Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng doc

Gi¸o ¸n tù chän Ng÷ v¨n 7

       NS: 14/ 10 /2008                         

       ND: 16/10/2008

Tieát :1

VAÊN BAÛN NHAÄT DUÏNG

I/Môc tiªu cÇn ®¹t

 -Cuûng coá kieán thöùc veà VBND.

 -Naém khaùi nieäm, ñeà taøi, chöùc naêng, tính caäp nhaät.

II/Taøi lieäu boå trôï :

   -SGK

 -Saùch tham khaûo.

III/ Noäi Dung:

 

 

HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi Dung

 

-VBnd coù phaûi laø khaùi nieäm theå loaïi khoâng ?

-Nhöõng ñaëc ñieåm chuû yeáu caàn löu yù cuûa khaùi nieäm naøy laø gì?

-ÔÛ lôùp 6 caùc em ñaõ hoïc caùc VBND naøo?

( Caàu long bieân chöùng nhaân lòch söû,Ñoäng phong nha,Böùc thö cuûa thuû  lónh da ñoû)

-Giaùo Vieân giôùi thieäu caùc VBND ôû chöông trình NV 7? (Coång tröôøng môû ra,Cuoäc chia tay …buùp beâ,meï toâi,ca hueá treân soâng Höông )

-Nhaän xeùt veà ñeà taøi VBND?

 

 

-Chöùc naêng cuûa VBND?

 

 

 

-Em hieåu theá naøo laø naøo veà tính caäp nhaät?

 

 

 

 

 

1/ khaùi nieäm VBND :

-Khoâng phaûi laø khaùi nieäm theå loaïi

-Khoâng chæ kieàu VB

-Chæ ñeà caäp ñeán chöùc naêng,ñeà taøi ,tính caëp nhaät

 

 

 

 

 

2/Ñeà taøi raát phong phuù :

-Thieân nhieân ,moâi tröôøng ,VHgd,chính trò, theå thao, ñaïo ñöùc neáp soáng…

3/Chöùc naêng :

Baøn luaän, thuyeát minh, töôøng thuaät, mieâu taû, ñaùnh giaù…nhöõng vaán ñeà nhöõng hieän töôïng, cuaû ñôøi soáng con ngöôøivaø xaõ hoäi:

 

3/Tính caäp nhaät:

Laø tính thôøi söï kòp thôøi ,ñaùp öùng yeâu caàu ñoøi hoûi cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy ,cuoäc soáng hieän taïi gaén vôùi nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa coäng ñoàng xaõ hoäi.

 

IV/Daën doø :Hoïc thuoäc baøi-chuaån bò ñoïc laïi baøi” coång tröôøng môû ra”-naém caùch phaân tích taâm traïng

Nhaân vaät.

 

 

 

 

TiÕt 2  

      NS:14/10/20008                                                                                    ND: 16/10/2008             

 

TAÂM TRAÏNG NGÖÔØI MEÏ

TRONG VB “COÅNG TRÖÔØNG MÔÛ RA”.

I/ /Môc tiªu cÇn ®¹t

 

  -Boài döôõng tình caûm kính yeâu meï

  -Reøn caùch phaân tích taâm traïng.

II/Taøi lieäu boå trôï :

 -SGK

 -S¸ch tham kh¶o

III/ Noäi Dung:

 

HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi Dung

-Toùm taét vb” Coång tröôøng môû ra’’

-Vbvieát  veà taâm traïng cuûa ai?veà vieäc gì ?

 

 

 

-Taâm traïng ngöôøi meï vaø ñöùa con coù gì khaùc nhau ?

-Haõy töôøng thuaät lôøi taâm söï cuûa ngöôøi meï?Ngöôøi meï ñang taâm söï vôùi ai ? Caùch vieát naøy coù taùc duïng gì ?

 

-Vaäy taâm traïng nhaân vaät thöôøng ñöôïc bieàu hieän ntn ? (suy nghó ,haønh ñoäng lôøi noùi…)

 

-Qua hình aûnh ngöôøi meï trong vaên baûn em coù suy nghó gì veà ngöôøi meï VN noùi chung?

-Em phaûi laøm gì ñeå toû loøng kính yeâu meï.

1/ Toùm taét VB:

VB vieát veà taâm traïng cuûa ngöôøi meï trong moät ñeâm khoâng nguû tröôùc ngaøy khai tröôøng ñaàu tieân cuûa con.

 

2/Phaân tích taâm traïng cuûa ngöôøi meï:

-Meï: thao thöùc khoâng nguû suy nghó trieàn mieân.

-Con:Thanh thaûn, nheï nhaøng, voâ tö.

-Meï ñang noùi vôùi chính mình, töï oân laïi kyû nieämcuûa rieâng mình khaéc hoïa taâm tö tình caûm, nhöõng ñieàu saâu thaúm khoù noùi baèng lôøi tröïc tieáp 

*Boäc loä taâm traïng .

 

 

 

3/Boài döôõng tình caûm kính yeâu meï:

 

 

 IV/Cuûng coá daën doø:

 - Chuaån bò” thaùi ñoä, tình caûm vaø suy nghó cuûa ngöôøi boá qua vaên baûn “Meï Toâi”

 

 

 

Tuaàn:2 Tieát:3-4

NS:9/9/2007              THAÙI ÑOÄ,TÌNH CAÛM VAØ NHÖÕNG SUY NGHÓ CUÛA

                                     NGÖÔØI BOÁ QUA VB “MEÏ TOÂI”

 

 

I /MÑYC: Boâì döôõng tình caûm kính yeâu boá

II/Taøi lieäu boå trôï:

-SGK

III/Noäi dung:

HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi Dung

 

-Taïi sao trong böùc thö chuû yeáu mieâu taû thaùi ñoä tình caûm vaø nhöõng suy nghó cuûa ngöôøi boá maø nhan ñeà cuûa VB laø”Meï toâi”?

 

 

 

 

 

 

-Thaùi ñoä cuûa boá nhö theá naøo qua lôøi noùi voâ leã cuûa En-ri- coâ ? Boá töùc giaän nhö vaäy theo em coù hôïp lyù khoâng ?

-Neáu em laø En-ri-coâ  sau khi lôõ lôøi vôùi meï thì em seõ laøm gì? Coù caàn boá nhaéc nhôû vaäy khoâng ?

-Theo em nguyeân nhaân saâu xa naøo khieán cho boá phaûi vieát thö cho En-ri coâ?( thöông con )

Taïi sao boá khoâng noùi thaúng vôùi En-ri-coâ maø p

haûi duøng hình thöùc vieát thö ?

 

 

-Em haõy lieân heä baûn thaân mình xem coù laàn naøo lôõ gaây ra moät söï vieäc khieán boá meï buoàn phieàn –haõy keå laïi söï vieäc ñoù?(HS thaûo luaän)

 

1/Tìm hieåu nhan ñeà VB:

-Nhan ñeà VB naøy do taùc giaû ñaët cho ñoaïn trích

-Ñieåm nhìn ôû ñaây xuaát phaùt töø ngöôì boá-qua caí nhìn cuûa ngöôøi Boá maø thaáy thaáy hình aûnh vaø phaåm chaát cuûa ngöôøi meï

-Ñieåm nhìn aáy moät maët laøm taêng tính khaùch quan cho söï vieäc vaø ñoái töôïng ñöôïc keå .Maët khaùc theå hieän ñöôïc tình caûm vaø thaùi ñoä cuûa ngöôøi keå.

2/Thaùi ñoä, tình caûm, suy nghó cuûa boá

-Thaùi ñoä buoàn baõ, töùc giaän.

  *Tình yeâu thöông con, mong muoán con phaûi bieát coâng lao cuûa boá meï.

-Vieäc boá vieát thö:

   +Tình caûm saâu saéc teá nhò vaø kín ñaùo nhieàu khi khoâng noùi tröïc tieáp ñöôïc.

  +Giöõ ñöôïc söï kín ñaùo teá nhò ,vöøa khoâng laøm ngöôøi maéc loãi maát loøng töï troïng

  *Ñaây chính laø baì hoïc veà caùch öùng xöû trong gia ñình vaø ngoaøi xaõ hoäi

3/ Lieân heä baûn thaân:

 

 

 

I/Veàà nhaø:Chuaån bò “ngöôøi keå,ngoâi keåtrong VB “Cuoäc chia tay…Buùp beâ”

 

 

     Ngaøy soaïn:12/9/2007

Tieát:5-6      

  NGÖÔØI KEÅ,NGOÂI KEÅ TRONG VB:”CUOÄC CHIA TAY

   CUÛA NHÖÕNG CON BUÙP BEÂ

 

I/MÑYC:

-Cuõng coá veà ngöôøi keå,ngoâi keå trong VB.

-Bieát caùch duøng ngoâi keå trong caâu chuîeân.

II/Taøi lieäu boå trôï:

-SGK

III/ Noäi dung:

     HÑ cuûa GV vaøHS

Noäi Dung

-Ñoïc xong chuyeän em coù nhaän xeùt gì veà caùch keå chuyeän cuûa taùc giaû?

 

-Töø caùch keå chuyeän treân em deã nhaän ra nhöõng noäi dung vaán ñeà ñaêt ra trong truyeän nhö theá naøo? (phong phuù) Theå hieän ôû nhöõng phöông dieän naøo ?

 

 

-Neâu nhaän xeùt cuûa em veà truyeän ngaén naøy?

 

 

 

 

 

 

 

-Vieäc löïa choïn ngoâi keå thöù nhaát coù taùc duïng gì?

-Trong truyeän coù maáy caùch keå ? keå nhö vaäy coù taùc duïng gì?

1/Ñaùnh giaù veà caùch keå cuûa taùc giaû:

-Keå chaân thaät taïo söùc truyeàn caûm khaù maïnh khieán ngöôøi

ñoïc xuùc ñoäng

-Noäi dung vaán ñeà ñaët ra trong truyeän khaù phong phuù theå hieän caùc phöông dieän sau:

      + Pheâ phaùn nhöõng baäc cha meï thieáu traùch nhieäm vôùi con caùi

       +Ca ngôïi tình caûm nhaân haäu trong saùng,vò tha cuûa hai em beù chaúng may rôi vaøo hoaøn caûnh baát haïnh .

2/Coát truyeän vaø nhaân vaät, coù söï vieäc vaø chi tieát, coù môû ñaàu vaøkeát thuùc .

3/ Ngöôøi keå , ngoâi keå:

-Choïn ngoâi keå thöù nhaát giuùp taùc giaû theå hieän ñöôïc moät caùch saâu saéc nhöõng suy nghó tình caûm vaø taâm traïng nhaân vaät .

-Maët khaùc keå theo ngoâi naøy cuõng laøm taêng theâm tính chaân thöïc cuaû truyeän

-Do vaäy söùc thuyeát phuïc cuûa truyeän cao hôn.

4/Taùc duïng cuûa caùch keå chuyeän:

-Caùch keå baèng söï mieâu taû caûnh vaät xung quanh vaø caùch keåbaèng ngheä thuaät mieâu taû taâm lyù nhaân vaät cuûa taùc giaû.

-Lôøi keå chaân thaønh giaûn dò,phuø hôïp vôùi taâm traïngnhaân vaät neân coù söùc truyeàn caûm.

