giáo án tự chọn ngữ văn 7 đầy đủ giáo án Ngữ văn 7

  Đánh giá    Viết đánh giá
 4189       3161      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
h14utq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/25/2008 10:43:17 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.26 M
Lần xem
3161
Lần tải
4189
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
NS: 14/ 10 /2008
ND: 16/10/2008
Tiết :1
VĂN BẢN NHẬT DỤNG
I/Mục tiêu cần đạt
-Củng cố kiến thức về VBND.
-Nắm khái niệm, đề tài, chức năng, tính cập nhật.
II/Tài liệu bổ trợ :
-SGK
-Sách tham khảo.
III/ Nội Dung:
HĐ của GV và HS
Nội Dung


-VBnd có phải là khái niệm thể loại không ?
-Những đặc điểm chủ yếu cần lưu ý của khái niệm này là gì?
-Ở lớp 6 các em đã học các VBND nào?
( Cầu long biên chứng nhân lịch sử,Động phong nha,Bức thư của thủ lĩnh da đỏ)
-Giáo Viên giới thiệu các VBND ở chương trình NV 7? (Cổng trường mở ra,Cuộc chia tay …búp bê,mẹ tôi,ca huế trên sông Hương )
-Nhận xét về đề tài VBND?
-Chức năng của VBND?
-Em hiểu thế nào là nào về tính cập nhật?
1/ khái niệm VBND :
-Không phải là khái niệm thể loại
-Không chỉ kiều VB
-Chỉ đề cập đến chức năng,đề tài ,tính cặp nhật
2/Đề tài rất phong phú :
-Thiên nhiên ,môi trường ,VHgd,chính trị, thể thao, đạo đức nếp sống…
3/Chức năng :
Bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá…những vấn đề những hiện tượng, cuả đời sống con ngườivà xã hội:
3/Tính cập nhật:
Là tính thời sự kịp thời ,đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày ,cuộc sống hiện tại gắn với những vấn đề cơ bản của cộng đồng xã hội.


IV/Dặn dò :Học thuộc bài-chuẩn bị đọc lại bài” cổng trường mở ra”-nắm cách phân tích tâm trạng
Nhân vật.

Tiết 2
NS:14/10/20008 ND: 16/10/2008
TÂM TRẠNG NGƯỜI MẸ
TRONG VB “CỔNG TRƯỜNG MỞ RA”.
I/ /Mục tiêu cần đạt
-Bồi dưỡng tình cảm kính yêu mẹ
-Rèn cách phân tích tâm trạng.
II/Tài liệu bổ trợ :
-SGK
-Sách tham khảo
III/ Nội Dung:
HĐ của GV và HS
Nội Dung

-Tóm tắt vb” Cổng trường mở ra’’
-Vbviết về tâm trạng của ai?về việc gì ?
-Tâm trạng người mẹ và đứa con có gì khác nhau ?
-Hãy tường thuật lời tâm sự của người mẹ?Người mẹ đang tâm sự với ai ? Cách viết này có tác dụng gì ?
-Vậy tâm trạng nhân vật thường được biều hiện ntn ? (suy nghĩ ,hành động lời nói…)
-Qua hình ảnh người mẹ trong văn bản em có suy nghĩ gì về người mẹ VN nói chung?
-Em phải làm gì để tỏ lòng kính yêu mẹ.
1/ Tóm tắt VB:
VB viết về tâm trạng của người mẹ trong một đêm không ngủ trước ngày khai trường đầu tiên của con.
2/Phân tích tâm trạng của người mẹ:
-Mẹ: thao thức không ngủ suy nghĩ triền miên.
-Con:Thanh thản, nhẹ nhàng, vô tư.
-Mẹ đang nói với chính mình, tự ôn lại kỷ niệmcủa riêng mình ( khắc họa tâm tư tình cảm, những điều sâu thẳm khó nói bằng lời trực tiếp
*Bộc lộ tâm trạng .
3/Bồi dưỡng tình cảm kính yêu mẹ:

 IV/Củng cố dặn dò:
- Chuẩn bị” thái độ, tình cảm và suy nghĩ của người bố qua văn bản “Mẹ Tôi”
Tuần:2 Tiết:3-4
NS:9/9/2007 THÁI ĐỘ,TÌNH CẢM VÀ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA
NGƯỜI BỐ QUA VB “MẸ TÔI”
I /MĐYC: Bôì dưỡng tình cảm kính yêu bố
II/Tài liệu bổ trợ:
-SGK
III/Nội dung:
HĐ của GV và HS
Nội Dung

-Tại sao trong bức thư chủ yếu miêu tả thái độ tình cảm và những suy nghĩ của người bố mà nhan đề của VB là”Mẹ tôi”?
-Thái độ của bố như thế nào qua lời nói vô lễ của En-ri- cô ? Bố tức giận như vậy theo em có hợp lý không

 


Gi¸o ¸n tù chän Ng÷ v¨n 7

       NS: 14/ 10 /2008                         

       ND: 16/10/2008

Tieát :1

VAÊN BAÛN NHAÄT DUÏNG

I/Môc tiªu cÇn ®¹t

 -Cuûng coá kieán thöùc veà VBND.

