Giáo án tự chon tiếng anh lớp 7(đầy đủ) giáo án Tiếng Anh 7

  Đánh giá    Viết đánh giá
 4913       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
pkc9tq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/22/2009 9:23:16 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.38 M
Lần xem
0
Lần tải
4913
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Week 1
PERIOD 1:
TOPIC 1: SCHOOL AND FRIENDS
I Speaking:
Present simple tense (Hiện tại đơn – Xem bảng phụ)
Chào làm quen:
a) A: How do you do! B: How do you do!
b) A: It’s nice to meet you. B: It’s nice to meet you, too.
LOT, LOTS, MANY, ANY:
a) many /a lot of/ lots of : dùng với danh từ số nhiều và số ít, trong câu khẳng định.
There are a lots of/ lots of students in that school.
There are many students in that school.
c) Any: dùng với danh từ số nhiều và số ít, trong câu nghi vấn
Is there any water in the bottle?
Are there any books on the table?
II. Give the co
ect tense of the ve
s in
ackets :
My friends and I (be)………………………… students.
The children (play) ………………………………… in the park at weekend.
…………………….you (go)………………………….. to school everyday?
My mother (cook) …………very well. She ( cook)……………… everyday.
What………………………… your mother (do)…………………………. ? - She (be)……………………a housewife.
She always (
ush)…………………………… her teeth after meals.
How many students ............. there (be) in your school? There (be) ............ 42.
How ............. your father (go).................. to work? He goes by moto
ike.
III. Choose the best answer:
1. This is ____ new classmate. a. we b. us c. ou
2. ______ name is Hoa. a. She b. her c. hers
3. We are ______ class 7A. a. on b. in c. at
4. Hoa is ______ Hue. a. from b. of c. on
5. Her parents still ______ there. a. lives b. living c. live
6. Hoa has _______ of friends in Hue. a. some b. lots c. lot
IV. Complete the sentences, using lots of/ a lot of/ many /or any
Hoa’ school in Hanoi is very big, there are 50 classes. There are (1)______ of classes in Hoa’s new school. It also has (2)______ students (3)____ of students live near their school. So they walk to school every day. (4)______ students live far from school. They don’t have (5)_____ bicycle, so they go to school by bus. There are (6) ____of buses on the way to school. Hoa is new here. She doesn’t have (7) ___ friends. When she is in Hue, she has (8)____ friends.
V. Categories quiz:
A teacher is a ............... A) job B) school C) person
A supermarket is a .............. A) job B) a farm C) shop
Coffee is a ............... A) meal B) drink C) food
England is a ............... A) language B) nationality C) country
Week 2
PERIOD 2:
TOPIC 1: SCHOOL AND FRIENDS
I. Speaking:
Present progressive tense (Hiện tại tiếp diễn – Xem bảng phụ)
Hỏi sức khoẻ:
. A: How are you?/ How are you today?/ How’s everything?
B: Pretty good. / Not bad. / O.K. / So so./ Just fine.
Phản ứng đồøng tình:
A: I’m in class 7 A.
B: - So am I. /I’m, too./ Me, too.
II. Give the co
ect tenses of the ve
s in
ackets :
My father (listen)………………………………… to the radio now.
Where is your mother? - She ….......…………. (have) dinner in the kitchen.
Mr. Nam (not work) ……………………………………… at the moment.
The students (not, be) …………….......……………………in class at present.
The children (play)………………………..………. in the park at the moment.
Look! The bus (come) ............................................
What ………………………… you (do)………………………….., Nam?
I ( read) ………………………… ………………………… a book.
III. Chose the best answer :
Her new school is _____ than her old school
a. bigger b. big c. biggest
Her old school ______ many students
a. doesn’t have b. don’t

 


D­¬ng xu©n chiÒu – Giao an tù chän boi duong anh 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1


D­¬ng xu©n chiÒu – Giao an tù chän boi duong anh 7

Week 1

PERIOD 1:

 

TOPIC 1:  SCHOOL AND FRIENDS

I Speaking: 

 1. Present simple tense (Hieän taïi ñôn – Xem baûng phuï)
 2. Chaøo laøm quen:

              a) A: How do you do!   B: How do you do!

              b) A: It’s nice to meet you.  B: It’s nice to meet you, too.