 

 

IV/Veà nhaø:Taäp toùm taét moät Vb ôû lôùp 6-7

 

 

NS:20/9/2007

 

 Tieát :7 -8         

TAÄP TOÙM TAÉT MOÄT VB TÖÏ SÖÏ

I/MÑYC :

   Hoïc sinh reøn luyeän khaâu toùm taét ,keå moät VB töï söï

II/ Taøi lieäu boå trôï :SGK

III/ Noäi dung :

 

HÑ cuûa GV vaø HS

 Noäi Dung

-Theá naøo laø toùm taét VB moät VB töï söï ?

-Khi toùm taét caàn chuù yù ñeán nhöõng yeâu caàu gì ?

 

 

-Em haõy neâu caùc tình huoáng trong cuoäc soáng maø emthaáy caàn phaûi vaän duïng kyõ naêng toùm taét VB tuïu söï ?

GV :

+ Lôùp tröôûng baùo caùo vaéng taét cho coâgiaùo chuû nhieäm nghe veà moät hieän töôïng vi phaïm noäi qui cuûa lôùp mình ( söï vieäc gì ?ai vi phaïm ? haäu quaû ? )

+Ngöôøi ñi ñöøông keå laïi cho nhau nghe veà moät vuï tai naïn giao thoâng . ( söï vieäc xaûy ra ôû ñaâu ? nhö theá naøo? Ai ñuùng ,ai sai?....)

 

-Em coù theå neâu moät vaøi tieâu chuaån veà chaát löôïng cuûa VB töï söï ?

 

 

 

-HS coù theå thöïc haønh luyeän taäp toùm taét moät VB töï söï töï choïn .

 

 

I/Theá naøo laø toùm taét VB töï söï :

-Laø keå laïi moät coát truyeän ñeå ngöôøi ñoïc hieåu ñöôïc noäi dung cô baûn cuûa taùc phaåm aáy.

-Khi toùm taét caàn phaûi chuù yù:

+Phaûi caên cöù vaøo nhöõng yeáu toá quan troïng nhaát cuûa taùc phaåm laø: söï vieäc vaø nhaân vaät chính (hoaëc coát truyeän vaø nhaân vaät chính )

 +Coù theå xen keû caùc möùc ñoä,nhöõng yeáu toá boå trôï: caùc chi tieát, caùc nhaân vaät phuï ,mieâu taû bieåu caûm,nghò luaän ñoái thoïai,ñoäc thoïai vaø ñoäc thoïai noäi taâm

 

 

 

 

 

II/Chaát löôïng cuûa moät Vb töï söï thöôøng theå hieän ôû caùc tieâu chuaån sau :

-Ñaùp öùng ñuùng muïc ñích yeâu caàu caàn toùm taét

-Ñaûm baûo tính khaùch quan

-Baûo ñaûm tính hoøan chænh

-Baûo ñaûm tính caân ñoái

III/ Luyeän taäp toùm taét:HS toùm taétVB sau:

-OÂâng laõo ñaùnh caù vaø con caù vaøng

-Sôn tinh thuûy tinh

-Cuoäc chia tay cuûa nhöõng con buùp beâ

 

 

IV/Veà nhaø:-Taäp toùm taét moät vaøi VB

 -Chuaån bò” taùc duïng cuûa VBND

 

 

 

 

 

Tuaàn :5                    TAÙC DUÏNG CUÛA VB NHAÄT DUÏNG

Tieát :9-10

NS:30/9/2007 I/MÑYC:Giuùp hs caûm nhaän ñö ôïc caùi hay qua VBND

 II/Taøi lieäu boå trôï : SGK 6,7

 III/Noäi dung :

HÑ cuûa Gvvaø HS

Noäi Dung

-Chöông trình 6-7 caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng VBND naøo? Em haõy keå teân?

-Noäi dung caùc VB naøy vieát veà vaán ñeà gì?

 

 

-Veà phöông dieän noäi dung VBND ñöa ra coù phuø hôïp vôùi löùa tuoåi caùc em khoâng ?

 

 

 

 

 

-Hoïc xongVBND em haõy cho bieátVBND mang laïi cho em lôïi ích gì ? em haõy laáy ví duï vaø phaân tích ví duï ñoù?

 

 

 

 

 

 

 

1/ Noäi dung caùc VBND:

-Lôùp 6:Vieát veà caùc di tích lòch söû,caùc danh lam thaéng caûnh ,thieân nhieân, moâi tröôøg

-Lôùp 7:vaán ñeà veà quyeàn treû em,nhaø tröôøng,vaên hoùa giaùo duïc .

* Veà phöông dieän noäi dung,ngoøai yeâu caàu chung veà tö töôûng ,söï phuø hôïp vôùi taâm lyù löùa tuoåi hoïc sinh trong saùng giaûn dò maø coøn laø söï caäp nhaät,gaén keát vôùi ñôøi soáng  ñöa HS trôû laïi vôùi nhöõng vaán ñeà

quen thuoäc vöøa nhö gaàn  guõi haøng ngaøy, vöøa coù yù nghóa laâu daøi,troïng ñaïi maø taát caû chuùng ta cuøng quan taâm höôùng tôùi

2/Taùc duïng cuûa VBND:

Hoïc VBNDkhoâng chæ ñeå môû roäng hieåu bieát toøan dieän maø coøn taïo ñieàu kieän tích cöïc ñeå thöïc hieän nguyeân taéc giuùp HS hoøa nhaäp vôùi cuoâïc soáng xaõ hoäi, ruùt ngaén khoûang caùch giöõa nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi

 

 

 

 

 

IV/ Daën doø: --Thuoäc baøi

 -Chuaån bò” caùc loïai ñaïi töø tieáng vieät”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn :6  CAÙC LOÏAI ÑAÏI TÖØ TIEÁNG VIEÄT

Tieát:11

NS:6/10/2007 I/MÑYC:Cuõng coá töø loaïi

 II/Taøi lieäu boå trôï

                                             -Saùch baøi taäp

                                             -SGK

                                           III/Noäi dung:  

 

Hñ cuûa GV vaø HS

 

Noäi dung

 

-Nhaéc laïi ñaïi töø laø gì?

-Ñaïi töø coù maáy ñaëc ñieåm? ( HS chuù troïng 2 ñaëc ñieåm ñaàu )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-GV:Nguyeãn kim thaûn chia ñaïi töø thaønh ba loïai lôùn ( ñaïi theå töø,ñaïi vò töø,ñaïi töø nghi vaán)

-Cuoán ngöõ phaùp tieáng vieät UBKHXH chia ñaïi töø cuõng gaàn nhö treân

-Nguyeãn höõu Quyønh chia thaønh 6 loaïi:Ñaïi töø xöng hoâ,chæ ñònh söï vaät,ñaïi töø chæ ñònh khoâng gian thôøi gian, ñaïi töø chæ traïng thaùi,ñaïi töø chæ soá löôïng ,ñaïi töø ñeå hoûi

-Baây giôø em haõy veõ sô ñoà ñaõ hoïc?

1/Ñaëc ñieåm cuûa ñaïi töø :

-Ñaïi töø khoâng laøm teân goïi cho söï vaät,hoïat ñoäng,tính chaát soá löôïng … ñaïi töø troû söï vaät gì,hoïat ñoäng tính chaát gì,soá löôïng bao nhieâu laø thuôïc ngöõ caûnh.

- Ñaïi töø coù taùc duïng thay theá cho danh töø ,ñoäng töø,tính töø soá töø ñaõ ñöôïc noùi ñeán trong phaùt ngoân. Ñaïi töø thay theá choloïai töø naøo thì coù vai troø cuù phaùp gioáng nhö loïai töø ñoù.

Ví duï:Danh töø coù theå laøm chuû ngöõ ,ñònh ngöõ,boã ngöõ thì ñaïi töø thay theá cho danh töø cuõng coù theå ñoùng caùc vai troø ñoù.

-Ñaïi töø khoâng ñöùng laøm boä phaän trung taâm ñeå caáu taïo cuïm töø

Ví duï:Ñaïi töø troû ngöôøi,söï vaät nhö: toâi,maøy ,chuùng noù… khoâng coù caùc ñònh ngöõ nhö danh töø.

2/Caùc loïai ñaïi töø:

*Ñaïi töø ñeå troû:

 +Troû ngöôøi,söï vaät

 +Troû soá löôïng

 +Troû hoïat ñoäng ,tính chaát

*Ñaïi töø ñeå hoûi:

 +Hoûi ngöôøi,söï vaät

 +Hoûi soá löôïng

 +Hoûi veà hoaït ñoäng,tính chaát

 

 

 

 IV/Daën doø: chuaån bò”luyeän taäp veà ñaïi töø”

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:6              LUYEÄN TAÄP ÑAÏI TÖØ

Tieát:12

NS:9/10/2007 I/MÑYC:

 -Reøn kyû naêng hieåu vaø söû duïng ñaïi töø

 II/Taøi lieäu boå trôï:

 -SGK

 Saùch baøi taäp

 III/Noäi dung:

Hñcuûa GV vaø HS

Noäi dung

-HS nhaéc laïi caùc loaïi ñaïi töø ñaõ hoïc? Cho ví duï raønh maïch?

-Haõy tìm moät vaøi chæ töø maø emñaõ hoïc ôû lôùp 6?

(Ñaây ,ñoù, naøy ,kia,aáy, noï)

 

-GV ñöa ra yeâu caàu- HS thaûo luaän traû lôøi.

1/Noäi dung baøi hoïc

-Nhaéc laïi caùc loaïi ñaïi töø

-Phaân loaïi ñaïi töø vôùi chæ töø ôû lôùp 6

-HS coù yù thöùc duøng ñaïi töø xöng hoâ ñuùng chuaån möïc phuø hôïp vôùi vaên hoùa giao tieáp cuûa ngöôøi vieät

2/Luyeän taäp:

a/ Ñoái vôùi caùc baïn cuøng lôùp,cuøng löùa tuoåi neân xöng hoâ theá naøo cho lòch söï? Ôû tröôøng ôû lôùp em coù hieän töôïng xöng hoâ thieáu lòch söï khoâng ? neân öùng xöû theá naøo vôùi hieän töôïng ñoù.

( HS thaûo luaän töï do)

b/Em haõy so saùnh so saùnh söï khaùc nhau veà soá löông vaø yù nghóa bieåu caûm giöõa töø xöng hoâ tieáng vieät vôùi ñaïi töø xöng hoâ trong ngoaïi ngöõ maø em hoïc(tieáng anh, tieáng trung quoác, tieáng nga )

                      Giaûi:

Ñaïi töø xöng hoâ trong tieáng anh, phaùp, nga,trung quoác ít hôn töø xöng hoâ trong tieáng vieät vaø noùi chung laø coù tính chaát trung tính, khoâng mang yù nghóabieåu caûm

 

V. Daën doø:

-Chuaån bò “cô cheá taïo nghóa cuûa töø laùy tieáng vieät”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:7-Tieát:13   CÔ CHEÁ TAÏO NGHÓA CUÛA TÖØ LAÙY TIEÁNG VIEÄT

NS:14/10/2007

 

 I/ MÑYC:Hieåu vaø cuõng coá caùc cô cheá taïo nghóa cuûa töø

 II/Taøi lieäu boå trôï: SGK

 III/Noäi dung:

 

      HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi Dung

 

-HS nhaéc laïi caùc loaïi töø laùy? Cho ví duï moãi loaïi.

