Giáo án tổng hợp

Đăng ngày 6/24/2017 2:32:39 PM | Thể loại: Tiếng Việt | Chia sẽ bởi: Trung Cao Dương Huyền | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 1 | Kích thước: 1.44 M | Loại file: doc

 Tuaàn 1                                         Thöù hai ngaøy 13 thaùng 8 naêm 2012

 

Moân: Hoïc vaàn

Tieát : 1 + 2

           BAØI :  OÅN ÑÒNH TOÅ CHÖÙC LÔÙP

 

I/. MUÏC TIEÂU :

- Hoïc sinh bieát choã ngoài, toå cuûa mình, bieát nghieâm, baùo caùo sæ soá.

- Bieát ñöôïc caùc loaïi SGK lôùp 1 vaø ñoà duøng hoïc taäp haèng ngaøy.

II/. CHUAÅN BÒ :

 - Saùch giaùo khoa.

- Boä thöïc haønh Tieáng Vieät lôùp 1.

- Moät soá tranh veõ minh hoïa

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:

Tieát 1

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

1. OÅn ñònh:

2. Baøi môùi:

- Kieåm tra sæ soá.

- Saép xeáp phaân chia toå.

- Baàu lôùp tröôûng, lôùp phoù, caùc toå tröôûng, toå phoù.

- Cho hoïc sinh taäp nghieâm, caùc toå taäp baùo caùo sæ soá.

- Cho hoïc sinh laøm quen nhau baèng troø chôi hoûi teân nhau.

+ Höôùng daãn hoïc sinh chôi.

 

+ Qua troø chôi caùc em thaáy nhö theá naøo?

 

- Giôùi thieäu caùc ñoà duøng, duïng cuï hoïc taäp.

- Giôùi thieäu teân caùc loaïi saùch vaø caùch söû duïng saùch.

- Haùt vui.

 

 

- Hoïc sinh baùo caùo sæ soá.

 

 

 

 

-Lôùp tröôûng ñieàu ñoäng lôùp nghieâm, caùc toå taäp baùo caùo sæ soá.

 

 

 

+ Hoïc sinh laéng nghe vaø tieán haønh chôi.

+ Qua troø chôi em caûm thaáy raát vui vaø bieát teân caùc baïn.

 

- Hoïc sinh theo doõi laøm theo.

 

  

 

 

Tieát 2

* Höôùng daãn hoïc sinh phaân loaïi ñoà duøng cuûa moân Tieáng Vieät vaø Toaùn.

- Coù maáy loaïi ñoà duøng moân Tieáng Vieät?

 

 

 

 

- 2 loaïi.

+ Baûng chöõ caùi.

+ Baûng caøi.

1

                                                          * Giôùi thieäu vaø höôùng daãn caùch söû duïng, taùc duïng cuûa baûng chöõ caùi.

- Baûng chöõ coù maáy maøu saéc?

- Taùc duïng cuûa baûng chöõ ñeå raùp aâm, vaàn taïo tieáng.

* Giôùi thieäu vaø höôùng daãn caùch söû duïng baûng caùi.

- Baûng caùi giuùp caùc em gaén ñöôïc aâm, vaàn chöõ taïo tieáng.

3. Daën doø:

- Veà nhaø chuaån bò saùch giaùo khoa Tieáng Vieät, vôû taäp vieát, baûng con, phaán, buùt chì ñeå tieát sau hoïc baøi caùc neùt cô baûn.

 

 

- 2 maøu:Xanh, ñoû.

 

 

 

 

- Thöïc hieän thao taùc gheùp moät vaøi aâm, tieáng.

 

 

 

 

 

Boå sung:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Thöù ba, ngaøy 14  thaùng 8 naêm 2012

  Moân: Hoïc vaàn

 Tieát 3 + 4

                                    BAØI: CAÙC NEÙT CÔ BAÛN

 

I/. MUÏC TIEÂU:

- Laøm quen vaø thuoäc teân caùc neùt cô baûn : Neùt ngang __; neùt soå  ; neùt xieân traùi \; neùt xieân phaûi /; moùc xuoâi ; moùc ngöôïc ; moùc hai ñaàu; cong hôû phaûi, cong hôû traùi; cong kín, khuyeát treân; khuyeát döôùi; neùt thaét.

- Hoïc sinh vieát ñöôïc caùc neùt cô baûn.

- Giaùo duïc tính kieân trì, caån thaän reøn chöõ giöõ vôû.