 -Naém khaùi nieäm, ñeà taøi, chöùc naêng, tính caäp nhaät.

II/Taøi lieäu boå trôï :

   -SGK

 -Saùch tham khaûo.

III/ Noäi Dung:

 

 

HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi Dung

 

-VBnd coù phaûi laø khaùi nieäm theå loaïi khoâng ?

-Nhöõng ñaëc ñieåm chuû yeáu caàn löu yù cuûa khaùi nieäm naøy laø gì?

-ÔÛ lôùp 6 caùc em ñaõ hoïc caùc VBND naøo?

( Caàu long bieân chöùng nhaân lòch söû,Ñoäng phong nha,Böùc thö cuûa thuû  lónh da ñoû)

-Giaùo Vieân giôùi thieäu caùc VBND ôû chöông trình NV 7? (Coång tröôøng môû ra,Cuoäc chia tay …buùp beâ,meï toâi,ca hueá treân soâng Höông )

-Nhaän xeùt veà ñeà taøi VBND?

 

 

-Chöùc naêng cuûa VBND?

 

 

 

-Em hieåu theá naøo laø naøo veà tính caäp nhaät?

 

 

 

 

 

1/ khaùi nieäm VBND :

-Khoâng phaûi laø khaùi nieäm theå loaïi

-Khoâng chæ kieàu VB

-Chæ ñeà caäp ñeán chöùc naêng,ñeà taøi ,tính caëp nhaät

 

 

 

 

 

2/Ñeà taøi raát phong phuù :

-Thieân nhieân ,moâi tröôøng ,VHgd,chính trò, theå thao, ñaïo ñöùc neáp soáng…

3/Chöùc naêng :

Baøn luaän, thuyeát minh, töôøng thuaät, mieâu taû, ñaùnh giaù…nhöõng vaán ñeà nhöõng hieän töôïng, cuaû ñôøi soáng con ngöôøivaø xaõ hoäi:

 

3/Tính caäp nhaät:

Laø tính thôøi söï kòp thôøi ,ñaùp öùng yeâu caàu ñoøi hoûi cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy ,cuoäc soáng hieän taïi gaén vôùi nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa coäng ñoàng xaõ hoäi.

 

IV/Daën doø :Hoïc thuoäc baøi-chuaån bò ñoïc laïi baøi” coång tröôøng môû ra”-naém caùch phaân tích taâm traïng

Nhaân vaät.

 

 

 

1

NguyÔn H¶i Th­êng-Tr­êng THCS Qu¶ng L­u


Gi¸o ¸n tù chän Ng÷ v¨n 7

 

TiÕt 2  

      NS:14/10/20008                                                                                    ND: 16/10/2008             

 

TAÂM TRAÏNG NGÖÔØI MEÏ

TRONG VB “COÅNG TRÖÔØNG MÔÛ RA”.

I/ /Môc tiªu cÇn ®¹t

 

  -Boài döôõng tình caûm kính yeâu meï

  -Reøn caùch phaân tích taâm traïng.

II/Taøi lieäu boå trôï :

 -SGK

 -S¸ch tham kh¶o

III/ Noäi Dung:

 

HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi Dung

-Toùm taét vb” Coång tröôøng môû ra’’

-Vbvieát  veà taâm traïng cuûa ai?veà vieäc gì ?

 

 

 

-Taâm traïng ngöôøi meï vaø ñöùa con coù gì khaùc nhau ?

-Haõy töôøng thuaät lôøi taâm söï cuûa ngöôøi meï?Ngöôøi meï ñang taâm söï vôùi ai ? Caùch vieát naøy coù taùc duïng gì ?

 

-Vaäy taâm traïng nhaân vaät thöôøng ñöôïc bieàu hieän ntn ? (suy nghó ,haønh ñoäng lôøi noùi…)

 

-Qua hình aûnh ngöôøi meï trong vaên baûn em coù suy nghó gì veà ngöôøi meï VN noùi chung?