-Em hieåu theá naøo laø cô cheá taïo nghóa cuûa töø laùy? Neâu caùc ñieåm caàn chuù yù?

 

GV:Ñoái vôùi moãi loaïi töø laùy, ngoaøi vieäc tim hieåu caáu taïo coøn phaûi tìm hieåu yù nghóa cuûa noù nhöng nghóa cuûa töø laùy raát roäng vaø raát phong phuù.

Döa vaøo cô cheá taïo nghóa cuûa töø laùy.

1/Caùc loaïi töø laùy:

-Töø laùy toaøn boä

-Töø laùy boä phaän

2/Cô cheá taïo nghóa cuûa töø laùy:

Caàn chuù yù caùc ñieåm sau:

-Coù caùc töø laùy taïo nghóa döïa vaøo söï moâ phoûng aâm thanh nhö: ha haû,oa oa ,tích taéc,gaâu gaâu…

-Coù caùc töø laùy taïo nghóa döïa vaøo ñaëc tính aâm thanh cuûa vaàn

Chaúng haïn :Nhoùm töø laùy:lí nhí,li ti,ti hí…Taïo nghóa döïa vaøo khuoân vaàn coù nguyeân aâm I laø nguyeân aâm coù ñoä môû nhoû nhaát, aâm löôïng nhoû nhaát,bieåu thò tính chaát nhoû beù,nhoû nheï veà aâm thanh ,hình daùng.

Traùi laïi:Ha haû,ra raû,sa saû,laõ chaõ…laïi taïo nghóa döïa vaøo khuoân vaàn coù nguyeân aâm a laø nguyeân aâm coù ñoä môû to nhaát,aâm löôïng lôùn nhaát,bieåu thò tính chaát to lôùn maïnh meõ cuûa aâm thanh hoaït ñoäng

-Tröôøng hôïp töø laùy coù tieáng goác thì töø laùy taïo nghóa baèng caùch döïa vaøo nghóa cuûa tieáng goác vöøa döïa vaøo söï hoøa phoái aâm thanh giöõa caùc tieáng taïo neân noù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/Daën doø: Chuaån bò luyeän taäp tieát sau.

 

 

 

Tuaàn :7-Tieát:14                      LUYEÄN TAÄP TÖØ LAÙY

NS:16/10/2007

                 I/MÑYC:-Reøn kyû naêng nhaän bieát töø laùy

 -Phaân bieät hai loaïi töø laùy ñaõ hoïc

 

 II/Taøi lieäu boå trôï:-SGK

 -SBT 

 III/Noäi dung:

HÑ cuûa GV vaø HS

            Noäi dung

-HS naém khaùi nieäm vaø phaân loaïi töø laùy ?

 

-Caùc töø treân coù phaûi laø töø laùy khoâng? Vì sao?

 

 

- Cho HS ñaët caâu vôùi caùc töø ñaõ cho?

 

 

 

 

 

-Hslaøm btaäp 3

1/Noäi dung:

-Naém laïi khaùi nieäm vaø phaân loaïi töø laùy

2/ Luyeän taäp:

    a/Caùc töø: Maùu muû ,raâu ria,töôi toát,deûo dai,töôi cöôøi ,ñoâng ñ

uû,quanh quaån…laø töø laùy hay töø gheùp?

-Ñaây laø töø gheùp ñaúng laäp coù caùc tieáng gioáng nhau veà phuï aâm ñaàu vaø vaàn.

      b/Ñaët caâu:

   -Coâ aáy coù thaân hình nhoû nhaén.

   -Chuyeän aáy nhoû nhaët ñöøng ñeå yù tôùi.

   -Lan aên nhoû nheû töøng mieáng.

   -Con ngöôì aáy raát nhoû nhen

   -Moùn tieàn nhoû nhoi naøy em coù theå giuùp caùc baïn hoïc sinh ngheøo.

      c/Caùc tieáng chuøa (trong chuøa chieàn), neâ(trong no neâ),rôùt(trong rôi rôùt),haønh (trong hoïc haønh) coù nghóa laø gì?

    -Caùc töø:Chieàn,neâ,rôùt,haønh-coù nghóa gaàn nhö nghóa caùc tieáng ñi keøm vôùi noù

         +chieàn: chuøa(ngheä tónh)

         +ñaày:caên

         +rôùt:rôi

         +haønh :laøm

Vaäy noù laø caùc töø laùy.

 

 

 IV/Daën doø:Chuaån bò” phaân bieät töø laùy vaø töø gheùp”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:8-Tieát:15,16 PHAÂN BIEÄT TÖØ LAÙY VAØ TÖØ GHEÙP

 

NS:20/10/2007        I/MÑYC: Giuùp HS bieát nhaän dieân cuï theå vaø phaân bieät rach roøi hai loaïi treân

 II/Taøi lieäu boå trôï:SGK

 III/Noäi dung:

        HÑ cuûa GV vaø HS

                Noäi dung

Caên cöù vaøo lyù thuyeát ñaõ hoïc haõy phaân bieät tö laùy vaø töø gheùp?  

 

(GV chia baûng thaønh hai phaàncho HS phaân bieät roõ hôn)

 

 

 

 

+phaân loaïi

 

+nghóa cuûa töø laùy?

-Khaùi nieäm töø gheùp-phaân loaïi?

 

 

 

-Cô cheá taïo nghóa?

1/ Phaân bieät töø laùy vaø töø gheùp

    a/Töø laùy:Ñoù laø nhöõng töø phöùc coù söï hoøa phoái aâm thanh(coù giaù trò bieåu tröng hoùa)

Ví duï:Nhaáp nhoâ,ño ñoû.

   -Töø laùy coù 2loaïi:töø laùy toaøn boä vaø töø laùy boä phaän

   -Nghóa cuûa töø laùy:Ñöôïc taïo thaønh nhôø ñaëc ñieåm aâm thanh giöõa caùc tieáng-trong tröôøng hôïp tö laùy coù tieáng coù nghóa laøm goác(tieáng goác) thì nghóa cuûa töø laùy coù theå coù nhöõng saéc thaùi rieâng so vô í tieáng goác nhö saéc thaùi bieåu caûm,saéc thaùi giaûm nheï hoaëc nhaán maïnh.

    b/Töø gheùp:Ñoù laø nhöõng töø phöùc ñöôïc taïo ra baèng caùch gheùp caùc tieáng coù quan heä vôùi nhau veà nghóa

        Ví duï:Hoa hoàng, xe ñaïp, quaàn aùo…

       -Töø gheùp coù 2loaïi:Töø gheùp chính phuï vaø töø gheùp ñaúng laäp

           +Nghóa cuûa töø gheùp chính phuï heïp hôn nghóa cuûa tieáng chính

           +N ghóa cuûa töø gheùp ñaúng laäp khaùi quaùt hôn nghóa cuûa caùc tieáng taïo ra noù

        _Cô cheá taïo nghóa cuûa töø gheùp

            +Töø ghheùp chính phuï:

                .Caùc tieáng ñeå taïo töø gheùp khoâng baét buoät phaûi cuøng tröôøng nghóa

                .Tieáng phuï coù taùc duïng boå sung yù nghóa cho tieáng chính

                .Nghóa cuûa töø gheùp heïp hôn nghóa cuûa tieáng chính

           +Töø gheùp ñaúng laäp:

                .Caùc tieáng trong tö gheùp ñaúng laäp hoaëc ñoàng nghóa, hoaëc traùi nghóa, hoaëc cuøng chæ nhöõng söï vaät, hieän töôïng gaàn guõi nhau(cuøng tröôøng nghóa)

                .Nghóa cuûa caùc tieáng dung hôïp vôùi nhau ñeå taïo ra nghóa cuûa töø gheùp ñaúng laäp.

               .Nghóa cuûa töø gheùp ñaúng laäp so vôùi nghóa cuûa caùc tieáng taïo neân noù raát ña daïng

 

          IV/Daën doø: Chuaån bò :Ñaïi töø,töø laùy ,töø gheùp-xaây döïng mo

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:9. Tieât:17-18        TAÄP XAÂY DÖÏNG ÑOAÏN VAÊN COÙ SÖÛ DUÏNG:ÑAÏI TÖØ ,

NS:25/10/2007 TÖØ LAÙY ,TÖØ GHEÙP

 I/MÑYC:HS thaønh thaïo vieäc xaây döïng ñoaïn vaên coù söû duïng ba loaïi töø treân

 II/Taøi lieäu boå trôï:SGK

 III/Noäi dung:

 

    HÑ cuûa GV vaø HS

 Noäi Dung

 

-GV höôùng daãn caùch xaây döïng moät ñoaïn vaên.

 

 

 

 

-GVhöôùng daãn HS theo nhoùm-moãi nhoùm moät chuû ñeà

 

-Hsvieát GV söõa chöõa.

I/Caùch xaây döïng ñoaïn vaên:

   -Xaùc ñònh noäi dung

   -Xaép xeáp yù theo thöù töï

   -Ñoaïn vaên phaûi coù:Môû ñoaïn,phaùt trieån ñoaïn vaø keát ñoaïn

II/Thöïc haønh:

  1/Ñoaïn vaên maãu:

     * Ñoaïn vaên söû duïng töø laùy,töø gheùp

        …Thoâi hoïc troø ñaõ veà heát,hoa phöôïng ôû laïi moät mình.Phöôïng ñöùng canh gaùc nhaø tröôøng,saân tröôøng.Heø ñang thònh,moïi nôi ñeàu buoàn baõ,tröôøng nguû,caây coái cuõng nguû.C hæ coù hoa phöôïng thöùc ñeå laøm vui cho caûnh tröôøng. Hoa phöôïng thöùc,nhöng thænh thoaûng cuõng meät nhoïc,muoán lim dim.Gioù qua hoa giaät mình,moät côn hoa ruïng

                                      (Trích Hoa Hoïc Troø-Xuaân Dieäu)

     *Ñoaïn vaên coù söû dung ñaïi töø:

        Thaûo thöông nhôù ôi!môùi ngaøy naøo Thaûo coøn ngoài chung moät baøn vôùi Hoàng ,Minh,Ngoïc theá maø nay Thaûo ñaõ theo cha meï vaøo thaønh phoá Hoà Chí Minh,ñeå cho boïn mình xieát bao mong nhôù. Thaûo coù nhôù nhöõng laàn chuùng mình cuøng daïo Hoà Taây,cuøng chôi Thuû Leä,cuøng tham quan Ao Vua?Thaûo coù nhôù moät laàn minh oám daøi,Thaûo cheùp baøi cho mình.

 

 

 

 

 

 

 

IV/Daën doø:Chuaån bò luyeän vieát ñoaïn vaên töï söï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:10 Tieát:19,20           VAÊN TÖÏ SÖÏ –LUYEÄN VIEÁT ÑOAÏN VAÊN TÖÏ SÖÏ

NS:29/10/2007

                              I /MÑYC:Reøn kyû naêng vieát ñoaïn vaên

                              II/Taøi lieäu boå trôï:-SGK-Saùch daøn baøi

 III/Noäi dung:

       HÑ cuûa GV vaø HS

 Noäi Dung

-Töï söï laø gì?