 1. LOT, LOTS, MANY, ANY:

a) many /a lot of/ lots of : duøng vôùi danh töø  soá nhieàu vaø soá ít, trong caâu khaúng ñònh.

     There are a lots of/ lots of  students in that school.

     There are  many  students in that school.

c) Any: duøng vôùi danh töø  soá nhieàu vaø soá ít, trong caâu nghi vaán

       Is there any water in the bottle?

       Are there any books on the table?

II. Give the correct tense of the verbs in brackets :

 1. My friends and I (be)………………………… students. 
 2. The children (play) ………………………………… in the park at weekend.
 3. …………………….you (go)………………………….. to school everyday?
 4. My mother (cook) …………very well. She ( cook)……………… everyday.
 5. What………………………… your mother (do)…………………………. ? - She (be)……………………a housewife.
 6. She always (brush)…………………………… her teeth after meals.
 7. How many students ............. there (be) in your school? There (be) ............ 42.
 8. How ............. your father (go).................. to work? He goes by motorbike.

III. Choose the best answer:

1. This is ____ new classmate.   a. we  b. us  c. our

2. ______ name is Hoa.    a. She b. her  c. hers

3. We are ______ class 7A.   a. on  b. in  c. at

4. Hoa is ______ Hue.    a. from b. of  c. on

5. Her parents still ______ there.  a. lives b. living c. live

6. Hoa has _______ of friends in Hue. a. some b. lots  c. lot

IV. Complete the sentences, using lots of/ a lot of/ many /or any

Hoa’ school in Hanoi is very big, there are 50 classes. There are (1)______ of classes in Hoa’s new school. It also has  (2)______ students (3)____ of students live near their school. So they walk to school every day. (4)______ students live far from school. They don’t have (5)_____ bicycle, so they go to school by bus. There are (6) ____of buses on the way to school. Hoa is new here. She doesn’t have (7) ___ friends. When she is in Hue, she has (8)____ friends.

V. Categories quiz:

 1.             A teacher is a ............... A)   job  B)   school  C)   person
 2.             A supermarket is a ..............  A)   job B)   a farm   C)   shop
 3.             Coffee is a ...............  A)   meal B)   drink  C)   food
 4.             England is a ............... A)   language B)   nationality C)   country

1


D­¬ng xu©n chiÒu – Giao an tù chän boi duong anh 7

Week 2

PERIOD 2:

TOPIC 1: SCHOOL AND FRIENDS

I. Speaking:

 1. Present progressive tense (Hieän taïi tieáp dieãn – Xem baûng phuï)
 2. Hoûi söùc khoeû:

.                 A: How are you?/ How are you today?/ How’s everything?

B: Pretty good. / Not bad. /  O.K. / So so./ Just fine.

 1. Phaûn öùng ñoàøng tình:

A: I’m in class 7 A.  

B: - So am I. /I’m, too./  Me, too.

II. Give the correct tenses of the verbs in brackets :

 1. My father (listen)………………………………… to the radio now.
 2. Where is your mother?  - She ….......………….  (have) dinner in the kitchen.
 3. Mr. Nam (not work) ……………………………………… at the moment.
 4. The students (not, be) …………….......……………………in class at present.
 5. The children (play)………………………..………. in the park at the moment.
 6. Look! The bus (come) ............................................
 7. What ………………………… you (do)………………………….., Nam?
 8. I ( read) ………………………… ………………………… a book.

