Giáo Án Mỹ Thuật 9:Giáo Án Tổng Hợp

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
vzru0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-07-01 22:45:10
Loại file
doc
Dung lượng
3.50 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Gi¸o ¸n Mü thuËt 9 Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh Ngµy so¹n: 03 / 9 / 2015 TiÕt : 1 Bài 1: Th­êng thøc mÜ thuËt S¬ l­îc mÜ thuËt thêi nguyÔn A. môc tiªu cÇn ®¹t *KiÕn thøc:- HS hiÓu biÕt ®­îc mét sè kiÕn thø

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Gi¸o ¸n Mü thuËt 9                                                                      Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh

Ngµy so¹n: 03 / 9 / 2015 TiÕt   : 1
Bài 1: Th­êng thøc mÜ thuËt
S¬ l­îc mÜ thuËt thêi nguyÔn
A. môc tiªu cÇn ®¹t
*KiÕn thøc:- HS hiÓu biÕt ®­îc mét sè kiÕn thøc s¬ l­îc vÒ mü thuËt thêi NguyÔn.
 *Kü n¨ng : - Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ph©n tÝch, suy luËn vµ tÝch hîp kiÕn thøc cña HS.
 *Th¸i ®é:- HS cã nh©n thøc ®óng ®¾n vÒ truyÒn thèng nghÖ thuËt d©n téc; tr©n träng vµ  yªu quý c¸c di tÝch lÞch sö – v¨n ho¸ quª h­¬ng.
b. CHUÈn bÞ ph­¬ng tiÖn d¹y häc cña thÇy vµ trß
1. §å dïng d¹y häc
* Gi¸o viªn: - Bé ®å dïng DHMT líp 9, ¶nh chôp c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cña Kinh ®« HuÕ, tranh ¶nh vÒ mü thuËt thêi NguyÔn.
* Häc sinh: - SGK, s­u tÇm c¸c bµi viÕt vÒ mü thuËt thêi NguyÔn.
2. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:
         - Trùc quan, thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p.
c. Tæ chøc ho¹t ®éng day - häc
1.æn ®Þnh tæ chøc:
2.KiÓm tra ®å dïng häc tËp :
3.TiÕn tr×nh d¹y häc :
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung
Ho¹t ®éng 1: H­­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu s¬ l­­îc vÒ bèi c¶nh lÞch sö .
+ LÞch sö thêi NguyÔn cã ®Æc ®iÓm g× ®¸ng chó ý (chuyÓn biÕn x· héi)?
    - TriÒu ®¹i nhµ NguyÔn lµ triÒu ®¹i phong kiÕn cuèi cïng ë ViÖt Nam.Với tất cả 13 đời vua, khởi đầu là Gia Long kết thúc là Bảo Đại.
Sau khi đánh bại quân Tây Sơn, Nguyễn Anh lên ngôi vua niên hiệu Gia Long,đặt tên nước là Việt Nam rồi Đại Việt thiết lập chế độ quân chủ chuyên quyền.
 
Ho¹t ®éng 2: H­­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu vÒ mü thuËt thêi NguyÔn)
+ Mü thuËt thêi NguyÔn cã nh÷.ng lo¹i h×nh nghÖ thuËt nµo?
- Mü thuËt thêi NguyÔn lµ kÕt tinh cña nÒn mü thuËt Lý, TrÇn, Lª. Mü thuËt thêi NguyÔn ph¸t triÓn ®a d¹ng phong phó ho¸ vÒ c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt nh­­ : kiÕn tróc, ®iªu kh¾c, ch¹m kh¾c, ®å ho¹, héi ho¹... §Æc biÖt kiÕn tróc vÉn gi÷ ®­­îc nÐt
hoµnh tr¸ng víi c¸c c«ng tr×nh víi quy m« to lín.
- GV tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
Nhãm tr­ëng lªn nhËn phiÕu häc tËp.
C¸c thµnh viªn trong nhãm nghiªn cøu tµi liÖu s­u tÇm vµ
I. Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ
bèi c¶nh lÞch sö:
 Sau khi thång nhÊt ®Êt
n­íc Nhµ NguyÔn chän HuÕ lµm kinh ®«, thiÕt lËp chÕ ®é chuyªn quyÒn, chÊm døt néi chiÕn.
-TiÕn hµnh c¶i c¸ch n«ng nghiÖp, khai hoang, lËp ®ån ®iÒn, lµm ®­êng.
- VÒ v¨n ho¸ ®Ò cao t­ t­ëng Nho gi¸o.
- VÒ kinh tÕ  ®èi ngo¹i thùc hiÖn chÝnh s¸ch “BÕ quan to¶ c¶ng’’ lªn kinh tÕ chËm ph¸t
triÓn...
II.S¬ l­îc vÒ mü thuËt thêi NguyÔn
 