-Khi keå caàn chuù yù yeáu toá naøo?

-Coù maáy caùch keå?

 

 

 

-HS cheùp ñeà vaøo vôû

-GVhöôùng daãn vaøchia nhoùm roài vieát.

-GV söõa-Laøm maãu

 

 

 

I/Töï Söï:

-Laø keå chuyeän

-Khi keå caàn chuù yù:coát truyeän,nhaân vaät,caùc tình tieát dieãn ra trong truyeän

-Saép xeáp caùc tình tieát theo thöù töï

-Coù hai caùch keå:keå  nguyeân vaên vaø keå saùng taïo

II/Luyeän vieát:

Ñeà:Vieát ñoaïn vaên keå moät kyû nieäm veà thaày giaùo hay coâ giaùo mmaø em nhôù maõi.

Maãu:

MB:Gia ñình em theo boá chuyeån ra thò xaõ hôn moät naêm.Hoâm nay em môùi coù diäp veà thaêm queâ.Vöøa leân xe,em ñaõ nhaän ra ngay coâ Nga,coâ giaùo daïy lôùp 5A maø em raát quí meán.Em khoanh tay leã pheùp chaøo coâ vaø coâ mæm cöôøi keoù em ngoài xuoáng gheá beân caïnh.Coâ aân caàn hoûi thaêm tình hình hoïc taäp,sinh hoaït cuûa em vaø caùc baïn.Gaëp coâ em möøng laém.Bao nhieâu kyû nieäm toát ñeïp veà coâ ñaõ troãi daäy trong kyù öùc em…

    Moät ñoaïn trong phaàn thaân baøi:

Chín giôø khuya coâ cuøng em trôû veà treân con ñöôøng laày loäi.Luùc chia tay,coâ daën em: Neáu mai Laâm chöa ñi hoïcñöôïc thì Ñaït tôùi cheùp baøi cho Laâm nheù!Baïn beø phaûi giuùp ñôõ nhau trong luùc khoù khaên,em aï!Emtaàng ngaàn ñöùng nhìn theo aùnh ñeøn xa daàn maø loøng daâng leân nieàm kính phuïc vaø quí meán coâ voâ haïn.

 

 

 

 

 

 

 IV/Daën doø:

 -Vieát moät ñoaïn vaên keå veà taâm söï cuûa moät cuoán saùch bò boû queân

 -Cho bieát söï khaùc giöõa vaên mieâu taûvaø töï söï

 -OÂn laïi mieâu taû vaø töï söï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn :11-Tieát:21,22 SÖÏ KHAÙC NHAU GIÖÕA TÖÏ SÖÏ VAØ MIEÂU TAÛ

NS:5.11.2007             XAÂY DÖÏNG ÑOAÏN VAÊN TÖÏ SÖÏ COÙ KEÁT HÔÏP MIEÂU TAÛ

 

 

I. Muïc tieâu caàn ñaït:

-Giuùp HS phaân bieät hai loaïi treân

-Boài döôõng, reøn luyeän cho HS bieát caùch keát hôïp

II. Taøi lieäu boå trôï

-SGK vaên 7

III. Noäi dung:

HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi dung

HÑ1:

-Cho HS phaân bieät söï khaùc nhau giöõa mieâu taû vaø töï söï

-HS thaûo luaän – cho vd moät soá ñoaïn vaên ñaõ hoïc

HÑ2:

-HS taäp xaây döïng ñoaïn vaên töï söï keát hôïp vôùi mieâu taû

-HS ñoïc, giaùo vieân söûa chöõa

-GV ñoïc maãu ñoaïn vaên

 

 

 

 

I. Söï khaùc nhau giöõa töï  söï vaø mieâu taû:

1. Vaên töï söï:  2. Vaên mieâu taû:

-Nhaèm keå laïi 1 chuoãi söï vieäc, söï -Nhaèm taùi hieän laïi ñoái töôïng

vieäc naøy daãn ñeán söï vieäc kia cuoái  (ngöôøi,vaät , caûnh vaät) sao cho

cuøng taïo thaønh moät keát thuùc  ngöôøi ta caûm nhaän ñöôïc noù

II. Taäp xaây döïng ñoaïn vaên töï söï keát hôïp mieâu taû:

* Minh hoïa: Con coøn nhôù nhöõng ngaøy thô beù, con vaãn thöôøng hay chôi ñuøa giöõa ñoáng rôm raï ôû goùc saân. Moãi laàn nhö theá, baø laïi phaûi coøng löng nhoùm laïi. Nhöng chöa bao giôø baø maéng con. Vaø con nhôù nhöõng laàn con bò soát cao, boû böõa, baø phaûi doã daønh maõi con môùi chòa aên, ñöôïc vaøi mieáng roài laïi thoâi. Khi ñoù con ñaâu bieát raèng coù nhöõng gioït nöôùc maét rôi treân hai goø maù nhaên nheo, nhöõng gioït nöôùc maét laëng leõ. Con cuõng coøn nhôù, nhöõng ñeâm traêng saùng con luõn cuõn mang chieác choõng tre ra saân ngoài toùt vaøo loøng baø, nghe baø keå chuyeän

 

 

 

 

 

IV. Höôùng daãn veà nhaø:

-Xaây döïng moät ñoaïn vaên coù chuû ñeà töï choïn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn 12 OÂN TAÄP CAÙC TAÙC PHAÅM VAÊN HOÏC TRUNG ÑAÏI

Tieát 23,24 NHAÁN MAÏNH THEÅ LOAÏI CUÛA CAÙC TAÙC PHAÅM

NS: 10.11.2007

 

I. MÑCÑ:

- Heä thoáng kieán

- Naém caùc theå loaïi HS bieát caùch xaùc ñònh

II. Taøi lieäu boå trôï:

- SGK

III. Noäi dung:

1. Cho HS nhaéc laïi caùc taùc phaåm VHTÑ

2. GV cho HS neâu laïi theå loaïi taùc phaåm

3. Phaân tích moät vaøi vaán ñeà coøn khoù ñoái vôùi HS

4. Kieåm tra vieäc hoïc thuoäc loøng caùc taùc phaåm

IV. Höôùng daãn veà nhaø:

-Hoïc thuoäc caùc baøi thô, naém noäi dung, theå loaïi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn 13                               CA DAO- DAÂN CA

Tieát 25-26                     CAÙC TAÙC PHAÅM TRÖÕ TÌNH

NS: 15.11.2007

 

I. MTCÑ:

- Cuûng coá theå loaïi daân gian giaùo duïc tình caûm cho HS qua ca dao daân ca

- Nhaán maïnh theå loaïi tröõ tình

II. Taøi lieäu boå trôï:

-SGK

-Moät soá baøi ca dao

III. Noäi dung:

HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi dung:

HÑ1: naém vöõng khaùi nieäm ca dao daân ca vaø laáy vd minh hoïa

- Ca dao laø gì? Daân ca laø gì ?

- Laáy moät vd roài phaân tích ngheä thuaät cuûa ca dao, daân ca

 

 

 

 

HÑ2: HS neâu caùc taùc phaåm tröõ tình ñaõ hoïc

I. Ca dao, daân ca:

1. Khaùi nieäm:

-Chæ caùc loaïi tröõ tình daân gian keát hôïp lôøi vaø nhaïc, dieãn taû ñôøi soáng noäi taâm cuûa con ngöôøi

+ Ca dao laø lôøi thô cuûa daân ca

+ Daân ca laø nhöõng saùng taùc keát hôïp lôøi vaø nhaïc

* VD: HS laáy vd vaø phaân tích

2.Ngheä thuaät cuûa ca dao, daân ca: aån duï, nhaân hoùa, so saùnh , ñieäp ngöõ

*VD: HS laáy vd vaø phaân tích

II. Caùc taùc phaåm tröõ tình:( döaï vaøo SGK/ 180)

 

IV. Veà nhaø:Tìm moät caâu ca dao tuïc ngöõ roài phaân tích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn 14                   NOÄI DUNG TÖ TÖÔÛNG, TÌNH CAÛM ÑÖÔÏC BIEÅU HIEÄN

 Tieát 27-28                          TRONG TAÙC PHAÅM TRÖÕ TÌNH

Ngaøy soaïn: 24.11.2007

 

I. MÑYC:

- Boài döôõng tình caûm qua caùc taùc phaåm ñaõ hoïc

- HS reøn luyeän tình caûm ñoù

II. Taøi lieäu boå trôï:

- SGK

III. Noäi dung:

HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi dung

HÑ1:

- HS naém caùc taùc phaåm tröõ tình ñaõ hoïc? Neâu chính xaùc teân taùc giaû, taùc phaåm?

 

 

 

 

II. HÑ2:HS thaûo luaän, neâu tình caûm ñöôïc bieåu hieän qua caùc taùc phaåm

- Em hoïc taäp ñöôïc ñieàu gì qua caùc taùc phaåm treân ?

I. Caùc taùc phaåm:

1. Baøi ca nhaø tranh bò gioù thu phaù

2. Qua Ñeøo Ngang

3. Ngaãu nhieân vieát nhaân buoåi môùi veà queâ

4. Soâng nuùi nöôùc Nam

5. Tieáng gaø tröa

6. Baøi ca Coân Sôn

7. Caûm nghó trong ñeâm thanh tónh

8. Caûnh khuya

II. Tình caûm bieåu hieän, HS caûm nhaän qua caùc taùc phaåm

(SGK/180)

IV. Veà nhaø: Hoïc thuoäc loøng caùc taùc phaåm ñaõ hoïc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn 15: OÂN TAÄP TÖØ GHEÙP, TÖØ LAÙY, ÑAÏI TÖØ

Tieát 29-30 LUYEÄN TAÄP

NS: 30.11.2007

 

I. MÑYC:

- Cuûng coá 3 loaïi töø treân

- Bieát caùch söû duïng linh hoaït qua vieäc thöïc haønh toång hôïp

II. Taøi lieäu boå trôï:

- SGK

-Saùch baøi taäp

III. Noäi dung:

 

HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi dung

HÑ1:

-Cho HS naém laïi khaùi nieäm vaø cho vd minh hoïa

HÑ2:

-Haõy phaân loaïi giöõa töø laùy toaøn boä vaø töø laùy boä phaän

-Phaân bieät töø laùy vôùi töø gheùp ñaúng laäp

I. Khaùi nieäm:

- Töø laùy, töø gheùp, ñaïi töø

II. Phaân loaïi:(SGK/183)

*VD: thaêm thaúm, baàn baät, ño ñoû, ñeøm ñeïp… caùc tieáng khoâng hoaøn toaøn gioáng nhau taïi sao caùc töø laùy naøy goïi laø töø laùy toaøn boä laø do coù söï bieán ñoåi veà aâm cuoái vaø thanh ñieäu

- Khoâng neân laãn loän giöõa töø laùy vaø töø gheùp ñaúng laäp coù caùc tieáng gioáng nhau veà phuï aâm ñaàu vaø vaàn nhö: maùu muû, raâu ria, töôi toát, deûo dai, töôi cöôøi, ñoâng ñuû, quanh quaån, naûy nôû, ..,.