II/. CHUAÅN BÒ :

- Maãu caùc neùt cô baûn.

 - 1 sôïi daây, thöôùc keû, phaán, baûng con.

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :

 

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

1. OÅn ñònh:

2. Kieåm tra baøi cuõ:

- Kieåm tra sæ soá hoïc sinh.

- Haùt vui.

 

- Hoïc sinh baùo caùo sæ soá.

1

                                                          3. Baøi môùi:

a. Giôùi thieäu baøi: Moân Tieáng Vieät hoâm nay chuùng ta hoïc baøi Caùc neùt cô baûn.

- Giaùo vieân ghi töïa baøi.

b. Baøi hoïc:

- Giôùi thieäu laàn löôït töøng neùt cô baûn cho hoïc sinh ñoïc caù nhaân, lôùp.

- Cho hoïc sinh so saùnh caùc neùt cô baûn vôùi caùc vaät.

+ Neùt moùc treân () gioáng caùi gì?

+ Neùt thaúng () gioáng caùi gì?

+ Neùt xieân phaûi (/ ), neùt xieân traùi (\) gioáng caùi gì?

- Höôùng daãn hoïc sinh vieát caùc neùt cô baûn.

- Nhaän xeùt cho hoïc sinh ñoïc.

- Cho hoïc sinh vieát vaøo vôû taäp vieát.

- Theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh.

- Chaám ñieåm, nhaän xeùt.

- Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì?

- Em naøo nhaéc laïi caùc neùt cô baûn.

 

 

- Veà nhaø hoïc laïi baøi vaø xem tröôùc baøi aâm e ñeå tieát sau hoïc.

 

 

- Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi.

 

 

 

 

- Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, lôùp.

 

 

 

 

+ Gioáng caây cuø moùc …

+ Gioáng caây coät nhaø…

+ Gioáng caây bò ngaõ…

 

- Hoïc sinh theo doõi.

- Hoïc sinh vieát vaøo baûng con.

- Hoïc sinh ñoïc.

- Hoïc sinh vieát vaøo vôû taäp vieát.

 

 

 

- Caùc neùt cô baûn.

- Neùt thaúng ñöùng, neùt xieân traùi, neùt xieân phaûi...

 

 

 

Boå sung:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thöù tö ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2012

  Moân: Hoïc vaàn 

  Tieát : 5 + 6

BAØI 1 :  e

I/. MUÏC TIEÂU :

- Nhaän bieát ñöôïc chöõ vaø aâm e.

- Traû lôøi 2 – 3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong SGK.

- Ghi chuù : Hoïc sinh khaù, gioûi luyeän noùi 4 – 5 caâu xoay quanh chuû ñeà hoïc taäp qua caùc böùc tranh trong SGK.

II/. CHUAÅN BÒ :

 - Saùch giaùo khoa.

1

                                                          - Boä thöïc haønh Tieáng Vieät lôùp 1.

- Moät soá tranh veõ minh hoïa, moät sôïi daây minh hoïa cho neùt chöõ e.

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:

Tieát 1

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

1. OÅn ñònh:

2. Kieåm tra baøi cuõ:

- Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh.

3. Baøi môùi:

a. Giôùi thieäu baøi: Cho hoïc sinh xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi.

- Caùc tranh naøy veõ ai? Veõ gì?

- Beù, me, xe, ve laø caùc tieáng gioáng nhau ñeàu coù aâm e. Cho hoïc sinh phaùt aâm caù nhaân, ñoàng thanh.

b. Baøi hoïc:

- Giaùo vieân vieát leân baûng vaø noùi chöõ e goàm moät neùt thaét.

- Chöõ e gioáng hình caùi gì?

- Giaùo vieân thao taùc cho hoïc sinh xem.

- Giaùo vieân phaùt aâm maãu.

- Giaùo vieân chæ baûng cho hoïc sinh ñoïc caù nhaân, lôùp.

- Chöõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh.

* Höôùng daãn hoïc sinh vieát chöõ e.

- Vieát maãu vaø höôùng daãn quy trình vieát.

 

 

 

- Cho hoïc sinh vieát chöõ e leân khoâng trung baèng ngoùn troû.

- Cho hoïc sinh vieát baûng con.

- Theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh.

- Nhaän xeùt – Tuyeân döông nhöõng em vieát ñuùng, ñeïp.