1

 
N¨m häc: 2015 - 2016


Gi¸o ¸n Mü thuËt 9                                                                      Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh

SGK.
Nhãm tr­ëng tæng hîp vµo viÕt vµo phiÕu.
C¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy.
Sau khi c¸c nhãm th¶o luËn, gi¸o viªn kÕt luËn.
   * Nhãm 1: T×m hiÓu vÒ nghÖ thuËt kiÕn tróc:
+ §Æc ®iÓm kiÕn tróc thêi NguyÔn?
+ C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc tiªu biÓu?
-  Khuynh h­­íng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cung ®×nh h­­íng tíi nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« to lín, th­­êng sö dông nh÷ng mÉu h×nh trang trÝ mang tÝnh quy ph¹m g¾n víi t­­ t­­ëng chÝnh thèng (nho gi¸o) ¶nh h­­ëng cña v¨n ho¸ Trung Hoa, víi c¸ch thÓ hiÖn nghiªm ngÆt chÆt chÏ.
- Nhµ NguyÔn dêi ®« vµo HuÕ cho x©y dùng Kinh ®« míi. §©y lµ c«ng tr×nh kiÕn tróc cung ®×nh ®­­îc coi lµ tiªu biÓu cho kiÕn tróc thêi NguyÔn. §©y lµ mét quÇn thÓ kiÕn tróc n»m bªn bê s«ng H­¬ng. Thµnh cã m­­êi cöa chÝnh ®Ó ra vµo, bªn trªn cöa thµnh cã c¸c väng g¸c cã m¸i uèn cong h×nh chim ph­­îng. N»m gi÷a Kinh thµnh HuÕ lµ Hoµng thµnh, cöa chÝnh lµ Ngä m«n, tiÕp ®Õn hå Th¸i DÞch. Ven hå cã hµng c©y ®¹i, cÇu Trung §¹o b¾c qua hå dÉn ®Õn ®iÖn Th¸i Hoµ nguy nga, tr¸ng lÖ lµ n¬i tæ chøc c¸c cuéc lÔ lín. Quang ®iÖn Th¸i Hoµ lµ hÖ thèng cung ®iÖn dµnh riªng cho Vua vµ Hoµng téc. L¨ng tÈm lµ c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ nghÖ thuËt cao ®­îc x©y dùng theo së thÝch cña Vua, kÕt hîp hµi hoµ víi c¶nh quan thiªn nhiªn. Nh÷ng c«ng tr×nh lín nh­­ l¨ng Gia Long, Minh M¹ng, Tù §øc lµ nh÷ng khu v­­ên tuyÖt ®Ñp trong ®ã cã cung ®iÖn nh­­ mét Hoµng thµnh thu nhá. Trong ®ã l¨ng Kh¶i §Þnh ®­­îc x©y dùng c«ng phu, ®­­îc trang trÝ b»ng c¸c m¶ng gèm sö rÊt c«ng phu. C«ng tr×nh cè ®« HuÕ ®­­îc UNESCO c«ng nhËn lµ “Di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi” n¨m 1993.
* Nhãm 2: T×m hiÓu vÒ nghÖ thuËt ®iªu kh¾c
+ §Æc ®iÓm ®iªu kh¾c thêi NguyÔn?
+ T¸c phÈm ®iªu kh¾c tiªu biÓu?
- §iªu kh¾c thêi NguyÔn mang tÝnh t­­îng tr­­ng rÊt cao ®­­îc lµm b»ng chÊt liÖu ®¸ hoÆc xi m¨ng, ®iªu kh¾c PhËt gi¸o ph¸t huy truyÒn thèng cña khuynh h­­íng d©n gian lµng x· phôc vô cho tÝn ng­­ìng t«n gi¸o.
- Nh÷ng con nghª, cöu ®Ønh ®óc b»ng ®ång diÔn t¶ chi tiÕt th©n cã vÈy næi ch©n mãng. Ngoµi ra cßn cã c¸c t­­îng con thó, ng­­êic¸c chi tiÕt diÔn t¶ c«ng phu hiÖn thùc.
- PhËt gi¸o cã t­­îng Th¸nh mÉu (chïa Tr¨m gian – Hµ T©y), TuyÕt S¬n (chïa T©y Ph­

 
1.KiÕn tróc.
- Kinh ®« HuÕ x©y dùng
n¨m1804 khi vua Minh
 M¹ng lªn ng«i quy ho¹ch l¹i Hoµng thµnh gåm ba vßng thµnh gÇn vu«ng.
- L¨ng tÈm thêi NguyÔn kÕt hîp hµi hoµ gi÷a kiÕn tróc vµ thiªn nhiªn, x©y dùng theo së thÝch cña c¸c «ng vua vµ theo luËt phong thuû nh­; l¨ng Gia Long, Minh M¹ng, Kh¶i §Þnh.