- Ñaïi töø: sô ñoà ñaïi töø SGK/70

IV. Veà nhaø: Hoïc thuoäc 3 loaïi töø treân, bieát vaän duïng linh hoaït

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:16    TÖØ TRAÙI NGHÓA , TÖØ ÑOÀNG NGHÓA ,TÖØ ÑOÀNG AÂM

Tieát:31,32                    LUYEÄN TAÄP

NS:10/12/2007

 I/MÑYC:

 _Giuùp HS tieáp tuïc reøn luyeän ,cuõng coá caùc loaïi töø ñaõ hoïc

 _Bieát xaùc ñònh vaø vaän duïng linh hoaït.

 II/Taøi lieäu boå trôï: 

 _ Saùch giaùo khoa  

 _Saùch baøi taäp

 III/Noäi Dung:

 

 

 

 HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi Dung

_HÑ1:Noäi dung

+HS neâu laïi khaùi nieäm

+Phaân bieät caùc loaïi töø treân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ 2:chia nhoùm cho HS luyeän taäp

1/ Töø ñoàng nghóa:(SGK)

2/Töø traùi nghóa:

_Traùi nghóa veà chieàu daøi :Daøi _ngaén

_Traùi nghóa veà chieàu cao:Cao _thaáp

_Traùi nghóa veà phöông dieän veä sinh: Saïch _baån

_Traùi nghóa veà tính caùch :Hieàn _aùc

* Caùc caëp töø traùi nghóa thöôøng coù khaø naêng toå hôïp cuù phaùp gioáng nhau.

*Ngöôøi ta coù theå lôïi duïng hieän töôïng töø traùi nghóa ñeå chôi chöõ

Ví duï:Traêng bao nhieâu tuoåi traêng giaø

Nuùi bao nhieâu tuoåi goïi laø nuùi non.

 

 

 

 

3/Töø ñoàng aâm:

Trong vaên chöông ngöôøi tathöôøng  lôïi duïng hieän töôïng ñoàng aâm vôùi muïc ñích tu töø

4/ luyeän taäp:

a/ hoaøn thaønh caùc baøi taäp

b/Vieát  ñoaïn vaên

 

 

III/Veà nhaø:Luyeän taäp vieát ñoaïn vaên coù söû duïng caùc töø loaïi treân.

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn :17 BIEÅU CAÛM VEÀ VAÄT_LUYEÄN TAÄP

Tieát :33,34

NS:17/12/2007 I/Muïc ñích yeâu caàu:

 _ OÂn laïi theå loaïi bieåu caûm

     _Luyeän taäp thöïc haønh

    II/Taøi lieäu boå trôï:

 _Saùch giaùo khoa

 _Saùch tham khaûo vaø saùch daøn baøi

   III/ Noäi Dung:

        Hñcuûa GV vaø HS

 Noäi Dung

_HÑ1:OÂân laïi lyù thuyeát

 

 

 

_HÑ2:Thöïc haønh

I/Noäi Dung:

    _ Khaùi nieäm:

    _ Noäi dung caàn löu yù khi laøm baøi

    _Daøn baøi: 3 phaàn

II/Thöïc haønh luyeän taäp:

* Ñeà baøi:Caûm xuùc veà khu vöôøn nhaø em

1/Môû baøi:Giôùi thieäu chung

_Queâ em ôû ñaâu?

_Khu vöôøn nhaø em troàng nhöõng loaïi caây gì?

2/Thaân baøi:Caûm nghó cuûa em khi ñöùng tröôùc kku vöôøn:

_Raát thích cuøng boá saùng saùng ra thaêm vöôøn, taän höôûng khoâng khí thôm tho maùt laønh,ñöôïc nhìn ngaém veû ñeïp cuûa töøng loaøi caây aên traùi.

_Veû ñeïp cuûa vöôøn: Hoa nhaõn nôû roä quyeán ruõ böôùm ong .Hoa xoaøi ruïng xuoáng toùc xuoáng vai .Hoa böôûi thôm ngaùt.Choâm choâm chín ñoû muøa heø ,böôûi vaøng roäm muøa thu.Cuoái naêm,saàu rieâng troå boâng,thaùng tö thaùng naêm saàu rieâng chín,muøi thôm ñaëc bieät bay xa

_Khu vöôøn ñem laïi nguoàn lôïi khoâng nhoû cho gia ñình em

3/Keát baøi: Neâu caûm nghó cuûa em

_thieân nhieân mieàn nam haøo phoùng ban taëng cho con ngöôøi nhieàu hoa thôm quaû ngoït

_Moãi laàn daïo böôùc trong khu vöôøn sum seâ caây traùi taâm hoàn em laâng laâng moät nieàm vui

 

 

IV/Veà nhaø:Taäp bieåu caûm veà con vaät nuoâi trong nhaø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn :18 BIEÅU CAÛM VEÀ NGÖÔØI _LUYEÄN TAÄP

Tieát:35,36

NS:25/12/2007 I/Muïc ñích yeâu caàu:

 _Nhaéc laïi theå loaïi bieåu caûm veà ngöôøi

 _Thöïc haønh luyeän taäp

 II/Taøi lieäu boå trôï:

 _SGK vaø STK

 III/Noäi dung:

          Hñcuûa GV vaø HS

 Noäi Dung

_HÑ1:GV cho HS naém laïi lyù thuyeát

_HÑ2:Chia nhoùm thöïuc haønh theo ñeà treân

I/Noäi Dung:

_Yeâu caàu bieàu caûm veà ngöôûi

II/ Thöïc haønh luyeän taäp:

* Caûm xuùc veà ngöôøi thaân trong gia ñình

1/ Môûbaøi:Giôùi thieäu chung

_Baø em laø ngöôøi em yeâu kính nhaát

2/Thaân baøi:

­_Baø ñaõ hôn 70 tuoåi,söùc khoûe vaãn deûo dai, trí oùc minh maãn.Maùi toùc baïc buùi cao, khuoân maët phuùc haäu ,ñoâi maét hieàn töø,nuï cöôøi ñoä löôïng.

_Baø raát yeâu thöông con chaùu ,taàn taûo, ñaûm ñang nuoâi caùc con neân ngöôøi.Baø daïy caùc chaùu chaêm ngoan

_Moïi ngöôøi ñeàu yeâu quí kính troïng baø

_Em tin caäy, thöôøng xin yù kieán baø trong moïi vieäc

3/ Keát baøi:

Caûm nghó cuûa em veà baø

_Trong voøng tay che chôû bao boïc cuûa baø,em thaáy voâ cuøng haïnh phuùc

_Taøi saûn quí baùu nhaát baø em ñeå laïi cho con chaùu laø neáp soáng “Ñoùi cho saïch raùch cho thôm”

 

 

 

 IV/Veà nhaø:taäp bieåu caûm veà  ngöôøi maø em yeâu quí nhaát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              HOÏC KYØ II

 

Tuaàn :19        NHU CAÀU NGHÒ LUAÄN TRONG ÑÔØI SOÁNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM                          

Tieát:37                                   CHUNG CUÛA VAÊN BAÛN NGHÒ LUAÄN

NS:10/1/2008

 I/MÑYC:Hieåu ñöôïc nhu caàu nghò luaän trong ñôøi soáng vaø ñaëc ñieåm chung cuûa                                         

 VBNL , bieát caùch vaän duïng

 II/ Taøi lieäu boå trôï: SGK

 III/ Noäi dung:

                HÑ cuûa GV vaø HS

 Noäi dung

HÑ1/ Cho HS naém nhu caàu NL trong ñôøi soáng haøng ngaøy

 

 

 

 

 

HÑ2/Naém theá naøo laøNL

 

 

 

 

 

 

 

3/HS thaûo luaän veà ñaëc ñieåm chung cuûabaøi vaên NL

I/Nhu caàu nghò luaän

    Ví duï :_Vì sao em ñi hoïc?

 _Theo em nhö theá naøo laø soáng ñeïp?

*Gaëp caùc caâu hoûi ñoù em coù theå traû lôøi baèng caùc kieåu VB ñaõ hoïc nhö :Keå chuyeän,mieâu taû,bieåu caûm hay khoâng ?(khoâng) maø em phaûi duøng nghò luaän

 +NL:chöùng minh, giaûi thích, bình luaän ,phaân tích

II/Theá naøo laø vaên NL:

Vaên  NL laø vaên ñöôïc vieát ra nhaèm xaùc laäp cho ngöôøi ñoïc, ngöôøi nghe moät töôûng ,quan ñieåm naøo ñoù .Muoán theávaên nghò luaän phaûi coù luaän ñieåm roõ raøng ,coù lyù leõ ,daãn chöùng thuyeát phuïc

_Nhöõng tö töôûng quan ñieåmtrong vaên phaûi höôùng tôùi giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà ñaëc ra trong ñôøi soáng thì môùi coù yù nghóa

III/Ñaëc ñieåm chung:

Moãi baøi vaên NL ñeàu phaûi coù luaän ñieåm ,luaän cöù vaø laäp luaän .Trong moät VB coù theå coù moät luaän ñieåm chính vaø caùc luaän ñieåm phuï

 

 

 

IV/Veà nhaø:Tìm luaän ñieåm,luaän cöù ,caùch laäp luaän cho ñeà baøi:” hoïc thaày ,hoïc baïn’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:19                           YEÁU TOÁ CÔ BAÛN CUÛA BAØI NGHÒ LUAÄN

Tieát:38

NS:12/1/2008 I/MÑYC:

 _Naém ñöôïc caùc yeáu toá cô baûn cuûa baøi nghò luaän

 _Böôùc ñaàu bieát xaùc ñònh caùc yeáu toá ñoù

 II/Taøi lieäu boå trôï:SGK

 III/Noäi dung:

 HÑ cuûa GV vaø HS

 Noäi dung

HÑ1/Cho HS nhaän bieát luaän ñieåm ,laáy ví duï minh hoïa .

 

 

HÑ2/ Trình baøy luaän cöù HS Traû lôøi caùc caâu hoûi ñeå coù lyù leõ

 

 

 

HÑ3/HS thaûo luaän.

I/Luaän ñieåm:Laø yù kieán theå hieän quan ñieåm trong baøi NL

Ví duï:”Baøi Tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa nhaân daân ta” luaän ñieåm chính laø ñeà baøi

II/Luaän cöù:Laø nhöõng lyù leõ, daãn chöùng laøm cô sôûcho luaän ñieåm ,daãn ñeán luaän ñieåm nhö moät keát luaän cuûa nhuõng lyù leõ vaø daãn chöùng ñoù .Luaän cöù traû lôøi caâu hoûi :Vì sao phaûi neâu ra luaän ñieåm? Neâu ra ñeå laøm gì? Luaän ñieåm aáy coù ñaùng tin caäy khoâng?

 

III/Laäp luaän: Laø caùch löïa choïn ,saép xeáp,trình baøy caùc luaän cöù sao cho chuùng laøm cô sôû vöõng chaéc cho luaän ñieåm.