- Cho 5 – 6 em ñoïc , lôùp ñoïc aâm e.

- Haùt vui.

 

 

- Söï chuaån bò cuûa hoïc sinh.

 

 

- Xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi.

 

- Veõ beù, me, xe, ve.

- Hoïc sinh phaùt aâm caù nhaân, ñoàng thanh (aâm e).

 

 

- Hoïc sinh theo doõi.

 

- Gioáng hình sôïi daây vaét cheùo.

 

- Hoïc sinh theo doõi.

- Hoïc sinh laéng nghe.

 

- Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, lôùp.

 

 

 

 

- Hoïc sinh theo doõi.

 

 

 

 

- Hoïc sinh vieát chöõ e leân khoâng trung baèng ngoùn troû.

- Hoïc sinh vieát baûng con chöõ e.

 

 

 

 

 

- Cho 5 – 6 em ñoïc , lôùp ñoïc aâm e.

1

                                                           

Tieát 2

4. Luyeän taäp:

a. Luyeän ñoïc: Cho hoïc sinh ñoïc aâm e (caù nhaân, lôùp).

- Chöõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh.

b. Luyeän vieát:

- Giaùo vieân höôùng daãn caùch ngoài vieát, caùch caàm buùt, caùch toâ chöõ e.

- Cho hoïc sinh taäp toâ chöõ e trong vôû taäp vieát. Theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh.

- Chaám 1/3 vôû nhaän xeùt.

c. Luyeän noùi:

- Cho hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi caâu hoûi.

+ Quan saùt tranh em thaáy gì? Caùc böùc tranh coù gì laø chung?

 

 Hoïc sinh laø caàn thieát vaø raát vui, ai cuõng phaûi ñi hoïc vaø hoïc haønh chaêm chæ. Vaäy lôùp chuùng ta coù thích ñi hoïc ñeàu vaø hoïc chaêm chæ khoâng?

5. Cuûng coá, daën doø:

- Giaùo vieân chæ baûng cho hoïc sinh ñoïc.

- Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.

- Veà hoïc laïi baøi vaø xem tröôùc baøi: b.

 

 

- Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, lôùp.

 

 

 

- Hoïc sinh theo doõi.

 

- Hoïc sinh toâ chöõ e vaøo vôû taäp vieát.

 

 

 

- Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi caâu hoûi.

+ Chim meï daïy chim con hoùt, caùc chuù eách ñang hoïc baøi,.... caùc böùc tranh coù ñieåm chung laø cuøng hoïc taäp.

- Thích,....

 

 

 

 

- Hoïc sinh ñoïc.

 

 

Boå sung:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Thöù naêm, ngaøy 16 thaùng 8 naêm 2012

   Moân: Hoïc vaàn

  Tieát :7 + 8

BAØI 2 :  b

I/. MUÏC TIEÂU :

- Nhaän bieát ñöôïc chöõ vaø aâm b.

- Ñoïc ñöôïc: be.

1

                                                          - Traû lôøi 2 – 3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong SGK.

II/. CHUAÅN BÒ :

 - Saùch giaùo khoa.

- Boä thöïc haønh Tieáng Vieät lôùp 1.

- Moät soá tranh veõ minh hoïa.

III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:

Tieát 1

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

1. OÅn ñònh:

2. Kieåm tra baøi cuõ:

- Cho lôùp vieát baûng con chöõ e, 2 hoïc sinh leân baûng vieát.

- Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm.

3. Baøi môùi:

a. Giôùi thieäu baøi: Cho hoïc sinh xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi.

- Caùc tranh naøy veõ ai? Veõ gì?

- Beù, beâ, baø, boùng laø caùc tieáng gioáng nhau ñeàu coù aâm b. Cho hoïc sinh phaùt aâm caù nhaân, ñoàng thanh. Giaùo vieân ghi baûng.

b. Baøi hoïc: Daïy chöõ ghi aâm.

* Nhaän dieän chöõ b.

- Giaùo vieân toâ chöõ b treân baûng vaø noùi: Chöõ b goàm coù moät neùt soå vaø moät neùt cong hôû phaûi.

- Cho hoïc sinh gheùp aâm b.

- Giaùo vieân nhaän xeùt cho hoïc sinh ñoïc caù nhaân, lôùp.

- Chöõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh.

* Gheùp chöõ vaø phaùt aâm:

- Tieát tröôùc chuùng ta hoïc aâm gì?