  B¶n ®å kinh thµnh HuÕ
 
2 . §iªu kh¾c.
- §iªu kh¾c mang tÝnh t­îng tr­ng cao, nhÊt lµ c¸c con vËt;Nghª, cöu ®Ønh, t­îng tr­ng ng­êi vµ c¸c con vËt nh­; voi, ngùa, rång...®iªu kh¾c
PhËt gi¸o tiÕp tôc ph¸t huy truyÒn thèng s½n cã,c¸c pho t­îng ®­îc diÔn t¶ c«ng phu mang tÝnh hiÖn thùc cao...
 
 
3. §å ho¹, héi ho¹.
- Dßng tranh kh¾c gç Kim Hoµng xuÊt hiÖn vµo thêi NguyÔn, tranh chØ cã nÐt vµ m¶ng mµu ®en ®­îc in v¸n gç sau ®ã dùa vµo m¶ng ph©n h×nh mµ t« vÏ..
1

 
N¨m häc: 2015 - 2016


Gi¸o ¸n Mü thuËt 9                                                                      Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh

­¬ng), Tam thÕ (B¾c Ninh).
Nhãm 3: §å ho¹ vµ héi ho¹:
+ §Æc ®iÓm ®å ho¹, héi ho¹?
- TiÕp thu, thõa kÕ tinh hoa cña c¸c thêi tr­­íc (tranh d©n gian) lµ s¶n phÈm trÝ tuÖ tËp thÓ, thÓ hiÖn thÈm mü cña nh©n d©n lao ®éng mµ cßn Èn chøa nh÷ng néi dung gi¸o dôc ®¹o ®øc.
Bé B¸ch khoa th­­ v¨n ho¸ vËt chÊt lµ mét tËp hîp h¬n 4.000 bøc vÏ miªu t¶ kh¸ ®Çy ®ñ chi tiÕt vÒ c¸c sinh ho¹t x· héi ë c¸c vïng ®ång b»ng miÒn B¾c ViÖt Nam, c¸c lµng nghÒ thñ c«ng cña ng­­êi d©n trong thêi kú ®ã ®­­îc t¹o nªn víi sù céng t¸c cña mét thî vÏ vµ 30 thî kh¾c ViÖt Nam.
- VÒ héi ho¹ ®Õn nay kh«ng cßn nhiÒu l¾m trong mét qu¸ tr×nh ph©n ho¸. Sù giao tiÕp víi ph­­¬ng T©y vµ ¶nh h­­ëng cña v¨n ho¸ Trung Hoa, ®· t¹o nªn mét nÒn nghÖ thuËt ®a d¹ng vµ phong phó nh­­ng vÒ héi ho¹ ch­­a cã thµnh tùu g× ®¸ng kÓ. HiÖn cßn mét sè bøc vÏ trªn t­­êng, trªn kÝnh ë kinh ®« HuÕ. ViÖt Nam giai ®o¹n nµy duy nhÊt cã ho¹ sÜ Lª V¨n MiÕu ®­­îc ®µo t¹o t¹i Ph¸p cßn l¹i mét vµi t¸c phÈm s¬n dÇu víi lèi vÏ tØ mØ theo xu h­­íng hiÖn thùc. N¨m 1925 thµnh lËp tr­­êng Cao ®¼ng Mü thuËt §«ng D­­¬ng c¸c ho¹ sÜ ViÖt Nam ®· tiÕp thu kiÕn thøc héi ho¹ ph­¬ng T©y song ®· biÕt ch¾t läc, g¹t bá nh÷ng yÕu tè lai c¨ng pha t¹p ®Ó t¹o nªn mét phong c¸ch héi ho¹ hiÖn thùc.
Ho¹t ®éng 3. §Æc ®iÓm mü thuËt thêi NguyÔn.
Sau khi c¸c nhãm th¶o luËn, gi¸o viªn kÕt luËn.
C©u hái: Mü thuËt thêi NguyÔn cã ®Æc ®iÓm g×?
Ho¹t ®éng 4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp .
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ tiÕt häc cã thÓ ®Æt c©u hái kiÓm tra vÒ sù tiÕp thu bµi cña häc sinh vÒ kiÕn tróc, ®iªukh¾c, ®å ho¹, héi ho¹.
1.Nªu vµi nÐt vÒ bèi c¶nh lÞch sö?
2.Nªu ®Æc ®iÓm cña mü thuËt thêi NguyÔn?
Sau khi HS tr¶ lêi GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ tiÕt häc vµ ®éng viªn khÝch lÖ häc sinh

- Héi ho¹ cña thêi kú nµy ®· cã sù tiÕp søc víi héi ho¹ ch©u ¢u, ho¹ sü duy nhÊt cña ViÖt Nam giai ®o¹n nµy lµ Lª Huy MiÕn.
 