 

 

 

 IV/Veà nhaø:Haõy chæ ra trình töï laäp luaän  cuûa VB “Choáng naïn thaát hoïc”vaø cho bieát laäp luaän nhö vaäy tuaân theo thöù töï naøo vaø coù öu ñieåm gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn :20        MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC YEÁU TOÁ TRONG VAÊN BAÛN NGHÒ LUAÄN

Tieát:39-40 TAÄP NHAÄN DIEÄN CAÙC YEÁU TOÁ TRONG VAÊN BAÛN NL

NS:18/1/2008

 I/ MÑYC :

 _HS thaáy ñöôïc moái quan heä giuõa caùc yeáu toá trong VBNL

 _Bieát nhaän dieän caùc yeáu toá ñoù trong moät VB cho saün

 II/ Taøi lieäu boá trôï :

 _SGK

 _Saùch tham khaûo

 III/Noäi dung :

           HÑ cuûa GV vaø HS

 Noäi dung

HÑ1:HS ñaøo saâu ba yeáu toá ñaõ hoïc

 

 

 

 

HÑ2:Moái quan heä giöõa ba yeáu toá treân

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ3:HS taäp nhaän dieän thöïc haønh

I/Luaän ñieåm laø yù kieán theå hieän vaán ñeà naøo ñoù _Maø yù kieán laø caùch nhìn, caùch nghó ,caùch ñaùnh giaù rieâng cuûa moãi ngöôøi veà söï vaät ,söï vieäc, veà moät vaán ñeà naøo ñoù  

Nhö vaäy:Neáu ai ñoù noùi ( côm ngon ,nöôùc maùt) laø moät yù kieán nhöng khoâng theå coi laø luaän ñieåm

Luaän ñieåm laø moät vaán ñeà theà hieän moät töôûng, quan ñieåm naøo ñoù _Luaän ñieåm laø linh hoàn ,tö töôûng ,quan ñieåm cuûa baøi NL_thöïc chaát cuûa luaän ñieåm laø tö töôûng ,quan ñieåm

II/Luaän cöù laø nhöõng lyù leõ ,daãn chöùng laøm cô sôû cho luaän ñieåm_Lyù leõ laø nhöõng ñaïo lyù leõ phaûi ñaõ ñöôïc thöøa nhaän, neâu ra laø ñöôïc ñoàng tình

III/Laäp luaän :Laø caùch neâu luaän ñieåm vaø vaän duïng lyù leõ ñaõn chöùng sao cho luaän ñieåm ñöôïc noåi baäc vaø coù söùc thuyeát phuïc

Luaän ñieåm ñöôïc xem nhö laø keát luaän cuûa laäp luaän( SGV/28)

IV/Taäp nhaän dieän laïi ñeà baøi (Choáng naïn thaát hoïc)

 

 

 

IV/Veà nhaø:Chuaån bò “Tìm hieåu ñeà vaø laäp yù cho baøi NL”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn :21                        TÌM HIEÅU ÑEÀ VAØ LAÄP YÙ CHO BAØI NGHÒ LUAÄN

Tieát :41,42

NS :22/1/2008 I/ MÑYC :HS böôùc ñaàu laøm quen vôùi theå loaïi NL ,bieát tìm hieåu ñeà vaø laäp yù           

   cho Baøi NL

 II/Taøi lieäu boå trôï:

 _SGK ,Saùch daøn baøi

 III/ Noäi dung :

 HÑ cuûa GV vaø HS

 Noäi dung

HÑ1/ Hsñöa ra moät soá ñeà vaên NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ2/ Choïn moät ñeà baøi cho HSthöïc haønh laäp yù cho baøi NL

I/Ñeà vaên NL:

A/Khoâng theå soáng thieáu tình baïn

B/Haõy bieát quí thôøi gian

C/Tieáng vieät giaøu vaø ñeïp

D/ Saùch laø ngöôøi baïn lôùn cuûa con ngöôøi

Ñeà  vaên NL cung caáp ñeà baøi cho baøi vaên neân coù theå duøng ñeà ra laøm ñeà baøi . Thoâng thöôøng ñeà baøi cuûa moät baøi vaên theå hieän chuû ñeà cuûa noù

Caên cöù vaøo choã moãi ñeàø neâu ra moät soá khaùi nieäm,moät vaàn ñeà lyù luaän _thöïc chaát laø nhöõng nhaän ñònh,nhöõng quan ñieåm ,luaän ñieåm,tö töôûng .

Khi ñeà neâu leân moät tö töôûng , moät quan ñieåm thì ngöôøi HS coù theå coù 2 thaùi ñoä :Hoaëclaø ñoàng tình uûng hoä hoaëc laø phaûn ñoái .Neáu laø ñoàng tình thì haõy trình baøy yù kieán ñoàng tình cuûa mình .Neáu laø phaûn ñoái thì haõy pheâ phaùn noù laø sai traùi

II/ Laäp yù cho baøi NL

Ñeà: Saùch laø ngöôøi baïn lôùn cuûa con ngöôøi

1/ xaùc laäp luaän ñieåm:

_Ñeà baøi neâu ra yù kieán theå hieän moät tö töôûng ,thaùi ñoä “Saùch laø ngöôøi baïn lôùn cuûa con ngöôøi”

2/Tìm luaän cöù :

_Con ngöôøi ta soáng khoâng theå khoâng coù baïn

_Ngöôøi ta caàn baïn ñeå laøm gì?

_Saùch thoûa maõn con ngöôøi nhöõng yeâu caàu naøo maø ñöôïc coi laø ngöôøi baïn lôùn.

3/Xaây döïng laäp luaän :

Neân baét ñaàu lôøi khuyeân _daãn daét ngöôøi ñoïc ñi töø ñaâu ñeán ñaâu…….(HS töï xaây döïng laäp luaän )

IV/ Veà nhaø:Laäp yù cho caùc ñeà baøi coøn laïi

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn :22              LUYEÄN TAÄP VEÀ PHÖÔNG PHAÙP LAÄP LUAÄN TRONG VBNL

Tieát :43,44

NS:6/2/2008 I/ MÑYC :Qua luyeän taäp maø hieåu saâu theâm veà khaùi nieäm laäp luaän

 II/Taøi lieäu boå trôï: SGK

 III/Noäi dung:

 HÑ cuûa GV vaø HS

 Noäi dung

 

HÑ1/Theá naøo laø laäp luaän trong ñôøi soáng ?

 

 

 

 

 

 

HÑ2/Theá naøo laø laäp luaän trong vaên NL?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luaän ñieåm trong vaên nghò luaän

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ3/Thöïc haønh

1/Laäp luaän trong ñôøi soáng:

Ví duï :

a/ Hoâm nay trôøi möa/,chuùng ta khoâng ñi chôi coâng vieân nöõa

b/Em raát thích ñoïc saùch /vì qua saùch em hoïc ñöôïc

LC KL

 Nhieàu ñieàu

c/Trôøi noùng qua/ù aên kem ñi

LC KL

2/Laäp luaän trong vaên NL

Luaän  ñieåm trong vaên NL laø nhöõng keát luaän coù tính khaùi quaùt, coù yù nghóa phoå bieán ñoái vôùi xaõ hoäi

Ví duï: a/Choáng naïn thaát hoïc

           b/Daân ta coù moät loøng noàng naøn yeâu nöôùc

          c/Caàn taïo ra moät thoùi quen toát trong ñôøi soáng xaõ hoäi

  • Luaän ñieåm trong vaên NL`

3/Do luaän ñieåm coù taàm quan troïng neân phöông phaùp laäp luaän trong vaên nghò luaän ñoøi hoûi phaûi khoa hoïc vaø chaët cheõ,noù traû lôøi caâu hoûi: vì sao maø neâu ra luaän ñieåm ñoù? Luaän ñieåm ñoù coù noäi dung gì? Luaän ñieåm ñoù coù cô sôû thöïc teá khoâng ? Luaän ñieåm ñoù coù taùc duïng gì ?......Muoán traû lôøi caùc caâu hoûi ñoù thì phaûi löïa choïn luaän cöù thích hôïp ,saép xeáp chaët cheõ.

4/Haõy ruùt ra keát luaän laøm thaønh luaän ñieåm cuûa em vaø laäp luaän cho luaän ñieåm ñoù (Thaày boùi xem voi)

 

 

 

 

 

IV/Veà nhaø :Laäp luaän “Haõy bieát quí thôøi gian”

 

 

 

 

 

 

Tuaàn :23                  TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ PHEÙP LAÄP LUAÄN CHÖÙNG MINH

Tieát :45

NS :12/2/2008 I/MÑYC:Naém ñöôïc muïc ñích,tính chaát vaø caùc yeáu toá cuûa pheùp laäp luaän chöùng     

minh

 II/ Taøi lieäu boå trôï :SGK,SGV/52

 III/Noäi dung :

HÑ cuûa GV vaø HS

Noäi dung

HÑ1/ Cho Hsnaém ñöôïc nhö theá naøo laø chöùng minh _Chöùng minh trong ñôøi soáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ2/Chöùng minh trong NL

1/ Chöùng minh laø gì ?

Laø duønh söï thaät ñeå chöùng toû moät söï vaät laø thaät hay giaû

Trong toøa aùn ngöôøi ta duøng baèng chöùng ñeå chöùng minh ai ñoù coù toäi hay khoâng coù toäi

Ví duï :Phaùt hieän vaân tay ñeå chöùng minh ai ñoù ñaõ môû chìa khoùa vaøo nhaø aên troäm

Trong tö duy suy luaän khaùi nieäm chöùng minh coù moät noäi dung khaùc, ñoù laø duøng nhöõng chaân lyù ,lyù leõ,caên cöù ñaõ bieát ñeå suy ra caùi chöa bieát vaø xaùc nhaän caùi ñoù coù tính chaân thöïc

Ví duï:Tam ñoaïn luaän:Moïi kim loaïi ñeàu daãn nhieät, saéc laø kim loaïi,vaäy saéc daãn nhieät .Hoaëc A=B,B=C .Vaäy A=C.Ñoù laø caùch suy lyù ñeå chöùng minh

2/Chöùng minh trong NL:Laø caùch söû duïnh lyù leõ ,daãn chöùng ñeå chöùng toû moät nhaän ñònh,luaän ñieåm naøo ñoù laø ñuùnh ñaén

IV/Veà nhaø:Ra ñeà vaên chöùng minh maø em bieát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:23    CAÙCH THÖÙC CUÏ THEÅ TRONG VIEÄC LAØM BAØI CHÖÙNG MINH

Tieát:46   

NS:12/2/2008               

                                              I/MÑYC:Giuùp HS OÂn laïi nhöõng kieán thöùc caàn thieát veà taïo laäp VB,veà vaên                                    

             baûn laäp luaän chöùng minh…ñeå vieäc hoïc laøm baøi coù cô sôû vöõng chaéc hôn.

