giáo án tự chọn lớp 12 đầy đủ nhất giáo án ĐS-GT 11

Đăng ngày 1/13/2009 8:07:17 PM | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 2119 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.70 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Ngày soạn:22-10-2008
Chủ đề 11:
Lũy thừa
(TIẾT :11)
Yêu cầu:
Kiến thức: Nhằm cũng cố lại các kiến thức trong bài lũy thừa
.Kỹ năng:Biết cách áp dụng các tính chất của lũy thừa với số mũ thực để giải toán
Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận , bồi dưỡng ý thức tự học, tự rèn và nâng cao năng lực sáng tạo cho học sinh.
Chuẩn bị:
Gv: Nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu có liên quan.
Hs: Ôn lại kiến thức về lũy thừa .
Tiến trình lên lớp:
Ồn định lớp:
Kiểm tra bài cũ: Nêu tính chất của lũy thừa với số mũ thực?
Bài giảng:
HĐ1: Áp dụng tính chất lũy thùa để tính một số bài toán..
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG

Nêu đề bài tập 1:

Nêu hướng giải quyết bài toán

Gọi 3 HS lên bảng làm

Gv nhận xét và bổ sung hoàn chỉnh ( nếu cần).

Đọc kỉ đề bài

Áp dụng tính chất của lũy thừa để giải quyết bài toán.
Trình bày bảng
HS nhận xét

Bài 1 :Tính :
a/ 
b/ 
c/ 
Giải

a/ 

b/ 

c/ 
=

HĐ2: Rút gọn biểu thức


Nêu đề bài tập 2:

Tương tự : Áp dụng tính chất lũy thừa để rút gọn biểu thức.


Chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm làm 1 câu.Gv nhận xét và bổ sung hoàn chỉnh.

Đọc kỉ đề bài

Trình bày bài giải vào bảng phụ
Đại diện nhóm trinh bày
Nhóm khác nhận xét

Bài 2 : Rút gọn biểu thức :
a/ 
b/  (a>0,b>0)
c/ (a>0)
d/ (a>0)


Giải
a/ 
b/ 

c/ 
d/ 


HĐ3: So sánh các cặp số

Nêu đề bài tập 3:

Áp dụng tính chất nào để so sánh 2 số có dạng lũy thừa ?
Áp dụng TC trên để giải quyết bài tập 3.Gv hướng dẫn câu c


TC:
Bài 3 : So sánh các cặp số.
a/  và 
b/  và 
c/  và 
Giải
a/ cơ số a = 2>1 và  nên > 
b/cơ số a =  và 
nên < 
c/ 
,
Do 100000>8000 nên > 4.Củng cố:
Tính chất của lũy thừa
Các dạng toán về lũy thừa thường gặp
5.Dặn dò:
Xem bài tập đã sửa.
Làm bài tập về nhà.
Bài tập
Bài 1: Tính
a/ 
b/ 
Bài 2: Rút gọn

Bài 3: Tính a+b biết:và 
Ngày soạn:28-10-2008
Chủ đề 12:
Hàm số lũy thừa
(TIẾT :12)
Yêu cầu:
Kiến thức:
+ Tập xác định của hàm số luỹ thừa
+ Tính được đạo hàm của hàm số luỹ thừa
.Kỹ năng:
Thành thạo các dạng toán :
+ Tìm tập xác định
+ Tính đạo hàm
Thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận , bồi dưỡng ý thức tự học, tự rèn và nâng cao năng lực sáng tạo cho học sinh.
Chuẩn bị:
Gv: Nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu có liên quan.
Hs: Ôn lại cách tìm tập xác định của hàm số lũy thừa và các công thức tính đạo hàm.
Tiến trình lên lớp:
Ồn định lớp:
Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu khái niệm hàm số luỹ thừa ? Cho biết tập xác định của hàm số luỹ thừa
Bài giảng:

HĐ1:Tìm tập xác định của hàm số luỹ thừa

HĐ Giáo viên
HĐ của học sinh
Ghi bảng

- Lưu ý học sinh cách tìm tập xác định của hàm số luỹ thừa y=x(

+ ( nguyên dương : D=R + :D=R 
+ ( không nguyên: D=

Tổng quát:Tìm tập

Sponsor Documents