CHÚ Ý: Giáo án tự chon tiếng anh lớp 7(đầy đủ) là tài liệu/ bài giảng/ giáo án được chia sẽ trên các trang mạng lưu trữ chúng tôi sưu tầm tìm kiếm lại,hoặc các thành viên chia sẽ cho các bạn với mục đích học tập,nâng cao trí thức, chung tôi không thu phí hay bất cứ điền gì,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật hay thông báo dùm cho chúng tôi Download tài liệu miễn phí, bài giảng miễn phí, giáo án miễn phí, Tải tài liệu luận văn,bài tập, đề thi, giáo trình, bài giảng,luận văn, mẫu,tài liệu, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí !,Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu học tập tham khảo Tải tài liệu luận văn, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí ! .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,tài liệu PDF bài giảng PDF, giáo án PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được. Download

Giáo án tự chon tiếng anh lớp 7(đầy đủ) giáo án Tiếng Anh 7

Đăng ngày 4/22/2009 9:23:16 PM | Thể loại: Tiếng Anh 7 | Lần tải: 4913 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.38 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


Week 1
PERIOD 1:

TOPIC 1: SCHOOL AND FRIENDS
I Speaking:
Present simple tense (Hiện tại đơn – Xem bảng phụ)
Chào làm quen:
a) A: How do you do! B: How do you do!
b) A: It’s nice to meet you. B: It’s nice to meet you, too.
LOT, LOTS, MANY, ANY:
a) many /a lot of/ lots of : dùng với danh từ số nhiều và số ít, trong câu khẳng định.
There are a lots of/ lots of students in that school.
There are many students in that school.
c) Any: dùng với danh từ số nhiều và số ít, trong câu nghi vấn
Is there any water in the bottle?
Are there any books on the table?
II. Give the correct tense of the verbs in brackets :
My friends and I (be)………………………… students.
The children (play) ………………………………… in the park at weekend.
…………………….you (go)………………………….. to school everyday?
My mother (cook) …………very well. She ( cook)……………… everyday.
What………………………… your mother (do)…………………………. ? - She (be)……………………a housewife.
She always (brush)…………………………… her teeth after meals.
How many students ............. there (be) in your school? There (be) ............ 42.
How ............. your father (go).................. to work? He goes by motorbike.
III. Choose the best answer:
1. This is ____ new classmate. a. we b. us c. our
2. ______ name is Hoa. a. She b. her c. hers
3. We are ______ class 7A. a. on b. in c. at
4. Hoa is ______ Hue. a. from b. of c. on
5. Her parents still ______ there. a. lives b. living c. live
6. Hoa has _______ of friends in Hue. a. some b. lots c. lot
IV. Complete the sentences, using lots of/ a lot of/ many /or any
Hoa’ school in Hanoi is very big, there are 50 classes. There are (1)______ of classes in Hoa’s new school. It also has (2)______ students (3)____ of students live near their school. So they walk to school every day. (4)______ students live far from school. They don’t have (5)_____ bicycle, so they go to school by bus. There are (6) ____of buses on the way to school. Hoa is new here. She doesn’t have (7) ___ friends. When she is in Hue, she has (8)____ friends.
V. Categories quiz:
A teacher is a ............... A) job B) school C) person
A supermarket is a .............. A) job B) a farm C) shop
Coffee is a ............... A) meal B) drink C) food
England is a ............... A) language B) nationality C) country
Week 2
PERIOD 2:
TOPIC 1: SCHOOL AND FRIENDS
I. Speaking:
Present progressive tense (Hiện tại tiếp diễn – Xem bảng phụ)
Hỏi sức khoẻ:
. A: How are you?/ How are you today?/ How’s everything?
B: Pretty good. / Not bad. / O.K. / So so./ Just fine.
Phản ứng đồøng tình:
A: I’m in class 7 A.
B: - So am I. /I’m, too./ Me, too.
II. Give the correct tenses of the verbs in brackets :
My father (listen)………………………………… to the radio now.
Where is your mother? - She ….......…………. (have) dinner in the kitchen.
Mr. Nam (not work) ……………………………………… at the moment.
The students (not, be) …………….......……………………in class at present.
The children (play)………………………..………. in the park at the moment.
Look! The bus (come) ............................................
What ………………………… you (do)………………………….., Nam?
I ( read) ………………………… ………………………… a book.
III. Chose the best answer :
Her new school is _____ than her old school
a. bigger b. big c. biggest
Her old school ______ many students
a. doesn’t have b. don’t

Sponsor Documents