                                                   _ Böôùc ñaàu naém ñöôïc caùch thöùc cuï theå trong vieäc laøm moät baøi chöùng                                                                                                                                ,                                                    minh nhöõng ñieàu caàn löu yù vaø nhöõng loãicaàn traùnh trong luùc laøm baøi

 

                                       II/ Taøi lieäu boå trôï:SGK,SGV

 III/Noäi dung :

          HÑ cuûa GV vaø HS

 Noäi dung

HÑ1/HS naém ñöôïc caùch thöùc cuï theå vieát baøi NLCM

 

 

 

 

 

 

HÑ2/ Thöïc haønh

1/Muoán vieát ñöôïc moät baøi vaên chöùng minh, ngöôøi vieát phaûi tìm hieåu kyõ ñeà baøi ñeå naém chaéc nhieäm vuï nghò luaän ñöôïc ñaëc ra trong ñeà baøi ñoù

2/Coù 4 böôùc:

a/ tìm hieåu ñeà vaø tìm yù

b/ Laäp daøn yù

c/Vieát baøi

d/ Ñoïc vaø söõa baøi

   3/Ñeà baøi: haõy chöùng minh tính ñuùng ñaén cuûa caâu tuïc ngöõ: “Coù coâng maøi saéc coù ngaøy neân kim”

   IV/Veà nhaø:laøm ñeà baøi ñaõ cho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:24                   TAÄP LAØM DAØN YÙ CHO BAØI VAÊN CHÖÙNG MINH

Tieát :47,48

NS:18/2/2008 I/ MÑYC:_Cuõng coá kieán thöùc

 _Bieát töï  xaây döïng moät daøn yù cho ñeà baøi chöùng minh

 II/ Taøi lieäu boå trôï :SGK,Saùch vaên maãu

 III/Noäi dung:

HÑ cuûa GV vaø HS

 Noäi dung

HÑ1/GV cho HS tieáp suùc moät soá ñeà baøi

 

 

 

 

 

HÑ2/ Chia nhoùm HS laøm daøn baøi

I/Ñeà baøi:Ñeà soá 1:                  Nhaân daân thöôøng nhaéc nhôû nhau :

                                           Moät caây laøm chaúng neân non

                                      Ba caây chuïm laïi neân hoøn nuùi cao

Em haõy laáy daãn chöùng minh hoïa caâu ca dao treân .Töø ñoù em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì cho baûn thaân.

2/ Daøn baøi:

a/Môû baøi: Ñoaøn keát laø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc ta vaø ñoaøn keát taïo neân söùc maïnh

b/ Thaân baøi: Chöùng minh :

*T rong  lòch söû :Nhaân daân ta ñoaøn keát chieán ñaáu vaø chieán ñaáu vaø chieán thaéng giaëc ngoaïi xaâm duø chuùng maïnh hôn ta raát nhieàu

*Trong ñôøi soáng haèng ngaøy:Nhaân daân ta ñoaøn keát trong laoñoäng saûn xuaát nhö cuøng goùp söùc ñaép ñeâ ngaên nöôùc luõ ñeåbaûo veä muøa maøng

*Baøi hoïc: ñoaøn keát taïo neân söùc maïnh voâ ñòch. Ñoaøn keát laø yeáu toá quyeát ñònh thaønh coâng. Baùc hoà twngf khaúng ñònh: Ñoaøn keát, ñoaøn keát, ñaïi ñoaøn keát thaønh coâng ,thaønh coâng, ñaïi thaønh coâng.

c/ Keát baøi: Laø hoïc sinh em cuøng caùc baïn xaây döïng tinh thaàn ñoaøn keát ,giuùp nhau hoïc taäp vaø phaán ñaáu ñeå cuøng tieán boä

Ñeà soá2:Nhaân daân ta thöôøng khuyeân nhau:Coù coâng maøi saéc coù ngaøy neân kim.Em haõy chöùng minh lôøi khuyeân treân

 Daøn baøi:

a/ Môû baøi:

    _Ai cuõng muoán thaønh ñaït trong cuoäc soáng

    _Kieân trì laø moät trong nhöõng yeáu toá daãn ñeán thaønh coâng

b/Thaân baøi:

     *Giaûi thích sô löôïc yù nghóa caâu tuïc ngöõ

        _Chieác kim ñöôïc laøm baèng saéc,troâng nhoû beù ñôn sô nhöng ñeå laøm ra noù ngöôøi ta phaûi maát nhieàu coâng söùc ( nghóa ñen)

        _Muoán thaønh coâng con ngöôøi phaûi coù yù chí vaø söï beàn bæ,kieân nhaãn (nghóa boùng)

     *Chöùng minh baèng caùc daãn chöùng:

         _ Caùc cuoäc khaùng chieán choáng xaâm laêng cuûa daân toâïc ta ñeàu theo chieán löôïc tröôøng kyø vaø keát thuùc thaéng lôïi

         _Nhaân daân ta bao ñôøi beàn bæ daép ñeâ ngaên nöôùc luõ,baûo veä muøa maøng oå ñoøng baèng Baéc Boä

         _Hoïc sinh kieân trì hoïc taäp suoát 12 naêm môùi ñuû kieán thöùc phoå thoâng

         _Anh nguyeãn ngoïc Kyù kieân trì luyeän taäp vieát chöõ baèng chaân ñeå trôû thaønh ngöôøi coù ích cho xaõ hoäi .Anh laø moät taám göông saùng veà yù chí vaø nghò löïc

c/ Keát baøi:

_Caâu tuïc ngöõ laø baøi hoïc químaø ngöôøi xöa ñaõ ñuùc ruùt töø trong cuoäc soáng chieán ñaáu vaø lao ñoäng

_Trong hoaøn caûnh hieän nay chuùng ta phaûi vaän duïng moät caùch saùng taïo baøi hoïc veà ñöùc kieân trì ñeå thöïc hieän thaønh coâng muïc ñích cao ñeïp cuûa baûn thaân vaø xaõ hoäi

 

 

 

 

IV/Veà nhaø:Laøm thaønh vaên 2 ñeø treân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:25              TAÄP DÖÏNG ÑOAÏN _TAÄP NOÙI CHO BAØI VAÊN CHÖÙNG MINH.

Tieát:49,50

NS:26/2/2008              I/Muïc tieâu caàn ñaït:Giuùp HS :

 _Bieát caùch xaây döïng moät ñoaïn vaên ,baøi vaên chöùng minh.

 _Reøn luyeän caùch noùi tröôùc taäp theå.

                                     II/Taøi lieäu boå trôï:

 _SGK, Baøi vaên maãu.

                                      III/Noäi dung:

        Hñ cuûa GV vaø HS

                     Noäi dung

HÑ1/Cho HS taäp döïng ñoaïn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ2/Treân cô sôû baøilaøm GV cho HS taäp noùi.

1/Taäp döïng ñoaïn cho 2 ñeà ñaõ laøm daøn baøi ôû tieát:

*Gvieân maãu:

   _Môû baøi ñeà 1:Ngaøy xöa,con ngöôøi ñaõ nhaän thöùc ñöôïc raèng ñeå coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån caàn phaûi ñoaøn keát. Coù ñoaøn keát môùi vöôït qua nhöõng trôû löïc gheâ ghôùm cuûa thieân nhieân…chính vì theá oâng cha ta ñaõ khuyeân con chaùu phaûi ñoaøn keát baèng caâu ca dao giaøu hình aûnh.

                 Moät caây laøm chaúng neân non

            Ba caây chuïm laïi neân hoøn nuùi cao.

_Moät ñoaïn cuoái trong phaàn thaân baøi:

Caâu ca dao giaûn dò nhöng chöùa ñöïng baøi hoïc saâu saéc veà söï ñoaøn keát. Ñoaøn keát laø coäi nguoàn cuûa söùc maïnh, laø yeáu toá heát söùc quan troïng trong cuoäc ñaáu tranh sinh toàn vaø söï phaùt trieån cuûa con ngöôøi. Baùc Hoà ñaõ töøng caên daën chuùng ta: Ñoaøn keát,ñoaøn keát, ñaïi ñoaøn keát. Thaønh coâng ,thaønh coâng ñaïi thaønh coâng.

_Keát baøi cuûa ñeà 2:Trong hoaøn caûnh hieän nay, ngoaøi ñöùc tính kieân trì ,nhaãn naïi theo em coøn caàn phaûi vaän duïng trí thoâng minh, saùng taïo ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao nhaát trong hoïc taäp ,lao ñoäng ,goùp phaàn xaây döïng queâ huqoqng ñaát nöôùc ngaøy caøng giaøu ñeïp.

2/Taäp noùi:

 

 IV/Chuaån bò tieát sau vieát baøi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:26 VIEÁT BAØI VAÊN CHÖÙNG MINH

Tieát:51

NS:3/3/2008              I/Muïc tieâu caàn ñaït:Giuùp HS cuõng coá caùch laøm baøi chöùng minh.

                                    II/Taøi lieäu boå trôï:Saùch tham khaûo

 III/Noäi dung:

                     Hñcuûa GV vaø HS

                    Noäi dung

HÑ1/GV ra ñeà baøi

HÑ2/HS laøm baøi

1/Ñeà baøi:Röøng mang laïi nhieàu lôïi ích cho con ngöôøi. Do ñoù con ngöôøi phaûi baûo veä röøng.Haõy chöùng minh.

2/Höôùng daãn:

a/Môû baøi:Röøng laø moät trong nhöõng taøi nguyeân quí giaù cuûa nöôùc ta.Cha oâng ta ñaõ toång keát:Röøng vaøng, bieån baïc

b/Thaân baøi:

_Röøng mang laïi nhieàu  lôïi ích:

  +Cung caáp laâm saûn :Goã, döôïc lieäu, chim,thuù….

  +Ñieàu hoøa khí haäu: Ngaên nöôùc luõ, thanh loïc khoâng khí, chaén gioù, chaén caùt…..

  +Laø nôi xaây döïng khu du lòch, nghæ maùt….

_Con ngöôøi phaûi baûo veä röøng, neáu khoâng röøng seõ bò phaù huûy,caïn kieät.

    +Khai thaùc röøng phaûi coù qui hoaïch.

    +Troàng caây gaây röøng

c/Keát baøi:Baûo veä röøng laø baûo veä moâi tröôøng cuûa söï soáng ñeå röøng ngaøy caøng phuïc vuï con ngöôøi ñöôïc nhieàu hôn.

 

IV/Veà nhaø tìm hieåu caùch laøm baøi giaûi thích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:26                             TÌM HIEÅU CAÙCH THÖÙC LAØM BAØI GIAÛI THÍCH.

Tieát:52

NS:3/3/2008                  I/Muïc ñích yeâu caàu:Giuùp HS:

 Naém ñöôïc muïc ñích, tính chaát vaø caùc yeáu toá cuûa pheùp laäp luaän giaûi thích.

 II/Taøi lieäu boå trôï:

   _SGK,SGV,Saùch tham khaûo

 III/Noäi dung:

             HÑ cuûa GV vaø HS

                            Noäi dung

HÑ1/Tìm hieåu chung veà theå loaïi giaûi thích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ2/Taùc duïng vaø muïc ñích cuûa vaên GT

 

 

 

 

HÑ3/Caùc yeáu toá cuûa baøi giaûi thích.