III. Chose the best answer :

 1. Her new school is _____ than her old school

a. bigger   b. big    c. biggest

 1. Her old school ______ many students

a. doesn’t have  b. don’t have  c. have not

 1. She lives ____ her aunt and uncle.

a. in     b. with   c. at

 1. She misses her parents ______ her friends

a. but    b. and    c. with

 1. ____ is she staying with? – her aunt

a. what   b. where   c. who

 1. ______ is her new school different from her old school?

a. when   b. what   c. how

IV. complete the conversations:

 Hoa: ______ , Lan.        

 Lan: _______, Hoa, Nice to _____ you again.   

 Hoa: Me, too.

 Lan: Do you know the _____ over there?    

 Hoa: Yes, she is our new _____     

 Lan: what is her _____?       

 Hoa: Her name ______ Tam.      

 Lan: Where is she _____?      

 Hoa: she is from _______ city. 

 

 

 

1


D­¬ng xu©n chiÒu – Giao an tù chän boi duong anh 7

Week 3

PERIOD 3:

TOPIC 1: SCHOOL AND FRIENDS

I. Speaking:

 1.    Hoûi ñaùp veà phöông tieän ñi laïi:

A: How do you go to school?  

B: -  I go to school by bike / on foot.

                -  I walk to school

 1. Hoûi ñaùp veà khoaûng caùch:

              A: How far is it from your house to school?    

         B: It’s about 3 kilometers.

 1.  Giôùi töø: IN - ON -  AT

 

Giôùi töø

Thôøi gian

Ñòa Ñieåm

1. IN

2. ON

3. AT

  Vaøo : Chæ buoåi / ngaøy / thaùng / tuaàn / naêm

  Vaøo: Chæ buoåi cuûa ngaøy naøo / ngaøy leã naøo

  Vaøo luùc: Thôøi ñieåm naøo / maáy giôø

    ÔÛ trong: Giôùi haïn bôûi khoâng gian naøo

    ÔÛ treân : Naèm treân beà maët naøo

    ÔÛ taïi :  Moät ñòa ñieåm cuï theå naøo

I. Give the correct tense of the verbs in brackets : Present simple or Present progressive tenses

 1. .............. your friends (be)…………… students?  

   - Yes, they(be)..........................

 1. ................ the children (play) ………………………in the park at the moment?
 2. ………….you (go)……………………….. to school on Sundays? – Yes, I do.
 3. My mother (cook) ………..a meal now. She ( cook) ………………everyday.
 4. What……your mother (do)………. at this time? - She (make) …………a dress.
 5. ............. she often (go)……………………… to the cinema every weekend?
 6. Hurry up! The bus (come) …………………………… .

 

III. Match the questions with the answers:

A

B

1. What class are you in?

2. What’s your name?

3. How old are you?

4. Where do you live?

5. What’s your family name?

6. Who do you live with?

7. How far is it from your house to your school?

8. How do you go to school?

9. Where are you from?

10. When do you usually go to the movies?

- At weekend

- About 2 kilometers

- By bike

- It’s TRINH

- My parents

- HCM city

- 7 A

- Lan

- On Le Loi Street

- 13

IV. Complete the sentences with prepositions:

1


D­¬ng xu©n chiÒu – Giao an tù chän boi duong anh 7

 1.         Viet lives ……….. his aunt and uncle ………… 83 Hoang Van Thu Street.
 2.         Her birthday is ………………… October, 17th.
 3.         Our party will be …….. ten o’clock to half past eleven …………. the morning    …………….Sunday.
 4.         Trung will have party ……………………. Her birthday …………. Home.
 5.         I’ll wait ……………………. You outside the stadium.

 

 

 

 

Week 4

 

PERIOD 4: REVISION

TOPIC 1: SCHOOL AND FRIENDS

I. Give the correct tense of the verbs in brackets: Present simple or Present progressive tenses

 1. The sun (set) …………in the West.
 2. The earth (circle) ……………the Sun once every 365 days.
 3. It usually (rain) ……………in the summer.
 4. They (often build) ………………… hotels, but this year they (build) ………………  hospitals.
 5. Bees (make) …………………………honey.
 6. They (get) …………………………on the scale now.
 7. Look! Jane (play) ............... the guitar.
 8. I (not talk) …………………………to her at present.