-Em phaûi laøm gì ñeå toû loøng kính yeâu meï.

1/ Toùm taét VB:

VB vieát veà taâm traïng cuûa ngöôøi meï trong moät ñeâm khoâng nguû tröôùc ngaøy khai tröôøng ñaàu tieân cuûa con.

 

2/Phaân tích taâm traïng cuûa ngöôøi meï:

-Meï: thao thöùc khoâng nguû suy nghó trieàn mieân.

-Con:Thanh thaûn, nheï nhaøng, voâ tö.

-Meï ñang noùi vôùi chính mình, töï oân laïi kyû nieämcuûa rieâng mình khaéc hoïa taâm tö tình caûm, nhöõng ñieàu saâu thaúm khoù noùi baèng lôøi tröïc tieáp 

*Boäc loä taâm traïng .

 

 

 

3/Boài döôõng tình caûm kính yeâu meï:

 

 

 IV/Cuûng coá daën doø:

 - Chuaån bò” thaùi ñoä, tình caûm vaø suy nghó cuûa ngöôøi boá qua vaên baûn “Meï Toâi”

1

NguyÔn H¶i Th­êng-Tr­êng THCS Qu¶ng L­u


Gi¸o ¸n tù chän Ng÷ v¨n 7

 

 

 

Tuaàn:2 Tieát:3-4

NS:9/9/2007              THAÙI ÑOÄ,TÌNH CAÛM VAØ NHÖÕNG SUY NGHÓ CUÛA

                                     NGÖÔØI BOÁ QUA VB “MEÏ TOÂI”

 

 

I /MÑYC: Boâì döôõng tình caûm kính yeâu boá

II/Taøi lieäu boå trôï:

-SGK

III/Noäi dung:

HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi Dung

 

-Taïi sao trong böùc thö chuû yeáu mieâu taû thaùi ñoä tình caûm vaø nhöõng suy nghó cuûa ngöôøi boá maø nhan ñeà cuûa VB laø”Meï toâi”?

 

 

 

 

 

 

-Thaùi ñoä cuûa boá nhö theá naøo qua lôøi noùi voâ leã cuûa En-ri- coâ ? Boá töùc giaän nhö vaäy theo em coù hôïp lyù khoâng ?

-Neáu em laø En-ri-coâ  sau khi lôõ lôøi vôùi meï thì em seõ laøm gì? Coù caàn boá nhaéc nhôû vaäy khoâng ?

-Theo em nguyeân nhaân saâu xa naøo khieán cho boá phaûi vieát thö cho En-ri coâ?( thöông con )

Taïi sao boá khoâng noùi thaúng vôùi En-ri-coâ maø p

haûi duøng hình thöùc vieát thö ?

 

 

-Em haõy lieân heä baûn thaân mình xem coù laàn naøo lôõ gaây ra moät söï vieäc khieán boá meï buoàn phieàn –haõy keå laïi söï vieäc ñoù?(HS thaûo luaän)

 

1/Tìm hieåu nhan ñeà VB:

-Nhan ñeà VB naøy do taùc giaû ñaët cho ñoaïn trích

-Ñieåm nhìn ôû ñaây xuaát phaùt töø ngöôì boá-qua caí nhìn cuûa ngöôøi Boá maø thaáy thaáy hình aûnh vaø phaåm chaát cuûa ngöôøi meï

-Ñieåm nhìn aáy moät maët laøm taêng tính khaùch quan cho söï vieäc vaø ñoái töôïng ñöôïc keå .Maët khaùc theå hieän ñöôïc tình caûm vaø thaùi ñoä cuûa ngöôøi keå.

2/Thaùi ñoä, tình caûm, suy nghó cuûa boá

-Thaùi ñoä buoàn baõ, töùc giaän.

  *Tình yeâu thöông con, mong muoán con phaûi bieát coâng lao cuûa boá meï.

-Vieäc boá vieát thö:

   +Tình caûm saâu saéc teá nhò vaø kín ñaùo nhieàu khi khoâng noùi tröïc tieáp ñöôïc.