 
 
 
 
 
III. §Æc ®iÓm mü thuËt thêi NguyÔn.
- KiÕn tróc hµi hoµ víi thiªn nhiªn, lu«n kÕt hîp víi trang trÝ, cã kÕt cÊu tæng thÓ chÆt chÏ.
- §iªu kh¾c, ®å ho¹, héi ho¹ ®· ph¸t triÓn ®a d¹ng, kÕ thõa truyÒn thèng d©n téc.
4.H­íng dÉn vÒ nhµ.
- S­u tÇm tranh ¶nh, t­ liÖu liªn quan ®Õn mü thuËt thêi NguyÔn.
- ChuÈn bÞ bµi häc sau; bót ch×, mµu, mÉu vËt lä hoa vµ qu¶.
D. §¸nh gi¸ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch
 
 
1

 
N¨m häc: 2015 - 2016


Gi¸o ¸n Mü thuËt 9                                                                      Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
N¨m häc: 2015 - 2016


Gi¸o ¸n Mü thuËt 9                                                                      Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh

 
Ngµy so¹n: 27 / 8 / 2015
 TiÕt: 2                
                                                                    TÜnh vËt
(tiÕt 1)
a.Môc tiªu CÇN §¹T
* KiÕn thøc: - Häc sinh biÕt quan s¸t, t­¬ng quan ë mÉu vÏ.
* Kü n¨ng:   - HS biÕt c¸ch bè côc vµ dùng h×nh, vÏ ®­îc h×nh cã tû lÖ c©n ®èi vµ
                       gièng mÉu.
* Th¸i ®é:   - Häc sinh hiÓu ®­îc vÎ ®Ñp cña vËt mÉu th«ng qua bè côc mÉu tõ ®ã
                        biÕt yªu thÝch vÎ ®Ñp cña tranh tÜnh vËt.
b. ChuÈn BỊ ph­¬ng tiÖn d¹y häc cña thÇy vµ trß
1.§å dïng d¹y häc.
* Gi¸o viªn: - MÉu vÏ theo yªu cÇu bµi häc (Lä hoa vµ Qu¶) mét sè mÉu kh¸c nÕu chia nhãm theo nhãm.
- Mét sè tranh tÜnh vËt ch× than cña ho¹ sÜ, vµ mét sè bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc .
* Häc sinh:   - S­u tÇm tranh ¶nh vÏ tÜnh vËt trªn s¸ch b¸o, t¹p chÝ.
                      - ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp.
2.Ph­¬ng ph¸p d¹y häc.            
                      - Nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn, vÊn ®¸p vµ luyÖn tËp
c. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y - häc.
1. æn ®Þnh tæ chøc.
2. KiÓm tra bµi cò.
? MÜ thuËt thêi NguyÔn cã mÊy lo¹i h×nh nghÖ thuËt, tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i h×nh nghÖ thuËt ®ã vµ kÓ tªn c¸c c«ng tr×nh, t¸c phÈm tiªu biÓu mµ em biÕt?
3. Bµi míi.
          Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
Ho¹t ®éng 1. H­íng dÉn HS quan s¸t nhËn xÐt.
Gv yªu cÇu häc sinh tù bµy mÉu h­íng dÉn häc sinh nhËn xÐt t×m ®­îc bè côc ®Ñp, gi¸o viªn cã thÓ ®iÒu chØnh mÉu cho hîp lý.
? Lä hoa vµ qu¶ cã h×nh d¸ng nh­ thÕ nµo ?
- Lä cã d¸ng h×nh trô, kh«ng ®Òu miÖng loe ra, cæ th¾t l¹i, th©n ph×nh ra, ®¸y thu nhá l¹i ). Qu¶ cã d¹ng h×nh khèi cÇu.
? So s¸nh tû lÖ chiÒu cao, ngang gi÷a hai vËt mÉu?
- (Qu¶ cã chiÒu cao ).
? So s¸nh tû lÖ chiÒu cao vµ chiÒu ngang c¸c bé phËn cña tõng vËt mÉu ?
- (Cæ b»ng).
Gv bæ sung vµ chèt kiÕn thøc: Muèn cã bµi vÏ ®Ñp cÇn l­u ý.
- Chän vËt mÉu cã t­¬ng quan tØ lÖ vÒ h×nh khèi. C¸c vËt mÉu so víi nhau tr¸nh to qu¸, nhá qu¸ vÒ kÝch th­íc, cÇn kh¸c nhau vÒ ®Ën nh¹t.
- §Æt mÉu cã bè côc ®Ñp. Cã gÇn, cã xa, cã trong, ngoµI, cã vËt tr­íc, sau cho hîp lÝ.
I / Quan s¸t nhËn xÐt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
N¨m häc: 2015 - 2016


Gi¸o ¸n Mü thuËt 9                                                                      Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh

Ho¹t ®éng 2.  H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ.
-         GV treo trùc quan c¸c b­íc vÏ theo mÉu.
? Quan s¸t trùc quan vµ cho biÕt tr×nh tù c¸c b­íc vÏ theo mÉu trªn ®· theo ®óng tr×nh tù ch­a? NÕu ch­a em h·y s¾p xÕp l¹i cho ®óng?
Gi¸o viªn võa thuyÕt tr×nh võa minh ho¹ b¶ng c¸ch vÏ h×nh theo 4 b­íc.
+ VÏ khung h×nh chung cña hai vËt mÉu .( So s¸nh tû lÖ chiÒu cao, chiÒu ngang cña khung h×nh chung, ph¸c khung h×nh chung vµo trang giÊy sao cho c©n ®èi kh«ng to qu¸, kh«ng nhá qu¸).
+ Ph¸c khung h×nh chung tõng vËt mÉu, chia tû lÖ c¸c bé phËn.(­íc l­îng chiÒu cao chiÒu ngang cña tõng vËt mÉu, kÎ trôc vµ chia tû lÖ c¸c bé phËn ).
+ Ph¸c h×nh b»ng nÐt th¼ng. ( quan s¸t mÉu tõ tû lÖ ®· t×m, ph¸c h×nh b»ng nÐt th¼ng ).
+ VÏ chi tiÕt b»ng nÐt th¼ng vµ nÐt cong. ( Quan s¸t mÉu xem h×nh d¸ng mÉu vÏ vµ hoµn chØnh h×nh sao cho gièng víi mÉu).
Ho¹t ®éng 4. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi.
- Gv xuèng tõng bµn h­íng dÉn häc sinh c¸ch t×m bè côc, so s¸nh tØ lÖ vËt mÉu cho bµi vÏ.
- Gv l­u ý HS cÇn quan s¸t, ph©n tÝch, so s¸nh t­¬ng quan gi÷a c¸c vËt mÉu råi míi ph¸c h×nh sÏ cã kÕt qu¶ h¬n
- GV dùa vµo mÉu ®Ó gãp ý cho phï hîp. Kh«ng nªn söa bµi cho HS ®Ó c¸c em tiÕp thu vµ ®iÒu chØnh b»ng kh¶ n¨ng cña m×nh.
Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp.
- GV Chän mét sè bµi  ®Ñp vµ ch­a ®Ñp tr­ng bµy h­íng dÉn häc sinh quan s¸t ®¸nh gi¸ nhËn xÐt vÒ bè côc, h×nh m¶ng, tû lÖ, HS nªu ý kiÕn, ®Ò xuÊt h­íng kh¾c phôc bµi ch­a ®Ñp.
- GV bæ sung vµ tæng kÕt nhËn xÐt cña HS, ®ång thêi chØ ra chç thiÕu xãt cÇn kh¾c phôc ë nh÷ng bµi vÏ. §éng viªn tinh thÇn häc tËp chung cña c¶ líp.
- GV vµ HS cïng ®¸nh gi¸, cho ®iÓm khuyÕn khÝch c¸c bµi vÏ.
II/ C¸ch vÏ.
B1. VÏ ph¸c khung h×nh chung cña hai vËt mÉu.
B2. VÏ khung h×nh chung cña tõng vËt mÉu, chia tû lÖ c¸c bé phËn.
B3. Ph¸c h×nh b»ng nÐt th¼ng.
B4. VÏ chi tiÕt b»ng nÐt th¼ng vµ nÐt cong.

 
 
 
III/ Thùc hµnh.
 
 
4. H­íng dÉn vÒ nhµ.
- Hoµn thµnh bµi vÏ ë líp, s­u tÇm mét sè tranh ¶nh Lä hoa trªn s¸ch b¸o.
- ChuÈn bÞ bµi sau
D. §¸nh gi¸ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch:
 
 
1

 
N¨m häc: 2015 - 2016


Gi¸o ¸n Mü thuËt 9                                                                      Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh

 
 