- Vaäy chöõ b ñi tröôùc chöõ e cho ta tieáng be.

- Giaùo vieân vieát baûng.

  b         

  e

      be

- Cho hoïc sinh gheùp tieáng be.

- Haùt vui.

 

 

- Lôùp vieát baûng con, 2 hoïc sinh vieát baûng lôùp.

- Lôùp nhaän xeùt.

 

 

 

- Xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi.

 

- Veõ beù, beâ, baø, boùng.

 

- Hoïc sinh phaùt aâm caù nhaân, ñoàng thanh (aâm b).

 

 

 

 

- Hoïc sinh theo doõi.

 

 

 

- Hoïc sinh gheùp aâm b.

- Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, lôùp.

 

 

 

 

- AÂm e.

 

 

 

- Hoïc sinh theo doõi.

 

 

 

 

1

                                                           

- Giaùo vieân nhaän xeùt, cho hoïc sinh ñoïc.

- Chöõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh.

* Höôùng daãn vieát chöõ b vaø tieáng be.

- Vieát maãu vaø höôùng daãn quy trình vieát.

 

 

 

 

- Cho hoïc sinh vieát chöõ leân khoâng trung baèng ngoùn troû.

- Cho hoïc sinh vieát baûng con.

- Theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh.

- Nhaän xeùt – Tuyeân döông nhöõng em vieát ñuùng, ñeïp.

- Hoïc sinh gheùp tieáng be.

- Lôùp nhaän xeùt.

- Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, lôùp.

 

 

 

- Hoïc sinh theo doõi.

 

 

 

 

 

 

- Hoïc sinh vieát chöõ leân khoâng trung baèng ngoùn troû.

- Hoïc sinh vieát baûng con.

 

 

- Hoïc sinh ñoïc.

 

 

Tieát 2

4. Luyeän taäp:

a. Luyeän ñoïc: Cho hoïc sinh ñoïc aâm b vaø tieáng be (caù nhaân, lôùp).

- Chöõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh.

b. Luyeän vieát:

- Giaùo vieân höôùng daãn toâ chöõ b vaø tieáng be vaøo vôû taäp vieát.

- Cho hoïc sinh taäp toâ chöõ b vaø tieáng be trong vôû taäp vieát. Theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh.

- Chaám 1/3 vôû nhaän xeùt.

c. Luyeän noùi:

- Cho hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi caâu hoûi.

+ Ai ñang hoïc baøi?

+ Ai ñang taäp vieát chöõ?

+ Baïn Voi ñang laøm gì?

+Baïn Voi coù bieát ñoïc chöõ khoâng?

+ Caùc böùc tranh naøy coù gì gioáng nhau? Coù gì khaùc nhau?

 

  5. Cuûng coá, daën doø:

- Giaùo vieân chæ baûng cho hoïc sinh ñoïc.

- Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.

 

- Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, lôùp.

 

 

 

- Hoïc sinh theo doõi.

 

- Hoïc sinh toâ chöõ b vaø tieáng be vaøo vôû taäp vieát.

 

 

- Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi caâu hoûi.

+ Chim vaø Voi ñang hoïc baøi.

+ Baïn Gaáu ñang vieát chöõ.

+ Baïn Voi ñang ñoïc baøi.

+ Baïn Voi khoâng bieát ñoïc chöõ.

+ Gioáng nhau laø caùc baïn ñeàu hoïc baøi. Khaùc laø moät baïn ñoïc baøi coøn moät baïn vieát baøi.

 

- Hoïc sinh ñoïc.

 

 

1

                                                          - Veà hoïc laïi baøi vaø xem tröôùc baøi: Daáu saéc (/ ).

 

 

Boå sung:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thöù saùu, ngaøy 19 thaùng 8 naêm 2011

    Moân: Hoïc vaàn

    Tieát : 9 + 10

Baøi 3: DAÁU SAÉC

I/ MUÏC TIEÂU :

- Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu saéc vaø thanh saéc /.

- Ñoïc ñöôïc  : beù.

- Traû lôøi 2 -3 caâu hoûi  ñôn giaûn veà caùc böùc tranh  trong SGK .

II/ CHUAÅN BÒ :

- Caùc vaät töïa nhö hình daáu saéc (/ ).

- Tranh minh hoïa caùc tieáng: beù, caù, chuoái, choù, kheá.

- Tranh minh hoïa phaàn luyeän noùi: Moät soá hoaït ñoäng cuûa treû em ôû tröôøng vaø ôû nhaø.