I/Tìm hieåu chung:

_Trong ñôøi soáng cuûa con ngöôøi ,nhu caàu gaûi thích raát to lôùn . Gaëp moät hieän töôïng môùi laï ,con ngöôøi chöa hieåu thì nhu caàu giaûi thích naûy sinh .Chaúng haïn töø nhöõng vaán ñeà xa xoâi,nhö vì sao coù möa, vì sao coù luït, vì sao coù nuùi…………ñeán nhöõng vaán ñeà gaàn guõi nhö: vì sao hoâm qua em khoâng ñi hoïc, vì sao daïo naøy em hoïc keùm hôn tröôùc… ñeàu caàn ñöôïc giaûi thích

_Giaûi thích moät hieän töôïng naøo ñoù coù nghóa laø chæ ra nguyeân nhaân vaø lyù do, qui luaät ñaõ laøm naûy sinh ra hieän töôïng ñoù_ giaûi thích moät söï  vaät coøn laø chæ ra noäi dung, yù nghóa cuûa söï vaät ñoù ñoái vôùi theá giôùi vaø con ngöôøi; chæ ra loaïi söï vaät maø noù thuoäc vaøo…Moïi söï giaûi thích ñeàu taïo thaønh moät haønh vi phaùn ñoaùn vaø thöôøng söû duïng caùc töø nhö: Laø do, laø, laø caùi ñeå…

_Muoán giaûi thích ñöôïc söï vaät thì phaûi hieåu ,phaûi hoïc hoûi ,phaûi coù kieán thöùc nhieàu maët.

II/Trong vaên nghò luaän giaûi thích laø moät thao taùc nhaèm laøm saùng toû noäi dung, yù nghóa cuûa moät töø, moät khaùi nieäm ,moät caâu , moät hieän töôïng xaõ hoäi, lòch söû naøo ñoù_thöôøng laø moät tö töôûng.

_Muïc ñích cuûa giaûi thích laø ñeå nhaän thöùc , hieåu roõ söï vaät ,hieän töôïng (sgv/47 )

III/Yeáu toá cuûa baøi gaûi thích :

a/Ñieàu caàn ñöôïc giaûi thích

b/Caùch giaûi thích

IV/Veà nhaø: xem laïi caùch laøm baøi giaûi thích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:27                         CAÙCH  LAØM BAØI VĂN LẬP LUẬN GIAÛI THÍCH.

Tieát:53-54

NS:10/3/2008                  I/Muïc ñích yeâu caàu:Giuùp HS:

 Naém ñöôïc muïc ñích, tính chaát vaø caùc yeáu toá cuûa pheùp laäp luaän giaûi thích.

 II/Taøi lieäu boå trôï:

   _SGK,SGV,Saùch tham khaûo

 III/Noäi dung:

             HÑ cuûa GV vaø HS

                            Noäi dung

HÑ1/Tìm hiểu các bước làm bài văn lập luận giải thích.

Vd. Nhân dân ta có câu tục ngữ: Đi một ngày đàng học một sàng khôn”Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó?

  Đề yêu cầu giải thích vấn đề gì ?

 

 

( Có 4 bước để làm bài văn lập luận giả thích )

  -Tìm hiể đề

  -Lập dàn bài.

  -Viết bài.

  -Đọc lại và sửa chữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ2/ Hướng đãn luyện tập

 Áp dụng lí thuyết để làm bài tập.

 

 

 

 

I.Các bước làm bài văn lập luận giải thích.

 Vd. Nhân dân ta có câu tục ngữ: Đi một ngày đàng học một sàng khôn”Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó?

 

1.Tìm hiểu đề và tìm ý.

   -Nội dung .

  - Kiểu bài. Giải thích –nghĩa đen ,

                                     -nghĩa bóng,

                                     - nghĩa mở rộng.

 

2. Lập dàn ý.

  Mb. Phần mở bài phải mang địng hướng giải thích ,phải gợi nhu cầu được hiểu.

 

   Tb. Giải thích được câu tục ngữ

-          Nghĩa đen đi một ngày đàng là gì ?

-          Nghĩa bóng đúc kết kinh nghiệm về nhận thức.

-          Nghĩa sâu xa Muốn ra khỏi lũy tre làng để mở rộng tầm mắt,tranhd được chuyện “Ếch ngồi đáy giếng”

  Kb. Đối với ngày nay câu tục ngữ xưa vẫn còn nguyên giá trị.

 

3 Viết bài .

  a. Phần mở bài.

     Hs tìm ra những cách mở bài khác nhau

  b.Phần thân bài .

     Các đoạn của thân bài phải phù hợp với đoạn mở bài để bài văn thành một thể thống nhất

  c. Phần kết bài .

    HS tìm ra những cách kết bài khác nhau .

 

 3. Đọc lại và sửa chữa.

 

II. Luyện tập .

Đề: Giải thích câu tục ngữ “Gần mực thì đen ,gần đèn thì rạng “

 

 

IV/Veà nhaø: xem laïi caùch laøm baøi giaûi thích.

 

                                               

1

NguyÔn H¶i Th­êng-Tr­êng THCS Qu¶ng L­u

Có thể download/tải file dạng doc bên dưới miễn phí

giáo án tự chọn ngữ văn 7 đầy đủ giáo án Ngữ văn 7

Đăng ngày 10/25/2008 10:43:17 PM | Thể loại: Ngữ văn 7 | Lần tải: 4189 | Lần xem: 3161 | Page: 1 | FileSize: 0.26 M | File type: doc
3161 lần xem


nslide.com chia sẽ đến các bạn giáo án giáo án tự chọn ngữ văn 7 đầy đủ .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện giáo án tự chọn ngữ văn 7 đầy đủ trong danh mục Ngữ văn 7 được chia sẽ bởi bạn Quỳnh Nguyễn Thị Như tới bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào danh mục Ngữ văn 7 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Ngữ văn Ngữ văn 7 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo

NS: 14/ 10 /2008 ND: 16/10/2008 Tiết :1 VĂN BẢN NHẬT DỤNG I/Mục tiêu cần đạt -Củng cố kiến thức về VBND, bên cạnh đó -Nắm khái niệm, đề tài, chức năng, tính cập nhật, cho biết thêm II/Tài liệu bổ trợ : -SGK -Sách tham khảo, nói thêm III/ Nội Dung: HĐ của GV và HS Nội Dung   -VBnd có phải là khái niệm thể loại ko ? -Những đặc điểm cốt tử cần lưu ý của khái niệm này là gì? -Ở lớp 6 những em đã học những VBND nào? ( Cầu long biên chứng nhân lịch sử,Động phong nha,Bức thư của thủ lĩnh da đỏ) -Giáo Viên giới thiệu những VBND ở chương trình NV 7? (Cổng trường mở ra,Cuộc chia tay …búp bê,mẹ tôi,ca huế trên sông Hương ) -Nhận xét về đ
https://nslide.com/giao-an/giao-an-tu-chon-ngu-van-7-day-du.h14utq.html

Bình luận

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Ngữ văn 7


NS: 14/ 10 /2008
ND: 16/10/2008
Tiết :1
VĂN BẢN NHẬT DỤNG
I/Mục tiêu cần đạt
-Củng cố kiến thức về VBND.
-Nắm khái niệm, đề tài, chức năng, tính cập nhật.
II/Tài liệu bổ trợ :
-SGK
-Sách tham khảo.
III/ Nội Dung:


HĐ của GV và HS
Nội Dung


-VBnd có phải là khái niệm thể loại không ?
-Những đặc điểm chủ yếu cần lưu ý của khái niệm này là gì?
-Ở lớp 6 các em đã học các VBND nào?
( Cầu long biên chứng nhân lịch sử,Động phong nha,Bức thư của thủ lĩnh da đỏ)
-Giáo Viên giới thiệu các VBND ở chương trình NV 7? (Cổng trường mở ra,Cuộc chia tay …búp bê,mẹ tôi,ca huế trên sông Hương )
-Nhận xét về đề tài VBND?


-Chức năng của VBND?-Em hiểu thế nào là nào về tính cập nhật?

1/ khái niệm VBND :
-Không phải là khái niệm thể loại
-Không chỉ kiều VB
-Chỉ đề cập đến chức năng,đề tài ,tính cặp nhật

2/Đề tài rất phong phú :
-Thiên nhiên ,môi trường ,VHgd,chính trị, thể thao, đạo đức nếp sống…
3/Chức năng :
Bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá…những vấn đề những hiện tượng, cuả đời sống con ngườivà xã hội:

3/Tính cập nhật:
Là tính thời sự kịp thời ,đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày ,cuộc sống hiện tại gắn với những vấn đề cơ bản của cộng đồng xã hội.


IV/Dặn dò :Học thuộc bài-chuẩn bị đọc lại bài” cổng trường mở ra”-nắm cách phân tích tâm trạng
Nhân vật.
Tiết 2
NS:14/10/20008 ND: 16/10/2008

TÂM TRẠNG NGƯỜI MẸ
TRONG VB “CỔNG TRƯỜNG MỞ RA”.
I/ /Mục tiêu cần đạt

-Bồi dưỡng tình cảm kính yêu mẹ
-Rèn cách phân tích tâm trạng.
II/Tài liệu bổ trợ :
-SGK
-Sách tham khảo
III/ Nội Dung:

HĐ của GV và HS
Nội Dung

-Tóm tắt vb” Cổng trường mở ra’’
-Vbviết về tâm trạng của ai?về việc gì ?-Tâm trạng người mẹ và đứa con có gì khác nhau ?
-Hãy tường thuật lời tâm sự của người mẹ?Người mẹ đang tâm sự với ai ? Cách viết này có tác dụng gì ?

-Vậy tâm trạng nhân vật thường được biều hiện ntn ? (suy nghĩ ,hành động lời nói…)

-Qua hình ảnh người mẹ trong văn bản em có suy nghĩ gì về người mẹ VN nói chung?
-Em phải làm gì để tỏ lòng kính yêu mẹ.
1/ Tóm tắt VB:
VB viết về tâm trạng của người mẹ trong một đêm không ngủ trước ngày khai trường đầu tiên của con.

2/Phân tích tâm trạng của người mẹ:
-Mẹ: thao thức không ngủ suy nghĩ triền miên.
-Con:Thanh thản, nhẹ nhàng, vô tư.
-Mẹ đang nói với chính mình, tự ôn lại kỷ niệmcủa riêng mình ( khắc họa tâm tư tình cảm, những điều sâu thẳm khó nói bằng lời trực tiếp
*Bộc lộ tâm trạng .3/Bồi dưỡng tình cảm kính yêu mẹ: IV/Củng cố dặn dò:
- Chuẩn bị” thái độ, tình cảm và suy nghĩ của người bố qua văn bản “Mẹ Tôi”Tuần:2 Tiết:3-4
NS:9/9/2007 THÁI ĐỘ,TÌNH CẢM VÀ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA
NGƯỜI BỐ QUA VB “MẸ TÔI”


I /MĐYC: Bôì dưỡng tình cảm kính yêu bố
II/Tài liệu bổ trợ:
-SGK
III/Nội dung:
HĐ của GV và HS
Nội Dung


-Tại sao trong bức thư chủ yếu miêu tả thái độ tình cảm và những suy nghĩ của người bố mà nhan đề của VB là”Mẹ tôi”?


-Thái độ của bố như thế nào qua lời nói vô lễ của En-ri- cô ? Bố tức giận như vậy theo em có hợp lý không

Sponsor Documents