Ngµy so¹n: 3 / 9 / 2015
TiÕt : 3
TÜnh vËt
                                               Lä hoa vµ qu¶ - (tiÕt 2)
a. Môc tiªu CÇN §¹T
 * KiÕn thøc: - Häc sinh biÕt c¸ch sö dông mµu vÏ, mµu bét, mµu n­íc, s¸p mµu ®Ó vÏ tÜnh vËt.
* Kü n¨ng:   - Häc sinh vÏ ®­îc bµi tÜnh vËt mµu theo mÉu.
* Th¸i ®é:   - Häc sinh yªu thÝch vÎ ®Ñp cña tranh tÜnh vËt mµu.
b. ChuÈn BỊ ph­¬ng tiÖn d¹y häc cña thÇy vµ trß
1.§å dïng d¹y häc.
* Gi¸o viªn: -  MÉu vÏ theo yªu cÇu bµi häc (Lä hoa vµ Qu¶) mét sè mÉu kh¸c nÕu chia nhãm theo nhãm.
 - Mét sè tranh tÜnh vËt mµu cña ho¹ sÜ, vµ mét sè bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc .
* Häc sinh: - S­u tÇm tranh ¶nh vÏ tÜnh vËt trªn s¸ch b¸o, t¹p chÝ.
                     - ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp.
2.Ph­¬ng ph¸p d¹y häc.            
- Nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn, vÊn ®¸p vµ luyÖn tËp
c. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y - häc.
1. æn ®Þnh tæ chøc.
2. Bµi míi.
a. Giíi thiÖu bµi :
b. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng thÇy vµ trß
Nội dung
 Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn HS quan s¸t, nhËn xÐt.
      Gi¸o viªn bµy l¹i mÉu nh­ buæi häc tr­íc .      Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh x¸c ®Þnh h­íng ¸nh s¸ng chiÕu vµo vËt mÉu (cã ¸nh s¸ng m¹nh chiÕu vµo vËt mÉu ®­îc ®Æt trªn nÒn lµm næi bËt nªn lä vµ qu¶ cã ®é ®Ëm nh¹t râ rµng.
+ Quan s¸t vµ nhËn xÐt mµu s¾c chÝnh cña lä vµ qu¶ ? Mµu s¾c cña ph«ng nÒn?
+ X¸c ®Þnh m¶ng mµu ®Ëm,nh¹t cña lä vµ qu¶?
+X¸c ®Þnh mµu s¾c ë tõng ®é ®Ëm nh¹t trªn lä vµ trªn qu¶, víi sù ¶nh h­ëng mµu s¾c cña c¸c vËt vµ ph«ng nÒn víi nhau?
Chó ý t×m mµu s¾c ®Ëm nh¹t cho phong phó tr¸nh ®¬n ®iÖu ®Ëm nh¹t mét mµu.
   - DiÔn t¶ bãng ®æ vµ phÇn tiÕp gi¸p gi÷a lä, qu¶ vµ nÒn t¹o träng l­îng tr¸nh sù rêi r¹c h×nh m¶ng, bè côc.
I/ Quan s¸t, nhËn xÐt
 
 
 
 
- §é ®Ëm nh¹t, mµu s¾c,h­íngchiÕu s¸ng tíi vËt mÉu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
N¨m häc: 2015 - 2016


Gi¸o ¸n Mü thuËt 9                                                                      Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh

Ho¹t ®éng II: H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ
- GV cho HS quan s¸t trùc quan vµ ®Æt c©u hái:
    + Dùa vµo trùc quan h·y nªu c¸c b­íc vÏ mµu bµi vÏ theo mÉu?
   B1: T×m m¶ng ®Ëm nh¹t (quan s¸t ph©n m¶ng ®Ëm nh¹t cho mµu s¾c theo tõng vËt mÉu. Chó ý ph©n tÝch cho ®óng, ph¸c c¸c m¶ng b»ng mµu nh¹t.
    B2: VÏ m¶ng mµu chÝnh, quan s¸t kü mµu s¾c ¶nh h­ëng qua l¹i mµ t×m mµu cho c¸c m¶ng cho ®óng tr¸nh ®¬n ®iÖu, chó ý kh«ng gian tèi (®Ëm) vµ s¸ng trªn vËt mÉu, chó ý vÏ sao cho gièng mÉu.
    B3: Phèi mµu theo t­¬ng quan ( Chó ý quan s¸t so s¸nh víi mÉu
Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t mét sè tranh tÜnh vËt mµu cña häc sinh vµ cña ho¹ sÜ, ph©n tÝch c¸ch t×m mµu vµ thÓ hiÖn ®Ëm, nh¹t trªn c¸c bøc tranh ®ã ®Ó häc sinh quan s¸t tham kh¶o.
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn häc sinh lµm bµi.
  Gi¸o viªn quan s¸t líp, nh¾c nhë HS l­u ý vÒ:
+ Bè côc bµi vÏ trªn trang giÊy.
+ Mµu s¾c kh«ng nªn t¸ch b¹ch, tr¸nh pha trén mµu qu¸ nhiÒu bµI vÏ khã ®Ñp.
+ GV xuèng tõng bµn h­íng dÉn, gîi ý trªn c¬ së thùc tÕ bµi vÏ cña HS.
Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp
- GV chän mét sè bµi ®¹t yªu cÇu tr­ng bµy lªn b¶ng, yªu cÇu HS nhËn xÐt bæ sung, rót kinh nghiÖm c¸c bµI tèt, gãp ý h­íng kh¾c phôc nh÷ng bµi ch­a tèt.
- HS tù  nhËn xÐt kÕt qu¶ bµi vÏ cña m×nh, cña b¹n.
- Ph¸t biÓu c¶m nhËn vÒ bµi tèt vµ ch­a tèt, ®Ò xuÊt h­íng gi¶i quyÕt cho nh÷ng bµi ch­a ®¹t yªu cÇu.
- Gi¸o viªn vµ HS cïng ®¸nh gi¸, cho ®iÓm bµi vÏ.
 