  +Giöõ ñöôïc söï kín ñaùo teá nhò ,vöøa khoâng laøm ngöôøi maéc loãi maát loøng töï troïng

  *Ñaây chính laø baì hoïc veà caùch öùng xöû trong gia ñình vaø ngoaøi xaõ hoäi

3/ Lieân heä baûn thaân:

 

 

 

I/Veàà nhaø:Chuaån bò “ngöôøi keå,ngoâi keåtrong VB “Cuoäc chia tay…Buùp beâ”

1

NguyÔn H¶i Th­êng-Tr­êng THCS Qu¶ng L­u


Gi¸o ¸n tù chän Ng÷ v¨n 7

 

 

     Ngaøy soaïn:12/9/2007

Tieát:5-6      

  NGÖÔØI KEÅ,NGOÂI KEÅ TRONG VB:”CUOÄC CHIA TAY

   CUÛA NHÖÕNG CON BUÙP BEÂ

 

I/MÑYC:

-Cuõng coá veà ngöôøi keå,ngoâi keå trong VB.

-Bieát caùch duøng ngoâi keå trong caâu chuîeân.

II/Taøi lieäu boå trôï:

-SGK

III/ Noäi dung:

     HÑ cuûa GV vaøHS

Noäi Dung

-Ñoïc xong chuyeän em coù nhaän xeùt gì veà caùch keå chuyeän cuûa taùc giaû?

 

-Töø caùch keå chuyeän treân em deã nhaän ra nhöõng noäi dung vaán ñeà ñaêt ra trong truyeän nhö theá naøo? (phong phuù) Theå hieän ôû nhöõng phöông dieän naøo ?

 

 

-Neâu nhaän xeùt cuûa em veà truyeän ngaén naøy?

 

 

 

 

 

 

 

-Vieäc löïa choïn ngoâi keå thöù nhaát coù taùc duïng gì?

-Trong truyeän coù maáy caùch keå ? keå nhö vaäy coù taùc duïng gì?

1/Ñaùnh giaù veà caùch keå cuûa taùc giaû:

-Keå chaân thaät taïo söùc truyeàn caûm khaù maïnh khieán ngöôøi

ñoïc xuùc ñoäng

-Noäi dung vaán ñeà ñaët ra trong truyeän khaù phong phuù theå hieän caùc phöông dieän sau:

      + Pheâ phaùn nhöõng baäc cha meï thieáu traùch nhieäm vôùi con caùi

       +Ca ngôïi tình caûm nhaân haäu trong saùng,vò tha cuûa hai em beù chaúng may rôi vaøo hoaøn caûnh baát haïnh .

2/Coát truyeän vaø nhaân vaät, coù söï vieäc vaø chi tieát, coù môû ñaàu vaøkeát thuùc .

3/ Ngöôøi keå , ngoâi keå:

-Choïn ngoâi keå thöù nhaát giuùp taùc giaû theå hieän ñöôïc moät caùch saâu saéc nhöõng suy nghó tình caûm vaø taâm traïng nhaân vaät .

-Maët khaùc keå theo ngoâi naøy cuõng laøm taêng theâm tính chaân thöïc cuaû truyeän

-Do vaäy söùc thuyeát phuïc cuûa truyeän cao hôn.

4/Taùc duïng cuûa caùch keå chuyeän:

-Caùch keå baèng söï mieâu taû caûnh vaät xung quanh vaø caùch keåbaèng ngheä thuaät mieâu taû taâm lyù nhaân vaät cuûa taùc giaû.

-Lôøi keå chaân thaønh giaûn dò,phuø hôïp vôùi taâm traïngnhaân vaät neân coù söùc truyeàn caûm.

 

 

IV/Veà nhaø:Taäp toùm taét moät Vb ôû lôùp 6-7

1

NguyÔn H¶i Th­êng-Tr­êng THCS Qu¶ng L­u


Gi¸o ¸n tù chän Ng÷ v¨n 7

 

NS:20/9/2007

 

 Tieát :7 -8         

TAÄP TOÙM TAÉT MOÄT VB TÖÏ SÖÏ

I/MÑYC :

   Hoïc sinh reøn luyeän khaâu toùm taét ,keå moät VB töï söï

II/ Taøi lieäu boå trôï :SGK

III/ Noäi dung :

 

HÑ cuûa GV vaø HS

 Noäi Dung

-Theá naøo laø toùm taét VB moät VB töï söï ?

-Khi toùm taét caàn chuù yù ñeán nhöõng yeâu caàu gì ?

 

 

-Em haõy neâu caùc tình huoáng trong cuoäc soáng maø emthaáy caàn phaûi vaän duïng kyõ naêng toùm taét VB tuïu söï ?

GV :

+ Lôùp tröôûng baùo caùo vaéng taét cho coâgiaùo chuû nhieäm nghe veà moät hieän töôïng vi phaïm noäi qui cuûa lôùp mình ( söï vieäc gì ?ai vi phaïm ? haäu quaû ? )

+Ngöôøi ñi ñöøông keå laïi cho nhau nghe veà moät vuï tai naïn giao thoâng . ( söï vieäc xaûy ra ôû ñaâu ? nhö theá naøo? Ai ñuùng ,ai sai?....)