II. Match the answers in column B with the questions in column A:

A

B

 1. How are you?
 2. Are you a new student?
 3. What is his family name?
 4. What is your address?
 5. How do you go to school?
 6. How far is it?
 7. Who is speaking?
 8. Can I speak to Trang?

 

a.                                              By bus

a.                                              Oh. Sorry. She’s out now.

a.                                              It’s Tran

a.                                              Fine, thanks

a.                                              About one kilometer

a.                                              It’s me, Phong.

a.                                              Yes, I am.

a.                                              7B Tran Hung Dao street

 

 1 ………..; 2. …………; 3. …………. ; 4. …………. ; 5. …………; 6. …………….; 7. …………; 8. …………….

III. Choose the best answer:

 1. I ………….. English every evening. ( reading/ read/ to read/ reads )
 2. They have ………… work to do. ( many/ any / a lot of  / a lots of)
 3. Let’s eat. I’m very ……………. (hunger/ hungrier/ hungrily/ hungry )
 4. My watch is slow and my sister’s is, …………… . (either/ too/ not / so )
 5. This is ………….. new classmate. ( we / our / them/ they )
 6. ……………. class are you in? ( Where / How many / Why /What )
 7. Our house is near the school. We often go to school on. (foot - leg - bike - feet)

1


D­¬ng xu©n chiÒu – Giao an tù chän boi duong anh 7

IV. complete the conversations:

Nam: Hello, Long.

 Long: Hi, Nice to _______ you again. Nam, this is _______  

 Ba: Hello, Nam, Nice to _____ you.     

 Nam: Hi, where are you _____?     

 Ba: I am _____ Hue. I am new here.     

 Nam: What class are you _____?     

Ba: I am in _______ 7A       

 Long: He is our ______ classmate     

 Nam: Oh, we are happy to have _______ in our class  

 

 

Week 5

 

PERIOD 5:

TOPIC 2: PERSONAL INFORMATION

I. Speaking:

 1.               Hoûi ñaùp veà ñòa chæ:

                 A: What’s your address?  B: It’s 23B Tran Phu Street.

 1. Hoûi ñaùp veà ngaøy sinh:

A: What’s your date of birth?  B: It’s on June eight

 1. Hoûi ñaùp veà sinh nhaät:

A: When is your birthday?  B: It’s on

 1. Töø ñeå hoûi: (question - words)

Töø ñeå hoûi

Nghóa

YÙ nghóa

 1. Who
 2. What
 3. What time
 4. Which
 5. When
 6. Where
 7. How
 8. How many
 9. How much
 10. How often
 11. How long
 12. How far
 13. Why

 

 1. ……………………...
 2. ……………………...
 3. ……………….......
 4. ……………….......
 5. ……………….......
 6. ……………….......
 7. ……………….......
 8. ……………….......
 9. ……………….......
 10. ……………….......
 11. ……………….......
 12. …………….......
 13. ……………….......

     Hoûi moät/ nhieàu ngöôøi laø ai

     Hoûi teân / söï vaät / söï vieäc

                                                                       Hoûi giôø / thôøi gian cuûa hoaït ñoäng haøng ngaøy

     Hoûi khoái / lôùp hoïc hay söï löïa choïn

     Hoûi buoåi / ngaøy / thaùng / tuaàn / naêm…

     Hoûi vò trí / ñòa ñieåm

     Hoûi söùc khoeû / phöông tieän / tính chaát

     Hoûi soá löôïng ñeám ñöôïc

     Hoûi soá löôïng khoâng ñeám ñöôïc / giaù caû

     Hoûi söï thöôøng xuyeân

     Hoûi Khoaûng thôøi gian

     Hoûi khoaûng caùch giöõa 2 vò trí

     Hoûi lyù do, nguyeân nhaân

II. Choose the best answer:

 1. ______ is your family name, Hoa?                      a. Who  b. What c. How
 2. _______ do you live? – on Tran Hung Dao street a. What b. Where c. How
 3. ______ far is it from your house to your school?  a. How  b. What   c. Where
 4. ______ do you go to  school? – by bike.        a. What b. where c. How