 
 
 
 
 
 
II. C¸ch vÏ
B1: Ph©n m¶ng mµu ®Ëm, nh¹t
B2: VÏ mµu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Thùc hµnh
 
3. H­íng dÉn vÒ nhµ.
- Hoµn thµnh bµi tËp ë líp
- ¶nh s­u tÇm vÒ c¸c lo¹i tói s¸ch.
- §å dïng vÏ cña häc sinh
D. §¸nh gi¸ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch:
 
 
 
1

 
N¨m häc: 2015 - 2016


Gi¸o ¸n Mü thuËt 9                                                                      Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh

Ngµy so¹n: 27 / 9 / 2015
TiÕt : 4                                                                                     
vÏ trang trÝ
T¹o d¸ng vµ trang trÝ tói x¸ch
 
a. Môc tiªu cÇn ®¹t
* KiÕn thøc: - Häc sinh hiÓu biÕt vÒ t¹o d¸ng vµ trang trÝ, øng dông cña tói x¸ch.
* Kü n¨ng:   - Häc sinh biÕt c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ ®­îc tói x¸ch theo ý thÝch.
* Th¸i ®é: - Häc sinh cã ý thÝch lµm ®Ñp ®å vËt dông trong cuéc sèng hµng ngµy.
b. ChuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn d¹y häc cña thÇy vµ trß
         1/ §å dïng d¹y häc.
          a/ Gi¸o viªn. - Mét sè tói s¸ch kh¸c nhau vÒ kiÓu d¸ng, mµu s¾c.
                                - H×nh ¶nh vÒ c¸c lo¹i tói s¸ch, h×nh minh ho¹ c¸ch vÏ tói s¸ch.
                                - Phãng to  h×nh minh ho¹ SGK
                                - Mét sè bµi vÏ hs khãa tr­íc
       b/ Häc sinh.    - S­u tÇm vÒ mét sè kiÓu d¸ng tói x¸ch, h×nh ¶nh tói x¸ch.
                               - ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp.
      2/ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc.  - Ph­¬ng ph¸p trùc quan, vÊn ®¸p, luyÖn tËp.
c. Tæ chøc ho¹t ®éng day - häc
                        1. æn ®Þnh tæ chøc.
                        2. KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña HS.
                        3. Bµi míi.
a. Giíi thiÖu bµi :
      Tói x¸ch lµ vËt dông rÊt gÇn gòi vµ th©n thiÕt víi mçi chóng ta. Tói x¸ch rÊt phong phó vÒ kiÓu d¸ng vµ c¸ch trang trÝ. §Ó cã chiÕc tói ®Ñp cÇn ph¶i biÕt c¸ch t¹o d¸ng sinh ®éng vµ trang trÝ sao cho ®Ñp m¾t. Bµi häc nµy sÏ gióp chóng ta tù lµm chiÕc tói x¸ch theo ý thÝch riªng.
b. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung
 
Ho¹t ®éng 1. H­íng dÉn häc sinh quan s¸t nhËn xÐt ( 3-5 ).
GV ®Ò nghÞ HS cïng tr­ng bµy tói x¸ch ®· chuÈn bÞ. GV mêi HS quan s¸t vµ tr¶ lêi phiÕu c©u hái theo nhãm.
GV ph¸t phiÕu th¶o luËn.
HS th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phiÕu häc tËp. Sau 2 phót ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
Nhãm 1: Nªu nhËn xÐt vÒ kiÓu d¸ng vµ cÊu tróc c¬ b¶n cña tói x¸ch?
-         Tói x¸ch cã nhiÒu lo¹i : vu«ng, ch÷ nhËt, bÇu dôc, trßn, nÐt cong, h×nh tr¨ng khuyÕt.Tói cã th©n, kho¸, quai x¸ch hoÆc d©y ®eo. 
Nhãm 2: Tói x¸ch th­êng ®­îc trang trÝ nh­ thÕ nµo? thuéc lo¹i trang trÝ g× ?
-         Th©n tói ®­îc trang trÝ ho¹ tiÕt : hoa l¸, chim mu«ng, sãng n­íc
 
I. Quan s¸t nhËn xÐt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
N¨m häc: 2015 - 2016


Gi¸o ¸n Mü thuËt 9                                                                      Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh

trang trÝ tù do. Tói thuéc lo¹i trang trÝ øng dông
Nhãm 3: Tói x¸ch ®­îc lµm b»ng chÊt liÖu g×? H·y liªn hÖ víi tói x¸ch sö dông trong gia ®×nh.
-         Tói x¸ch th­êng lµm b»ng da, v¶i, nhùa, m©y tre, cãi, thæ cÈm
Nhãm 4: Em cã nhËn xÐt g× vÒ mµu s¾c cña tói x¸ch?
- Mµu s¾c rÊt phong phó
GV kÕt luËn: tói s¸ch cã nhiÒu kiÓu, h×nh d¸ng, mµu s¾c, chÊt liÖu kh¸c nhau
Ho¹t ®éng 2. H­íng dÉn häc sinh c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ ( 5-7 ).
GV giíi thiÖu mét sè tói s¸ch kÕt hîp víi h×nh h­íng dÉn c¸ch vÏ.
 