 

-Em coù theå neâu moät vaøi tieâu chuaån veà chaát löôïng cuûa VB töï söï ?

 

 

 

-HS coù theå thöïc haønh luyeän taäp toùm taét moät VB töï söï töï choïn .

 

 

I/Theá naøo laø toùm taét VB töï söï :

-Laø keå laïi moät coát truyeän ñeå ngöôøi ñoïc hieåu ñöôïc noäi dung cô baûn cuûa taùc phaåm aáy.

-Khi toùm taét caàn phaûi chuù yù:

+Phaûi caên cöù vaøo nhöõng yeáu toá quan troïng nhaát cuûa taùc phaåm laø: söï vieäc vaø nhaân vaät chính (hoaëc coát truyeän vaø nhaân vaät chính )

 +Coù theå xen keû caùc möùc ñoä,nhöõng yeáu toá boå trôï: caùc chi tieát, caùc nhaân vaät phuï ,mieâu taû bieåu caûm,nghò luaän ñoái thoïai,ñoäc thoïai vaø ñoäc thoïai noäi taâm

 

 

 

 

 

II/Chaát löôïng cuûa moät Vb töï söï thöôøng theå hieän ôû caùc tieâu chuaån sau :

-Ñaùp öùng ñuùng muïc ñích yeâu caàu caàn toùm taét

-Ñaûm baûo tính khaùch quan

-Baûo ñaûm tính hoøan chænh

-Baûo ñaûm tính caân ñoái

III/ Luyeän taäp toùm taét:HS toùm taétVB sau:

-OÂâng laõo ñaùnh caù vaø con caù vaøng

-Sôn tinh thuûy tinh

-Cuoäc chia tay cuûa nhöõng con buùp beâ

 

 

IV/Veà nhaø:-Taäp toùm taét moät vaøi VB

 -Chuaån bò” taùc duïng cuûa VBND

 

 

 

 

1

NguyÔn H¶i Th­êng-Tr­êng THCS Qu¶ng L­u


Gi¸o ¸n tù chän Ng÷ v¨n 7

Tuaàn :5                    TAÙC DUÏNG CUÛA VB NHAÄT DUÏNG

Tieát :9-10

NS:30/9/2007 I/MÑYC:Giuùp hs caûm nhaän ñö ôïc caùi hay qua VBND

 II/Taøi lieäu boå trôï : SGK 6,7

 III/Noäi dung :

HÑ cuûa Gvvaø HS

Noäi Dung

-Chöông trình 6-7 caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng VBND naøo? Em haõy keå teân?

-Noäi dung caùc VB naøy vieát veà vaán ñeà gì?

 

 

-Veà phöông dieän noäi dung VBND ñöa ra coù phuø hôïp vôùi löùa tuoåi caùc em khoâng ?

 

 

 

 

 

-Hoïc xongVBND em haõy cho bieátVBND mang laïi cho em lôïi ích gì ? em haõy laáy ví duï vaø phaân tích ví duï ñoù?

 

 

 

 

 

 

 

1/ Noäi dung caùc VBND:

-Lôùp 6:Vieát veà caùc di tích lòch söû,caùc danh lam thaéng caûnh ,thieân nhieân, moâi tröôøg

-Lôùp 7:vaán ñeà veà quyeàn treû em,nhaø tröôøng,vaên hoùa giaùo duïc .

* Veà phöông dieän noäi dung,ngoøai yeâu caàu chung veà tö töôûng ,söï phuø hôïp vôùi taâm lyù löùa tuoåi hoïc sinh trong saùng giaûn dò maø coøn laø söï caäp nhaät,gaén keát vôùi ñôøi soáng  ñöa HS trôû laïi vôùi nhöõng vaán ñeà

quen thuoäc vöøa nhö gaàn  guõi haøng ngaøy, vöøa coù yù nghóa laâu daøi,troïng ñaïi maø taát caû chuùng ta cuøng quan taâm höôùng tôùi

2/Taùc duïng cuûa VBND:

Hoïc VBNDkhoâng chæ ñeå môû roäng hieåu bieát toøan dieän maø coøn taïo ñieàu kieän tích cöïc ñeå thöïc hieän nguyeân taéc giuùp HS hoøa nhaäp vôùi cuoâïc soáng xaõ hoäi, ruùt ngaén khoûang caùch giöõa nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi

 

 

 

 

 

IV/ Daën doø: --Thuoäc baøi

 -Chuaån bò” caùc loïai ñaïi töø tieáng vieät”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

NguyÔn H¶i Th­êng-Tr­êng THCS Qu¶ng L­u


Gi¸o ¸n tù chän Ng÷ v¨n 7

 

 

Tuaàn :6  CAÙC LOÏAI ÑAÏI TÖØ TIEÁNG VIEÄT

Tieát:11

NS:6/10/2007 I/MÑYC:Cuõng coá töø loaïi

 II/Taøi lieäu boå trôï

                                             -Saùch baøi taäp

                                             -SGK

                                           III/Noäi dung:  

 

Hñ cuûa GV vaø HS

 

Noäi dung

 

-Nhaéc laïi ñaïi töø laø gì?

-Ñaïi töø coù maáy ñaëc ñieåm? ( HS chuù troïng 2 ñaëc ñieåm ñaàu )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-GV:Nguyeãn kim thaûn chia ñaïi töø thaønh ba loïai lôùn ( ñaïi theå töø,ñaïi vò töø,ñaïi töø nghi vaán)

-Cuoán ngöõ phaùp tieáng vieät UBKHXH chia ñaïi töø cuõng gaàn nhö treân

-Nguyeãn höõu Quyønh chia thaønh 6 loaïi:Ñaïi töø xöng hoâ,chæ ñònh söï vaät,ñaïi töø chæ ñònh khoâng gian thôøi gian, ñaïi töø chæ traïng thaùi,ñaïi töø chæ soá löôïng ,ñaïi töø ñeå hoûi

-Baây giôø em haõy veõ sô ñoà ñaõ hoïc?

1/Ñaëc ñieåm cuûa ñaïi töø :

-Ñaïi töø khoâng laøm teân goïi cho söï vaät,hoïat ñoäng,tính chaát soá löôïng … ñaïi töø troû söï vaät gì,hoïat ñoäng tính chaát gì,soá löôïng bao nhieâu laø thuôïc ngöõ caûnh.

- Ñaïi töø coù taùc duïng thay theá cho danh töø ,ñoäng töø,tính töø soá töø ñaõ ñöôïc noùi ñeán trong phaùt ngoân. Ñaïi töø thay theá choloïai töø naøo thì coù vai troø cuù phaùp gioáng nhö loïai töø ñoù.

Ví duï:Danh töø coù theå laøm chuû ngöõ ,ñònh ngöõ,boã ngöõ thì ñaïi töø thay theá cho danh töø cuõng coù theå ñoùng caùc vai troø ñoù.

-Ñaïi töø khoâng ñöùng laøm boä phaän trung taâm ñeå caáu taïo cuïm töø

Ví duï:Ñaïi töø troû ngöôøi,söï vaät nhö: toâi,maøy ,chuùng noù… khoâng coù caùc ñònh ngöõ nhö danh töø.

2/Caùc loïai ñaïi töø:

*Ñaïi töø ñeå troû:

 +Troû ngöôøi,söï vaät

 +Troû soá löôïng

 +Troû hoïat ñoäng ,tính chaát

*Ñaïi töø ñeå hoûi:

 +Hoûi ngöôøi,söï vaät

 +Hoûi soá löôïng

 +Hoûi veà hoaït ñoäng,tính chaát

 

 

 

 IV/Daën doø: chuaån bò”luyeän taäp veà ñaïi töø”

 

 

 

 

1

NguyÔn H¶i Th­êng-Tr­êng THCS Qu¶ng L­u


Gi¸o ¸n tù chän Ng÷ v¨n 7

 

 

 

Tuaàn:6              LUYEÄN TAÄP ÑAÏI TÖØ

Tieát:12

NS:9/10/2007 I/MÑYC:

 -Reøn kyû naêng hieåu vaø söû duïng ñaïi töø

 II/Taøi lieäu boå trôï:

 -SGK

 Saùch baøi taäp

 III/Noäi dung:

Hñcuûa GV vaø HS

Noäi dung

-HS nhaéc laïi caùc loaïi ñaïi töø ñaõ hoïc? Cho ví duï raønh maïch?

-Haõy tìm moät vaøi chæ töø maø emñaõ hoïc ôû lôùp 6?

(Ñaây ,ñoù, naøy ,kia,aáy, noï)

 

-GV ñöa ra yeâu caàu- HS thaûo luaän traû lôøi.

