PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6
MÔN: THỂ DỤC
Cả năm: 35tuần = 70 tiết
HK I: 18 tuần = 36 tiết
HK II: 17 tuần = 34 tiết
HỌC KÌ I
TUẦN
TIẾT PPCT
TÊN BÀI DẠY
Ghi
chú
1
1
- Lý thuyết: Học: Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 6; Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự và một số quy định khi học tập bộ môn (tóm tắt). Lợi ích tác dụng của Thể dục thể thao (mục 1).2
- Đội hình đội ngũ (ĐHĐN): Học: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và 1 – 2, 1 – 2 đến hết); Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra, vào lớp.
- Bài thể dục phát triển chung (Bài TD): Học 3 động tác: (Vươn thở, Tay, Ngực).2

3
- ĐHĐN: Ôn: Các nội dung đã học ở tiết 2; Học: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn hàng ngang, dồn hàng.
- Bài TD: Ôn: 3 động tác đã học; Học: 2 động tác: (Chân, Bụng).4
- ĐHĐN: Ôn: Một số kĩ năng đã học; Học: Giậm chân tại chỗ; Đi đều - đứng lại.
- Bài TD: Ôn: 5 động tác (Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng); Học: 2 động tác: (Vặn mình, Phối hợp).
- Chạy bền: Chạy vòng số 8.


3

5
- ĐHĐN: Ôn: Một số kĩ năng đã học (do GV chọn); Học: Đi đều, đi điều vòng phải (trái).
- Bài TD: Ôn: 7 động tác: (Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp).6
- ĐHĐN: Ôn: Một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).
- Bài TD: Ôn: 7 động tác: (Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp); Học: 2 động tác: (Nhảy, Điều hoà).
- Chạy bền: Trò chơi “ Hai lần hít vào hai lần thở ra”; Chạy vòng số 8.

4
7
- ĐHĐN: Ôn: Một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn). Học: Đổi chân khi đi điều sai nhịp.
- Bài TD: Ôn: 9 động tác: (Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp, Nhảy, Điều hoà).8
- ĐHĐN: Ôn: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái), Đổi chân khi đi điều sai nhịp.
- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác.
- Chạy bền: Chạy vòng số 8.


5

9
- ĐHĐN: Ôn: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); Đổi chân khi đi điều sai nhịp.
- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác.10
- ĐHĐN: Ôn: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc một số nội (do GV chọn).
- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác.
- Chạy bền: Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc.


6
11
- ĐHĐN: Ôn: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc những nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn).
- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác12
- Bài TD: Tiếp tục hoàn thiện 9 động tác, có thể kiểm tra thử.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; Học Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
7
13
Kiểm tra: Bài TD. ( Kểm tra lấy điểm thường xuyên)
*


14
- ĐHĐN: Ôn: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) và một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn).
- Thể thao tự chọn (TTTC): Thực hiện theo kế hoạch của giáo viên.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
8
15
- ĐHĐN: Ôn: Đi
nguon VI OLET