1


D­¬ng xu©n chiÒu – Giao an tù chän boi duong anh 7

 1. _____ is your age?                                          a. How b. What c. When
 2. ______ class  is she in?                                  a. How b. Where c. How
 3. _____ is speaking?                                        a. Who  b. What c. How
 4. ______ is the girl talking to Mrs Lien?          a. Who b. What c. How

III. Write the answers to the questions about yourself

a. What is your name? ……………………………………………………………

b. How old are you? ……………………………………………………………

c. Where do you live? …………………………………………………………

d. How far is it from your house to school?…………………………………………..

e. How do you go to school? ……………………………………………………..

f. Who do you live with? ……………………………………………………………

g. When is your birthday? ……………………………………………………

 

 

 

Week 6

 

PERIOD 6:

TOPIC 2: PERSONAL INFORMATION

I. Speaking:  

 1. Simple future tense (Thì töông lai ñôn– Xem baûng phuï)
 2. Hoûi ñaùp veà teân hoï, teân loùt:

A: What’s your family name?  B: It’s Pham.

 A: What’s your middle name? B: It’s Thi.

 1. Hoûi ñaùp veà tuoåi trong laàn sinh nhaät tôùi

A: How old will you be on your next birthday?

B: I will be 14 years old on my next birthday.

 1. Hoûi ñaùp veà soá ñieän thoaïi:

A: What’s your telephone number?  

B: It’s 068850000

II. Choose the best answer:

1. What’s ____ telephone number, Tam?  a. you  b. yours c. your

2. Where ____ she from?    a. does b. is  c. will

3. We ____ call you sometime   a. do  b. are  c. will

4. Tomorrow ____ Sunday. We’ll go on a picnica. will be b. is  c. be

5. It is raining heavily. ____ go out. a. Won’t b. Doesn’t c. Don’t

6. I am sorry. My mother is out ____ the moment a. in b. at    c. on

III. Give the correct tenses of the verbs in brackets:

 1. My friends and I (be)………………………… students. 
 2. The children (play) ……………………………… in the park this weekend.
 3. Where is your mother? - She …….........……….  (have) dinner in the kitchen.
 4. Mr. Nam (not work) ……………………………………… at the moment.
 5. The students (not, be) …………….......……………………in class at present.
 6. ……………………… Nam (be) ……………  free tonight? – No,, he won’t.
 7. Where  ……………… we (meet) ………………  tonight?

IV. Complete the passage, using the words given in the box

1


D­¬ng xu©n chiÒu – Giao an tù chän boi duong anh 7

any, far, new, years, from, by, live, in, with, motorbike

Lan is our (1)______ classmate. She comes (2) _____ Nha Trang. She is (3) ____ class 7A. She is thirteen (4) _____ old.

Her parents (5) ______ in Nha Trang. Now she’s living (6) _____ her aunt and uncle in HCM city. Her house is (7) ____ from school. So, she usually goes to school (8)____ bus.

Sometimes, her aunt takes her to school by (9) _______. She doesn’t have (10)  _____ friends. So she feels sad.

 

 

Week 7

PERIOD 7:

TOPIC 2: PERSONAL INFORMATION

I. Speaking: 

 1. Hoûi ñaùp veà ai ñang goïi ñieän thoaïi:

A: Who is calling? B: This is Phat.

A: Who is this? B: It’s me, Tam.

 1. Xin pheùp gaëp ai qua ñieän thoaïi:

A: Can I speak to Lan?

 B: - Sure. Wait a moment.

         - Sorry. She’s out at the moment.

 1. Môøi ai ñi xem phim:

 A: Would you like to see a movie?