1/Noäi dung baøi hoïc

-Nhaéc laïi caùc loaïi ñaïi töø

-Phaân loaïi ñaïi töø vôùi chæ töø ôû lôùp 6

-HS coù yù thöùc duøng ñaïi töø xöng hoâ ñuùng chuaån möïc phuø hôïp vôùi vaên hoùa giao tieáp cuûa ngöôøi vieät

2/Luyeän taäp:

a/ Ñoái vôùi caùc baïn cuøng lôùp,cuøng löùa tuoåi neân xöng hoâ theá naøo cho lòch söï? Ôû tröôøng ôû lôùp em coù hieän töôïng xöng hoâ thieáu lòch söï khoâng ? neân öùng xöû theá naøo vôùi hieän töôïng ñoù.

( HS thaûo luaän töï do)

b/Em haõy so saùnh so saùnh söï khaùc nhau veà soá löông vaø yù nghóa bieåu caûm giöõa töø xöng hoâ tieáng vieät vôùi ñaïi töø xöng hoâ trong ngoaïi ngöõ maø em hoïc(tieáng anh, tieáng trung quoác, tieáng nga )

                      Giaûi:

Ñaïi töø xöng hoâ trong tieáng anh, phaùp, nga,trung quoác ít hôn töø xöng hoâ trong tieáng vieät vaø noùi chung laø coù tính chaát trung tính, khoâng mang yù nghóabieåu caûm

 

V. Daën doø:

-Chuaån bò “cô cheá taïo nghóa cuûa töø laùy tieáng vieät”

 

 

 

 

 

 

 

 

1

NguyÔn H¶i Th­êng-Tr­êng THCS Qu¶ng L­u


Gi¸o ¸n tù chän Ng÷ v¨n 7

 

 

 

 

 

Tuaàn:7-Tieát:13   CÔ CHEÁ TAÏO NGHÓA CUÛA TÖØ LAÙY TIEÁNG VIEÄT

NS:14/10/2007

 

 I/ MÑYC:Hieåu vaø cuõng coá caùc cô cheá taïo nghóa cuûa töø

 II/Taøi lieäu boå trôï: SGK

 III/Noäi dung:

 

      HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi Dung

 

-HS nhaéc laïi caùc loaïi töø laùy? Cho ví duï moãi loaïi.

-Em hieåu theá naøo laø cô cheá taïo nghóa cuûa töø laùy? Neâu caùc ñieåm caàn chuù yù?

 

GV:Ñoái vôùi moãi loaïi töø laùy, ngoaøi vieäc tim hieåu caáu taïo coøn phaûi tìm hieåu yù nghóa cuûa noù nhöng nghóa cuûa töø laùy raát roäng vaø raát phong phuù.

Döa vaøo cô cheá taïo nghóa cuûa töø laùy.

1/Caùc loaïi töø laùy:

-Töø laùy toaøn boä

-Töø laùy boä phaän

2/Cô cheá taïo nghóa cuûa töø laùy:

Caàn chuù yù caùc ñieåm sau:

-Coù caùc töø laùy taïo nghóa döïa vaøo söï moâ phoûng aâm thanh nhö: ha haû,oa oa ,tích taéc,gaâu gaâu…

-Coù caùc töø laùy taïo nghóa döïa vaøo ñaëc tính aâm thanh cuûa vaàn

Chaúng haïn :Nhoùm töø laùy:lí nhí,li ti,ti hí…Taïo nghóa döïa vaøo khuoân vaàn coù nguyeân aâm I laø nguyeân aâm coù ñoä môû nhoû nhaát, aâm löôïng nhoû nhaát,bieåu thò tính chaát nhoû beù,nhoû nheï veà aâm thanh ,hình daùng.

Traùi laïi:Ha haû,ra raû,sa saû,laõ chaõ…laïi taïo nghóa döïa vaøo khuoân vaàn coù nguyeân aâm a laø nguyeân aâm coù ñoä môû to nhaát,aâm löôïng lôùn nhaát,bieåu thò tính chaát to lôùn maïnh meõ cuûa aâm thanh hoaït ñoäng

-Tröôøng hôïp töø laùy coù tieáng goác thì töø laùy taïo nghóa baèng caùch döïa vaøo nghóa cuûa tieáng goác vöøa döïa vaøo söï hoøa phoái aâm thanh giöõa caùc tieáng taïo neân noù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

NguyÔn H¶i Th­êng-Tr­êng THCS Qu¶ng L­u


Gi¸o ¸n tù chän Ng÷ v¨n 7

 

 

 

IV/Daën doø: Chuaån bò luyeän taäp tieát sau.