 
 
 
 
GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i c¸c b­íc t¹o d¸ng vµ trang trÝ
CH: Ngoµi c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ trªn cßn cã c¸ch lµm nµo kh¸c kh«ng?
Ho¹t ®éng 3. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi.
GV nªu yªu cÇu cña bµi häc.
L­u ý cho HS:
-         D¸ng tói n»m trong c¸c h×nh c¬ b¶n.
-         Thay ®æi ®­êng nÐt vµ m¶ng trang trÝ t¹o nªn vÎ ®a d¹ng cña s¶n phÈm
-         VÞ trÝ quai, miÖng, n¾p tói Ýt thay ®æi.
GV bao qu¸t líp , xuèng tõng bµn h­íng dÉn thªm cho HS, h­íng HS t×m nhiÒu kiÒu d¸ng kh¸c nhau.
HS thùc hiÖn bµi tËp, s¸ng t¹o theo ý thÝch. HS cã thÓ tham kh¶o ho¹ tiÕt mÉu.
Ho¹t ®éng 4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp . GV chän mét sè bµI ë møc ®é hoµn thµnh kh¸c nhau ®Ó nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.Häc sinh tr×nh bµy s¶n phÈm cña m×nh vµ tù nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i.
GV nhËn xÐt chung vµ cïng ®¸nh gi¸, cho ®iÓm khuyÕn khÝch mét sè bµi. NhËn xÐt tinh thÇn häc tËp cña HS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. C¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ.
T¹o d¸ng:
- T×m h×nh d¸ng cña tói.
- VÏ trôc, t×m tû lÖ c¸c bé phËn cña tói s¸ch..
- X¸c ®Þnh vÞ trÝ n¾p, quai...
- Hoµn thiÖn kiÓu d¸ng.
2. Trang trÝ :
- Chia m¶ng ho¹ tiÕt.
- T×m vµ vÏ ho¹ tiÕt vµo m¶ng h×nh ®· chia.
- VÏ mµu theo ý thÝch sao
cho cho phï hîp víi kiÓu d¸ng tói s¸ch.
- Hoµn chØnh bµi .
 
III. Thùc hµnh.
 
 
 
 
Häc sinh lµm bµi thùc hµnh.
 
 
Bµi kiÓm tra 15 phót
§Ò bµi: T¹o d¸ng vµ trang trÝ mét tói x¸ch
1

 
N¨m häc: 2015 - 2016


Gi¸o ¸n Mü thuËt 9                                                                      Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh

biÓu chÊm:
-Bµi vÏ cã tÝnh thèng nhÊt, tÝnh tËp trung,s¸ng tao.
-Bè côc chÆt chÏ,sinh ®éng,sö dông c¸c häa tiÕt ®Ñp
-Mµu s¾c , ®Ëm nh¹t hµi hßa hîp lý.
-Bµi vÏ t¹o ®­îc mét d¸ng tói dÑp
-Bµi vÏ ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu trªn ®­îc ®iÓm “ ®”
-Bµi vÏ ch­a ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu trªn : Bè côc cßn rêi r¹c, h×nh ¶nh ch¾p v¸ thiÕu -tÝnh thèng nhÊt, d¸ng chËu ch­a ®Ñp, mÐo mo…®­îc ®iÓm “ C§’’
IV. H­íng dÉn vÒ nhµ
-         Bµi ch­a xong vÒ nhµ hoµn thµnh tiÕp.
-         VÒ quan s¸t mét sè phong c¶nh ë ®Þa ph­¬ng.
-         S­u tÇm tranh ¶nh phong c¶nh cña c¸c ho¹ sü vµ häc sinh..
-         ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô häc tËp.
d.®¸nh gi¸ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
N¨m häc: 2015 - 2016


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án tổng hợp
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGA_Mi_Thuat_9_2016__2017.doc[3.50 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án tổng hợp
  Toán học 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Thể dục 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Tự nhiên và xã hội 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

  Xem: 7

 • Giáo án tổng hợp
  Thể dục 9
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Vật lý 10
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tập đọc 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 9

 • Giáo án tổng hợp
  Hình học 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Số học 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tin học 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Mĩ thuật 2
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2016

  Xem: 7