 B: Sure. What time?

    I’m sorry. I can’t

III. Match the answers in column B with the questions in column A:

A

B

 1. How are you?
 2. Are you a new student?
 3. What is his family name?
 4. What is your address?
 5. How do you go to school?
 6. How far is it?
 7. Who is speaking?
 8. Can I speak to Trang?
 1.       By bus
 2.     Oh. Sorry. She’s out now.
 3.     It’s Tran
 4.    Fine, thanks
 5.     About one kilometer
 6.      It’s me, Phong.
 7.    Yes, I am.
 8.    7B Tran Hung Dao street

 1 ………..; 2. …………; 3. …………. ; 4. …………. ; 5. …………; 6. …………….; 7. …………; 8. …………….

III. Complete the sentences. Use the words in the box:

does / am /  is  / are  /  will  /  your  /  his  /   her

 1. My sister …………  18 years old. Her name ……………  Hoa.
 2. Where ………… you from?  I ……………… from Vinh.
 3. “ What’s …………… name?”      “ I’m Trung”
 4. This is ……………… new friend. …………… name is Hang. She ………………… be busy tomorrow.
 5. What ………………… she do? She is a teacher.

2. Write Yes – No questions and answer, using the cues given

1


D­¬ng xu©n chiÒu – Giao an tù chän boi duong anh 7

1. Lan / be/ 14 / next month (yes)

………………………………………………………………………………………

2. She / write / her friends / her birthday party (yes)

………………………………………………………………………………………

3. She/ buy/ food/ drink/ the party (yes)

………………………………………………………………………………………

4. She / go/ anywhere/ on that day (No)

………………………………………………………………………………………

 

 

Week 8

 

PERIOD 8: REVISION

TOPIC 2: PERSONAL INFORMATION

I. Give the correct tenses of the verbs in brackets - Simple present tense or Simple future tense:

 1. Nam and Trang ( visit ) …………………… their grandparents next Sunday.
 2. The students (not , go ) ………………………………  on a trip tomorrow.
 3. You (watch) …………………………… a soccer match tomorrow afternoon.
 4. Nga (talk) on the phone  …… ………………… to her friends this weekend.
 5. ……………… you (be) …………………  free tomorrow? – Yes, I will.
 6. Where  ……………… we (meet) ………………  tonight?
 7. I think we (meet) ……………… in front of the movie theater.

II. Read the text, and then fill in the survey form:

I’m Linh, Pham Thuy Linh. I am a new student of 7A class in Nguyen Du secondary school. I am thirteen and I come from Hoa Binh. I have a brother and a sister. They are 500 students at a high school in Hoa Binh. I live with my aunt at 20 Le Loi Street. She often brings me to school by motorbike every day. It is more than two kilometers from my aunt’s house to my school. It takes us ten minutes to go these. My telephone number is 871374.

SURVERY FORM

Family name:   …………………

Name(s):  ……….........……………

Age:   ………......…………………

Grade:  .................………………

School: ...................………………

 

Brothers and sister:……………………

Address :              …………….....……

Telephone number:  ………......………

Distance :              ……………......……

Means of transport: .............……………

Time:                       ……………………          

III. Write in the correct order to have meaningful sentence

1. on/ may/ Lan/ be/ will/ Sunday/ 25th/ 13.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Call/ six/ will/ I/ after/ o’ clock/ again/her.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. speak/ can/?/ I/ Van/ to/ please.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1


D­¬ng xu©n chiÒu – Giao an tù chän boi duong anh 7

4. you/ free/ morning/ be/ will/ tomorrow/?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. parents/ Thu/ with/ in/ lives/ Hanoi/ her.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV .Match the sentences in column A with the sentences in column B:

A

B

Answer

 1.    What’s your telephone number?
 2.    Would you like to see a movie?
 3.    What’s your date of birth?
 4.    What’s your family name?
 5.    What’s your middle name?
 6.    Where will we meet?