 

 

 

Tuaàn :7-Tieát:14                      LUYEÄN TAÄP TÖØ LAÙY

NS:16/10/2007

                 I/MÑYC:-Reøn kyû naêng nhaän bieát töø laùy

 -Phaân bieät hai loaïi töø laùy ñaõ hoïc

 

 II/Taøi lieäu boå trôï:-SGK

 -SBT 

 III/Noäi dung:

HÑ cuûa GV vaø HS

            Noäi dung

-HS naém khaùi nieäm vaø phaân loaïi töø laùy ?

 

-Caùc töø treân coù phaûi laø töø laùy khoâng? Vì sao?

 

 

- Cho HS ñaët caâu vôùi caùc töø ñaõ cho?

 

 

1/Noäi dung:

-Naém laïi khaùi nieäm vaø phaân loaïi töø laùy

2/ Luyeän taäp:

    a/Caùc töø: Maùu muû ,raâu ria,töôi toát,deûo dai,töôi cöôøi ,ñoâng ñ

uû,quanh quaån…laø töø laùy hay töø gheùp?

-Ñaây laø töø gheùp ñaúng laäp coù caùc tieáng gioáng nhau veà phuï aâm ñaàu vaø vaàn.

      b/Ñaët caâu:

   -Coâ aáy coù thaân hình nhoû nhaén.

   -Chuyeän aáy nhoû nhaët ñöøng ñeå yù tôùi.

1

NguyÔn H¶i Th­êng-Tr­êng THCS Qu¶ng L­u


Gi¸o ¸n tù chän Ng÷ v¨n 7

 

 

 

-Hslaøm btaäp 3

   -Lan aên nhoû nheû töøng mieáng.

   -Con ngöôì aáy raát nhoû nhen

   -Moùn tieàn nhoû nhoi naøy em coù theå giuùp caùc baïn hoïc sinh ngheøo.

      c/Caùc tieáng chuøa (trong chuøa chieàn), neâ(trong no neâ),rôùt(trong rôi rôùt),haønh (trong hoïc haønh) coù nghóa laø gì?

    -Caùc töø:Chieàn,neâ,rôùt,haønh-coù nghóa gaàn nhö nghóa caùc tieáng ñi keøm vôùi noù

         +chieàn: chuøa(ngheä tónh)

         +ñaày:caên

         +rôùt:rôi

         +haønh :laøm

Vaäy noù laø caùc töø laùy.

 

 

 IV/Daën doø:Chuaån bò” phaân bieät töø laùy vaø töø gheùp”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:8-Tieát:15,16 PHAÂN BIEÄT TÖØ LAÙY VAØ TÖØ GHEÙP

 

NS:20/10/2007        I/MÑYC: Giuùp HS bieát nhaän dieân cuï theå vaø phaân bieät rach roøi hai loaïi treân

 II/Taøi lieäu boå trôï:SGK

 III/Noäi dung:

        HÑ cuûa GV vaø HS

                Noäi dung

Caên cöù vaøo lyù thuyeát ñaõ hoïc haõy phaân bieät tö laùy vaø töø gheùp?  

 

(GV chia baûng thaønh hai phaàncho HS phaân bieät roõ hôn)

 

 

 

 

+phaân loaïi

 

1/ Phaân bieät töø laùy vaø töø gheùp

    a/Töø laùy:Ñoù laø nhöõng töø phöùc coù söï hoøa phoái aâm thanh(coù giaù trò bieåu tröng hoùa)

Ví duï:Nhaáp nhoâ,ño ñoû.

   -Töø laùy coù 2loaïi:töø laùy toaøn boä vaø töø laùy boä phaän

   -Nghóa cuûa töø laùy:Ñöôïc taïo thaønh nhôø ñaëc ñieåm aâm thanh giöõa caùc tieáng-trong tröôøng hôïp tö laùy coù tieáng coù nghóa laøm goác(tieáng goác) thì nghóa cuûa töø laùy coù theå coù nhöõng saéc thaùi rieâng so vô í tieáng goác nhö saéc thaùi bieåu caûm,saéc thaùi giaûm nheï hoaëc nhaán maïnh.

    b/Töø gheùp:Ñoù laø nhöõng töø phöùc ñöôïc taïo ra baèng caùch gheùp caùc tieáng coù quan heä vôùi nhau veà nghóa

 

1

NguyÔn H¶i Th­êng-Tr­êng THCS Qu¶ng L­u

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

giao-an-tu-chon-ngu-van-7-day-du.doc[0.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)