc tiªu:

- Hs hiÓu ®­îc nh÷ng t×nh c¶m yªu th­¬ng mµ B¸c ®· dµnh cho thiÕu nhi, tõ ®ã cµng cè g¾ng lµm theo lêi B¸c.

-Cã lßng kÝnh yªu B¸c Hå, mong muèn trë thµnh ch¸u ngoan B¸c Hå. TÝch cùc rÌn luyÖn theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y.

II.§å dïng d¹y häc:

-Tranh ¶nh vÒ B¸c Hå

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

Thêi gian

Néi dung

c¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ph­­­¬ng ph¸p, h×nh thøc

tæ chøc d¹y häc t­­¬ng øng

§D

DH

35’

I.Néi dung ho¹t ®éng:

-S­u t©m fc¸c tµI liÖu cã liªn quan ®Õn thêi niªn thiÕu cña B¸c Hå vµ sù quan t©m cña B¸c Hå ®èi víi c¸c ch¸u thiÕu nhi.

 

-Trao ®æi vÒ 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn nhi ®ång.

 

-KØ niÖm ngµy sinh nhËt B¸c vµ h¸t vÒ B¸c Hå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.KÕt thóc ho¹t ®éng:

-Gi¸o viªn nh¾c Hs s­u t©m tranh ¶nh vÒ B¸c.

-Khen nh÷ng con s­u tÇm ®­îc nhiÒu tranh ¶nh, cã chÊt l­îng.

 

-Hs th¶o luËn nhãm.

-Gäi ®¹i diÖn tr×nh bµy hiÓu biÕt cña m×nh vµ nªu viÖc lµm cô thÓ.

 

-Trong ngµy kØ niÖm sinh nhËt B¸c, Hs cÇn chuÈn bÞ:

+Kh¨n tr¶I bµn.

+Lä hoa.

+C©y hoa gµi c©u hái vÒ 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y.

-Gv nãi cho Hs hiÓu thªm vÒ t×nh c¶m cña B¸c Hå ®èi víi nh©n d©n, nhÊt lµ ®èi víi thiÕu nhi..

-Cuéc ®êi ho¹t ®éng cña B¸c. Nh÷ng ®øc tÝnh quý b¸u cña B¸c mµ thiÕu nhi häc tËp ®­îc.

 

-C¶ líp h¸t bµi : “ Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång”

-NhËn xÐt chung vÒ tinh thÇn tham gia cña líp

tranh

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Giáo án tổng hợp

Đăng ngày 8/13/2017 4:57:11 PM | Thể loại: Âm nhạc 3 | Lần tải: 22 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Giáo án tổng hợp, Âm nhạc 3. . Chúng tôi giới thiệu tới mọi người tài liệu Giáo án tổng hợp .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện Giáo án tổng hợp thuộc danh mục Âm nhạc 3 được chia sẽ bởi user hùng nguyễn đăng đến bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Âm nhạc 3 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Tiểu học Lớp 3 Âm nhạc 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập GIÁO ÁN BUỔI 2- TUẦN Hoạt động tập thể  Hoạt động ngoài trời     I, nói thêm là Mục tiêu: - Học sinh công ty vui chơi dưới hình thức đố nhau để nắm vững được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ của học sinh trong năm học mới, kế tiếp là II, nói thêm là Đồ sử dụng dạy học: III, nói thêm Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung những hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức công ty dạy học tương ứng ĐD DH  35’  1,còn cho biết thêm

https://nslide.com/giao-an/giao-an-tong-hop.op3u0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Âm nhạc 3
GIÁO ÁN BUỔI 2- TUẦNHoạt động tập thể

Hoạt động ngoài trời
I.Mục tiêu:
- Học sinh tổ chức vui chơi dưới hình thức đố nhau để nắm vững được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ của học sinh trong năm học mới.

II.Đồ dùng dạy học:

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Thời gian
Nội dung
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức
tổ chức dạy học tương ứng
ĐD
DH

35’

1.ổn định tổ chức:2.Nội dung và hình thức hoạt động:
3. chức cho học sinh vui chơi các trò chơi dân gian

-Gọi 2 Hs nhắc lại nội quy của HS.
-Hs nhận xét.

-Học sinh xuống sân, hoạt động theo nhóm.
-Gv làm thăm theo các câu hỏi:
+Hãy nêu nội quy của Hs ?
+ Con đã thực hiện tốt những điều nào trong nội quy?
+Trong năm học mới con cần làm những nhiệm vụ gì để xứng đáng là người con ngoan?
-Hs bốc thăm trả lời.
-Hs, Gv nhận xét, bổ sung.- gv hd chơi, hsinh chơi

Hoạt động tập thể

An toàn giao thông khi đi trên đường phố
I.Mục tiêu:
- Hs hiểu được: trên đường phố có nhiều người và xe cộ đi lại, ta phải biết cách đi đường an toàn
II.Đồ dùng dạy học:
-Tranh ảnh về an toàn giao thông.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Thời gian
Nội dung
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức
tổ chức dạy học tương ứng
ĐD
DH

35’
1. Đường đi an toàn:
2. Tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy:3. Tránh nguy hiểm trên đường phố:
4. Hoạt động theo nhóm:


5. Củng cố, dặn dò:
-Giáo viên đưa câu hỏi:
+Khi đi trên đường phố, người đi bộ được phép đi ở đâu?
-Trên vỉa hè.
-Đường có kí hiệu dành cho người đi bộ.
+Đối với trẻ em cần chú ý điều gì?
-Đi cùng người lớn.
-Sang đường nắm tay người lớn.
-Quan sát xe trên đường vắng mới được qua.

+Ngồi trên xe máy ở những đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm cần phải làm gì?
-Chấp hành đội mũ bảo hiểm.

+Trẻ em cần làm gì để tránh nguy hiểm?
-Không chơi dưới lòng đường.
-Không đứng gần ô tô xe máy.

-Hs thực hành chơi theo nội dung ở phần 1, 2,3

-Nhận xét tiết học.

Hoạt động tập thể

Hiệu lệnh của cảnh sát giao thông và biển báo giao thông đường bộ
I.Mục tiêu:
- Hs hiểu được cảnh sát giao thông là người chỉ huy, điều khiển các phương tiện đI lại trên đường phố và phảI tuân thủ trật tự an toàn giao thông.

II.Đồ dùng dạ

Sponsor Documents