III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:

Tieát 1

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

1. OÅn ñònh:

2. Kieåm tra baøi cuõ:

- Cho lôùp vieát baûng con chöõ b vaø tieáng be, 2 hoïc sinh leân baûng vieát.

 

- Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm.

3. Baøi môùi:

a. Giôùi thieäu baøi: Cho hoïc sinh xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi.

- Haùt vui.

 

 

- Lôùp vieát baûng con, 2 hoïc sinh vieát baûng lôùp.

- Lôùp nhaän xeùt.

 

 

 

 

 

- Xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi.

1

                                                          - Caùc tranh naøy veõ ai? Veõ gì?

- Beù, caù, chuoái, kheá, choù laø caùc tieáng gioáng nhau ñeàu coù daáu thanh saéc “/”.

- Giaùo vieân vieát daáu thanh saéc leân baûng cho hoïc sinh phaùt aâm caù nhaân, ñoàng thanh.

b. Baøi hoïc:

* Daïy daáu thanh saéc “/”.

- Nhaän dieän daáu saéc “/”.

+ Giaùo vieân toâ laïi daáu saéc treân baûng vaø noùi: Daáu saéc goàm coù moät neùt xieân phaûi.

+ Daáu saéc “/” gioáng caùi gì?

- Chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc aâm gì vaø tieáng gì?

- Khi theâm daáu saéc vaøo be ta ñöôïc tieáng gì?

- Cho hoïc sinh gheùp tieáng beù..

- Giaùo vieân nhaän xeùt cho hoïc sinh ñoïc caù nhaân, lôùp.

- Chöõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh.

* Höôùng daãn hoïc sinh vieát daáu saéc, tieáng beù:

- Giaùo vieân vieát maãu höôùng daãn quy trình vieát.

 

 

 

- Cho hoïc sinh vieát baûng con.

- Theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh.

- Nhaän xeùt – Tuyeân döông nhöõng em vieát ñuùng, ñeïp.

 

- Veõ beù, caù, chuoái, kheá, choù.

 

 

 

- Hoïc sinh phaùt aâm caù nhaân, ñoàng thanh daáu saéc.

 

 

 

 

+ Hoïc sinh theo doõi.

 

 

+ Daáu saéc gioáng caây bò nghieân.

- Hoïc ñöôïc aâm b, aâm e vaø tieáng be.

 

- Theâm daáu saéc vaøo be ta ñöôïc tieáng beù.

 

 

- Hoïc sinh gheùp tieáng beù..

- Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, lôùp.

 

 

- Hoïc sinh theo doõi.

 

 

 

 

 

 

 

- Hoïc sinh vieát baûng con.

 

 

- Hoïc sinh ñoïc.

 

 

Tieát 2

4. Luyeän taäp:

a. Luyeän ñoïc: Cho hoïc sinh ñoïc be, daáu saéc, tieáng beù (caù nhaân, lôùp).

- Chöõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh.

- Em naøo phaân tích cho coâ tieáng beù?

 

 

- Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, lôùp.

 

 

- Tieáng beù taïo bôûi aâm b ñöùng tröôùc, aâm e ñöùng sau, daáu saéc treân ñaàu aâm e.

1

                                                          b. Luyeän vieát:

- Giaùo vieân höôùng daãn toâ tieáng be vaø tieáng beù vaøo vôû taäp vieát.

- Cho hoïc sinh taäp toâ tieáng be vaø tieáng beù vaøo trong vôû taäp vieát. Theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh.

- Chaám 1/3 vôû nhaän xeùt.

c. Luyeän noùi:

- Cho hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi caâu hoûi.

+ Quan saùt tranh caùc em thaáy nhöõng gì?

 

 

+ Caùc böùc tranh naøy coù gì gioáng nhau?

+ Caùc böùc tranh naøy coù gì khaùc nhau?

+ Em thích böùc tranh naøo nhaát? Vì sao?

+ Ngoaøi caùc hoaït ñoäng treân, caùc em coøn bieát hoaït ñoäng naøo khaùc nöõa?

+ Ngoaøi giôø hoïc taäp caùc em thích laøm gì nhaát?

+ Em naøo ñoïc laïi teân baøi.

  5. Cuûng coá, daën doø:

- Giaùo vieân chæ baûng cho hoïc sinh ñoïc.

- Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.

- Veà hoïc laïi baøi vaø xem tröôùc baøi 4: Daáu hoûi (? ), daáu naëng (.)