a)   It’s Nguyen

b)   April tenth

c)    8724910

d)   We’ll meet in front of ND school.

e)    Sure. What’s time?

f)     It’s Thi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

Week 9

 

PERIOD 9

TOPIC 3: HOME AND FAMILY

I. Speaking: 

 1. COMPARISONS

A/   So saùnh baèng: (equality)

        S + V + AS  ADJ/ ADV  AS + S

B/   So saùnh hôn: (Comparatives)

    Tính töø ngaén: S + V + ADJ/ADV- ER + THAN + S2   

   Tính töø daøi: S + V + MORE + ADJ/ ADV + THAN + S2

  C/  So saùnh nhaát; (Superlatives)

     Tính töø ngaén:    S + V + THE ADJ –EST + N.  

     Tính töø daøi:S + V + THE MOST + ADJ + N.

 

 

This new house is as expensive as that one.

He ran faster than his friends did.

Films are more interesting than plays.

Ex: He is more intelligent than Peter.

Nam is the youngest student in his class

Winter is the coldest in the year.

  Note: - Tính töø ngaén: 1 vaàn vaø 2 vaàn nhö:   happy, pleasant, quiet

            - Tính töø daøi: caùc tính töø 2 vaàn trôû leân nhö :   interesting, beautiful, expensive

                 - So saùnh caùc tính töø ñaëc bieät: good better/ the best; bad worse/ the worst; 

        little less/ the least; many more/ the most; far farther/ further/ the farthest/ further

II. write the comparative and superlative of the adjectives given

STT

Adjective

Comparatives

Superlatives

1


D­¬ng xu©n chiÒu – Giao an tù chän boi duong anh 7

 1.                

good

better

the best

 1.                

Cheap

 

 

 1.                

Big

 

 

 1.                

Expensive

 

 

 1.                

Comfortable

 

 

 1.                

Bad

 

 

 1.                

Hot

 

 

 1.                

Far

 

 

 1.                

Suitable

 

 

 1.           

New

 

 

III. Write comparative sentences, using the words given

 1. My house/ small/ her house…………………………………………………
 2. Lan/ tall/ Hoa…………………………………………………………………
 3. The table  / expensive /  the chair………………………………………………
 4. These boxes/ big / those boxes…………………………………………………
 5. This dress / expensive / that one………………………………………………

IV. Complete the sentences. Use the superlatives:

 1. Nam is the youngest student in his class. (young)
 2. This book is …………………………………………of the three. (interesting)
 3. They are………………………………………… student in my class. (good)
 4. Winter is……………………………………………… in the year.  (cold)
 5. These house are…………………………………… in the village. (beautiful)

 

 

Week 10

 

Period10

TOPIC 3: HOME AND FAMILY

I. Speaking: 

 1. Exclamatory sentence: Caâu caûm thaùn

What +  a/ an + adj + N!

What an expensive dress!

What a lovely living room!

What lovely living rooms!

What sour milk!

Notes: - Caâu caûm thaùn duøng ñeå khen ngôïi (Compliment) hay than phieàn (complaint) ñieàâu gì ñoù.

- Duøng a/ an khi danh töø ñeám ñöôïc soá ít.

  - A ñöùng tröôùc caùc phuï aâm, AN ñöùng tröôùc caùc nguyeân aâm ( U, E, O, A, I)

- Khoâng duøng a/ an khi danh töø  ôû soá nhieàu hoaëc danh töø khoâng ñeám ñöôïc.

II Multiple choice:

 1. what ______ lovely living room! a. an   b. the   c. a
 2. what _______ awful day!  a. an   b. a    c. the
 3. we are __________ work at the moment.a. on  b. in   c. at
 4. Red is ______ favorite color. a. mine  b. my   c. I
 5. There is a refrigerator ______ the kitchen.a. at  b. on   c. in
 6. farmers work _______ their farm. a. on  b. in    c. at

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-tu-chon-tieng-anh-lop-7-day-du.doc[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)