 

 

- Hoïc sinh theo doõi.

 

- Hoïc sinh toâ tieáng be vaø tieáng beù vaøo vôû taäp vieát.

 

 

- Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi caâu hoûi.

+ Caùc baïn ngoài hoïc trong lôùp, hai baïn gaùi ñang nhaûy daây, baïn gaùi ñi hoïc ñang vaãy tay taïm bieät, choù, meøo, baïn gaùi tôùi sau.

+ Gioáng laø ñeàu coù caùc baïn.

+ Khaùc caùc hoaït ñoäng khaùc nhau.

+ Hoïc sinh traû lôøi.

+ Chôi nhaûy loø coø, baén bi, hoïc haùt...

 

+ Thích ñi chôi, xem phim...

 

+ Hoïc sinh ñoïc daáu saéc “/”

 

- Hoïc sinh ñoïc.

 

 

Boå sung:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

                                                           

 

 

 

 

Tuaàn 2                                           Thöù hai, ngaøy 20 thaùng 8 naêm 2012

 

   Moân: Hoïc vaàn

   Tieát :11 + 12

BAØI 4:   DAÁU HOÛI (?). DAÁU NAËNG (.)

I. MUÏC TIEÂU:

- Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc daáu hoûi vaø thanh hoûi, daáu naëng vaø thanh naëng.

- Ñoïc ñöôïc  tieáng beû, beï.

- Traû lôøi 2-3 caâu hoûi  ñôn giaûn veà caùc böùc tranh  trong SGK .

II. CHUAÅN BÒ:

- Caùc vaät töïa nhö hình daáu hoûi (? ), daáu naëng (.)

- Tranh minh hoïa caùc tieáng: gioû, thoû, khæ, hoå, moû quaï, coï, ngöïa, cuï, nuï.

- Tranh minh hoïa phaàn luyeän noùi.

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

 

Tieát 1

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

1. OÅn ñònh:

2. Kieåm tra baøi cuõ:

- Cho lôùp vieát baûng con tieáng beù, 2 hoïc sinh leân baûng vieát.

- Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm.

3. Baøi môùi:

a. Giôùi thieäu baøi: Cho hoïc sinh xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi.

- Caùc tranh naøy veõ gì?

- Gioû, khæ, thoû, hoå, moû laø caùc tieáng gioáng nhau ñeàu coù daáu thanh hoûi (? ). Cho hoïc sinh ñoïc.

- Giaùo vieân vieát daáu thanh hoûi leân baûng.

 

- Tieáp tuïc treo tranh hoûi: Tranh veõ ai? Veõ gì?

- Caùc tieáng quaï, coï, ngöïa, cuï, nuï gioáng nhau ñeàu coù daáu naëng (

- Haùt vui.

 

 

- Lôùp vieát baûng con, 2 hoïc sinh vieát baûng lôùp.

- Lôùp nhaän xeùt.

 

 

 

- Xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi.

 

- Veõ gioû, khæ, thoû, hoå, moû.

 

 

 

- Hoïc sinh phaùt aâm caù nhaân, ñoàng thanh daáu hoûi.

 

- Veõ quaï, caây coï, con ngöïa, cuï giaø, nuï hoa.

 

- Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, lôùp.

 

 

1

                                                          

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giáo án tổng hợp, Tiếng Việt. . Chúng tôi giới thiệu đến đọc giả giáo án Giáo án tổng hợp .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện Giáo án tổng hợp trong chuyên mục Tiếng Việt được chia sẽ bởi user Trung Cao Dương Huyền đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Tiếng Việt , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 1 Học vần 1 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Tuần 1 Thứ hai ngày 13 tháng 8 năm 2012 Môn: Học vần Tiết : 1 + 2 BÀI : ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP I/, cho biết thêm MỤC TIÊU : - Học sinh biết chỗ ngồi, tổ của mình, biết nghiêm, báo cáo sỉ số, nói thêm là - Biết được những loại SGK lớp 1 và đồ sử dụng học tập hằng ngày, kế tiếp là II/, bên cạnh đó CHUẨN BỊ : - Sách giáo khoa,còn cho biết thêm - Bộ thực hiện Tiếng Việt lớp 1, cho biết thêm - Một số tranh vẽ minh họa III/, ngoài ra HOẠT https://nslide.com/giao-an/giao-an-tong-hop.sxou0q.html